You are on page 1of 18

SMJK PULAU SEBANG

( SEJARAH TINGKATAN 2 )

2014
Minggu Penggal 1 Tema/Tajuk $% Kemakmuran #an Keka&aan 'egara Kita Menarik (ritish "ntuk Hasil Pembelajaran Memahami pembentukan 'egeri) 'egeri *elat ras 1 Konsep/ Istilah Cadangan kti!iti Pembelajaran "nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Memanfaatkan aset Catatan Kedaulatan Kajian Peta+

Menjajah $%1 Penapakan dan peluasan pengaruh (ritish a. i. 'egeri)'egeri *elat Pulau Pinang Masalah Kedah dan hubungan dengan kuasa luar Perbincangan Sultan Kedah dengan Francis Light

Menceritakan tentang masalah di Kedah yang membawa campur tangan British Menyatakan sebab-sebab pihak British mengambil Pulau Pinang Seberang Prai Memerihalkan penapakan British di Pulau Pinang

M!n!p!li Syarikat "india #imur $nggeris

Laluan perdagangan antara %r!pah dan &hina

negara Malaysia Menghargai dan memanfaatkan aset-aset negara kita

'

Tipu Helah ,ran-is .ight (agi Mendapatkan Pulau Pinang - Pulau Pinang diambil British - Percubaan Kedah mengambil semula Pulau Pinang - Pengambilan Seberang Perai

ras 2 Menceritakan usaha-usaha pemimpin Kedah mengambil semula Pulau Pinang Menyatakan sebab-sebab British mengambil Seberang Prai

Membina Peta Minda + Fakt!r-fakt!r kuasa British bertapak di Pulau Pinang Singapura dan Melaka

Kebi(aksanaan men(alinkan hubungan )Bi(ak berfikir dan bertindak

ras 2 Menyatakan sebab-sebab British mengambil Seberang Prai

Perbin-angan Kumpulan / Sebab pengambilan Seberang Perai

Minggu

Tema/Tajuk ii+ Singapura - Krisis kera(aan ,!h!r-iau Lingga

Hasil Pembelajaran ras 1 Menceritakan tentang masalah di Kedah dan ,!h!r yang membawa

Konsep/ Istilah Sistem pewaris takhta .nak gahara

Cadangan kti!iti Pembelajaran Kajian Peta+ Melakar dan melabel peta kedudukan /egeri-/egeri

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

'

Singapura diambil !leh British

campur tangan British Menyatakan sebab-sebab pihak British mengambil Singapura dan Melaka Memerihalkan penapakan British di Singapura ras 2 Menceritakan usaha-usaha pemimpin Kedah mengambil Singapura ras $ Membuat (ustifikasi tindakan Sultan Kedah dan Sultan ,!h!r dalam menyelesaikan masalah dalam negeri ras 1 Menyatakan sebab-sebab pihak British mengambil Melaka Memerihalkan penapakan British di Melaka Menyatakan syarat Per(an(ian $nggeris-Belanda ras 1 Menyatakan syarat Per(an(ian $nggeris-Belanda

Selat Laluan kapal-kapal dagangan Pusat pengumpulan Membuat pakatan Main Peranan+ &ara British di Pulau Pinang Singapura dan Melaka

iii+ Per(an(ian $nggerisBelanda 12'0 1

Muslihat ,a(ahan Mahk!ta

.a0atan+ Mu3ium dan .rkib

Penubuhan /egerinegeri Selat dan pentadbirannya

/egeri-negeri Selat Pusat perdagangan bebas

Kajian Peta+ Menanda /egeri-negeri Selat

Minggu b.

