You are on page 1of 12

SK TOH INDERA WANGSA AHMAD BATU GAJAH PERAK

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A jawab dalam kertas jawapan objektif. Bahagian B jawab dalam kertas soalan. 2. Jawab semua soalan.

BAHAGIAN A: (40 markah) Arahan: tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawpaan plihan, iaitu A, B, jawapan "ang betul. #ilih jawapan "ang betul. 1. $ang berikut merupakan petempatan awal manusia, kecuali %%... A B 2. &ua 'umah banglo C D #inggiran sungai Kawasan lapang dan !. Antaran"a ada satu

Antara petempatan awal manusia di (egara kita ialah A &ua ha C &ua *elinga B &ua )ulu D &ua *empurung $ang berikut merupakan sebab manusia memilih gua sebagai petempatan awal, kecuali%%%
[Lihat halaman sebelah 1 SULIT

+.

PKSR 2 (SKTIWA) Kajian Tempatan Tahun 4

, ,,

berlindung daripada panas dan hujan tempat persembun"ian daripada musuh

,,, berlindungan daripada serangan binatang buas ,- gua mudah dibina oleh manusia pada .aman dahulu A B /. , sahaja , dan ,, C D ,, ,, dan ,,- sahaja

0alah satu petempatan awal manusia di pinggiran sungai ialah di % A B 0ungai )uda 0ungai *iang C D 0ungai Besar 0ungai *embeling

1.

)anusia pada .aman dahulu membuat tempat tinggal di atas pokok "ang disebut %. A B 'an *upik C D 'umah Khemah

2.

'umah tradisional )ela"u di )elaka dikenal sebagai A B 'umah )ela"u )elaka 'umah perabung lima C D 'umah limas 'umah kutai

3.

)engapakah manusia pada .aman dahulu memilih tinggal di kawasan pinggiran sungai4 , ,, mendapat bekalan air dapat menangkap ikan

,,, berlindung daripada 5ua5a ,- berlindung daripada musuh A B , dan ,, ,, ,, dan ,C D ,, ,,, dan ,,, ,,, ,,, dan ,-

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah ini.

6.

'umah dalam gambar di atas dikenal sebagai A B 'umah limas 'umah bagan C D 'umah )inangkabau 'umah )ela"u )elaka

PKSR 2 (SKTIWA) Kajian Tempatan Tahun 4 2 Reka bentuk bumbun rumah ini

[Lihat halaman sebelah

melentik men!eru"ai tan#uk kerbau

SULIT

7.

#ern"ataan di atas merujuk kepada rumah%. A B Kutai 8imas C D )inangkabau )ela"u )elaka

19.

Apakah fungsi lif "ang disediakan di rumah pangsapuri4 A B C D #enghuni dapat turun dengan 5epat jika berlaku ke5emasan :ntuk permainan kanak-kanak )enghalang penghuni jatuh 0ebagai hiasan

11.

!i &reenland, orang ;skimo membina rumah daripada bongkah ais "ang dikenal sebagai%.. A B 'an ,glu C D *upik Khemah

12.

'uang tamu digunakan untuk A B *idur )emasak C D )embasuh )enonton tele<is"en

1+.

Apakah jenis rumah "ang sesuai dibina di kawasan bukit dan ber5erun4 A B 'umah pangsa 'umah sebuah C D 'umah tiga tingkat 'umah pangsapuri

1/.

Kawasan penduduk padat menunjukkan bilangan penduduk adalah %%%%%. orang satu kilometer persegi. A B Antara 299 hingga +99 Antara 19 hingga 299 C D Antara 1 hingga /7 )elebihi 299

Soalan $% berdasarkan gambar di bawah ini.

11.

'umah seperti dalam gambar di atas terdapat di negeri%% A B C #ulau #inang 0elangor 0arawak
[Lihat halaman sebelah + SULIT

PKSR 2 (SKTIWA) Kajian Tempatan Tahun 4

D 12.

Johor

$ang berikut adalah 5ontoh bandar-bandar "ang mempun"ai penduduk padat. &ecuali %%% A B &eorgetown di #ulau #inang =ila"ah #ersekutuan Kuala 8umpur C D Ku5hing di 0arawak *awau di 0abah

13.

$ang berikut adalah jenis rumah moden. &ecuali %%% A B 'umah kondominium 'umah banglo C D 'umah teres 'umah limas

Soalan $8 berdasarkan gambar di bawah ini.

16.

$ang berikut adalah struktur dan bahan binaan untuk membina rumah dalam gambar di atas, kecuali%%.% A B #intu ka"u *angga ka"u C D *ingkap ka"u 8antai seramik

Soalan $' berdasarkan gambar di bawah ini.

17.

!i ;ropah, bahagian "ang bertanda > dibina dalam rumah untuk%% A B *empat beristirahat )en"ejukkan badan C D )emanaskan badan *empat men5u5i pakaian

29.

irri-5iri rumah "ang berkualiti adalah seperti "ang berikut, kecuali%%% A :pah tukang ka"u "ang mahal
/

Jenis ka"u "ang digunakan


[Lihat halaman sebelah SULIT

PKSR 2 (SKTIWA) Kajian Tempatan Tahun 4

!inidng kukuh

8antai kukuh

Soalan ($ berdasarkan gambar di bawah ini.

21.

Bumbung rumah di .on panas berbentuk seperti dalam gambar di atas bagi%% A B C D )engelakkan kerosakan pada bumbung semasa angin bertiup ken5ang )emudahkan tukang ka"u membina jenis rumah tersebut )emudahkan kanak-kanak bermain di atas bumbung )enahan air hujan bertakung

Soalan (( berdasarkan gambar di bawah ini.

22.

Apakah tujuan tukang ka"u membina bumbung rumah "ang berbentuk seperti dalam gambar di atas4 A B C D #enghias rumah ?an"a bentuk ini "ang menjadi pilihan penghuni rumah )emudahkan air hujan mengalir dan tidak bertakung )emudahkan binatang bisa masuk melalui bumbung rumah

2+.

Keban"akkan kawasan rumah di #rairie, Kanada dibina daripada ka"u kerana%%.. A B C D ita rasa penghunin"a )udah mengubah suai rumah )engelak daripada binatang buas Ban"ak terdapat pokok jenis daun luruh &hemah berbentuk )e i ti a Dibina #ari"a#a kulit an*in laut #an karibu Rumah "a#a mu)im "ana)

2/.

#ern"ataan di atas menerangkan tentang rumah A B ,glu *upik


[Lihat halaman sebelah 1 SULIT

PKSR 2 (SKTIWA) Kajian Tempatan Tahun 4

C D 21.

Banglo Khemah

$ang berikut adalah kepentingan rumah kepada manusia, kecuali%.. A B )emberi perlindungan )en"ediakan keselesaan C D )ewujudkan kemesraan )ewujudkan pertelingkahan

22.

@ungsi rumah sebagai tempat bagi mewujudkan kemesraan antara penghunin"a termasuklah%%.. , ,, tempat beristirahat berlindung daripada kejadian 5uri

,,, mera"akan hari pera"aan ,- meraikan keja"aan atau hari istimewa A B C D 23. , dan ,, ,,, dan ,,,, ,,, dan ,,, ,,, ,,, dan ,-

$ang manakah merupakan tanggungjawab kamu sebagai anak bagi mewujudkan keselesaan di rumah4 A B C D )engotorkan rumah )embantu ibu mengemas rumah )embiarkan adik membuang air di ruang tamu )eninggalkan pinggan kotor di atas meja makan

26.

8okasi tempat tinggal juga disebut sebagai%%. A B C D *empat tinggal 8etakn"a bangunan Kawasan tempat tinggal Kedudukan tempat tinggal

Rumah #ibina *auh+*auh antara )atu #en an !an lain 27. #ern"ataan di atas menerangkan tentang kawasan tempat tinggal di%%% A B +9. *aman perumahan Kampung C D Bandar #ekan

Antara "ang berikut, manakah 5iri keistimewaan tanah tinggi4 A B C D 0uhun"a panas 0esuai untuk petempatan 0esuai untuk membina jalan ra"a 0uhu "ang sederhana sejuk dan n"aman
[Lihat halaman sebelah 2 SULIT

PKSR 2 (SKTIWA) Kajian Tempatan Tahun 4

+1.

Kawasan "ang melebihi 169 meter dari aras laut adalah%%. A B #inggir laut *anah pamah C D *anah tinggi 8embangan

+2.

0imbol 5ua5a manakah "ang sesuai bagi menunjukkan keadaan 5ua5a hujan. A C

++.

Asal usul nama tempat tinggal dilihat dari aspek berikut. , ,, nama tokoh 5erita lagenda

,,, alam semula jadi ,- peristiwa bersejarah A B +/. , dan ,, ,,, dan ,C D ,,, ,,, dan ,,, ,,, ,,, dan ,-

Keistimewaan sesebuah tempat tinggal dilihat dari aspek "ang berikut. &ecuali %%%%.. , ,, prasarana warisan sejarah

,,, alam semula jadi ,- penjajahan bangsa asing A B +1. , dan ,, ,, dan ,,, C D ,, ,, dan ,,, ,- sahaja

Apakah tindakan kamu sewaktu banjir4 A B Bermain air )enangkap ikan


[Lihat halaman sebelah 3 SULIT

PKSR 2 (SKTIWA) Kajian Tempatan Tahun 4

C D

Bermandi-manda )endengar arahan anggota pen"elamat

+2.

Jawatan tertinggi dalam struktur pentadbiran negeri-negeri beraja ialah %%%. A B Ketua )enteri )enteri Besar C D #egawai !aerah 0etiausaha Kerajaan (egeri

+3.

$ang berikut adalah jabatan pentabdiran dan perkhidmatan awam "ang terdapat di peringkat daerah. &ecuali %%%.. A B #ejabat Agama ,slam #ejabat #elajaran !aerah C D #ejabat Kesihatan !aerah Kementerian Kerja 'a"a

+6.

#ern"ataan manakah "ang menunjukkan kepentingan perkhidmatan pelajaran kepada rak"at4 A B C D 'ak"at diberi peluang belajar 'ak"at beribadat dengan selesa 'ak"at diberi kebebasan beragama 'ak"at mendapat kemudahan rawatan kesihatan

+7.

$ang berikut adalah 5ontoh pekerjaan dalam bidang perindustrian. &ecuali %%% A B Aperator pengeluaran #engurus C D )ekanik !oktor

Soalan 40 berdasarkan gambar di bawah ini.

/9.

&ambar di atas menunjukkan kegiatan %%%%%.. A B #ertanian #erindustrian C D #erkhidmatan #erlombongan

PKSR 2 (SKTIWA) 6 Kajian Tempatan Tahun 4

[Lihat halaman sebelah SULIT

Baha ian B: (,0 markah) Arahan: *a-ab )oalan+)oalan !an berikut. A. /anu)ia "a#a 0aman #ahulu memilih ke"entin an ua )eba ai tem"at tin al. ua )eba ai tem"at tin al. N!atakan em"at

1. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB +. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (8 markah) B. N!atakan ciri+ciri ke)elamatan "a#a reka bentuk rumah "an )a. 1. Balkoni BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2. Koridor berpagar BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB +. *angga BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /. 8if BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (8 markah) C. N!atakan ti a *eni) rumah tra#i)ional. 1. 2. +. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (6 markah)

PKSR 2 (SKTIWA) 7 Kajian Tempatan Tahun 4

[Lihat halaman sebelah SULIT

D.

1erhatikan )itua)i

ambar #i ba-ah ini. N!atakan em"at lan kah !an

haru) kamu

lakukan )ekiran!a kamu men ha#a"i )itua)i be ini.

1. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB +. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (8 markah) 2. 1ilih *a-a"an #an len ka"kan *a#ual ber#a)arkan "erban#in an antara ke#ua+#ua ka-a)an tem"at tin al #i ba-ah ini. rumah dibina jauh-jauh antara satu dengan "ang lain berselerak

berjajar rumah dibina rapat-rapat dan teran5ang

a.

orak petempatan BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB b. 0usunan rumah BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

a.

orak petempatan BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB b. 0usunan rumah BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (8 markah)

PKSR 2 (SKTIWA) 19 Kajian Tempatan Tahun 4

[Lihat halaman sebelah SULIT

3.

Ber#a)arkan "eta #i ba-ah ini4 i)i ruan ko)on #en an *a-a"an !an betul.

1. 2. +. /. 1. G.

*empat ini terkenal dengan lagenda )ahsuri. Kawasan in sesuai untuk tanaman hawa sederhana. Bangunan Berkembar #etronas terletak di Bandar ini. Asal usul nama negeri ini berasal daripada nama pokok. &unung tertinggi di )ala"sia terletakn"a di sini. (10 markah)

1ilih *a-a"an #an len ka"kan *a#ual #iba-ah ini #en an men!atakan ti a contoh "eker*aan ba i )etia" *eni) ke iatan ekonomi !an #iberikan. Jurujual Kerani #esawah &uru #engurus kilang #eladang #etani #ens"arah #ejaja #ekedai run5it Jurutera Aperator pengeluaran

5eni) ke iatan ekonomi 1. #erkhidmatan a. b. 5. 2. #erniagaan a.


PKSR 2 (SKTIWA) 11 Kajian Tempatan Tahun 4

Contoh "eker*aan BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


[Lihat halaman sebelah SULIT

b. 5. +. #ertanian a. b. 5. /. #erindustrian a. b. 5.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (12 markah)

&2R6AS S7A8AN 6A/A6


!isediakan oleh %%%%%%%%%%. C'AB,A*:8 A!A=,A? B* )A?A)A!D &uru Kajian *empatan *ahun / !isahkan oleh %%%%%%%%%%%.%%. C)AE8A( B,( BA?A',(D #K #entadbiran 0K *oh ,ndera =angsa Ahmad !isemak oleh %%%%%%%%%%%% C'A?A$: B* =A?ABD Ketua Kumpulan #emikir Kajian *empatan

PKSR 2 (SKTIWA) 12 Kajian Tempatan Tahun 4

[Lihat halaman sebelah SULIT