You are on page 1of 25

SMJK PULAU SEBANG

( SEJARAH TINGKATAN 4 )

2014
Minggu Tema/Tajuk Hasil Pembelajaran Konsep/ Cadangan Aktiviti nsur !an Catatan

"stila# Penggal 1 $% TAMA! & A'A( MA& )"A $%1 Tamadun A*al !unia a) Proses Pembentukan Tamadun ( Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho ) i) Konsep dan Pengertian Pra Sejarah Makna dan iri- iri tamadun Proses pembentukan tamadun ii) ' Sumbangan Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesir Tamadun Indus Mema#ami Pembentukan Tamadun A*al Manusia Aras 1 ! Menerangkan konsep tamadun ! Men"atakan iri- iri tamadun

Pembelajaran

Tingka#laku Patriotisme Kepimpinan -er*iba*a ! &ersikap kepimpinan emer$ang Mas.arakat -erorganisasi ! &ersatu da$am organisasi

Pra Sejarah #rkeo$ogi %omad Tamadun

Membina +aris Masa , Tamadun awa$ dunia

Aras 1 ! Men"atakan sumbangan Tamadun Mesopotamia, Mesirdan Indus Aras 2 ! Membandingkan sumbangan Tamadun Mesopotamia, Mesir dan Indus ! Mengk$asi(ikasi sumbangan Tamadun Mesopotamia, Mesir dan Indus Aras 1 ! Men"atakan sumbangan Tamadun Hwang Ho Aras 2 ! Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho ! Mengk$asi(ikasi sumbangan setiap tamadun Aras 1 ! Merasiona$kan pemi$ihan sungai sebagai $okasi pembentukan tamadun

Po$"theisti )aja Monarki

Kajian +ambar , Piramid Melabel Peta , *okasi tamadun awa$ pada peta

-erinovati/ !alam Peran0angan ! &ersikap kreati( dan ini+ati(

iii)

Sumbangan Tamadun Hwang Ho Perbandingan sumbangan tamadun Sebab tamadun wujud di $embah sungai

Teokrasi Mut$ak

Melabel Peta , *okasi Tamadun Hwang Ho

-erinovati/ !alam Perang0angan ! &ersikap kreati( dan ino+ati(

Minggu b)

Tema/Tajuk Peningkatan Tamadun

Hasil Pembelajaran Menganalisis Peningkatan Tamadun !an

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

'

i)

( .unani, )om, India dan /hina ) Peningkatan dan Sumbangan tamadun *atar be$akang tamadun #spek peningkatan tamadun 0 Pemerintahan dan Pentadbiran 0 ! Perundangan ! Per$uasan kuasa Peningkatan dan Sumbangan tamadun Peningkatan sosia$ 0 ! Pendidikan ! 3a$sa(ah ! Sains dan tekno$ogi Peningkatan dan Sumbangan Tamadun Peningkatan sosia$ 0 ! Seni bina ! &ahasa dan kesusasteraan ! Sistem sosia$ - Sumbangan tamadun

)umbangann.a Aras 1 ! Men"atakan aspek peningkatan tamadun di India, /hina, )om dan .unani

1inasti 1emokrasi

Pengurusan +ra/ik , Membandingkan sumbangan setiap tamadun awa$

Kemakmuran !an Kegemilangan &egara ! &ersama membina kegemi$angan negara Ke#armonian !an Keseja#teraan ! Patuh kepada peraturan dan undang-undang

i) 2

Aras 2 ! Membandingkan aspek peningkatan tamadun )om dan .unani ! Mengk$asi(ikasi sumbangan setiap tamadun Aras 1 ! Membandingkan sistem demokrasi .unani dengan sistem demokrasi Ma$a"sia hari ini ! Menje$askan irri- iri kepimpinan berwibawa

1inasti 1emokrasi

Pengurusan +ra/ik , Membandingkan sumbangan setiap tamadun awa$ Pengurusan +ra/ik , Sumbangan peningkatan tamadun India, /hina, )om dan .unani

Kemakmuran !an Kegemilangan &egara ! &ersama membina kegemi$angan negara

i) 4

)epub$ik /o$osseum

Kejituan "dea Membentuk &egara ! &o$eh menjana idea

Minggu ) i)

Tema/Tajuk Kemun u$an #gama dan #jaran 5tama 1unia #gama

Hasil Pembelajaran Mema#ami Kemun0ulan Perkembangan Agama dan Ajaran tama !unia Aras 1

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme Kepatu#an Kepada

Catatan

#gama

Melabel Peta ,

ii)

Hindu &uddha Kristian Is$am #jaran /on(u ianisme Taoisme

! Men"atakan pengertian agama dan ajaran ! Men"enaraikan agama dan ajaran utama dunia ! Men"atakan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia Aras 2 ! Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia ! Mengk$asi(ikasi agama dan ajaran dunia Aras 1 ! Merumuskan kepentingan agama da$am kehidupan

Keper a"aan #jaran

Kemun u$an agama dan ajaran utama dunia Kajian Teks , Sejarah kemun u$an agama dan ajaran utama dunia Pengurusan +ra/ik , Mengk$asi(ikasi agama dan ajaran dunia Melabel Peta , *okasi kemun u$an agama dan ajaran utama

Tu#an ! Taat kepada Tuhan

$%2 Tamadun A*al Asia Tenggara a) &entuk dan /iri- iri Kerajaan #wa$ i) Kerajaan #graria (Kerajaan #ngkor) Pertanian sara diri Mengumpu$ hasi$

Mema#ami Perkembangan Kerajaan A*al !i Asia Tenggata Aras 1 ! Men"atakan bentuk-bentuk kerajaan awa$ di #sia Tenggara ! Men"enaraikan irri- iri kerajaan #graria

