SMJK PULAU SEBANG

( SEJARAH TINGKATAN 1 )

2014
Minggu Penggal 1 Tema/Tajuk $%& ' H # ( KIT a. Kemahiran Sejarah Hasil Pembelajaran Memahami kemahiran sejarah ras 1 Konsep/ Istilah Rekonstruksi Abad Cadangan kti!iti Pembelajaran Kajian Teks: Mencari definisi sejarah "nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Berbangga dengan warisan negara Catatan

1

i. Definisi sejarah 1 ii. Ciri-ciri sejarah

• • ras 2 •

Mendefinisikan isti ah sejarah Men!enaraikan ciri-ciri sejarah

Masa Arkeo ogi A af#Kurun Dekad

Perbincangan: Merumus definisi sejarah Peta Minda: Ciri-ciri Sejarah

Menghargai tingga an sejarah

Menggunakan isti ah !ang berkaitan dengan masa • Memberi contoh "eristiwa"eristiwa bersejarah ras ) • Mentafsir "eristiwa sejarah ras 1 • Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah • Men!atakan kaedah "engkajian sejarah ras 2 • Menge askan kaedah "engkajian sejarah ras ) • Menge askan sumber sejarah • Menge askan "eristiwa sejarah dan bukan sejarah • Menga" ikasikan kemahiran sejarah da am "engkajian sejarah

iii.Sumber sejarah i%.Kaedah "engkajian sejarah $

Sejarawan &ra Krono ogi 'urba (afsiran

Kajian Gambar: Sumber sejarah Catatan: )Kajian Sejarah (em"atan di aksanakan secara Kerja Kursus dari (ingkatan 1 hingga (ingkatan *+

Berbangga dengan warisan negara • Menghargai tingga an sejarah

Minggu

Tema/Tajuk b. Ke"entingan sejarah

Hasil Pembelajaran Memahami kepentingan sejarah

Konsep/ Istilah ,ktibar

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan:

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Bangga dengan

Catatan

$

ras 1 i. * (ujuan • ii. -aedah Men!enaraikan tujuan dan faedah mem"e ajari sejarah • Men!usun keja!aan-keja!aan negara !ang menjadi kebanggaan kita ras 2 • Membincangkan "eristiwa bersejarah • Menge askan iktibar dari"ada "eristiwa bersejarah tersebut ras ) • Mengi ustrasikan suasana negara "ada tahun $.$. Mengetahui tahap perkembangan 0aman prasejarah ras 1 • Men!atakan taha" "erkembangan 0aman "rasejarah • Me akar "era atan "ada 0aman "rasejarah • Me abe okasi "enem"atan 0aman "rasejarah ras 2 • Memberi sebab "emi ihan gua sebagai tem"at tingga 'eristiwa sejarah Cinta akan tanah air Ke"eriba-dian sesebuah mas!arakat

Ciri-ciri warisan bangsa

sejarah negara Me ahirkan rasa bangga dan cinta akan tanahair

1* + M ( P' ,

'rasejarah 'a eo itik Meso itik

$%& ' H # ( K% -"(- ( K%$".T ( ( M%. /" M%. K
1*1 +aman Prasejarah / a. 'a eo itik b. Meso itik

Kajian Gambar/ Ilustrasi: 'era atan dan senjata

Semangat gigih dan berdikari • Bekerja keras dan !akin diri

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku

Catatan

*

c. 2eo itik d. 3aman 4ogam

ras 1

2eo itik Ah i arkeo ogi 'etem"atan awa 'era atan Kajian geo ogi Be iung

1

Men!atakan taha" "erkembangan 0aman "rasejarah • Me akar "era atan "ada 0aman "rasejarah • Me abe okasi "enem"atan 0aman "rasejarah ras 2 • Membandingkan taha"-taha" 0aman "rasejarah dari segi "etem"atan5 akti%iti ekonomi dan "era atan ras ) • Membuat inferens tentang keistimewaan 0aman "rasejarah Memahami ke1ujudan kerajaan, kerajaan a1al di sia Tenggara ras 1 • Mendefinisikan konse" agraria5 maritim dan "e abuhan entre"ot • Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim • Me abe okasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim • Memberikan contoh-contoh hasi "enge uaran

Membina Garis Masa: 3aman "rasejarah

Patriotisme Semangat gigih dan berdikari • Bekerja keras dan !akin diri

1*2 Kerajaan,kerajaan a1al di sia Tenggara )Angkor5 Cham"a5 -unan5 Sri%ija!a5 Maja"ahit5 Chi (u dan Kedah (ua+ 6 a+ Kerajaan agraria dan kerajaan maritim - takrif - ciri-ciri - "erkembangan

Kerajaan agraria Kerajaan maritim 'e abuhan entre"ot 'erdagang-an antara kawasan 'erdagang-an serantau 'usat "engum"u an

Membuat Carta: 'erbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim

Kemegahan terhada" tamadun awa • Mengharga i sumbangan tamadun awa kita

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/

Cadangan kti!iti

"nsur #an

Catatan

/

Istilah ras 2 • Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria • Membincangkan ke"entingan "e abuhan ke"ada kerajaan-kerajaan awa ras ) • Mengkaji sebab-sebab "erkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim • Memberi rasiona kewujudan kerajaan awa di te"i-te"i sungai dan "esisiran "antai b+ Sistem "emerintahan dan "entadbiran kerajaan awa ras 1 • Memeriha kan sistem "emerintahan dan "entadbiran kerajaan awa ras ) • Menjana idea tentang kewujudan sistem "entadbiran !ang sistematik Mengetahui tentang kegemilangan Kesultanan Mela2u Melaka ras 1 • Memeriha kan "eristiwa "engasasan kesu tanan Me a!u Me aka • Menceritakan asa usu nama Me aka • Me akar "erja anan 'arameswara dari 'a embang ke Me aka ras 2 • Membandingkan sejarah "engasasan Kesu tanan Me a!u Me aka berdasarkan "e bagai sumber 'usat "engedaran barang

Pembelajaran

Tingkahlaku Patriotisme

Dasar "er uasan kuasa dan wi a!ah Sistem "entadbiran

7

Kemegahan terhada" tamadun awa • Mengharga i sumbangan tamadun awa kita

1*) +aman Kesultanan Mela2u Melaka a. 'engasasan Kesu tanan Me a!u Me aka 8 i. Kedatangan 'arameswara ii. Asa usu Me aka

'engasasan Kesu tanan Asa -usu

Kajian Peta: (unjuk arah "erja anan 'arameswara hingga ke Me aka Simulasi: 'emi ihan Me aka sebagai sebuah "etem"atan

Kemim"inan berwawasan • Berbangga dengan "emim"in !ang berwibawa dan berwawasan

1

ras ) • Minggu Tema/Tajuk iii.'arameswara membina Me aka 9 ras 1 Membuat justifikasi "emi ihan Me aka sebagai sebuah kerajaan Hasil Pembelajaran Konsep/ Istilah 'edagang asing 4agenda Cadangan kti!iti Pembelajaran Melukis/ Ilustrasi: Keadaan Me aka sebagai kam"ung ne a!an "nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kegigihan untuk menca"ai cita-cita • Berke!aki-nan terhada" ciri-ciri kegemi- angan negara kita Catatan

Men!atakan kegigihan dan wawasan 'arameswara ras 2 • Menerangkan tindakan 'arameswara da am usaha membina Me aka ras ) • Membuat inferens tentang ke"entingan sifat ke"emim"inan da am "embinaan negara

1.

b. Kegemi angan Me aka Menganalisis $istem Pembesar %mpat .ipatan di Melaka i. Sistem "entadbiran ras 1 - Sistem 'embesar • Me akar rajah Sistem 'embesar &m"at 4i"atan &m"at 4i"atan di Me aka • Mendefinisikan konse" 'embesar &m"at 4i"atan • Memadankan jawatan dan "eranan "embesar di Me aka ras 2 • Membuktikan Sistem 'entadbiran 'embesar &m"at 4i"atan ada ah sistematik ras ) • Membuat inferens tentang sistem 'embesar &m"at 4i"atan dengan sistem :emaah Menteri sekarang

Sistem 'embesar &m"at 4i"atan Dau at Derhaka (u ah Kawasan "egangan Kawasan "emakanan 2akhoda Kiwi S!ahbandar

Carta Aliran: Sistem "entadbiran 'embesar &m"at 4i"atan Melukis/ Ilustrasi: Kedudukan "embesar berem"at di Me aka ketika menghada" su tan

(anggungjawab bersama asas kegemi angan • Berbangga dengan sistem "entadbiran negara kita Kedau atan negara kita • Berbangga dengan "emim"in !ang berwibawa dan berwawasan

6

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran Memahami kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan bertara3 dunia ras 1 • Men!enaraikan faktor-faktor !ang men!umbang ke arah kemuncu an Me aka sebagai "usat "erdagangan • Me akar "eta !ang menunjukkan negara dan barangan !ang di"erdagangkan di Me aka • Men!atakan "eranan S!ahbandar da am memajukan "erdagangan di Me aka ras 2 • Membuktikan ke"entingan faktor geografi da am membantu Me aka menjadi "usat "erdagangan • Mengaitkan kemajuan "erdagangan di Me aka dengan "eranan 'embesar &m"atan 4i"atan ras ) • Membandingkan sistem "erdagangan di Me aka dengan sistem "erdagangan sekarang • Meni ai keberkesanan ;ndangundang 4aut Me aka da am memajukan "erdagangan di Me aka • Membahaskan keja!aan Me aka sebagai "usat "erdagangan antarabangsa

