You are on page 1of 29

ffi3

Besan
Esad Baji6

}Y
M
Konjic, Noaembar
1998. gadina.

Nasha diela:

Besan

I sdattad: BZ K * Preporod" KONJ IC


Za izdavada: Himzo Muhibif

Izhtor i horehtor: Esad Bajit


Tehnidho uredenje: Esad Baji6

Sto*pot Print izdanje

Tirai:

2(M

primjeraha

BOSNJAK
Rodih
i.

se pod

sabljom

Stapom

mlailahon potiinjenosti ho znah miru i naum lijepa nijeta Pod uzglaalje mi staaiie jabuku Opraie aodorn Da bud,em Kao i moji preci Da ajerujem I da znam Na hojoj rni je xemlji iivjeti S hoje mi se vode piti Da pamtim ho saoje ime Aho me sudbina siroietom uiini Da sam iz Bosne U Bosni Da mi je njome hoditi Da mi je ho njen preseliti Velihe i male ratoue ztoditi Tugoaati i ueseliti I da rni se njome xaati Htio ostati Ili se odseliti.

DEDTNA

Surytn

Mnogo dana u ovo malo godina potroiih Pitajuti se zaito je ded.o bez glasa

Kroz iiaot proiao Da li sbog znanja hoje su rnu drugim slouima ispisali I drugirn jezihom izrehli Da li zbog memljiaog istrga Bosne iz horjena masriha Ne znam dal' grijeiim had. mi.slim da ujerajern Jer sam se bojao da me Bog ne pohara Da sam pazio na prirodu Jer sam se hojao da rnlado stablo ne zaplaie Da sarn hlanjao jer n e n&na po dolashu iz Shoe pitala: "Hotei li prto hlanjat ili taiat?" Morarn da isauiem iz sjetanja taj glas Jutnje I rijeiima prostim sebe da se sjetim ... had sam debelim prutem iibao Jarunu a naaeie uz tihu uatru ognjiita pamtio po sluhu doau pohajanja i had se na stolu amidiine iene naiao "ilmihal" bez rijeii spuiten i hada su ienshadija na noge shahala iua\i u razdanici kaho rnu ruha aatru pripaljuje. Ne znarn da li. grijeiim had ajerujem Da rne njegova Sutnja uiila i.slamu Da sam od nenine pokornosti njemu Ja naudio robouati Bogu Od njenog osmijeha njemu uiiaati. u tome. Ne znarn da li grijeiim had mislim sada Da 6e nas zaborauimo li njihouu {utnju poharati Bog Godine se trune,tiiina naseljuje mezarja Dedino je lice u jutarnjem smrtnom trenu Ostalo nasmijano Pritajenirn osmijehom bez glasa Jednom ga je u mladosti ujeo pas On njega nije

VOLIELA BIH DA SAM KAMEN


Voljela bih da sam hamen Da mi ajetri naii juini dodiruju i miluju Zebno srce,ono mi.lo u hamenu {to se samo hladan dini, da mi hi{a bore crta-svjedoke na aijehoae burna doba i potope - na huge i pomore na mirise i behare-na osmjehe i sehare ito su stare nehe sjene-na glasoae i hihaje

hraj

rnog

tijela ispriiane

i zahletve , obetanja-odriane, pohopana rnorne tijetu da ih grije ...i imena i. datumi ispisani, ost au lj eni - h o sj e 6 anj e, saj e do ienj e istina hoja haie da i hamen nehad moie urijednom starom hnjigom biti ...
Voljela bih da sam hamen Jaho uelih, iztrst i stamen

Da ho biljeg, rnenjih na obali ri.jehe hrui Prhos-stojim Odoljeuam,pohazujern ha poljirna iudim hojim Da mi ishre pod udarcim duimanima jasno zbore Ja sam hamen hladna stijena I stanar sam zemlje Bosne gdje ja stojim tla su njena i od njenih rodoljuba od djedoaa ito 1u sina za sjaj nara od islama odhranili,otpremili da ga primi da ga brani sa braniha sa biljega hladne stij ene na granici,biljeinici...
Voljela bih da sam hamen Koji zoue da ga hledu
6

Da ga lome ,srce trne U duaare uzidaju Ruhe ajerne , ruhe jahe Ruhe {to su othranile Odbranile te Boinjahe ito na njemu sedidu iine ito na njemu sin im gine zbog istine, zbog istine ...
Voljela bih da sam hamen Bez poiude jedna stijena Pogledima miloaana ko uzSlaulje od jastuha Podmetana, isanjana Jedna tajna sa beharom u proljete poujerena Kroz uijehoae saiuaana Na uzdahe od seadaha P uno g src a dj e aoj ai h o g- dj ev oj a i h o g i mom a i h o g ito su suzarna hapali joj iarsto tijelo izborano i srce joj nihad hladno sa tesbihom zabaaljeno ... Voljela bih da sam hamen Kamen ito ga stetah zoau Pa da svojim postojanjem
Spomen stojim saom Boinjahu

Koji se je iarstim lijetom Na mom tijelu urezao Pa da hodim cijelim saijetom Preho brd.a i dolina Suah da uidi Bosne sina Uspraanoga Boinjanina ...

PRED SMRT
Mjesto snoaa piiem pjesme Sue ietiri za nof jednu A s jutrom me bex tt nora strah uhuati od pitanja "Kud se iuri mojim rnuz&rn Je li do{ o vakat mrijeti?" Od rodenja malo brojirn Ali sato dobro pamtim Od starosti niho ne mre Vet od emra Boiijega Teh sad svjestan, ja se pitam Kad nestade uienijeh \to pred smrtu saujet dijele urnirufieg urniruju Taho bi ih rado pit'o s kojirn ciljem ovdje bjeho had oaaho rano idern??? Imala bi ozta duia Udene joJ da fita No joj se euo iini Da je saako od nas oadje Doi o sebe sam da iita...

IGMANSKI DNEVNIK

193

Bjeie nam igmansha brda Ne ustasrno gdje polegosmo Ne pustismo gdje ne pad.osmo Ne osuanusmo gdje zanotisrno Po stidnoj xemlji hodimo Kralju joj rumene1i obraze Nisam se bojao biti u holoni onih hoje nose Othidao sam iz sjetanja pjesme o junaitvu I aiteitau hojem vrijerne viile mjesta ne da Samo da ne stignemo one ito Za potiljhorn narn iapatom goaore
(Zaito je bai mene pod strehom sutrainjeg zgariita Pitala za muia iena iehid,a I predamnorn djetinja milouala hosu Zaito je na nezrele Eelje sina jedinca "I ja 6u majho biti iehid" gouorila :Budi sine ! Budi!

Zaito ne ,nogu iutjeti na sae to???)

JESEN DEVEDEST

r Snsrn

U mome hraju jesen Jabuhe se beru za zimu U rnojoj zemlji u poiinah rata Stradaliita se Boinjaiha otaaraju
Nebo plade

Koja

6e

rnajha

otiti

Suoje da prepozna dedo??? U rnome hraju jesen Bujice nebeshih suza odnose zemlju KaEu da se po uaalama bjelasaju hosti. Pohlane nejaii!!!

Vapaj i d.oaa Nebesa iznad Bosne ... plaiu ... pusti sagljaji majhi Ne ponouilo se!!!

SJENA
Ahbab aeli saon ahbabu u tamnici u xindanu "O uiena mudra glavo bili m.ogo sa sjenom ni zamijenuti se d,anas haho da hroz prozor hroz reiethe -preho zida na hraj grada pod.vi.rirn se hroz pendiere u odaje moje Zlate Auiena mudra glaaa shi.da plijesan sa us&na Pa goaori" Ne budali Da si htio sjenha biti Ne bi oud.je nihad ui o.

10

BESAN
Kad u besan zadem, samoto moja Ja te pjesmom tuorim Dajem ti oblih,suitinu, formu Da se ghdamo Da iz njega tohom zborim. U Besanu nern vremena Sui srno godin Isaouih To je ujeinost ouog saijeta To je ono na Ahiret ito se nosi To je ono had smo sami Kad sam sebi druitao iinim Kad se s opitirn poopitaaam Kada opito posebljujem. To je ono ito mi saijetli U otima had te laiem. S godinama u Besanu sue satn duie, sae sam duie i bojim sue se viie da li tu rnoti had.a udem da se aratirn Zato pjesma, zato slouo Da samo1o snenirn haiei Gdje sam ost'o ne bi I' na tren Prenuli se da dohuie Da su tarno gdje sam bio.

11

SVIJEST
Uiuthani SaPtaii
Mimihorn opominiu Isbaui se

Izbrisani tragoui Ostavili Poruhu Na hraju saoje postoianosti Usfiieva onaj hoii traii
Opustoiene hute pitaju Gdje je opshrba za suiiet huduti

Nestale shuPine juEe hjehoie-iutjeie)


danas govore:

Uzmi hljut upute

Uili

u opustoiene laute

Podi isbrisanim tragovima Naili uiuthane iaPtade

I iuri

Jer Niihou te musafir Posjetiti ieli.

t2

IZGUBLIENOST
Nosim rano iz djetinjstz:a Slihu kad se hurban holje Kad u ohu mladog ouna Sjaj Eiaota se ugasi

Za dana{nju zrelost aaljda Pamtio sam taj trenutah I u njernu duije-tri rijedi Sad rahmetli moje nane "De ne pladi, henjie jedan njegoua je kra beritet".
Odauno sarn na nju suiho

Na hajuanshu i na ljudsha I na ljude ito je lahho Bez bajrama proljeaaju


Sue imena sae umoui

Historija ito ih pamti

Ali ujere u ispraunost Objailnjenj a tahve irtae Ko hod, nene nihad viie
Nikad z:iie???

l3

Zruoru

Velihi ljudi plarnom naiih pogleda prolaze Neshuatene rijeii istine na znoinorn delu ispisane O d.uhu, snazi i irnenu iivota O prolaznosti dije haPiie hraia N agovjestite zauci Sura Israfilozta Velihi ljudi u naiim oEima Na naiirn dramoaima Proilosti Od tadainjih starih naslijedili su istinu O biti iiaota Njene te neispisane Poruhe U njedrima staarnoitu neohrnjene dobi Biti od.neiene do hraja Kao sajedoci da je uuiieh bilo

distihiljudiimisli
teh 6e u snoahna njihovih sinoaa

prozboriti urnne rijeii starih pastira rnudrosti "Velih si sinc aho si ono ito ti si ielio da bu^dei"!!!
u godinama zrenja

l4

ISPOVIJEST
Ja sam se na rnudrost bacio hamenom Kad sam pornisli.o da je d,osefi mogu Na nladost pljuno Kad sam se oslonio na starost A ljubaa pogazio drugim poljuhcem Jedina nada mi je u hajanju Koje proilost briie irtau i nasilniha ixjednaiaaa O razboritosti! O pohomosti! Ni hajanje nete uratiti stare dane Sarno 6e mi nsdu I isa Eiuota

Pruiiti.

15

Obnaiena tajna mladosti

Izdauai:IJaBAV
Za izdauaia:DUSA Recenzija:SRcE
Lc lctor

i horehtor:RAZ U M

AuIor:ZALIUBLIENIK
Edicija:

iOWnX

Po autaroaom osobton milljenju Ovaj dio hnjige je zbog ishrenosti


osloboden porezo na odgoaor*ost.

16

Zruoru

Neostvarene ljuhaai Ostanu zauvjeh lijepe Sarno je sjeflanje na njih gorho Ostuarene monw suse ubijaju nade Porailaju zaborau Aaho sdnije tu Ne znadi da nije hio Aho sad ne ljuhi Ne znadi da nije ljubio Aho sad ne aoli Ne znadi da nije volio Ne briii tugorn njegova odlasha Sre 6u preitainji h susreta Jer svaha je proJlost Budutnost bila I u njoj te je uvijek aifie no igdje Gledai ie sa suijetle strane Aho misliY hroz iivot Koraiati nasmijana

GOVOR TI MADRIH PRENOSIM


Znam da sue je prolazno Da samo je prolasnost ujeina Al cvjetovi budutnosti su U sjemenu sadainjosti Ne traii da imai ono ito aolii Voli ono ito irnai I pusti da blagost pobijedi ljutnju Dobro saalada xlo Neh pohlepu pobijede darozsi Neh lailjivca nadigra istina A mrinji neh preho ljubaai doile hraj.

t7

AKO TI ZNAdI
Traiio sam raslog d.a se sprijedim Oiima ljubaai te gledati Za realnost ga nailoh ali ho nad,u, ho osmjeh
Mogutnosti ostvarenja srede Ko neito lijepo i pristalo Nihada. Ti bafitini{ prirodu U njoj si hapljica rose ito milost i iit:ot znaii blaga, tiha ho iiuot na usnama iedi ho pogled na zjanici ugasloj. Aho ti znaii d,a te neho poituje PoYtujem te Aho ti snaii da te neho shaata Shuatam te Aho ti znadi da te neho prihaata Prihaatam te Aho ti znaii da ti se neho poajeri Poajerauam se Aho ti. znadi da nehom znaiii Znaiii rni Aho ti znadi da te neho aoli Volim te Ako ti znadi d,a te neho prosi. Prosim te Neha me aode u san odnesu Neha mi hapi drhte na urata Samo me rijeii tegobe hoja Ruhama mi saojim unutra steie i guii Grlo {to od hola ne pu{ta dah Ni srnrti aani Ni iiuota unutra.
18

TI ZNAS
Zrnujem not i na oltar
odanosti pol,aiem
odi zelcne od besna lice uztehlo od hdijenja usne modre od stishanja

straha da te tana ne odnese tamo huda rijehe tehu A hojin se da haiern o saernu Joi ishrenost nije pohid,ala sue niti laii Joi hrabrost nije rastjeral.a strah Mada snai Dao sam ti da aidii Koji me medaii prijeie Koje hlisure sijehu boju pogleda Strahumoje ljubaai

Razhgima I stid

I cntenjenje obrasa
Koje 6e me od tebe odvesti Ne pogledai li mc dovoljno iztrsto Ne dai li mi nade

ne

pokaiei li puta.

19

TI
budutnost osmijeha Bog te d,aroaao nad.om za posrnulog goniia zztijezdi Jto je ranjaaim stopalima gazio cuijete u iluzije zamci ajeitoj Aho mi se moie suditi zbog ajere u sebe Sudi rni Aho mi se moie suditi zbog nade Sudi mi Aho mi se moie sudi.ti zbog maite Sudi mi Aho mi se rnoie suditi zbog hrabrosti I hoda ha ljubaui Sudi mi po njoj. Ja se iz suoje ljubaui prema tebi Budim Njome abdest uximam I serbez na namaz idem Ti uidi Mogu li ti imam biti

iuaai mir i darujei

MI
Istina, carstuo i not sudenja U haplji rose prashozorsha budenja

Ti-iariaf

svili besputa

mehhog

Ja -jedno te isto kroz daije teinje Bolna jauha I curhut ho put Ka tragu tuome Ka oheanu zbog plime nadoilom Ka quiini 1to ljubi zelenu put
20

NEVJESTA
Gledant haho aoda ljubi njene grudi Kaho usne poji poslije slathog besna Ljuhljele su nofias strasno pr't,og puta Ohrabljene tijelom svojega halala I sve duge dane iehanja u caatu Ova not je zaboravu dala Ta beslerajna sreta u irnanju mala 1to mu iaren ibrih pun iistete ztode ne moie da sapre dodire cjeloaa s hojim zamor prode s hojim tuga od.e

Ix gnijesda saog,a toploga nihaha Umiljatirn gl.asom pjeztuiifle ona Kroz saa noua jutra odu sztome stanju I tu sretu notu 1utate i danju Mahar tuie hiia popadale na nju Jer od oae noti na dnu njenog srca Lijeie dijete,ieha iase had 6e

iiaot noai d.a se zakoprca i ias had glas plaia 6e da runi


tamjan toplom Nororn njene
sobe.

2l

RrJEi o NEREinwopt
Ne xnam ito treba reti A da se ne treba doricati Obiino hazano na poiethu Porodi hraj bez rijeii A Sdje se nerna ita hazati Dvoje se rastanu bes razloga Da ga ima Dalo bi se pri.Eati o njernu I ne bi osjetaj gubitha Oaio taj tren Zato iutim Naaihnut na te{he poiethe S nadorn da teihota njegoaa N agovj e Jtaaa hrat h o4u hraj a Au beskraju i lahhom hraju Razliha je mala a ishustao U sjetanju lijepom.

POGLED STARCA
Tanah je uihur iiaota Na srcu ito se suoii S tvojim thanicama zore

Oihna ti,rn ito rune misli na ohnaienu mi tajnu mladosti


no, dj evoj h o,gledai oj esenjela doaj
eh

Ito nema viie daha ni za iiaot a hamo li za diztljenje.

22

LIABAV
Uviieh sam dva imena Ispkana shufu
ditao ha IJABAV uzdah ho hinna njenu goghd ho ratniha njermg san ho utwdu njena *sne ho stremljenia njena a rijeC ho najveteg neprijatelja

FAZON

Mogu da ti prodamfaton liubaai: Pogledai ga,'ilasmii se Priiti pa ga zagrli


(Ponehad se ,obet, sietim mladosti i njene mc putanjo hntine oduedu na dohove shmljenih srca tamo gdje liubau slavi hrabre tamo gdje hrabrost tieii tuine)

23

RATNIK LIUBAVI
Prodirem u podsuijest Tuojih zelenih oiiju Traiim cuijet u pupoljhu tuoga osmijeha I leptira Jarenog U nuru sajetlice tuoga pogleda Cuje{ da rne bije glas hladnog ratniha ljubaai a zna{ da ratnih u ohlopu hoda ispod je tijelo-na tijelu rane pod ranama nada udara u iahmah srca u pendier duie ne stoj-ratnik se hrabroi1u osaaja i njegou se ohlop probiti moile had se s obje strane sloino udara.

HOCU DA KAZEM
Ne sjetam se suih rijeii Tek ih slutim U mrahu tuoga pogleda Ko ruia si bila Tahnuta urelim plam.enom Iz uuehlih obraza Mirisalo je djetinjstuo Iz ustalasanih oiiju Pjenila je dobrota S pont anost nenaai h le lj utnj e I)uiila je mladice tuoje ishrenosti Idem a ne mogu bez "Oprosti mol,im te" Bilo {to ie bilo No htio sarn s&rno da haiem "Volim te".
24

SUFIJA
Ne zbijai safoae fito h tebi aode Nisam d'oiao remiti tuoi mir Tu sam da na tren sPustim delo Na zbiliu stuarnosti Na dlan diia liniia iiuota Doseie moia stremlienia Sort to serdiade na tuome delu govore o Poboinosti duie o srcu tvome huti mojih ielja Ti si moi ieih Pogled ti ie uPuta

Rije|

snaga

Uzdah N e do st i gnut e ui sine bla gosti U krugu distih U hruni cuietnosti Gdie rneilu laticama mirifle ugarak ishonshe liubaai ito tren joi moiei u radaniu zore nasluti'ti'

MORAM DAVAZIM
Izgaien rnorern iznoien buram I'o nebu traiim beshrainost Puta Ne bih al'moram IIi tla uaiim ili da umrem!!!

25

SEDAM
Ni sedam hiia saPralo niie Ni sedam god.ina Pritislo nije Ni sedam d,rugih usPiielo niie
Otisah taoj u rnome srcu Z aborauorn d,a pre hrii e Preiiajela sedam si ih

I osam tei I devet 6ei


Uvijeh ista Tu ostatei.

SHVACANJE
Kako je iistota daleko

haho je

prljavitina hlixu Iz handii iastreba

Bacam se u handie sohola A znam istinu Samo mi joj se otirna trag Zbunjen hod znania Slijep hod odiju iujem ho neito zbore Da sam preaiie mislio na sebe Apremalo na iiuot Doh sam stajao on je tehao Od izaora ha uitu Od holijztke do samrti Samo ne tede sam iiuot I mi teierno u njemu Curimo do zadnie kaPi Ne treba ialiti one {to se Pred smrt Sjete i uPlaie hoji se iitau iiuot sietaiu one Iulit;.ie a ne urnru prije smrti. 26

NADA
Oaa

je

no1

tuojirn imenom naslouljena imenom taojim u prah je historije slaiem i haiem:

Budi! d.a iinim se ivrst iehajuti


hopade d.reanog da rni te donesu

POSJETITELIICA
Drugo je proljete

mjehuritima behara ohrunilo dom mirisom hahue otjeralo not i san


na dan susreta zadnje g uparnten Na suzi zbilje saleden taj dauni tren Uureli plaai potoci ljubica I dodir strujni pauha tuojih oiiju na zjenici mog zadnjeg pogleda pohidana nit iedni plaiu zidoai stari rehla si ih osmjesima pojit i nujom arhoua prstiju

grlit

ho saoje

'l'i i6eri Mejremina! Kad nauii{ da volii Moida [ei moju spoxnati bol!!
27

ZULEJHI SVOGA BICA


k urhovim Sinaja bos hrox saetu dolinu Tuua u hladoue dreunih maslinouih stabal u blaienu sujetlost dozreloga ploda uoden pjesrnom naja pjesmow tuge i bola slihom odsjedene glaae Vitexa s Kerbele
se notas

Uputih

Uputih

se notas

u d,oraslost 6udi do ixgubljene domovine do svog rodnog grada


hos

hroz saetu dolinu Tuua

Zulejhi bita suoga.

28

Sadriaj
Sjena Ilo1njah I)edina iatnja Voljela hih da sam hamen Itred smrt IEmanshi dneanih 193 Jesen deuedeset ieste Sjena
IJesan

4 J

I
11

6 9

10 10

Svijest Izguhljenost
O

I2
13
14

iivotu iivotu

lsltouijest OBNAZ E NA TAINA M IA,DO STI


O

$
17 17
18

()ouor ti mudrih prenosim Aho ti znadi 'l'i sna|

,I'i,Mi

19

20
21

Nevjesta

Rijet

o neredenom

22
22

l'o0led starca Iriuhav:Fazon Ratnik ljubavi llotu da haiem Staliju Morum da uaiim
Sadum

Shvafunje Nada l'ot.latiteliica IulsJhi svoga hita l'aduci o uutoru

23 24 24 25 25 26 26

27 27
28 29

lludrlaj

30

30