You are on page 1of 2

Nombor 1 a) Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu.

-4 < -2 atau -4 > -2 b) Tuliskan dua implikasi bagi pernyataan berikut : (2x- ) ( x-1) ! " #ika dan $anya #ika 2x 2 % &x ' () )engkapkan $u#a$ berikut : *remis 1 : +emua persamaan kuadratik mempunyai tidak lebi$ daripada 2 pun(a *remis 2 : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -esimpulan : .ungsi y mempunyai tidak lebi$ daripada 2 pun(a. !"

Nombor 2 a) )engkapkan pernyataan berikut dengan pengkuantiti (i) (ii) ,,,,,,,,,,,, nombor genap bole$ diba$agi dengan 4 ,,,,,,,,,,,,, $eksagon sekata mempunyai sudut pedalaman 12"". b) Nyatakan akas bagi pernyataan berikut dan nyatakan kebenarannya /ika a > 1"0 maka a > 1 () 1 ! 2(1) % 2 4 ! 2(2) % 2 & ! 2(2) % 2 : Tuliskan satu kesimpulan berdasarkan nombor siri di atas. Nombor 2 a) 3abungkan 2 ayat berikut untuk membentuk satu pernyataan benar 4yat 1 : 2"5 daripada 671"" iala$ 672"

*remis 2 : &2 iala$ gandaan 8....... -esimpulan : &2 bole$ diba$agi dengan 8.4yat 2 : daripada 2" iala$ 1 b) *remis 1 : ........ .