Kerajaan #graria

Perbin0angan , /iri kerajaan #graria

-erbangga !engan Aset &egara ! Meman(aatkan kurniaan Tuhan

ii)

hutan Perdagangan Aras 1 ! Men"enaraikan irri- iri Kerajaan Maritim Aras 2 ! Membandingkan Kerajaan #graria dengan Kerajaan Maritim Aras 1 ! Menghubungkaitan kedudukan geogra(i Kerajaan #graria Kerajaan #ngkor dan Sri+ija"a dengan kegiatan ekonomi ! Menje$askan kepentingan pertahankan kedau$atan negara ! Membin angkan aspek-aspek sa$ing bergantung antara Kerajaan Maritim dan Kerajaan #graria Kerajaan Maritim Pemerintahan Pentadbiran Pengurusan +ra/ik , Membandingkan kerajaan #graria dan Maritim Kajian +ambar , /andi &orobudor #ngkor 8at Pe$abuhan Sawah Padi Melabel Peta , Pusat pentadbiran kerajaan Maritim dan #graria Perbin0angan Kumpulan , /ontoh kerajaan Maritim dan Kerajaan #graria Kepimpinan -er*iba*a Membentuk Kedaulatan &egara ! &ersikap kepimpinan emer$ang

Kerajaan Maritime (Kerajaan Sri+ija"a) Perdagangan Menangkap ikan dan mengumpu$ hasi$ $aut

Minggu b) i) 9

Tema/Tajuk Pengaruh #gama Hindu dan &uddha Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran /ara- ara kedatangan pengaruh

Hasil Pembelajaran Mema#ami Pengaru# Agama Hindu dan -udd#a !alam Kerajaan A*al !i Asia Tenggara Aras 1 ! Men"atakan ara kedatangan agama Hindu dan &uddha ke #sia Tenggara

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

:rde kosmos 1e+a raja

Kajian -uku Teks , Pengaruh agama Hindu dan &uddha

Keunggulan 'arisan -angsa ! Menghargai dan

Hindu dan &uddha Institusi beraja

! Men"atakan irri- iri Hindu-&uddha da$am kerajaan awa$ di #sia Tenggara Aras 2 ! Menghuraikan pengaruh Hindu-&uddha da$am pemerintahan dn pentadbiran Aras 2 ! Menje$askan dengan ontoh pengaruh Hindu-&uddha da$am kesusasteraan dan kesenian Aras 1 ! 8ajarkah monumen per$u dikeka$kan sebagai kha<anah negara Mema#ami Perkembangan "slam !i Makka# Aras 1 ! Menerangkan maksud =ahi$i"ah ! Men"enaraikan irri- iri mas"arakat #rab =ahi$i"ah Aras 2 ! Menghuraikan irri- iri mas"arakat #rab =ahi$i"ah Aras 1 ! Merasiona$kan mas"arakat #rab =ahi$i"ah berpegang teguh kepada sistem kabi$ah =ahi$i"ah #sabi"ah Kabi$ah Kesenian Monumen /andi Stupa 1harma

da$am sistem pemerintahan

meme$ihara warisan bangsa

ii) 1;

Kesenian dan Kesusasteraan Pembinaan andi Kepentingan &ahasa Sanskrit

Kajian +ambar , Monumen #ngkor 8at /andi &orobudor

Keunggulan 'arisan -angsa ! Menghargai dan memu$ihara warisan bangsa

jian 2ormati/ Pertama

3% TAMA! & ")(AM !A& P45K4M-A&+A&&6A 3%1 "slam !an Perkembangann.a !i Makka# a) Mas"arakat #rab =ahi$i"ah /iri- iri 0 sosia$, ni$ai-ni$ai hidup, organisasi po$itik dan keper a"aan agama

11

Perbin0angan , /iri- iri mas"arakat =ahi$i"ah

Minggu b)

Tema/Tajuk Is$am dan Pen"ebarann"a di Makkah Ke$ahiran dan Perkembangan Is$am 1i Makkah ! Kehidupan %abi Muhammad saw sebe$um menjadi

Hasil Pembelajaran Mema#ami Perkembangan "slam !i Makka# Aras 1 ! Mengisahkan riwa"at hidup %abi Muhammad saw sehingga di$antik menjadi )asu$ ! Men"atakan keperibadian %abi Muhammad

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

#$-#min 8ah"u 1akwah

-er0erita , Ke$ahiran %abi Muhammad saw dan si(at keperibadian be$iau

Kepimpinan Agung ntuk Keseja#teraan mma# ! Men ontohi kepimpinan #gung

1'

)asu$ ! Keperibadian %abi Muhammad saw ! Kerasu$an %abi Muhammad saw ! Pen"ebaran Is$am di Makkah

saw ! Men"atakan ara- ara pen"ebaran Is$am di Makkah Aras 2 ! Menje$askan keperibadian %abi Muhammad saw ! Menghuraikan pen"ebaran Is$am di Makkah Aras 1 ! Membuktikan kepentingan pendidikan da$am Is$am berdasarkan surah #$-#$a> ! Menjana idea agama Is$am "ang dibawa %abi Muhammad saw mempun"ai kesinambungan dengan agama "ang dibawa o$eh nabi-nabi terdahu$u sejak nabi #dam a!s ! Menjana idea erti tamadun dari perspekti( Is$am

%abi )asu$

Mengkaji Carta , Sa$asi$ah %abi Muhammad saw Kajian Teks , Pen"ebaran Is$am di Makkah #"at #$-#$a>

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22.03.2014 30.03.2014)

Minggu )

Tema/Tajuk )eaksi Mas"arakat #rab Penerimaan dan penentangan mas"arakat #rab Makkah %abi Muhammad saw men"e$esaikan masa$ah