Tema/Tajuk &ampur tangan British di Perak Selang!r /egeri Sembilan dan

Hasil Pembelajaran Memahami -ampur tangan (ritish di Perak1 *elangor1 'egeri *embilan dan Pahang

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Pahang 5 i. "ubungan /egeri-/egeri Selat dengan /egeri/egeri Melayu sebelum campur tangan British

ras 2 Men(elaskan keadaan di Perak Selang!r /egeri Sembilan dan Pahang yang membawa kepada campur tangan British

6asar campur tangan K!ngsi gelap

Perbin-angan Kumpulan+ Fakt!r-fakt!r campur tangan British di /egeri-negeri Melayu Bersekutu

Kebi(aksanaan men(alinkan hubungan Sentiasa berwaspada terhadap unsurunsur luar Kewa(ipan mempertahankan ketuanan bangsa Berani mempertahankan hak dan kedaulatan negara

ii. Fakt!r campur tangan 2 Keadaan di /egeri/egeri Melayu yang menyebabkan campur tangan British Kekayaan hasil perl!mb!ngan di Perak Selang!r /egeri Sembilan dan Pahang Kesan -e8!lusi Perindustrian dan perubahan dasar kera(aan British

ras 2 Men(elaskan keadaan di Perak Selang!r /egeri Sembilan dan Pahang yang membawa kepada campur tangan British Membincangkan alasan yang digunakan !leh British untuk campur tangan di /egeri-negeri Melayu

Perebutan takhta Sistem perwarisan takhta di Perak

Membina 2aris Masa+ Penapakan dan campur tangan British di Perak Selang!r /egeri Sembilan dan Pahang Kajian #okumen+ $si kandungan Per(an(ian Pangk!r

ras $ Menghubungkait kesan -e8!lusi Perindustrian dan dasar kera(aan British dengan perubahan p!litik ek!n!mi dan s!sial di /egeri-/egeri Melayu

-e8!lusi Perindustrian

Minggu

Tema/Tajuk iii. Pengenalan Sistem -esiden

Hasil Pembelajaran ras 1 Menyatakan maksud Sistem -esiden

Konsep/ Istilah -esiden

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

19

-Perak -/egeri Sembilan -Selang!r -Pahang i8. Pembentukan /egeri-/egeri Melayu Bersekutu :1274+ dan kesannya -#u(uan -Pentadbiran Persekutuan -Kesan

ras 2 Mengupas peranan dan bidang kuasa sultan pembesar dan residen dalam Sistem -esiden

Sistem -esiden

11

ras 1 Mengemukakan tu(uan pembentukan /egeri-/egeri Melayu Bersekutu Menyatakan kesan pembentukan /egeri-negeri Melayu Bersekutu

/egeri-negeri Melayu Bersekutu

Peta Minda+ Sebab pembentukan /egerinegeri Melayu Bersekutu Kajian Peta+ Menanda negeri-negeri Melayu Bersekutu

c.

Penerimaan Penasihat British di Kedah Kelantan #erengganu Perlis dan ,!h!r i. Menyekat penapakan kuasa Barat lain "ubungan Kedah Perlis Kelantan dan #erengganu dengan British dan Siam

1'

Menganalisis pentadbiran Penasihat (ritish di Kedah1 Kelantan1 Terengganu1 Perlis dan 3ohor ras 1 Menyatakan cara pihak British menyekat perluasan kuasa Barat lain di Kedah Kelantan #erengganu Perlis dan ,!h!r Memerihalkan hubungan Kedah Kelantan #erengganu Perlis dengan Siam dan British

/egeri naungan Penasihat British Per(an(ian Sulit Bunga emas

Perbin-angan+ &ara pihak British menyekat perluasan kuasa barat lain

Berdipl!masi Membuat keputusan yang bi(aksana

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22.03.2014 30.03.2014)


Minggu ii. Tema/Tajuk Kedudukan Penasihat British Hasil Pembelajaran ras 2 Menghuraikan penerimaan penasihat Konsep/ Istilah Cadangan kti!iti Pembelajaran Membina Carta liran+ "nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Catatan

1*

Kedah Perlis Kelantan dan #erengganu menerima Penasihat British

British di Kedah Kelantan Terengganu1 Perlis dan 3ohor ras $ Membuat perbandingan peranan -esiden dengan Penasihat British