Konsep/ Istilah <ubungan di" omatik Sistem Cukai Berkeuta-maan 4ingua franca 'usat "ertemuan "edagang 'ertukaran angin monsun Cukai rasmi Kubu "ertahanan Surat Kebenaran &ntre"ot Ma akat

Cadangan kti!iti Pembelajaran Kajian gambar: 'e abuhan Me aka Bercerita: - 'ungutan cukai di "e abuhan - Kemudahan men!im"an barang - 'engangkutan barang Perbahasan: Me aka sebagai "usat "erdagangan bertaraf dunia

ii. 'usat "erdagangan - -aktor geografi - -aktor di Me aka )"entadbiran5 kemudahan "e abuhan5 cukai "erdagangan5 mata wang dan bahasa+

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Sistem "erdagangan Me aka bertaraf dunia • Berke!akin an Ma a!sia Bo eh

Catatan

11

7

Merama kan kegemi angan Ma a!sia tahun $.$. berbanding kegemi angan Kesu tanan Me a!u Me aka sebagai "usat "erdagangan

Minggu

Tema/Tajuk iii.<ubungan uar - <ubungan Me aka dengan kerajaan Me a!u !ang ain )<ubungan dengan 'asai5 :awa5 Siak dan Kam"ar+ - <ubungan Me aka dengan negara uar )<ubungan dengan China5 =ujerat5 Siam5 (anah Arab dan R!uk!u+

Hasil Pembelajaran Mengetahui kepentingan menjalin hubungan diplomatik ras 1 • Menje askan konse" hubungan di" omatik • Men!enaraikan kerajaan Me a!u ain dan negara uar menja inkan !ang hubungan dengan Me aka • Memeriha kan bentuk hubungan Me aka dengan kerajaan Me a!u ain dan negara uar ras 2 • Menerangkan ke"entingan Me aka menja inkan hubungan uar • Membandingkan bentuk hubungan Me aka dengan kerajaan Me a!u dan negara uar ras ) • Meni ai kriteria !ang diutamakan o eh Me aka da am menja inkan hubungan dengan negara uar • Membuat andaian keadaan negara tan"a hubungan uar

Konsep/ Istilah <ubungan di" omatik 2egeri tak ukan 2egeri naungan 2egeri setaraf ;fti Kerajaan Me a!u se0aman 'erutusan sembah dan sa am

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan: Bentuk dan kesan hubungan uar Melakar peta: <ubungan Me aka dengan kerajaan Me a!u !ang ain dan negara uar

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kematangan da am hubungan di" omatik • Bertindak dengan bestari

Catatan

1$

C TI P!"T!#GA$A# P!#GGA% & '(()*+)(*&, - +*)*+)(*&,.

8

Minggu

Tema/Tajuk i%.'en!ebaran ,s am - 'erkembangan ,s am - Me aka sebagai "usat "en!ebaran ,s am

Hasil Pembelajaran Mengetahui Keunggulan Melaka sebagai pusat pen2ebaran Islam ras 1 • Menceritakan kedatangan ,s am ke Me aka • Men!enaraikan faktor-faktor "erkembangan agama ,s am di Me aka ras 2 • Membandingkan teori-teori kedatangan ,s am ke Me aka • Menghubungkaitkan kegiatan "erdagangan dengan "en!ebaran ,s am ras ) • Meni ai usaha-usaha kerajaan menera"kan ni ai-ni ai ,s am di Ma a!sia • ras 1 Menceritakan "eranan Me aka da am "roses ,s amisasi di Asia (enggara • Me akar "eta "en!ebaran ,s am di Ke"u auan Me a!u ras 2

Konsep/ Istilah >ah!u ; ama Mufti Sufi Kadi Serambi Makkah Muba igh 'endakwah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Bercerita 4atar be akang kedatangan ,s am ke Me aka

1*

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Keunggu an Me aka sebagai "usat "en!ebaran ,s am • (aat ke"ada (uhan • (o eransi beragama

Catatan

- Cara Me aka men!ebarkan ,s am ke negara ain di Asia (enggara

, mu tasawuf -ikah A am akhirat -ardhu <aji

Kajian Peta: 'en!ebaran ,s am di Asia (enggara Buku Skrap: =ambar seni reka masjid

Keunggu an Me aka sebagai "usat "en!ebaran ,s am • (aat ke"ada (uhan • (o eransi beragama

9

1/

Membincangkan keberkesanan ,s amisasi di Me aka ras ) • Menjana idea tentang "eranan Ma a!sia da am memartabatkan ,s am di "eringkat antarabangsa

Minggu

Tema/Tajuk %. 'usat kegiatan inte ektua - 'eranan istana sebagai "usat kegiatan inte ektua - 'eranan "emerintah

Hasil Pembelajaran Menghargai ilmu dalam kehidupan ras 1 • Mendefinisikan konse" inte ektua • Men!enaraikan "eranan istana sebagai "usat inte ektua • Men!atakan "eranan bahasa Me a!u sebagai bahasa ingua franca • Menamakan hasi kesusasteraan Me a!u "ada 0aman Kesu tanan Me a!u Me aka ras 2 • Mengkategorikan hasi "enu isan 0aman Kesu tanan Me a!u Me aka • Membuktikan ber akun!a "enambahan huruf da am tu isan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa Me a!u • Membincangkan "eranan "emerintah da am usaha mem"erkembangan kegiatan inte ektua ras ) • Membuat justifikasi tentang

Konsep/ Istilah 'usat kegiatan inte ektua Kar!a saduran ,s am Didaktik Sa asi ah ,s amisasi

Cadangan kti!iti Pembelajaran %a/atan: Re" ika istana Me aka Perbincangan: ,stana raja sebagai "usat kegiatan inte ektua Perbahasan: Me aka sebagai "usat "erkembangan inte ektua

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Kegemi angan "usat kegiatan inte ektua di Me aka • Mengharga i i mu da am kehidu"an Bahasa Me a!u sebagai ingua franca • Mendau atkan Bahasa Me a!u

11

1.

"eranan istana sebagai "usat kegiatan inte ektua Membincangkan usaha-usaha kerajaan da am memartabatkan Bahasa Me a!u

Minggu

Tema/Tajuk %i. 'er uasan kuasa - Cara "er uasan kuasa - 'eranan "emim"in - Kesan "er uasan kuasa

Hasil Pembelajaran Menghargai perjuangan dan jasa pemimpin ras 1 • Mendefinisikan isti ah "er uasan kuasa • Men!enaraikan cara-cara "er uasan kuasa • Me akar dan me abe em"a!ar Me aka • Men!atakan "eranan "emim"in da am me uaskan kuasa • Menerangkan kesan "er uasan kuasa Me aka ras 2 • Membandingkan "er uasan kuasa "ada 0aman "emerintahan Su tan Mu0affa S!ah dan Su tan Mansur S!ah • Menje askan keberkesanan cara "er uasan kuasa Me aka ras ) • Membahaskan "eranan dan

Konsep/ Istilah (ak ukan 2aungan &m"a!ar

Cadangan kti!iti Pembelajaran Melabel Peta: Kawasan &m"a!ar Me aka Perbincangan: Ke"entingan kedau atan negara

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kecemer angan ke"emim"inan • Mengharga i jasa dan "erjuangan tokoh negara 'emikiran strategik • Bertindak dengan bestari Kesetiaan ke"ada negara • Me ahirkan "erasaan setia ke"ada raja dan negara

Catatan

16

11

sumbangan (un 'erak da am "er uasan kuasa Me aka Mengu as kewajaran "er uasan kuasa hari ini

Minggu

Tema/Tajuk 4* Kemerosotan Melaka i. Ke"emim"inan ii. 'entadbiran

Hasil Pembelajaran Memahami sebab,sebab kemerosotan Melaka ras 1 • Memeriha kan kemerosotan Kesu tanan Me a!u Me aka • Men!enaraikan sebab keka ahan Me aka di tangan 'ortugis ras 2 • Membincangkan ke"entingan "er"aduan mas!arakat Me aka • Membandingkan "era atan "erang !ang digunakan o eh Me aka dan 'ortugis ras 1 • Men!atakan sebab kedatangan 'ortugis ke Me aka ras ) • Mengu as ungka"an ?2egara Ma a!sia (anggungjawab Kita@

Konsep/ Istilah Askar u"ahan Berkubu 'ertahanan

Cadangan kti!iti Pembelajaran Kajian Gambar Serangan 'ortugis ke atas Me aka Main Peranan: 'er"ecahan di ka angan 'embesar

17 iii.'er"aduan i%.'era atan "erang

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara • Amanah da am mem"ertahankan negara Menjana ke"erkasaan bangsa kita • Mengama k an "er"aduan bagi menge akkan "er-"ecahan Menjana ke"erkasaan bangsa kita • Mengama k an "er"aduan bagi

Catatan

%. Kedatangan 'ortugis - Sebab kedatangan 18

1$

• • 19 - Serangan ke atas Me aka

Merasiona isasikan ke"entingan sistem "ertahanan da am mengeka kan kedau atan negara Menerangkan ke"entingan kesetiaan ke"ada raja dan negara ras 1 Menggambarkan serangan 'ortugis ke atas Me aka P%P%'IK$ ( P%'T%(- H ( T H"( P%P%'IK$ ( P%'T%(- H ( T H"( C TI P!"T!#GA$A# TA$ # '(0)*1)(*&, - &1)*2)(*&,.

menge akkan "er"ecahan

$. $1

Minggu Penggal 2

Tema/Tajuk 2* K%$".T ( ( M%. /" M%(& #I $ $ K%' & ( K%' & ( M $ KI(I 2*1 &ohor menegakkan semula ke1iba1aan Kesultanan Mela2u Melaka a. 'engasasan kerajaan :ohor i. 'enerusan waris Kesu tanan Me a!u :ohor

Hasil Pembelajaran Memahami peranan &ohor menegakkan semula ke1iba1aan Kesultanan Mela2u Melaka ras 1 • Men!atakan kesan kejatuhan Me aka • Menceritakan usaha-usaha menegakkan semu a kewibawaan Kesu tanan Me a!u Me aka • Menceritakan mengenai "engasasan &m"a!ar :ohor • Mengetahui okasi ibukota Kerajaan :ohor ras 2 • Membincangkan kedudukan tanah jajahan Me aka se e"as kejatuhan Me aka • Menje askan kegigihan dan keberanian "emim"in untuk

Konsep/ Istilah >arisan 'engasas (anah jajahan Kawasan tak ukan

Cadangan kti!iti Pembelajaran Bercerita: 'engasasan Kerajaan :ohor ;saha mengemba ikan kedau atan Me aka

1

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Bersika" ceka dan tabah • Keberanian dan ketabah-an da am "erjuangan • Mengama kan sika" tidak ber-"utus asa

Catatan

1*

menda"atkan semu a Me aka ii. Kebangkitan Acheh $ iii.'ersaingan :ohor dengan Acheh dan 'ortugis • ras 1 Men!atakan sebab-sebab kebangkitan Acheh • Men!enaraikan kuasa-kuasa !ang ter ibat da am 'erang (iga Segi ras 2 • Menghubungkaitkan Kerajaan :ohor5 Acheh dan Me aka da am 'erang (iga Segi ras ) • Mengu"as sebab "ihak :ohor dan Me aka tidak "ernah bekerjasama untuk menentang 'ortugis • Mentafsir kekuatan Kota A -amosa da am "ertahanan 'ortugis 'erang (iga Segi Melabel Peta: 'erang (iga Segi Bersika" ceka dan tabah • Keberanian dan ketabah-an da am "erjuangan • Mengama kan sika" tidak ber-"utus asa

Minggu

Tema/Tajuk b. Kegemi angan kerajaan :ohor mengukuhkan ketuanan Me a!u

Hasil Pembelajaran Mengetahui tentang kegemilangan Kerajaan &ohor ras 1 • Men!enaraikan faktor-faktor !ang men!umbang ke"ada kebangkitan :ohor sebagai "usat "erdagangan • Memeriha kan keadaan "e abuhan :ohor ras 2 • Menghuraikan "eranan :ohor sebagai "usat kegiatan ekonomi serantau ras 1 • Men!enaraikan hasi "enu isan

Konsep/ Istilah 'e abuhan entre"ot

Cadangan kti!iti Pembelajaran Kajian gambar: 'e abuhan Riau

*

i. 'usat "erdagangan

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kegemi angan warisan Kesu tanan Me a!u • Men!anjun gi dan meme ihara warisan Kesu tanan Me a!u • Mengharga i warisan kar!a agung bangsa kita

Catatan

ii. 'erkembangan "ersuratan Me a!u

Sa asi ah

Perbincangan: Sumbangan kar!a "enu isan

Kegemi angan warisan Kesu tanan

1/

/

0aman kegemi angan kerajaan :ohor ras 2 • Membincangkan "eranan :ohor sebagai "usat kei muan ras ) • Mencetuskan idea-idea baru ke arah menerus-kan kegemi angan Kesu tanan Me a!u :ohor

'ersuratan 'usat kei muan

0aman kegemi angan kerajaan :ohor

Me a!u • Men!anjun gi dan meme ihara warisan Kesu tanan Me a!u • Mengharga i warisan kar!a agung bangsa kita

Minggu

Tema/Tajuk c. Kemerosotan kerajaan :ohor i. 'erebutan kuasa ii. 'eng ibatan Bugis da am "emerintahan :ohor iii.'engaruh S!arikat <india (imur Be anda

Hasil Pembelajaran Memahami kemerosotan Kerajaan &ohor • ras 1 Memeriha kan "erebutan kuasa !ang men!ebabkan kemerosotan kerajaan :ohor • Menceritakan "eng ibatan Bugis da am "emerintahan :ohor • Menceritakan tentang 'erang :ohor -:ambi • Men!atakan "engaruh S!arikat <india (imur Be anda di :ohor ras 2

Konsep/ Istilah 'erebutan takhta Meram"as kuasa Cam"ur tangan

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan: -aktor !ang membawa kemerosotan :ohor Ke"entingan "er"aduan untuk kestabi an negara

1

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme (aat dan setia ke"ada negara • Berwas"ad a terhada" anasir !ang bo eh merosakkan negara Ke"entingan "er"aduan • Mengama kan sika" bersatu"adu

Catatan

11

Menghuraikan "eranan Bugis da am Kerajaan :ohor • Menerangkan tindakan "emerintah untuk mengurangkan "engaruh Bugis di :ohor ras ) • Mewajarkan tindakan Raja Su aiman meminta bantuan Bugis untuk mengemba ikan takhta :ohor

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

16

6

2*2 .atar belakang pembentukan kerajaan,kerajaan Mela2u a. Kerajaan-kerajaan Me a!u !ang tua i. Kedah ii. 'ahang iii.'erak

Mengetahui latar belakang pembentukan kerajaan,kerajaan Mela2u ras 1 • Menceritakan asa -usu nama kerajaan-kerajaan Me a!u tua • Menceritakan "engasasan kerajaan-kerajaan Me a!u !ang tua • Men!atakan okasi kerajaankerajaan Me a!u tua ras 2 • Menghubungkait kerajaankerajaan Me a!u tua dari as"ek "engasasan • ras ) Merasiona kan asa -usu nama kerajaan-kerajaan Me a!u tua ras 1 • Menceritakan asa -usu nama kerajaan-kerajaan Me a!u baru • Menceritakan "engasasan kerajaan-kerajaan Me a!u !ang baru • Men!atakan okasi kerajaankerajaan Me a!u baru ras 2 • Menghubungkait kerajaankerajaan Me a!u baru dari as"ek "engasasan ras ) • Merasiona kan asa - usu nama kerajaan-kerajaan Me a!u baru

2aungan ;fti Demokrasi

Perbincangan: 4atar be akang "embentukan kerajaan-kerajaan Me a!u !ang tua Kajian Buku Teks: Asa usu nama kerajaan Me a!u !ang tua Melabel Peta: Kerajaan-kerajaan Me a!u !ang tua Buku Skrap Bendera negeri :ata negeri 4ambang negeri

Kebanggaan terhada" warisan kita • Mengharga i warisan buda!a negeri-negeri Me a!u Keunikan kerajaankerajaan Me a!u • Berbangga dengan ke"e bagaian warisan sejagat negara

b. Kerajaan-kerajaan Me a!u !ang baru i. (erengganu ii. Ke antan 7 iii.Se angor i%.2egeri Sembi an

2aungan ;fti Demokrasi

Perbincangan: 4atar be akang "embentukan kerajaan-kerajaan Me a!u !ang baru Kajian Buku Teks: Asa usu nama kerajaan Me a!u baru Melabel Peta: Kerajaan-kerajaan Me a!u !ang baru Buku Skrap Bendera negeri :ata negeri 4ambang negeri

Kebanggaan terhada" warisan kita • Mengharga i warisan buda!a negeri-negeri Me a!u Keunikan kerajaankerajaan Me a!u • Berbangga dengan ke"e bagaian warisan sejagat negara

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran

"nsur #an Tingkahlaku

Catatan

17

2*) 5arisan Kesultanan Mela2u a. Sistem "emerintahan dan "entadbiran i. 2egeri-negeri Me a!u ii. 2egeri Sembi an

8

Memahami sistem pentadbiran negeri, negeri Mela2u ras 1 • Mendefinisikan konse" dau at dan tu ah • Men!enaraikan ciri-ciri !ang mengukuhkan dau at • Menamakan a at-a at kebesaran negeri-negeri Me a!u • Mengum"u mak umat tentang "eranan "embesar di "eringkat jajahan dan daerah • Mengum"u mak umat tentang "eranan "embesar di "eringkat jajahan dan daerah • Menceritakan "eranan "emim"in agama dan magis • Menerangkan "eranan Ketua 'enggawa dan Ketua Kam"ung • Membina struktur "entadbiran Kerajaan-Kerajaan Me a!u dan 2egeri Sembi an • Memeriha kan sistem "entadbiran 2egeri Sembi an ras 2 • Membandingkan sistem "entadbiran Kerajaan Me aka dan 2egeri Sembi an • Menghubungkaitkan konse" dau at dengan "engukuhan kuasa su tan ras ) • Membuktikan kewujudan ama an demokrasi da am Adat 'er"atih • Menghubungkaitkan sistem "emerintahan dengan keamanan dan kemajuan negara

Dau at :ajahan =o ongan magis Kuasa mut ak Susun a"is "embesar ;nit "o itik 4uak Suku#waris Bua"ak 'erut 'embahagian "usaka

Pengurusan gra3ik: Sistem "entadbiran 2egeri-negeri Me a!u dan 2egeri Sembi an

Patriotisme Ke"atuhan ke"ada undang-undang dan "entadbiran • Mematuhi "eraturan dan undang-undang

18

Minggu

Tema/Tajuk b. Sistem 'erundangan i. ;ndangundang tidak bertu is - Adat (emenggung - Adat 'er"atih

Hasil Pembelajaran Memahami $istem Perundangan Kerajaan Mela2u ras 1 • Menceritakan tentang atar be akang Adat (emenggung dan Adat 'er"atih • Men!atakan "rinsi"-"rinsi" Adat (emenggung dan Adat 'er"atih ras 2 • Membandingkan "rinsi""rinsi" Adat (emenggung dan Adat 'er"atih ras 1 • Men!enaraikan "rinsi"-"rinsi" !ang terkandung da am <ukum Kanun Me aka5 ;ndang-undang 4aut Me aka5 ;ndang-undang 99 'erak5 ;ndang-undang 'ahang5 ;ndang-undang Kedah dan sistem "erundangan di Ke antan ras 2 • Membandingkan undangundang adat dengan undang-undang bertu is ras ) • Menghuraikan ke"entingan sistem "erundangan da am menjamin kesejahteraan hidu" bermas!arakat

Konsep/ Istilah ;ndang-undang tidak bertu is ;ndang-undang Adat

Cadangan kti!iti Pembelajaran Membina Peta Minda: Sistem "erundangan di negeri-negeri Me a!u Perbincangan Berkumpulan: Ke"entingan undang-undang

9

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Berbangga dengan warisan negara • Mengharga i sistem "erundangan tradisi

Catatan

ii. ;ndang- ;ndang bertu is

;ndang-undang bertu is Kanun 'rinsi" da am sistem "erundangan

Membina Peta Minda: Sistem "erundangan di negeri-negeri Me a!u Perbincangan Berkumpulan: Ke"entingan undang-undang

1.

Berbangga dengan warisan negara • Mengharga i sistem "erundangan tradisi

19

Minggu

Tema/Tajuk 4* Kegiatan ekonomi i. Sara diri - bercucuk tanam - menangka" ikan - mengum"u hasi hutan

Hasil Pembelajaran Mengetahui tentang kegiatan ekonomi di (egeri,negeri Mela2u ras 1 • Mendefinisikan konse" sara diri • Men!atakan jenis "era atan !ang digunakan da am menja ankan kegiatan ekonomi

Konsep/ Istilah Sara diri

Cadangan kti!iti Pembelajaran Membina Peta Minda: :enis-jenis kegiatan ekonomi tradisiona

11

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kegigihan berusaha meningkatkan kemakmuran negara kita • Berbangga dengan bumi kita !ang bertuah • Berbangga dengan kebo ehan5 keu"a!aan dan kreatif kita • Berusaha meningkatkan kebo ehan5 keu"a!aan dan kreati%iti Kegigihan berusaha meningkatkan kemakmuran negara kita • Berbangga dengan bumi kita !ang bertuah

Catatan

ii. 'er ombongan iii.Kraftangan 1$ i%.'ercukaian

ras 1

Bebas cukai kua a Cukai abuh batu Sistem serah Sistem kerah

Men!atakan sistem cukai !ang di"erkena kan ras2 • Menerangkan kegunaan hasi "er ombongan ras ) • Membuat inferens kraftangan sebagai warisan kebuda!aan bangsa

Kajian Gambar: Mata wang tradisiona

$.

Minggu

Tema/Tajuk %. 'erdagangan - mata wang - timbangan dan sukatan - "engangkutan ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah Meramu

Cadangan kti!iti Pembelajaran

1*

Memberi contoh jenis matawang !ang digunakan • Men!atakan sistem cukai !ang di"erkena kan • Menamakan sistem timbangan dan sukatan • Menamakan jenis "engangkutan ras2 • Menerangkan "eranan sungai sebagai nadi "erkembangan ekonomi • Menge askan tentang jenis matawang !ang digunakan di (anah Me a!u ras ) • Meni ai "eranan matawang da am "erkembangan ekonomi

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Kegigihan berusaha meningkatkan kemakmuran negara kita • Berbangga dengan kebo ehan5 keu"a!aan dan kreatif kita • Berusaha meningkatkan kebo ehan5 keu"a!aan dan kreati%iti

Catatan

C TI P!"T!#GA$A# P!#GGA% II '&+)*4)(*&, - (&)*4)(*&,.
d. Sosiobuda!a i. Struktur mas!arakat Me a!u tradisiona - Susun a"is mas!arakat dan fungsin!a ii. =a!a hidu" go ongan bangsawan dan go ongan rak!at Memahami tentang sosiobuda2a mas2arakat Mela2u tradisional ras 1 • Menceritakan ga!a hidu" go ongan bangsawan dan rak!at je ata • Men!atakan susun a"is mas!arakat Me a!u tradisiona • Men!enaraikan "eranan setia" susun a"is mas!arakat ras 2 • Menje askan struktur susun =o ongan 'emerintah =o ongan Di"erintah =o ongan Merdeheka =o ongan <amba Pengurusan Gra3ik: Membandingkan ga!a hidu" =o ongan bangsa-wan dan rak!at Perbincangan Kumpulan: 'eranan go ongan "emerintah dan di"erintah. =o ongan bangsawan dan rak!at je ata. Ketinggian ni ai buda!a bangsa • Mengharga i dan mengama kan tradisi buda!a bangsa

1/

$1

a"is mas!arakat Me a!u

Minggu

Tema/Tajuk iii.Kegiatan sosiobuda!a mas!arakat Me a!u tradisiona - Kegiatan masa a"ang - Kar!a "ersuratan - Kesenian rak!at - Adat resam - 'endidikan ras 1 • • • • •

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah =o ongan Bangsawan =o ongan Rak!at

Cadangan kti!iti Pembelajaran Simulasi: Murid bermain congkak Membuat Buku Skrap: Kegiatan masa a"ang Ta5angan 6ide7: ;"acara kemangkatan dan "ertaba an. Kesenian tradi-siona Me a!u

11

• •

Men!enaraikan kegiatan masa a"ang Men!atakan contoh kar!a "ersuratan Mengum"u mak umat tentang kesenian rak!at dan adat resam Men!atakan jenis "endidikan mas!arakat Me a!u tradisiona ras 2 Membandingkan kegiatan masa a"ang go ongan bangsawan dengan rak!at je ata ras ) Menerangkan ama an hidu" bermas!arakat untuk kesejahteraan Membandingkan kegiatan masa a"ang mas!arakat Me a!u tradisiona dengan mas!arakat hari ini

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Ketinggian ni ai buda!a bangsa • Mengharga i dan mengama kan tradisi buda!a bangsa Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama Sentiasa bersatu-"adu da am sesebuah mas!arakat Ketinggian ni ai buda!a bangsa • Mengharga i dan mengama kan tradisi buda!a bangsa

Catatan

2*4 $ara1ak dan $abah a. 4atar be akang sejarah

Mengetahui tentang latar belakang sejarah dan mas2arakat $ara1ak dan $abah

Kesu tanan Kuasa autonomi

Semangat bermas!arakat

$$

16

Sarawak dan Sabah - 'erta ian Sarawak dan Sabah dengan Kesu tanan Brunei dan Kesu tanan Su u

ras 1 • Menceritakan "erta ian sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesu tanan Brunei dan Su u

Minggu

Tema/Tajuk b. Keadaan mas!arakat - Kum"u an etnik dan "etem"atan ras 1

Hasil Pembelajaran &tnik

Konsep/ Istilah

Cadangan kti!iti Pembelajaran Mel7rek dan Melabel Ka/asan: 'etem"atan kum"u an etnik di Sarawak dan Sabah di atas "eta Kajian Gambar: 'etem"atan kum"u an etnik di Sarawak dan Sabah

• •

17

Men!enaraikan kum"u an etnik di Sarawak dan Sabah Men!atakan okasi "etem"atan kum"u an etnik di Sarawak dan Sabah

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme 'ermuafakatan mengukuhkan negara kita • Mengama kan hidu" bersatu "adu

Catatan

18

c. Kegiatan sosiobuda!a - Cara hidu" dan buda!a )"endidikan5 "eraturan5 kesenian5 adat resam5 agama dan ke"erca!aan+

ras 1

Animisme

Menceritakan cara hidu" dan buda!a kum"u an etnik di Sarawak dan Sabah ras 2 • Menghubungkaitkan kawasan "etem"atan kum"u an etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidu"5 dan buda!a ras ) • Membuktikan kewujudan buda!a bermuafakat da am kehidu"an mas!arakat Sarawak dan Sabah

Keka!aan warisan buda!a Ma a!sia • Menghargai keindahan dan warisan buda!a Ma a!sia

$*

Minggu

Tema/Tajuk d. Kegiatan ekonomi - Sara diri - 'er ombongan - 'erdagangan - Sistem "ertuka-ran barang - &ks"ort )sagu5 sarang burung5 dan timun aut+ ras 1

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah Sara diri 'ertanian "indah (amu

Cadangan kti!iti Pembelajaran Perbincangan Kumpulan: Kegiatan ekonomi "enduduk Sarawak dan Sabah

19

Men!enaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah ras 2 • Menghubungkaitkan kawasan "etem"atan kum"u an etnik di Sarawak dan Sabah dengan kegiatan ekonomi ras ) • Menghuraikan tamu ke arah "er"aduan di Sabah

"nsur #an Tingkahlaku Patriotisme Ke"e bagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rak!at • Sentiasa memajukan ekonomi negara

Catatan

$. $1 $$ %IM C$I# G A# SM8K P %A S!BA#G (*&,

". (-K &I P%P%'IK$ ( KHI' T H"( P%P%'IK$ ( KHI' T H"( C TI AK$I" TA$ # '&2)&&)(*&+ - *&)*&)(*&,.

$/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful