॥शीसद्‍गुरलीलामृत ॥

अधयाय आठवा - समास पिहला
िकती पािथर ती कामना पूणर ¤हाया ¹ िकती ¬ािवती दह¤या°ी ह¹ाया ॥
कृ पा¸Pीन °यािस आनद दती ¹ नम¹का¹ °या 7H¤त·यमूितर ॥ ¿ ॥
॥ शीसद्‌गुर शी7H¤त·यमहा¹ा«ाय नम· ॥
«य«या सद्‌गु र ÷ी¹सग¹ा ¹ अप¹ पा¹ा प¹ा°प¹ा ¹
¬+«नमनîह¹ा ¹ आनद¹पा ॥ º ॥
तुिUय ¨द¹ामा«ी ¹ अनत «ल¤¹ असती ¹ा«ी ¹
अनत ¬+ Uाल गा«ी ¹ पय·पान क¹îनी ॥ × ॥
कृ पामृता¤ा ¬¹ला पू¹ ¹ नाकî तî¬î गल नी¹ ¹
सवागी ¬¹ली सा¹ ¹ गु र¬ि+ ॥ ; ॥
तण गल त7ासी ¹ «थ ÷ी¹साग¹िनवासी ¹
ल°मी ¤¹णा¤ी दासी ¹ °9°¹य पह ¬ल ॥ × ॥
द°र न आनिदत Uाल ¹ पु·हा ससृतीस न आल ¹
तु«मा«î ¤ु¬îिन त¹ल ¹ ह नवल गु र¹ाया ॥ ' ॥
सद् ‌गुरसाग¹ा तुम¤ पî°ी ¹ अनत ¹°न·् असती गîम°î ¹
मîल वसु°¹ा िथ°ी ¹ तî ¬ा¹यवता ला¬ती ॥ ) ॥
¬ि+पवाल ठायî ठायî ¹ वल पस¹ल ¹ी° नाहî ¹
°ाती मîि+क °î¬ती पाहî ¹ अमîल आिण सत« ॥ u ॥
कîतî¤या ¨स7ती ला°ा ¹ अनुहतधवनी ग« मîठा ¹
मायाद¹¬ीसी ¤प°ा ¹ मा¹न िU«िवती ॥ ¿ ॥
सा÷ा°का¹ 9 न ¬¹ला ¹ तण «ीवा ¤°का लागला ¹
अस³य समुदाय लî°ला ¹ तुम¤ ¤¹णî ॥ ° ॥
¬î7 ¬ािवक सv«न ¹ °î¹ती दवा तुम¤ ¤¹ण ¹
¬°िवल सीता¹मण ¹ ÷ी¹ाî·°वासी ॥ º¢ ॥
असî (सी गु रमूितर ¹ ¹तिवता थकल वद शुित ¹
तथ मानव अ~पमित ¹ वदता ¤îल न î¹थ¹ाव ॥ ºº ॥
°·द7H ह 9îल ¹ ¤यîमî ¬म ¬ासला ¤¤ल ¹
तण नातु¬ िन°¤ल ¹ िन°¤य गु रपद ॥ º× ॥
°·दला°व हाव¬ाव ¹ हî तî ¤ ¤ल माव ¹
अनु¬वी °, अनु¬व ¹ तî याह¸न िन¹ा7ा ॥ º; ॥
अUािनया °·द गहन ¹ ति¤ तया अि°8ान ¹
तथि¤ °या¤ समा°ान ¹ अकु ि¤तपण ॥ º× ॥
पî¹ ति¤ दव अ गीका¹ल ¹ तयाका¹ण त सि¤ Uाल ¹
प¬ पु'प 9ल आिण «ल ¹ तî9ल प¹मा°मा ॥ º' ॥
त सी ¨पमा °ला°य नîह ¹ पî¹ आव¬ी अत¹î ¨ठताह ¹
तण ¤îलण °¬ल ह ¹ मानूिन °याव ॥ º) ॥
दीन दासा¤ी मा¨ली ¹ अUान अ¬र का ¤ी सा¨ली ¹
¬+का«ाथर पावली ¹ किलयु गî म°यर लîकî ॥ ºu ॥
तथ अनत °¹ण आल ¹ कृ पापसादा ला°ल ¹
िन«िहत सा°îिन पावल ¹ समा°ान ॥ º¿ ॥
ती¤ य,ल पु°ती कथा ¹ °या¤ा तîि¤ ¤îलिवता ¹
अगा° िस°ु त¹îिन «ाता ¹ °ि+ क ¤ी आ-हासी ॥ º° ॥
शîनî द°îद°ी पवास क ला ¹ तथ तथ समुदाय वा°ला ¹
द°र न व° लािवला ¹ प¹ात¹ासी ॥ ×¢ ॥
सा°ु आल (स वदती ¹ ¤ह त लîक द°र ना «ाती ¹
द°र न आनिदत हîती ¹ तपा¤िन त« ॥ ׺ ॥
नाî¹तक U° ¤ा'क7 ¹ आतर ि«Uासू िनमर 7 ¹
पापि¤क कामनन िवक7 ¹ Uाल « का ॥ ×× ॥
अथवा ि¬िव°ताप « पî7ल ¹ िक वा Uाना¤ ¬ुक ल ¹
प¹माथर हत °¹िन आल ¹ (स ¤ह त ॥ ×; ॥
िक°यक ¨गा¤ पाह¸ यती ¹ कîणी प¹î°क9

Uî¤ती ¹
िकती(क कमर ठ िनिदती ¹ नाम°ा¹का ॥ ×× ॥
(°ा «ाती अनक ¹ िक°यक क व7 ¬ािवक ¹
पाहî यती सहतुक ¹ गुर¹ा« यîगी ॥ ×' ॥
°ु|ा°ु| ¬ावना ¹ °¹îन यती लîक नाना ¹
नाना «ीवा¤या क~पना ¹ िकती -हणîन सागा¤या ॥ ×) ॥
¸Pा¸P हîता पाही ¹ ¬मî माव7ती सवर ही ¹
¬ि+पाU¹ 9ु ° [दयî ¹ नF हîती गु र¤¹णी ॥ ×u ॥
«ीवा¤ा ि«वलग ि°व ¹ तî िनिवर क~प °, °ाव ¹
िनिवर क~प गु र¹ाव ¹ ¹वत« नमवीतस ॥ ׿ ॥
«नî «नादर न ¹7िUला ¹ ¤ ता ठाव कîठ ¨¹ला ¹
आपआपणा ¬°ता Uाला ¹ सह«î सह« आनद ॥ ×° ॥
अUानी िवक~पी िनवाल ¹ अह का¹ ¹ा¨त आ¬ल ¹
«ण «ग िनमार ण क ल ¹ िम°या माया «ग¬¤¹ ॥ ;¢ ॥
तण °तली Uु«णी ¹ Uु «ता गला प7îनी ¹
वायु « सा गगनî ¹ िव¹îन «ाय ॥ ;º ॥
असî सगतî आल त त¹ल ¹ द°र न आनिदत Uाल ¹
Uान °ाित सा÷ा°का¹ ¬ल ¹ पाहîिन Uाल ¤िकत ॥ ;× ॥
¬ूतî दया आिण सVा ¹ ¹ा«यîग आिण नFता ¹
नीित ¬ि+ िव¹+ता ¹ दाि÷7यिह सवर ¬ ॥ ;; ॥
¹ामनामा¤ा ग«¹ ¹ ¨पासना िन¹ त¹ ¹
¹व°मर कमî

आद¹ ¹ लीनता पाहîन लीन हîती ॥ ;× ॥
«î सा÷ात्‌ हनु मतअल° ¹ तया विणर ता कîण पुर9 ¹
¤ाC ल÷ण काहî िव°9 ¹ अ~प¤ु|ीन किथयलî ॥ ;' ॥
« « कîणी °¹ण आल ¹ त त स·मागî

