P. 1
23. Isu-Isu Kokurikulum

23. Isu-Isu Kokurikulum

|Views: 1|Likes:
Published by Norazzizi Ruslee
selamat
selamat

More info:

Published by: Norazzizi Ruslee on Dec 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

1. Pelantikan Guru Penasihat

1.1 Pelantikan Guru Penasihat tidak berdasarkan Akta Pendidikan 1996 1.2 Penalti yang dikenakan adalah berdasarkan : Peraturan 2 dalam peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Akta Kerajaan Jilid 42/no 11(tamba an !o 41) Perundangan (A)P"#"(A) 19$ bertarik 21 %ei 199&. Penalti yang dikenakan tidak melebihi RM50 000 atau 2 tahun pen ara 1.! "emua peraturan tentang pengurusan k#kurikulum sek#lah hendaklah diru uk pada d#kumen$surat pekeliling yang dilampirkan$ yang telah sedia ada. 1.% &Perintah Am' "ese#rang Guru yang tidak masuk kelas untuk menga ar atau tidak menghadiri akti(iti k#kurikulum sebagaimana yang ditetapkan #leh )etua *abatan di dalam adual +aktu$ tak+im adalah dianggap telah melanggar Peraturan "ek#lah dan b#leh dikenakan tindakan tatatertib. Perlanggaran ,ata )elakuan di ba+ah Peraturan-Peraturan Pega+ai A+am .)elakuan /an ,atatertib0199!: %.20 "ese#rang pega+ai tidak b#leh11 .g0 ,idak bertanggung a+ab2 .i0 ingkar perintah atau berkelakuan dengan apaapa 3ara yang b#leh dita4sirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 2. Pengurusan Ba an Beruni!"r#$Kela%$Persatuan. ru&uk an gunakan garis 'an uan (ang isertakan. 2.1 Sila

"emua sek#lah diminta untuk menggunakan garis panduan pengurusan k#kurikulum seperti dalam lampiran 1.25 perkara yang dinyatakan dalam lampiran berkenaan hendaklah dipatuhi.('ujuk Peraturanperaturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam (arta Kerajaan Jil"42/!o"11 ()amba an !o"41) Perundangan ( A ) 19$ bertarik 21 %ei 199&" 2.2 "emua 5adan 5eruni4#rm yang tidak diluluskan penda4tarannya dikira tidak sah dan segala implikasi 1

2.!

undang-undang adalah di ba+ah tanggung a+ab Pengetua$Guru 5esar. Penubuhan Persatuan seperti Persatuan Agama 6indu$5uddha$)ristian dan sebagainya mestilah mematuhi "urat Pekeliling 7khtisas 9$2000.)elulusan mestilah daripada Pengarah Pela aran selaku Penda4tar0. )utipan 8uran$/erma

2.%

2.%.1 7stilah yuran tidak b#leh digunakan9sebaliknya digantikan dengan istilah derma atau sumbangan. 2.%.2 "emua kutipan mestilah mengikut peraturan Akta 1996 dan di ba+ah penga+asan Pengetua$Guru 5esar. 2.5 Akti(iti 2.5.1 Akti(iti yang diran3ang mestilah ber#rientasikan pendidikan9pengetahuan dan keperluan semasa. 2.5.2 Akti(iti-akti(iti yang bertentangan dengan nilai dan tatasusila hendaklah dielakkan. 2.5.! Akti(iti k#kurikulum hendaklah di alankan sepan ang tahun9tiada penge3ualian bagi kelas peperiksaan9namun begitu pengisian akti(iti hendaklah men urus ke arah memantapkan dan mengukuhkan kurikulum. 2.6 Pemantauan Penyeliaan Akti(iti )#kurikulum 2.6.1 Pemantauan akti(iti k#kurikulum hendaklah dilakukan #leh pihak pengurusan k#kurikulum untuk memastikan keberkesanan pengurusan sesuatu badan beruni4#rm$kelab$persatuan. 2.: Pelap#ran$/#kumentasi 2.:.1 "ek#lah perlu menyediakan pelap#ran9d#kumentasi dan penilaian bagi setiap pr#gram yang di alankan disek#lah. ). *ak+i# Sek"lah 2

!.1 !.2

5erdasarkan tak+im yang dikeluarkan #leh *P"$PP/. "ek#lah diminta memastikan baha+a akti(iti Merentas /esa9 "ukan ,ahunan dan Perkhemahan dimasukkan dalam ,ak+im "ek#lah.! enis akti(iti ini +a&i% dilaksanakan di peringkat sek#lah. Pihak sek#lah diminta menghantar satu salinan ,ak+im "ek#lah ke PP/ pada atau sebelum )1 ,anuari 2--. .;.P : Penyelia )#kurikulum0 an

!.!