Pr!ses penerimaan Penasihat British Pengurusan 2ra4ik+ Kedudukan dan bidang kuasa residen dan penasihat British Kajian Peta+ Melakar dan melabel peta l!kasi negeri-negeri yang menerima Penasihat British

Pem!denan ,!h!r dan penerimaan Penasihat British

10

ras 1 Memerihalkan pem!denan ,!h!r dan penerimaan Penasihat British Memerihalkan tentang Sistem Kangcu Menyatakan (asa dan sumbangan pembesar-pembesar ,!h!r ras 2 Menghuraikan penerimaan penasihat British di Kedah Kelantan #erengganu Perlis dan ,!h!r Men(elaskan kepentingan Surat Sungai ras $ Membuat kesimpulan kewibawaan pemerintah dan pembesar ,!h!r dalam usaha mengekalkan kedaulatan negeri ,!h!r

Sistem Kangcu Surat Sungai

Kajian Peta+ Melakar dan melabel peta l!kasi negeri-negeri yang menerima Penasihat British

Berdipl!masi Membuat keputusan yang bi(aksana Ke(ituan 8isi dan misi men(amin keunggulan negara Merealisasikan pembangunan negera

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

d. Sarawak di bawah pemerintahan keluarga Br!!ke i. Penapakan kuasa ,ames Br!!ke 11 - Pentadbiran Sarawak sebelum 1201 - Pengambilan Sarawak !leh ,ames Br!!ke

Memahami pemerintahan keluarga (rooke di *ara0ak ras 1 Memerihalkan peristiwa yang membawa kepada pengambilan Sarawak !leh ,ames Br!!ke Menyatakan peringkat perluasan kuasa di bawah pemerintahan keluarga Br!!ke

Kerahan tenaga -a(a Putih M!narki

Membina Carta liran+ Peringkat perluasan kuasa Br!!ke Perbin-angan+ Perubahan pentadbiran ek!n!mi dan s!sial Sarawak di bawah pentadbiran Br!!ke

Karisma kepemimpinan Bersikap kepemimpinan cemerlang Membela maruah negara Sedia mempertahankan negara

ii. Perubahan di bawah pemerintahan keluarga Br!!ke :1201 ;1701+ 14 - Sistem pentadbiran - Perubahan s!sial dan ek!n!mi

ras 1 Menyatakan perubahan yang dilakukan !leh pentadbiran Br!!ke Menamakan bandar-bandar baru iaitu Kuching Miri dan Sibu ras 2 Menghuraikan peranan pemimpinpemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak Membincangkan perubahan pentadbiran ek!n!mi dan s!sial Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Br!!ke ras $ Mencerakinkan peranan Ma(lis #ertinggi dan Ma(lis /egeri

Ma(lis #ertinggi Ma(lis /egeri

Perbin-angan+ Perubahan pentadbiran Sarawak di bawah pentadbiran Br!!ke Peta Minda+ Perubahan ek!n!mi dan s!cial Sarawak di bawah pemerintahan Br!!ke

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku

Catatan

Patriotisme - Perlembagaan 1701 15 ras 1 Menyatakan Kandungan Perlembagaan 1701 ras $ Membuat inferens tentang Perlembagaan 1701 ke arah berkera(aan sendiri Memahami pemerintahan *&arikat (orneo "tara (ritish di *abah ras 1 Menyatakan nama-nama lain bagi Sabah Menceritakan penapakan dan peluasan kuasa barat sehingga pengambilan Sabah !leh Syarikat B!rne! <tara British ras 1 Menyenaraikansyarat-syarat yang diberikan !leh kera(aan British untuk menubuhkan Syarikat B!rne! <tara British ras $ Mentafsir syarat-syarat piagam yang diberikan !leh kera(aan British untuk menubuhkan Syarikat B!rne! <tara British Perlembagaan Perbin-angan+ Perubahan pentadbiran Sarawak di bawah pentadbiran Br!!ke

e. Sabah di bawah pemerintahan Syarikat B!rne! <tara British :SB<B+ 12 i. Penapakan kuasa Barat di Sabah Pentadbiran Sabah sebelum 1249 Pengambilan Sabah !leh Syarikat B!rne! <tara British

-esidensi Piagam 6ira(a

Membina Carta liran+ Penapakan kuasa Barat di Sabah Kajian 2ambar+ #amu Besar di Sabah

Per(uangan mempertahankan maruah negara Malaysia Sedia mempertahankan negara kita

Kajian Carta+ =rganisasi pentadbiran Syarikat B!rne! <tara British

17

'9 '1

P6P67IK* ' P67T6'2 H ' T H"' P6P67IK* ' P67T6'2 H ' T H"' CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28.05.2014 15.06.2014)

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku

Catatan

Penggal 2

ii. Perubahan di bawah pentadbiran Syarikat B!rne! <tara British - Sistem pentadbiran - Penyertaan penduduk tempatan - Perubahan s!sial dan ek!n!mi

ras 1 yang dilakukan !leh Syarikat B!rne! <tara British Menamakan bandar-bandar baru iaitu Kudat Sandakan #awau Lahat 6atu dan ,esselt!n ras 2 Menghuraikan peranan pemimpinpemimpin tempatan dalam pentadbiran Sabah Membincangkan perubahan pentadbiran Sabah di bawah pentadbiran Syarikat B!rne! <tara British Men(elaskan peranan Ketua .nak /egeri dan =rang #ua di Sabah Men(elaskan bidang kuasa Mahkamah Ma(istret dan Mahkamah .nak /egeri di Sabah ras $ Men(ustifikasikan usaha-usaha Syarikat B!rne! <tara British untuk melicinkan pentadbiran di Sabah Menilai keberkesanan pentadbiran Syarikat B!rne! <tara British kepada penduduk tempatan

=rang #ua Ketua .nak /egeri Mahkamah .nak /egeri Mahkamah Ma(istret Ma(lis Penasihat

Kajian Peta+ Menanda dan melabel residensi-residensi pentadbiran di Sabah

Patriotisme Kebi(aksanaan dalam membuat keputusan menguntungkan negara Berfikiran strategik dalam perancangan

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku

Catatan

Patriotisme $%2 Penguasaan hasil bumi dan kesann&a a. ' Perkembangan ek!n!mi dagangan Mengetahui perkembangan pertanian1 perlombongan dan perdagangan ras 1 Menyatakan bentuk pertanian yang di(alankan di negara kita Menyenaraikan (enis pertanian sara diri dan pertanian dagangan di negara kita ras 2 Mengklasifikasikan kegiatankegiatan ek!n!mi yang terdapat di negara kita Sara diri %k!n!mi tradisi!nal %k!n!mi dagangan 6wiek!n!mi M!dal Projek Membuat (uku *krap+ Kegiatan ek!n!mi dagangan Mengumpul (ahan+ Bahan relia yang berkaitan ek!n!mi dagangan

i. Pengenalan sistem perladangan Pertanian dagangan :sagu lada hitam gambir tebu ubi kayu k!pi getah dan lainlain+ - Perkembangan perusahaan getah

ras 1 Menceritakan latar belakang penanaman getah di negara kita Menyatakan fakt!r yang mempengaruhi perkembangan getah Menyatakan tu(uan -ancangan Sekatan Ste8ens!n :17''+ dan -ancangan Peraturan >etah .ntarabangsa :17*0+ ras 2 Membincangkan keberkesanan -ancangan Sekatan Ste8ens!n dan -ancangan Peraturan >etah .ntarabangsa dalam menstabilkan harga getah

Kajian Peta+ Kawasan pertanian dan kawasan perl!mb!ngan

Memanfaatkan kepelbagaian kha3anah negara Malaysia Memelihara dan memanfaatkan kha3anah negara kita

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/

Cadangan kti!iti

"nsur #an

Catatan

19

Istilah ii. 0 Perusahaan perl!mb!ngan .kti8iti perl!mb!ngan :bi(ih timah bi(ih besi emas bauksit ilmanit petr!leum dan lainlain+ ras 1 Menyenaraikan hasil galian di negara kita Menceritakan latar belakang perusahaan bi(ih timah di negara kita ras $ Menghubungkaitkan kekayaan hasil bumi negara kita dengan pendudukan British di #anah Melayu ras 1 Menyenaraikan fakt!r perkembangan perusahaan bi(ih timah Menyatakan tu(uan -ancangan Peraturan Bi(ih #imah .ntarabangsa :17*1+ dan Ma(lis Bi(ih #imah .ntarabangsa :17*0+ ras $ Men(ana idea tentang cara menstabilkan harga bahan mentah sekarang ras 1 Menyatakan hasil hutan dan hasil laut ras $ Men(ana idea tentang cara menstabilkan harga bahan mentah sekarang &ari gali minyak

Pembelajaran

Tingkahlaku Patriotisme

- Perkembangan perusahaan bi(ih timah

Kemudahan kredit

iii. Pengeluaran hasil hutan 4 - Meramu ii8. Pembalakan

11

Minggu

Tema/Tajuk b. Perubahan s!si!ek!n!mi i. Penggunaan tenaga buruh luar Kemasukan tenaga buruh secara terancang :cara- cara dan dasar imigrasi British+ Kesan ke atas masyarakat :wu(udnya pengenalan kaum mengikut fungsi ek!n!mi petempatan mengikut kaum kewu(udan $nfrastruktur? kemudahan s!sial - sistem pengangkutan :darat udara laut+ - sistem perhubungan :telegraf telef!n radi! dan perkhidmatan p!s+ - Kemudahan s!sial :kesihatan bekalan elektrik saliran+

Hasil Pembelajaran Memahami perubahan sosioekonomi ras 1 Menyatakan keistimewaan #anah Melayu yang menyebabkan kedatangan imigran &ina dan $ndia Menyatakan cara kedatangan imigran &ina dan $ndia ke #anah Melayu Mengemukakan kesan-kesan kedatangan imigran &ina dan $ndia ras 2 Membandingkan cara kemasukan imigran melalui sistem Kangani dan sistem K!ntrak

Konsep/ Istilah Masyarakat berbilang kaum $migran Sistem Kangani Sistem K!ntrak

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbin-angan+ Kemasukan tenaga buruh secara terancang Kajian Peta+ - -angkaian (alan kereta api dan (alan raya - Kemunculan bandar baru

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Masyarakat berbilang kaum asas kekuatan bangsa Malaysia Bert!leransi dalam bermasyarakat

Catatan

5 -

ii.

ras 1 Menyenaraikan perkembangan kemudahan infrastruktur ras $ Menghubungkaitkan perkembangan ek!n!mi dengan infrastruktur dan kemudahan s!sial Mewa(arkan tindakan British mengukuhkan kuasanya melalui dasar pengenalan kaum mengikut fungsi ek!n!mi

$nfrasfruktur

Perbin-angan+ Menghubung kait @sebab dan akibatAB - pertumbuhan bandar - perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan

Kema(uan diri mengukuhkan negara Memperkasakan diri untuk kema(uan negara kita

1'

Minggu

Tema/Tajuk iii. Sistem pendidikan sehingga Perang 6unia Kedua - Pendidikan Melayu - Pendidikan $nggeris &ina dan #amil

Hasil Pembelajaran ras 1 Memerihalkan perkembangan sistem pendidikan hingga Perang 6unia Kedua

Konsep/ Istilah Sek!lah 8ernakular Sek!lah mubaligh

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan 2ra4ik+ ,adual menun(ukkan Sistem Pendidikan di #anah Melayu hingga Perang 6unia Kedua Perbin-angan+ Menghubung kait @sebab dan akibatAB - perkembangan sistem pendidikan