लागल ¹
sहप¹ सî³य पावल ¹ ¬ावनसाî¹U ॥ ;) ॥
¤îदा िस| Uाल असती ¹ (स सद् ‌गुर ¤îलती ¹
आणीक हîतील °या िमती ¹ कîण क¹ील ॥ ;u ॥
गुरव¤नî िव°वास °î¹ला ¹ तî तî त¹îिनया गला ¹
िवक~प आ7स vयान क ला ¹ तî ¹ािहला (लीक¬ ॥ ;¿ ॥
या ¬¤य ¬¹तU¬ात ¹ अनत Uाल पदािकत ¹
°या¤ा न लाग अत ¹ काहî पिस| कथन क¹ ॥ ;° ॥
सक7ा क¹ नम¹का¹ ¹ « सद् ‌गु¹ ¤ िक क¹ ¹
तुम¤या कथा वणारवया थî¹ ¹ मित Uावी दासासी ॥ ×¢ ॥
समथर आिण क~याण ¹ त स शीगुर आिण आनदसाग¹ «ाण ¹
या¤ी कथा िव¹ता¹न ¹ िन¹îिप«ल आता ॥ ׺ ॥
मîगला,मधय अ¤¬ तालुका ¹ तथ िपप7 गावî िनका ¹
कु 7कणî अता«ीपत दUा ¹ गा वकामगा¹ सु°ील ॥ ×× ॥
तयासी Uाला (क सुत ¹ गîिव दनाम स¤îि°त ¹
¤ुि| दUîन ¤िकत हîत ¹ लहान थî¹ ॥ ×; ॥
का ही का7 लî°~याव¹ी ¹ अतî¤ा गल s दु ¹î ¹
का ही °¹îन ¤ाक¹ी ¹ पप¤¬ा¹ ¤ालिवती ॥ ×× ॥
गîिवदा थî¹ Uाला ¹ त व °ा7 सी °ातला ¹
तथ ¬«न क¹ लागला ¹ आिण पî¹ा ि°कवीत ॥ ×' ॥
-हणîिन °ा7 यवî न दती ¹ sत¹ा ि¤°¬वील -हणती ¹
यासी स¹ास¹ी िलिह7यापती ¹ य¬ लागल ॥ ×) ॥
ि°वालयî «ावîन ¤ साव ¹ आद¹ ¹ामनाम °याव ¹
दास¤î° िवव¹ीत असाव ¹ सवर का7 यकातî ॥ ×u ॥
(स 4िमता समयासी ¹ पत Uाल ¤ कु ठवासी ¹
द°व9

गîिवदासी ¹ माय अ°यत दु Uावली ॥ ׿ ॥
काहî य,ना °तसा¹ा ¹ ¬ा¬¤द क ला पî¤ा¹ा ¹
÷त दUू न ¤î¤ मा¹ा ¹ -हणती काक « स ॥ ×° ॥
गृ ही अ°यत गी आली ¹ पु«ी सवर सपîन गली ¹
गîिवद िलUा, °î¹ली ¹ िनवार हाका¹ण ॥ '¢ ॥
अ«र ि¤_ी िलह¸न Uावी ¹ का हî म«ु¹ी िम7वावी ¹
U¤ारपु¹ती गृहî Uावी ¹ ¨¹िलया °मर क¹ी ॥
अ° पगु ि¬का¹ी ¹ या¤ी यत करणा ¬ा¹ी ¹
तयालागî साC क¹ी ¹ ¢¤य¤ा¹ा ॥ '× ॥
(सा गला काही का7 ¹ 9ाव~या व7î «प नाममा7 ¹
दास¤î° सवर का7 ¹ वा¤ी आिण मनन क¹ी ॥ '; ॥
अ+यास गî¬ी लागली ¹ अत¹î ¨दासीनता आली ¹
गुर¬°ी¤ी आतर लागली ¹ ¨Uमî «ाहल दु लर ÷ ॥ '× ॥
िस| सा°ु ¤ ¹ागी ¹ आिलया ¬°ती वगî ¹
प°न कî¹ती तयालागî ¹ अधया°मिव9यî ॥ '' ॥
«ण दास¤î° िववî¹ला ¹ तण ि¤क° प°न क ला ¹
प°यु V¹ ¬ा¤ावला ¹ िदस सा°ु ॥ ') ॥
आिणक ल÷ण पाहती ¹ ¬ि+ ¨पासना नीित ¹
काहî¤ नसता ¨पहािसती ¹ पî°¬र -हणîिन ॥ 'u ॥
«न ¬ुलवायाका¹ण ¹ दहा¤ी िव°¤ना क¹ण ¹
याप÷ा ¨द¹ी का° ¬¹ण ¹ 9ा¹ ¤¹ ॥ '¿ ॥
(स ¤ह त ¨पहािसती ¹ अत¹î गुर¬°ी¤ी आितर ¹
कîणी ¬°ल Uानvयîित ¹ «ागî«ागî पाहातस ॥ '° ॥
गुरपाPीलागून ¹ िन°य पािथर ती हनुमान ¹
सवा कî¹ती अितगहन ¹ सद् ‌गुर ¬°ावा तु-हा(सा ॥ )¢ ॥
« स िदवस गल ¹ त स अत¹ त7म7ल ¹
व ¹ा¹य °¹ी¹î Uव7ल ¹ ° दा सवर सîि¬ला ॥ )º ॥
(कदा माय गावî «ाता ¹ ¤ी«व¹तु वाि°ली सम¹ता ¹
ि¬÷ाहा¹ ¨द¹पूतर ता ¹ क¹ लागल ॥ )× ॥
माय अ°यत °îक क¹ी ¹ पु¬ आठवली म°ुक¹ी ¹
प¹·°गित िवि¤¬ सा¹ी ¹ दवा क सी क ली तुवा ॥ ); ॥
गîिवद लîकला« साि¬ली ¹ (कातवसित आ¹ ि¬ली ¹
ि¤Vा¤ी मिलनता गली ¹ दUतदUता ॥ )× ॥
÷¬ ना ग¹न तया¹ क ल ¹ व¹ा¹य«7 तु¬ु ¤ ¬¹ल ¹
कृ 9ीवल त °î°ीत आल ¹ Uान¤ी« प¹ाया ॥ )' ॥
(कदा दास¤î° वा¤ीत असता ¹ महा¹ा« दिUल अवि¤ता ¹
¸Pा¸Pî (कतानता ¹ हîवîिन गली ॥ )) ॥
दहा¤ी ¹मृित ¨¬ाली ¹ ि¤दानदî वृ िV ¹मली ¹
त व sक¬ गुरमा¨ली ¹ िन°îन गली ॥ )u ॥
(क पह¹ साव° हîती ॥ त व न िदस गुरमूितर ¹
ग•îग•î °îि°त ि9¹ती ¹ आनदक द गु रलागî ॥ )¿ ॥
कîणी सागा समा¤ा¹ ¹ कîठ गल गुरव¹ ¹
नयनî ¤ालला अशुपू¹ ¹ पुसî लागल सवासी ॥ )° ॥
¬¤य ¹प िद¤य काती ¹ पायî U¬ावा असती ¹
क9नी 9¹गुल °ािलती ¹ म¹तकî °îपी °î¬तस ॥ u¢ ॥
क ठî व«यतीमा7ा ¹ क °¹ क¹तु¹ी ि¬पु¬€ ¬ा7ा ¹
¬îवती ¬+ा¤ा म7ा ¹ ¹ाम ¹ाम ग«र तस ॥ uº ॥
कîणी सागतî त समयî ¹ िदवाण का°ापू¹ गृहî ¹
कîणी सा°ु असती पाही ¹ °ी• «ावîन ¬°ाव ॥ u× ॥
°ावत गल तथूनी ¹ दिUली नयनî गुर«ननी ¹
दह लîि°ला ¤¹णî ¹ कîण वानी त सुU ॥ u; ॥
¨ठवîन दती आिल गन ¹ आनदसाग¹ (स -हणîन ¹
पî°î °î¹ती कु ¹वा7îन ¹ अनुतापा िनविवती ॥ u× ॥
त पासîन नाम आनदसाग¹ ¹ वदî लागल ना¹ीन¹ ¹
गîिव द¤ुवा गु रव¹ ¹ (सिह कîणी -हणती ॥ u' ॥
प°नîV¹ िदवस¹ात ¹ हîत तथ आनदात ¹
पî¹ °या¤ी माय हîत ि¤ता‚¹त ¹ व¬ लािवल ¤ा7ासी ॥ u) ॥
यवîन िनदî लागली ¹ ’पु¬ा¤या «·मा¤ी माती क ली ¹
मकर °ाहातî कîलती िद°ली ¹ आि« तु-हî’ ॥ uu ॥
सद् ‌गुर -हणती ’अहा माय ¹ तुम¤ ¬ा¹य पावल ¨दय ¹
«·मम¹णािद ¤ु कवील °ाय ¹ ¤¤ा7ीस कु 7ा¤ा ॥ u¿ ॥
(सा पु¬ ला°ला ¹ आिण -हणता व¬ा Uाला ¹
तु-ही माU अनु¹î° ¤ाला ¹ तुम¤ मनî¹थ पु¹तील ॥ u° ॥
¹ामसवा कî¹ता सतत ¹ सवर पु¹तील मनî¹थ ¹
तु-ही असाव िनî°¤ त ¹ ¬ा¹य ला°ला सुपु¬’ ॥ ¿¢ ॥
¤î° कî¹ता ¬म गला ¹ ¨¬यता अनु‚ह िदला ¹
नम °ालîन िद°ला ¹ ¬विस°ुता¹क ॥ ¿º ॥
आनदसाग¹ कî¹ती सवा ¹ सिवती ¹वानदा¤ा मवा ¹
तî पका¹ शवण क¹ावा ¹ ¬ािवक «न हî ॥ ¿× ॥
गु रसवह¸न सा¹ ¹ न मािनती दु « थî¹ ¹
गु रआUव¹ी िवक~प िव¤ा¹ ¹ अणु ¬¹ी °î¹ती ना ॥ ¿; ॥
¹नान कî¹ता अ°र वƒ ि¬«ल ¹ आिण समथ

