You are on page 1of 34

S 1

I.PHN CHUNG CHO TT C TH SINH: (32 cu , t cu 1 n cu 32) 8im


Cu 1: S ng phn este ng vi cng thc phn t C4H8O2 l:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 2: Khi x phng ha tripanmitin ta thuc sn phm l:
A. C15H31COONa v etanol
B. C17H35COOH v glixerol
C. C15H31COONa v glixerol
D. C17H33COOH v glixerol
Cu 3:Propyl fomat c iu ch t :
A. axit fomic v ancol metylic
B. axit fomic v ancol propylic
C. axit axetic v ancol propylic
D. axit propionic v ancol metylic
Cu 4: X phng ha hon ton 17,6 gam hn hp 2 este l etyl axetat v metyl propionat
bng lng va V (ml) dung dch NaOH 0,5M. Gi tr V dng l:
A. 200ml
B. 500ml
C. 400ml
D. 600ml
Cu 5: Cho dy cc cht: glucoz, saccaroz, mantoz, tinh bt, fructoz. S cht tham gia
phn ng trng gng l:
A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Cu 6: un nng dung dch cha 27 gam glucoz vi AgNO3 trong dung dch NH3(d) th
khi lng Ag ti a thu c l : A. 16,62 gam
B. 10,8 gam
C. 21,6 gam
D. 32,4 gam
Cu 7: Trong cccht sau cht no l amin bc 2?
A. H2N-[CH2]6-NH2 B. CH3-CH(CH3)-NH2
C. CH3-NH-CH3 D. C6H5NH2
Cu 8: Kt ta xut hin khi nh dung dch brom vo
A. ancol etylic
B. bezen
C, anilin
D. axt axetic
Cu 9: t chy hon ton m gam metylamin(CH3NH2), sinh ra 2,24 lt kh N2(ktc). Gi
tr ca m l:
A. 3,1 gam
B. 6,2 gam
C. 5,4 gam
D. 2,6 gam
Cu 10: chng minh amino axt l hp cht lng tnh ta c th dng phn ng ca cht
ny ln lt vi :
A. dd KOH v dd HCl
B. dd NaOH v dd NH3
C. dd HCl v Na2SO4
D. dd KOH v CuO
Cu 11: C cc dung dch ring bit sau :
C6H5-NH3Cl(phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,
ClH3N-CH2-COOH,
HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,H2N-CH2COONa.
S lng cc dung dch c pH<7 l:
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
Cu 12: Trong cc cht di y cht no l ipeptit?
A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH
B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH
D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
Cu 13: Cho 7,5 gam axt amino axetic (H2N-CH2-COOH) phn ng ht vi dung dch
HCl. Sau phn ng khi lng mui thu c l:( cho H=1, C=12, O=16, Cl=35,5)
A. 43,00gam
B. 44,00 gam
C. 11,05 gam
D. 11,15 gam
Cu 14: Cht khng c kh nng tham gia phn ng trng ngng l:
A. glyxin
B. axit terephtaric C. axit axetic
D. etylen glycol
1

Cu 15: Cht tham gia phn ng trng hp to ra polime l:


A. CH3-CH2-Cl
B. CH3-CH3
C. CH2=CH-CH3 D. CH3-CH2-CH3
Cu 16: Cho cc kim loi: Fe, Zn, Cu, Ag u tc dng c vi dung dch
A. HCl
B. H2SO4 long.
C. HNO3 long. D. KOH
Cu 17: Cho phn ng ha hc: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu. Trong phn ng trn xy ra:
A. s kh Fe2+ v s oxi ha Cu
B. S kh Fe2+ v s kh Cu2+
C. s oxi ha Fe v s oxi ha Cu
D. S oxi ha Fe v s kh Cu2+
Cu 18: Cho cc hp kim sau: Cu-Fe(I), Zn-Fe(II) Fe-C(III); Sn-Fe(IV). Khi tip xc vi
dung dch cht in li th cc hp kim m trong Fe u b n mn trc l: A. I, II v
III
B. I, II v IV
C. I, III v IV
D. II, III v IV
Cu 19: Cho kh CO d i qua hn hp gm CuO, Al2O3, MgO(nung nng). Khi phn ng
xy ra hon ton thu c cht rn gm:
A. Cu, Al, Mg
B. Cu, Al, MgO
C. Cu, Al2O3, MgD. Cu, Al2O3, MgO
Cu 20: Khi in phn NaCl nng chy(in cc tr), ti catot xy ra:
A. s kh Cl
B. S oxi ha ion Cl C. S oxi ha ion Na+
D. S kh ion Na+
Cu 21: Ha tan m gam Fe trong dung dch HCl d, sau phn ng kt thc thu c 4,48 lt
kh H2(kc). Gi tr ca m l (cho Fe=56, H=1, Cl=35,5)
A. 2,8
B. 1,4
C. 5,6
D. 11,2
Cu 22: Khi in phn mui clorua kim loi nng chy, ngi ta thu c 0,896 lt kh(kc)
anot v 3,12 gam kim loi catot, Cng thc mui clorua in phn l:
A. NaCl
B. CaCl2
C. KCl
D. MgCl2
Cu 23: Cho tt c cc ng phn n chc, mch h, c cng cng thc phn t C2H4O2
ln lt tc dng vi Na, NaOH, NaHCO3. S phn ng xy ra l:
A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 24: Cho s chuyn ha sau (mi mi tn l mt phng trnh phn ng)
Tinh bt X Y Z metyl axetat . Cc cht Y, Z trong s trn ln lt l:
A. C2H5OH, CH3COOH
B. CH3COOH, CH3OH
C. CH3COOH, C2H5OH
D. C2H4, CH3COOH
Cu 25: Cho dy cc cht: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH,
HCOOCH3. S cht trong dy tham gia phn ng trng gng l:
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5
Cu 26: Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin,metyl amin, amoniac.
B. Amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit
C. anilin, amoniac, nitrat hidroxit.
D. Metyl amin, amoniac, natri axetat.
Cu 27: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tc dng vi 200ml dung dch HCl x(M). Sau phn ng
xong thu c dung dch c cha 22,2 gam cht tan. Gi tr ca x l:
A. 1,3M
B. 1,25M
C. 1,36M
D. 1,5M
Cu 28: Cho dy cc cht: phenol, anilin, phenyl amoni clorua, natri phenolat, etanol. S
cht trong dy phn ng c vi NaOH(trong dung dch) l:
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Cu 29: Cho s chuyn ha:
Glucozo X Y cao su Buna. Hai cht X, Y ln
lt l:
A. CH2CH2OH v CH3CHO
B. CH3CH2OH v CH2=CH2
C. CH2CH2OH v CH3-CH=CH-CH3
D. CH3CH2OH v CH2=CH-CH=CH2
2

Cu 30: Phn t khi trung bnh ca PVC l 750.000.H s polime ha ca PVC l:


A. 12.000
B. 15.000
C. 24.000
D. 25.000
Cu 31: Cho 500 gam bezen phn ng vi HNO3(c) c mt H2SO4 c, sn phm thu
c em kh thnh anilin. Nu hiu sut chung ca qu trnh l 78% th khi lng anilin
thu c l:A. 456 gam B. 564 gam
C. 465 gam D. 546 gam
Cu 32: Ba cht lng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 ng trong ba l ring bit. Thuc th
dng phn bit ba cht trn l: A. qu tm
B. kim loai Na.
C, dung dch
Br2. D. Dung dch NaOH
II. PHN T CHN: (8 cu, 2im)
A. Nhm 8 cu thuc chng trnh chun: ( t cu 33 n cu 40)
Cu 33: Cht no sau y c dng lm thuc sng khng khi:
A. [C6H7O2(ONO2)3]n
B. [C6H7O2(OCOCH3)3]n C. [C6H7O2(ONO3)3]n
D.
[C6H7O2(NO2)3]n
Cu 34: Pht biu no sau y l khng ng?
A. Cht bo khng tan trong nc, nh hn nc nhng tan nhiu trong dung mi
hu c
B. Cht bo khng tan trong nc
C. Cht bo l este ca glixerol v axit cacboxylic mch cacbon di, khng phn
nhnh
D. Du n v m bi trn c cng thnh phn nguyn t.
Cu 35: Dung dch FeSO4 c ln tp cht l CuSO4. loi b tp cht ny, tac th dng
kim loi no sau y?
A. Zn
B. Fe
C. Ag
D. Cu
Cu 36: Tnh cht ha hc chung ca kim loi l:
A. tnh hot ng mnh
B. tnh oxi ha C. tnh kh. D. tnh kh v tnh oxi
ha.
Cu 37: T 1 tn khoai cha 81% tinh bt c th iu ch bao nhiu tn ancol etylic nguyn
cht (gi s hiu sut 100%)
A. 0,23 tn.
B. 0,81 tn.
C. 0,92 tn
D. 0,46 tn.
Cu 38: Trung ha 3,1 gam amin no n chc tc dng va 100ml dd HCl 1M. Cng
thc ca amin l:
A. CH3NH2
B. C4H9NH2
C. C2H5NH2
D. C3H7NH2
Cu 39: Axit amino axetic khng tc dng vi: A. CaCO3
B. H2SO4 long
C. CH3OH
D. KCl
Cu 40: Dy hp cht no sau y thuc loi t ha hc?
A. t nhn, t visco, t nilon
B. len lng cu, t axetat, t nitron
C. t visco, t nilon-6, t tm
D. t axetat, t clorin, t nilon-6,6.

PHN BT BUC : 32 cu
T CHN CHNG
TRNH CHUN: 8 cu

P N 1
1C
2C
3B
9B
10
11D
17D 18C 19D
25A 26D 27D
33A 34D 35B

4C
12B
20D
28B
36C

5A
13D
21D
29D
37D

6D
14C
22C
30A
38A

7C
15C
23C
31C
39D

8C
16C
24A
32A
40D
3

S: 2
I.Phn chung cho tt c cc th sinh: (32 cu, t cu 1 n cu 32) 8 im
Cu 1: Thy phn este trong mi trng kim, khi un nng gi l:
A. x phng ha
B. crackinh
C. s ln men.
D. hirat ho
Cu 2: Phn ng este ho gia ru etylic v axit axetic to thnh
A. etyl axetat
B. metyl axetat
C. axetyl etylat
D. axyl etylat
Cu 3: Cht X c CTPT C4H8O2. Khi X tc dng vi dd NaOH sinh ra cht Y c cng thc
C2H3O2Na. CTCT ca X l:
A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC3H5
Cu 4: t chy hon ton 7,4g este X n chc thu c 6,72 lit CO 2(ktc) v 5,4g H2O.
CTPT ca X l:
A. C2H7O
B. C3H6O2
C. C4H8O2
D. C2H3O2
Cu 5: phn bit dd ca 3 cht h tinh bt , dd glucoz, dd saccaroz ng ring bit
trong 3 l mt nhn ta dng thuc th l:
A. Cu(OH)2
B. dd AgNO3
C. Cu(OH)2/OH-, to
D. dd I2
Cu 6: un nng dung dch cha 27 gam glucoz vi AgNO 3 trong dung dch NH3, gi s
hiu sut phn ng l 75% thy bc kim loi tch ra. (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag=108) .
Khi lng bc kim loi thu c l:
A. 24,3 gam
C. 16,2 gam
B. 32,4 gam
D. 21,6 gam
Cu 7: Anilin c cng thc l
A. CH3COOH.
B. C6H5OH. C. C6H5NH2.
D. CH3OH.
Cu 8: Cht khng c kh nng lm xanh nc qu tm l
A. Anilin
B. Natri hiroxi.
C. Natri axetat.
D. Amoniac.
Cu 9: H2N CH2 COOH phn ng c vi:(1) NaOH. (2) HC (3) C2H5OH
A. (1,2)
B. (2,3)
C. (1,3)
D. (1,2,3)
Cu 10: S ng phn amin bc mt ng vi cng thc phn t C3H9N l:
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Cu 11: Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Cu 12: Cho 9 gam etylamin (C 2H5NH2) tc dng va vi axit HCl. Khi lng mui
(C2H5NH3Cl) thu c l (Cho H = 1, C = 12, N = 14)
A. 16,3 gam.
B. 13,6 gam.
C. 1,63 gam.
D. 163 gam.
Cu 13: Polivinyl clorua (PVC) iu ch t vinyl clorua bng phn ng
A. trao i.
B. oxi ho - kh.
C. trng hp.
D. trng ngng.
Cu 14: T c sn xut t xenluloz l:
A. t visco.
B. t nilon-6,6.
C. t tm.
D. t capron
Cu 15: Nilon6,6 l mt loi
A. t axetat.
B. t poliamit.
C. polieste.
D. t visco.
4

Cu 16: ng vi CTPT C4H8O2 c bao nhiu este ng phn ca nhau?


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 17: Este c mi chui chn l:
A. etyl fomiat
B. isoamyl axetat
C. amyl propionat
D. etyl axetat
Cu 18: Cho bit cht no thuc polisaccarit:
A. Glucoz
B. Saccaroz
C. Xenluloz
D. Fructoz
Cu 19: Trong phn ng trng gng glucoz ng vai tr l
A. Cht kh. B. Cht oxi ho
C.Va kh, va oxi ho
D.Khng c vai tr g
Cu 20: . phn bit glucoz v fructoz th nn chn thuc th no di y?
A. Dung dch AgNO3 trong NH3
B. Cu(OH)2 trong mi trng kim
C. Dung dch nc brom.
D. Dung dch CH3COOH/H2SO4 c
Cu 21: Trong cc cht sau, cht no l amin bc 2?
A. H2N-[CH2]6NH2
B. CH3CH(CH3)NH2 C. CH3NHCH3
D. C6H5NH2
Cu 22: Cht khng phn ng vi dung dch NaOH l
A. C6H5NH3Cl.
B. C6H5CH2OH.
C. p-CH3C6H4OH.
D. C6H5OH.
Cu 23: Dy gm cc cht c xp theo nhit si tng dn l:
A. C2H5-COOH, CH3-COOH, C2H5-OH, HCOOCH3
B. CH3-COOH, C2H5-COOH, C2H5-OH, HCOOCH3
C. HCOOCH3, C2H5-OH, CH3-COOH, C2H5-COOH
D. C2H5-OH, HCOOCH3, CH3-COOH, C2H5-COOH
Cu 24: Cho cc dung dch cha cc cht sau:X1: C6H5-NH2 X2: CH3-NH2
X3: NH2-CH2-COOH
X4: HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
X5: NH2CH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Dung dch no lm giy qu tm ho xanh
A. X1, X2, X5
B. X2, X3, X4
C. X2, X5
D. X2, X5, X3
Cu 25: Cho cc cht: C6H5NH2(1) C2H5NH2 (2) (C2H5)2NH (3) NaOH (4) NH3 (5)
Trt t tng dn tnh baz ca cc cht l:
A.(1) <(5)<(2)<(3)<(4)
B. (1)<(2)<(5)<(3)<(4)
C. (1)<(5)<(3)<(2)<(4)
D. (2)<(1)<(3)<(5)<(4)
Cu 26: Cho 1,52(g) hn hp 2 amin no n chc tc dng va vi 200 ml HCl thu
c 2,98(g) mui. Xc nh mng mol/l ca dd HCl?
A. 0,1M
B. 0,2M
C. 0,3M
D. 0,4M
Cu 27: Kim loi c nhng tnh cht vt l chung no sau y ?
A. tnh do, tnh dn in, nhit nng chy cao
B. tnh do, tnh dn in v nhit, c nh kim
C. tnh dn in v nhit, c khi lng ring ln, c nh kim
D. tnh do, c nh kim, rt cng
Cu 28: Kim loi khng tc dng vi axit clohidric(HCl) l:
A. Al
B. Zn
C. Fe
D. Ag
Cu 29: Cp kim loi no sau y th ng trong axit HNO3 c, ngui?
A. Mg, Fe B. Al, Ca.
C. Al, Fe.
D. Zn, Al

Cu 30: Nhng kim loi no sau y c th c iu ch theo phng php nhit luyn
( nh cht kh CO) i t oxit kim loi tng ng:
A. Ca, Cu
B. Al, Cu
C. Mg, Fe D. Fe, Ni
Cu 31: Cho phn ng: aFe + bHNO3 cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Cc h s a, b, c, d, e l
nhng s nguyn, n gin nht. Tng (a + b) bng:
A. 3
B. 5
C. 4
D. 6
Cu 32: kh hon ton 30 g hn hp gm: CuO, FeO, Fe 3O4, Fe2O3, Fe, MgO cn dng
5,6 lit kh CO (ktc). Khi lng cht rn thu c sau phn ng l: A. 28 g
B.
26 g
C. 24 g
D. 22 g
II. Phn t chn: (8 cu, 2 im)
A. Nhm 8 cu thuc chng trnh chun: (t cu 33 n cu 40)
Cu 33: Thu phn cht bo trong mi trng baz ( phn ng x phng ho) ta thu c:
A. Mui v ru n chc.
B. Mui ca axit bo v glixerol.
B. Axit bo v glixerol.
D. Axit bo v etylen glicol.
Cu 34: Cho s chuyn ho sau: Tinh bt X Y Axit axetic.X v Y ln lt l
A. glucoz, ancol etylic.
B. mantoz, glucoz.
C. glucoz, etyl axetat.
D. ancol etylic, andehyt axetic.
Cu 35: t chy hon ton 6 gam mt este X cCTPT CnH2nO2 thu c 4,48 lt kh CO2
( ktc). Cng thc cu to ca este X l
A. CH3COOH.
B. HCOOH.
C. HCOOCH3.
D. CH3COOCH3.
Cu 36: Dy cc cht l amin l
A. C2H5NH2, CH3NH2, C2H5OH.
B. C6H5OH, C6H5NH2, C2H5NH2
C. NH(CH3)2, C6H5NH2, C2H5NH2.
D. (CH3)3N, C6H5NH2, CH3OH.
Cu 37: Cc cht c phn ng mu biure l
A. peptit v etanol. B. protein v etanol.
C. peptit v protein. D. etanal v etanol.
Cu 38: S ng phn ca amin c CTPT C2H7N v C3H9N ln lt l
A. 2,3.
B. 2,4. C. 3,4.
D. 3,5.
Cu 39: iu ch Fe bng phng php nhit luyn ta cho :
A. CO qua Fe2O3 un nng.
B. Cho Mg tc dng dung dch FeCl2.
C. Cho Ag tc dng dung dch FeCl2.
D. Cho Zn tc dng Fe2O3, un nng.
Cu 40: Phng trnh no di y biu th ng s bo ton in tch ?
A. Fe3+ +2e Fe2+. B. Fe Fe2+ + 1e. C. Fe +2e Fe3+. D. Fe Fe2+ + 2e.
P N

Phn
chung
Phn
ring
c bn

1A
11D
21C
31B
33B

s 2

2A
12A
22B
32B
34A

3C
13C
23C

4B
14A
24C

5C
15B
25A

6A
16C
26B

7C
17B
27B

8A
18C
28D

35C

36C

37C

38B

39A

40D

9D
19A
29C

10C
20C
30D

S: 3
I.Phn chung cho tt c cc th sinh: ( 32 cu, t cu 1 n cu 32) 8 im
Cu 1: Phn ng thy phn este trong mi trng kim c gi l phn ng
A. X phng ha
B. Hydrat ha
C. Crackinh
D. S ln men
Cu 2: Metyl propionat l tn gi ca hp cht no sau y
A. HCOOC3H7
B. C3H7COOH
C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOH
Cu 3: Hp cht no sau y thuc loi amin bc 2
A.C6H5NH2
B.C2H5NH2
C. (C2H5)2NH
D.CH3NH2
Cu 4: Hp cht no sau y thuc loi ipeptit
A.(- HNCH(CH3)CO- NH - CH(CH3)CO -)
B.( - HNCH2CH2CO - HNCH2CH2CO -)
C.( - HNCH2CH2CH2CO - HNCH2CH2CH2CO - )
D.(- HNCH(CH3)CO -HNCH(CH3)CO- NH - HNCH(CH3)CO -)
Cu 5: Amino axit l hp cht hu c tp chc cha ng thi nhm chc no sau y?
A. NH2 , OH
B. NH2 , COOH
C. COOH , OH
D. CHO , OH
Cu 6:Theo ngun gc : Polime no sau y thuc loi polime tng hp
A. t tm
B. t nilon- 6,6
C. xenluloz trinitrat
D. cao su thin nhin.
Cu 7: Cho cc cht sau : axit axetic, metyl axetat, glucoz, saccaroz .S cht tc dng vi
Cu(OH)2 l :
A.1
B.2
C.3
D.4
Cu 8: Cho chui phn ng sau: Tinh bt X C2H5OH.X l cht no sau y:
A.Glucoz
B.Saccaroz
C. Xenluloz
D. Axit axetic
Cu 9: phn bit cc cht : glucoz, glixerol, andehit axetic, etanol ch cn dng mt
thuc th duy nht no sau y?
A. AgNO3/NH3
B. Cu(OH)2
C. Na
D. H2
Cu 10: Cht no sau y khng phn ng vi dung dch brom
A.Glucoz
B. Alanin
C. Anilin
D. vinyl axetat
Cu 11: Cho dy cc cht sau: CH2 = CH2 , CH2 = CH COOCH3 , C6H5 CH = CH2 , H2N
CH2 COOH
S cht tham gia phn ng trng hp l
A. 1
B.2
C.3
D.4
Cu 12: Cht no sau y khng tham gia phn ng thy phn
A. Metyl axetat
B. Tinh bt
C. Saccaroz
D. Glucoz
Cu 13: Cht no sau y l hp cht hu c tp chc
A.Etanol
B. Andehit axetic C. Axit axetic
D. Glyxin
Cu 14: Tnh cht no sau y khng phi l tnh cht vt l chung ca kim loi
A.tnh do
B.tnh dn in
C.tnh cng
D. tnh nh kim
Cu 15.Trong cc kim loi sau kim loi no c tnh kh mnh nht : Fe, Zn, Pb, Ag, Cu
A.Cu
B.Fe
C.Zn
D.Pb
Cu 16: Phn ng no sau y khng xy ra :
A. Fe + Cu2+
B. Fe + Zn2+
C. Cu + Ag+
D. Zn + Cu2+

Cu 17: bo v kim loi st ngoi khng kh bng phng php in ha hc ta tin


hnh nh sau:
A. Dng nc sn ph ln b mt kim loi st
B. Dng kim loi Ag gn vo kim loi st
C. Dng kim loi Zn gn vo kim loi st
D. Dng nilon bao quanh kim loi st
Cu 18: Khng nn dng x phng git ra trong nc c cha nhiu ion no sao y ?
A. Ba2+
B. Na+
C. Cu2+
D. Mg2+
Cu 19: Este C3H6O2 c bao nhiu ng phn ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 20: Cht no sau y va c tnh cht ca ancol a chc va c tnh cht ca anehit
A. Saccaroz
B.Glucoz
C.Tinh bt
D.Xenluloz
Cu 21: Glucoz phn ng c vi cc cht no sau y ?
A. AgNO3/ NH3 , Cu(OH)2 , H2
B. AgNO3/ NH3 , Cu(OH)2 , H2O/H+
C. AgNO3/ NH3 , Cu(OH)2 , I2
D. AgNO3/ NH3 , CuSO4 , H2
Cu 22: Cht no sau y lm qu tm ha xanh
A. C6H5NH2
B. CH3NH2
C. H2N- CH2 COOH
D. H2N CH2 CO NH CH2 COOH
Cu 23 : Cho cc phn ng :
H2N CH2 COOH + HCl Cl-H3N+ - CH2 COOH.
H2N CH2 COOH + NaOH H2N - CH2 COONa + H2O.
Hai phn ng trn chng t axit aminoaxetic.
A. ch c tnh axit
B. c tnh cht lng tnh
C. ch c tnh baz
D. c tnh oxi ha v tnh kh
Cu 24:Trung ha 3,1 gam mt amin n chc X cn 100ml dung dch HCl 1M. Cng thc
phn t ca X l p n no?
A. C2H5N
B. CH5N
C. C3H9N
D. C3H7N
Cu 25: Polisaccarit ( C6H10O5)n c khi lng phn t l 162000 vC c h s trng hp l
:
A. 1600
B. 162
C. 1000
D.10000
Cu 26: Glucoz tham gia phn ng trng gng v
A.Trong phn t c cha nhm chc CHO
B.Trong phn t c cha nhiu nhm chc OH
C.Glucoz l cacbohidrat
D. Trong phn t c cha nhm chc CO
Cu 27: Thuc th no sau y dng phn bit cc cht : anbumin, glixerol, anilin
A. dung dch Br2
B. Cu(OH)2
C. HNO3
D. AgNO3/NH3
Cu 28: Cho cc cht sau: CH3NH2 , H2N CH2 COOH , C6H5NH2, C6H5OHS cht tc
dng vi HCl l
A.1
B.2
C.3
D.4
Cu 29: Khi t chy hon ton mt amin n chc X,thu c 8,4 lt kh CO2 v 1,4 lt kh
N2 v 10,125g H2O. Cng thc phn t l (cc kh o ktc)
A.C2H7N
B.C2H5N
C.C3H7N
D. C3H9N

Cu 30: Thuy phn 8,1 kg khoai ( cha 20% tinh bt) co th c bao nhiu kg glucoz?
Bit hiu sut phan ng la 75%.
A.1,35kg
B.1,8kg
C.9kg
D.6,75kg
Cu 31: Cho lung kh hidro (d) i qua hn hp cha MgO, Fe2O3, CuO, Al2O3 nung nng
n khi phn ng xy ra hon ton. Cht rn cn li l:
A. MgO,Fe, CuO, Al
B MgO, Fe, Cu, Al2O3
C. Mg, Fe, CuO, Al2O3
D. Mg, Fe2O3, Cu, Al2O3
Cu 32: n mn in ha xy ra trong cc hin tng no sau y
1.Mt si dy bng ng c ni vi si dy nhm lu ngy trong khng kh
2.Mt thanh st lu ngy trong khng kh
3.Nhng mt thanh Fe trong dung dch axit thy bt kh thot ra chm
4.Cho thanh Fe vo dung dch axit sau cho tip CuSO4 vo th bt kh thot ra nhanh
hn
A. 1,4
B. 1,2
C. 1,3
D. 2,3
II.Phn t chn: ( 8 cu, 2 im)
A. Nhm 8 cu thuc chng trnh chun: ( t cu 33 n cu 40)
Cu 33: Cht no sau y thuc loi polisaccarit: A. Glucoz B. Saccaroz C.Tinh bt
D. Fructoz
Cu 34: Cho cc polime sau: polietylen ; polistiren ; nilon 6 ; nilon 6,6
.S polime dng
lm cht do l
A.1
B.2
C.3
D.4
Cu 35: Kim loi no sau y tn ti trng thi lng: A.Hg B.Li
C.Ba
D.Na
Cu 36: phn bit glucoz vi glixerol ta dng thut th no sau y ?
A. Cu(OH)2 nhit thng
B. H2
C. AgNO3/NH3
D. Na
Cu 37: trung ha 14g mt cht bo cn 15ml dung dch KOH 0.1M. Ch s axit ca
cht bo l
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Cu 38: Amin no sau y phn ng vi dd brom to kt ta trng
A. CH3NH2
B. C2H5NH2
C. C6H5NH2
D. NH3
Cu 39: t chy hon ton mt amin no n chc thu c V H O = 1,5V CO . Cng thc
phn t ca amin l
A.C2H7N
B.C3H9N
C.C4H11N
D.C5H13N
Cu 40: Kim loi no sau y tan trong nc nhit thng: A. Na
B. Fe
C. Cu
D. Zn
2

P N 3

T CHN CHNG TRNH


CHUN:
8 cu

1A
9B
17C
25C
33C

2C
10C
18D
26A
34B

3C
11C
19A
27B
35A

4A
12D
20B
28C
36C

5B
13D
21A
29D
37B

6B
14C
22B
30A
38C

7C
15C
23B
31B
39B

8A
16B
24B
32A
40A

S: 4
I.Phn chung cho tt c cc th sinh:( 32 cu , t cu 1 n cu 32) 8 im
Cu 1: S ng phn cu to este ng vi cng thc phn t C3H6O2 l:
A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Cu 2: Hp cht X c cng thc cu to: CH3CH2COOCH3. Tn gi ca X l:
A. etyl axetat.
B. metyl propionat. C. metyl axetat.
D. propyl axetat.
Cu 3: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H 2SO4 c lm xc tc) n khi
phn ng t ti trng thi cn bng, thu c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ha
l (Cho H = 1; C = 12; O = 16).
A. 50%
B. 62,5%
C. 55%
D. 75%
Cu 4: X phng ho hon ton 17,24 gam cht bo cn va 0,06 mol NaOH. C cn
dung dch sau phn ng thu c khi lng x phng l:
A. 16,68 gam.
B. 18,38 gam.
C. 18,24 gam.
D. 17,80 gam.
Cu 5: Trong cc cht sau: axit axetic, glixerol, glucoz, ancol etylic, xenluloz. S cht
ha tan c Cu(OH)2 nhit thng l:
A. 3
B. 5
C. 1
D. 4
Cu 6: Ln men 41,4 gam glucoz vi hiu sut 80%, lng kh thu c cho hp th hon
ton vo dung dch nc vi trong d th lng kt ta thu c l:
A. 18,4
B. 28,75g
C. 36,8g
D. 23g
Cu 7: S ng phn amin c cng thc phn t C3H9N l:
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Cu 8: Cht khng c kh nng lm xanh nc qu tm l:
A. Anilin
B. Natri hiroxit.
C. Natri axetat.
D. Amoniac.
Cu 9: Khi thu phn protein n cng thu c :
A. glucoz.
B. amino axit.
C. chui polipeptit. D. amin.
Cu 10: Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Cu 11: X l mt aminoaxit no ch cha 1 nhm (-NH2) v 1 nhm (-COOH). Cho 0,89
gam X tc dng vi HCl va to ra 1,255 gam mui. Cng thc cu to ca X l
A. H2N - CH2 COOH.
B. CH3- CH(NH2)- COOH.
C. CH3- CH(NH2)- CH2- COOH.
D. C3H7- CH(NH2)- COOH.
Cu 12: Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tc dng va vi axit HCl. Khi lng mui thu
c l
A. 11,95 gam.
B. 12,95 gam.
C. 12,59 gam.
D. 11,85 gam.
Cu 13: Polivinyl axetat (hoc poli(vinyl axetat)) l polime c iu ch bng phn ng
trng hp
A. C2H5COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-C2H5.
C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.
Cu 14:Monome c dng iu ch polipropilen l
A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2.
C. CHCH.
D. CH2=CH-CH=CH2.

10

Cu 15: 1 mol - amino axit X tc dng va ht vi 1 mol HCl to ra mui Y c hm


lng clo l 28,287% Cng thc cu to ca X l :
A. CH3-CH(NH2)COOH
B. H2N-CH2-CH2-COOH
C. H2N-CH2-COOH
D. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH
Cu 16: Este A c iu ch t ancol metylic v amino axit no B(cha mt nhm amino
v mt nhm cacboxyl). T khi hi ca A so vi oxi l 2,78125. Amino axit B l
A. axit amino fomic.
B. axit aminoaxetic.
C. axit glutamic.
D. Axit -amino propionic.
Cu 17: S ng phn ipeptit to thnh t 1 phn t glyxin v 1 phn t alanin l:
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Cu 18: S ng phn n chc h ng vi cng thc phn t C4H8O2 l:
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Cu 19: Cho tt c cc ng phn n chc, mch h, c cng cng thc phn t C 2H4O2
ln lt tc dng vi: Na, NaOH, NaHCO3. S phn ng xy ra l
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Cu 20:t chy hon ton 0,1mol este X thu c 0,3mol CO 2 v 0,3mol H2O. Nu cho
0,1mol X tc dng ht vi dung dch NaOH th thu c 8,2g mui. CTCT ca X l
A. HCOOC2H3
B. CH3COOCH3
C. HCOOC2H5
D. CH3CH2COOH
Cu 21: Trong s cc polime sau y; t tm, si bng, len, t enang, t visco, nilon 6-6, t
axetat. Loi t c ngun gc xenluloz l:
A. t tm, si bng, nilon 6-6.
B. si bng, len, t axetat.
C. si bng, len, nilon 6-6.
D. t visco, nilon 6-6, t axetat
Cu 22: Cho 6 gam mt este ca axit cacboxylic no n chc v ancol no n chc phn
ng va ht vi 100 ml dung dch NaOH 1M. Tn gi ca este l:
A. etyl axetat.
B. propyl fomiat. C. metyl axetat.
D. metyl fomiat.
Cu 23: t chy hon ton 7,8 gam este X thu c 11,44 gam CO 2 v 4,68 gam H2O.
Cng thc phn t ca este l
A. C4H8O4
B. C4H8O2
C. C2H4O2
D. C3H6O2
Cu 24: X phng ha 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M. Sau khi
phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu c cht rn khan c khi lng l :
A. 3,28 gam.
B. 8,56 gam.
C. 8,2 gam.
D. 10,4 gam.
Cu 25: Cht va phn ng vi Na, va phn ng vi NaOH l:
A. CH3-CH2-COOCH3.
B. HCOO-CH2-CH2-CH3.
C. CH3-CH2-COOH.
D. CH3-COO-CH2-CH3.
Cu 26: Cho m gam glucoz ln men thnh ancol etylic vi hiu sut 80%. Hp th hon
ton kh CO2 sinh ra vo nc vi trong d thu c 20 gam kt ta. Gi tr ca m l:
A. 14,4
B. 45.
C. 11,25
D. 22,5
Cu 27:Kim c tnh dn in tt nht l:
A. Vng.
B. Bc.
C. ng.
D. Nhm.
Cu 28: Tnh cht ha hc c trng ca kim loi l:
A. tnh baz.
B. tnh oxi ha.
C. tnh axit.
D. tnh kh.
Cu 29: Hai kim loi u phn ng vi dung dch Cu(NO3)2 gii phng kim loi Cu l
A. Al v Fe.
B. Fe v Au.
C. Al v Ag.
D. Fe v Ag.

11

Cu 30: Cho dy cc kim loi: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. S kim loi trong dy phn ng c
vi dung dch HCl l
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Cu 31: T dung dch MgCl2 ta c th iu ch Mg bng cch:
A. in phn dung dch MgCl2
B. C cn dung dch ri in phn MgCl 2 nng chy C. Dng Na kim loi kh ion Mg 2+
trong dung dch
D. Chuyn MgCl2 thnh Mg(OH)2 ri chuyn thnh MgO ri kh MgO bng CO.
Cu 32: Cho 4,05 gam Al tan ht trong dung dch HNO 3 thu V lt N2O (kc) duy nht. Gi
tr V l
A. 2,52 lt.
B. 3,36 lt.
C. 4,48 lt.
D. 1,26 lt.
II. Phn t chn: ( 8 cu, 2 im)
A. Nhm 8 cu thuc chng trnh chun: (t cu 33 n cu 40)
Cu 33: Etyl axetat l tn gi ca hp cht c CTCT :
A. HCOOC2H5
B. HCOOCH2CH2CH3
C. C2H5COOCH3
D. CH3COOC2H5
Cu 34: Cho dy cc cht: Metyl axetat, phenol, axit fomic, ancol etylic, HCl. S cht tc
dng c dung dch NaOH l :
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Cu 35: Thu phn cht bo trong mi trng baz ( phn ng x phng ho) ta thu c:
A. Mui v ancol n chc.
B. Mui ca axit bo v glixerol.
C. Axit bo v glixerol.
D. Axit bo v etylen glicol.
Cu 36 Cho cc cht : (X) glucoz, (Y) fructoz, (Z)saccaroz, (T) xenluloz , cht cho
c phn ng trng bc l:
A. X
B. Y, Z
C. X, Z
D. X, Y
Cu 37:T c sn xut t xenluloz l : A. T capron.
B. T visco. C. T nilon-6,6.
D. T tm.
Cu 38: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic phn ng ht vi dung dch HCl. Sau phn ng, khi
lng mui thu c l
A. 11,15 gam.
B. 14,80 gam.
C. 11,05 gam.
D. 12,15 gam.
Cu 39: Kim loi no sau y c nhit nng chy thp nht? A. K
B. Na
C.
Hg
D. Cs
Cu 40: Kh hon ton 17,6 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe 2O3 cn 2,24 lt CO ( ktc).
Khi lng st thu c l
A. 16,0 gam.
B. 14,4 gam.
C. 5,6 gam.
D. 15,2 gam.
P N S 4
P N - THI XUT HC K I - NM
HC 2010 -2011

PHN BT BUC:

32 cu

1C 2B 3B 4D 5A 6C 7A 8A
9A 10D 11B 12B 13C 14A 15A 16B
17C 18A 19C 20B 21B 22D 23C 24A
25C 26D 27B 28D 29A 30C 31B 32D
12

S: 5
I. Phn chung cho tt c cc th sinh: (32 cu, t cu 1 n cu 32) 8 im
Cu 1: Cht hu c khng cha nguyn t nit l:
A. amin.
B. peptit.
C. protein.
D. cacbohidrat.
Cu 2: Dy cc cht hu c u tc dng vi HCl l
A. C6H5NH2, H2N-CH2-COOH, (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
B. CH3COOH, C6H12O6, (-CH2-CHCl-)n.
C. CH3COOH, CH3-COO-C2H5, C6H5NH2.
D. C6H5NH2, H2N-CH2-COOH, (-CH2-CH2-)n.
Cu 3: un nng 24 gam axit axetic vi 24 gam ancol etylic (H 2SO4 c xc tc). Khi
lng este thu c vi hiu sut phn ng 80% l (C = 12; H = 1; O = 16) A. 35,20 gam
B. 28,16 gam.
C. 44,00 gam.
D. 27,60 gam.
Cu 4: in phn dung dch CuSO4 (in cc bng graphic) bng dng in 19,3A th thu
c 1,6 gam kim loi catot. Thi gian in phn l (Cu = 64)
A. 150 giy.
B. 200 giy.
C. 250 giy.
D. 300 giy.
Cu 5: Vinyl axetat (CH3-COO-CH=CH2) khng tc dng vi dung dch:
A. NaOH (t0).
B. HCl long (t0)
.C. NaCl.
D. Br2.
Cu 6: Cng thc no sau y l cht bo?
A. C17H35COOC2H5.
B. (C17H35COO)2C2H4.
C. (C17H35COO)3C3H5.
D. (CH3COO)3C3H5.
Cu 7: Cc cht hu c CH3-COO-C2H5 v H2N-CH2-COOH u tc dng vi
A. dung dch Br2.
B. CH3OH (t0, HCl bo ha).
C. dung dch NaCl. D. dung
dch NaOH.
Cu 8: Th tch dung dch HCl 2,5M tc dng va hn hp gm 9,3 gam anilin v 15
gam axit aminoaxetic l (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14)
A. 120 ml.
B. 200 ml.
C. 150 ml.
D. 100 ml.
Cu 9: Cht hu c c phn ng trng hp to thnh polime l
A. CH3-CH2-COO-CH3.
B. CH3-COO-CH=CH2.
C. H2N-CH2-COOH.
D. H2N-[CH2]6-NH2.
Cu 10: Trung ha m gam hn hp X cha metylamin v anilin bng 50 ml dung dch HCl
1M th va . Nu cho m gam X tc dng dung dch Br 2 d th thu c 3,3 gam kt ta.
Gi tr m l (C = 12; H = 1; Br = 80; N = 14):
A. 2,17.
B. 0,93.
C. 2,48.
D. 1,86.
Cu 11: Nguyn tc iu ch kim loi l:
A. oxi ha nguyn t kim loi.
B. kh ion kim loi.
C. kh nguyn t kim loi.
D. oxi ha ion kim loi.
Cu 12: So vi nguyn t phi kim cng chu k, nguyn t kim loi c:
A. bn knh nguyn t ln hn.
B. s electron ha tr nhiu hn.
C. m in ln hn.
D. in tch ht nhn ln hn.

13

Cu 13: C cc cht hu c: metylamin, dimetylamin, anilin. Th t cc cht c tnh baz


(lc baz) gim dn l
A. anilin, dimetylamin, metylamin.
B. anilin, metylamin, dimetylamin.
C. dimetylamin, anilin, metylamin.
D. dimetylamin, metylamin, anilin.
Cu 14: Ln lt cho metyl acrylat, anilin, axit aminoaxetic tc dng dung dch NaOH,
dung dch Br2, CH3OH (c iu kin thch hp). S phn ng ha hc xy ra l
A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 4.
Cu 15: Hin tng th nghim no sau y khng ng?
A. Ha tan Cu(OH)2 trong dung dch saccaroz thu c dung dch mu xanh lam.
B. un nng glucoz vi Cu(OH)2/OH thy xut hin kt ta mu gch.
C. Cho dung dch Br2 tc dng anilin thy xut hin kt ta trng.
D. Cho dung dch I2 vo h tinh bt thy xut hin mu tm.
Cu 16: Phn ng chng minh aminoaxit c tnh lng tnh l tc dng vi
A. dung dch HCl v CH3OH (t0, HCl bo ha). B. dung dch HCl v dung dch Br2.
C. dung dch KOH v CH3OH (t0, HCl bo ha).D. dung dch HCl v dung dch KOH.
Cu 17: Cht hu c X iu kin thng l cht kh, tan trong nc to dung dch c tnh
baz. Cht X l
A. C6H5NH2.
B. CH3NH2.
C. HCHO.
D. NH3.
Cu 18: Ln lt cho inh st vo cc dung dch sau: AgNO 3, AlCl3, Cu(NO3)2, FeSO4,
MgSO4, Pb(NO3)2, ZnCl2. S dung dch c phn ng vi st l:
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Cu 19: Phn ng chng minh glucoz va c tnh kh, va c tnh oxi ha l tc dng vi
A. H2 (t0, Ni) v (CH3CO)2O (t0, xc tc).
B. AgNO3/NH3 (t0) v H2 (t0,
Ni).
C. AgNO3/NH3 (t0) v Cu(OH)2 (nhit thng).
D. AgNO3/NH3 (t0) v
Cu(OH)2 (t0).
Cu 20: un nng metyl axetat vi dung dch NaOH, sn phm thu c l
A. CH3COONa v CH3OH. B. CH3COONa v CH3ONa. C. CH3COOH v CH3OH.
D. CH3COOH v CH3ONa.
Cu 21: Thy phn va 2,2 gam este n chc X bng 25 ml dung dch KOH 1M th
va , thu c 2,8 gam mui khan. Cng thc ca X l (C = 12; H = 1; O = 16; K = 39)
A. CH3-COO-CH3. B. H-COO-C3H7.
C. CH3-COO-C2H5. D. C2H5-COO-CH3.
Cu 22: Pht biu no sau y ng?
A. Trng ngng hn hp aminoaxit th thu c peptit.
B. Cc amin u tan trong nc to thnh dung dch c tnh baz.
C. Thy phn hon ton peptit trong dung dch axit thu c hn hp -aminoaxit.
D. Khi thay nguyn t H ca phn t hidrocacbon th thu c amin.
Cu 23: Cht hu c c bn cht l protein, xc tc cho cc phn ng ha hc xy ra trong
c th sng l
A. aminoaxit.
B. este.
C. enzim.
D. glucoz.

14

Cu 24: C cc cp oxi ha - kh: Cu 2+/Cu, Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Pb2+/Pb. Th t theo tnh


kh ca cc nguyn t tng dn l
A. Cu2+/Cu, Pb2+/Pb, Fe2+/Fe, Mg2+/Mg.
B. Mg2+/Mg, Fe2+/Fe, Pb2+/Pb, Cu2+/Cu.
C. Pb2+/Pb, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe, Mg2+/Mg.
D. Cu2+/Cu, Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Pb2+/Pb.
Cu 25: Cht hu c Z iu kin thng l cht rn kt tinh, c phn ng trng ngng to
thnh polime. Cht Z l
A. CH3-COONa. B. CH2=CH-COO-CH3. C. H2N-CH2-COOH.
D. C6H12O6 (glucoz).
Cu 26: Cht hu c X khng tc dng Na, tc dng NaOH v c phn ng trng hp to
polime. Cng thc cu to ph hp tnh cht ca X l
A. H2N-CH2-COOH. B. CH2=CH-COOH. C. CH3-COO-CH=CH2. D. CH3-COO-C2H5.
Cu 27: Khi lng tinh bt iu ch 1,0 kg glucoz vi hiu sut phn ng 60% l (C =
12; H = 1; O = 16)
A. 0,54 kg.
B. 1,0 kg.
C. 1,2 kg.
D. 1,5 kg.
Cu 28: Dy cc cht hu c u c phn ng thy phn l:
A. xenluloz, cht bo, aminoaxit.
B. xenluloz, metylamin, aminoaxit.
C. glucoz, cht bo, protein.
D. xenluloz, cht bo, protein.
Cu 29: Nguyn liu tng hp cao su buna l
A. CH2=CH-CH=CH2. B. CH2=CH(Cl). C. CH2=C(CH3)-CH=CH2. D. CH2=CH(CN).
Cu 30: phn bit hai dung dch khng mu CH3NH2 v H2N-CH2-COOH (cha trong
hai l ring) th dng thuc th l:
A. dung dch NaOH.
B. dung dch Br2. C. qu tm.
D. CH3OH.
Cu 31: Kim loi X th c nhit nng chy cao nht, kim loi Y th c cng cao nht.
X v Y ln lt l
A. W v Os.
B. W v Cr.
C. W v Ag.
D. Fe v Cr.
Cu 32: Cht hu c khng c phn ng to thnh polime l
A. H2N-CH2-COOH. B. CF2=CF2.
C. CH2=CH(CN).
D. CH3-COO-C2H5.
II. Phn t chn (8 cu, 2 im):
A. Nhm 8 cu thuc chng trnh chun: (t cu 33 n cu 40)
Cu 33: Dy cc kim loi u tc dng vi dung dch Pb(NO3)2 l
A. Fe, Al, Ag.
B. Fe, Cu, Zn.
C. Zn, Cu, Al.
D. Fe, Mg, Zn.
Cu 34: Dy gm 2 cht u tc dng dung dch Br2 l:
A. CH3NH2 v CH2=CH-COOCH3.
B. C6H5NH2 v H2N-CH2-COOH.
C. C6H5NH2 v CH2=CH-COOCH3.
D. C6H5NH2 v CH3NH2.
Cu 35: tc dng va 22,5 gam mt cht bo trung tnh cn dng 31,5 ml dung dch
KOH 2,5M. Ch s x phng ha ca cht bo l (K = 39; O = 16; H = 1)
A. 175.
B. 201.
C. 185.
D. 196.
Cu 36: Cho triolein (glixerol trioleat) ln lt tc dng cc dung dch HCl, NaOH, NaCl,
Br2 v kh H2 (iu kin thch hp) th s phn ng ha hc xy ra l
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

15

Cu 37: Trung ha mt amin n chc bng 60 ml dung dch HCl 1M (va ) th thu c
5,73 gam mui khan. Cng thc phn t ca amin l (C = 12; H = 1; Cl = 35,5; N = 14)
A. CH5N.
B. C3H9N. C. C4H11N. D. C2H7N.
Cu 38: Cacbohidrat khi thy phn trong dung dch axit to ra hai loi monosaccarit l
A. glucoz.
B. saccaroz.
C. tinh bt.
D. xenluloz.
Cu 39: Cho mt vt bng st nng 40 gam vo dung dch cha hn hp Cu(NO 3)2 v
AgNO3. Sau mt thi gian khi lng mui trong dung dch gim 4,4 gam. Khi lng vt
kim loi khi l
A. 42,4 gam.
B. 35,6 gam.
C. 44,4 gam.
D. 37,6 gam.

Cu 40: Khi cho lng trng trng tc dng Cu(OH)2/OH th thy xut hin mu:
A. tm.
B. .
C. vng.
D. xanh.
P N 5
PHN BT BUC: 32 cu
T CHN CHNG
TRNH CHUN: 8 cu
T CHN CHNG
TRNH NNG CAO: 8
cu

1D
9B
17B
25C
33D

2A
10A
18A
26C
34C

3B
11B
19B
27D
35D

4C
12A
20A
28D
36A

5C
13D
21D
29A
37B

6C
14B
22C
30C
38B

7D
15D
23C
31B
39C

8A
16D
24A
32D
40A

41A

42B

43A

44C

45D

46B

47C

48D

16

S: 6
MN HA HC 12-THI GIAN LM BI 60 PHT
I. Phn chung cho tt c cc th sinh: ( 32 cu, t cu 1 n cu 32) 8 im
Cu 1: Hp cht X c cng thc cu to: CH3CH2COOCH3. Tn gi ca X l:
A. etyl axetat.
B. metyl propionat.
C. metyl axetat.
D. propyl axetat.
Cu 2: Hp cht Y c cng thc phn t C 4H8O2. Khi cho Y tc dng vi dung dch NaOH
sinh ra cht Z c cng thc C3H5O2Na. Cng thc cu to ca Y l
A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC3H7.
Cu 3: Cht bo l:
A. hp cht hu c cha C, H, O, N.
B. trieste ca glixerol v axit bo.
C. l este ca axit bo v ancol a chc.
D. trieste ca glixerol v axit hu c.
Cu 4: Thu phn hon ton 11,44 gam este no, n chc, mch h X vi 100ml dung dch
NaOH 1,3M (va ) thu c 5,98 gam mt ancol Y. Tn gi ca X l: (C = 12; H = 1; O
= 16)
A. Etyl fomat
B. Etyl axetat
C. Etyl propionat D. Propyl axetat
Cu 5: Cho cc cht: glucoz, xenluloz, saccaroz, tinh bt, fructoz. S cht tham gia p
trng gng l :
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Cu 6: Cho m gam glucoz ln men thnh ancol etylic. Kh sinh ra cho vo nuc vi trong
d thu c 120 gam kt ta, bit hiu sut qu trnh ln men t 60%. Gi tr m l: (C =
12; H = 1; O = 16, Ca = 40)
A. 225 gam.
B. 112,5 gam.
C. 120 gam.
D. 180 gam.
Cu 7: chng minh aminoaxit l hp cht lng tnh ta c th cho cht ny ln lt tc
dng vi
A. dd KOH v dd HCl.
B. dd NaOH v dd NH3.
C. dd HCl v dd Na2SO4 .
D. dd KOH v CuO.
Cu 8: Trong cc cht di y, cht no l ipeptit ?
A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.
C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.
B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.
D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
Cu 9: Dung dch ca cht no sau y khng lm i mu qu tm?
A. Glixin (CH2NH2-COOH)
B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)
C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH) D. Natriphenolat (C6H5ONa)
Cu 10: Dy gm cc cht c xp theo chiu tnh baz gim dn t tri sang phi l :
A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.
B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.
D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.
Cu 11: Mt - amino axit X ch cha 1 nhm amino v 1 nhm cacboxyl. Cho 10,68 gam
X tc dng vi HCl d thu c 15,06 gam mui. Tn gi ca X l (C = 12; H = 1; O = 16,
Cl = 35,5; N = 14)
A. axit glutamic.
B. valin.
C. alanin.
D. glixin
Cu 12: S ng phn amin bc mt ng vi cng thc phn t C4H11N l:
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
17

Cu 13: Cho cc polime sau: (-CH2 CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n
Cc monome khi trng hp hoc trng ngng to ra cc polime trn ln lt l
A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.
B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH.
C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.
D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.
Cu 14: Polime dng ch to thu tinh hu c (plexiglas) c iu ch bng phn ng
trng hp
A. CH2=C(CH3)COOCH3.
B. CH2 =CHCOOCH3.
C. C6H5CH=CH2.
D. CH3COOCH=CH2.
Cu 15: Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Cu 16: Cho dy cc cht: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, glucoz. S
cht trong dy phn ng c vi NaOH (trong dung dch) l
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Cu 17: Cho tt c cc ng phn n chc, mch h, c cng cng thc phn t C 2H4O2
ln lt tc dng vi: Na, NaOH, NaHCO3. S phn ng xy ra l
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Cu 18: Cho s chuyn ho: Glucoz X Y CH3COOH. Hai cht X, Y ln lt
l
A. CH3CHO v CH3CH2OH.
B. CH3CH2OH v CH3CHO.
C. CH3CH(OH)COOH v CH3CHO.
D. CH3CH2OH v CH2=CH2.
Cu 19: Dy gm cc dung dch u tc dng vi Cu(OH)2 l
A. glucoz, glixerol, ancol etylic.
B. glucoz, andehit fomic, natri axetat.
C. glucoz, glixerol, axit axetic.
D. glucoz, glixerol, natri axetat.
Cu 20: Cho cc dd sau: saccaroz, glucoz, anehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen,
fructoz. S lng dd c th tham gia phn ng trng gng l
A. 3.
B. 4
.C. 5.
D. 2.
Cu 21: Cho s chuyn hoa: glucoz X Y cao su buna. Y la
A. vinyl axetylen
B. ancol etylic
C. but 1-en
D. buta -1,3-dien.
Cu 22: Chi dung thuc th nao di y co th phn bit cac lo mt nhan cha cac dung
dich : glucoz; glixerol; ancol etylic va fomon.
A. Na .
B. Cu(OH)2.
C. nc brom.
D. AgNO3/NH3.
Cu 23: Dy cc cht sau c sp xp theo chiu nhit si tng dn :
A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.
B. CH3COOH , CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH , CH3COOC2H5 .
D. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH.
Cu 24: Hai cht hu c X1 v X2 u c khi lng phn t bng 60 vC. X 1 c kh nng
phn ng vi: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phn ng vi NaOH (un nng) nhng khng phn
ng Na. CTCT ca X1, X2 ln lt l:
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.
B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
C. H-COO-CH3, CH3-COOH.
D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
18

Cu 25: Dy cc cht no sau y u c phn ng thu phn trong mi trng axit?


A. Tinh bt, xenluloz, glucoz.
B. Tinh bt, xenluloz, fructoz.
C. Tinh bt, xenluloz, saccaroz.
D. Tinh bt, saccaroz, fructoz
Cu 26: T 4 tn C2H4 c cha 30% tp cht c th iu ch bao nhiu tn PE ? (Bit h/s =
90%)
(C = 12; H = 1)
A. 2,55
B. 2,8
C. 2,52
D.3,6
+
2
6
Cu 27: Cation M c cu hnh electron lp ngoi cng 2s 2p l?
A. Rb+.
B. Na+.
C. Li+.
D. K+.
Cu 28: Cho cc kim loi: Na, Mg, Fe, Al; kim loi c tnh kh mnh nht l?
A. Al.
B. Na.
C. Mg.
D. Fe.
Cu 29: Cho phn ng: aAl + bHNO3
cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.
H s a, b, c, d, e l cc s nguyn, ti gin. Tng (a + b) bng
A. 5.
B. 4.
C. 7.
D. 6.
Cu 30: Cho dy cc kim loi: Fe, Na, K, Ca. S kim loi trong dy tc dng c vi nc
nhit thng l:
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Cu 31: Cho kh CO d i qua hn hp gm CuO, Al 2O3, MgO (nung nng). Khi phn ng
xy ra hon ton thu c cht rn gm
A. Cu, Al, Mg.
B. Cu, Al, MgO.
C. Cu, Al2O3, Mg. D. Cu, Al2O3, MgO.
Cu 32: Ngm mt inh st trong 200ml dung dch CuSO4. Sau khi phn ng kt thc, ly inh
st ra khi dung dch, ra nh, lm kh thy khi lng inh st tng thm 1,6 gam. Nng ban
u ca dung dch CuSO4, l bao nhiu mol/lit?
A. 1M
B.0,5M
C.2M
D.1,5M
II. Phn t chn: (8 cu, 2 im)
Th sinh chn mt trong 2 nhm cu: nhm 8 cu ( t cu 33 n cu 40) hoc nhm 8
cu (t cu 41 n cu 48)
A. Nhm 8 cu thuc chng trnh chun: (t cu 33 n cu 40)
Cu 33: Th tch H2 (ktc) cn hidr ha hon ton 1 tn triolein nh cht xc tc Ni:
A. 76018 lt.
B. 760,18 lt.
C. 7,6018 lt.
D.7601,8 lt.
Cu 34:Este c to thnh t axit no, n chc v ancol no, n chc c cng thc tng
qut l
A. CnH2n 1COOCmH2m+1
B. CnH2n 1COOCmH2m 1
C. CnH2n +1COOCmH2m 1
D. CnH2n +1COOCmH2m +1
Cu 35: Trong cc phn ng sau, phn ng no khng chng minh c nhm chc
andehit ca glucoz?
A. Oxi ho glucoz bng AgNO3/NH3. B. Oxi ho glucoz bng Cu(OH)2 un nng.
C. Ln men glucoz bng xc tc enzim. D. Kh glucoz bng H2/Ni, t0.
Cu 36: phn bit 3 dung dch H2NCH2COOH, CH3COOH v C2H5NH2 ch cn dng:
A. dd NaOH.
B. dd HCl.
C. natri kim loi.
D. qu tm.
Cu 37. T glyxin (Gly) v alanin (Ala) c th to ra my ipeptit ?
A. 1.
B. 2.
C. 3
D. 4.
19

Cu 38: Phn t khi trung bnh ca PVC l 750000. H s polime ho ca PVC l


A. 12.000
B. 15.000
C. 24.000
D. 25.000
Cu 39: bo v v tu bin lm bng thp ngi ta thng gn vo v tu (phn ngm
di nc) nhng tm kim loi
A. Cu.
B. Zn.
C. Sn.
D. Pb.
Cu 40: Cp cht khng xy ra phn ng ho hc l:
A. Cu + dung dch FeCl3.
B. Fe + dung dch HCl.
C. Fe + dung dch FeCl3.
D. Cu + dung dch FeCl2.
O3, CO2, H2O.
D. NaOH, CO2, H2O.
Cu 48: Cho cc cp kim loi nguyn cht tip xc trc tip vi nhau : Fe v Pb; Fe v Zn;
Fe v Sn; Fe v Ni. Khi nhng cc cp kim loi trn vo dung dch axit, s cp kim loi
trong Fe b ph hy trc l:
A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Th sinh khng c s dng bng h thng tun hon
Ht
P N 6

PHN BT BUC: 32
cu
T CHN CHNG
TRNH CHUN: 8 CU
T CHN CHNG
TRNH NNG CAO: 8
CU

1B
9A

2C
10A

3B
11C

4B 5C
12A 13B

6D
14A

7A
15D

8B
16B

17C
25C
33A

18B
26C
34D

19C
27B
35C

20A 21D
28B 29A
36D 37D

22B
30C
38A

23D
31D
39B

24D
32A
40D

41C

42B

43B

44C 45A

46A

47C

48D

20

S: 7
MN HA HC 12-THI GIAN LM BI 60 PHT
I/ Phn chung cho tt c th sinh : ( 32 cu , t cu 1n cu 32 ) 8 im
Cu 1: Hp cht no sau y l este ?
A. CH3 CO CH3
B. CH3COOH
C. HCOOCH = CH2
D. CH3COONa
Cu 2: Nhn nh no sau y khng ng ?
A.Cc triglixerit cha ch yu cc gc axit bo no thng l cht rn nhit phng.
B.Cc triglixerit cha ch yu cc gc axit bo khng no thng l cht lng v ch c
ngun gc t thc vt.
C.Cht bo nh hn nc v khng tan trong nc.
D.Khi un nng vi nc c xc tc axit , cht bo b thy phn thnh glixerol v axit bo.
Cu 3: Cht CH2 = CH COOCH3 thc hin c phn ng no trong dy sau y?
A. Thy phn, trng hp, phn ng vi Na
B. X phng ha, trng hp, phn ng vi dung dch NaCl.
C. Este ha, x phng ha, trng hp.
D. Thy phn, phn ng vi Na, phn ng vi dung dch NaCl.
Cu 4: Cho 8,8 gam C4H8O2 tc dng vi dung dch NaOH d c th thu c:
A. 6,7 gam mui
B. 8,2 gam mui
C. 9,5 gam mui
D. 11,1 gam mui
Cu 5: Cho cc cht glucoz, saccaroz, fructoz, xenluloz. Cp cht no sau y c phn
ng thy phn?
A. saccaroz, fructoz
B. glucoz, xenluloz.
C. glucoz, fructoz
D. xenluloz, saccaroz.
Cu 6: Dung dch etylamin tc dng vi dung dch ca cht no sau y?
A. NaOH
B. NH3
C. NaCl
D. H2SO4
Cu 7: Amino axit l hp cht hu c trong phn t
A. cha nhm cacboxyl v nhm amino.
B. cha nhm cacboxyl.
C. cha nit v oxi.
D. cha cacbon, oxi, hiro v nit
Cu 8: Thy phn hp cht H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH thu c cc
aminoaxit no sau y ?
A. HOOCCH2 CH(NH2)COOH
B. H2NCH2COOH
C. -HN-CH2-COD. Hn hp 3 cht trn.
Cu 9: X l mt aminoaxit no ch cha mt nhm NH2 v mt nhm - COOH. Cho 10,3
gam X tc
dng vi dung dch HCl d thu c 13,95 gam mui . Cng thc cu
to thu gn ca X l:
A. CH3CH(NH2)COOH
B. H2NCH2COOH
C. CH3CH2CH(NH2)COOH
D. H2NCH2CH2COOH
21

Cu 10: Hp cht hu c to bi cc nguyn t C, H, N l cht lng, khng mu, rt c, t


tan trong nc, d tc dng vi cc axit HCl, c th tc dng vi nc brom to kt ta.
Hp cht c cng thc phn t l :
A. C4H12 N2
B. C6H7N
C. C6H13N
D. C2H7N
Cu 11: 0,01 mol aminoaxit (A) tc dng va vi 50 ml dung dch HCl 0,2M. C cn
dung dch sau phn ng c 1,835 gam mui khan. Khi lng phn t ca A l :
A. 89.
B. 103.
C. 117.
D. 147.
Cu 12: Cho dy cc cht: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH,
CH3CH2CH2NH2,C6H5OH (phenol). S cht trong dy tc dng c vi dung dch HCl l
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Cu 13: Dy gm cc cht c dng tng hp cao su Buna-S l:
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, lu hunh.
D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
Cu 14: T 1 tn C2H4 c cha 10% tp cht c th iu ch bao nhiu tn PE ? (Bit hiu
sut phn ng l 90%)
A. 0,11
B. 1
C. 0,09
D. 0,81
Cu 15: Khi un nng glixerol vi hn hp hai axit bo C 17H35COOH v C17H33COOH
thu cht bo c thnh phn cha hai gc axit ca hai axit trn. S cng thc cu to c th
c ca cht bo l :
A. 5.
B. 4
C. 2
D. 3.
Cu 16: 1,76 gam mt este ca axit cacboxylic no, n chc v mt ancol no, n chc
phn ng va ht vi 40 ml dung dch NaOH 0,50M thu c cht X v cht Y. t chy
hon ton 1,20 gam cht Y cho 2,64 gam CO2 v 1,44 gam nc. Cng thc cu to ca este
l
A. CH3COO-CH3
B. CH3CH2COOCH3
C. CH3COO-CH2CH2CH3
D. H-COO-CH2CH2CH3
Cu 17: Khi t nng mt ng ng ca metylamin ngi ta thy t l th tch VCO2 : VH2O
bng 2 : 3,5 . Cng thc phn t ca amin l:
A. C3H9N
B. CH5N
C.C2H7N
D. C4H11N
Cu 18: Hp cht A c cng thc phn t l C3H6O2. A tc dng vi dung dch NaOH,
khng lm i mu qu tm, tham gia phn ng trng gng. Cng thc cu to ng ca A
l:
A. CH3CH2COOH
B. HCOOCH2CH3
C. CH3COOCH3
D. HOCH2CH2CHO
Cu 19: Th nghim no sau y chng minh anilin c lc baz yu hn amoniac?
A. Anilin tc dng vi dung dch brom to kt ta trng cn amoniac khng c hin
tng ny.
B. Dung dch anilin khng lm i mu qu tm cn amoniac lm qu tm ha xanh.
C. Anilin rt t tan trong nc cn amoniac tan nhiu trong nc.
D. Anilin tc dng vi H2 cn amoniac th khng phn ng c.
Cu 20: Ha cht dng phn bit anilin v phenol l:
A. qu tm
B. dung dch brom
C. phenolphtalein
D. dung dch HCl

22

Cu 21: Chn pht biu ng:


A. Glucoz l hp cht hu c tp chc ca ancol v anehit.
B. Glucoz l hp cht hidrat cacbon.
C. Glucoz l hp cht hu c tp chc thuc loi ancol a chc ( 5 nhm hydroxyl) v
anehit n chc.
D. Glucoz l hp cht thuc loi monosaccarit.
Cu 22: Glixin khng tc dng c vi cht no sau y?
A. H2SO4long
B. CaCO3
C. NaOH
D. Na2SO4
Cu 23: A l mt aminoaxit. Bit 1 mol A tc dng vi 1 mol HCl, 0,5 mol A tc dng
vi 1 mol NaOH. Cng thc no di y ph hp vi nhng d kin trn?
A. C5H10O2N2
B. C5H11O2N
C. C5H12O2N2
D. C5H9O4N
Cu 24: tng hp polime ta thc hin loi phn ng no?
A. Trng hp
B. Trng ngng.
C. ng trng hp hoc ng trng ngng. D. Tt c u ng.
Cu 25: Cho hn hp X gm 6g CH3COOH v 9,4g C6H5OH tc dng va vi 200ml
dung dch NaOH. Nng mol/lit ca dung dch NaOH l:
A. 1M
B. 2M
C. 0,5M
D. 3M
Cu 26: Dng dung dch HNO3 c ln lt nh vo dung dch CH3COOH, glixerol, h
tinh bt,lng trng trng, ta nhn bit c:
A. dung dch CH3COOH
B. glixerol
C. h tinh bt
D. lng trng trng
Cu 27: S n mn in ha xy ra cc qu trnh
A. S oxi ha cc dng v s kh cc m
B. S kh cc dng v s oxi ha cc m
C. S oxi ha cc m
D. S oxi ha cc dng.
Cu 28: Hp kim cng v gin hn cc kim loi trong hn hp u v:
A. Cu trc mng tinh th thay i
B. Mt ion dng tng
C. Mt electron t do gim
D. Do c s to lin kt cng ha tr nn mt electron t do trong hp kim gim
Cu 29: T dung dch NaCl c th iu ch Na bng cch:
A. in phn dung dch NaCl.
B. C cn dung dch ri in phn nng chy NaCl.
C. Dng kim loi c tnh kh mnh hn nh K kh Na+ trong dung dch.
D. Chuyn NaCl thnh NaOH ri chuyn thnh Na2O, tip theo kh bng CO.
Cu 30: Cho cc phn ng sau:
1) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
2) Cu + 2FeCl3 2FeCl2 + CuCl2
Cc phn ng trn chng minh th t tnh oxi ha tng dn nh sau:
A. Fe3+, Cu2+, Fe2+
B. Fe2+, Cu2+, Fe3+
C. Cu2+, Fe3+, Fe2+ D. Cu2+, Fe2+, Fe3+
Cu 31: Nhng mt l km vo 100ml dung dch CuSO4 1M, sau phn ng xy ra hon ton
thy khi lng thanh kim loi :
A. tng 0,1g
B. gim 0,1g
C.tng 6,4g
D. gim 6,4g
23

Cu 32: Ngi ta trng mt lp Zn ln cc tm tn bng thp, ng dn nc bng thp v:


A. Zn c tnh kh mnh hn st nn b n mn trc, thp c bo v.
B. Lp Zn c mu trng bc rt p.
C. Zn khi b oxi ha to lp ZnO c tc dng bo v.
D. Zn to mt lp ph cch li vi mi trng.
II/ phn t chn : ( 8 cu , 2 im )
Th sinh chn mt trong 2 nhm cu : nhm 8 cu ( t cu 33 n cu 40 ) hoc nhm
8
cu ( t cu 41 n cu 48 )
A/ Nhm 8 cu thuc chng trnh chun : ( t cu 33 n cu 40 )
Cu 33: Cho s chuyn ha: CO2 A B C2H5OH
A, B ln lt l:
A. tinh bt, glucoz
B. tinh bt, fructoz
C. glucoz, tinh bt
D. glucoz, xenluloz
Cu 34: Polime c cu trc khng gian thng:
A. Kh nng chu nhit km nht.
B. C tnh n hi, mm mi v dai.
C. C tnh bn c hc cao, chu c ma st v va chm.
D. D b ha tan trong dung mi hu c.
Cu 35: Saccaroz c th phn ng c vi cht no sau y:
1. H2/ Ni, t0 , 2. Cu(OH)2 , 3. dung dch AgNO3/NH3 4. CH3COOH/ H2SO4
A. 2 v 4
B. 1 v 2
C. 2 v 3
D. 1 v 4
Cu 36: Trng gng hon ton 300ml dung dch glucoz 1M bng dung dch AgNO3
/NH3 c un
nng nh. Tnh lng Ag ph ln gng.
A. 64,8 gam
B. 70,2 gam
C. 54 gam
D. 92,5 gam
Cu 37: Mt amino axit A thnh phn v khi lng : 40,4% C, 7,9 % H, 15,7% N, 36% O
v MA = 89. Cng thc phn t ca A l:
A. C3H5O2N
B. C3H7O2N
C. C2H5O2N
D. C4H9O2N
Cu 38: Phn t khi trung bnh ca PVC l 750000. H s polime ho ca PVC l
A. 12.000
B. 15.000
C. 24.000
D. 25.000
Cu 39: Cho lung kh CO (d) qua hn hp cc oxit CuO, Fe2O3, CaO, MgO nung nhit
cao. Sau phn ng hn hp rn cn li l:
A. Cu, FeO, CaO, MgO. B. Cu, Fe, Ca, Mg. C. Cu, Fe, Ca, MgO. D. Cu, Fe, CaO, MgO
Cu 40: Mt s ho cht c trn ngn t c khung bng kim loi. Sau 1 thi gian,
ngi ta thy khung kim loi b g. Ho cht no di y c kh nng gy ra hin tng
trn?
A. Ancol etylic. B. Dy nhm. C. Du ho.
D. Axit clohydric.
P N 7

PHN BT BUC : 32 Cu
T CHN CHNG TRNH CHUN :

1C
2B
3C
4B
9C 10B 11D 12C
17C 18B 19B 20D
25A 26D 27B 28A
33A 34C 35A 36A

5D
13B
21C
29B
37B

6D 7A
14D 15B
22D 23D
30B 31B
38A 39D

8B
16D
24D
32A
40D
24

S: 8
MN HA HC 12-THI GIAN LM BI 60 PHT
I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH ( Cu 1 n 32)
Cu 1. t chy hon ton 0,88 gam hn hp hai este no n chc l ng phn ca nhau ,
thu c 1,76 g CO2 v 0,72 g H2O . Cng thc phn t ca hai este l
A. C3H6O2
B. C2H4O2
C. C4H8O2
D. C5H10O2
Cu 2. Trong hp cht hu c, este no n chc c cng thc tng qut l:
A. CnH2nO2
B. CnH2nO
C. CnH2n + 2O2 D. CnH2n - 2 O2
Cu 3. Thuc th no di y c th dng phn bit c tt c cc cht mt nhn
ring bit sau : glucoz ; glixerol ; etanol ; anehit axetic
A. Na kim loi
B. Nc brom
D. AgNO3 / NH3
C.Cu(OH)2 trong mi trng kim
Cu 4. T tm thuc loi t no sau y?
A. T thin nhin B. T nhn to
C. T tng hp
D. Tt c u sai
Cu 5. C cc cht: NH3, CH3NH2, C3H7NH2, C6H5NH2. Dy cc cht c sp xp theo
chiu tnh baz gim dn l:
A. C3H7NH2, C6H5NH2, CH3NH2, NH3.

B. C3H7NH2, CH3NH2, NH3,C6H5NH2.

C. C6H5NH2, C3H7NH2,CH3NH2, NH3.

D. NH3, CH3NH2, C3H7NH2, C6H5NH2

Cu 6. X phng c iu ch bng cch:


A. thy phn m trong kim
B. phn hy m
C. hidro ha m t nhin.
D. phn ng ca axt vi kim loi
Cu 7. Ming chui xanh lm dung dch iot chuyn sang mu xanh v trong ming chui
xanh c :
A. Glucz
B. Tinh bt
C. Xenluloz
D. Saccaroz
Cu 8. Du m lu b i thiu l do
A. cht bo b va ra
B. cht bo b thy phn vi nc trong khng kh
C. cht bo b oxi ha chm bi oxi khng kh
D. cht bo b phn hy thnh cc andehit c mi kh chu.
Cu 9. Cht no sau y khng tan khi cho vo dung mi nc?
A. C2H5OH
B. CH3COOH
C. CH3COOCH3
D. C A,B,C.
Cu 10. trung ha dung dch cha 6,2g metyl amin phi dng mt th tch dung dch
HCl 2M l:
A. 0,1 lt
B. 0,2 lt
C. 0,3 lt
D. 0,4 lt
Cu 11 Trong cc cht di y, cht no c lc baz yu nht?
A. C6H5NH2
B. C6H5CH2NH2
C. (C6H5)2NH
D. NH3
Cu 12: S ng phn ca amino axit c CTPT C3H7NO2, C4H9NO2 ln lt l
A. 2; 4.
B. 2; 5.
C. 2; 3.
D. 2; 6.
Cu 13 : trung ha 20 gam dung dch ca mt amin n chc X nng 22,5% cn dng
100ml dung dch HCl 1M. Cng thc phn t ca X l (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C2H7N
B. CH5N
C. C3H5N
D. C3H7N
25

Cu 14: Cho dy cc cht: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. S cht trong dy phn ng c
vi dung dch NaOH l
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Cu 15 : T glyxin (Gly) v alanin (Ala) c th to ra my cht ipeptit mch h?
A. 1 cht.
B. 2 cht.
C. 3 cht.
D. 4 cht.
Cu 16 : loi b kim loi Cu ra khi hn hp bt gm Ag v Cu, ngi ta ngm hn hp
kim loi trn vo lng d dung dch
A. AgNO3.
B. HNO3.
C. Cu(NO3)2.
D. Fe(NO3)2.
Cu 17. Cht bo l este to bi glixelol v axit bo ,trong phn t cht bo s nhm chc
este bng:
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Cu 18: Cho lung kh H2 (d) qua hn hp cc oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhit
cao. Sau phn ng hn hp rn cn li l:
A. Cu, FeO, ZnO, MgO.
B. Cu, Fe, Zn, Mg.
C. Cu, Fe, Zn, MgO.
D. Cu, Fe, ZnO, MgO.
Cu 19. Este ng vi CTPT C3H6O2 c s ng phn l:
A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Cu 20 : Mt loi ng thau c cha 59,63% Cu v 40,37% Zn. Hp kim ny c cu to
tinh th ca hp cht ho hc gia ng v km. Cng thc ho hc ca hp cht l :
A. Cu3Zn2.
B. Cu2Zn3.
C. Cu2Zn.
D. CuZn2
Cu 21. Phn ng este ho gia CH3OH v axit CH3COOH to thnh este c tn gi no
sau y ?
A. metyl axetat
B. etyl axetat
C. axyl etylat
D. axetyl etylat
Cu 22. Cht no sau y tham gia phn ng trng gng?
A.Saccaroz
B. Tinh bt
C. Glucoz
D. Xenluloz
Cu 23. Polime no sau y c th c to ra bng phn ng trng ngng?
A. T nilon -6,6
B. Poli vinylclorua
C. T nitron
D. Cao su buna
Cu 24. Amino axit l hp cht hu c tp chc trong phn t ca chng c cha
A. nhm chc amino
B.nhm chc cacboxyl
C.hai nhm chc khc nhau.
D. ng thi nhm chc amino v nhm chc cacboxyl
Cu 25. Mantoz, xenluloz , tinh bt, metyl axetat u c phn ng
A. mu vi iot
B. thy phn trong mi trng axit.
C. trng gng
D. vi dung dch NaCl
Cu 26. Khi t chy polime X ch thu c kh CO2 v hi nc c s mol bng nhau. X
l polime no sau y?
A. Polipropilen
B. Tinh bt
C. Poli (vinyl clorua) D. Cao su buna
Cu 27. Tnh baz ca metyl amin mnh hn NH3 l do
A. nguyn t nit cn i electron cha tham gia lin kt.
B. nguyn t nit c m in ln.
C. nguyn t nit trng thi lai ha sp3
D. do nhm (CH3-) c tc dng y electron.
26

Cu 28. Hp cht A l mt - aminoaxit ( phn t c mt nhm NH2 ) . nu t chy


hon ton 8,9gam cht A bng mt lng kh oxi va th thu c 13,2 gam CO2 , 6,3
gam H2O v 1,12 lit kh N2 (ktc) . Bit t khi hi ca A so vi kh H2 l 44,5. Tn gi ca
A l
A. glixin
B. Alanin
C. axit glutamic
D. valin
Cu 29 : Cho dy cc cht: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. S
cht trong dy phn ng c vi NaOH (trong dung dch) l
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Cu 30 :0,1mol aminoaxit X phn ng va vi 0,2mol HCl hoc 0,1mol NaOH .Cng thc
ca X c dng l
A. (H2N)2R(COOH)2.
B. H2NRCOOH.
C. H2NR(COOH)2.
D. (H2N)2RCOOH
Cu 31: Hai kim loi c th c iu ch bng phng php in phn dung dch l
A. Al v Mg.
B. Na v Fe.
C. Cu v Ag.
D. Mg v Zn.
Cu 32 : Khi in phn NaCl nng chy (in cc tr), ti catot xy ra
A. s kh ion Cl-.
B. s oxi ho ion Cl-.
+
C. s oxi ho ion Na .
D. s kh ion Na+.
Cu 33.Thy phn este trong mi trng kim, khi un nng gi l
A. x phng ha
B. hirat ho
C. krackinh
D. s ln men
Cu 34:Cho cc polime sau: (-CH2 CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n
Cng thc ca cc monome khi trng hp hoc trng ngng to ra cc polime trn ln
lt l
A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.
B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH.
C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.
D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.
Cu 35. un nng hon ton 150gam dung dch glucoz vi AgNO3/NH3 d thy c
32,4gam kt ta. Nng % ca dd glucoz l
A. 27%
B. 20%
C. 18%
D. 17%
Cu 36:C 2 ng nghim ng dung dch CuSO4. Cho vo ng nghim (1) mt ming nh
Na, ng nghim (2) mt inh Fe lm sch. Th nghim no ion Cu2+ b kh thnh Cu ?
A. (1).
B. (2).
C. (1) v (2).
D. Khng b kh.
Cu 37 : S ng phn cu to ca amin c CTPT C2H7N v C3H9N ln lt l
A. 2,3.
B. 2,4.
C. 3,4.
D. 3,5
Cu 38. Khi thu phn cht bo trong mi trng kim th thu c mui ca axit bo v
A. phenol.
B. glixerol.
C. ancol n chc.
D. este n chc.
Cu 39: T nilon-6,6 c tng hp t phn ng
A. trng hp gia axit aipic v hexametylen i amin
B. trng hp t caprolactan
C. trng ngng gia axit aipic v hexametylen i amin
D. trng ngng t caprolactan
Cu 40: Cho cu hnh electron: 1s 22s22p63s23p6.Dy gm cc nguyn t v ion c cu hnh
electron trn l
A. Ca2+, Cl, Ar.
B. Ca2+, F, Ar.
C. K+, Cl, Ar.
D. K+, Cl-, Ar
27

S: 9
MN HA HC 12-THI GIAN LM BI 60 PHT
I Phn chung cho tt c cc th sinh: (32 cu, t cu 1 n cu 32)
1.Khi nim v cht bo
A.Cht bo l trieste ca glixerol vi axit bo.
B.Cht bo l este ca axit no n chc v ru.
C.Cht bo l este ca glixerol vi ru n chc.
D.Cht bo l este ca ancol etylic vi axit bo.
2.Thu phn cht bo trong mi trng baz (phn ng x phng ho) ta thu c:
A. Mui v ru n chc.
B. Mui ca axit bo v glixerol.
B. Axit bo v glixerol.
D. Axit bo v etylen glicol.
3.Cho 4,4 g este n chc no E tc dng ht vi dung dch NaOH ta thu c 4,8 g mui
natri. Cng thc cu to ca E c th l
A. CH3COOCH3
B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. HCOOC 2H5
4.Cht X c CTPT C4H8O2. Khi X tc dng vi dung dch NaOH sinh ra cht Y c CTPT
C2H3O2Na. Tn gi ca X l:
A. propyl fomat
B. metyl propionat
C. etyl axetat
D. metyl axetat
5.Thu phn 324 gam tinh bt vi hiu sut ca phn ng l 75%, khi lng glucoz thu
c l
A. 270 gam.
B. 300 gam.
C. 259 gam.
D. 360 gam.
6.Dy cc cht no sau y u c phn ng thu phn trong mi trng axit?
A. Tinh bt, xenluloz, glucoz.
B. Tinh bt, xenluloz, fructoz.
C. Tinh bt, xenluloz, saccaroz.
D. Tinh bt, saccaroz, fructoz
7.peptit v protein u c tnh cht ho hc ging nhau l
A.b thu phn v phn ng mu biure
B.b thu phn v tham gia trng gng.
C.b thu phn v tc dng dung dch NaCl.
D.b thu phn v ln men.
8.ng vi cng thc C4H11N c s ng phn amin bc 1 l
A.3
B.4
C.5
D.6
9.Cho 8,9 gam alanin ( CH3CH(NH2)COOH) phn ng ht vi dung dch NaOH. Khi
lng mui thu c l
A. 11,2gam.
B. 31,9gam.
C. 11,1gam.
D. 30,9 gam.
10.Cho cc cht sau: C6H5NH2 (X), (CH3)2NH (Y), CH3NH2 (Z), C2H5NH2 (T), Th t tng
dn tnh baz ca cc cht ni trn l
A. Y < Z < X < T. B. X < Z < T < Y. C. T < Y < Z < X. D. T < X < Y < Z.
28

11.Axit amino axetic khng phn ng c vi


A. C2H5OH.
B. NaOH.
C. HCl.
D. NaCl.
12.Phn bit: axit amino axetic, lng trng trng, glixerol
A. Qu tm.
B. Cu(OH)2.
C. nc vi trong.
D. Na.
13.Poli(vinyl clorua) c iu ch t:
A. CH2=CH=CH2Cl
B. CH3-CH2-Cl
C. CH2=CH-Cl
D. CH2-CH-CN
14.iu kin ca monome tham gia phn ng trng ngng l phn t phi c
A. lin kt .

B. vng khng bn.

C. 2 nhm chc tr ln.

D. 2 lin kt i.

15.Etyl metyl amin c CTPT


A. CH3NHC2H5.
B. CH3NHCH3.
C. C2H5-NH-C6H5. D.CH3NH-CH2CH2CH3.
16.Cht git ra tng hp c u im
A. d kim .
B. r tin hn x phng
C. c th dng git ra c trong nc cng
D. c kh nng ha tan tt trong nc.
17. bin mt s du thnh m rn, hoc b nhn to ngi ta thc hin qu trnh:
A. x phng ha.
B. lm lnh
C. hiro ha (c xc tc Ni)
D. c cn nhit cao
18. chng minh trong phn t ca glucoz c nhiu nhm hiroxyl, ngi ta cho dung
dch glucoz phn ng vi
A. Cu(OH)2 nhit thng. B. Cu(OH)2 trong NaOH, un nng.
C. kim loi Na.
D. AgNO3 (hoc Ag2O) trong dung dch NH3, un nng.
19.Cng thc cu to thu gn ca xenluloz l
A. [C6H5O2(OH)3]n. B. [C6H7O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n. D. [C6H8O2(OH)3]n.
20.iu khng nh no sau y khng ng?
A. Glucoz v fructoz l hai cht ng phn ca nhau
B. Glucoz v fructoz u tc dng vi Cu(OH)2/ NaOH
C. Glucoz v fructoz u tham gia phn ng trng bc
D. Glucoz v fructoz u lm mt mu nc brom
21.Nilon-6,6 l mt loi
A. polieste.
B. t axetat.
C. t poliamit.
D. t visco.
22.X phng ho hn hp gm CH3COOCH3 v CH3COOC2H5 thu c sn phm gm :
A. Hai mui v hai ancol
B. Hai mui v mt ancol
C. Mt mui v hai ancol
D. Mt mui v mt ancol
23. trung ha 14g mt cht bo cn dung 15 ml dung dch KOH 0,1M. Ch s axit ca
cht bo l:
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9
29

24.Cht rn khng mu, d tan trong nc, kt tinh iu kin thng l


A. C6H5NH2.
B. H2NCH2COOH.
C.CH3NH2. D. C2H5OH.
25.X phng ha 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M. Sau khi phn ng
xy ra hon ton, c cn dung dch thu c cht rn khan c khi lng l
A. 3,28 gam
B. 8,56 gam
C. 8,2 gam
D. 10,4 gam
26.H s polime ha trong mu cao su buna (M 40.000) bng
A. 400
B. 550
C. 740
D. 800
+
2+
2+
2+
2+
27.Cc ion kim loi Ag , Fe , Ni , Cu , Pb c tnh oxi ha tng dn theo th t no?
A. Fe2+ < Ni2+ < Pb2+ < Cu2+ < Ag+ B. Fe2+ < Ni2+ < Cu2+ < Pb2+ < Ag+
C. Ni2+ < Fe2+ < Pb2+ < Cu2+ < Ag+ D. Fe2+ < Ni2+ < Pb2+ < Ag+ < Cu2+
28.Tnh cht ha hc c trng ca kim loi l:
A. tnh oxi ha v tnh kh
B. tnh baz
C. tnh kh
D. tnh oxi ha
29.Nhng tnh cht vt l chung ca kim loi (dn in, dn nhit, do, nh kim) gy nn
ch yu bi:
A. cu to mng tinh th ca kim loi
B. khi lng ring ca kim loi
C. tnh cht ca kim loi
D. cc electron t do trong tinh th kim loi
30.Phng php thu luyn l phng php dng kim loi c tnh kh mnh kh ion
kim loi khc trong hp cht:
A. hidroxit kim loi.
B. oxit kim loi.
C. dung dch mui. D. mui dng khan.
31.Cho cc kim loi: Fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag. S kim loi tc dng c vi dung dch
H2SO4 long l:
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
32.Cho 10 gam hn hp gm Fe v Cu tc dng vi dung dch H 2SO4 long (d). Sau phn
ng thu c 2,24 lit kh H2 (ktc), dung dch X v m gam cht rn khng tan. Gi tr ca m
l:
A. 6,4 gam
B. 4,4 gam
C. 5,6 gam
D. 3,4 gam
33.Este etyl fomat c cng thc l:
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2.
D. HCOOCH3.
34. phn bit glucoz v fructoz th nn chn thuc th no di y?
A. Dung dch AgNO 3 trong NH 3
B. Cu(OH)2 trong mi trng kim
C. Dung dch Brom
D. Dung dch CH 3COOH/H2SO 4 c
35.Cho 3,6 gam glucoz phn ng hon ton vi AgNO 3 trong dung dch NH3 th s gam
Ag thu c l
A. 2,16.
B. 4,32.
C. 18,4.
D. 3,24.
30

36.Khi thy phn n cng protein thu c cc cht


A.Gucoz
B.Axit
C.Amin
D.Aminoaxit
37.Ho cht no sau y tc dng dung dch Br2, to kt ta trng.
A. Metyl amin.
B. ietyl amin.
C. Metyl etyl amin.
D. Anilin.
38.Cho cc polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Cng thc
ca cc monome khi trng hp hoc trng ngng to ra cc polime trn ln lt l
A. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH.
B. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-CH2-COOH.
C. CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-COOH.
D. CH2=CHCl, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH..
39.Dy cc kim loi u phn ng vi nc nht thng to ra dung dch c mi
trng kim l:
A. Ba , Fe , K
B. Na , Ba , K
C. Be , Na , Ca
D. Na , Fe , K
40.Cho 3,2 gam Cu tc dng vi dung dch HNO 3 c, d th th tch kh NO 2 (ktc) thu
c l:
A. 1,12 lit
B. 2,24 lit
C. 3,36 lit
D. 4,48 lit
p n 9
Phn bt buc : 32 cu.

T chn chng trnh chun : 8 cu


T chn chng trnh nng cao : 8 cu

1A
9C
17C
25A
33B
41C

2B
10B
18A
26C
34C
42B

3B
11D
19B
27A
35B
43D

4C
12B
20D
28C
36D
44D

5A
13C
21C
29D
37D
45A

6C
14C
22C
30C
38A
46A

7A
15A
23A
31A
39B
47D

8B
16C
24B
32B
40B
48A

31

S: 10
MN HA HC 12-THI GIAN LM BI 60 PHT
I. Phn chung cho tt c cc th sinh: (32 cu, t cu 1 n cu 32) 8 im
Cu 1 : Vinyl axetat c cng thc l
A. CH3COOCH3
B. C2H5COOCH3
C. HCOOC2H5
D. CH3COOCH=CH2
Cu 2: Este HCOOC2H5 phn ng vi dung dch KOH (un nng), sinh ra cc sn phm
hu c l
A. CH3COOK v CH3OH.
B. C2H5OK v HCOOK.
C. HCOOK v C2H5OH.
D. HCOOH v C2H5OK.
Cu 3: Khi thu phn cht bo trong mi trng kim th thu c mui ca axit bo v
A. phenol.
B. glixerol.
C. ancol n chc. D. este n chc.
Cu 4: Thu phn hon ton 13,2g este X c CTPT C4H8O2 trong mi trng NaOH, un
nng, thu c 14,4g mui. CTCT ca X l
A. HCOOCH2-CH2-CH3
B. CH3COOC2H5
C. CH3-CH2COOCH3
D. CH3COOCH3
Cu 5: Cp cht no sau y u thuc loi polisaccarit?
A. Glucoz, tinh bt.
B. Tinh bt, xenluloz.
C. Xenluloz, saccaroz.
D. Fructoz, tinh bt.
Cu 6: Thy phn 648 gam tinh bt vi hiu sut phn ng t 75%, khi lng glucoz
thu c l
A. 720 gam.
B. 540 gam.
C. 500 gam.
D. 600 gam.
Cu 7: Cng thc cu to thu gn ca etylmetylamin l
A. (C2H5)2NH.
B. (CH3)2NH.
C. CH3NHC2H5.
D.
(CH3)2NCH3.
Cu 8: Amino axit l hp cht hu c trong phn t
A. cha nhm cacboxyl v nhm amino.
B. ch cha nhm amino.
C. ch cha nhm cacboxyl.
D. ch cha nit hoc cacbon.
Cu 9: Cho lng trng trng vo Cu(OH)2 thy xut hin mu
A. vng.
B. en.
C. .
D. tm.
Cu 10: Mt hp cht A va tc dng c vi dung dch HCl va tc dng c vi dung
dch NaOH. A l cht no sau y?
A. C2H5NH2.
B. H2N-CH2COONa.
C. H2N-CH2-COOH.
D. ClH3N CH2-COOH.
Cu 11: Dy cc cht c sp xp theo chiu tng dn lc baz l
A. (C2H5)2NH<C2H5NH2<C6H5NH2<NH3.
B. C2H5NH2<(C2H5)2NH< C6H5NH2<NH3.
C. C6H5NH2<NH3<C2H5NH2<(C2H5)2NH.
D. C2H5NH2<(C2H5)2NH<NH3<C6H5NH2.
Cu 12: C3H9N c s ng phn amin l
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 8.
Cu 13: Polime c dng ch to thu tinh hu c (plexiglas) l
A. poli ( metyl acrylat).
B. poli( metyl metacrylat).
C. poli (phenol fomanehit).
D. poli (metyl axetat).
32

Cu 14: Trong cc lai t sau: t tm, t visco, t nilon -6,6, t axetat, t capron, t enang,
nhng loi t no thuc t nhn to?
A. T visco, t axetat.
B. T nilon 6,6 v t capron.
C. T tm v t enang.
D. T visco v t nilon -6,6.
Cu 15: Mt cht khi thu phn trong mi trng axit un nng, khng to ra glucoz. Cht
l
A. xenluloz.
B. saccaroz.
C. tinh bt.
D. protein.
Cu 16: Cht thuc loi ng polisaccarit l
A. fructoz.
B. glucoz.
C. mantoz.
D. xenluloz
Cu 17: Hai cht u phn ng vi dung dch HCl l
A. CH3COOH v C6H5NH2 (anilin).
B. HCOOH v C6H5NH2 (anilin).
C. CH3NH2 v C6H5NH2 (anilin).
D. HCOOH v C6H5OH (phenol).
Cu 18: Cht tham gia phn ng trng gng l
A. tinh bt.
B. axit axetic.
C. xenluloz.
D. fructoz.
Cu 19: Cho s phn ng: Glucoz X CH3COOC2H5 (mi mi tn ng vi mt
phn ng). Cht X l
A. HCHO.
B. C2H5OH.
C. CH3CHO.
D. CH3COOH.
Cu 20: Polime b thu phn cho -amino axit l
A. polistiren.
B. polipeptit.
C. nilon-6,6.
D. polisaccarit.
Cu 21: Ln men cht X sinh ra sn phm gm ancol etylic v kh cacbonic. Cht X l
A. glucoz.
B. xenluloz.
C. tinh bt.
D. saccaroz.
Cu 22: Cho dy cc cht : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. S cht
trong dy phn ng c vi dung dch NaOH l
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Cu 23: Cho dy cc dung dch: glucoz, saccaroz, etanol, glixerol. S dung dch trong
dy phn ng c vi Cu(OH)2 nhit thng to thnh dung dch c mu xanh lam l
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Cu 24: Cho dy cc cht: glucoz, xenluloz, saccaroz, fructoz. S cht trong dy tham
gia phn ng trng bc l
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Cu 25: Cho anilin tc dng vi 150ml dd HCl 2M . Tnh khi lng sn phm thu
c , bit hiu sut phn ng t 80 %
A. 31,08g
B.21,08g
C.38,85g
D. 48,56g
Cu 26: phn ng hon ton vi dung dch cha a gam H2NCH2COOH cn va 200
ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca a l
A. 15
B. 14,8.
C. 22,3.
D. 23,2.
Cu 27: Nguyn t ca hu ht cc nguyn t kim loi c s electron lp ngoi cng l
A. 1,2,6.
B. 1,2,5.
C. 1,5,6.
D. 1,2,3.
Cu 28: Tnh cht ha hc chung ca kim loi l:
A.D b kh.
B. D b oxi ha.
C.Nng lng ion ha nh.
D. m in thp.
Cu 29: Khi iu ch kim loi, cc ion kim loi ng vai tr l cht
A. nhn proton.
B. b kh.
C. kh.
D. cho proton.

33

Cu 30: Khi cc cp kim loi di y ngoi khng kh m, trng hp no Fe b mn ?


A. Al Fe
B. Cr Fe
C. Cu Fe
C. Zn Fe
Cu 31: Cho cc dy kim loi sau, dy no c sp xp theo chiu tng ca tnh kh?
A. Al, Fe, Zn, Mg.
B. Ag, Cu, Mg, Al.
A. Na, Mg, Al, Fe.
D.Ag, Cu, Al, Mg.
Cu 32: Cho 13,7 gam hn hp bt Mg v Zn tc dng vi dung dch H2SO4 long( d), thu
c 0,4 mol kh H2. Khi lng ca Mg v Zn trong 13,7 gam hn hp trn ln lt l
A. 7,2 gam v 6,5gam,
B. 3,6 gam v 10,1 gam.
C. 4,8gam v 8,9gam.
D. 9,6gam v 4,1gam.
II. Phn t chn: (8 cu, 2im)
Th sinh chn mt trong 2 nhm cu: nhm 8 cu ( t cu 33 n cu 40) hoc nhm 8
cu ( t cu 41 n cu 48).
A. Nhm 8 cu thuc chng trnh chun: ( t cu 33 n cu 40)
Cu 33:Cht bo l:
A. trieste ca glixerol vi axit.
B. trieste ca ancol vi axit.
C. trieste ca glixerol vi cc axit bo. D. trieste ca glixerol vi axit v c.
Cu 34: Saccaroz, tinh bt v xenluloz u c th tham gia vo:
A. phn ng thy phn.
B.phn ng trng bc.
C. phn ng vi Cu(OH)2.
D. phn ng i mu dung dch iot.
Cu 35: Ln men dung dch cha a gam glucoz ( hiu sut phn ng t 80%), thu c
2,24lit CO2 (ktc). Gi tr ca a l
A. 18 g
B. 9 g
C. 11,25 g
D. 7,2 g.
Cu 36: Cht no sau y lm qu tm m ha xanh?
A. Glyxin.
B. Anilin.
C. Lysin.
D. Alanin
Cu 37: lm sch ng nghim ng anilin, ta thng dng ho cht no?
A. dung dch HCl.
B. X phng.
C. Nc.
D.dung dch
NaOH.
Cu 38: Cho 4,5 gam etylamin tc dng va vi axit HCl. Khi lng mui thu c l
A.8,15 gam
B.8,10 gam
C. 0,85 gam.
D. 7,65 gam.
Cu 39: Phng php c th iu ch c hu ht cc kim loi l
A. nhit luyn. B. thy phn.
C. thy luyn.
D. in phn.
Cu 40: Dy gm cc kim loi u tc dng vi dung dch CuSO4
A. Mg, Zn, Fe, Cu.
B. Mg, Zn, Fe, Al.
C. Mg, Fe, Ag, K.
D. Fe, Ag, Hg, Mg
P N 10
1D

2C

3B

4C

5B

6B

7C

8A

9D

10C

11C

12B

13B

14A

15D

16D

17C

18D

19B

20B

21A

22B

23C

24B

25A

26A

27D

28B

29B

30C

31D

32A

PHN BT BUC: 32 CU

34