Hasil Pembelajaran Mema#ami 5eaksi Mas.arakat Arab Makka# Ter#adap Pen.ebaran "slam Aras 1 ! Men"atakan reaksi mas"arakat #rab terhadap pen"ebaran Is$am di Makkah Aras 2 ! Menghuraikan reaksi mas"arakat #rab terhadap pen"ebaran Is$am ! Menje$askan ontoh penentangan mas"arakat #rab terhadap pen"ebaran

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme Ke0ekalan Menegakkan Kebenaran ! &erpegang teguh kepada ni$ai sejagat

Catatan

1,

Perbin0angan , )eaksi mas"arakat #rab terhadap pen"ebaran Is$am di Makkah

Is$am di Makkah Aras 1 ! Menghubungkaikan penentangan mas"arakat #rab Makkah terhadap Is$am dengan kepentinganekonomi dan po$itik mereka

Minggu

Tema/Tajuk 7!' Kerajaan Is$am di Madinah a) Perjanjian #>abah Pertama dan Kedua Kepentingan b) Hijrah Konsep Sebab Kepentingan

Hasil Pembelajaran Mema#ami Peristi*a Hijra# &abi Mu#ammad )A' Ke Madina# !an Kesann.a Aras 1 ! Men"atakan kepentingan Perjanjian #>abah Pertama dan Kedua ! Menerangkan maksud Hijrah da$am Is$am ! Men"enaraikan sebab-sebab %abi Muhammad saw berhijrah ke Madinah ! Men"atakan kepentingan peristiwa Hijrah da$am sejarah Is$am Aras 2 ! Menghuraikan kepentingan Perjanjian

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

Perjanjian Hijrah Muhajirin #nsar :rienta$is

Peta Minda , Sebab penghijrahan %abi Muhammad saw ke Madinah Kajian Peta , Semenanjung Tanah #rab 0 Hijrah %abi Muhammad saw

Pen.atuan mma# Menguku#kan Kemakmuran &egara ! Hidup bersatu padu Toleransi Kaum Mela#irkan Mas.arakat Cemerlang ! Sa$ing menghormati

1-

#>abah Pertama dan Kedua ! Menje$askan sebab-sebab %abi Muhammad saw berhijrah ke Madinah ! Menghuraikan kepentingan Hijrah da$am sejarah Is$am Aras 1 ! Membuat justi(ikasi pendapat :rienta$is "ang mentakri(kan Hijrah sebagai me$arikan diri ! Merasiona$kan konsep Hijrah da$am kehidupan masa ini

Pengurusan +ra/ik , Mengk$asi(ikasi kepentingan peristiwa Hijrah da$am sejarah Is$am

Minggu ) d)

Tema/Tajuk Piagam Madinah Kandungan Kepentingan Pen"ebaran Is$am Mempertahankan maruah dan hak

Hasil Pembelajaran Mema#ami Kepentingan Piagam Madina# Aras 1 ! Men"atakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah ! Men"atakan kepentingan Piagam Madinah ! Menerangkan usaha pen"ebaran Is$am di Madinah Aras 2 ! Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah ! Menje$askan kepentingan Piagam Madinah ! Menhuraikan pen"ebaran Is$am o$eh %abi Muhammad saw Aras 1 ! Merasiona$kan Piagam Madinah da$am konteks menjamin perpaduan kaum

Konsep/ "stila# Kajian Teks , Kandungan Piagam Madinah Pengurusan +ra/ik , Perbandingan mas"arakat #rab sebe$um dan se$epas kedatangan Is$am

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kelu#uran Perlembagaan &egara Kita ! Mendau$atkan per$embagaan negara kita

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

12

e) () 14

Perjanjian Hudaibi"ah Kepentingan Pembukaan Semu$a Kota Makkah Kepentingan

! Merasiona$kan pen"ebaran Is$am bukan me$a$ui mata pedang ! Membandingkan keadaan mas"arakat #rab sebe$um dan se$epas kedatangan Is$am Mema#ami Kepentingan Perjanjian Hudaibi.a# !an Pembukaan )emula Kota Makka# Aras 1 ! Men"atakan kepentingan Perjanjian Hudaibi"ah ! Men"atakan proses pembukaan semu$a kota Makkah Aras 2 ! Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibi"ah dengan pembukaan semu$a kota Makkah Aras 1 ! Menjana idea kepentingan pembukan semu$a kota Makkah

Peta Minda , Kepentingan Perjanjian Hudaibi"ah

Minggu

Tema/Tajuk 3%1 Pembentukan Kerajaan "slam dan )umbangann.a a) ?aman Kha$i(ah a$)as"idin i) Konsep kha$i(ah ii) S"arat dan ara pemi$ihan kha$i(ah iii) Sumbangan kha$i(ah a$)as"idin #bu &akar a$Siddi> 5mur a$ Khattab

Hasil Pembelajaran Mema#ami )istem Pemerinta#an K#ali/a# al75as.idin Aras 1 ! Men"atakan maksud kha$i(ah ! Men"atakan s"arat ke$a"akan menjadi kha$i(ah ! Men"atakan tugas kha$i(ah ! Men"enaraikan sumbangan kha$i(ah #bu &akar , 5mar , 5thman #((an dan #$i #bi Ta$ib Aras 2 ! Menje$askan ara pemi$ihan dan per$antikan kha$i(ah a$- )as"idin ! Menghuraikan sumbangan kha$i(ah #bu &akar, 5mar, 5thman #((an dan #$i #bi Ta$ib Aras 1 ! Mewajarkan kepentingan mus"awarah,

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme Kepimpinan -er*iba*a Menjamin Kedaulatan &egara ! &ersikap kepimpinan emer$ang

Catatan

Kha$i(ah &aiah Murtad S"ura 8a$i @abenor

Perbin0angan , S"arat ke$a"akan kha$i(ah )umbangsaran , /ara pemi$ihan dan per$antikan kha$i(ah Membina Carta Aliran , Kha$i(ah-kha$i(ah a$ras"idin mengikut krono$ogi

16

1;

s"ura dan baiah ke arah memantapkan pemerintahan masa kini

Minggu b)

Tema/Tajuk Kerajaan &ani 5mai"ah i) *atar be$akang ii) Sumbanga

Hasil Pembelajaran Mema#ami (atar -elakang Pembentukan Kerajaan -ani mai.a#8 -ani Abbasi.a# !an Turki t#mani.a# )erta )umbangann.a Aras 1 ! Men"atakan $atar be$akang pembentukan kerajaan &ani 5mai"ah ! Men"atakan sumbangan kerajaan &ani 5mai"ah Aras 2 ! Mengk$asi(ikasi sumbangan kerajaan &ani 5mai"ah dari segi po$itik, ekonomi dan sosia$

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

S"iah Khawarij Sistem warisan

Membina +aris Masa , Perkembangan kerajaan Is$am Melakar Peta , Kawasan kerajaan &ani 5mai"ah

17

Ke0emerlangan Tamadun "slam Men.inari !unia ! Meman(aatkan Ke emer$angan Tamadun Is$am Kebijaksanaan Men.usun )trategi ntuk Kestabilan &egara ! Memuat peran angan "ang bijak ! &erupa"a menerapkan Pembaharuan

11

19

Kerajaan &ani #bbasi"ah i) *atar be$akang ii) Sumbangan

Mema#ami (atar -elakang Pembentukan Kerajaan -ani mai.a#8 -ani Abbasi.a# !an Turki t#mani.a# )erta )umbangann.a Aras 1 ! Men"atakan $atar be$akang pembentukan #bbasi"ah ! Men"atakan sumbangan kerajaan &ani #bbasi"ah Aras 2 ! Mengk$asi(ikasi sumbangan kerajaan &ani #bbasi"ah dari segi po$itik, ekonomi dan sosia$

Melakar Peta , Kawasan kerajaan &ani 5mai"ah Kawasan kerajaan &ani #bbasi"ah

Keunggulan "lmu Membina Kegemilangan &egara ! Membuda"akan i$mu

'; '1

P4P45"K)AA& P45T4&+AHA& TAH & P4P45"K)AA& P45T4&+AHA& TAH & CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28.05.2014 15 .06.2014)

Minggu Penggal 2 d) i) i) ii)

Tema/Tajuk Kerajaan Turki 5thmani"ah *atar be$akang Sumbangan 3aktor pen"ebaran Is$am ke Aropah

Hasil Pembelajaran Aras 1 ! Men"atakan $atar be$akang pembentukan kerajaan Turki 5thmani"ah % Men"atakan (aktor "ang membo$ehkan pen"ebaran Is$am ke Aropah Aras 2 ! Mengk$asi(ikasi sumbangan kerajaan Turki 5thmani"ah dari segi po$itik, ekonomi dan sosia$ ! Menghuraikan (a tor "ang membo$ehkan kerajaan Turki 5thmani"ah men"ebarkan Is$am ke Aropah ! Menghubungkaitkan kegemi$angan kerajaan-kerajaan Is$am seperti &ani 5mai"ah, &ani #bbasi"ah dan Turki 5thmani"ah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan &arat ! Kerajaan Turki 5thmani"ah men"ebarkan Is$am ke Aropah

Konsep/ "stila# Monarki &aitu$ma$ Kharaj )e+o$usi

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kajian Peta, Ampa"ar Is$am kerajaan Turki 5thmani"ah

nsur !an Tingka#laku Patriotisme Keunggulan "slam Membina Kegemilangan &egara ! Membuda"akan i$mu

Catatan

1'

Minggu e) i) ' ii)

Tema/Tajuk Pertembungan Tamadun Is$am 1engan Tamadun *ain 1i 1unia /ara Perniagaan 1ip$omatik Kebuda"aan Pusat Pengajian Peperangan Kesan Per$uasan empa"ar Perkembangan inte$ek Kesenian dan kesusasteraan

Hasil Pembelajaran Mema#ami Pertembungan Antara Tamadun "slam !engan Tamadun (ain !i !unia Aras 1 ! Menandakan $okasi dan menamakan tamadun $ain "ang bertembung dengan tamadun Is$am ! Men"atakan ara pertembungan tamadun Is$m dengan tamadun $ain di dunia ! Men"atakan kesan pertembungan tamadun Is$am dengan tamadun $ain di dunia Aras 2 ! Menghuraikan ara pertembungan tamadun Is$am dengan tamadun $ain di dunia ! Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Is$am dengan tamadun $ain di dunia Aras 1 ! Mengana$isa dengan ontoh tamadun Is$am dan tamadun $ain sa$ing mempengaruhi

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

Mudejars .eni /heriB =anissari Inte$ek Ampa"ar &ait a$ Hikmah

Kajian Peta dan Kajian Teks , Pertembungan tamadun Is$am dengan tamadun $ain di dunia Pengurusan +ra/ik , Membandingkan sumbangan kerajaankerajaan Is$am Kawasan kerajaan Turki 5thmani"ah

"ntegrasi -uda.a Memperka.akan 'arisan &egara ! Membuda"akan i$mu

jian 2ormati/ Kedua

1,

Minggu

Tema/Tajuk 3%4 "slam !i Asia Tenggara a) Kedatangan Is$am Ke #sia Tenggara i) Teori dan &ukti Kedatangan Is$am dari #rab Kedatangan Is$am dari /hina Kedatangan Is$am dari India