¤îलािवल ¹
°वî¹त त सि¤ िन°ाल ¹ (सी ¬+î ॥ ¿× ॥
¬î«नî हातî °î¹ला °ास ¹ हा क यता °या समयास ¹
त साि¤ ठ वîिन तयास ¹ °ावत «ाती ॥ ¿' ॥
सद् ‌गुर अत¹ पाहती ¹ «पानु8ाना ¤ सिवती ¹
(क दîन िदन¹ाती ¹ अ„îदकािवण ॥ ¿) ॥
त¹ी न मािनती Uद ¹ वा° तî महदानद ¹
आUा Uाली हाि¤ पसाद ¹ िव°9 मािनती ॥ ¿u ॥
असî सव¤ा (सा पका¹ ¹ िन°य िU«िवती °¹ी¹ ¹
«ाि7ल दु î¹ता¤ ¬îग¹ ¹ गुरकृ पा सपादु नी ॥ ¿¿ ॥
¨·मनी अव¹था « आली ¹ िप°ा¤वत्‌ वृ Vी Uाली ¹
शीगु¹ नî °ातिवली ¹ कृ पा¸Pी क¹îनी ॥ ¿° ॥
Uानîमîसी °मिवता ¹ गुरवा¤îन नस ¬ाता ¹
पाठî पî°î स¹ि÷ता ¹ (कलाि¤ गुर¹ाणा ॥ °¢ ॥
त साि¤ अP महािस|ी ¹ सा°का °ािलती ¨पा°ी ¹
°ु| ¬ाव दयािन°ी ¹ गु रनाथ ताî¹तस ॥ °º ॥
¨¬यता िन¹îप दती ¹ नमर दाती¹î ¤¬वा,पती ¹
«ावîन ¹ाहाव °ी•गती ¹ «प दास¤î° ¤ालवावा ॥ °× ॥
दहा समास िद°ल का°îनी ¹ त साि¤ «प नमîनी ¹
िन°य असाव ¨पासनî ¹ (°ी ह«ा¹ िदनस³या ॥ °; ॥
त व िव¹ह दु ·Uी Uाल ¹ पî¹ िनरपाय िन°ाल ¹
¤°वा,¤ ¹ानî ¹ािहल ¹ Uîप° क¹îनी ॥ °× ॥
‚ामî ि¬÷ा मागîिन ¹ िनवारह कî¹ती आनदान ¹
«प दास¤î°वा¤नî ¹ 4िमती का7 ॥ °' ॥
दास¤î° िवव¹ीत असता ¹ प÷ी ¤ सती स¬îवता ¹
दाण °ािक~याही न Uाता ¹ शवणî हîती त•ीन ॥ °) ॥
तयासी आ°ी Uाल Uान ¹ ¹ाम¹प पाह ¬ु वन ¹
सपारसी क¹ी व दन ¹ ¹ाम ¹ाम -हणîिन ॥ °¿ ॥
(सा का7 ¤ािलला ¹ आनदीआनद वा°ला ¹
िदवस आला आिण गला ¹ ह न क7 ित°ासीही ॥ °° ॥
पु¬ा¤ी िस|द°ा पाहता ¹ माय विदतस सुता ¹
अनुि¤त गîPी ह त…वता ¹ वदती आनदसाग¹ ॥ º¢¢ ॥
तही कî¹ती नम¹का¹ ¹ माय °¹ी °या¤ा क¹ ¹
तू िव°ववU िस| सा¤ा¹ ¹ मी अUानी म« न नमाव ॥ º¢º ॥
¨¬यता वाद प¬ला ¹ सद्‌गु ¹ नी तî िम°वला ¹
¨¬यतानî (कमकाला ¹ नमन क°î क¹ नय ॥ º¢× ॥
¨पासना ¤ह वा°ली ¹ िस|द°ा य¬ लागली ¹
त व sक¬ गुरमा¨ली ¹ ि°'य¬°ीिस िन°ाली ॥ º¢; ॥
गुर यती -हणîन ¹ माि7यास Uाल Uान ¹
¨¬यता सामî¹ «ा¬न ¹ विदती गु रपदा ॥ º¢× ॥
सतुP Uाल गु रव¹ ¹ ठ िवला म¹तकî व¹द क¹ ¹
दवि¬ल अUान िवका¹ ¹ िन«पद तया िद°ल ॥ º¢' ॥
तया मु Uî हनु मतासी ¹ दविवल अनु‚हासी ¹
हा ¬+ यîगी Uान¹ा°ी ¹ ¤ह तासी ता¹ील ॥ º¢) ॥
¨¬यतासी अि°का¹ िदला ¹ म¬ानु‚ह क¹ावयाला ¹
वा°वाव शी¨पासनला ¹ ¹ामसवा क¹ीत «ावी ॥ º¢u ॥
आनदसाग¹ा पती ¹ मादा¹मु7î¤ा मारती ¹
दवîिन पा¹ न¹ अ¤¬ पातî ¹ तयालागी पाठिवल ॥ º¢° ॥
त¹ा कî°ी «प क ला ¹ अ¤¬ «ालना मठ ¹थािपला ¹
वा°िवती ¨पासनला ¹ ¹ाममिद¹ दîहîक¬ ॥ ºº¢ ॥
(कदा गîपा7का~यासी ¹ शीकृ 'ण आल गîपव9î ¹
द°र न दवîिन ¬+ासी ¹ पु·हा अ¸°य «ाहल ॥ ººº ॥
शीगुर वदती िववाहासी ¹ क¹î आता स°व¹ सी ¹
आनदसाग¹ वदती म«सी ¹ न लग पप ¤¤°न ॥ ºº× ॥
मातसी पुसती िव¤ा¹ ¹ तीही न द रका¹ ¹
गîसावी क ला माUा पु¬ ¹ दू 9ण िद°ल s दु ¹î ॥ ºº; ॥
िवनîद मागील ¹म¹ण दता ¹ माय िवनवी ’शीगुरनाथा ¹
अUान ¬ु¹7 हîती ि¤Vा ¹ तव कृ प िनवाली’ ॥ ºº× ॥
असî आ‚ह ल† क ल ¹ साव°ासी ¤°न कसल ¹
पु¬क·या नी °î¬िवल ¹ स'य गृह¹थाशमी ॥ ºº' ॥
ि°'य °ाUा वा°िवली ¹ नामगु°ी ¨¬ाî¹ली ¹
¤ह ता¤ी यातना सî¬िवली ¹ अनु‚हपसाद दवîनी ॥ ºº) ॥
कसा ¨त¹~या वा ¤îन ¹ अनु‚ह न दती «ाण ¹
-हणती िव°न यतील दारण ¹ मम अनु‚ह °तिलया ॥ ººu ॥
आनदपु¹î वसिवल ¹थान ¹ िन°य पू«ाअ¤ार ¬«न ¹
आ~या अितथा अ„दान ¹ °¹णागता ¹ि÷ती ॥ ºº¿ ॥
असî सद्‌गु रपसाद ¹ सिवता Uाला आनद ¹
पु °ती कथा पî¹सा िव°द ¹ 7Hानद िस|ा¤ी ॥ ºº° ॥
॥ sित शीसद् ‌गुरलीलामृत अPमाधयायातगर त· पथम· समास· ॥
शीसद् ‌गुर¤¹णापर णम¹तु ॥
अधयाय आठवा - समास दु स¹ा
॥ शीसद्‌गुर शी7H¤त·यमहा¹ा«ाय नम· ॥
दु « ि°'यव¹ 7Hानद ¹ ¸° °î¹ल गु रपद ¹
िस| हîवîिन पिस| ¹ «गदु |ा¹ ¤ह क ला ॥ º ॥
कनार°कî िव«ापू¹ पात ¹ ¤दामीसि„° «ािलहा7 ‚ामात ¹
िवपकु °ु ¤ नादत ¹ ¹व°मर कमî

द÷ सदा ॥ × ॥
¬ा¹¤ा«गî¬ी प¹म ¹ गा¬गु7ी (स ¨पनाम ¹
¤ा7 ¬ˆ ि¤«îVम ¹ ¬ायार सती ि«¬¤ा, ॥ ; ॥
¹ णु का ¨पा¹यद वत ¹ ित¤ कृ प ¤ा¹ सुत ¹
°यामा«î अनत¬ˆ िव³यात ¹ «ाहल शी7Hानद ॥ × ॥
¤ालपणî ह¸¬ ¬ा¹ी ¹ मुल «मवîिन ¬«न क¹ी ¹
‰त¤° Uािलया¨प¹ी ¹ °ाƒ ि°कî °ातल ॥ ' ॥
मु7गुद यथील िव¤ान ¹ गु र°ाƒी नाम 7ाHण ¹
तया«व7î ¹ाहîन ¹ िवUा ¤ह त पठण क ली ॥ ) ॥
का¤य तकर वदात ¹ वदपठणही ¤ह त ¹
ि°कîन Uाल पि¬त ¹ «ग·मा·य ॥ u ॥
िन¹îप आला गृ हासी ¹ माय¤ाप Uालî ह9î ¹
क¹ -हणती िववाहासी ¹ सु°ील क·या पाहîिन ॥ ¿ ॥
त व अनत दह¬îग ¹ ह¹तî दािवला कु 8¹îग ¹
°या िनिमV िववाहयîग ¹ °ाि7ला सा°नî िव÷प ॥ ° ॥
मातािपतयासी िवनिवल ¹ दह¬îग ¬îगण °¬ल ¹
¨प°मन पािह« क ल ¹ ,°सवा क¹नी ॥ º¢ ॥
या िनिमV आUा °तली ¹ ¹वा¹ी तथून िन°ाली ¹
सî°ूर ¹ सि„° पावली ¹ ¤य क°°ासमीप ॥ ºº ॥
¬îवतî ¬îग¹ ¨ ¤ गा° ¹ मा«î ¤य क°वा¬ी U¬ ¹
का7नम प¬ल ¨°¬ ¹ ¹स आिण िनमर नु'य ॥ º× ॥
सि„° ¹हî7 आिण कु ¬ ¹ Uा¬ गदर आिण प¤¬ ¹
°वापद नादती ¨द ¬ ¹ ¬यानक ¹थ7 ॥ º; ॥
कनार °कî ¤य क°° ¹ द वत मा·य िव°9 ¹
त स तथ (क ¹स ¹ मिद¹ पू वî

¤ ॥ º× ॥
¹वय¬ू ¤य क°°मूितर ¹ नस का हî अवयवाकृ ित ¹
तथ «ावîन ¹ाहती ¹ िनमर नु'य वनामा«ी ॥ º' ॥
¬+îस (का‚ता (कात¹थलî ¹ वृिV सा°नî î¹थ¹ क ली ¹
सवा िन8न ¤ालिवली ¹ ¤यक°°प¬ू¤ी ॥ º) ॥
¨9·काली ¹नान क¹îिन ¹ अनु8ान कî¹ती, मग माधया·ही ¹
सî°ूर ¹î ि¬÷ा आणîिन ¹ पु'क¹णीकु ¬î ¤ु¬िवती ॥ ºu ॥
¤य क°°ा नवU दावîन ¹ (क व7 कî¹ती ¬î«न ¹
पुन¹िप शीआ¹ा°न ¹ अहî¹ा¬ ¤ालिवती ॥ º¿ ॥
िदवसाही कîणी स¤ा¹ न कî¹ती ¹ तथ क ली िन°यवसती ¹
व ¹ा¹य ¨प«ल ि¤Vî ¹ दहसाथर क क¹ाव ॥ º° ॥
िवनवीत शी¤यक°°ा ¹ ’¬व¬यहा¹का प¹ °ा ¹
पु¹वावी यव°ी आ°ा ¹ दह साथर कî लावावा ॥ ×¢ ॥
¤ह त °ाƒ पठण क ली ¹ पî¹ समा°ानता नाही आली ¹
सम°ाना¤ी सा¨ली ¹ ¤यक°¹मणा दावावी ॥ ׺ ॥
करणा ¬ािकती व7îव7î ¹ न¬ मास सवा क¹ी ¹
«ग·माय सतî9ली ¹ ¹वŠनî यवîिन सागत ॥ ×× ॥
’आता अनु8ान पु¹ क¹ाव ¹ °वî¹त ¨V¹ सी «ाव ¹
सद्‌गु र¤¹णî लीन ¤हाव ¹ UाणाUु णा सािगत~या ॥ ×; ॥
अनत «·मा¤ी सुकृ त ¹ 97ा यतील तथ ¹
कामना ¤या°ी सम¹त ¹ ह¹तील सकल गु र¹ाव’ ॥ ×× ॥
¹वा¹ी तथून िन°ाली ¹ ¨V¹ पित ¤ािलली ¹
वा¹ाणसî वसित क ली ¹ काही कालपय त ॥ ×' ॥
कृ 'णानद ¹वामîपा°ी ¹ पु·हा क ल पठणासी ¹
गीता ¨पिन9द्‌¬ा'यासी ¹ °ा¹ी¹¬ा'य वदात ॥ ×) ॥
िव¤Vा Uाली गहन ¹ त¹ी नîह समा°ान ¹
मनî धयानî सद् ‌गुर¤¹ण ¹ कîठ ¬°तील म«लागî ॥ ×u ॥
का°ी पयाग ना¹ायण ¹ अयîधया मथु¹ा वृदावन ¹
सकल तीथ

ि9¹न ¹ गुरमाय °îि°ती ॥ ׿ ॥
ि9¹त आल s दु ¹ासी ¹ तथ दिUल गु¹ सी ¹
¸Pाती ल÷ण « सी ¹ त °î तथ पािहलî ॥ ×° ॥
ति¤ ¹प ति¤ धयान ¹ पî¹ न िदस Uानि¤·ह ¹
पî¹ासव U7त «ाण ¹ अUानासाî¹U ॥ ;¢ ॥
नाहî गीता ¬ा'य ¨पिन9द्‌ ¹ पूवर प÷ ¨V¹प÷ वाद ¹
प¹माथार¤ा सवाद ¹ तîिह िदसना ॥ ;º ॥
पाकृ त ¬ा9ा ¤îलती ¹ नाहî स¹कृ त ¤यु °पिV ¹
मग यथ UानपािP ¹ म«सी काय हî,ल ॥ ;× ॥
वा¹ाणसî दिUल सा°ु ¹ तथ हîत वादिववादु ¹
वदात¤¤ार अनुवादु ¹ पूवर प÷ आिण िस|ात ॥ ;; ॥
यथ का हî¤ िदसना ¹ (सा िवक~प Uाला मना ¹
पî¹ व° लागला तî सु°ना ¹ द°र न आनद हîतस ॥ ;× ॥
लीला दािवती गुर¹ाव ¹ यथ °·दUानव¬व ¹
गुतली वृिV अनु¬व- ¹ सुUासी नाहî दिUल ॥ ;' ॥
िन°य द°र नासी यती ¹ सद् ‌गुर ¤7 ि¤ वागती ¹
¤ालकासव कî¹ती ¹ हा¹यिवनîद ॥ ;) ॥
(सा का7 ¤ह त गला ¹ द°र ना¤ा ह¤यास लागला ¹
पî¹ मनî िवक~प आला ¹ Uानि¤·ह िदसना ॥ ;u ॥
°¹ण «ाव वा न «ाव ¹ (स ि¤Vî प¬ल गîव ¹
¨गा¤ पाहत ¤साव ¹ सद् ‌गुरलीला ॥ ;¿ ॥
¬î7 ¬ािवक द°र ना यती ¹ ¤¹णî लî°ागण °ािलती ¹
सद्‌गु र समा°ान कî¹ती ¹ vया¤ °याप¹ी ॥ ;° ॥
दह¤याि° दू ¹ कî¹ती ¹ ¬ूतिप°ा¤ °¹ण यती ¹
¹ामनाम प¹थािपती ¹ सक7ा ठायî ॥ ×¢ ॥
प¹ा¤या¤ «ाणîिन अत¹ ¹ नमक ि¤ दती प°यु V¹ ¹
िन°य °¬ती ¤म°का¹ ¹ पाहता िव¹मय वा°तस ॥ ׺ ॥
सगतीसुUा लîलुप Uाल ¹ अह ता िवक~प माव7ल ¹
अनुताप पî7îिन िन°ाल ¹ पदî °¹ण î¹°ाया ॥ ×× ॥
पाहîन ि¤V°ुि| Uाली ¹ गुरमाय पा·हावली ¹
7Hानदî म† क ली ¹ वृ िV अनत¬ˆा¤ी ॥ ×; ॥
नाम ठ िवल 7Hानद ¹ िद°ला अनु‚हपसाद ¹
सकलािस Uाला आनद ¹ अनत°ाƒी °¹ण आल ॥ ×× ॥
अगाव¹îन हात ि9¹िवती ¹ दह¤याि°¬¹त वदती ¹
7Hानद त िवनिवती ¹ दहातीत सुU असाव ॥ ×' ॥
पा¹·° ¬îगîिन सा¹ाव ¹ कमर ¤°ापासîन सु°ाव ¹
त¹ी¤ प¹माथर 9ाव ¹ ¤°¹िहत ॥ ×) ॥
सद् ‌गुर पु ° आUािपती ¹ «ाव नमर दाती¹ापित ¹
¹का¹ °व¹ ¨मापती ¹ ¹थान «थ ॥ ×u ॥
िनमर नु'य अ¹7यात ¹ ि°वालय «ीणर ¤ह त ¹
तथ «ावîिन सतत ¹ नाम¹म¹ण क¹ाव ॥ ׿ ॥
(°ी आUा हîता पाहî ¹ °ी• पावल °या ठायî ¹
«थ मनु'यवसित नाहî ¹ िह ‹ °वापद िह ¬ती ॥ ×° ॥
सा°îिनया (कातवास ¹ «प क ला सहा मास ¹
मग पग° Uाल गुर प¹ ° ¹ ि°विल गाम°îनी ॥ '¢ ॥
पî°î °¹îिन कु ¹वाि7ल ¹ अनु8ान समाP क¹िवल ¹
सव ि¤ तथ गु P Uाल ¹ गîदावलीस याव -हणîिन ॥ 'º ॥
गîदावली य¬िन द°र न °ती ¹ अित आद¹ सवा कî¹ती ¹
काहî िदवसा¨प¹ातî ¹ आUा कî¹ती गुर¹ाव ॥ '× ॥
’सवर अि°का¹ िद°ल तु-हासी ¹ आता «ाव कनार°कासी ¹
वा°वाव समथर पथासी ¹ ¹ाममिद¹ ¹थापाव ॥ '; ॥
वृ ÷ न वा° वृ÷ाUालî’ ¹ (स वदती त का7î ¹
’«ावîिन नामपî, °ालî ¹ ही¤ सवा आमु¤ी’ ॥ '× ॥
गु रिन¹îप िन°ाल ¹ त कपîत°व¹î आल ¹
(क तप अनु8ान क ल ¹ त¹ा कî°ी «पा¤ ॥ '' ॥
¤ल°¬ीस आल तथîनी ¹ मनî ि¤ितती समथर वाणी ¹
मिद¹ ¤ा°ाव -हणîनी ¹ आUा म« Uाली अस ॥ ') ॥
(सी ि¤ता लागली ¹ त व समथर ¹वा¹ी आली ¹
¤¹णî लî°ागण °ाली ¹ 7Hानद ि°'य¹ाणा ॥ 'u ॥
महा¹ा« वदती ’काय ि¤ता ¹ ¹ामकृ प सवर िस|ता ¹
¹ाम ¬+ा साCकतार ¹ यदथî

°का नसावी’ ॥ '¿ ॥
¤î° ि¤V °ातिवती ¹ मग आल गîदवलीपती ¹
sक¬ वतर ली ¤म°कृ ती ¹ शîत«नî पî¹सावी ॥ '° ॥
मिद¹ क स ¤ा°ाव ¹ क स ¢¤य म7वाव ¹
गुरआU साद¹ ¤हाव ¹ sती (स ॥ )¢ ॥
गा वîगावी «ावîन ¹ ¤ह त ¢¤य म7वîन ¹
मिद¹ ¤ाि°ल °î¬ायमान ¹ ¤ल°¬ी÷¬ासी ॥ )º ॥
¹ाम¹थापना क¹ायासी ¹ आिणल शीसमथासी ¹
तृP क ल ¤ह वसî ¹ अ„दान िवपगण ॥ )× ॥
का हî िदवसा¨प¹ातî ¹ ¨·मनी अव¹था °î¹ती ¹
¨¬ाली मु7î दह¹मृित ¹ ¤°न ¤ह त«·मî¤ ॥ ); ॥
कîठ ही प¬îिन ¹हाव ¹ कîणासव न ¤îलाव ¹
अ°यानद ¬ु लत ¹हाव ¹ अ„वƒा ¤ा¬ नाहî ॥ )× ॥
(सी ही ¨·मनी अव¹था ¹ व¬ग7 ¤ा° सम¹ता ¹
पî¹ «î¬~या अनत सुकृ ता ¹ «ीवा समा°ान दतस ॥ )' ॥
असî (स 7Hानद ¹ सवîिन शीगुरपसाद ¹
¨·मन हîवîन िन«ानद ¹ ¬îिगती ¹ िस|सîह7ा ॥ )) ॥
पु·हा लîककायर कî¹ती ¹ लîकासाî¹U वाव¹ती ¹
¤ी« ¬ा«~या¨प¹ातî ¹ र«ण¤ ¬य नाहî ॥ )u ॥
तथून पु° न¹गुदासी ¹ क¹िवल ¹ाम«पासी ¹
त¹ाकî°ी पु¹°¤¹णासी ¹ िवपामु U ॥ )¿ ॥
सागत¤ी क ली िस|ता ¹ पî¹ «ला¤ी नस पूतर ता ¹
अि°का¹ी वदती ¬+ा ¹ ¨°सव तथ न क¹ावा ॥ )° ॥
7Hानद वदती °ी¹ °¹ा ¹ ¹ामकृ प सु°तील °ा¹ा ¹
त व अक¹मात्‌ म° ¬¹ा¹ा ¹ यवîिन «ल व9र ती ॥ u¢ ॥
«ल¹थान ¬¹îन गलî ¹ ¬+म¬7ी आनदलî ¹
दव दासा¤ा वाली ¹ ¨ण िदसता °ावतस ॥ uº ॥
«ावîिन ¹वय गîदावलीसी ¹ िवनिवती शीगु¹ सी ¹
आिलया «पसागतसी ¹ आनदीआनद वा° ल ॥ u× ॥
« सा दव ¬+पाण ¹ त स गुर ि°'या°ीन ¹
न¹गुदा सा°ल िन°ान ¹ «गदु |ा¹क महा¹ा« ॥ u; ॥
हîम हवन अ„दान ¹ पु¹ाण ¬«न िन¹पण ¹
¬ूता पू«îिन ¬गवान ¹ सतुP क ल 7Hानद ॥ u× ॥
असî (स 7Hानद ¹ ¹वय पावल सद् ‌गुरपद ¹
¤ह तासी अनु‚हपसाद ¹ दवîन सुमागार लािवल ॥ u' ॥
पु° ि¤द¹हŒ7ीसी ¹ गîपा7 कृ 'णमिद¹ासी ¹
क ल «ीण•|ा¹ासी ¹ अ„दान अगिणत ॥ u) ॥
त¹ा कî°ी «पसागता ¹ हîम हवनािद पूतर ता ¹
आणवîिन सद्‌गु रनाथा ¹ या¤क ¤ह तî9िवल ॥ uu ॥
आ«·म 7H¤य

¹ािहल ¹ ¤य क°ापू¹ ठाण क ल ¹
ि¤¹ ¤दी मिद¹ ¤ाि°ल ¹ ¬¤य आिण सुद¹ ॥ u¿ ॥
शी¹ाम आिण हनु मान ¹ त स महा¹ा« आिण 7Hानद «ाण ¹
गु र¬+ मािनती तयालागुन ¹ सद् ‌गुरसाî¹U ॥ u° ॥
॥ sित शीसद्‌गु रलीलामृत अPमाधयायातगर त· ि¤तीय· समास· ॥
शीसद् ‌गुर¤¹णापर णम¹तु ॥
अधयाय आठवा - समास ितस¹ा
॥ शीसद्‌गुर शी7H¤त·यमहा¹ा«ाय नम· ॥
आनदसाग¹ 7Hानद ¹ यानी «ािणल 7H¤त·य पद ¹
आिण ि°'य Uाल पिस| ¹ तही पु°ती सािग«ल ॥ º ॥
कु तर कî°ी ¹ sनामदा¹ ¹ °नवान आिण ¤तु¹ ¹
िल गनगî¬ा नाम ि¤«व¹ ¹ स¹¹वती पस„ तयासी ॥ × ॥
पा°¤ा°य िवUा सपादîिन ¹ स¹कृ तî अ‚ग7यता िम7वूिन ¹
िवUा¬ू9ण पदवी «यानî ¹ ¹वत« सपािदली ॥ ; ॥
आिणकही ¤ह मान ¹ द°ी िवद°ी म7वून ¹
िन°य कî¹ती िवUादान ¹ िवUािथर यासी ॥ × ॥
सावर «िनक िहतासाठी ¹ िन°य कî¹ती आ°ाआ°ी ¹
अक¹मात Uाली ¬°ी ¹ 7Hानदगु¹ ¤ी ॥ ' ॥
पाठक आिण अनु¬वी ¹ या¤ी ¬°ी Uाली ¤¹वी ¹
अनु¬व सुUा¤ी ¤वी ¹ वग7ी¤ आह ॥ ) ॥
¬ि+ ¨पासना आिण Uान ¹ पाहîन Uाल समा°ान ¹
नF हîवîिन त°÷ण ¹ अनु‚हपसाद °तला ॥ u ॥
तदु प¹ी 7Hानद या नी ¹ िवUा व ¹ा¹य पाहîिन ¹
°ातल समथर ¤¹णी ¹ अनु‚हपसाद दविवला ॥ ¿ ॥
सद्‌गु र वदती तयालागून ¹ क¹ाव ¬ागवतकथन ¹
¤यु °पVी पाहता सतî9îन ¹ 'महा¬ागवत' नाम दती ॥ ° ॥
महा¬ागवता¤ व¹ा¹य ¹ पाहता वा° °·य ¬ा¹य ¹
¬वनदी दु ¹त¹ दु ल °य ¹ सह« ह ¨•ि°ती ॥ º¢ ॥
सद् ‌गुरसवा क¹ीती ¤ह त ¹ ¹ामनाम सदा «पत ¹
िन¹पण ि¤V °ातिवत ¹ सकल «ना¤ ॥ ºº ॥
लîकसव¤ी हîस ¬ा¹ी ¹ °मर सु°ा¹णा ¤हावी ¤¹ी ¹
-हणîन िह ¬ती नग¹îनग¹î ¹ िन·¹वाथर िन¹ाल¹य ॥ º× ॥
कु तर कî°ी¤ ि°वमिद¹ ¹ तथि¤ ¹थािपल ¹°ुवी¹ ¹
अनु‚हा¤ा अि°का¹ ¹ सद् ‌गु¹ नी िद°ला अस ॥ º; ॥
ि°'य°ाUा अस थî¬ी ¹ समा«िहता¤ी ¤ह गî¬ी ¹
पा°¤ा°य पîवार°य ि¤°ा «î¬ी ¹ ¨कलîनी दािवती ॥ º× ॥
¹व°मî

सदा ¹त ¤हाव ¹ द°î„तीसी U°ाव ¹
¤î° कî¹ती मनî¬ाव ¹ ठायî ठायî ॥ º' ॥
असî शीमहा¬ागवत ¹ पु° Uाल िव³यात ¹
सद्‌गु र¤¹णî Uाल ¹त ¹ आिणक ि°'य ॥ º) ॥
कहार·् ¬÷¬ी °ाताशम ¹ स·यासी कमर ठ प¹म ¹
°या¤ शीगु¹ व¹ी प म ¹ अित°यसी ॥ ºu ॥
का ही काल वा¹ाण°ीसी ¹ हîत शीगु¹ ¤ सगतीसी ¹
गु र¤°ु ¨¬यतासी ¹ मािनती (कमक ॥ º¿ ॥
समथर ि°'य िव°वनाथ ¹ नाम हîता ¬ा¹यवत ¹
तयासी समथर आUािपत ¹ कहारह¬÷¬î «ावया ॥ º° ॥
°ाताशम यतीपा°î ¹ «ाव तुवा वगसी ¹
सवा क¹ावी अहिनर °ी ¹ ती आ-हा पावल ॥ ×¢ ॥
-हणती पसाद °यावा ¹ सा°नî दह िU«वावा ¹
मम कृ प प¹लîक सा°ावा ¹ वदती (स ॥ ׺ ॥
यU°व¹ व िदक िव¤ान ¹ शीगु¹ सी गल °¹ण ¹
अनु‚ह म¬ °वîन ¹ सवा क ली (किन8 ॥ ×× ॥
नामपु¹°¤¹ण क लî ¹ वदिवUा गु¹ सी अिपर ली ¹
ि¤Vासी समा°ानता आली ¹ सा°न¤7 ॥ ×; ॥
सद्‌गु र ¤ह सतî9ल ¹ 'िव°वनाथ' नाम ठ िवल ¹
सवर अि°का¹ तया िद°ल ¹ वा°वा -हणती ¬ि+पथ ॥ ×× ॥
मठ क ला आ°पा¬ीस ¹ ¹थािपल ¹ाममिद¹ास ¹
ि°'य°ाUा ¤ह वस ¹ ¹ामनाम ग«र तस ॥ ×' ॥
गु रदि÷णा िवU पत ¹ िद°ली कवण िनिमV ¹
त¹ी पî¹साव ¨द¹ ¬î¹त ¹ हîत ि¬÷ुकî क¹îनी ॥ ×) ॥
वदिव4य क ¤कवृVी ¹ यण न °¬ल ¬गवŽीि+ ¹
या¹तव स•गु ¤रपित ¹ अपर ण क¹îिन सîि¬ली ॥ ×u ॥
कृ 'णा नाम कु ¤¤ीक¹ ¹ या¤ ि°'य हîत ¤तु¹ ¹
श|ायु + नामग«¹ ¹ क¹णिव9यî पिस| ॥ ׿ ॥
कु ¹वली शीिस|¹थान ¹ तथील दामîद¹¤ुवा -हणîन ¹
गîसावी हî¹दास °î¹ती ¤¹ण ¹ स•गु·ारमहा¹ा«ा¤ ॥ ×° ॥
अित किठण सवा कî¹ती ¹ नी¤ काम अगीकाî¹ती ¹
गु र¤¹णî अितपीती ¹ पप ¤ाअ¹था °ािकली ॥ ;¢ ॥
प¬ल त काम क¹ाव ¹ « स िम7 ल त स Uाव ¹
सदा सतî9ी असाव ¹ नाम °याव आद¹ ॥ ;º ॥
दîन तप स गतीसी ¹ ¹ािहल गु रसवसी ¹
स•गुपर हîवîिन सतî9ी ¹ दी÷ा िद°ली तयापित ॥ ;× ॥
अनु‚हा¤ा अि°का¹ ¹ दत Uाल गुरव¹ ¹
गîमवा¬ी¤ मिद¹ ¹ सवा तथ सािगतली ॥ ;; ॥
का ही कालपय त ¹ हîत तथ सवा कî¹त ¹
पु° कु ¹वली «·म‚ामात ¹ आU मिद¹ ¹थािपल ॥ ;× ॥
कु ¹वलीसी मठ क ला ¹ ि°'य समुदाय वा°िवला ¹
दीन«नासी दािवला ¹ ¤î°ूिनया सुपथ ॥ ;' ॥
¬«न अ°यत प म7 ¹ ¨¤¤¹व¹ आिण ¹सा7 ¹
पî¹सता वा° माया«ा7 ¹ सî¬ूिन ¬«नî लागाव ॥ ;) ॥
असî (स दामू¤ुवा ¹ स·मागî लािवती «ीवा ¹
गु रपसाद वानावा ¹ िकती -हणîनी ॥ ;u ॥
िव'णु ¤ुवा कु ¬î«क¹ ¹ नाम द°¹थ ि¤«व¹ ¹
शीगु¹ ¤ िक क¹ ¹ Uाल क स अव°ा¹ा ॥ ;¿ ॥
सह« गल द°र नासी ¹ दिUल शीगुर¤¹णासी ¹
समा°ान Uाल मानसî ¹ पाहîन Uान ¨पासना ॥ ;° ॥
¬ूत ¬िव'य वतर मान ¹ «ाणîिनही पाकृ तासमान ¹
पप ¤ प¹माथर ¤ालवून ¹ समा°ानी गु रमूितर ॥ ×¢ ॥
समथर वदती तयासी ¹ 'िवस¹ला मागील गु ¹ सी ¹
त स¤ क¹ाल आ-हासी ¹ त¹ी क स क¹ाव ॥ ×× ॥
गु र -हण« न¤ह मवा ¹ लाग दह अपारवा ¹
त¹ी¤ °या दवाि°दवा ¹ हî,ल ¬°ी ॥ ×; ॥
(क गु र असता पाहî ¹ दु «ा व¹ण °ला°य नाहî ¹
गु र÷î¬ °¬ता पाही ¹ ठाव कîठ ही न िम7 ' ॥ ×× ॥
शीगु¹ नी ¤î° क ला ¹ त¤हा मनî आठव Uाला ¹
ि°वम¬ अस िद°ला ¹ पू वî

(का गु ¹ नी ॥ ×' ॥
आिणक सािगतली Uू ण ¹ तु«सी हî,ल िव¹म¹ण ¹
¬°ता सदानद °न ¹ ¤î° कî¹तील पुन¹िप ॥ ×) ॥
तयािस स•गुदर मानाव ¹ ि¤V तथि¤ अपारव ¹
ि«ण साथर क क¹îिन °याव ¹ स•गु रसवा क¹îनी ॥ ×u ॥
सवर वृ Vात िनविदला ¹ शीगु¹ नî अनु‚ह क ला ¹
तîि¤ म¬ ¨पदि°ला ¹ ि°व¨·्पासना लािवली ॥ ׿ ॥
ि°व आिण ¹°ुपित ¹ ¬द न मानी क~पाती ¹
आसनî असता (कातî ¹ ि°वम¬ «पावा ॥ ×° ॥
य¹वî ¹म¹ावा शी¹ाम ¹ «î ि°वा¤ा आ¹ाम ¹
¬+का« क~प¢ुम ¹ अU¬ वदनî असावा ॥ '¢ ॥
असî अनु‚ह °वîन ¹ ¤ह त क ल सा°न ¹
आिण कî¹ती तीथार°न ¹ ¤î°ाम सPपुयार॥ ॥ 'º ॥
¤ाद° vयîितिल ग क लî ¹ ¤ह त व7ा या¬ा Uाली ¹
पु·हा तीथा¤ी मा¨ली ¹ सद्‌गु र¬°ी पावल ॥ '× ॥
î¹थित पाहîन आUा दती ¹ सवर अि°का¹ तु-हापित ¹
वा°वी शी¹ाम¬ि+ ¹ नîका «ी ¬वनदी¤ी ॥ '; ॥
गु रआUा °वîन ¹ पावल वहार·ी¬ी सदु ¹«न ¹
मठ क ला 7H¤त·य ¹ ि°'यसमुदाय वा°िवला ॥ '× ॥
मारित¹ाव िप°क -हणîिन ¹ गृ ह¹थाशमी सा°क Uानी ¹
दी÷ानु‚ह Uावयालागîिन ¹ अि°का¹ी «ाहल ॥ '' ॥
अतUारनी िन·सदही ¹ अगी अह ता मु7î¤ नाही ¹
ि°'य °ाUा अस पाही ¹ पî¹ स³या थî¬ी°ी ॥ ') ॥
त-मण°ाƒी नवलगुद ¹ याहीव¹ी Uाला पसाद ¹
दी÷ा दवîिन 'सदानद' ¹ नामाि¬°ान ठ िवल ॥ 'u ॥
या¤ा मठ ह ¤7ीसी ¹ वा°िवती ¹ाम¬+îसी ¹
ि°'य °ाUाही अ~प°ी ¹ क ली गु रपसाद ॥ '¿ ॥
यावगली ि°वदीि÷त ¹ कनार°कî Uाल सत ¹
गुरआUा मानîिन नम¹त ¹ ¨पासना ¤ालिवती ॥ '° ॥
या¤ यथ दV¹थापना ¹ ¹वय क¹ी स•गु र¹ाणा ¹
तथ¤ शी«ानकî¹मणा ¹ पित8ा क ली आद¹ ॥ )¢ ॥
¨Šपन¤ˆीिग¹ीक¹ ¹ कृ 'ण°ाƒी Uाल िक क¹ ¹
सा°नî िU«िवती °¹ी¹ ¹ °ु|¬ाव गुर¤¹णî ¹ )º ॥
गुर ि°'य महासाग¹ ¹ तया¤ा न लाग पा¹ ¹
अ~पपग° वदल थî¹ ¹ शîतî ¹î9 न °¹ावा ॥ )× ॥
(स ह सत«न ¹ vया ¤ अत¹ी सीता¹मण ¹
तयासी क¹îिन नमन ¹ पु °ील कथा िव¹ता¹ ॥ ); ॥
॥ sित शीसद् ‌गुरलीलामृत अPमाधयायातगर त· तृतीय· समास· ॥
शीसद् ‌गुर¤¹णापर णम¹तु ॥
अधयाय आठवा - समास ¤वथा
॥ शीसद्‌गुर शी7H¤त·यमहा¹ा«ाय नम· ॥
नमî अयîधयावािसया ¹ विस8 ि°'या ¹°ु¹ाया ¹
िप¬ाUापालका वदवUा ¹ कîस~यानदना नमî तु« ॥ º ॥
गु हकिपया शी¹ामा ¹ यîिग«नि¤Vिव¹ामा ¹
वनवािसया िनवृVकामा ¹ सीताव•¬ नमî तु« ॥ × ॥
शीगुर आपल गु ण अपा¹ ¹ विणर ता ¬ागल थî¹ थî¹ ¹
अव°ान Uाव स°व¹ ¹ पु °ील कथसी ॥ ; ॥
°क¹°ाƒी -हासुणक¹ ¹ का¤य¤यु °प„ ¬ािवक थî¹ ¹
शीगुर ¤ Uाल िक क¹ ¹ किव आिण सा°क ॥ × ॥
दी÷ा अनु‚ह क¹ावया ¹ सद्‌गु र अि°का¹ दती तया ¹
-हासुण गावी ¹ाम¹ाया- ¹ पा°î मठ तया¤ा ॥ ' ॥
ि°'य °ाUा अस थî¬ी ¹ किव°वा¤ी ¤ह गî¬ी ¹
पु¹ाणसव¤ी आव¬ी ¹ सद्‌गु र ¤ गु ण गाती ॥ ) ॥
कागवा¬÷¬î ¹ामदासी ¹ लागल शीगुरपदासी ¹
सा¬तीन कîि° «पासी ¹ क ल अस ¬+îन ॥ u ॥
शीगु¹ नी िद°ली दी÷ा ¹ पप¤ प¹माथर ¨¬य प÷ा ¹
¤ालवîिन कî¹ती ¹÷ा ¹ अनत दु î¹ता¤ी ॥ ¿ ॥
«·म¬ूमी¤ा ¨|ा¹ ¹ क ला ¤ा°îिन मिद¹ ¹
अनु‚हा अि°का¹ ¹ शीगु¹ नी िद°ला अस ॥ ° ॥
ि°'य°ाUा अस थî¬ी ¹ अधया°मUाना¤ी गî¬ी ¹
अ„दाना¤ी प¹व¬ी ¹ ¤ालिवती ¤ह ॥ º¢ ॥
सद्‌गु ¹ सी अित ¬ि+ ¹ व¹¤व¹ी द°र ना «ाती ¹
पप ¤î नस आसि+ ¹ ¹ामसव¤ी आव¬ी ॥ ºº ॥
आिणक ि°'य हî¹दास ¹ हा¬ वदती «यास ¹
पप¤î सदा ¨दास ¹ गु रसवा अितिपय ॥ º× ॥
«¤हा सद्‌गु र¬°ी Uाली ¹ त¤हा प¹ा°ीनता सîि¬ली ¹
सदा धयाती गुरमा¨ली ¹ अन·य¬+îन ॥ º; ॥
सागली ÷¬ वसती¹थान ¹ कî¹ती कîतर न पम7 ¬«न ¹
नस तालसू¹ ¤°न ¹ का¹ण (क ¨पासना ॥ º× ॥
कायर का¹ण कु °ु ¤ गह ¹ सद् ‌गुरकायî