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

ras 2 Membandingkan sistem pendidikan Melayu $nggeris &ina dan #amil ras $ Mewa(arkan tindakan British mengukuhkan kuasanya melalui dasar pengenalan kaum mengikut fungsi ek!n!mi Memahami perjuangan pemimpin tempatan ras 1 Memerihalkan per(uangan pemimpin setempat menentang pen(a(ah Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British Mengemukakan matlamat dan c!rak per(uangan pemimpin setempat menentang pen(a(ah ras 2 Mengklasifikasi mengikut l!kasi sebab tu(uan cara dan kesan per(uangan

0.1 Per(uangan pemimpin setempat a. &!rak dan matlamat per(uangan i+ Per(uangan mengembalikan kedaulatan Kedah ii+6!l Said pahlawan /aning iii+-entap - Penentangan bersen(ata

19

1*

Minggu

Tema/Tajuk i8+Syarif Masah!r 8+ 6at!CMahara(a Lela

Hasil Pembelajaran ras 1 Memerihalkan per(uangan pemimpin setempat menentang pen(a(ah Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British Mengemukakan matlamat dan c!rak per(uangan pemimpin setempat menentang pen(a(ah ras 2 Mengklasifikasi mengikut l!kasi sebab tu(uan cara dan kesan per(uangan ras $ Men(ana idea tentang strategi per(uangan yang berkesan ras 1 Memerihalkan per(uangan pemimpin setempat menentang pen(a(ah Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British Mengemukakan matlamat dan c!rak per(uangan pemimpin setempat menentang pen(a(ah

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kepemimpinan berkarisma Menghargai (asa dan t!k!h-t!k!h negara kita

Catatan

11

8i+Damtuan .ntah 8ii+6at!CBahaman 8iii+Mat Salleh 1'

Mendaulatkan hak dan kewibawaan bangsa Sentiasa memelihara maruah bangsa

10

Minggu

Tema/Tajuk iE+ #!k ,anggut E+ .ntan!m Ei+ .bdul -ahman Limb!ng

Hasil Pembelajaran ras 1 Memerihalkan per(uangan pemimpin setempat menentang pen(a(ah Menyenaraikan sebab pemimpin setempat menentang British Mengemukakan matlamat dan c!rak per(uangan pemimpin setempat menentang pen(a(ah ras 2 Mengklasifikasi mengikut l!kasi sebab tu(uan cara dan kesan per(uangan ras $ Men(ana idea tentang strategi per(uangan yang berkesan

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Memartabatkan per(uangan t!k!ht!k!h negara Kepemimpinan cemerlang

Catatan

1*

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II (13.09.2014 21.09.2014)


- #u(uan per(uanganB Pengusiran kuasa pen(a(ah Pengekalan sistem pentadbiran ras $ Mencirikan keistimewaan per(uangan t!k!h-t!k!h setempat Membuat kesimpulan tentang keistimewaan t!k!h-t!k!h setempat yang menentang British Pe(uang Pemimpin setempat "ak tradisi Membuat (uku *krap+ Bi!data t!k!h .a0atan+ #empat berse(arah .akonan+ Per(uangan t!k!h menentang British Mendaulatkan hak dan kewibawaan bangsa Sentiasa memelihara maruah bangsa

10

11

Minggu b. d.

Tema/Tajuk -eaksi British Keberkesanan per(uangan

Hasil Pembelajaran ras 1 Menyatakan kesan per(uangan pemimpin setempat Mengemukakan langkah-langkah British menangani kebangkitan pemimpin setempat ras 2 Membuat inferens tentang keberkesanan per(uangan pemimpin setempat ras $ Men(ana idea tentang strategi per(uangan yang berkesan Memahami perkembangan kebangkitan semangat kebangsaan ras 1 Mentakrifkan semangat kebangsaan Menyatakan pengaruh luar yang mempengaruhi kebangkitan ras $ Membahaskan pengaruh luar sebagai pencetus semangat kebangsaan

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

11

0.' Pembelaan maruah bangsa 14 a. Kebangkitan semangat kebangsaan untuk membebaskan tanah air i. Pengaruh luar :#urki Mesir $nd!nesia $ndia &hina ,epun dan Filipina+

>erakan pemulihan $slam >erakan Pan-$slam

Pengurusan 2ra4ik+ Pengaruh nasi!nalisme luar terhadap kebangkitan semangat kebangsaan Kajian Peta+ L!kasi gerakan kebangsaan negara luar yang mempengaruhi semangat kebangsaan di negara kita

Kepekaan terhadap perkembangan dunia luar Bersatu dalam usaha untuk kepentingan negara Bersatu dalam usaha men(aga kepentingan negara

14

Minggu

Tema/Tajuk ii. Perkembangan dalam negeri

Hasil Pembelajaran ras 1 Memerihalkan pengaruh dan kesan pendidikan .gama Melayu $nggeris &ina dan #amil dalam kebangkitan semangat kebangsaan

Konsep/ Istilah Semangat kebangsaan Kaum #ua Kaum Muda Penulisan kreatif %mansipasi wanita

Cadangan kti!iti Pembelajaran Pengurusan 2ra4ik+ Pengaruh nasi!nalisme luar terhadap kebangkitan semangat kebangsaan Kajian Peta+ L!kasi gerakan kebangsaan negara luar yang mempengaruhi semangat kebangsaan di negara kita

15

; Pendidikan :.gama Melayu $nggeris &ina dan #amil+

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Pendidikan pemangkin kematangan per(uangan bangsa Membudayakan ilmu dalam kehidupan

Catatan

12 ;

Penulisan :n!8el cerpen puisi ma(alah dan akhbar sebelum Perang 6unia Kedua+ Penulisan :n!8el cerpen puisi ma(alah dan akhbar sebelum Perang 6unia Kedua+

ras 1 Menyenaraikan ta(uk tu(uan penulisan puisi cerpen n!8el ma(alah dan akhbar yang menyalurkan idea per(uangan ras $ Men(ana idea ungkapan @mata pena lebih ta(am daripada mata pedangA

Penulisan kreatif %mansipasi wanita

15

Minggu

Tema/Tajuk iii. Peranan badan-badan dan kesatuankesatuan sebelum Perang 6unia Kedua - #u(uan per(uangan - Bentuk per(uangan - Kesan per(uangan

Hasil Pembelajaran ras 1 Mengemukakan nama tu(uan bentuk dan kesan penubuhan badan dan kesatuan sebelum Perang 6unia Kedua Menyenaraikan nama penulis dan pemimpin kesatuan yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan sebelum Perang 6unia Kedua ras 2 Membandingkan prinsip per(uangan Kaum Muda dan Kaum #ua Membandingkan bentuk pergerakan nasi!nalis g!l!ngan sederhana dengan g!l!ngan radikal Mengumpul maklumat tentang pengaruh luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan ras $ Membuat inferens keberkesanan pergerakan nasi!nalis awal

Konsep/ Istilah Kesatuan Kaum #ua Kaum Muda K!ngres >erakan radikal >!l!ngan sederhana Melayu -aya

Cadangan kti!iti Pembelajaran Carta liran+ Per(uangan Badan dan Kesatuan dalam memper(uangkan semangat kebangsaan Pengurusan 2ra4ik+ .sas tu(uan dan kegiatan per(uangan badan dan kesatuan Kajian Teks+ Badan dan kesatuan yang menentang pen(a(ah Perbin-angan+ Ke(ayaan badan dan kesatuan mencapai matlamat per(uangan

17

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kepelbagaian strategi untuk mencapai matlamat yang satu. Berfikiran strategik Bulat air kerana pembentung bulat manusia kerana muafakat Bersatu teguh bercerai r!b!h Berani demi maruah bangsa dan negara Berani kerana benar

Catatan

'9 '1 '' LIM CHIN GUAN SMJK PULAU SEBANG 2014

". '2K 3I P6P67IK* ' KHI7 T H"' P6P67IK* ' KHI7 T H"' CUTI AKHIR TAHUN (22.11.2014 04.01.2015)

12