/.

Mes(uarat Bersa#a ,a+atankuasa K"kurikulu# ,a+atankuasa Kurikulu# Sek"lah %.1

"etiap sek#lah +a ib tubuhkan *) )#kurikulum sek#lah berdasarkan "P7 $ 19<5 ini mesti di pengerusikan #leh Guru

%.2 *a+atankuasa 5esar$Pengetua. %.!

Ahli-Ahli *a+atankuasa b#leh dilantik di kalangan Pen#l#ng )anan9Guru Penyelaras Persatuan95adan 5eruni4#m dan "etiausaha "ukan. =#kus9misi dan (isi k#kurikulum sek#lah hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat peringkat a+atankuasa.

%.%

%.5 "atu mesyuarat penyelarasan bersama dengan a+atankuasa kurikulum sek#lah hendaklah diadakan pada a+al tahun untuk memastikan pr#gram sek#lah bersi4at bersepadu dan mempunyai halatu u yang sama. %.6 .. "etiap mesyuarat mesti mempunyai minit.

Seni Me#'ertahankan 0iri 5.1 5.2 "emua )elab "eni Mempertahankan /iri$5ela /iri dimasukkan dalam 5adan 5eruni4#rm. Perlantikan pers#nel atau urulatih luar mestilah mengikut pr#sedur yang telah ditetapkan #leh ;nit Penda4taran *P". 'ujuk *P#P +il 2/1997 JP* 77&, - Panduan Penubu an .an Pengurusan Kelab )aek/on.o/*eni %emperta ankan

.iri" 3

5.! tahun. 5.%

)ebenaran *urulatih >uar hendaklah diperbaharui setiap "ek#lah berhak menggantung akademi yang gagal mengikut mem#randum perse4ahaman yang telah ditandatangani antara pihak sek#lah dengan akademi tersebut. 'ujuk *P#P +il 2/1997 JP*"772&, - Panduan Penubu an dan Pengurusan Kelab )aek/on .o/*eni %emperta ankan .iri"

"eni Mempertahankan /iri 1. Penubuhan Persatuan taek+and#$"ilat 1.1 "ila patuhi pr#sedur mengikut keperluan Akta Pendidikan 1996. 2. Panduan menerima urulatih luar melatih Persatuan ,aek+and# sek#lah. 2.1 *urulatih luar menghantar perm#h#nan rasmi bersama d#kumen s#k#ngan untuk melatih ahli-ahli persatuan kepada pihak sek#lah. Pihak sek#lah menyediakan mem#randum perse4ahaman yang dipersetu ui kedua-dua pihak.

2.2

3. "urat perm#h#nan urulatih bersama-sama d#kumen perse4ahaman dihantar ke PP/.;nit Penda4taran0. %. PP/ akan memberi kelulusan untuk melatih dan sah laku sehingga !1.12.2005 saha a. 5. Persatuan dan urulatih tertakluk kepada syarat-syarat berikut : 5.1 Persatuan mempunyai rek#d yang menun ukkan telah ditubuhkan dan dida4tarkan di sek#lah serta mempunyai sistem pengurusan yang teratur..Ru uk Akta Pendidikan 1996:Peraturan-peraturan Pendidikan.Persatuan "ek#lah0 199<?9 "etiap murid yang men adi ahli persatuan ini adalah dengan kerelaan sendiri dan hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa$pen aga. ,iada unsur paksaan kepada mana-mana pihak. 4

5.2

5.!

5.%

Murid tidak b#leh men adi ahli se3ara langsung kepada badan luar yang dida4tarkan di ba+ah Penda4tar Pertubuhan."ehubungan dengan itu9mereka tidak b#leh dilibatkan dengan akti(iti badan induk urulatih. 8uran penda4taran bagi tu uan yuran bersekutu dengan badan induk *urulatih tidak dibenarkan untuk dikutip. Murid tidak dibenarkan menyertai sebarang pertandingan melainkan yang dian urkan #leh )ementerian Pela aran.5ila menyertai mana-mana pertandingan $akti(iti yang dian urkan #leh pihak luar9hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Pengetua$Guru 5esar dan PP/. Murid bagi sesuatu kumpulan atau unit latihan hendaklah dalam lingkungan umur yang tidak banyak be@anya./i peringkat sek#lah rendah9murid ,ahap "atu dan ,ahap /ua hendaklah berada di kumpulan berasingan."ebaik-baiknya mereka hendaklah diasingkan kepada kel#mp#k mengikut antina .lelaki$perempuan0. )urikulum "eni 5ela /iri ,aek+and# hendaklah elas dan teran3ang serta mampu menyediakan para pela ar untuk menyertai pertandingan yang diiktira4 #leh M""M9";)MA9";)AA "BA dan peringkat dunia .C7D0. )urikulum seni bela diri ,aek+and# uga perlu elas dalam hal-hal mengenai peringkat pen3apaian dan pensi ilan.Pihak sek#lah hendaklah mengatur kebenaran untuk tu uan yang berkenaan. Pihak sek#lah saha a yang dibenarkan membuat kutipan +ang daripada murid. Penda4tar sek#lah-sek#lah berhak menyemak 7mbangan )e+angan )elab dari masa ke semasa mengikut peruntukan &,he "3h##ls ."#3ietis0 regulati#n91956.:0.20.

5.5 5.6

5.:

5.<

5.9

5.10 5.11

5.12 *urulatih yang di emput #leh pihak sek#lah dan diluluskan #leh PP/$*PA saha a yang b#leh men alankan akti(iti di sek#lah. 5.1! *urulatih dilarang me+akilkan kepada #rang lain untuk melatih murid sek#lah berkenaan. 5

5.1% "e#rang *urulatih akan hanya mengendalikan latihan kepada suatu kumpulan ahli yang tidak melebihi 25 #rang pada setiap sesi latihan supaya penga+asan dan pr#ses latihan dapat di alankan dengan berkesan. 5.15 Pihak sek#lah dan *urulatih hendaklah mematuhi Panduan Menerima *urulatih >uar dan kandungan "urat Perse4ahaman.M#;0 antara pihak persatuan dan pihak urulatih9termasuk bayaran perkhidmatan ke urulatihan sebanyak RM60.00 .Ringgit Malaysia : Bnam Puluh "aha a0 se am. 5.16 *urulatih hendaklah men aga etika sebagai se#rang pendidik9sentiasa berbudi pekerti dan berpakaian kemas serta mematuhi segala peraturan9arahan yang sedang berkuatkuasa. 5.1: "esi latihan tidak akan mengganggu keli3inan pr#ses penga aran dan pembela aran di sek#lah. 5.1< "etiap sesi latihan meestilah dihadiri dan dia+asi #leh guru penasihat persatuan$kelab supaya tidak berlaku unsurunsur pen3abulan keh#rmatan murid dalam apa bentuk pun9se3ara langsung atau tidak langsung.Pastikan keselamatan pela ar ter amin. 5.19 >atihan yang di alankan hanya melibatkan murid sek#lah berkenaan saha a. 5.20 "emua sesi latihan hendaklah diadakan di premis sek#lah berkenaan saha a9melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada PP/. 5.21 Melatih murid dari beberapa sek#lah yang digabungkan adalah dilarang9melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada PP/. 5.22 "uatu sesi latihan tidak melebihi dua am9iaitu pada 1111111.dari am 11111111 hingga 111111 seperti yang dip#h#n. 5.2! Pihak sek#lah diingatkan baha+a latihan yang dibuat di hari-hari 3uti umum adalah dilarang sekiranya$kerana guru penasihat$bertugas tidak dapat hadir bersama untuk tugas penyeliaan dan penga+asan. 6

5.2% Guru9murid dan premis sek#lah kera aan dan bantuan kera aan adalah dalam ka+alan kera aan.Pihak sek#lah$PP/ berhak menamatkan perkhidmatan atau membatalkan kebenaran kepada mana-mana urulatih sekiranya terbukti telah melanggar syarat-syarat dan panduan yang tersebut di atas. 5.25 Pihak sek#lah$persatuan hendaklah mematuhi Akta Pendidikan 19962Peraturan-Peaturan Pendidikan .Persatuan $ )elab0 199<. "urat Pekeliling 7khtisas "P7 5il.9$20002Panduan )eselamatan /iri Pela ar "emasa Penga aran Pendidikan *asmani dan )esihatan serta )egiatan k#kurikulum dan "ukan di dalam dan di luar )a+asan "ek#lah. 5.26 "ila patuhi peraturan keselamatan bagi akti(iti yang berisik# tinggi. 5.2: ;ntuk kepentingan semua pihak9akademi seni mempertahankan diri yang digunakan pihak sek#lah mesti akur dengan segala syarat dan peraturan yang telah ditetapkan #leh pihak sek#lah.7ni termasuk penggunaan premis9latihan9yuran bulanan9 adual latihan .Pen adualan-dari segi pelaksanaan bilangan minit yang diperuntukkan hendaklah dipatuhi0dan kehadiran guru penasihat. 1. Penilaian Akti2iti K"kurikulu# 6.1 Penilaian akti(iti sek#lah Rendah dan Menengah berdasarkan garis panduan yang dikeluarkan #leh )ementerian Pela aran Malaysia. "ek#lah +a&i% membuat penilaian setiap tahun.,ahap pen3apaian hendaklah direk#dkan."kala A - B digunakan. "ila ambil kira kes pela ar yang tidak dapat menyertai ketigatiga akti(iti kerana terlibat dengan latihan bermusim$pusat apabila me+akili negeri$negara.Pela ar-pela ar berkenaan hendaklah dibantu agar sekurang-kurangnya mendapat markah D se3ara keseluruhan. "ek#lah diingatkan untuk merek#dkan markah tertinggi pela ar dalam tahun yang dinilai."ebagai 3#nt#h : markah pela ar semasa di ,ahun 5 $ ,ingkatan % 7

6.2 6.!

6.%

digunakan9+alaupun pela ar tersebut kurang$tidak mahu menyertai akti(iti k#kurikulum semasa berada di ,ahun 6$,ingkatan 5.Perkara ini tidak harus diumumkan kepada para pela ar. 6.5 5erdasarkan analisis markah penilaian k#kurikulum9pihak sek#lah diminta mengka i semula keberkesanan setiap pr#gram$akti(iti yang di alankan. "etiap sek#lah hendaklah menghantar lap#ran keputusan penilaian k#kurikulum setiap tahun sele+at-le+atnya pada atau sebelum 15 A#(ember setiap tahun.

6.6

7. Kegagalan$Enggan Mengha iri Akti2iti K"kurikulu#. :.1 "emua pela ar dan guru +a ib menyertai akti(iti k#kurikulum berdasarkan Akta Pendidikan 1996.Pihak sek#lah akan berhadapan dengan masalah apabila ibu bapa enggan membenarkan anaknya menyertai akti(iti k#kurikulum atas alasan-alasan tertentu. Garis Panduan $ Peraturan ,etap mengenai perkara ini mestilah dimasukkan dalam Peraturan )#kurikulum "ek#lah. Pen aga$7bu 5apa dimaklumkan se3ara bertulis mengenai +a ibnya menyertai akti(iti k#kurikulum berdasarkan Akta Pendidikan yang sedia ada. 7bu bapa men a+ab masih tidak mahu anaknya menyertai akti(iti k#kurikulum dan sanggup menerima apa saha a bentuk tindakan. Pihak sek#lah memaklumkan se3ara rasmi baha+a anaknya akan mendapat pangkat B atau gagal dalam "i il Penilaian )#kurikulum dan akan direk#dkan dalam "i il 5erhenti "ek#lah. .'ujuk peraturan 4 dalam peraturan-peraturan pendidikan (Persatuan sekola ) 199& 0ang diterbitkan sebagai /arta kerajaan jilid 42/!o 11 ()amba an !o 41)" Perundangan 3. 4uti U#u# $ Hari Sa%tu Minggu Perta#a <.1 an Ketiga.

:.2

:.!

:.%

:.5

Pihak sek#lah hendaklah mengh#rmati keputusan kera aan yang telah menetapkan 3uti pada hari "abtu pertama dan 8

ketiga. "eb#leh-b#lehnya tidak diadakan sebarang akti(iti sek#lah. <.2 "emua akti(iti yang diran3ang dan tidak dapat dielakkan pelaksanaannya pada hari "abtu berkenaan9 hendaklah mendapat persetu uan bertulis daripada murid9guru dan ibu bapa. Aga#a Rak(at7SAR8 Pa a

5. Kelas 6ar hu Ain$Sek"lah Setia' Hari Ra%u. 9.1

Persetu uan membenarkan murid sek#lah rendah keluar pada hari Rabu untuk akti(iti k#kurikulum telah dipersetu ui #leh *A7"9"urat makluman daripada *A7" telah dihantar kepada semua "AR. "emua akti(iti yang diran3ang dan tidak dapat dielakkan pelaksanaannya pada hari "abtu yang berkenaan hendaklah mendapat persetu uan bertulis daripada murid9guru dan ibu bapa.

9.2

1-.

Ma&lis Ras#i Sek"lah$Pengen alian Ma&lis Ras#i. 10.1 Pihak sek#lah diminta menubuhkan a+atankuasa pr#t#k#l sek#lah yang dipengerusikan #leh pengetua$guru besar. 10.2 Ahli-ahli a+atankuasa terdiri daripada Pen#l#ng-Pen#l#ng )anan9 guru )anan Mata Pela aran 5ahasa9Guru Agama dan melantik se3ara rasmi dua #rang urua3ara sek#lah. 10.! Pihak sek#lah diminta melengkapkan keperluan pr#t#k#l seperti r#strum sek#lah9tr#li hadiah dan +alkie-talkie. 10.% /alam mengebdalikan ma lis rasmi yang melibatkan tetamu keh#rmat9sila dapatkan khidmat nasihat dari PP/$*P".

10.5 Pr#t#k#l di PP/$*P" adalah di ba+ah ;nit Perhubungan A+am. 'ujuk *P1 +il"1,/19&9 11. Peruntukan Khas K"kurikulu#$M"ti2asi *ahun 2--. 11.1 "emua sek#lah diminta untuk menghantar satu salinan perbelan aan peruntukan k#kurikulum 2005 ke Pe abat Pela aran /aerah .;.P : Penyelia )#kurikulum0 pada atau sebelum !0 Mei 2005 dan !0 "eptember 2005. 9

11.2 Perbelan aan peruntukan ini mestilah mengikut garis panduan$peraturan yang ditetapkan #leh ;nit )e+angan9*P". 11.! /imaklumkan peruntukan khas untuk k#kurikulum tahun 2005 akan diteruskan.Pihak sek#lah diminta untuk membelan akan peruntukan ini sehingga akhir tahun. 12. Perlantikan Se%agai Pengerusi Akti2iti Peringkat 0aerah. 12.1 "ila gunakan b#rang pelantikan$surat yang telah disediakan #leh Pe abat Pela aran /aerah. 12.2 Pengerusi diminta memanggil mesyuarat *a+atankuasa )e3il dan memastikan bidang tugas dilaksanakan mengikut peran3angan yang telah ditetapkan. 12.! *ika tarikh pelaksanaan akti(iti peringkat daerah tidak begitu sesuai9*a+atankuasa berhak membuat pindaan dan memaklumkan kepada PP/."ebaik mungkin9tarikh berkenaan hendaklah bersesuaian dengan tarikh peringkat negeri.

1).

Pertan ingan $ Akti2iti Peringkat 0aerah.

1!.1 Pihak sek#lah sepatutnya telah membuat peran3angan a+al dan latihan untuk menyertai pertandingan peringkat daerah. 1!.2 Pihak sek#lah hendaklah mengenalpasti beberapa akti(iti yang men adi teras utama pasukan sek#lah.Persiapan9latihan dan pembentukan pasukan hendaklah dibuat peran3angan se3ara sistematik dan tidak se3ara Ead- o23. 1!.! "ek#lah dikehendaki menentukan target pen3apaian untuk melahirkan pasukan yang bekualiti. 1!.% )eba ikan guru$murid yang menyertai pertandingan peringkat daerah mestilah diambil kira$diberi keutamaan. 1/. 0ata K"kurikulu#. 10

1%.1 "ila lengkapkan b#rang yang diberi dan kembalikan ke Pe abat Pela aran /aerah pada atau sebelum !1 *anuari 2005 .;.P : Penyelia )#kurikulum0 1%.2 "ek#lah uga b#leh menghantar data berkenaan dalam bentuk disket mengikut 4#rmat b#rang yang disediakan. 1.. Per#"h"nan 4uti *an'a Rek" $ Surat Pele'asan

15.1 5adan AGC mem#h#n 3uti tanpa rek#d untuk guru$kakitangan sek#lah mestilah menghantar perm#h#nan tersebut kepada *P".;nit )#kurikulum0. 15.2 Duti latihan pasukan sukarela. 15.! Duti menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan$persatuan 15.% Duti kursus-kursus lain. 15.5 Duti menghadiri latihan syarikat ker asama. 15.6 Duti untuk masuk peperiksaan 15.: Duti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas. 15.< Duti mengambil bahagian dalam #lahraga$sukan. ('ujuk Perinta Am Kerajaan (+ab 4) - 41-45 dan 44-47") 15.9 "ek#lah yang inginkan surat pelepasan dari PP/ untuk guru- guru bertugas dalam akti(iti k#kurikulum dikehendaki mengemukakan salinan nama guru-guru yang terlibat seminggu sebelum tarikh akti(iti di alankan. 11. *untutan Per&alanan$Harian$Elaun Makan 0ala# Akti2iti K"kurikulu# 16.1 Guru-guru$pega+ai yang terlibat dalam akti(iti k#kurikulum layak membuat tuntutan per alanan9elaun harian9elaun makan9l# ing berdasarkan kelayakan dan pekeliling sedia ada. 16.2 "emua tuntutan hendaklah disahkan #leh Pengetua$Guru 5esar dan dihantar terus ke *abatan Pela aran "elang#r mengikut pr#sedur biasa. 19. Garis Pan uan $ Peraturan 0ala# Akti2iti K"kurikulu# 1:.1 "emua sek#lah diminta menyediakan garis panduan$peraturan keselamatan se3ara bertulis melibatkan akti(iti-akti(iti berikut : a. Perkhemahan. 11

b. 3. tinggi. d. e. 13.

>a+atan sambil bela ar$pelan3#ngan. Penggunaan alatan sukan yang berisik# Akti(iti-akti(iti lasak. Aktiti(iti yang melibatkan air.

Akta Pelan:"ngan 15.9. 1<.1 Pihak sek#lah yang ingin membuat la+atan$melan3#ng mesti mematuhi pr#sedur dan peraturan yang telah ditetapkan. 1<.2 >ima #rang pela ar9satu kenderaan9satu destinasi mestilah memenuhi keperluan Akta Pelan3#ngan 195:. 1<.! Peraturan keselamatan dan langkah-langkah keselamatan se3ara bertulis hendaklah diberi kepada pela ar-pela ar sebelum sesuatu la+atan dilaksanakan. 1<.% "ebarang la+atan rasmi an uran sek#lah perlu buat makluman rasmi kepada pihak ibu bapa$pen aga murid.

15.

B"rang Ke%enaran Pen&aga$I%u Ba'a 19.1 =rasa yang menyatakan Epihak sek#lah tidak bertanggung a+abF tidak b#leh digunakan lagi."ila Ru uk surat pekeliling. 19.2 Akti(iti yang memerlukan tindakan segera9b#rang kebenaran b#leh ditandatangani #leh +arden.sek#lah berasrama penuh05agi sek#lah harian biasa9b#rang kebenaran yang telah ditantangani hendaklah diba+a hari pr#gram$akti(iti di alankan. 19.! Galau bagaimanapun9b#rang berkenaan tidak dianggap sebagai d#kumen yang sah dari sudut undang-undang. 19.% "ek#lah dinasihatkan untuk menda4tarkan b#rang kebenaran ibubapa$pen aga yang membenarkan anaknya menyertai akti(iti k#kurikulum dalam temp#h tahun berkenaan. 19.5 "emua pela ar mestilah menyertai "kim 7nsuran ,aka4ul.

2-.

*unas Ka et Re#a&a Sek"lah $ Ka et Ra#a&a Sek"lah 12

20.1 Crganisasi ini kepunyaan dan dilahirkan #leh )ementerian Pela aran Malaysia. 20.2 "etiap sek#lah diminta untuk menubuhkan Pasukan )adet Rema a$,unas )adet Rema a. 20.! "ila ru uk dengan Pengerusi ,eknik )R" /aerah untuk mengemaskini pengurusan dan pentadbiran )R"$,)R" sek#lah. 20.% Pihak sek#lah diminta untuk memastikan sistem kenaikan pangkat pela ar sehingga ke Pega+ai Garan. 20.5 Pemakaian pangkat dan gelaran dalam )R"$,)R"-sila ru uk panduan yang dikeluarkan #leh )ementerian Pela aran Malaysia. 21. Penu%uhan Kela% Setia $ Kela% Rukunegara. 21.1 "ek#lah diminta menubuhkan )elab "etia .)ementerian Penerangan0$)elab Rukunegara .*abatan Perdana Menteri0. 22.2 "ila dapatkan garis panduan penubuhan kelab ini melalui PP/. 22.! )elab ini bertu uan menyemai semangat 3inta dan sayangkan Aegara. 22. Pr"gra# *eri#a Kasih ; Integrasi Pela&ar Per'a uan7RIMUP8. an

22.1 Pihak sek#lah diminta memasukkan ketiga-tiga unsur ini dalam semua pr#gram yang diadakan disek#lah. 22.2 Penekanan kepada kedua-dua unsur ini amat penting dan perlu ditegaskan dan diter emahkan untuk meningkatkan sahsiah pela ar. 2). Pr"gra# Pra Khi #at Negara < 'eranan 'ihak sek"lah 2!.1 Pr#gram ini diletakkan diba+ah penyeliaan ;nit )#kurikulum setiap sek#lah."etiap sek#lah +a&i% melaksanakan pr#gran ini. 2!.2 )umpulan "asaran ialah pela ar tingkatan % yang ti ak akti! dalam akti(iti k#kurikulum . 13

2%.! Pihak sek#lah hendaklah #engesahkan penyertaan pela ar dalam pr#gram Pra )hidmat Aegara dalam "i il 5erhenti "ek#lah. 2.. Pusat K"kurikulu# Negeri 7PKN8 25.1 Penggunaan Pusat )#kurikulum Aegeri H berhubung dengan P)A .salinan kepada PP/0 dan membuat tempahan a+al serta bergantung kepada kek#s#ngan. 25.2 "emua akti(iti yang di alankan di P)A perlu menitikberatkan aspek keselamatan. 25.! Penggunaan tapak dan khemah adalah per3uma.Galau bagaimanapun9sumbangan sebanyak RM 5 setiap peserta akan dikenakan. 25.% Maklumat P)A $perm#h#nan: Pen#l#ng Pengarah : Bn.7brahim b. "aad..019-!022%500 Pusat )#kurikulum A."elang#r )em ,ekali96ulu >angat. 26. Penghargaan an Pengiktira!an Guru$Pers"nel k"kurikulu# terus

26.1 Penghargaan adalah +a ib diberikan kepada guru dan pela ar yang telah memberi sumbangan dalam akti(iti k#kurikulum. 26.2 GP) )#kurikulum dikehendaki memberi sumbangan kepada guru dan pers#nel yang terlibat se3ara akti4 dalam meningkatkan kualiti pendiddikan. 29. Hari K"kurikulu# Peringkat Sek"lah 2:.1 6ari )#kurikulum b#leh di adikan a3ara tahunan sek#lah. 2:.2 "etiap sek#lah perlu menetapkan hari di mana pela ar perlu memakai pakaian badan beruni4#rm yang disertai. 27.3 Pihak sek#lah b#leh menggunakan sedikit peruntukkan )#kurikulum$M#ti(asi untuk tu uan ini.

23.

Ma&lis Pe#ua!akatan PK K"kurikulu# 14

28.1

GP) )#kurikulum digalakkan menubuhkan ma lis pemua4akatan ini.

25. Pelantikan Pengerusi Pengel"la Pertan ingan K"kurikulu# 29.1 PP/ akan mengeluarkan surat pelantikan rasmi kepada pihak sek#lah yang akan men adi pengel#la akti(iti k#kurikulum an uran PP/.

)-.

Pelantikan Pega+ai *eknik K"kurikulu# 0aerah 30.1 Mulai tahun 20059PP/ akan 3uba melantik pega+ai teknik bagi setiap akti(iti k#kurikulum terutamanya badan beruni4#m.

31. Pengel"laan Akti2iti Peringkat 0aerah 0an Negeri !1.1 "emua sek#lah yang dilantik men adi Pengerusi Pengel#la dikehendaki menubuhkan a+atankuasa dan meru uk kepada garis panduan yang disediakan.

15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->