SMJK PULAU SEBANG

( SEJARAH TINGKATAN 3 )

2014
Minggu Penggal 1 Tema/Tajuk $% P&'(" )* ) ' K+ T K& ' H K&M&'#&K ) Hasil Pembelajaran Memahami ,aman pemerintahan (epun di negara kita ras 1 Konsep/ Istilah Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbin-angan. Faktor dan tujuan kedatangan Jepun "nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kebijaksanaan menyusun strategi Catatan

1

T ) H I' 5.1 Pemerintahan Jepun di negara kita 1 a) Pemerintahan Jepun i. Kedatangan Jepun Tujuan dan ran!angan Jepun di Tanah "e#ayu $ara dan strategi serangan Jepun ke atas Tanah "e#ayu% &ara'ak dan &abah ii. .asar pemerintahan Jepun pentadbiran -

"enyatakan sebab sebab Jepun me#uaskan kuasa "emeriha#kan kedatangan Jepun "en!eritakan tentang taktik Bumi (angus yang dija#ankan o#eh British. "en!eritakan strategi pertahanan British ras 2 "enghuraikan keberkesanan strategi Jepun da#am usaha menguasai Tanah "e#ayu% &ara'ak dan &abah. ras / "erumus tentang kejayaan Jepun

)aya *Asia +ntuk Asia, &trategi Kajian Peta. "e#akar dan me#abe#kan peta penak#ukan Jepun ke atas Tanah "e#ayu% &ara'ak dan &abah "e#abe# arah serangan Jepun ke Tanah "e#ayu% &ara'ak dan &abah

Bijak meran!ang strategi sebe#um bertindak

ras 1 "emeriha#kan pentadbiran Jepun "enyatakan dasar ekonomi Jepun "emeriha#kan dasar penjepunan ras 2 "embandingkan !orak pentadbiran Jepun di Tanah "e#ayu dengan di &ara'ak dan &abah "erumus tentang kejayaan Jepun "enje#askan kesan pentadbiran jepun yang mengubah !orak pemikiran rakyat

.asar Penjepunan Pemerintahan tentera

Membina pengurusan *ra0ik. .asar pentadbiran Jepun di Tanah "e#ayu% &ara'ak dan &abah 1imulasi. .asar Penjepunan )eaksi rakyat

Jati diri bangsa "emperkasakan menta# dan /i0ika#

Minggu

Tema/Tajuk ekonomi sosia#

Hasil Pembelajaran ras 1 "enyatakan dasar ekonomi Jepun "emeriha#kan dasar penjepunan

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran 1imulasi. .asar Penjepunan )eaksi rakyat

1

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Jati diri bangsa "emperkasakan menta# dan /i0ika#

Catatan

-

ras 2 "enje#askan kesan pentadbiran jepun yang mengubah !orak pemikiran rakyat iii. )eaksi penduduk tempatan terhadap pemerintahan Jepun ras 1 "enyatakan reaksi penduduk tempatan terhadap pemerintahan Jepun "engumpu# mak#umat tentang tokoh tokoh tanh air yang berjuang menentang Jepun ras 1 "engumpu# mak#umat tentang tokoh tokoh tanh air yang berjuang menentang Jepun "en!eritakan tentang keka#ahan Jepun da#am Perang .unia Kedua "enyenaraikan kesan pemerintahan Jepun di negara kita ras / "enghubungkaitkan pendudukan Jepun dengan kebangkitan semangat nasiona#isme Taktik geri#a

2

b) Kesan pemerintahan Jepun i. Po#itik 5 "enyemarakkan perjuangan kebangsaan "eneruskan penga#aman pentadbiran kepada penduduk tempatan Pe#uasan pengaruh kominis

Menonton 0ilem. Le/tenan Adnan &arjan (assan 2uku 1krap. Tokoh tokoh tanah air yang berjuang menentang Jepun

Keberanian dan ke!eka#an mendau#atkan 3egara "a#aysia Kegigihan dan ke!eka#an menghadapi dugaan &entiasa berani mempertahankan negara "a#aysia

Minggu

Tema/Tajuk ii. 4konomi Kemerosotan ekonomi

Hasil Pembelajaran ras 1 "enyatakan dasar ekonomi Jepun "emeriha#kan dasar penjepunan

Konsep/ Istilah 4konomi ka'a#an 5n/#asi

Cadangan kti!iti Pembelajaran 2er-erita. Kehidupan 0aman Jepun

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kegigihan dan ke!eka#an menghadapi dugaan

Catatan

1

6

iii. &osia# Kesengsaraan hidup

"en!eritakan kesengsaraan hidup pada 0aman Jepun "en!eritakan kesengsaraan hidup pada 0aman Jepun ras 2 "enje#askan usaha usaha rakyat untuk mengatasi kesengsaraan hidup pada 0aman pendudukan Jepun

$atuan "akanan

Temubual. 7rang sumber yang hidup pada 0aman Jepun

$%2 M 3 + ) ")I4) # ) P&'1&K"T" ) T ) H M&3 +" a) Tanah "e#ayu se#epas keka#ahan Jepun i Keganasan 12 hari ii Pentadbiran Tentera British

8

Memahami keadaan Tanah Mela5u selepas kekalahan (epun ras 1 "en!eritakan tentang #atar be#akang Bintang Tiga "enyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British9B"A) ras 2 "enyatakan tindakan ganas o#eh Bintang Tiga "enje#askan kejayaan Pentadbiran Tentera British9B"A) memu#ihkan keamanan

Keganasan 12 hari Agresi/:radika# Bintang Tiga Pentadbiran Tentera British9B"A) 3aungan Jajahan

2er-erita. (uru hara yang di!etuskan o#eh Bintang Tiga Temubual. 7rang sumber yang hidup pada masa penguasaan Bintang Tiga

.i mana bumi dipijak% di situ #angit dijunjung. &entiasa taat setia kepada 3egara (idup bersama da#am keamanan dan keharmonian. (ormat menghormati antara satu sama #ain

Minggu

Tema/Tajuk b) "a#ayan +nion 1;26 i. Tujuan Penubuhan

Hasil Pembelajaran Memahami pentadbitan Mala5an "nion ras 1

Konsep/ Istilah Jus &o#i

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbin-angan. Tujuan penubuhan dan !iri !iri utama "a#ayan +nion

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keka#kan kedau#atan 3egara kita .

Catatan

2

ii. $iri !iri "a#ayan +nion <

"enyatakan sebab penubuhan "a#ayan +nion "engemukakan !iri !iri Per#embagaan "a#ayan +nion "entakri/kan konsep Jus &o#i ras 2 "enghuraikan syarat syarat kerakyatan "a#ayan +nion ras 1 "entakri/kan konsep Jus &o#i "enyatakan /a!tor penentangan terhadap "a#ayan +nion ras 2 "enghuraikan syarat syarat kerakyatan "a#ayan +nion "enje#askan maksud su#tan kehi#angan kuasa da#am kerajaan "a#ayan +nion "enje#askan kedudukan "a#ayan .emo!rati! +nion 9".+) da#am =agasan "a#ayan +nion. (ak 5stime'a orang "e#ayu >arganegara Kaji #okumen. &urat ugutan kepada su#tan su#tan "e#ayu

&entiasa berusaha mengeka#kan kedau#atan 3egara "a#aysia

!) )eaksi penduduk tempatan terhadap "a#ayan +nion i. Faktor penentang ; Kedau#atan dan kuasa po#itik su#tan Ke'arganegaraan kepada kaum bukan "e#ayu Tindakan "a! "i!hae#

&entiasa berusaha mengeka#kan kedau#atan 3egara "a#aysia

Minggu

Tema/Tajuk ii. $ara penentangan Peranan indi?idu

Hasil Pembelajaran ras 1 "engemukakan !ara orang "e#ayu menentang "a#ayan +nion

Konsep/ Istilah Pemu#auan Berkabung Kempen

Cadangan kti!iti Pembelajaran Kaji *ambar. $ara penentangan terhadap "a#ayan +nion

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan

Catatan "jian 6ormati0 Pertama

5

1@

Peranan akhbar &e!ara ko#ekti/9Kongres "e#ayu &e "a#aya)

ras / "erama#kan keadaan di Tanah "e#ayu sekiranya "a#ayan +nion diteruskan "eni#ai peranan 'anita semasa penentangan "a#ayan +nion "enghubungkaitkan kegaga#an pe#aksanaan "a#ayan +nion di Tanah me#ayu dengan tindakan "a! "i!hae#

=agasan Kesatuan Penentangan Tunjuk perasaan Kongres Berkabung

maruah bangsa 1imulasi. Penentangan terhadap "a#ayan +nion &edia berkorban untuk maruah bangsa dan 3egara Kekenta#kan semangat juang menyatukan bangsa Bersatu mempertahankan 3egara

d) Penubuhan +"37 1;26 i. Tujuan penubuhan 11 ii Perjuangan Tokoh 9.ato 7nn Bin Jaa/ar% .atuk Pang#ima Bukit =antang % .ato (am0ah Abdu##ah % .ato 3ik Ahmad Kami#% Aaina# Abidin Ahmad) iii. Perjuanngan dan perkembangan +"37

Memahami perjuangan "mno ras 1 "en!eritakan peristi'a yang memba'a kepada pembentukan +"37 "engumpu# mak#umat tokoh tokoh da#am pembentukan +"37

Minggu

Tema/Tajuk e) Penubuhan Persekutuan Tanah "e#ayu 1;2<

Hasil Pembelajaran Memahami penubuhan Persekutuan Tanah Mela5u 1748 ras 1

Konsep/ Istilah Persekutuan "erangka

Cadangan kti!iti Pembelajaran Penulisan *ra0ik . "embandingkan !iri !iri "a#ayan +nion dan

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Ke' ajipan untuk meme#ihara dan mempertahankan hak

Catatan

6

i. )undingan ke arah pengguba#an Per#embagaan Persekutuan Tanah "e#ayu 1ii. $ir i !iri utama Persekutuan Tanah "e#ayu 1;2<

"emeriha#kan tentang rundingan ke arah pengguba#an Per#embagaan Persekutuan Tanah "e#ayu "enyatakan sebab pembentukan Persekutuan Tanah "e#ayu "enyenaraikan !iri !iri Persekutuan Tanah "e#ayu "engumpu# mak#umat penentangan A"$JA P+T4)A terhadap Persekutuan Tanah "e#ayu ras 2 "enje#askan usaha usaha merangka Per#embagaan Persekutuan Tanah "e#ayu 1;2< "enghuraikan !iri !iri perjanjian Persekutuan Tanah "e#ayu ras / "embandingkan !iri !iri Per#embagaan "a#ayan +nion dengan Per#embagaan Persekutuan Tanah "e#ayu "embe0akan !iri !iri kerakyatan da#am "a#ayan +nion dengan Persekutuan Tanah "e#ayu

per#embagaan Per#embagaan )akyat

Persekutuan Tanah "e#ayu 1;2< Temubual . 7rang sumber yang ter#ibat dapat men!eritakan tentang pengguba#an Per#embagaan Persekutuan Tanah "e#ayu 2uku 1krap . "engumpu# biodata tokoh tokoh yang ter#ibat dengan Perjanjian Persekutuan 1;2<

Bertanggungja'ab da#am tindakan Ke#uhuran per#embagaan "empertahankan kedau#atan negara kita Berto#eransi dan bermua/akat untuk kepentingan negara "engama#kan sikap berto#ak ansur

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22.03.2014 – 30.03.2014)

Minggu

Tema/Tajuk $%/ )C M ) P&)** ) 1 K4M")I1 # )

Hasil Pembelajaran Mengetahui keganasan pengganas komunis ras 1

Konsep/ Istilah 5deo#ogi komunis Anasir komunis

Cadangan kti!iti Pembelajaran Kajian Teks . $ara penyusupan dan kegiatan pengganas

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Jati diri bangsa >aspada dengan anasir y ang

Catatan

8

11

P&'I1+TIH ' ) # '"' T 1748 a. Penyusupan dan kegiatan pengganas komunis i. $ara penyusupan Penyerapan /ahaman komunis di seko#ah% kesatuan buruh dan Parti Koumintang ii. Kegiatan pengganas komunis di &ara'ak Parti Komunis "a#aya 1;1@ iii. Kegiatan pengganas komunis di &ara'ak

"entakri/kan komunis dan komunisme "enyatakan !ara penyusupan anasir komunis di Tanah "e#ayu dan &ara'ak "engemukakan tujuan penubuhan Parti Komunis "a#ay a "en!eritakan keganasan dan an!aman komunis di Tanah "e#ayu "emeriha#kan tentang keganasan komunis di &ara'ak ras 2 "embandingkan kegiatan pengganas komunis di Tanah "e#ayu dengan &ara'ak "embin!angkan sebab sebab ideo#ogi komunis tidak popu#ar di ka#angan orang "e#ayu ras / "enghuraikan keganasan komunis di Batu Arang% &e#angor "enjana idea seko#ah sebagai medium penyebaran ideo#ogi komunis pada tahun 1;1@an

komunis Pengganas Komunis Peny usupan Komunis "ogok &erangan geri#a Memba-a. 3o? e# Bukit Kepong 2uku 1krap . =ambar gambar tentang keganasan komunis Menonton 6ilemB Bukit Kepong 3a9atan. "u0ium P.)"

bertentangan dengan !ara hidup kita Keamanan memba'a kemakmuran negara "enghargai keamanan

Minggu

Tema/Tajuk b. Langkah #angkah membanteras an!aman pengganas komunis

Hasil Pembelajaran Memahami langkah:langkah membanteras an-aman pengganas komunis

Konsep/ Istilah .arurat Perintah berkurung

Cadangan kti!iti Pembelajaran Kajian #okumen. 7rdinan .arurat 1;2<

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kejituan peran!angan mengeka#kan

Catatan

<

Kejituan peran!angan mengeka#kan kestabi#an negara "a#aysia i. Perisytiharan darurat 1;2< ii. Pengharaman parti Komunis "a#ay a dan parti parti berha#uan kiri iii. "emperbesar pasukan kese#amatan i?. "engatasi "in Cuen ?. )an!angan Briggs ? i. Perang &ara/ ? ii. Pengampunan beramai ramai ? iii. )undingan Ba#ing

12

ras 1 "entakri/kan isti#ah darurat "en!eritakan peristi'a yang memba'a kepada pengisytiharan darurat 1;2< "enyatakan #angkah #angkah memperbesar pasukan kese#amatan "emeriha#kan tentang kegiatan "in Cuen "en!eritakan )an!angan Briggs "enyenaraikan usaha usaha untuk memenangi hati dan /ikiran rakyat "enyatakan tentang ta'aran pengampunan beramai ramai "enyatakan tentang )undingan Ba#ing ras 2 "enghubungkaitkan )undingan Ba#ing dengan kejayaan kerajaan menangani an!aman komunis "enje#askan bentuk kerjasama di ka#angan raky at untuk membenteras an!aman komunis ras / "embuat peni#aian !ara yang pa#ing berkesan mengatasi an!aman komunis "enje#askan ke'ajaran #angkah pengampuan beramai ramai

"in Cuen Kampung Baru DKa' asan (itamE dan DKa'asan PutihE Ta'aran pengampunan beramai ramai Perang &ara/ Propaganda Kempen Dmemenangi hati dan /ikiran rakyatE 7perasi ketenteraan

Membina Peta Minda. Langkah #angkah membanteras an!aman komunis Kajian *ambar. Perjumpaan di Ba#ing 1;55

kestabi#an negara "a#aysia Bijak meran!ang untuk kesejahteraan masa depan 3egara "a#aysia tanggungja'ab kita "enyokong dan me#ibatkan diri da#am dasar negara "a#aysia

Minggu

Tema/Tajuk !. Kesan Aaman .arurat i. Po#itik ii. 4konomi

Hasil Pembelajaran Mengetahui kesan ;aman #arurat ras 1 "enyatakan kesan Aaman .arurat ke

Konsep/ Istilah 7perasi ketenteraan

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbin-angan . Kesan Aaman .arurat

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Pembinaan negara berasaskan penga#aman sejarah

Catatan

;

iii. &osia# 15

atas ekonomi "engumpu# mak#umat tentang perkembangan po#itik semasa darurat "enyatakan kesan Aaman .arurat ke atas rakyat ras 2 "embin!angkan kesan Aaman .arurat terhadap kehidupan rakyat je#ata ras / "embahaskan penga#aman Aaman .arurat memupuk kerjasama antara kaum "erasiona#kan tindakan kerajaan mengeka#kan darurat ' a#aupun negara men!apai kemerdekaan Memahami usaha:usaha ke arah men-apai perpaduan kaum ras 1 "enyatakan kandungan Laporan Barnes% Fenn >u dan 7rdinan Pe#ajaran 1;5ras 2 "embandingkan kandungan Laporan Barnes% Fenn >u dan 7rdinan Pe#ajaran 1;5ras / "embin!angkan kepentingan pendidikan da#am usaha me'ujudkan perpaduan Ja'atan kuasa &istem Pendidikan 7rdinan Pe#ajaran

Kajian gambar. Kesan kesan keganasan komunis

Bersedia dan bertindak 'ajar &ejarah memberi iktibar "engambi# iktibar daripada peristi'a Aaman .arurat

$%4 K&'( 1 M )T ' K "M K& ' H K&M&'#&K a) Ke arah men!apai perpaduan kaum 16 i. Pendidikan ke arah perpaduan Laporan Barnes Fenn >u dan 7rdinan Pe#ajaran 1;5-

)

Perbin-angan. Kepentingan Laporan Barnes dan Fenn >u

Perpaduan teras kejayaan negara kita &entiasa bersatu untuk men!apai kejayaan

Minggu

Tema/Tajuk ii. Penubuhan Ja'atankuasa (ubungan Antara Kaum

Hasil Pembelajaran ras 1 "emeriha#kan tentang Ja'atankuasa (ubungan Antara Kaum

Konsep/ Istilah Kompromi Pindaan +ndang

Cadangan kti!iti Pembelajaran 1imulasi. "estuarat Ja'atankuasa (ubungan Antara Kaum

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme &entiasa bersatu untuk men!apai kejayaan

Catatan

1@

iii. Penubuhan dan perkembangan parti parti po#itik 18 Pertubuhan Kebangsaan "e#ayu Bersatu 9+"37)% "a#a an 5ndian $ongress 9"5$)% Parti Kemerdekaan Tanah "e#ayu 95"P)% Parti 5s#am &eTanah "e#ayu 9PA&) dan Parti 3egara

"engumpu# mak#umat tentang parti parti po#itik 9+"37% "$A% "5$% 5"P% PA& dan Parti 3egara) ras 2 "embin!angkan peranan yang dimainkan o#eh pemimpin berbi#ang kaum untuk men!apai perpaduan kaum ras / "emberi idea idea baru !ara merapatkan hubungan antara kaum

undang 2uku 1krap. "ak#umat Parti parti po#itik Pi#ihanraya 3egeri Pi#ihanraya +mum

b) Kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri 1< i. Pengena#an &istem ah#i 1;51 FKeah#ian FKepentingan ii. &yarat kerakyatan di#onggarkan 91;5-)

Memahami kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri ras 1 "emeriha#kan &istem Ah#i 1;51

Kerjasama kaum

Bersatu dan berharmoni Bekerjasama dan to#ong meno#ong .emokrasi ideo#ogi 3egara "a#aysia

Minggu

Tema/Tajuk b) Kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri

Hasil Pembelajaran Memahami kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

11

1;

ii. &yarat kerakyatan di#onggarkan 91;5-)

ras 1 "enyatakan syarat syarat pindaan kerakyatan 1;5"enyatakan tentang pembentukan Parti Perikatan "emeriha#kan tuntutan pi#ihanraya

Kerjasama kaum Pi#ihan raya Perikatan "ani/esto

1imulasi Proses pi#ihan raya Kajian #okumen. Poster dan mani/esto serta keputusan pi#ihan raya 1;55

Bersatu dan berharmoni Bekerjasama dan to#ong meno#ong .emokrasi ideo#ogi 3egara "a#aysia

-@ -1

P&P&'IK1 ) P&'T&)* H ) T H") P&P&'IK1 ) P&'T&)* H ) T H") CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28.05.2014 – 15.06.2014)

Minggu

Tema/Tajuk iii. Pembentukan Parti Perikatan Pakatan +"37 G "$A

Hasil Pembelajaran ras 1 "engumpu#kan mak#umat tentang pi#ihan raya "aj#is Bandaran dan Pi#ihan

Konsep/ Istilah Pi#ihan )aya "aj#is Bandaran

Cadangan kti!iti Pembelajaran

Penggal 2

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kerajaan pendukung aspirasi rakyat "enghormati

Catatan

1-

1

Parti Perikatan +"37 "$A "5$ i?. Pi#ihan ray a Pi#ihan )ay a "aj#is Bandaran Tuntutan pi#ihan ray a Pi#ihan )aya +mum 1;55

)aya +mum 1;55 ras 2 "enghuraikan kesan kesan pindaan kerakyatan 1;5"embin!angan kepentingan pi#ihan raya "enerangkan /a!tor /aktor kejayaan Parti Perikatan da#am pi#ihan raya ras / "e'ajarkan Pembentukan Parti Perikatan da#am pi#ihan raya Memahami Perjuanangan Kemerdekaan ras 1 "emeriha#kan tentang rombongan merdeka 1;56. "enyatakan kandungan Perjanjian London 1;56. ras 2 "embandingkan tentang )ombongan London 1;52 dengan )ombongan London 1;56. ras / "enta/sir kepentingan pakatan murni sebe#um kemerdekaan.

ama#am demokrasi Pi#ihan )aya 3egeri Pi#ihan )aya +mum

$%$ #&TIK:#&TIK P&'I1+TIH ' ) 17$< K&M&'#&K ) /1 4*41 17$< a) )ombongan "erdeka 1;56 1. "at#amat ii. Perjanjian London 1;56

Pakatan murni )aja Berpe#embagaan

Kajian #okumen . Perjanjian London

Kemerdekaan dan kedau#atan negara kita. "enghargai dan menghadapi kemerdekaan negara kita

"jian 6ormati0 Kedua

.emokrassi

Minggu

Tema/Tajuk b) )undingan antara kaum dan penyediaan Per#embagaan Persekutuan

Hasil Pembelajaran ras 1 "engumpu# mak#umat tentang keanggotaan% mat#amat% dan asas

Konsep/ Istilah Kedudukan istime'a orang "e#ayu

Cadangan kti!iti Pembelajaran 1imulasi . Pe#bagai Kaum berunding untuk membentuk asas asas

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan 3egara

Catatan

11

Tanah "e#ayu 1;58 1 i.. &uruhanjaya )eid Penubuhan% mat#amat% anggota% dan tugas Asas penguba#an yang dipersetujui bersama. H Kedudukan raja raja "e#ayu H Kedudukan istime'a orang orang "e#ayu H Bahasa "e#ayu sebagai bahasa rasmi H Agama 5s#am sebagai agama rasmi H (ak bukan "e#ayu ii. Perjanjian Persekutuan Tanah "e#ayu 1;58. Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah "e#ayu 1;58. !) Pemasyhuran Kemerdekaan 11 7gos 1;58 Kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan

penguba#an &uruhanjaya )eid. "engemukakan perkara perkara yang dipinda da#am rang undang undang yang dikemukakan &uruhanjaya )eid. ras 2 "embin!angkan ke'ujudan ama#an to#eransi dan musya'arah semasa pembentukan Per#embagaan Kemerdekaan Tanah "e#ayu.

Ama#an to#eransi Bahasa rasmi Kabinet

Per#embagaan 1;58. Bertanggungja'ab &entiasa bermua/akat untuk mengeka#kan perpaduan

2

ras 1 "enyenaraikan isi penting kandungan kandungan Per#embangaan Persekutuan Tanah "e#ayu 1;58. "enyenaraikan kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan. ras 2 "embandingkan syarat syarat kerakyatan 1;5- dengan syarat syarat kerakyatan 1;58.

Ama#an to#eransi Bahasa rasmi Kabinet

Kajian #okumen B Perjanjian Persekutuan Tanah "e#ayu 1;58 Pemasyhuran Kemerdekaan

&entiasa bermua/akat untuk mengeka#kan perpaduan

Minggu

Tema/Tajuk $%= P&'"2 H ) P&)T #2I' ) K& ' H 2&'K&' (

Hasil Pembelajaran Memahami perubahan pentadbiran kearah berkerajaan sendiri di 1ara9ak

Konsep/ Istilah 3egara Berdau#at "erdeka

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbin-angan . &ebab kerajaan Brooke menyerahkan &ara'ak

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme 3egara "a#aysia mi#ik kita

Catatan

)

12

1&)#I'I #I 1 ' > K # )1 2 H a) Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkerajaan &endiri .i &ara'ak i. &ara'ak &e#epas Keka#ahan Jepun Pentadbiran Tentera British ii. &ara'ak .i &erahkan kepada Kerajaan British &ebab sebab Iyner Brooke menyerahkan &ara'ak kepada Kerajaan British Perubahan status &ara'ak

5

ras 1 "emeriha#kan tentang Pentadbiran Tentera British di &ara'ak se#epas keka#ahan Jepun "engumpu# mak#umat tentang sebab sebab penyerahan &ara'ak kepada Kerajaan British ras 2 "enerangkan kekayaan &ara'ak menarik minat British

kepada kerajaan British Anti Penyerahan Penyerahan Pentadbiran Kajian Peta . Kedudukan &ara'ak da#am ja#an perdagangan antara (ong Kong dan &ingapura

Bersyukur dengan kemerdekaan "a#aysia Kemakmuran 3egara dinikmati bersama bersama memana/aatkan kekayaan 3egara

Minggu

Tema/Tajuk iii. =erakan Anti Penyerahan Tujuan

Hasil Pembelajaran ras 1 "enyatakan reaksi a'a# penduduk &ara'ak tentang pengumuman &ara'ak

Konsep/ Istilah =erakan anti Penyerahan

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan gra0ik. "embandingkan gerakan anti penyerahan di &ara'ak

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keberanian dan kegigihan mempertahankan

Catatan

15

Bentuk perjuangan 6 H Kemun!u#an organisasi po#itik seperti Kesatuan "e#ayu &ara'ak% &ara'ak .ayak Asso!iation% Pergerakan Pemuda "e#ayu 9&5B+) dan #ain #ain. H )ukun 11

sebagai tanah jajahan British "entakri/ gerakan anti penyerahan "enyenaraikan usaha penduduk &ara'ak da#am gerakan anti penyerahan "engumpu# mak#umat tentang #angkah diambi# o#eh kerajaan British da#am menangani gerakan anti penyerahan ras 2 "enghuraikan sebab kegaga#an gerakan anti penyerahan "enje#askan kejayaan British me#emahkan gerakan anti penyerahan me#a#ui &urat Peke#i#ing 3o.; "enerangkan peranan pemimpin yang ber'iba'a da#am menerajui gerakan anti penyerahan "enghuraikan isi kandungan )ukun 11 menge#askan penubuhan parti parti po#itik di &ara'ak ras / "embin!angkan tindakan pejuang gerakan anti penyerahan membunuh =abenor &ara'ak

)adika# )ukun 11

dengan penentangan "a#ayan +nion

maruah serta masa depan 3egara

Minggu

Tema/Tajuk i?. Langkah #angkah ke arah berkerajaan sendiri di &ara'ak

Hasil Pembelajaran ras 1 "emeriha#kan #angkah kearah berkerajaan sendiri di &ara'ak

Konsep/ Istilah "aj#is Tertinggi "aj#is 3egeri

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kesedaran kepentingan berorganisasi

Catatan

16

8

1;26 hingga 1;61 Per#embagaan 1;21 "aj#is Tempatan 1;28 Pi#ihanraya "aj#is Perbandaran 1;56 Penubuhan Parti po#itik seperti &ara'ak +nited Peop#e Party 9&+PP)% Parti 3egara &ara'ak 9PA3A&)% &ara'ak 3ationa# Party 9&3AP)% Barisan )akyat Jati &ara'ak 9BA)JA&A)% Parti Perikatan &ara'ak b) Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkerajaan &endiri .i &abah. i. &abah di serah kepada kerajaan British Pentadbiran Tentera British penyerahan &abah kepada Kerajaan British o#eh &yarikat Borneo +tara British 9&B+B)

"engumpu# mak#umat penubuhan parti parti po#itik di &ara'ak seperti &+PP% PA3A&% &3AP% P4&AKA% BA)JA&A ras 2 "enge#askan penubuhan parti parti po#itik di &ara'ak ras / "enjana idea kearah berkerajaan sendiri di &ara'ak #ebih !epat sekiranya di ba'ah pentadbiran Brooke berbanding di ba'ah pentadbiran kerajaan British "en!erakinkan tindakan British me#ambatkan usahan kearah berkerajaan sendiri di &ara'ak Memahami Perubahan Pentadbiran Ke rah 2erkerajaan 1endiri di 1abah ras 1 "emeriha#kan tentang pentadbiran tentera British di &abah se#epas keka#ahan Jepun "engumpu# mak#umat tentang sebab penyerahan &abah kepada kerajaan British "enyatakan reaksi penduduk &abah tentang pengumuman &abah sebagai Tanah Jajahan British ras / "embandingkan reaksi penduduk &ara'ak dengan &abah tentang penyerahan negeri mereka sebagai Tanah Jajahan British

"aj#is Tempatan "aj#is #ega#isti/ "aj#is 4ksekuti/ "aj#is +ndangan Per'aki#an

sepakat da#am perjuangan memba'a kejayaan Kepekaan da#am menerima perubahan bijak meni#ai

3egara Berdau#at "erdeka "aj#is Tempatan "aj#is #ega#isti/ "aj#is 4ksekuti/ "aj#is +ndangan

3egara "a#aysia mi#ik kita Bersyukur dengan kemerdekaan "a#aysia

<

Minggu

Tema/Tajuk ii. Langkah #angkah ke arah berkerajaan sendiri di &abah.

Hasil Pembelajaran ras 1 "engemukakan usahan kearah berkerajaan sendiri di &abah

Konsep/ Istilah 3egara Berdau#at

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan gra0ik. Perbandingan #angkah kea rah berkerajaaan sendiri di

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Bersatu mempertahankan kedau#atan dan

Catatan

18

;

Per#embagaan 1;5@ "aj#is Tempatan 1;5Per#embagaan 1;6@ Pi#ihan raya "aj#is +ndangan 1;6Kemun!u#an persatuan seperti +nited 3ationa# Kada0an 7rgani0ation 9+3K7)% +nited &abah 3ationa# 7rgani0ation 9+&37)% Pasok "omogun% Persatuan $ina &abah 9P$&)% Parti Perikatan &abah =% P&M2&)T"K ) )&* ' M 3 +1I 6.1 =agasan Persekutuan "a#aysia

"engumpu# mak#umat tentang penubuhan parti parti po#itik di &abah seperti +&37% +3K7% PA&7K "7"7=+3% Parti $ina &abah dan Perikatan &abah ras 2 "enge#askan penubuhan parti parti po#itik di &abah "embin!angkan tentang ke#e'atan kesedaran kebangsaan di &abah ras / "embandingkan tentang #angkah yang diambi# kearah berkerajaan sendiri di &ara'ak dan &abah Memahami *agasan Persekutuan Mala5sia ras 1 "enta/sir konsep gagasan "a#aysia "engumpu# mak#umat tentang idea idea pembentukan "a#aysia ras / "embin!angkan pembentukan "a#aysia sebagai kesepakatan untuk me'ujudkan kestabi#an 3egara "enjana idea 'a'asan Tunku Abdu# )ahman menjamin kesejahteraan negara

"erdeka Per'aki#an Kesedaran Kebangsaan "aj#is .aerah "aj#is Bandaran =abenor

sabah dengan &ara'ak

maruah 3egara Kesedaran kepentingan berorganisasi sepakat da#am perjuangan memba'a kejayaan Kepekaan da#am menerima perubahan bijak meni#ai

=agasan "a#aysia Persekutuan "a#aysia Kaum 4tnik Kesepakatan

2erita Pe#ajar menghasi#kan berita. Perbin-angan. 5dea Tunku Abdu# )ahman membentuk "a#aysia

1@

a) 5dea pembentukan "a#aysia Konsep gagasan Persekutuan $adangan Tunku Abdu# )ahman Putra di &ingapura pada -8 "ei 1;6

Kepimpinan ber'a'asan memba'a kesejahteraan Bersikap ino?ati/ dan ber'a'asan Kesepakatan untuk kestabi#an 3egara &entiasa bersatu padu

"jian 6ormati0 #ua

Minggu

Tema/Tajuk b) "at#amat Pembentukan "a#aysia

Hasil Pembelajaran ras 1 "enyatakan sebab pembentukan "a#aysia

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Membina Peta Minda "at#amat pembentukan Persekutuan "a#aysia

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kesepakatan untuk kestabi#an 3egara &entiasa bersatu padu

Catatan

1<

11

i. Kese#amatan ii. Keseimbangan kaum iii. "emper!epatkan Kemerdekaan i?. "emajukan 4konomi

"en!eritakan peristi'a yang ber#aku di &ingapura% &ara'ak dan &abah yang mendorong kepada pembentukan "a#aysia. ras 2 "enghubungkaitkan dengan pembentukan "a#aysia dengan kemerdekaan &ara'ak% &abah dan &ingapura "enghuraikan sebab pembentukan "a#aysia dengan suasana po#itik "a#aysia

Kaum 4tnik Kesepakatan

Minggu

Tema/Tajuk 6.- )eaksi terhadap pembentukan Persekutuan "a#aysia

Hasil Pembelajaran Memahami reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Mala5sia ras 1

Konsep/ Istilah &uruhanjaya

Cadangan kti!iti Pembelajaran Forum: perbin!angan

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Ketabahan menghadapi !abaran

Catatan

1;

a) )eaksi dan perkembangan po#itik 1i.)eaksi negeri negeri yang ter#ibat da#am !adangan Persekutuan "a#aysia 9Tanah "e#ayu% &ingapura% &abah% &ara'ak dan Brunei)

"enyenaraikan parti parti po#itik yang menentang =agasan "a#aysia. "engumpu# mak#umat tentang reaksi parti parti po#itik di negeri negri yang ter#ibat dengan penubuhan "a#aysia. ras 2 "enje#askan tindakan peminpin tempatan da#am menangani !abaran pembentukan "a#aysia. ras / "enjana idea tentang tindakan Britain memberi kemerdekaan pada &ingapura% &ara'ak dan &abah me#a#ui pembentukan "a#aysia. "embandingkan reaksi penduduk negeri yang ter#ibat da#am pembentukan "a#aysia. ras 1 "enyenaraikan sebab sebab penentangan negara jiran terhadap pembentukan "a#aysia. "enyatakan reaksi Britain dan Amerika &yarikat terhadap pembentukan "a#aysia. .

)e/erendum Pemberontakan 3eoko#onia#isme Kon/rantasi Propaganda Pen!erobohan )ampasan kuasa Kegiatan sun?ersi/

Kui0 &oa# ja'ab Penu#isan berita 5dea bertara/ dunia "embanggai kejayaan "a#aysia di peringkat dunia Tegas mempertahankan idea

ii. 3egara negara jiran Tuntutan Fi#ipina ke atas &abah )eaksi 5ndonesia 11 iii. )eaksi negara Barat

3eoko#onia#isme Kon/rantasi Propaganda Pen!erobohan

Forum: perbin!angan Kui0 &oa# ja'ab Penu#isan berita

5dea bertara/ dunia "embanggai kejayaan "a#aysia di peringkat dunia

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II (13.09.2014 – 21.09.2014)

Minggu

Tema/Tajuk 6.1.Perjanjian dan Perisytiharan "a#aysia.

Hasil Pembelajaran Memahami reaksi terhadap Pembentukan Persekutuan Mala5sia% ras 1

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme "empertahankan hak

Catatan

&uruhanjaya

Perbin-angan .

-@

a) Langkah ke arah Pembentukan "a#aysia. Persatuan Par#imen Koman'e# 9$PA) Ja'atankuasa Perundingan Perpaduan "a#aysia 9JPP") 12 Laporan &uruhanjaya $obbo#d. Ja'atankuasa Antara Kerajaan 9JAK) Tinjauan &uruhanjaya Pertubuhan Bangsa bangsa bersatu. Perdamaian se#epas kon/rontasi.

"engumpu# mak#umat tentang keah#ian dan kepentingan "esyuarat Persatuan Par#imen Koman'e#. "enyatakan tujuan penubuhan% keah#ian% peranan dan #aporan $PA% JPP" dan JAK. "enyatakan hasi# tinjauan suruhanjaya $obbo#d dan &uruhanjaya pertubuhan Bangsa bangsa bersatu. "entakri/ isti#ah kon/rantasi. "enyenaraikan #angkah #angkah kerajaan menangani kon/rantasi. "enyatakan usaha kerajaan "a#aysia dan 5ndonesia men!apai perdamaian ras 2 "embin!angkan kegigihan kerajaan dan rakyat menghadapi kon/rontasi ras / "en!erakinkan tentang ja'atan kuasa Perundingan Perpaduan "a#aysia% &uruhanjaya $obbo#d% dan Ja'atan Kuasa Antara Kerajaan "embuat in/erens tentang kete#itian pemimpin &ara'ak dan &abah da#am menjamin hak % kepentingan % dan kedau#atan mereka sebe#um menganggotai "a#aysia.

Pemberontakan 3eoko#onia#is Kon/rontasi Propaganda Pen!erobohan )ampasan Kuasa Kegiatan &ub?ersi/

$abaran dari negara 5ndonesia dan Fi#ipina Kajian *ambar . Peristi'a nyang berkaitan pembentukan Persekutuan "a#aysia Kajian #okumen . -@ Perkara &abah Laporan &uruhanjaya $obbo#d

bangsa "empunyai sikap tanggungja'ab

Minggu

Tema/Tajuk b) Pengistiharan "a#aysia 16 &eptember 1;61.

Hasil Pembelajaran Memahami Pengistiharan Mala5sia ras 1 "engumpu# mak#umat tentang asas asas

Konsep/ Istilah Parti pembangkang

Cadangan kti!iti Pembelajaran Kajian gambar . Pengistiharan "a#aysia

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Bangga "a#aysia Tanah airku B &entiasa berbangga

Catatan

-1

15

i.Perjanjian "a#aysia 1;61 Asas asas Perjanjian "a#aysia 9 -@ Perkara &abah ) Pengistiharan "a#aysia ii. Perpisahan &ingapura 1;65 &ebab sebab

Perjanjian "a#aysia "enyatakan isi isi utama Perjanjian "a#aysia. "en!eritakan tentang Pengistiharan "a#aysia. "emeriha#kan sebab sebab perpisahan &ingapura 1;65 ras 2 "enerangkan peristi'a Pengistiharan "a#aysia "enje#askan kepentingan sikap to#enransi semasa Pengguba#an Per#embagaan "a#aysia 1;61. ras / "embin!angkan ke'ajaran Perpisahan "a#aysia dan &ingapura. "embin!angkan -@ Perkara &abah yang menjadi asas Perjanjian "a#aysia.

Pengistiharan "a#aysia Pengistiharan To#eransi Berkempen &entimen

Perbin-angan . Kepentingan sikap to#enransi da#am masyarakat berbi#ang kaum #eklamasi sajak . "engarang sajak ,"a#aysia,

sebagai rakyat "a#aysia Kepimpinan ber'a'asan B Bijak bertindak

16 18 1< 1; -@ -1 -3IM CHI) *" ) 1M(K P"3 " 1&2 )* 2014

"3 )*K (I "3 )*K (I "3 )*K (I "3 )*K (I "3 )*K (I PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN (22.11.2014 – 04.01.2014)

--

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful