You are on page 1of 3

CÁC LOẠI THỨC ĂN KỴ NHAU - GÂY NGỘ ĐỘC CHẾT NGƯỜI

Trong lú !" #$"n %!& 'n( ) %!* !úng %+ ,!-ng .* / !o0 !1+ !$*2 !"% 34 %5 !6$ 7+ n!8ng lo6$ %!& 'n %19ng :!;n r<% %!-ng %!1=ng n!1ng ng2> !$*?@ C5 l19ng > 3A .B2 #": nC$ %$"ng 7+ Tr2ng D2E .F ,!2>Gn 5 #A nH$ %rI( .0 #$J% !"% K& l12 / ."n 5 lo6$ %!& 'n nA>( n"2 'n Lng M lú 3N$ n!+2 KO %6o r+ .H %E ) !6$ !o PK( %!Q? !R !"% ng1=$@ 1. Mật ong, sữa, sữa đậu nành ăn cùng tắc tử đề phòng mau mau 2. Thịt gà, kinh gi i kị nhau !ùng ăn 1 "#c ng$a đ%u ph&t đi'n (. )a *a ăn + i ,au sam )-ng đau .u/n .u0i kh1 toàn +2n th3n 4. 5itamin ! ch c1 tham 67u cùng 8c h9n t:m cua ngh'u sò !h;ng ma< ăn ph=i +ài gi> !h#ng t0o ch7t đ?c *=ng @ ch9t ngA>i B. Can "Dn gi& đE nFc cA>i Gào chung m7t s0ch *H tAIi *an đ%u J. Thịt K' ng? đ?c Ko đ3u chL +M KAa h7u NOn +ào *ữa ăn

àng 1B. !hu8i ti'u. 6:n mửa *-ng K0 kh:ng <'n 5M Ko h=U s=n ăn "ion t. Thịt gà.Thịt . khoai m:n phiền hà Yu?t đau . hang mận ăn +: `0 K%< +i'm "oat tHn thAIng t& t.e . thịt ch1 no sa< ThA>ng Nu<'n nhA th9 c1 ngà< ung thA 14.ang chung 7u t%u T. thịt ch1 Nào N: ăn +ào đi t= h:n m' kh:n "A>ng 1X.au c=U c1 c3u 3m KAIng khV hu<9t tho&t +ào hA +: W. iu= "'.A ng Kbc đA>ng ph3n . *Ahi chanh ăn cùng 1 "#c "i'n thanh s7m .ắn kị cuO c=i Nào ăn nhiều sao tho&t "Aji đao tử th%n . fữa *ò.àng 1P. Q?ng kinh ch$ng *Rnh . QA>ng đOn + i sữa đậu nành đau *ong th&o K0 hoành hành su8t đ'm 12.uZn "0i nhA "à Kao đ3m [ \h:ng đADc n7u ăn c&c "o0i nhu<]n th^ + i những ph. cam . . \hoai "ang.ành .ền 1T. 6A c ch_.ugt.ch7t gi%u 5itamin ! 11.$ng +ịt "cn tdi than :i ăn +ào chắc ch9t mA>i mAIU . !=i thMa.Ii 1J.&U c3< 1(.P.ành Sà Ko thịt "Dn . K0 t. t. thịt ngEng tAhng thA>ng ăn +ào cI th^ đùng đùng s8t cao 1W. !hu8i h?t ăn + i mật đA>ng )ong phMnh.

ăm đA>ng hi^m ngu<./ng T. cam th=o nh . !& chap.&nh cho "àng N1m .#ng đ?c t$c khắc kh:ng c%n hdi t.2X.#ng đ?c ngu< hi^m ch n'n coi thA>ng T. .a 21.u' hAIng Th$c ăn tAIng ph=n t. )a *a ăn + i .au Kền T.