Hasil Pembelajaran Mema#ami Kedatangan "slam Ke Asia Tenggara Aras 1 ! Men"atakan teori dan bukti kedatangan Is$am ke #sia Tenggara ! Me$akarkan arah kedatangan Is$am ke #sia Tenggara Aras 2 ! Menghuraikan teori kedatangan Is$am ke #sia Tenggara dari #rab, /hina dan India Aras 1 ! Membahaskan teori kedatangan Is$am ke #sia Tenggara me$a$ui perdagangan Mema#ami Proses Pen.ebaran "slam !i Asia Tenggara Aras 1 ! Men"enaraikan ara pen"ebaran Is$am di #sia tenggara Aras 2 ! Menghuraikan ara pen"ebaran dan penerimaan Is$am di #sia Tenggara Aras 1 ! Merasiona$kan keistimewaan Is$am "ang menarik minat mas"arakat #sia Tenggara untuk meme$uk Is$am

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme Keper0a.aan Kepada Tu#an ! Taat kepada Tuhan Kesediaan Menerima Peruba#an ! &ijaksana dan &erhemah da$am Tindakan

Catatan

#simi$asi Teori Mua$igh Inskripsi Su(i

Kajian Peta , Teori kedatangan Is$am di #sia Tenggara Pengurusan +ra/ik , Membandingkan teori kedatangan Is$am Mengk$asi(ikasi buktibukti kedatangan Is$am di #sia Tenggara

b) i)

Pen"ebaran Is$am 1i #sia Tenggara /ara dan Penerimaan Perdagangan Perkahwinan Pengis$aman raja dan go$ongan bangsawan Ke$ahiran kerajaan Is$am Peranan muba$igh Pusat kebuda"aan Keistimewaan agama Is$am

Membina Peta Minda , /ara pen"ebaran Is$am )umbangsaran , Kesan-kesan pen"ebaran Is$am di #sia Tenggara

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/

Cadangan Aktiviti

nsur !an

Catatan

1-

"stila# ) i) ii) Pengaruh Is$am 1i #sia Tenggara #spek Pemerintahan dan pentadbiran #spek Sosia$ Sistem Pendidikan &ahasa dan kesusasteraan /ara hidup Kesenian #spek Akonomi Mema#ami Pengaru# "slam !i Asia Tenggara Aras 1 ! Men"atakan pengaruh Is$am da$am mas"arakat di #sia Tenggara ! Men"enaraikan kerajaan-kerajaan Is$am di #sia Tenggara Aras 2 ! Mengk$asi(ikasi pengaruh Is$am da$am mas"arakat di #sia Tenggara ! Menghuraikan pengaruh Is$am da$am bidang pentadbiran dan pemerintahan kerajaan #sia Tenggara Aras 1 ! Mengkaji sumbangan kerajaankerajaan Is$am da$am perkembangan Is$am di #sia Tenggara

Pembelajaran

Tingka#laku Patriotisme )inar !an Kemas.#uran Tamadun "slam !i &egara Kita ! Tabah menghadapi abaran untuk men apai keja"aan

Kesu$tanan Mu(ti 8a$i Pesantren Pondok =ihad ?akat 5$amak

Perbin0angan Kumpulan , Kesan pengaruh Is$am di asia Tenggara Pengurusan +ra/ik , Mengk$asi(ikasikan pengaruh Is$am da$am mas"arakat di #sia Tenggara Kajian 5isala# , Pengaruh Is$am da$am sistem kewangan

2 iii)

3%9 Pemba#aruan !an Pengaru# "slam !i Mala.sia )ebelum Kedatangan -arat a) Pemerintahan dan

Mema#ami Peruba#an !an Pengaru# "slam !i Mala.sia !alam -idang Pentadbiran !an Pemerinta#an Aras 1

Tok @uru

Perbin0angan

-ertanggungja*ab

12

i) 4 ii)

Pentadbiran Institusi Kesu$tanan Konsep Su$tan Konsep dau$ah Perundangan 5ndang-undang tidak &ertu$isB Hukum #dat (#dat Perpatih, #dat Temenggung) 5ndang-undang &ertu$is (Hukum Kanun Me$aka, 5ndang-undang *aut Me$aka, 5ndangundang 99 Perak)

! Men"atakan pengaruh Is$am da$am sistem pemerintahan dan pentadbiran ! Men"atakan pengaruh Is$am da$am aspek perundangan Aras 2 ! Menghuraikan pengaruh Is$am da$am sistem pemerintahan dan pentadbiran ! Menje$askan dengan ontoh pengaruh Is$am da$am 5ndang-undang Tidak &ertu$is (HukuM #dat) dan 5ndangundang &ertu$is Aras 1 ! Membin angkan kepentingan mendau$atkan undang-undang negara

Mudir 1au$ah #miru$ C Mukminin Su$tan %aubah S"ariah Kanun Kadi

Kumpulan , Pembaharuan dan pengaruh Is$am di Ma$a"sia (a*atan , Seko$ah pondok Mahkamah S"ariah Kajian Teks , Kesusasteraan Is$am Hukum Kanun Me$aka 5ndang-undang *aut Me$aka 5ndang-undang 99 Perak Melengkapkan :adual , 5ndang-undang Tidak &ertu$is (HukuM #dat) dan 5ndangundang &ertu$is

Menjamin Ke#armonian ! Menghormati pemimpin negara ! Mematuhi peraturan dan undang-undang

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

b) i)

Sosiobuda"a Pendidikan

Menganalisa Pengaru# "slam !alam Aspek )osiobuda.a !an 4konomi

14

ii) iii) i+) 6

&ahasa dan Kesusasteraan Kesenian @a"a hidup

Aras 1 ! Men"atakan pengaruh Is$am da$am aspek sosiobuda"a Aras 2 ! Mengk$asi(ikasi pengaruh Is$am da$am aspek sosiobuda"a ! Menghuraikan pengaruh Is$am da$am aspejk sosiobuda"a Aras 1 ! Menje$askan dengan ontoh penerusan sistem pendidikan agama Is$am sehingga masa kini ! Mewajarkan kepentingan tu$isan jawi da$am memartabatkan identit" negara Aras 1 ! Men"atakan pengaruh Is$am da$am aspek ekonomi Aras 2 ! Mengk$asi(ikasi pengaruh Is$am da$am aspek ekonomi ! Menghuraikan pengaruh Is$am da$am aspek Akonomi

Madrasah Seko$ah pondok

(a*atan , Mu<ium Kesenian Is$am Seko$ah pondok Mahkamah S"ariah Pengurusan +ra/ik , Mengk$asi(ikasi pengaruh Is$am da$am aspek sosiobuda"a Membina /arta Perbandingan 0 3ungsi istana dahu$u dan sekarang Pengurusan +ra/ik , Mengk$asi(ikasi pengaruh Is$am da$am aspek ekonomi Kajian 5isala# , Sistem kewangan Is$am

)istem Pendidikan Agama 'arisan -angsa Kita ! Menghargai sistem pendidikan negara ! Meman(aatkan penggunaan tu$isan jawi

) i) ii) iii)

Akonomi Mata wang Per ukaian Perdagangan

Kemantapan )istem 4konomi &egara % &ekerjasama memakmurkan negara

Minggu

Tema/Tajuk ;% P45K4M-A&+A& !" 45<PAH !A& K4)A&&6A T45HA!AP 4K<&<M" &4+A5A ;%1 Perkembangan !i 4ropa#

Hasil Pembelajaran Mengiktisarkan Perkembangan !i 4ropa# Aras 1 ! Men"atakan keadaan mas"arakat Aropah pada ?aman @e$ap ! Men"atakan perubahan-perubahan "ang

Konsep/ "stila# 3euda$ ?aman @e$ap )enaissan e

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membina Carta , Struktur mas"arakat (euda$ Pengurusan +ra/ik ,

nsur !an Tingka#laku Patriotisme Ke.akinan !iri Membuat Pemba#aruan ! Sedia menerima perubahan "ang

Catatan

16

a) i) 9 ii)

Perubahan Mas"arakat dan &uda"a Aropah ?aman @e$ap Pengertian /iri )enaissan e Pengertian Kesan (perubahan da$am idea dan institusi po$itik, sistem po$itik, sistem ekonomi dan sikap terhadap i$mu)

ber$aku da$am mas"arakat Aropah se$epas ?aman @e$ap ! Men"atakan maksud )enaissan e ! Men"atakan kesan-kesan )enaissan e Aras 2 ! Menghuraikan perubahan-perubahan "ang ber$aku se$epas ?aman @e$ap ! Menje$askan kesan-kesan )enaissan e Aras 1 ! Merumus sikap sanggup menerima perubahan ke arah kemajuan ! Menghubungkaitkan unsure-unsur )enaissan e dengan perkembangan i$mu masa kini ! Membandingkan sistem (euda$ di Aropah dengan ara hidup mas"arakat Me$a"u Tradisiona$

Inkuiri Humanisme

Membandingkan irriiri mas"arakat Aropah <aman (euda$ dengan <aman )enaissan e Kajian Teks , Kesan )enaissan e )umbangsaran , Perkembangan i$mu masa kini Pengurusan +ra/ik , Membandingkan sistem (euda$ di Aropah dengan ara hidup mas"arakat Me$a"u Tradisiona$

membawa kebaikan

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

17

iii) b) 1; i)

)e(ormation Pengertian Kesan Penje$ajahan dan Penerokaan Penemuan =a$an *aut dan 1unia &aru Sebab-sebab penje$ajahan Kesan-kesan penje$ajahan terhadap mas"arakat setempat

Aras 1 ! Men"atakan maksud )e(ormation ! Men"atakan kesan-kesan )e(ormation Aras 2 ! Menje$askan kesan-kesan )e(ormation Mema#ami Perkembangan Penjelaja#an !an Penerokaan Aras 1 ! Men"enaraikan kuasa-kuasa &arat "ang ter$ibat da$am penje$ajahan ! Me$akarkan $a$uan penje$ajahan kuasakuasa &arat ! Men"atakan sebab-sebab penje$ajahan &arat ! Men"atakan kesan-kesan penje$ajahan kuasa-kuasa &arat ke atas mas"arakat setempat Aras 2 ! Menje$askan sebab-seban penje$ajahan &arat ! Mengk$asi(ikasi kesan-kesan penje$ajahan kuasa-kuasa &arat ke atas mas"arakat setempat dari segi ekonomi, po$itik dan sosia$ Aras 1 ! Menghubungkait semangat kenta$ penje$ajah dan penerokaan kuasa &arat dengan s$ogan D Ma$a"sia &o$eh D

)e(ormation @e$ap Penje$ajahan Penerokaan

Kajian Teks , Kesan )e(ormation Melakar Peta , #rah $a$uan penje$ajahan Peta Minda 0 Sebab penje$ajahan kuasa-kuasa &arat Pengurusan +ra/ik , Mengk$asi(ikasi kesan-kesan penje$ajahan kuasakuasa &arat ke atas mas"arakat setempat dari segi po$itik, ekonomi dan sosia$

)emangat "nkuri ntuk Ke0emerlangan !iri ! Peka dengan wawasan negara Kegigi#an !an Keberanian -angsa ! Men"okong dan me$ibatkan diri da$am usaha mendau$atkan negara

jian 2ormati/ Kedua

Minggu ) i)

Tema/Tajuk )e+o$usi Pertanian dan )e+o$usi Perindustrian Perkembangan &idang

Hasil Pembelajaran Mema#ami Perkembangan 5evolusi Pertanian !an 5evolusi Perindustrian !an Kesann.a Ke Atas Asia Tenggara

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

19

11

Pertanian Pemi$ikan tanah persendirian Kaedah dan iptaan baru da$am pertanian Pertanian komersia$

Aras 1 ! Men"enaraikan (a tor "ang men etuskan )e+o$usi Pertanian Aras 2 ! Menghuraikan (a tor "ang men etuskan )e+o$usi Pertanian Aras 1 ! Membahaskan perkembangan iptaan baru membawa kepada )e+o$usi Pertanian Aras 1 ! Men"enaraikan (a tor "ang men etuskan )e+o$usi Perindustrian Aras 2 ! Menghuraikan (a tor "ang men etuskan )e+o$usi Perindustrian ! Mengk$asi(ikasi kesan )e+o$usi Pertanian dan )e+o$usi Perindustrian Aras 1 ! Membahaskan perkembangan iptaan baru membawa kepada )e+o$usi Pertanian dan Perindustrian

)e+o$usi *adang

Projek , Menghasi$kan buku skrap C hasi$ iptaan )e+o$usi Pertanian

Kreati/ !an "nnovati/ ntuk Pembangunan &egara ! Sentiasa bersikap Kreati( dan inno+ati(

ii)

1'

Perkembangan 1a$am &idang Industri Pera$ihan daripada industri desa kepada perki$angan Pengkhususan penge$uaran Penggunaan tekno$ogi

Penge$uaran Pengkhususan

Perbin0angan Kumpulan , Kesan )e+o$usi Pertanian dan Perindustrian ke atas #sia Tenggara Projek 0 Menghasi$kan buku skrap C hasi$ iptaan )e+o$usi Perindustrian Pengurusan +ra/ik , Mengk$asi(ikasi kesan )e+o$usi Perindustrian

Mengantarabangsa kan Produk &egara ! &erusaha menghasi$kan produk berkua$iti ! Sentiasa meningkatkan kua$iti hasi$ kerja

Minggu d) i) ii) iii)

Tema/Tajuk Imperia$isme Pengertian 3aktor-(aktor Kesan

Hasil Pembelajaran Mema#ami Perkembangan "mperialisme -arat !i Asia Tenggara Aras 1 ! Men"atakan maksud imperia$isme ! Men"atakan (a tor-(aktor imperia$isme

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme -ersemangat Patriotik ! &ersedia mempertahankan

Catatan

Imperia$is Penjajahan

Melabel Peta , #sia kawasan jajahan imperia$is &arat

';

1,

&arat ke atas #sia ! Men"enaraikan kesan-kesan imperia$isme &arat ke #sia #ras ' ! Menje$askan dengan ontoh (a tor imperia$isme &arat ke #sia ! Mengk$asi(ikasi kesan-kesan imperia$isme &arat ke atas #sia Aras 1 ! Merasiona$kan keistimewaan #sia "ang menjadi da"a tarik imperia$is &arat ! Menjusti(ikasi pendapat &arat "ang men"atakan bahawa imperia$isme sebagai D beban orang putih D dan D tugas men"ebarkan tamadunE ;%2 !asar -ritis# !an Kesann.a Ter#adap 4konomi &egara a) Akonomi Tradisiona$ /iri- iri b) Akonomi 1agangan i) Sistem Pertanian Komersia$ Perusahaan getah Mema#ami Kegiatan 4konomi Tradisional !an 4konomi !agangan Aras 1 ! Men"atakan maksud ekonomi tradisiona$ dan ekonomi dagangan ! Men"enaraikan irri- iri ekonomi tradisiona$ dan ekonomi dagangan Aras 2 ! Menje$askan irri- iri ekonomi tradisiona$ dan ekonomi dagangan Aras 1 ! Menta(sir sebab &ritish memperkena$kan ekonomi dagangan

Ko$onia$

)ketsa , 3aktor kedatangan Imperia$is Menonton 2ilem , DTun 3atimahE Pengurusan +ra/ik , Mengk$asi(ikasi kesan-kesan imperia$isme ke #sia

kedau$atan negara ! Memperkasakan jati diri

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (13.09.2014 21.09.2014)


Sara diri Komersia$ 1wiekonomi (a*atan , Ke $adang getah Membina Peta Minda , Perkembangan pertanian K#a=ana# &egara Kebanggaan -ersama ! Meman(aatkan keka"aan negara

1-

Minggu ii) iii) i+)

Tema/Tajuk Industri Per$ombongan Penggunaan Tenaga &uruh *uar Instutusi Kewangan dan Insurans

Hasil Pembelajaran Aras 1 ! Men"enaraikan jenis ekonomi dagangan ! Men"atakan peranan instutusi kewangan dan insurans ! Men"atakan ara kemasukkan imigran /ina dan India

Konsep/ "stila# Sistem Kang hu Sistem Kontrak

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pengurusan +ra/ik 0 Membandingkan ekonomi tradisiona$ dengan ekonomi dagangan

nsur !an Tingka#laku Patriotisme Keberanian Mengambil 5isiko ! &erupa"a menangani risiko ! &uda"a saing

Catatan

'1

12

Aras 2 ! Membandingkan ekonomi tradisiona$ dengan ekonomi dagangan ! Menerangkan dasar &ritish terhadap perusahaan getah ! Menerangkan dasar &ritish terhadap industri per$ombongan ! Menje$askan ara kemasukkan imigran /ina dan India ! Menghuraikan peranan instutusi kewangan dan insurans Aras 1 ! Menta(sir sebab &ritish memperkena$kan ekonomi dagangan ! Menje$askan dengan ontoh keistimewaan negara kita "ang menarik kedatangan imigran /ina dan India

Sistem Kangani Tiket Kredit Kongsi ge$ap Sin Kheh Imigran #kta /omprador 1asar pe ah dan perintah

Membina Peta Minda , Perkembangan per$ombongan (a*atan , Ke $ombong Membina Carta Aliran , /ara kemasukkan imigran /ina dn India Kajian Teks , Institusi kewangan dan insuran serta peranann"a

Minggu ) i)

Tema/Tajuk 1asar &ritish Terhadap Pertanian 5ndang-undang &erhubung Tanah #kta Tanah Simpanan Me$a"u *and :rder *and Sett$ement :rder Prok$amasi III Per$indungan Hak

Hasil Pembelajaran Mema#ami !asar -ritis# Ter#adap ndang7undang -er#ubung Tana# !an Pekebun Ke0il !i Tana# Mela.u8 )ara*ak !an )aba# Aras 1 ! Men"enaraikan undang-undang berhubung tanah "ang diperkena$kan o$eh &ritish di Tanah Me$a"u, Sarawak 1an Sabah ! Men"atakan sebab-sebab &ritish memperkena$kan undang-undang

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

Tanah Simpanan Me$a"u Anakmen

Perbin0angan , 5ndang-undang &ritish berhubung tanah Peta Minda , 5ndang-undang

Memeli#ara :ati !iri -angsa ! &erwaspada da$am menerima perubahan

14

''

Pribumi

berhubung dengan tanah Aras 2 ! Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanah "ang diperkena$kan o$eh &ritish di Tanah Me$a"u, Sarawak 1an Sabah ! Menje$askan sebab &ritish memperkena$kan undang-undang berhubung dengan tanah Aras 1 ! Menjusti(ikasi keberkesanan undangundang berhubung tanah "ang diperkena$kan &ritish Aras 1 ! Men"atakan dasar &ritish terhadap pekebun ke i$ ! Men"atakan kesan-kesan dasar &ritish terhadap pekebun ke i$ Aras 2 ! Menghuraikan kesan-kesan dasar &ritish terhadap pekebun ke i$ Aras 1 ! Mengana$isa sebab penduduk pribumi keka$ da$am ekonomi tradisiona$

Prok$amasi Pribumi

berhubung tanah

ii) 16

1asar &ritish Terhadap Pekebun Ke ir Padi @etah

Perbin0angan , 1asar &ritish terhadap pekebun ke i$

Memeli#ara :ati !iri -angsa ! &erwaspada da$am menerima perubahan

jian 2ormati/ Ketiga

Minggu d) i) ii)

Tema/Tajuk Kesan-kesan 1asar Akonomi Pembandaran Pembentukan Mas"arakat &erbi$ang Kaun

Hasil Pembelajaran Menganalisa Kesan7kesan !asar 4konomi -ritis# Aras 1 ! Men"enaraikan kesan dasar &ritish terhadap ekonomi negara ! Men"atakan kemun u$an bandar baru ! Men"enaraikan irri mas"arakat berbi$ang kaum ! Men"atakan (a tor kemun u$an bandar baru dan kesann"a Aras 2 ! Membin angkan (a tor kemun u$an bandar

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

nsur !an Tingka#laku Patriotisme Peruba#an Memba*a Kemajuan ! Sedia berubah ke arah kemajuan ! Pendidikan teras perpaduan ! &ersatu berharmoni

Catatan

Mas"arakat berbi$ang kaum

Perbin0angan , Konsep mas"arakat berbi$ang kaum dan sebab kemun u$an bandar (a*atan , Ke bandar-bandar $ama seperti =ugra, *ukut, &ruas, Tumpat, Kua$a

17

',

baru dan kesann"a ! Menje$askan proses pembentukan mas"arakat berbi$ang kaum %Aras 1 ! Merasiona$kan kewujudan mas"arakat berbi$ang kaum tidak mengha$ang usahausaha ke arah perpaduan kaum ! Meni$ai kesan dasar ekonomi &ritish terhadap bandar $ama 19 iii) Sistem Pendidikan Fernaku$ar Menganalisa Kesan7kesan !asar 4konomi -ritis# Aras 1 ! Men"atakan perkembangan sistem pendidikan +erna u$ar Aras 2 ! Menghuraikan perkembangan sistem pendidikan !!#ras , ! Merasiona$kan kewujudan mas"arakat berbi$ang kaum tidak mengha$ang usahausaha ke arah perpaduan kaum !

&erang dan A$opura

Fernaku$ar

Perbin0angan , Konsep pendidikan +ernaku$ar dan sebab kemun u$an

Peruba#an Memba*a Kemajuan ! Sedia berubah ke arah kemajuan ! Pendidikan teras perpaduan ! &ersatu berharmoni

Minggu i+) +) '; +i)

Tema/Tajuk Sektor Perki$angan Sistem Pengangkutan dan perhubungan Perkhidmatan Kesihatan

Hasil Pembelajaran Aras 1 ! Men"enaraikan kesan dasar &ritish terhadap ekonomi negara ! Me$akar rangkaian sistem pengangkutan ! Men"atakan (a tor kemun u$an bandar baru dan kesann"a ! Men"atakan perkembangan se tor perki$angan Aras 2 ! Menghuraikan perkembangan se tor perki$angan ! Menghuraikan (a tor perkembangan pengangkutan dan perhubungan ! Menje$askan perkembangan perkhidmatan

Konsep/ "stila#

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Melabel Peta , Kedudukan bandarbandar baru Sistem pengangkutan ja$an ra"a dan keterapi

nsur !an Tingka#laku Patriotisme

Catatan

'-

kesihatan '1 '' Lim Chin G !n "#$K P %! "&'!n( 2014 P4P45"K)AA& AKH"5 TAH & P4P45"K)AA& AKH"5 TAH &

CUTI AKHIR TAHUN (22.11.2014 04.01.2015)

'2