You are on page 1of 12

MA NG TRUYN

MUC LUC
1. Gii thiu
Vic to m co tin hiu trn cac h thng s co th thc
hin mt cach n gian la gan mt gia tri in th cho mt trng
thai logic va mt tri khac cho muc logic con li. Tuy nhin su
dung m mt cach co hiu qua, vic to m phai da vao mt s
tinh cht sau:
- Ph tn cua tin hiu:
Nu tin hiu co chua tn s cao thi bng thng cua tin
hiu va cua h thng phai rng
Nu tin hiu co thanh phn DC co th gy kho khn
trong ghep ni, thi du khng th ghep tin hiu co thanh phn DC
qua bin th va kt qua la khng cach ly in uoc.
Trong thc t, s truyn thng xu nht o cac cnh cua
bng thng. Vi cac ly do trn, mt tin hiu tt phai co ph tn tp
trung o giua mt bng thng khng qua rng va khng nn chua
thanh phn DC.
- S ng b: Thuong may thu phai co kha nng nhn ra
im bt u va kt thuc cua mt bit thc hin s ng b voi
may phat. Nn nho la trong ch truyn ng b, may phat va
thu khng to ra xung ng h ring re ma may thu phai phuc hi
xung nay tu chui du liu phat su dung. Nhu vy tin hiu truyn
phai to iu kin cho may thu phuc hi xung ng h n trong
chui du liu, cu th la phai thuong xuyn co s bin i giua cac
muc cua tin hiu.
- Kha nng do sai: D tin cy trong mt h thng thng tin s
la rt cn thit do o may thu phai co kha nng do sai sua chua
ma vic nay co thc hin d dang hay khng cung tuy vao dng
m.
- Tinh min nhiu va giao thoa: Cac dng m khac nhau cho
kha nng min nhiu khac nhau. Thi du m Bipolar-AMI la loi
m co kha nng phat hin uoc nhiu.
- Muc phuc tp va gia thanh cua h thng: Cac c tinh
nay cua h thng cung tuy thuc vao dng m rt nhiu
2. Khai nim
Ma ung truyn la qua trinh chuyn i hay anh xa chui s
liu nhi phn thanh tin hiu s
VD:
-Bit 1: Duoc chuyn thanh xung vung co bin A
-Bit 0:Duoc chuyn thanh xung vung co bin -A
. Mu! "i!h
Tao ra ph cua tin hiu s sao cho phu hp vi knh truyn
hn
Tao kha nng tach tin hiu ng b b thu
Tng tc truyn dn.
Co kha nng phat hin li va co th sua li
#. Ma nhi $h%n
Bn trong cac thit bi, cac bit 0 va 1 uc biu din dui 2
dang ma:
a/NRZ (non- return zero): khng tr v 0.
Bit 0: tin hiu muc thp ca chu ky bit.
Bit 1: tin hiu muc cao ca chu ky bit.
b/RZ (return zero): tr v 0.
Bit 0: tin hiu muc thp ca chu ky bit.
Bit 1: tin hiu muc ca nua chu ky va tr v 0
nua chu ky sau cua bit.
Ma nhi phn NRZ va RZ
- M NRZ:
Trn quan im mch: m NRZ la dng thng dung nht cua
tin hiu s(ON-OFF)
Ph co thanh phn DC
Nu co nhiu tac ng ln thi khng th tach uoc
M NRZ uoc su dung trong thit bi ghep knh,viba
s,truyn dn quang
M NRZ khng phu hop cho uong truyn cap ng
M NRZ uoc su dung cho h thng tc cao nhu
SONET/SDH(155Mbit/s hoc cao hn) nhung phai uoc ngu
nhin hoa
-M RZ:
Su dung co hn ch
Cung tn ti thanh phn DC
Khng th phat hin li khi co nhiu
Vi du.
Cho chui bit sau: 1011001010
Hy v dng xung cua chui s trn nu m thanh m NRZ
va RZ
Ma NRZ
Bit 1 -~ xung dung (V)
Bit 0 -~ xung 0
D rng xung bng rng bit
Ma RZ
&. Tai 'a( ma nhi $h%n )h*n+ ",-! .un+ t/n ",-n+ t/u0n
La tin hiu 1 chiu (n cuc) nn khng th truyn qua bin
ap giao tip ung truyn.
Khng co kha nng phat hin li.
Mt xung nhip khng cao, kha nng khi phuc ng h tai
u thu kem. Nht la trung hp co mt chui bit 0 lin tuc
qua dai.
1. Tiu !hu%2n "2 3,a !h(n ma ",-n+ t/u0n
Phai la tin hiu xoay chiu (lung cuc) co th truyn qua
bin ap giao tip ung truyn.
Co quy lut co kha nng phat hin li.
Mt xung nhip cao kha nng khi phuc ng h tai u
thu tt, nht la khng uc co chui bit 0 lin tuc qua dai.
It tr, n gian.
Kinh t.
4. 5a! 3(ai ma ",-n+ t/u0n th,-n+ .un+
AMI (Alternate Mark Inversion).
HDB3 (High- Density Bipolar 3).
CMI (Coded Mark Inversion).
BNZS (Binary N Zero Substitution codes).
ADI (Alternate Digit Inversion).
4.1. Ma AM6
7! "i2m8
Lung cuc -~ truyn uc qua bin ap.
Co quy lut ao du -~ co kha nng phat hin li.
It xung nhip, nht la khi co chui bit 0 lin tuc -~
kha nng khi phuc ng h kem.
Dn gian, khng tr.
Khuyn cao dung cho lung E1.
4.2. Ma 9:;
Phat trin tu AMI, su dung cac bit vi pham (v)
Nu co chui 0000 thi thay th bng:
000v - Trong trung hp giua cac bit vi pham
hin tai va bit vi pham truc o co mt s le cac bit 1.
B00v - Trong trung hp giua bit vi pham hin tai
va bit vi pham truc o co mt s chn cac bit 1.
7! "i2m
Lung cuc -~ truyn uc qua bin ap.
Co quy lut ao du -~ co kha nng phat hin li
Xung nhip nhiu, chui bit 0 lin tuc khng qua 3 bit
-~ kha nng khi phuc ng h tt.
Khng n gian, co tr.
Khuyn cao dung cho cac lung E1, E2, E3
<i .u
Cho chui bit sau: 10110010000100000
Hy v dng xung cua chui s trn nu m thanh m
HDB-3
4.#. Ma 5M6
Bit 0: Nua chu ky u muc thp (-v)
Nua chu ky sau muc cao (v)
Bit 1: Dao du lun phin ca chu ky ( v, -v)
7! "i2m
Lung cuc -~ truyn uc qua bin ap
Co quy lut -~ co kha nng phat hin li
Xung nhip rt nhiu, khng co tin hiu muc 0, tin
hiu muc V hoc V
khng qua 1,5 chu ky bit -~ kha nng khi phuc
ng h rt tt
Dn gian, khng tr
Khuyn cao dung cho cac lung E4,E5
<i .u
Cho chui bit sau: 101100100010
Hy v dng xung cua chui s trn nu ma thanh ma
NRZ va CMI
=. Kt 3u%n
Trong h thng thng tin s nguoi ta khng truyn trc tip
tin hiu nhi phn vi m nhi phn con tn ti rt nhiu hn ch nhu:
-Vi ma nhi phn co chua cac thanh phn mt chiu nn khng
thich hp truyn qua bin ap.
- Ma nhi phn chua cac nng lung cao trong ph tn s thp
do khi truyn qua bin ap chun se bi meo dang xung, vi vy
tao thm li khi truyn dn. Mt khac vic truyn i 1 day s 0 lin
tip thi khng co im chuyn tip tin hiu do o lam nhiu loan
tach thng tin ng b.
D khc phuc cac vn con tn ti cua m nhi phn thi
nguoi ta dung m uong truyn vi m uong truyn co rt nhiu
uu im nhu:
- Ma hoa tin hiu nhi phn thanh tin hiu nhiu muc giam
rng bng tn. Vi du nhu ma CMI bit 0: nua chu ky u muc
thp, nua chu ky sau muc cao.
- Giam cac thanh phn tn s thp nhm giam xuyn m
va kich thuoc cua linh kin mch
- Chuyn ph tin hiu bng gc(tp trung chu yu ti min
tn s thp va chua cac thanh phn DC rt lon- mt ph cng
sut tin hiu) thin ln min tn s cao hn lot vao bng thng
uong dy(co tinh n cac mch vao ra cua cac thit bi) truyn
khng iu ch tin hiu bng gc i uoc xa hn
- Tng mt chuyn i cc tinh cua tin hiu nhm h tro
cho qua trinh ng b ng h o phn thu ng thoi co kha nng
kim soat li.
~ Vi vy trong h thng thng tin s nguoi ta dung m
uong truyn truyn tin hiu.
>. Tai 3iu tham )ha2(
Bai giang ghep knh tin hiu s : TS Cao Phan, Thac Sy Cao
Hng Sn.
Ky thut truyn dn SDH NXB GTVT -2003: Chu Cng Cn
Bai giang ky thut ghep knh SDH : Nghim Xun Anh