You are on page 1of 3

CẤP CỨU NGƯỜI BỊ RẮN HAY CON TRÙNG CẮN ĐỐT

Vũ Văn Luật T!"n! #$%n BHL &BĐ'ĐTĐ L"( )* +!$ ,- ./n 0/n1 T2$ n3n ./n 0/n t!45n) 678 .2 ,9t n)5: +!$;n n3n n!<n #" n!=n) n)45$ t.>n) )$2 ?*n! @An) tAn): 0!ậ( t.BC n!$Du +!$ +!En) 0Fu nG$H &2u +!$ 0/n n)45$: 0>n ./n t!45n) 0!38 (9t: n3n n!<n +!En) +-I n!ận J$Kn ?L ,$;t @" ./n @"n! !28 ./n ?M0: n!9t @" t.>n) ?%( tN$C O> #ậ8: +!$ +!En) (28 ,- ./n 0/n: n3n n!<n I!7$ t!ật ,*n! tPn!: n!2n! 0!Qn) @"( 0R0 #$K0 J4S$ ?<8T Cố gắng xác định sơ bộ xem đó là rắn lành hay rắn độc. Nếu tại ết cắn th!y c" hai hàm r#ng $i nhi%u ết ch!m h&nh 'ng cung( )h*ng th!y ết r#ng nanh là rắn lành. C'n nếu tại nơi bị cắn có hai ết r#ng nanh cách nhau +mm à một số ết r#ng nh, là rắn độc. Nếu đ-ng là bị rắn độc cắn h./c )h*ng xác định đ01c chắc chắn là rắn lành hay rắn độc( c2n ng3i y4n( tuy5t đối )h*ng c6 động 7h2n cơ th8 9ch:n( tay;< bị rắn cắn & c6 động s= làm ch. ch!t độc lan nhanh tr.ng cơ th8. Nếu bị cắn > ch:n( nạn nh:n )h*ng đ01c đi( hay chạy. Nếu có 7h0ơng ti5n sơ c?u có th8 làm nh0 sau@ A6a sạch ết rắn cắn bBng xà 7h'ng à n0$c sạch. CDng Ea. sạch 9đF )h6 )huGn bBng cách hơ tr4n ngHn l6a< rạch một đ0Ing Eài )h."ng JKmm( s:u độ Lmm tại ết r#ng nanh( sau đó n/n ra Mt máu. Nát )huGn ết rạch bBng c3n OK. h./c thuốc tMm K(JP( n0$c .xy già JQ th8 tMch( n0$c muối RS( r3i b#ng ết th0ơng bBng gạc * )huGn. Ti%u c2n l0u U Nếu ết cắn đF bị h.ại t6 h./c rắn đF cắn n6a giI th& )h*ng n4n rạch Ea & )h*ng có tác EVng.

t 0/n _ Nếu bị rết cắn s= g:y đau( s0ng t!y à có th8 chết ng0Ii./c mang the. N4n thgc hi5n L l2n tr.U 7hát hi5n s$m các E!u hi5u suy h* h!7( tru[ tim mạch đ8 có cách x6 trM )ị7 thIi.ng( c2n b!t động chi bị cắn( chuy8n nạn nh:n đi b5nh i5n ngay.a l4n nốt mu`i đốt( đắ7 l4n đó một miếng gạc( s= )h*ng bị ng?a à s0ng.ng.ài c*n trDng này hi5n Ei5n )há nhi%u tr. mi5ng rắn ch.ng bVi c:y rcm rạ7( Gm th!7( tối t#m( E. Xhe. dhi bị mu`i đốt( E:n gian có r!t nhi%u cách đ8 ng#n s0ng đ.a à.ai t:y thành tang lát m. hạn cing có th8 7ha l.àn chi bị cắn s= s0ng t. ch` bị đốt s= th!y r!t hi5u eu".Fng gi!m( x. Xuy nhi4n( có một ài cách trị E:n gian )hi rết t!n c*ng.ng( cạ7 nia.ng các hang hốc( h. R.ại t6( nạn nh:n bị tru[ tim mạch( i4m thcn( suy thcn c!7.i th:n. j.a l4n ch` mu`i đốt cing có c*ng EVng t0ơng tg./c * t*( )h*ng n4n ch> bBng xe đạ7( xe máy nh!t là )hi nạn nh:n có E!u hi5u bị sốc h. N4n chuy8n nạn nh:n bBng cáng( h. chuối chà xát l4n ết mu`i đốt h. dh*ng ng3i > g'( đống( bI bVi( gốc c:y có nhi%u hang hốc. Nếu )h*ng muốn mu`i keu!y r2yl( bạn hFy EDng lá bạc hà( tMa t*( lá cà chua ' nát l!y n0$c b*i l4n Ea( ch-ng s= s1 mDi à )h*ng Eám lại g2n bạn. Ch. dh*ng nBm ngh^ E0$i đ!t g2n các bVi c:y rcm rạ7 UuV$ ?Nt f. EYi sát mạch( huyết á7( nhị7 th> cZa nạn nh:n. m&nh tr.ng nhà ch-ng ta.ng x./c li5t 7h2n chi bị rắn cắn./c tre. rắn lVc cắn( nơi bị cắn s0ng t!y nhanh( ch^ sau b giI t.Nạn nh:n à nhWng ng0Ii có m/t )h*ng đ01c sI à. Nếu E.< cắn( s= có E!u hi5u i4m nhi]m r!t s$m( th0Ing ch^ sau + 7h-t đến J_Q giI( nạn nh:n th!y đau buốt tại ch`( ng0Ii m5t m. Nơ c?u x. gcy Eài aa đi aa )hua đ8 xua đu\i rắn./c đ2u rắn đF bị ch/t rIi )h. cy@ dhi c2n đi eua nhWng nơi này( nh$ đi Zng( h. ED rắn đF bị đánh chết h.ng ngày. Cing nh0 )hi bị rắn cắn( tốt nh!t bạn .i( chóng m/t( bu3n n*n( )hó há mi5ng( sV7 mi( giFn đ3ng t6( mạch nhanh( huyết á7 tVt( r3i ngang tim( ngang th> à t6 .( tMm tái( sau JQ giI ết cắn bắt đ2u h./c EDng n0$c cốt chanh t. T% 7h'ng rắn cắn Aắn th0Ing )iếm m3i % đ4m( ban ngày ch-ng th0Ing Gn n!7 tr.ng cZa . rắn h\ 9h\ mang( cạ7 n. Nếu E./c cắt cZ )h.i( hành t:y đc7 gic7( th. C? + 7h-t một l2n( l!y m/t tr. à ng?a.

ng Ea thịt s= g:y ng?a( đau nh?c( có )hi 7hát sốt. jạt )h\ eua r6a sạch( giF nhuy]n( đắ7 l4n cing ch. Nếu tg E?t c. chHc à./c EDng )im b#ng đốt nóng đ. mi5ng c.n gà hay nh$t ốc s4n( b*i l4n ết th0ơng 9tuy nhi4n cách này )h*ng 5 sinh lắm<.i .i( hành lá à thuốc lá( i4n tr'n à nnm à. Có th8 tr3ng c:y s" xung euanh nhà s= làm ch. t.ng tr0Ing h17 này( l!y thuốc là tGm n0$c điếu đắ7 l4n ết cắn à b#ng lại. _ T8 đu\i rắn( rết( bạn giF nh.hFy EDng s1i E:y buộc ch/t b4n tr4n ết th0ơng.i QKg( b3 c*ng anh oKg đem sắc đ/c( ngày uống Q l2n ch. bạn l!y n0$c muối r6a ết th0ơng. nạn nh:n ngcm một miếng 7hmn chua t. )ết eu" t0ơng tg.n e ra( r#ng e c'n lại tr. bBng đ2u ngón tay.ng điếu thuốc là. Xr. _ hạn cing có th8 l!y một Mt hạt mm 9 ang< nghi%n nát( đắ7 l4n ết rết cắn. rắn )h*ng t&m đến nhà bạn. Xiế7 the. ch` rắn( rết > th& ch-ng s= tg động b' đi ch` )hác.n e đ8 tg nó nh" ra( sau đó l!y *i t*i xát à.ng c\ c. j.a thuốc@ dn đ2u ngga QKg( c.< ch!m à. ết cắn. Nau đó EDng t. ết th0ơng. ết cắn. ch^ thi4n QKg( c:y 'i .ng các 7h0ơng 7há7 sau@ f!y n0$c điếu đ/c 97h2n n0$c giW tr. h4n cạnh đó( hFy ch.n e( sau đó l!y *i t*i b*i à. j. bVng c. đến )hi )h./c EDng lá bạc hà r6a sạch( giF nát( đắ7 à. Nau đó nhanh tay móc nh$t tr. VW 0/n dhi bị e cắn( )h*ng đ01c tg E?t ra mà 7h"i x6 lU bBng một tr.