You are on page 1of 1

PRA-UNIVERSITI

SMK BUGAYA, SEMPORNA

2014

Nama Pensyarah:
Hari

: ________ Tarikh :________ Masa: ________________ Kelas: ________

Sila Tandakan
Semester

Pada Ruang Berkenaan :
: Semester i

Semester ii

Semester iii

Mata Pelajaran : Pengajian Perniagaan
Tajuk

:

Hasil Pembelajaran :
Pada Akhir P&P pelajar-pelajar dapat :
i) ______________________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________________
iii) ______________________________________________________________________
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran :
Kuliah

Tutorial

*Nyatakan Aktiviti
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Penerapan Kemahiran :
Interprestasi Data

Memberi Pendapat

Lain-Lain(nyatakan):

Mengulas Isu

Kecerdasan Pelbagai

_____________________

Menghurai Fakta

Membuat Rujukan

_____________________

KBKK
BBM

Impak/Catatan/ Refleksi:
Multimedia/Internet/Power Point/Flash

___________________________

Gambar/ Lakaran/ Peta/ Bahan Edaran

___________________________

Akhbar/Majalah/ Jurnal/ Ensiklopedia

___________________________

CD/Radio

___________________________