िU«िवती दह ¹
न «ाणती अ·य ¨पाय ¹ ¹ामनाम गु रसवा ॥ º' ॥
पु¬ कल¬ ¤°ु ¬िगनी ¹ वािहलî सम‚ सद् ‌गुर¤¹णî ¹
सकलही गुरसवा क¹îनी ¹ आनद काल 4िमताती ॥ º) ॥
या ¤ी ¬िगनी ¤िहणा¤ा, ¹ गु र¤¹णî ठ िवता ¬î, ¹
सवा कî¹ता आ7स नाहî ¹ ित« माय¤ाप महा¹ा« ॥ ºu ॥
असî कु °ु ¤ी सक7 लîक ¹ हî¹दास नामा¤ साथर क ¹
क¹îनी ¬îिगती सुU ¹ दु िमर 7 गु रसव¤ ॥ º¿ ॥
¹ाम¬ˆाआ°म« ¤ा7 ¬ˆ «î°ी ¹ कु ¹îली¤ ¹िहवासी ¹
¤यसनी हîत अित°यसी ¹ गु र«व7ी सह« आल ॥ º° ॥
गा«ा अ9ू आिण ¤¹स ¹ सिवती ¹ा¬िदवस ¹
िवनिवती शीसमथास ¹ 'गîPी आमु¤ी पî¹सावी ॥ ×¢ ॥
«¹ी पु¹वाल आमु¤ ¤यसन ¹ त¹ी क¹ नाम¹म¹ण ¹
आUा मानू पाणासमान ¹ अस°य न ¤îलू कदािप' ॥ ׺ ॥
सद्‌गु र वदती '¨Vम, ¹ अग°य ¤ालवू नम ¹
(स आव¬ती आ-हा प¹म ¹ ¹पPव+ ' ॥ ×× ॥
िन°यनम «प नमू न िदला ¹ (सा काहî का7 गला ¹
कृ पन िन¤यर सनी क ला ¹ ¤यसनास+ तî ि¤« ॥ ×; ॥
सा°कî¹थित पाP Uाली ¹ ि¤Vासी °ु|ता आली ¹
सद् ‌गु¹ नी दी÷ा िद°ली ¹ पावन क ल ¤ा7 ¬ˆ ॥ ×× ॥
7H¤ा¹ी ि¤मणगावक¹ ¹ व¹ा¹य°ील सा°क थî¹ ¹
दी÷ानु‚हा¤ा अि°का¹ ¹ शीकृ पन ला°ला ॥ ×) ॥
हनुमानग°ीस ¹ाह¸न ¹ तु7सीकृ त ¹ामायण ¹
िन°य कî¹ती पा¹ायण ¹ यî¹या+यासी Uानी तस ॥ ×u ॥
¤लवत¹ाव °ाणक¹ ¹ साî…वक ¬ािवक सा°क थî¹ ¹
शî¤ Uाल िक क¹ ¹ तनमन°नान ॥ ׿ ॥
¤ापूसाह¤ ·याया°ी° ¹ साठय ¨पनाम «यास ¹
शीगु¹ ¤ पसादास ¹ अि°का¹ी «ाहल ॥ ×° ॥
¬ा¬साह¤ क तक¹ ¹ नमणु कî¤ कामगा¹ ¹
गु र¤¹णî °ािकला ¬ा¹ ¹ सकलही पप¤ा¤ा ॥ ;¢ ॥
°ािल‚ाम पतî«ी िव¤ान ¹ िग«¹ °ाƒी कमर ठ «ाण ¹
का°ीक¹ गुर«ी वदसप„ ¹ गु र¤¹णî नत हîती ॥ ;º ॥
आŠपासाह¤ ¬¬गावक¹ ¹ आŠपासाह¤ कागवा¬क¹ ¹
¬¹यासाह¤ हदक¹ ¹ °नसप„ ि°'य Uाल ॥ ;× ॥
¬¹यासाह¤ s दु ¹वासी ¹ अU¬ «पती ¹ामनामासी ¹
गा¬गु7ी ¬ीम¹ाव गदगिनवासी ¹ सदा धयाती गु रपद ॥ ;; ॥
सागली ÷¬î¤ 9¬णवीस ¹ ¤7वत¹ाव वदती «यास ¹
7Hानद दती अि°का¹ास ¹ आपुल गुरस¹थ¤ ॥ ;× ॥
तî9Uान «ाहल मह त ¹ «यासी सीता¹ाम वदत ¹
गृ हî ¤ा°îिन मिद¹ापत ¹ ¹ामसवसी साद¹ ॥ ;' ॥
9¬क काकासाह¤ वदती ¹ सद्‌गु र ¤ह प म कî¹ती ¹
वा¹ वा¹ स¹ि÷ती ¹ अथर ¤î° दवîनी ॥ ;) ॥
गîदू ता, नाम ¬+ ¹ प¹म ¬ािवक स…व¹थ ¹
िवनîद 'अ¤ह7द' वदत ¹ सद्‌गु र ितयपती ॥ ;u ॥
¤ा¹ व9ा¤ी असता ¹ आसन क¹िवती दावून सVा ¹
िकती वानू अि¬नवता ¹ गु रकृ प¤ी ॥ ;¿ ॥
मुला¤ ‰त¤°ना¤ व7î ¹ यावी शीगुरमा¨ली ¹
(सी आ°ा ¤ह °î¹ली ¹ पî¹ महा¹ा« अित दू ¹ ॥ ;° ॥
¬+का«क~प¢ुम ¹ सद्‌गु रमाय िवशाम ¹
सक°कालî हîती ¨गम ¹ ¬+ासी सदा सि„° ॥ ×° ॥
‰त¤°न हîवîिन गल ¹ िवप ¬î«नासी «मल ¹
पî¹ तूप व7 सी न आल ¹ -हणून अ¬ल ¬î«न ॥ ׺ ॥
अ¤ह7द ि¤ता‚¹त ¹ शीगु¹ सी पािथर त ¹
त व त प°य÷ पक°îन वदत ¹ 'असल तव° तूप आणा' ॥ ×× ॥
पाव°¹ तूप सक7ासी ¹ वाि°त Uाल तपî¹ा°ी ¹
आनद Uाला सक7ासी ¹ ¤म°कृ ित दUîनी ॥ ×; ॥
(कदा मिद¹î (स Uाल ¹ नाथ¬ागवत िन¹पण ¤ािलल ¹
शîत«न त°¹थ «ाहल ¹ गुरवा•य पî¹सता ॥ ×× ॥
त व अ¤ह7दी¤ा सुत ¹ दVू 4î¬ आनदात ¹
सद्‌गु र वदती तयापत ¹ द गा यथ न क¹ावा ॥ ×' ॥
पî¹ मूल ह¸¬ ¬ा¹ी ¹ ¨गा न ¹ाह ÷ण¬¹ी ¹
मग शîनî म¹तकाव¹ी ¹ व¹दह¹त ठ िवला ॥ ×) ॥
मुला¤ी लागली समाि° ¹ ¹व¹व¹पî °ात आनदी ¹
(क िदवस गला म°î ¹ माय िवनवी गु¹ सी ॥ ×u ॥
¤ालका लागली असल ¬ूक ¹ ¤ सîिन अ ग दUल िन·°क ¹
कृ पा क¹îिन °ालावी ¬ीक ¹ पु¬ ¹मृतीसी आणावा ॥ ׿ ॥
सद् ‌गुर वदती हा¹यवदन ¹ िन«¹ गी ¹ गल मन ¹
¹÷णकतार ¬गवान ¹ समाि°समयî ॥ ×° ॥
असî पुन¹िप म¹तकाव¹ी ¹ ह¹त ठ िवताि¤ स°व¹ी ¹
¤ा7 यवîिन दहाव¹ी ¹ गुर¤¹ण व िदतस ॥ '¢ ॥
(स ¬+ ¤ह त Uाल ¹ ¤ह ता सा÷ा°का¹ °¬ल ¹
सकलानî सा°न क ल ¹ यथा°ि+ ॥ 'º ॥
हदक¹ीण दु गार¤ा, ¹ का°ी¤ा, ग गूता, ¹
'प°ा,त माव°ी' ¬+ पाही ¹ किव आिण सा°क ॥ '× ॥
िग¹वीक¹ न¹सîपत ¹ दास¤î° वाि¤ती ¬ि+यु + ¹
नाम यवîिन शवण कî¹त ¹ ¬îलतस आनद ॥ '; ॥
«¤हा मनî िवक~प आला ¹ त¤हा य,नासा Uाला ¹
गु र वदती तयाला ¹ गुरवा•य पमाण माना ॥ '× ॥
मु+ा¤ा, ि°'या ¬ली ¹ सद् ‌गुरसवसी लागली ¹
सकल s ि¢य िU«िवली ¹ गुरगृहî ¹ाहîनी ॥ '' ॥
पाहता त व ¹î¬कî िदस ¹ पî¹ गु रसव ¨णी नस ¹
पाक°ा7 मा«ी ¬ास ¹ प°य÷ अ„पूणार ॥ ') ॥
नामया¤ी «ना¤ा, ¹ त सी गु ¹ ¤ी मु+ा¤ा, ¹
सववा¤ूिन का« नाहî ¹ वदनî °त हî¹नाम ॥ 'u ॥
मु Uî नाम हातî काम ¹ हाि¤ (क िन°यनम ¹
सद्‌गु र¤¹णî पावली िवशाम ¹ °·य ¬ा¹य ितय¤ ॥ '¿ ॥
अ-मा नाम म¢ासी ¹ ¹ािहली गुरसवसी ¹
¤ाद° व9

‰तासी ¹ °î¹ल मîन गु रआU ॥ '° ॥
गृहासि+ सा¬îनी ¹ दु ल °य वासना ि«णîनी ¹
आदस सवा क¹îनी ¹ नाम °त ¬+îन ॥ )¢ ॥
वƒ ¬ू 9ण कु °लता ¹ गु9îिन दत ¬गवता ¹
गृहा¤ी सîि¬ली आ¹था ¹ ƒी«ात असîनी ॥ )º ॥
गîिव द¹ाव अ7तक¹ ¹ गुरसव िU«िवती °¹ी¹ ¹
मîन‰त सा¤ा¹ ¹ गु रआUन °î¹यल ॥ )× ॥
असî (सा ¤î°वृ÷ ¹ °ाUा पस¹~या अनक ¹
«ाणत (क गुरनायक ¹ दु «ा समथर िदसना ॥ ); ॥
िक°यका¤या पु¹िवती कामना ¹ साC कî¹ती ÷ण÷णा ¹
¬ि+यु + ¨पासना ¹ लावîिन दती आनद ॥ )× ॥
िक°यक यती आिण «ाती ¹ ¤या°ी‚¹त मु+ हîती ¹
तया¤ी न क¹व गणती ¹ म°का दु ल °य म¹ « सा ॥ )' ॥
सक7ासी लािवती सा°न ¹ मु³य (क नाम¹म¹ण ¹
•वि¤त्‌ ‘9°ीही कथन ¹ क¹îिन कî¹ती िनदु र ·U ¹ )) ॥
अ गायारल¤ी महती 9ा¹ ¹ लािवताि¤ «ाित िवका¹ ¹
«व7î ठ िवता िन°ा¤¹ ¹ पी¬ा न हîय िन°¤य )u ॥
ता,त ि¤ठी दî¹ा दती ¹ िन¹îगी क¹िन °ातिवती ¹
मु³य नाम वन¹पित ¹ पî¹त [दयकाननî ॥ )¿ ॥
दहािदक िविव°ताप ¹ वासना«·य ¤ ¤ताप ¹
सकला ¹ामनाम«प ¹ िद¤यî9ि° गु र°¹¤ी ॥ )° ॥
िस| सा°क मु मु÷ु ¹ गुरगृहî अनत ि¬÷ु ¹
«ाणता समथर Uान¤÷ु ¹ ¹व~प सक त दािवला ॥ u¢ ॥
सकलासी माUा नम¹का¹ ¹ वा¹ वा¹ «î¬ून क¹ ¹
हि¤ गु¹ ¤ नादत °¹ ¹ धयान अत¹î कîदल ॥ uº ॥
॥ sित शीसद् ‌गुरलीला ¹ शवणî ¹वानदसîह7ा ¹
पु¹िवती ¹ामदासीया¤ा ल7ा ¹ कृ पा°ा÷ ॥ u× ॥
॥ sित शीसद्‌गु रलीलामृत अPमाधयायातगर त· ¤तुथर · समास· ॥
॥शीसदगुर¤¹णापर णम¹तु ॥
॥ sित अPमî’धयाय· समाP· ॥

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful