You are on page 1of 14

Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ INH !I"N #I T$%&NG !À TÀI NGU'(N

)ÀI T*P

#N HỌC

PH+N TÍCH H" THỐNG

CBGD: Học viên:

TS.Chế Đình Lý Nguyễn Thị Ngọc Anh

TP-Hồ Chí Minh, 08/2008

,-,

F/i chi0A cfJ . <rng cBc h3 Rinh 2hBi 0. Đ=ngJ Tƒng Oi3n 2:ch Ehu Or 2Co Rinh zuy6n Clng ngn9 0pn C[n GiU .F/i <1ng 2hrc vn2 <pc hou c>.0A giB9 2unh Tisn Gi./ MHJMPI h. Th/nh 9h? H@ Ch: inhA cBch 2Cung 2D0 EhFGng HI E0J !/F nK0 -LLMA huy3n cN Oi3n 2:ch M-P E0QA R? ODn .0 Th/nh 9h? H@ Ch: -I^•P^€ | -IM•I-€ Einh <1 Đ=ngJ CBch 2Cung 2D0 2h/nh 9h? H@ Ch: inh EhFGng MIE0A Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n GiU giB9 inh Tọ./ Ehu Clng ngn9 0pn C[n GiU n70 gọn 2CFng <ị. N. Th/nh 9h? H@ Ch: inhJ UNxtCy <` c=ng nhnn <Dy . . C#n Gi$ ./ 2ên 012 Ehu 5GF 2@n 2]i huy3n C[n GiU c>.0 c>./ Ehu Or 2Co Rinh zuy6n 2hm gibi vbi h3 <1ng 2hrc vn2 <.0J ĐN ./ HHJ-MS ngTUiA g@0 cBc ODn 21c Vinh WXIYZA Vh04C v/ ChK0J Huy3n C[n GiU 5.A vvng <30 P-J-SL h.F .i 8 9h:.h.~i PJMh. huy3n .0 Th=n Hi39A cFng Hf. v/ Th]nh AnJ gi3n 2:ch c>. O]ng Rinh học c.n C#n Gi$ .F g@0 2hị 2C\n C[n Th]nh v/ ^ _`: )anh VhBnhA An Thbi Đ=ngA cd NhenA T. ng~ Đ=ng N.bn nhwJ %./ Ehu Clng ngn9 0pn vbi 012 zu[n 2h6 <1ng 2hrc vn2 <.iJ Huy3n n/y cN ^L cv ./ </n Ehu <u=i O/i WMacaca fascicularisZ cvng nhisu . TDyA v/ giB9 2unh )/ $ị. <=ng n..!‚ng T/u 8 9h:. gibi huy3n C[n GiU v/ Clng tBc huy3n Nhen TC]ch 2unh Đ@ng N.i | t/i Gfn n70 8 c}. hanh chi. 0isn Ouyên hGi !i32 N. &hu '( )*+ ./ MIPAh E0Qi-jJ Đị.ng 2:nh <.n _4n vbi h3 2h?ng R=ng C]ch O/y <pc chq.F vbi nhisu .J ĐDy .Tu R=ng Đ@ng N. vvng ngn9 0pnJ Vhu Or 2Co Rinh zuy6n Clng 0pn C[n GiU <T{c hanh 2h/nh 8 h] .inh -uy.A 2CFng <N: vvng .h. O]ngA 2CFng R? <N nƒi 5n2 .ng v/ cFng An 8 9h:. <1: -I•hh€ | -I•PI€ <1 v• )kc v/ 2unh Đ@ng N. O]ng <1c <BF <i6n hanh c>./ 012 huy3n v4n 5i6n n70 8 9h:.A v/ vvng chuy6n 2im9 hLJXXI h.Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MỞ Đ ! ".. )kcA giB9 5i6n Đ=ng 8 9h:. ck2 58i R=ngA C]chA Eh=ng cN nTbc ngọ2J $lng RBc v/ <TbcA <\2 Clng chim0 PMAhHY Oi3n 2:chJ Huy3n C[n GiU 2im9 cnn vbi 5i6n Đ=ng hi3n hou 012 Ehu Clng ngn9 0pn <.

B 9hƒi• <@ng 2hUi . nTbc ngF/i .Tˆng 2hêA S.bn 9hv R.RZA cB R\u hF.A EhF.Œ. 2l R=ng Đ@ng N. R9J‡ <\2 c..F/i 5f RB2 cN 2ên 2CFng RBch <w !i32 N.0 nhT: 2kc E‰ Wg4EEF g4EEFZA EŠ </ nTbc Wv.0 v/ 2F/n 2hm gibiJ ĐDy c‚ng ...„.i .F]i cDyA ch> ymu .hZA v:ch Wch4.ng Wn./ 012 Ehu Clng 0/ 2h4F <Bnh giB c>.. <i60 ./ <T{c Eh=i 9h…cA chK0 RNcA 5GF v3 2hu1c . t/i Gfn <6 C.n gio.Fni..Œ. ..CuR ‹.nh 2Bc n=ng nghi39 vbi .F/i 2h>y RinhA cB v/ cBc <1ng vn2 cN _Teng R?ng EhBcJihj Th(c v1): nhisu .F/iA Ehu h3 <1ng vn2 cN _Teng R?ng cN L .F/i 2hu1c PM họA -M 51J TCFng <N cN H.Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG H/ .F9hy.guR h. cBc chuyên gi. h3 Rinh 2hBi 2h>y vrc vbi h3 Rinh 2hBi 2Cên c]nA h3 Rinh 2hBi nTbc ngọ2 v/ h3 Rinh 2hBi nTbc 0pnJ $lng C[n GiU nhnn 012 .2FCZA 2CKn <\2 W9y2hFn 0F.A = C=A Ol.F/i chi0 nTbc v/ ML .F]i nTbc ./0 R]ch Eh=ng Eh: v/ nTbc 2hGi 2l cBc 2h/nh 9h? c=ng nghi39 2CFng 2hT{ng ngu@n R=ng Ž@ng N.2uRZA Ckn c]9 nFng W5ung.ngA <Tng vJv† v/ cBc . n.F/i 2hrc vn2A 2C8 2h/nh ngu@n cung c\9 2hqc Kn v/ nei 2C„ ng… chF C\2 nhisu .nuR R.uCuRZA 2CKn g\0 W9y2hFn C42icu.C.inh )h0i $lng ngn9 0pn C[n GiU cN <isu Ei3n 0=i 2CTUng C\2 <pc 5i32A .iA cvng vbi Gnh hT8ng c>. 0yO.F]i 2?2 nh\2 8 !i32 N.. .F/i Tu 2hm H.F/i .. R9JA H.F/iA Ehu h3 cB 2Cên -SI . WF9hiF9h.uJ ĐDy ./ <ị.F]i <nuA Ol.d 2T8ng 9h…c v… chF vi3c nghiên cqu EhF. họcA Ou .F/i 5f RB2A P .S.T{ng .ZA Ckn hƒ ch„.nn.A cBc ./ •zuG 2hnn• cN chqc nKng .BA CBngA vJv† ThG0 cw 5i6n vbi cBc .F/i cN v„J TCFng <N cN -.ịch Rinh 2hBiJ $lng ngn9 0pn C[n GiU <` 2C8 2h/nh •.2uRZA Ckn hƒ 0..i 0ˆA cBc ./ 5[n 2CkngA 0\0 2CkngA cBc zu[n h{9 <Tbc <=i ./ h3 Rinh 2hBi 2Cung gi.F]i cDy Kn zuGJ Đ2ng v1): Ehu h3 <1ng vn2 2h>y Rinh Eh=ng _Teng R?ng vbi 2Cên MII . 5[n 2Ckng cvng _u ƒiA 2C.{ nhT 5[n chu.v.uR 9FCFRuRZ† Vhu h3 chi0 cN EhFGng -SI .Rci. c/ WcCFcFOy. 5i6n Ž=ngJ .4 R9JA v/ Th. 5i6n Em cnn v/ cBc <{2 2h>y 2Cisu 0/ h3 2hrc vn2 nei <Dy C\2 9hFng 9h„ vbi 2Cên -HI .FOu.F/i Eh=ng 9hGi chi0 nTbc R?ng 2CFng nhisu Rinh cGnh EhBc nh..RRi.

!N vbi nhisu 2is0 nKng 9hB2 2Ci6n .ịch !/0 tB2 .ịch Rinh 2hBiJ .ng cN -H c=ng 2Canh <T{c 2Ci6n Eh.n <[0 OeiA <i 2huysn 2Cên R=ngA 2hK0 RDn chi0 vbi C\2 nhisu . Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n GiU <T{c 2h/nh .n9A 2hBng h•hIIS <` <T{c chqc Ou .ịch n/y <.nhA 5U cB2 0ịA vbi Eh=ng Eh: 2hFBng <`ngA <. N. Clng C[n GiU . .F/i chi0 Rinh R=ngA 2im9 _„c vbi </n Ehu hF.i vbi v?n OF. c=ng 5? <s Bn zuy hF]ch 9hB2 2Ci6n Vhu Ou .ên <mn PJhII 2‘ <@ngJ !bi Oi3n 2:ch MIJPII h.A C[n GiU <T{c zuy hF]ch 2h4F S 9hDn Ehu chqc nKng ch:nh: Ou .ng <T{c _Dy Orng 2C8 2h/nh Ehu Ou .n h/nh nhisu ch:nh RBch Tu <`i chF vl.ịch Rinh 2hBi 9hB2 2Ci6n 5sn vong c>.ịch Rinh 2hBi 5i6nJ Đ@ng 2hUiA <6 2hu h„2 <[u 2T v/F C[n GiUA TP HC <` 5.ịch Rinh 2hBiJ NK0 hIIIA Ehu Ou .ịch Rinh 2hBi n=ng nghi39A Ou .F]i hanh Ou .ịch 2h„ vị nhT 2hK0 zu.Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Ti34 n5ng 'u 6ịch Tl 012 vvng <\2 ngh‰FA C[n GiU <` <ƒi 2h.ịch Rinh 2hBi Clng v/ Ehu Ou ./ Ehu Or 2Co Rinh zuy6n 2hm gibi <[u 2iên c>./ 5i6nJ )i6n C[n GiU 2CFng _.P.SIY 2hum 2iêu 2h… <pc 5i32J C[n GiU <` <T{c UNxtCy c=ng nhnn .0 c>.nh nghi39 <[u 2T v/F <Dy nhT: giG0 HIY 2hum GTGTA 2hum Ru\2 2hum 2hu nhn9 OF.ịch hi3n <]iJ NK0 hIIPA U)Ng TP HC <[u 2T .J • <Dy cN nhisu hF]2 <1ng Ou .nh nghi39 -hYA giG0 2hê0 hI.~i c>.ịch Rinh 2hBi !/0 tB2 n70 2CFng vvng .ịch 2hm gibi c‚ng c=ng nhnn Ehu Ou .y Ehi <T{c 2h/nh 9h? H@ Ch: inh zuy hF]ch v/ 9hB2 2Ci6n 2h/nh Ehu Ou . 2hm gibi 8 nTbc 2.i Ehu Ou . <1ng vn2 nei <DyJ Tim9 giB9 vs 9h:.ịch Rinh 2hBi C[n GiU <mn nK0 hI-IJ Hi3n Ehu Ou .ng O` nhTng C\2 O]n O•A 2a0 hi6u vs h3 2hrc vn2 ./ 012 2CFng h.

dA cBc nh/ .inh )h0i )Bi Chu '( )*+ .n NhDn gDn Huy3n C[n GiUA Phfng T/i Nguyên =i TCTUng C[n GiU ’ GiBn 2im9: U)Ng TPJ HC A t8 TN TA t8 ThTeng 0]i Ou . ngu@n 2/i nguyên 2hiên nhiên v/ <. MEC T?=! FG 9HHM F? DI <N MJc )iêu '( 0n: .F nKng .ịch Rinh 2hBiJ ’ “Dy Orng 0= hanh Ou .n C#n Gi$D ?.n 'u 6ịch . O]ng Rinh học v/ 9hB2 2Ci6n Ou .rc zuGn .ịch 5sn vong Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n GiUJ C0c )h7nh 8h#n )*Kng 8hB4 vi '( 0n ’ TCrc 2im9: C1ng <@ng ODn cT R?ng 2CFng vvngA cBc c=ng 2y Ou .ịchA 5BF </iJ ’ T/i 2C{ Or Bn: Tƒ chqc nTbc ngF/i .unn cq EhF.ịch Rinh 2hBi 2CFng 0?i zu.CH C<C B=N C> L?=N @!AN AD( 0n 8h0) )*i.Du O/i: Cung c\9 cBc .inh -uy.ịchA ”y ).nh nghi39 v/ c1ng <@ng <ị. 9hTeng nh70 5GF 2@n <.dA zuGng 5BA </F 2]FA 5@i OTˆng nhDn viên nh70 2hu h„2 EhBch Ou .H. Ehu Or 2Co Rinh zuy6nJ ’ NDng c.n h3 vbi cBc <isu Ei3n 2r nhiên | Einh 2m . .Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG B7i )18 ": 9H:N T. O]ng Rinh học 2]i Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n GiU 9h…c v… chF nhu c[u 9hB2 2Ci6n Ou . …c 2iêu 2CTbc 0k2: ’ ĐT. học vs 5GF 2@n chF cBc nh/ zuGn . …c 2iêu . _` h1i c>.ịch 2CFng v/ ngF/i nTbcJ ./0 c=ng 2Bc zuy hF]chA cBc OF.

C<C B=N C> L?=N @!AN FG LL? .n v/ ĐgtHJ . vi3c 5GF 2@n cGnh zu. O]ng 2hê0 cBc <ị.ịchA Tƒ chqc nTbc ngF/i C1ng <@ng ODn cT R?ng 2CFng vvngA CBc c=ng 2y Ou . - .CH CMA HN C0c Oên cP 6iên -uQn S( RPng gP8 cSQ c0c Oên T0c R2ng cSQ cP 6iên -uQn '( 0n FQi )*T )i34 )7ng ThU @uQn yếu )*ọng C1ng <@ng ODn .n NhDn gDn Huy3n C[n GiUA Phfng T/i Nguyên =i TCTUng C[n GiU PhB2 2Ci6n Ou .rc 9h…c v… _Dy Orng v/ vnn h/nh Or Bn U)Ng huy3n .d v/ 5GF 2@n TNTN — ĐgtH 2CFng Ou . EhBch Ou .ịch Rinh 2hBi ??. ĐT./0 chF cT R?ng 2CFng hou <6 _Dy Orng nh/ nghuA ngTUi ODn <ị.nA nghu OTˆngJ Ou .n 2F/n chF cGnh zu. ĐNng gN9 <\2 <.ịch Rinh 2hBi CBc c=ng 2y Ou . GiGi zuym2 vi3c . Đ.Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG )BF </i U)Ng TPJ HC A t8 TN TA t8 ThTeng 0]i Ou . ĐNng gN9 nhDn . GiBF O…c ngTUi ODnA EhBch Ou .d C[n GiU giGi 2FG 9h…c v… chF Or Bn 5GF 2@n TNTN — ĐgtH I 2CFng Ou .ịch chF Ou EhBchJ Phfng Nguyên TCTUng GiU T/i .n . Học 2n9 Einh nghi30 - . NDng c.nJ .F E– nKng zuGn .0 zu. 9hTeng vvng nei 2h. Th„c <•y c=ng 2Bc <sn 5v . Tuyên 2CuysnA 9h?i h{9 vbi =i <en vị 2hi c=ng nh70 5GF v3 C[n . <i60 I . NDng c.d Ou .i 0/ họ R8 .ịch 2h.^.0 zu.n 2CFng c>.ịch Rinh 2hBi .F c=ng 2Bc zuGn .ịchA ”y ).ịch hi6u vs 2[0 zu.ịchA cBn 51 zuGn .ịch <mn .

n h3 h{9 2Bc chqc 2/i 2C{ . $.ịch )™ TšC Đ›NG NHIœU H•N . CBc c=ng 2y Ou . gDn cT 2CFng vvng )™ TšC Đ›NG ÍT H•N . NDng c. “40 _˜2 2imn <1 Or Bn . TKng 2‘ 2Cọng c>.M. Vm2 h{9 vbi Phfng TN T . GiGi zuym2 nhong vTbng 0kc 2CFng zuB 2Canh 2hrc hi3n Or Bn t8 TN T . ng/nh Ou .F c=ng 2Bc zuGn .ịch chF Or Bn hanh Ou . t8 TN T TP HC . PJ T/i Nguyên =i TCTUng C[n GiU .ịch Rinh 2hBi - - t8 ThTeng 0]i .F <ƒi h{9 2Bc vbi cBc 2ƒ . PhFng 9h„ 2hê0 cBc .ịch .ịch . t8 2hTeng 0]i Ou . . Tƒ chqc nTbc ngF/i 2/i 2C{ .ịch . C<C S<CH LWLC 9HY? HL9 Thu )h18 )h^ng )inTHIC H?ZN N2i 'ung C0c Oên 8h[i h\8 ThQ4 v_n ý Ciến Ghi ch] žNH H%•NG ÍT H•N . Đ<NH G?< VNH HWỞNG FG T M @!AN TXNNG CMA C<C B=N C> L?=N @!AN žNH H%•NG NHIœU H•N Cung c_8 )h^ng )in . U)Ng huy3n C[n GiU . “Dy Orng zu.F]i Ou . )BF </i ?F. Oịch v… 2CFng ce c\u Einh 2m )BF </i Tuyên 2Cuysn Cung c\9 2h=ng 2in I ???. zuym2 <ịnh 2imn h/nh Or Bn .d C[n GiU 2CFng c=ng 2Bc v/ 5GF 2@n TNTN — ĐgtH )! T v/ TN 2CFng Ou . U)Ng TPJHC . Đ[i )hKBi .Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2hiên nhiên v/ ĐgtH U)Ng HC TPJ . TT v\n vs cBc Oịch v… Ou .ịch . TC.

Phfng TN T . .n 'u 6ịch . U)Ng TPJ HC Ehi nhnn <T{c 2/i 2C{ 2l cBc 2ƒ chqc zu?c 2m RŸ 2imn h/nh Eh8i c=ng Or BnJ .inh -uy. Phfng TN T Ehi cN 2h=ng 2in ch:nh 2in vs họ GiU 2hqc 2Ci6n Eh./0 vi3cA .ịch . U)Ng huy3n C[n GiU . U)Ng TPJ HC . CBc c=ng 2y Ou .ịch . )BF </i Cvng .Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Thu 2hn9 2h=ng . MEC T?=! FG 9HHM F? DI <N . t8 TN T . 2h=ng 2in _u?ng R8 v/ 9hfng TN T cvng 9h?i h{9 2hrc hi3n .isn vbi c=ng 2Bc 2uyên 2Cuysn 5GF v3 0=i 2CTUng A cGnh zu.i _Dy Orng vnn h/nh cvng <@ng h/nh GiU Or Bn gkn . Phfng TN T .i <sn 5v giGi 2FGJ Cung c\9 2h=ng . ĐT. CBc 2ƒ chqc 2/i 2C{ . CBc 2ƒ chqc 2/i 2C{ . Phfng TN T C[n . 2h=ng 2in <mn c=ng ch„ng v/ cBc c=ng 2y Ou .ịchJ B7i )18 % : 9H:N T. Phfng TN T C[n .i Or Bn 2l c\9 2Cên RŸ 2hu 2hn9 2h=ng 2in vs cBc h1 ODn cT R8 hou <\2 .n v/ ĐgtH .n C#n Gi$D ?.X. U)Ng TPJ HC v/ cBc 2ƒ chqc 2/i 2C{ 9hB2 5i6u 2CTbc 5BF </i vs Or Bn nh70 <T.CH S`aT Abcy '(ng chiến 6d\c OeK )fn v7 8h0) )*i. Timn h/nh 2Ci6n Eh. U)Ng TPJ HC 2in chF họ .inh )h0i )Bi Chu '( )*+ . t8 2hTeng 0]i Ou . gDn cT 2CFng vvng Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n GiUJ U)Ng TPJ HC . t8 TN T Đ?i 2hF]i . gDn cT 2CFng vvng n70 2CFng zuy hF]ch <6 2Ci6n Eh.

ịch 2CFng v/ ngF/i nTbcJ .Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MJc )iêu '( 0n: . # nhiễ0 0=i 2CTUng OF hF]2 <1ng <Ui R?ng cFn ngTUi v/ OF R} O…ng hN.unn cq EhF. NDng c.F 2CFng 5GF v3 0=i 2CTUng .F nKng . O]ng Rinh học v/ 9hB2 2Ci6n Ou .dA zuGng 5BA </F 2]FA 5@i OTˆng nhDn viên nh70 2hu h„2 EhBch Ou .ịch Rinh 2hBiJ ’ “Dy Orng 0= hanh Ou .ịch 5sn vong Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n GiUJ C0c )h7nh 8h#n )*Kng 8hB4 vi '( 0n ’ TCrc 2im9: C1ng <@ng ODn cT R?ng 2CFng vvngA cBc c=ng 2y Ou .n h3 vbi cBc <isu Ei3n 2r nhiên | Einh 2m . c. học vs 5GF 2@n chF cBc nh/ zuGn . …c 2iêu 2CTbc 0k2: ’ ĐT.Du O/i: Cung c\9 cBc .dA cBc nh/ .ịch Rinh 2hBi 2CFng 0?i zu. Thu h„2 giBF O…c v/ hTbng nghi39 .L.rc zuGn . ngu@n 2/i nguyên 2hiên nhiên v/ <. Vhu Or 2Co Rinh zuy6n . O]ng Rinh học 2]i Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n GiU 9h…c v… chF nhu c[u 9hB2 2Ci6n Ou . CGnh zu.ịchA ”y ). Ehu Or 2Co Rinh zuy6nJ ’ NDng c./0 c=ng 2Bc zuy hF]chA cBc OF.F <Ui R?ng 2inh 2h[n . _` h1i c>. ¢ 2hqc ngTUi ODn chT. ch\2 .nh nghi39 v/ c1ng <@ng <ị. b<C ĐgNH S`aT t . …c 2iêu .n NhDn gDn Huy3n C[n GiUA Phfng T/i Nguyên =i TCTUng C[n GiU ’ GiBn 2im9: U)Ng TPJ HC A t8 TN TA t8 ThTeng 0]i Ou . 9hTeng nh70 5GF 2@n <.n <¡9 .ịchA 5BF </iJ ’ T/i 2C{ Or Bn: Tƒ chqc nTbc ngF/i ??. .

9hB2 2Ci6n .rc <[u 2T . Thu nhn9 2h4F <[u ngTUi cfn 2h\9 .ịch y . cBc nh/ <[u 2T nTbc ngF/i . cn9 Or Bn v.n 2D0 c>. TCanh <1 vKn hN.3 5GF 2@n v/ 5GF v3 2/i nguyên 2hiên nhiên . NDng c. Đ[u 2T 9hB2 2Ci6n Ou .ịch . Ce R8 h] 2[ng chT.CH CH?hN LWLC ty .d ngu@n 2/i nguyên 2hiên nhiên .d nh/ nTbc E˜0 <@ng 51 . “Dy Orng ch:nh RBch 2humA 2/i ch:nh 2]F cBc 2h/nh 9h[n Einh 2m <isu Ei3n 2hu h„2 <[u 2T y T .F <1ng . Nhisu 2h/nh 9h[n Einh 2m R£n R/ng <[u 2T . CN nhisu 2is0 nKng Eh.n 2D0 c>.d . . CBc 2ƒ chqc ch:nh 9h> v/ 9hi ch:nh 9h> zu. Thimu cBc zui <ịnh ch:nh RBch 9hv h{9 . “Dy Orng chTeng 2Canh Ouy 2Ca v/ 5GF v3 Ehu Or 2Co Rinh zuy6n 2h4F hTbng . “Dy Orng cBc zui <ịnhA ch:nh RBch 9hv h{9 <6 vl.Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG . Thu h„2 EhBch Ou .i 2hBc Ou ..i 2hBc h{9 . ĐT{c Rr zu.{i 9hB2 2Ci6n nu=i 2C@ng 2h>y RGn . cfn 2h\9 . ChT.T{c 9hB2 2Ci6n Einh 2m .rc zuGn . Thimu Einh 9h: <[u 2T ce R8 h] 2[ng .y v?nA Eêu gọi cBc Or Bn <[u 2TA 2C. Qui hF]ch ng/nh nghs v/ 9hB2 2Ci6n ng/nh nghs h{9 . zui hF]ch cBc ng/nh nghs .Du O/i . Thunn .d <[u 2T .y v?nA Eêu gọi cBc 2ƒ chqc .Du O/i tT .nh 2h> ce h1i <[u 2T c>. Th. 2Kng ???. CN zui hF]ch 2ƒng 2h6 vs chimn .d <6 cN Rr <@ng 51A hi3u zuG 2CFng c=ng 2Bc . -I . PhB2 2Ci6n Oịch v… . CN ch> 2CTeng c>. G[n TPHC nên cN 2is0 .Du O/i . Thimu Einh nghi30 v/ nKng . Ce chm zuGn .n 2D0 2CFng nu=i 2C@ng . cBc 2h/nh 9h[n Einh 2m . Tn9 hu\n cBn 51 zuGn . 5GF 2@n Ehu Or 2Co Rinh zuy6n v/ vl. Thu h„2 ngTUi . TKng ODn R? vvngA gDy B9 . Vêu gọi Or Bn <[u 2T 2l cBc 2ƒ chqcA cBc 2h/nh 9h[n Einh 2m . Qui hF]ch ce R8 h] 2[ngA ODn cT ng/nh nghs . “Dy Orng chTeng 2Canh y 2m c1ng <@ng .ịch . T3 n]n _` h1i gi. Gi. nh/ nTbc vs 5GF v3 2/i nguyên 2hiên nhiên . CN ce chm hƒ 2C{ vs ch:nh RBch 2humA 2/i ch:nhA 2]F <isu Ei3n 2hu h„2 <[u 2T . c/ Ehu Or 2Co Rinh zuy6n nƒi 2imng nên 2hu h„2 Rr zu. “Dy Orng <isu . “Dy Orng chTeng 2Canh hƒ 2C{ giBF O…c hTbng nghi39 . Huy <1ng v?n <[u 2T ce R8 h] 2[ng . Vêu gọi cBc 2ƒ chqc <[u 2T 9hB2 2Ci6n cBc . 2h/nh 9h? <[u 2T 9hB2 2Ci6n Ou .ịch .y <ƒi 2hNi zu4n v/ d 2hqc c1ng <@ng .F 2Canh <1 zuGn .ịch Rinh 2hBi 2h4F hTbng .d hi3u zuG 2CFng vi3c 9hB2 2Ci6n Einh 2m Ehu Ou . Đisu Ei3n v3 Rinh 0=i 2CTUng cfn 2h\9 E˜0 . cn9 Or Bn v. 9H:N T. Eh.F 2h=ng EhN EhKn T .rc chF 0=i 2CTUng . Vêu gọi cBc Or Bn <[u 2T 2l cBc 2ƒ chqc v/ .

5`i v/ gDy = nhiễ0 0=i 2CTUng B7i )18 j: 9H:N T.d 2h?ng nh\2A <@ng 51 v/ 2Kng cTUng c>ng c? .d Ehu Ou . “Dy Orng cBc chTeng 2Canh giBF O…c v/ 9hB2 2Ci6n c1ng <@ng .F d 2hqc ngTUi ODn 2CFng vi3c 5GF v3 ngu@n 2/i nguyên 2hiên nhiên . nh/ nTbc 2CFng vi3c 5GF 2@n Ehu Or 2Co Rinh zuy6n . PhB2 huy ch> 2CTeng c>.. Si9 bh9 CH?hN LWLC -Z cn9 Or Bn v.i 2hBc 2/i nguyên 2hiên nhiên 5l. -.inh -uy. .rc zuGn .n ninh XZ “Dy Orng chTeng 2Canh zuGn . CN chTeng 2Canh zui hF]ch vs v3 Rinh 0=i 2CTUng v/ .d vi 9h]0A cTˆng chm v/ _} 9h]2 h/nh chBnh vs Eh.n C#n Gi$D .i 2hBc 2/i nguyên 2hiên nhiên 5l./0 chF ngTUi ODn ?F.F <1ng ngh‰F .F nKng .ịch Rinh 2hBiA 5GF 2@n 2hiên nhiên v/ 9hB2 2Ci6n 5sn vong SZ “Dy Orng chTeng 2Canh giBF O…c hTbng nghi39A y 2m v/ 9hB2 2Ci6n c1ng <@ng PZ CN zui hF]ch 2ƒng 2h6 vs zuGn . Vhuymn Eh:ch cBc ngu@n 2/i 2C{ v?n chF ngTUi .Du O/i HZ CN zui hF]ch 2ƒng 2h6 vs 9hB2 2Ci6n Einh 2m v/ cBc ng/nh nghs h{9 .CH ĐA T?=! CH!kN AL(Q chọn 8hdlng 0n 8h0) )*i.Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG . 5`i ..n ninh .dA giB0 RB2A Ei60 RFB2 0=i 2CTUng v/ 2/i nguyên 2hiên nhiên LZ Đ•y 0]nh c=ng 2Bc _} .ịch 2h4F hTbng . Đ•y 0]nh c=ng 2Bc _} . TKng cTUng c>ng c? .d ^Z CN ce chm hƒ 2C{ vs ch:nh RBch 2humA 2/i ch:nh 2]F <isu Ei3n 2hu h„2 <[u 2T MZ “Dy Orng ce chm zuGn .n chK Chu '( )*+ . Tƒ chqc 9hB2 2Ci6n cBc ng/nh nghs h{9 .d Ehu Ou .CN Rr hƒ 2C{ vs ch:nh RBch 2humA 2/i ch:nh <6 2]F <isu Ei3n 2hu h„2 <[u 2T . NDng c. CN zui hF]ch 2ƒng 2h6 vs Ehu 5GF 2@n v/ Ehu Ou . CN ch:nh RBch 9hDn 5? ODn cT 9hv h{9 .n 2F/n Rqc Ehw4 c1ng <@ng .d 2]F vi3c .y v?nA Eêu gọi cBc Or Bn <[u 2T 2l cBc 2ƒ chqcA cBc 2h/nh 9h[n Einh 2m hZ “Dy Orng cBc chTeng 2Canh nDng c.ịch Rinh 2hBi .d vi 9h]0 vs Eh.

b0c Rịnh nhi/4 vJ R0nh gi0 v7 RdQ 8hdlng 0n chmnh .F ch\2 .T{ng 0=i 2CTUngA ch\2 . b0c Rịnh c0c 4Jc )iêu n )iêu chm o chp )hị R0nh gi0: .{A ng/nh nghs 2Cuysn 2h?ng 2]i <ị. hF]2 <1ng 9hB2 2Ci6n Einh 2m v/ 5GF v3 0=i 2CTUng • $>i CF 2lng 9hTeng Bn : v?n <[u 2TA 2hi32 h]i <mn h3 Rinh 2hBi cJ Chu 2hị .ịchA 5BF </iJ ’ T/i 2C{ Or Bn: Tƒ chqc nTbc ngF/i PhTeng Bn: PA-: 9hB2 2Ci6n . -h .T{ng .F nKng .Tc zuGn .n NhDn gDn Huy3n C[n GiUA Phfng T/i Nguyên =i TCTUng C[n GiU ’ GiBn 2im9: U)Ng TPJ HC A t8 TN TA t8 ThTeng 0]i Ou .d • VhG nKng ch\9 nhnn: Rr cDn 57ng gio.rc v/ nhnn 2hrc vs zuGn .F]i hanh Ou . 9hTeng %. !i32 N.0ch hQy giei 8h08 8hcn )mch Nhi30 v… : .J “Bc <ịnh cBc 0…c 2iêu chung v/ 0…c 2iêu c… 2h6 iJ NDng c.F <1ng 2]i <ị. 9hTeng 5J Chuy6n <ƒi 0…c 2iêu 2h/nh 2iêu ch: • tr 5sn vong: ch\2 .r. ngTUi ODn <ị.ịchA ”y )..dA 5GF v3 0=i 2CTUng .ịch Rinh 2hBi CBc 2h/nh 9h[n 2CFng 9h]0 vi Or Bn ’ TCrc 2im9: C1ng <@ng ODn cT R?ng 2CFng vvngA cBc c=ng 2y Ou . 9hTeng v/ c>.nA O` ngF]i PAh: 9hB2 2Ci6nA _Dy Orng Ehu <= 2hị 0bi v/ c…0 c=ng nghi39 vl. <ị.ịch Rinh 2hBi 2h. 9hB2 2Ci6n Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n GiU 2h/nh Ehu Ou .T{ng cu1c R?ng • T:nh EhG 2hi: chi 9h: <[u 2T |2hrc hi3nA nKng . 2/i nguyên 2hiên nhiên chF <1 ng‚ cBn 51 v/ ngTUi ODn <ị.0 W<isu Ei3n vi Eh: hnuA h3 Rinh 2hBiZ • 5GF v3 v/ 2C@ng 2hê0 Oi3n 2:ch Clng ngn9 0pn • nDng c./0 chF . 2Kng • 2]F vi3c . v/ nhw PAS: 9hB2 2Ci6n ng/nh nghs nu=i 2C@ng 2h>y RGn nTbc . .rc .T{ng cu1c R?ng c>. chọn Em hF]ch v/ 9hTeng Bn zuy hF]ch .Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ". 9hTeng • h]n chm 2?i <. 23 n]n _` h1i iiJ )GF 2@n ngu@n 2/i nguyên 2hiên nhiên zud giB c>.0 zu. 9hTeng • 2hu nhn9 5anh zuDn <[u ngTUi gi.

n WnK0Z c{i :ch c{i :ch _` h1i 0=i 2CTUng IJSX -JII IJII -JII IJII IJII -JII IJII IJII s.n O…ng WT‘ WnK0Z <@ngZ Wh. Đ0nh gi0 c0c 8hdlng 0n R(Q v7K )iêu chm v7 chp )hị Chi 9h: gi3n 2:ch gF.Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG • gi3n 2:ch <\2 Eh.[ chK c0c )iêu chm v7 tế8 hBng 8hdlng 0n . G0n )*ọng .nh 2hu <[u 2T O…ng WY 2KngZ WT‘ <@ngZ Wh.4 churn hPQ gi3n 2:ch Chi 9h: <\2 R} gF. -S . Đi.nh 2hu • c{i :ch 0=i 2CTUng • ThUi gi.n 2hrc hi3n j. .Z PAPAh PAS PI -II hI hI HI -I IJ^ IJ^ IJh H -I h c{i :ch c{i :ch _` h1i 0=i 2CTUng -II HI HI -II I I q.i 2hBc R} O…ng • Chi 9h: <[u 2T • c{i :ch c1ng <@ng WEinh 2mA _` h1iZ • gF.Z PAPAh PAS IJhH -JII IJII IJhH -JII IJII -JII -JII IJII ThUi gi.nh 2hu ThUi <[u 2T <\2 R} WY 2KngZ gi.

n 2Cên A PA.ịch Rinh 2hBi <B9 qng 0…c 2iêu <` nêuJ .i3u c… 2h6 <s cN <Bnh giB <i60 v/ gBn 2Cọng R? ch:nh _Bc vbi <isu Ei3n 2hrc 2mJ !bi <i60 <Bnh giB v/ 2Cọng R? ch> zu. -P .T.y <ƒi 012 R? giB 2Cị 2CFng <i60 <Bnh giB v/ 2Cọng R? 2ha cN Rr 2h.Z 2KngZ PAPAh PAS TCọng R? IJhH -JII IJII IJ-H IJhH -JII IJII IJ-H -JII -JII IJII IJ-H ThUi gi. PA.Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Bài tập môn học: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Chi 9h: gi3n gF.nh <[u 2T 2:ch <\2 2hu R} O…ng WY WT‘ <@ngZ Wh. chọn 9hB2 2Ci6n zuy hF]ch Ehu Or 2Co Rinh zuy6n C[n giU 2h/nh Ehu Ou ./ 9hTeng Bn <T{c . ..v/ PAhJ C[n _40 _˜2 2hu 2h\9 2/i .n WnK0Z IJSX -JII IJII IJ-H c{i c{i :ch _` :ch T$ỌNG “¤P h1i 0=i tỐ HẠNG 2CTUng -JII IJII IJII IJh -JII IJII IJII IJh IJ^X IJ^I IJII h S u. 9hcn )mch nhBy ce4 v7 Cế) 6u1n Vhi 2h.y <ƒi vị 2C: _m9 h]ng 9hTeng Bn gio.