You are on page 1of 77

Sursa: crestinortodox.

ro

1

Primeşte rugăciunea gurii celei întinate şi necurate, Stăpâne al tuturor, Iubitorule de oameni, Iisuse ristoase, şi să nu !e îngre"oşe#i de mine ca de unul ce sunt ne$rednic şi nepriceput, nici sufletul meu care de iad se apropie să îl %udeci ne$rednic de mângâierea !a. &aută-mă pe mine ca pe oaia cea rătăcită, că pustiu m-am făcut de toata osârdia şi cugetarea spre a mă îndrepta pe sine-mi. &ă, după ce m-am orbit cu dulce"ile şi cu de#mierdările, întunecat-am sufletul meu şi din be"ia patimilor împâclată am inima mea. 'ărturisesc (ie, )oamne, 'ântuitorul lumii, toată amărăciunea mea, răutatea mea, dobitocia mea. *oi spune iaraşi toată a !a $eselie, dulcea"a pe care ai făcut-o cu mine pentru bunătatea !a, Iubitorule de oameni. )intru întâia $ârstă m-am făcut întărâtător, fără de osârdie către bunătate, a toată răutatea aflător, a tot păcatul lesne lucrător. +i ,nsu"i, o, Stăpâne, ai trecut cu $ederea toată răutatea mea pentru îndurările !ale cele multe, -iule al lui )umne#eu. &apul meu se înal"ă prin darul !ău, Stăpâne, dar se smereşte iarasi pentru păcatele mele.
2

Plânsul de luni seară Sfântul Efrem Sirul

'ă trage iarăşi pe mine darul !ău către $ia"ă, şi eu mai $ârtos către moarte cu bună osârdie mă duc, că prea-reaua obişnuin"ă a trândă$iei mele mă trage pe mine, şi ne$rând, către sineşi. .rea este obişnuin"a patimilor/ leagă mintea mea cu legături nede#legate/ şi dorite, şi iubite se află întru mine de-a pururea legăturile. &u obişnuin"a curselor mă leg eu, ticălosul, şi mă bucur, legat fiind. &ufundat sunt întru iadul cel prea-amar şi mă îndulcesc. ,n fiecare #i $ră%maşul înnoieşte legăturile mele, şi eu mă bucur. 0, multmeşteşugirea $ră%maşului1 'ă leagă pe mine cu legături pe care eu nu le $oiesc, însă de-a pururea îmi aduce mie nişte legături ca acestea şi curse pe care eu cu multă dulcea"ă le primesc/ că îmi cunoaşte aplecarea şi $oirea, că este mai tare, şi într-o clipeală îmi aduce legătura pe care o $oiesc. 2cesta este plânsul, aceasta este tânguirea, ocara şi rusinea/ că m-am ferecat eu ca şi cu nişte obe#i întru $oile mele. &ă, putând să #drobesc legăturile întro clipeală de oc3i şi să mă fac slobod de toate cursele, nu $oiesc să fac aceasta, de trândă$ire biruit fiind şi obişnuin"ei patimilor cu aplecarea şi $oirea robind. 2ceasta este iarăşi mai cumplit şi plâns de ruşine plin, că eu cu $oirile mele
3

nesporit întru lucrul cel bun al $ie"ii mele. 'ă tânguiesc şi suspin pentru acestea în fiecare #i. . ticăloase4 2u nu ştii că lângă uşă este înfricoşata #i a 7udecă"ii4 Scoală-te ca un puternic/ rupe-"i legăturile tale. şi întru înseşi patimile mă aflu legat.ntru tine este puterea de#legării şi a legării.merg la $ră%maşul meu. Putând să fug de cursă. nu poftesc. 'ă leaga pe mine si mă omor în patimi de care el se bucură. Pentru fiecare mă mustră: 6Pentru ce nu te tre#$eşti.8 &u aceasta de-a pururea mă mustră pe mine sfânta conştiin"ă. nu $oiesc. iar sufletul s-a ferecat în gânduri necu$ioase ca în nişte obe#i. Este oare altce$a mai amar decât plânsul şi tânguirea aceasta4 Este oare altă ruşine decât aceasta mai grea4 5u este. netemându-mă de cursele mor"ii. )in afară mă fac e$la$ios cu sârguin"ă. netrebnicul. !rupul meu este îmbrăcat cu c3ip de e$la$ie înaintea pri$itorilor mei. nimic mai amar decât ruşinea aceasta. decât a face cine$a $oile $ră%maşului său. 4 . !icăit si ticălos sunt eu. le ascund pe ele cu c3ip de e$la$ie. +i aşa aflândumă eu. şi nu $oiesc din legăturile curselor să mă i#bă$esc. şi cunoscând legăturile mele. +i conştiin"a mea mă mustră pe mine pentru acestea pe care le lucre#. putând să #drobesc legăturile. socotesc eu. +i.

că mă plec dracilor.nsu"i aştep"i întoarcerea mea. -rică şi temere mă cuprinde pe mine. daca nu $oi îmblân#i aici cu lacrimi pe 7udecatorul. +i ce oare $oi face în #iua cunoştin"ei. ticalosul si în$erşunatul. Stăpâne. când )umne#eu le $a arăta pe toate înaintea )i$anului4 'are frica ticaloşeşte inima mea adeseori. că . că $oieşti ca to"i oamenii să se mântuiască în $ia"a cea $eşnică. -rică mare mă apucă pe mine. amar fiind şi rău cu $oirea. . )eci.şi din lăuntru sunt urâciune înaintea lui )umne#eu. &ăci nu $oieşti să $e#i pe cine$a în foc ar#ându-se. că mă $ăd pe sine-mi fără de osârdie spre bunătate/ şi cu gânduri împotri$nice mă $iscolesc. -iul lui )umne#eu. de $reme ce mă strâng cu lan"urile nemărginitelor mele fărădelegi. îndră#nind la îndurările tale. Iisuse ristoase. unde nu este nicidecum cu putin"ă a mă pocăi pentru răută"i. Pentru aceasta mă rog să nu î"i încui îndurările !ale.mi îndulcesc graiul meu cu oamenii. )oamne. care cu de#mierdările spre 5 . cum mă duc ne-gata cu totul şi gol de fapte bune. Eu însumi ştiu că acolo mă $oi munci. cad înaintea !a rugându-mă: &aută spre mine şi mă miluieşte1 Scoate din temni"a fărădelegilor sufletul meu şi străluceşte-mi mie ra#a de lumină în cugetul meu mai înainte de a mă duce eu la 7udecata ce $a să-mi fie înfricoşată. întru urgie.

ntru multe mă socotesc a fi trebuincios. Sfârşit iarăşi nu are preareaua mea lene$ire.n fiecare #i pun temelie a #idirii. de nu mă $a mustra conştiin"a mea. păcătosului.care cu $alurile păcatelor se în$iforea#ă cu furtuni în fiecare 6 . 2şa eu. . cea prea-rea întru scârbe. 'ă spăimânte# întru $oirea mea. &ine $a da capului meu apa multnepo$estită şi oc3ilor mei i#$oare de lacrimi.nduratul )umne#eu ca să trimită darul Său mie. cum nu are înfrânarea ca temelie tare a #idirii/ că nu o lasă pe dânsa $ră%maşul sufletului meu. întru care de-a pururea păcătuieşte în multe feluri. &ăci mă simt întru sine-mi cum mă fur în fiecare ceas şi ne$rând mă aflu întru acelea pe care le urăsc. prea-cu-osârdie să$ârşind toate cele iubite lui. 5u a pus început bun pocăin"a mea cea bună. &u $oia rob m-am făcut trândă$iei de către $ră%maşul meu. 'ă spăimânte# întru pocăin"a mea. şi iarăşi cu mâinile mele risipesc osteneala mea. mă pagubesc de bunăta"ile cele ceresti întru multele în$ăluiri care mă trag pe mine la cele rele.pier#are mă amăgesc. 'ă asemăn negu"ătorului trânda$ şi lene$os care îşi păgubeşte #i de #i câştigul. ticălosul. şi din marea cea înnebunită . . ca să i#$orască de-a pururea lacrimi şi să plâng totdeauna către .

că fac întru cunoştin"ă răul şi spre urgisire păcătuiesc. mie. iar cu lucrurile la mare departare stau de pocăin"ă. )e-a pururea #icând să mă pocăiesc. ci ramân de-a pururea. de $reme ce spre urgisire a făcut păcatul. care nicidecum nu primesc oblo%iri de $indecare.să tragă sufletul meu4 &ăci $oile mele au biruit rănile. întru obiceiul meu cel rău. că împreună cu )omnul fiind a păcătuit. Iar eu. şi ştia ceea ce făcea. ci întru cunoştin"ă a păcătuit. 'uierea aceea. 5umai cu graiurile mă pocăiesc cu sârguin"ă. şi pe părin"ii săi i-a amărât. pentru patimile păcatului în fiecare #i rugându-mă. Isa$ loc de pocăin"ă nu a aflat. cur$a. Spre năde%de de pocăin"ă îmi este aşteptarea mea. nu mă depărte# de acestea. de $reme ce a$ea 7 . fiindcă s-a spăimântat şi s-a sârguit. Iar dacă sunt întru odi3nă. deodată întregîn"eleaptă s-a arătat. +i sfătuindu-se. niciodată nu mă pocăiesc. de $reme ce a urât lucrurile păcatului celui ruşinos. îmi uit şi firea mea. nebunul. şi de )umne#eu nu s-a ruşinat. aducându-şi aminte de ruşinea cea $eşnică ce $a să fie şi de c3inuirea cea nesuferită a muncii.ceas . +i Iuda $ân#îtorul loc de pocăin"ă nu a aflat. care mă fur întru deşarta făgăduin"ă a ei. şi nu răpindu-se a păcătuit/ căci nu prin înşelare.

apoi eu ce răspuns $oi da pentru nenumaratele mul"imi ale fărădelegilor mele4 am. gândind râsul tatălui său.cercarea darului. mă îngre"oşe# şi aspră mi se pare mie că este mustrarea. &ei ce s-au unit cu &ore au fost îng3i"i"i. +i 23itofel. +i fii lui 2aron. cu gândurile slu%irii de idoli în$oindu-se. Iau în minte fapta mea. de conştiin"a mea mustrându-mă. +i Saul. +i 2nania şi Safira. +i cei din $remea lui Ilie asemenea au pătimit. lepădat a fost. a murit. s-a lepădat de la )umne#eu. &elui ce toate le $ede4 9ine mustrându-se au pătimit fariseii. ce $oi aştepta eu. pentru păcatele mele cele întru cunoştin"ă făcute. şi arătat $oi #ice că este dreaptă. s-au sfârşit. +i mie încă de multe ori mi se întâmplă atâta nelesnire şi greutate că. cu nebăgare de seamă petrecând. numai sfătuind întru păcat. greşind. şi pri$esc la în$oirea mea. nimic nicidecum #icând sau facând. străin fiind de faptele bune şi cele împotri$nice făcând înaintea lui )umne#eu. $reme de pocăin"ă nu au aflat. 2mar este ade$ărul celor ce se sârguiesc să îl 8 . Pentru ce mă amăgeşte c3ipul portului meu. şi astept 3otărârea dreptă"ii. ticălosul4 +i dacă cel ce numai a gândit răul întocmai este cu cel ce l-a lucrat. când 'ântuitorul ristos #icea că fă"arnic este c3ipul portului lor. )eci.

nu pot. şi puterea faptei noastre $or socoti-o. petrecerea mea cea mai dintâi nicidecum uitând-o4 Sau cum mă $oi de#brăca de omul cel $ec3i care se strică. şi ca într-o negură umblu şi întru mult întuneric. dupa cum #ice 2postolul. !inde-mi mie mână de a%utor.tăinuiască. 'i se $a descoperi c3ipul portului şi se $or arăta $iermii mei/ şi $oi de#$eli fa"a spoielii şi $or $edea cei ce sunt de fa"ă fă"ărnicia mormântului. pentru că aici nu se face arătată. fiindcă sarcina păcatelor mele prea m-a îngreuiat şi obiceiul cel rău mă opreşte şi mă "ine pe mine. Sârguitor sunt. *ăd. dar nu mă sârguiesc către plăcerea de )umne#eu. +i. dar degrab mă îngre"oşe#. &ătre sla$oslo$ie sunt iubitor de osteneală. focul o $a lămuri la 7udecată. )oamne/ căci $oind a mă scula. 'işc mâna mea. &um $oi îndră#ni să cer lăsare pentru păcatele mele cele mai dinainte. şi $or pri$i asemănarea cea fariseiască. poftele amăgirii celei mai dinainte nelepădându-le4 *ai mie. şi ca un slăbănog sunt. 'ă rog să mă i#bă$esc şi postind mă strâmtore#. *oie bună am. cum $oi suferi mustrările lucrurilor mele celor necu$ioase şi ale gândurilor1 9 . însă de oarecare silă mă împiedic. celui ce pe %os mă târăsc.

ntăreşte sufletul meu pe piatra pocăin"ei. Iar pocăin"a mea nu este curată. şi suflet întru păcate întinat. . . 9iruiască lumina darului !ău întunericul cel dintru mine. 2u#imă pe mine pentru bunătatea !a şi să nu lepe#i cererea mea/ că nu lepe#i cererea celor ce se pocăiesc întru ade$ăr. )umne#eule. ci pentru îndurările !ale şi pentru multa si negrăita bunatatea !a. Să nu-mi spui mie: <2min #ic "ie.'iluieşte-mă.ntăreşte inima mea întru frica !a. I#bă$eşte-mă pe mine de tot lucrul rău. pe care le-a frânt păcatul şi luminea#ă inima mea. ca nu desă$ârşit să mă surpe pe mine împotri$nicul. . )oamne. Să nu-"i întorci fa"a !a de la mine. Stăpâne: <&ere"i şi se $a da $ouă1= &ură"ă-mă. şi inimă necurată. ci stricată.ură ne$rednică strigă către !ine. nu pentru dreptă"ile mele. că nu am nici o bunătate. &ăci !u ai #is. :n ceas mă pocăiesc şi doua !e întărât. după mare mila !a şi după mul"imea îndurarilor !ale1 . )oamne. )oamne.idică de a doua oară mădularele mele. nu te ştiu pe tine1= 'ântuieşte. 9unule )oamne. &ela ce ai stăpânire peste $ia"ă şi peste moarte. Pleacă-!e. Stăpâne. pe care a întunecat-o pofta cea rea. 9iruiască bunătatea !a răutatea cea dintru mine. din moarte sufletul necă%it. de tot 10 .

*ai mie. 2min1 *ai mie. 2şa.păcatul mai înainte de sfârşit şi-mi dăruieşte mie. acum şi pururea şi în $ecii $ecilor. când $a tremura tot sufletul de sla$a !a cea înfricoşătoare. ca să pot plăti de aici din cele multe înscrisuri ale mele măcar pu"ine în$inuiri/ şi acolo $oi fi mântuit prin acoperământul mâinii !ale celei 2totputernice. în ce fel de ruşine #ac4 5u este omul meu cel ascuns precum cel $a#ut. în dar mântuieşte-mă cu darul !ău. Iubitorule de oameni. Pentru nepătimire $orbind eu. Păcătos sunt eu. ce fel de cercare îmi este 11 Plânsul de 'ar"i seara . dă-mi întru toată $ia"a mea aceasta pu"ină să i#$orăsc lacrimi din inimă spre cură"irea întinăciunilor mele celor sufleteşti. şi (ie sla$ă. mai mult decât tot omul. au#i-mă şi primeşte cererea păcătosului şi ne$rednicului robului !ău. Pentru cură"enie grăind şi sco"ând cu$inte. -iul lui )umne#eu. pentru în$erşunare gândesc. &el unul nascut. cugetarea ruşinoaselor patimi întru mine este #iua si noaptea. şi înc3inăciune î"i înăl"ăm: !atălui şi -iului şi Sfântului )u3. şi mul"umită. în ce fel de osândă stau. că milosti$ şi iubitor de oameni )umne#eu eşti. Stăpâne.

:nule 9unule. i-a ars pe dânşii. cel ce cu multă nemăsurată greutate de păcate sunt înfăşurat4 S-a înfocat inima mea. &el ce cunoaşte cele ascunse ale inimii mele4 2tâtor răuta"i $ino$at fiind. :nule îndelung-. făcătorule de bine al sufletelor si al trupurilor noastre. să nu se pogoare foc din &er şi să mă ardă pe mine. sla$ă (ie. s-a sc3imbat gândul meu cel binecredincios. Sla$ă (ie. 5u este întru mine îndra#neală către &el ce cearcă inimile si rărunc3ii/ nu este întru mine cugetare curată/ nu este întru mine lacrimă întru rugăciune.ăbdătorule. &u ce fa"ă mă $oi apropia la )omnul )umne#eu. iar nu cu puterea. Pururea mă întorc ca un câine la a sa $ărsătură. lăcaşul patimilor.mi $oi bate pieptul. 'ari 12 . &3iar dacă $oi suspina. ieşind foc de la )omnul. mă tem. . pră$ălia gândurilor celor rele. )ar eu ce $oi aştepta. stând la rugăciune. cu c3ipul buneicredin"e sunt îmbrăcat. s-a întunecat gândirea mea. sla$ă (ie. precum oarecând pe cei ce au adus foc străin în pustie.mie gătită1 &u ade$arat. doar îmi răcoresc fa"a cea întru ruşine cufundată.

ticălosul. &ă !u cunoşti. &ăci mă gătesc către împotri$irea patimilor când mă socotesc cu dânsele. )arul !ău să umbrească peste mine. )oamne. şi mireasma focului. orb fiind eu. 5ăscătoarei de )umne#eu. &ert pe cel bolna$. )oamne1 Să nu mă lepe#i pe mine cu cei ce #ic (ie <)oamne. încă tânăr fiind. nefiind cine$a care să mă silească. casa sufletului. pentru solirile tuturor celor ce bine au plăcut înaintea !a. şi din neiscusin"ă împreună cu dânsul mă cufund. )oamne= şi nu fac $oia !a. 13 . )oamne. mă trage pe mine către foc. însumi eu fiind robit de dânsele. >uminea#ă-mi. ca un robit mă trag de dânsele. păcătoşii. )oamne. pentru solirile Preacuratei Stăpânei noastre. )oamne. ca să cunosc mul"imea patimilor mele. şi mă $oi $indeca. oc3ii inimii mele. Stăpâne. 'ă sârguiesc să mă smucesc din $ăpaia care mă arde. dar reaua meşteşugire a balaurului îmi slăbănogeşte tăria sufletului meu prin dulcea"ă/ şi. în #adar s-au ostenit #iditorii.şi multe sunt îndurările !ale peste noi. patimile cele ascunse întru mine/ !u ştii rănile sufletului meu. &ă de nu $ei #idi !u. )octor al patimilor $oiesc să mă fac eu. *indecă-mă. Iarăşi mă pornesc să mântuiesc pe cel ce se cufundă.

şi să lumine#e gândirea mea cea întunecată şi. )e câte ori am pus. pentru multă bunatatea !a. cel că#ut între tâl3ari şi legat cu legatură de reaua cugetare. 'ilosti$eşte-!e. 2m fost 14 . )oamne. &ine nu $a plânge pentru mine. cu $rednicia sufletului meu. marea cea neumblată ai făcut-o bine călătorită norodului !ău oarecând. !u singur pe cel că#ut între tâl3ari l-ai mântuit cu bunătatea !a. întru sine-mi 3otar şi #iduri am #idit între mine si păcatul meu cel fără de lege şi între care asupră-mi nă$ălesc cu ră#boi/ şi gândirea mea 3otarele le-a trecut şi #idurile le-a surpat. ticălosul. spre mine. &el ce ştii adâncurile inimii mele. pentru necunoştin"a mea. fără numai !u. !u din piatră $ârtoasă apă ai scos norodului !ău celui însetat. pentru că 3otarele nu au întărire frica &elui mai bun şi #idirile nu sunt întemeiate pe pocăin"a cea curată. 5imeni nu este care poate să $indece durerea sufletului meu. cunoştin"a )umne#eiască să sălăşluiască întru mine/ că la !ine nici un cu$ânt nu este cu neputin"ă. '-am făcut dobitocesc şi nu pot să caut către )omnul cel milosârd. )oamne. că pentru o mică dulcea"ă focul cel fără de sfârşit l-am dispre"uit şi împără"ia cea $eşnică nu m-am silit să o dobândesc4 2m robit patimilor eu. )oamne. ticălosul. !u.

cei ce a"i iubit cele bune şi a"i urât cele rele. cei ce $-a"i agonisit răbdare şi sunte"i purtători de roadă. în "ara depărtată a răuta"ii ducându-mă. care am fost miluit şi am întărâtat pe &el ce m-a miluit. &u$ioşilor şi )rep"ilor. cei ce bine a"i plăcut lui )umne#eu. Plânge"i-mă. iar acum sărăcia patimilor am iubit-o. Plânge"i-mă. cei milui"i şi cunoscători cu dreaptă socoteală. Pe %umătate sunt mort. care în patimi şi în păcate sunt cuprins/ plânge"i-mă. cel nerăbdător şi neroditor/ plânge"i-mă. pe mine. lucrătorii înfrânării. care am iubit cele rele si am urât cele bune/ plângetimă. pe mine. cei ce $-a"i agonisit $ia"a îmbunătă"ită. Străin m-am făcut de faptele bune. cel ce cu c3ipul sunt îmbunătă"it. iar cu lucrurile pătimaş şi nebăgător de seamă/ plânge"i-mă. care sunt îndrăcit cu pântecele şi iubitor de de#mierdări/ plânge"i-mă. Plânge"i-mă. cei ce fără de ruşine $ă ruga"i lui )umne#eu. pe 15 . pe mine. pe mine. cei ce dragostea cea desă$ârşită către )umne#eu şi către aproapele a$e"i. iar cu lucrurile departe de dragoste stau/ plânge"i-mă. prea scurtă rămăşi"ă de $ia"ă a$ând. pe mine. pe mine. care am plăcut oamenilor.împodobit oarecând cu darurile cele de bogă"ie făcătoare. care cu cu$intele iubesc. pe mine. pe mine.

cei milui"i. cei $rednici. Sfin"i ai lui 16 . cei ce plânsul l-a"i iubit şi râsul la"i urât. pe mine. a%uta"i-mi. o. a păcătosului. pe mine. moştenitorii împără"iei &erurilor. pe mine. cel ce sunt străin de aceasta/ plânge"i-mă.uga"i-$ă. toate se $or ierta nouă pentru noianul bunătă"ii Sale. să nu trece"i cu $ederea rugăciunea mea. Sfin"i ai lui )umne#eu. &ăci ştiu că. pentru multe păcatele mele. pe mine . Sfin"i ai lui )umne#eu. pe mine. pe mine. Plânge"i-mă. cel ce am iubit râsul şi am urât plânsul. şi putred. pentru sufletul cel în$iforat/ întru acelea care pute"i. cel îndoit la suflet. precum )umne#eu este iubitor de oameni. >ucru al $ostru este. cel ce mă ruşine# a căuta la înăl"imea &erului. .mine. că nu am îndră#neală. cei ce $-a"i agonisit blânde"e. cel împătimit de materie şi însărcinat/ plânge"i-mă. şi cele împotri$nice le lucre#/ plânge"i-mă. +i. şi netrebnic/ plânge"i-mă. cel nemiluit/ plânge"i-mă. cei ce neagoniseala 2postolilor $a"i agonisit. cel înalt-cugetător şi mândru. Plânge"i-mă. cei credincioşi şi întări"i cu inima către )omnul. Plânge"i-mă. cei ce a$e"i în minte 7udecata cea de după moarte. cei smerit-cugetători. dacă $e"i ruga pe iubitorul de oameni )umne#eu. aşa şi $oi.cel ce mărturisesc că o pomenesc. pe mine. pe mine. cel $rednic de g3eena focului.

Să mă întâmpine pe mine îndurările !ale. )oamne. &ad la îndurările bunătă"ii !ale. ruga"i-$ă împăratului pentru cel robit/ ruga"i$ă Păstorului pentru oaie/ ruga"i-$ă *ie"ii pentru cel mort. căci se "ine legată inima mea ca într-un lan" de fier. *ai mie. ce fel de ruşine mă $a cuprinde cand mă $or $edea pe mine osândit cei ce mă socotesc acum că sunt fără de pri3ană1 >ucrarea cea du3o$nicească am părăsit-o eu. şi patimilor m-am supus1 *ai mie. Sfin"ilor ai lui )umne#eu. ca să trimită darul Său şi sămi întărească lesne-alunecarea smeritului meu suflet. iar lucrul lui )umne#eu este a-i milui pe cei de#nădă%dui"i. 2colo se $or descoperi cele întru întuneric şi cele întru lumină lucrate de mine. Stăpâne al tuturor. pentru rugăciunile Sfin"ilor !ăi. ticălosul. ca să mă slobo#esc de robia patimilor celor necinstite. Primeşte rugăciunea păcătosului/ îndulceşte sufletul amărât de păcat/ împărtăşeşte celui însetat din i#$orul $ie"ii şi mă po$ă"uieşte pe mine la calea $ie"ii/ bagămă pe mine pe uşa cea împărătească. ca un Stăpân pe robul Său. suflete1 &um se înnegreşte soarele cu negura patimilor mele1 &um se strică $ia"a 17 . mai înainte de a mă trage cu cei ce lucrea#ă fărădelegea.)umne#eu. a soli pentru cei păcătoşi.

stai $ite%eşte împotri$a patimilor împreună cu a%utorul lui 18 . şi de adâncul inimii tale darul se apucă/ până când lacrimile tale sunt $estiri pentru ieşirea ta: întâmpină.de moarte1 &um nu se pierde negura cu $enirea de fa"ă a ra#ei1 &um alegem stricăciunea în locul nestricăciunii1 &um ne-am frământat. cel ce eşti întru stăpânire. frâul/ cel întru robie. )e bună $oie ne-am $ândut păcatelor. iar nu gând4 Pentru ce esti prieten celui $iclean. în pământ cu patimile1 aina cea de )umne#eu "esută am netrebnicito şi ne$rednică de nunta cea . *ră%maşului $ie"ii noastre robi ne-am făcut. &e $ei #ice 7udecătorului în #iua aceea înfricoşată şi groa#nică4 2m flămân#it pentru !ine. sau am însetat. şi nu ai dor de mântuire4 Pentru ce nu a%utăm firii. cinstea cea întocmai/ săracule.mpărătească am făcut-o. a$ând $reme4 Până încă eşti domn al gândurilor tale/ până nu se osteneşte trupul şi cugetarea/ până nu întru puterea altora #ace binele tău/ până arătat î"i este "ie darul. Pentru ce nu $rei slobo#enia. ci strâmtorarea4 Pentru ce aştep"i $reme. suflete. sau gol m-am făcut. sau m-am smerit4 Sau !e-am iubit pe !ine cu tot sufletul meu4 &u îndra#neală totdeauna strigă )ascălul: 6Primeşte. iar nu cu îndoială. bogă"ia cea ne%efuită8.

&umplit lucru este după ce a trecut târgul. atunci a căuta negu"ătoria. că nu este de#legare a pagubei după ducerea cea de aici şi după amara încuiere si pecetluire a celor lucrate de fiecare. şi mai ales când nu $a mai fi a doua naştere din nou. &umplit lucru este sfătuirea de pe urmă şi atunci a sim"i paguba. ca şi desfrânata lăcrime#. nici plăsmuirea din nou. !ămăduieşte bubele acestuia şi abaterile 19 . >umina cea ade$ărată: întăreşte sufletul meu cel slăbit care s-a slăbănogit cu be"ia de#mierdărilor. ci şi când pentru însăşi minciuna $ino$a"i $om fi ade$ărului. ca nu cine$a din silitorii şi din răpitorii împără"iei să te încuie pe tine afară. ca tâl3arul slobod glas.)umne#eu la ră#boi/ fă $ite%ie asupra lui . ristoase. &a $ameşul suspin. să nu apuce mai înainte tâl3arul. ca fiul cel cur$ar strig către !ine. ca să nu ne arătăm mincinoşi ai mărturisirii noastre.oliat. iubitorule de oameni. 'ântuitorul lumii. &ăci dacă mărturiile cele către oameni le întăreşte )umne#eu când în $ă#ul tuturor s-au luat. să nu te răpească mai-nainte ucigaşul. şi nu numai ai celorlalte păcate. Să ne temem şi să ne pă#im cu toată stră%uirea. nici aşe#are la starea cea dintâi. câtă $a fi prime%dia făgăduin"elor acelora ale cărora noi ne $om afla călcători.

)oamne. şi de-a pururea îmi dăruieşti. şi mă i#bă$eşte de toată desfătarea cea de#mierdătoare. ca să mă mântuiesc. Pentru aceasta nu $oi a$ea nici un răspuns 20 .ăbdătorule. adeseori mă întăresc. :nule îndelung-. &u mul"imea milei !ale întoarcemă. că mi-ai dăruit mie. luminarea cunoştin"ei şi eu o lepăd pe aceasta1 *ai mie. păcătosul. 2cum este $reme bine primită. Spală-l pe acesta. de moarte. netrebnicul.min"ii mele. Preabunule. şi totdeauna îl lepăd şi întru amărăciunea mea iarăşi mă sc3imb. sunt nemul"umitor şi nerecunoscător cu $oirea1 !otdeauna mă îndulcesc de darul !ău. care s-a înegrit cu putre#iciunea păcatului. şi neîncetat mă cercetea#ă pe mine darul !ău şi mă $indecă pe mine. iar eu. totdeauna mă lumine#. iar eu întru îndărătnicia mea rămân de-a pururea. de muncile cele $eşnice şi mă tragi pe mine totdeauna către $ia"ă. şi în tot ceasul am lepădat si lepăd dăruirea tămăduirilor lui1 )e câte dăruiri. cu cinstitul !ău Sânge. Să nu mă ardă desă$ârşit cuptorul patimilor. Stăpâne. m-ai umplut pe mine. *ai mie. ci cu roua milei !ale stinge-l pe dânsul. . acum #i de mântuire.mi aduci aminte. că totdeauna m-am bolnă$it şi mă slăbănogesc.

iar ne$rednicia mea imi porunceste a tăcea. )oamne. caut să mă miluiesc.2min1 )orul mă sileşte pe mine a grăi către )umne#eu. Slobo#eşte-mă pe mine de tot lucrul rău. mai înainte de a mă apuca sfârşitul/ ca să găsesc dar înaintea !a în ceasul mor"ii şi al despăr"irii/ căci în iad. cine se $a mărturisi (ie4 2lbeşte-mi $eşmântul cel întinat mai înainte de a-mi $eni porunca cea înfricoşată şi a mă lua pe mine ne-gata şi ruşinat. iar păcatele mele a tăcea mă 21 Plânsul de miercuri seara . &a un fără-de-ruşine. ră#$rătitului. -ii îndelung răbdător asupra mea. cu îndurările şi cu solirile Preacuratei Stăpânei noastre. şi ale tuturor Sfin"ilor. I#bă$eşte-mă de păcatele cele ce m-au încon%urat. 5ăscătoarei de )umne#eu. I#bă$eşte sufletul necă%it din gura leului şi mântuieşte-l pe dânsul cu darul. sănătos făcându-mă să mă scol din patul păcatului celui de stricaciune făcător.acolo. )urerile mă silesc pe mine a cu$ânta. Stărui rugându-mă. că bine eşti cu$ântat în $ecii $ecilor. ca să îmi dobândesc cererea. 9at ca să mi se desc3idă uşa milei !ale.

ca un prunc cu frică. :mileşte-te pentru toate câte le-ai lucrat si )umne#eu indelung a răbdat pentru tine. şi pofta cea rea îmi porunceste mie ca un stăpân robului. )oamne. şi eu îndată. nu după mult. suflete al meu. )oamne. că darul !ău mă trage pe mine la $ia"ă. *ai mie. iar eu mai $ârtos pe moarte o $oiesc. şi de-a pururea se înmul"esc. aşa o ascult. . iar eu întru îndărătnicia mea pe sinemi mă micşore#. #ilele noastre ca umbra trec. &ăci iată. şi nu este margine întru mul"imea lor. .nmul"itu-s-au păcatele mele. 'ă rătăceste pe mine şi eu mă îndulcesc. păcătosului. pocăieşte-te. Păcătuit-am. ca nu întru întunericul cel mai din afară să te dai înaintea înfricoşatului )i$an al lui ristos. suflete. Sufletul meu durere pătimeşte şi oc3ii mei lacrimi poftesc. . umileşte-te pentru toate bunătă"ile câte le-ai luat de la )umne#eu si nu le-ai pă#it.nfricoşate şi groa#nice locuri $a să treci.îndeamnă. suflete al meu. amânând #i de #i a te întoarce către )omnul. +i cine $a plânge pentru mine sau se $a ruga4 22 .ntocmai de o cinste cu îngerii !e sârguieşti a mă face. :mileşte-te. *ai mie. 5u întâr#ia. că am spurcat şi de-a pururea spurc cură"ia inimii mele prin trândă$ia mea1 >ene$irea si pregetarea mea a ruşinat îndră#neala inimii mele.

întru grăire de rău. asupra cur$arilor 3otărăsc.. întru lăcomie de pântece. lene$os. 5imic fiind. întru iubire de pricire. &um !e $oi ruga pe !ine. întru cugete rele 3rănindu-mă. că m-am umplut de patimi4 Sau cum se $a sălăşlui întru mine ade$ărul. întru mâncare pe ascuns. mânios. +i încă şi acum cu atât mai mult mă aflu întru gânduri spurcate. asupra $ecinilor #a$istuitor şi aspru. întru trândă$ie. asupra celor mincinoşi mă îngreuie#. întru $oire rea. întru mândrie. 'in"ind de-a pururea. lo$itor. pentru cele lesne de aflat luptător. caută cu milă spre mine. împotri$ă grăitor. întru iubire de sine-mi. Spurcând 9iserica lui )umne#eu cu gânduri cur$eşti. de a !a bunătate îndemnat fiind. întru sla$ă deşartă. 'ântuitorul meu. de 3aine împodobitor. iutos. nemilosti$ spre săraci. iubitor de pricire.nsu"i !u singur. 7udec pe cei ce greşesc. că gura mea am umplut-o de ocări4 Sau cum !e $oi lăuda pe !ine. Stăpâne. că poruncile !ale nu leam pă#it4 &ă dupa ce am luat cunoştin"a ade$ărului m-am făcut $ătămător. că cu minciuna pe sine-mi m-am ocarât4 Sau cum !e $oi c3ema pe !ine. că conştiin"a mea s-a spurcat4 Sau cum !e $oi iubi pe !ine. mă socotesc pe sine-mi că sunt ce$a. cel de#nădă%duit. întru întărâtări. întru iubire de de#mierdări. 23 . întru mânieri.

şi către cei binecredincioşi ca un mai-în"elept/ iar pe cei fără de minte şi neîn$ă"ati ca pe nişte dobitoace îi defăim. $oiesc să fiu iubit.ntru ne$oi nu cunosc pe fratele. şi. şi pe cei ce-mi grăiesc cele ade$ărate ca pe nişte $ră%maşi îi socotesc. mă mânii asupra lui. *ăd mona3i şi mă trufesc. în biserici şi la mese întâiul $oiesc să stau. >uminat ies. şi. bolna$ fiind eu. dacă nu-mi a%ută mie cine$a. iar când este sănătos îl cercete# pe dânsul. însumi fiind 3o" şi ocărâtor. *ăd mona3i şi mă fălesc. Pe cei mai mari îi defăim şi pe cei mai mici îi trec cu $ederea. cinstiri cer. )acă $oi fi ocărât mă depărte#/ dacă $oi fi cinstit. )acă după dreptate mi se cere. ca pe un mândru.însumi de greşeli plin fiind. mă mânii. 7udec pe ocărâtori şi pe 3o"i. 'ustrat fiind. şi între cei in"elep"i mai desă$ârşit. şi înaintea străinilor înăl"ându-mă. şi. mă %udec. îl grăiesc pe dânsul de rău. Pe cel bolna$ îl urăsc. dacă nu îmi slu%este mie cine$a. 5u $oiesc a merge împreună cu cei ce lucrea#a. nefiind linguşit. mă urăsc. . tot fiind necurat. 5u $oiesc a mă osteni. şi între ai mei cu minte şi în"elept. şi. )acă mă $oi stăpâni pe sine24 . 'uierilor $esel a mă arăta poftesc si boga"ilor binecredincios. ne$rednic fiind. mă îngre"oşe#. 5u $oiesc a cinsti pe cel $rednic. şi.

împărtăşirile din greşelile cele străine. dar de pofta cea deşartă a lor nu mă depărte#. &u părerea sunt cum aş fi neagonisitor. ca să mă $indec. născocirile gândurilor. 5u mai #ic despre căile cele mo%iceşti la biserică. )acă $oi $edea parte femeiască. cu nesupunere şi cu împotri$ă graire ca într-o cursă mă prind. +i pentru ce trebuie $remea a o c3eltui4 &ăci cu părerea m-am lepadat de toate. pricirile cele pier#ătoare. !oate cele dulci ale lumii le-am trecut cu $ederea. bunele $orbiri de la masă. )acă $oi ispră$i pri$eg3ere. nesa"iul dărilor şi luărilor.mi despre pofta cea necu$ântătoare. mă strălucesc. &u atâtea rele mă lupt împotri$a mântuirii mele. &u atâta gloata de păcate $ră%maşul mă 25 . #ăbo$irile cele cu deadinsul. întru îngâmfare şi întru trufie mă înec. )acă întru rugăciune $oi stărui. iar cu gândul de boala multei agonisiri bolesc. )acă întru fapta bună pe cine$a $oi $edea. )acă mă $oi înfrâna pe sinemi de bucate. de mânie şi de urgie mă biruiesc. )in afară mă fac smerit-cugetător. şi trufia mea şi sla$a mea deşartă nu mă iartă ca să-mi pri$esc rănile mele. mă măresc în deşert. 2cestea sunt $ite%iile mele. şi cu ade$ărul iarăşi cele ale lumii le cuget. eu nu rabd. pomenirile cele deşarte. 2ceasta este $ia"a mea. iar cu sufletul înalt-cugetător. bârfirile cele dintru adunări.

în patimi de necinste i-a dat )umne#eu. miai pus pocăin"a. pentru nebăgarea lor de seamă. $ia#ă. Spală-mi orbirea cea împietrita a ticăloasei inimii mele şi îmi dăruieşte mie i#$or de umilin"ă. . ca un drept $oiesc să fiu socotit. sla$ă de sfin"enie trag asupră-mi. 'ă plec să cred că acela l-a sfătuit pe &ain/ dar nici acesta nu a scăpat de 3otărâre. 'ă tem să nu mi se întâmple să fiu şi eu dintre aceia de care a #is Pa$el că sunt $ase ale urgiei.luptă pe mine şi. pe care asemenea îi are dia$olul parte a sa/ pe care.ntru păcate petrecând. +i ce $oi face când mă $a cerceta pe mine )omnul4 5u este nici o dare de răspuns pentru lene$irea mea. ticălosul. *rând să mă mântuieşti pe mine. întru acestea căutându-mă si aflându-mă eu. că <dia$olul m-a sfătuit pe mine la acestea=/ dar nici lui 2dam nu i-a folosit răspunsul acesta.ncă cu ade$ărată lepădarea mea de lume nu m-am 26 . )eci frică-mi este ca nu cum$a o 3otărâre ca aceasta şi asupra mea să scoată. &ela ce din coasta !a cea curgătoare de $ia"ă ne-ai i#$orât nouă $ia"a. ne$rednicul. păcătosului. dătătorule de $ia"ă. mie. 5umai una această dare de răspuns pentru toate am. )oamne. sufletul meu cel omorât cu păcatele. &ine nu $a suspina4 &ine nu $a plânge lepădarea mea4 .

&i aici. prooroci. mucenici. )umne#eule cel Prea. patriar3i. pricepere. &um tu socoteşti a da lumini aproapelui. apostoli. ca un Părinte milosârd şi iubitor de fii. înaintea straşnicului !ău )i$an. şi cu trufia sunt "inut/ încă nu am gustat din ne$oin"ă. !ot păcatul l-am lucrat eu. suflete/ iar de nu. suspină. păcătosului. şi de%a pe fratele îl înfrunt/ încă la cunoştin"a ade$arului nu am a%uns. lăcrimea#ă şi spală-"i prin postire sarcina cea grea a păcatelor tale. &unoaşte-"i folosul. !re#$eşte-te. ! oate "i le-a dat "ie Prea-9unul )umne#eu. întunecat fiind4 -ă-te "ie doctor. osânditul. îndurările !ale cele multe. pustnici. socoteală. şi tuturor drep"ilor. &are singur ai stăpânire peste $ia"ă şi peste moarte. suflete: cunoştin"ă. Pe 27 . şi acolo iartămi mie ca un )umne#eu ceresc singur fără de păcat. şi pe al"ii din mândrie îi în$ă". 5ici o pricină nu ai pentru lene$irile tale. şi cele dinlăuntru le nălucesc/ în$ă"ătura faptei bune nu am cercat-o. unde m-am îndulcit de dulcea"a păcatului. ca să nu fiu găsit acolo. plânge-"i orbirea ta.nalt. în ceasul acela al înfricoşatei !ale $eniri. 'ântuitorul meu. dăruieşte-mi mie. şi cu sla$a deşartă sunt legat/ încă pragurile nu le-am $ă#ut. ocară şi ruşine mare pri$itorilor: îngeri. pri$eg3ea#ă suflete. o.lepădat. ar3ang3eli. pedepseşte-mă.

precum eşti adânc al milei. )oamne. păcătoşii. Să nu mă osândeşti pe mine în $ăpaia g3eenei. că nesuferită este urgia !a. înfricoşatul acela )i$an. &i. !oate greşelile mele cele ascunse şi cuprinderea păcatelor mele !u le cunoşti. ca mine. usucă-mi noianurile cele rele ale păcatelor mele/ şi. Stăpâne. toate cele ascunse urmând să le $ădeşti. 5imeni aşa. nu s-a arătat lăcaş al păcatului. )oamne. cu în$erşunare am c3eltuit-o. 5imeni aşa. ticălosul. suflete. &ine dar $a suferi îngro#irea ei4 &ăci focul nu se $a stinge şi $iermele nostru nu se $a sfârşi.to"i i-am întrecut cu în$erşunarea. o. pornirilor răută"ii urmând. peste noi. ca mine. totdeauna în mocirla de#mierdărilor tă$ălindumă. *ino$at sunt muncii şi. de mă $oi grăbi să mă pocăiesc. nu am lacrimi. 28 . cu ce oc3i $oi $edea eu. !eme-te de îngro#irea cea dintru tine. *ai mie. arde de tot adâncul păcatelor mele şi să nu-mi răsplăteşti mie cu răsplătiri $rednice de cele ce am lucrat. păcătosul şi trânda$ul. precum eşti noian al bunătă"ii. la care şe#ând. cele lucrate de mine le $ei $ădi1 !e ştiu pe !ine 7udecător înfricoşat. !oată $ia"a mea eu. întru sla$a )umne#eirii $enind. :nule ?iditorul meu. nu a întărâtat bunătatea !a.

nu te ştiu pe tine=. 0are ce ne $a întâmpina pe noi. sau ca de un $iu şi pe %umătate mort îndura"i-$ă. $eselia şi desfătarea celor ce !e iubesc pe !ine. ca peste un robit şi ca peste un putre#it cu rănile. 2proape este sfârşitul. lauda şi bucuria celor ce !e doresc pe !ine. necuprinse -iule al lui )umne#eu. *ărsa"i peste mine mila $oastră. >umina cea ade$ărată. cei ce cu ne$oin"a cea buna $-a"i ne$oit/ şi. 'ilui"i-mă pe mine ca nişte tainici ai 'ilosti$ului )umne#eu.7udecata. după ce se $a despăr"i sufletul de trup4 2duna"i-$ă împreună cu mine. lucrătorule al nedreptă"ii/ #ic "ie. să nu mă lepe#i pe 29 . fiindca eu sunt plin de ruşine şi nu am îndră#neală pentru păcatele cele făcute de mine întru cunoştin"ă. &el ce şe#i de-a dreapta măririi >ui. cel defăimat. necercate ristoase. 'ântuitorului nostru.>eapădă somnul cel greu al lene$irii şi dormitarea cumplitei trândă$iri. ca să nu mă aflu ne$rednic în ceasul $enirii >ui şi ca să nu aud acea înfricoşată 3otărâre: <)u-te de la 'ine. 5aşterea blagoslo$itului !ău Părinte. >umina mea. *ia"a mea. sau ca pe un mort plânge"i-mă. şi cereti >ui ca în dar să mă întoarcă pe mine. &u$ioşi şi )rep"i. )eci !e rog pe !ine. &3ipul Ipostasului >ui. >ângă uşă . ristoase al meu: Să nu mă treci cu $ederea pe mine.

5u lua aminte la aşc3ia din oc3iul fratelui şi al aproapelui. pe atât eu nu bag de seamă. Ia aminte. mă lene$esc şi mă trândă$esc/ şi pe cât acela pândeşte. ci mai $ârtos la ale tale.ntru aceasta numai se bucură. apucă înainte. să nu mă părăseşti pe mine. ci caută adeseori la bârna ta. cel osândit. dulcea"a trupească şi mul"i ani în $ia"a aceasta de acum/ temere de ne$oin"ă. şi de la socoteala lui cea cu rău meşteşug.mine. că nenumarate alunecări pune înaintea mea: sminteli. ca să cunosc meşteşugirile împotri$nicului şi ale urâtorului de bine. Pe cât acela se sârguieşte spre a mea pier#are. cu milosârdia !a. 30 . )ăruieşte-mi mie. . că foarte se $eseleşte $ră%maşul meu când pe sine-mi mă de#nădă%duiesc pentru cea"a răută"ii ce se pune asupra mea. suflete. când prin de#nădă%duire m-ar $edea pe mine robit/ ci !u. multă agonisire. şi la cântarea de psalmi somn şi odi3nă trupească. şi de la toată lucrarea lui ce se porneşte asupra mea. că întru multe a tăbărât asupra mea. pe atât eu. cel urât. luminare. şi pregetare la rugăciuni. $ătămare. ruşinea#a năde%dea lui şi mă smulge pe mine dintre din"ii lui. ticălosul. înăl"are a $eacului acestuia. 5u lua aminte la greşelile altora. Sârguieşte-te. gri%eşte-te de conştiin"ă. )oamne.

2min1 Iată. &ăci. cucernicindu-mă. o. înc3inându-mă şi strigând cu frică/ că de folos este slugii a nu fugi de mâinile Stăpânului său după ce a greşit >ui.ndură-!e spre mine. că. ca să am pu"ină osârdie spre a mă îndrepta pe sine-mi. *ai mie. pentru milosti$irea !a. pe care le aduc eu. n-am fi fost %udeca"i acolo unde este osânda cea mare si neîncetată. iarăşi cad la uşile Stăpânului meu. )oamne. păcatul mă înnegreşte şi mă cufundă 31 Plânsul de %oi seara . cucerindu-mă. că binecu$ântat eşti în $ecii $ecilor. *arsă peste mine. &ăci. . ci mai $ârtos a stărui lângă )ânsul. de )umne#eu 5ăscătoarei. suspinul meu şi primeşte graiurile cererii mele. ticălosul. Stăpâne. 2u#i. şi ale tuturor Sfin"ilor !ăi. păcătosul. şi mă mântuieşte pe mine. o mica picătură de întoarcere cu mila !a. şi luminea#ă sufletul meu cu darul !ău. cu solirile Preacuratei Stăpânei noastre. nu $oi putea în"elege împătimirea şi lene$irea dintru mine.împacă-te cu ristos. pentru singură bunătatea !a. de ne-am fi %udecat pe noi înşine. de nu $a lumina darul !ău sufletul meu. apucând mai înainte şi păşune aflând întru mine. &el ce pentru tine S-a răstignit cu trupul. rugându-mă.

Pri$ind. m-am făcut birnic al lui. fac răul. fricosul. de patimi gri%indu-mă. fug de fărădelege. şi rămân în patimă/ caci mă stăpânesc. fiindcă. ci pocăin"a mea o pri3ănesc. 5u mă ostenesc cu sufletul spre cunoştin"a celor făcute de mine. 2m slu%it firii de ne$oie şi i#$orăşte asupra mea păcatul. &unosc a mea mai înainte apucare a stricăciunii şi ca un rob. !ainul trupului primesc. ca un ostaş al păcatului.totdeauna şi nu încete# eu. osânditul. &aci sunt ca un rob al păcatului şi. netemându-mă de focul acela nestins şi necutremurându-mă de muncile cele fără de moarte/ căci obicei luând. pocăindu-mă. fiindcă a împără"it în mine obiceiul. putând a fugi de dânsul. S-au re$arsat asupra mea patimile. greşesc. -ug de ră#boiul ce $a să fie şi ca un câine legat cu fier mă întorc către cel ce îmi porunceste. şi ne$rând. ne$rând. cumpărându-mi $oirea. :răsc adică păcatul. când mi se porunceşte. nu $ăd. păcatul mă trage pe mine întru pier#are cu totul. fiindca gândul l-am unit cu trupul şi despăr"ire nu 32 . lui mă supun/ şi. de dulcea"ă. îndată o lucre# pe dânsa. şi. a întărâta pe )umne#eu. Pe sine-mi adică mă mustru şi nu încete# mărturisindu-mă/ ci iarăşi rămân întru cele rele.

ci cu iubire de cinste împăr"eşte. 'ă sârguiesc să tai lan"urile lor. împiedicându-mă. 'ă sârguiesc să-mi sc3imb $oirea.mi dă ca să mă îmbogă"esc în patimi şi datoria nu o strânge. ticălosul. şi ase#area ce a apucat mai înainte îmi stă mie împotri$ă. şi întru multă datorie mă împinge pe mine răul împrumutător. şi de altele fără de $este mă "in. ca să nu le mărturisesc. ca să mă arat că dintru ale lui plătesc/ şi $ă#ând el că necurmarea datoriei mă pleacă să fiu păcătos. el adaugă altele. 5umai robia o pofteşte. *oiesc eu să i-o dau înapoi. iarăşi ca nişte stăpâne se află/ şi cel ce mai înainte cu pu"in mă sârguiam să mă i#bă$esc mă fac printr-însele rob pe mult $ândut. 2lerg la dânsele ca la niste prieteni şi. şi acela îmi mai adaugă. bagă întru mine pofte mai noi şi mă face să uit patimile. 'ă sârguiesc să mă i#bă$esc de ostăşia patimilor. întru uitarea celor mai dinainte $in. +i c3iar dacă m-aş sili pu"in pe sine-mi pentru ele. 'ă în$oiesc cu cele ce mi-au $enit asupră-mi şi iarăşi datornic mă aflu. ne$rând $reodată să ia înapoi. 5u îşi aduce aminte de întoarcerea datoriei. să slobo#esc sufletul meu. 33 . împrumutându-mă. . şi prin luarea de daruri ca un iconom al lor mă aflu.primeşte. 'ă silesc. 'ă întâmpină cu patimi străine şi.

şi că nu este cu putin"ă să fie cunoştin"ă pentru dânsele. cu acestea mă amăgeşte.ugându-mă eu. stăpânirea răului meşteşugar şi a $icleanului balaur. după cum #ice 2postolul. '-a plecat sa-mi momesc trupul. )e-a pururea pă#eşte răutatea pe minte.i aduce înainte mul"ime de gânduri încurcate şi o pleacă să creadă că nu $a fi cercetare pentru lucrul acesta mic. că <cel trupesc este $ândut de 34 . ca nu cum$a. $oind să fugă. . Iar eu înaintea mea pun mustrarea mea şi ştiu că asupra mea este spân#urată munca. . căci el către fire şi tocmelile negu"ătoreşte şi ar$unele le dă. . n-o lasă. domnia întru mine a patimilor păcatului1 0. mi-a dat mie proastă cugetare către oarecare dulcea"ă şi-mi "ine printr-însa. ca să-l aduc pe el spre slu%ba sufletului. să oprească trupul de a se $inde.ntru desfrânarea somnului iarăşi abătându-mă. )eci se întemeia#ă păcatul pe gândire şi îi înc3ide uşa cunoştin"ei. cu totul de slu%ba mea m-am lipsit. unindu-se cu )umne#eu.0. &u acestea mă "ine pe mine. cu acestea mă leagă. gândirea mea cea proastă/ şi. cu acestea mă $inde şi mă cumpără. şi că unele ca acestea uitării se $or da. şi m-am biruit de dulcea"ă. cu acestea mă momeşte şi mă supune. pentru legătură. ca însuşi păcatului să $ândă gândirea. ca într-o funie de aramă.

Sârguieşte-te mai înainte de răspuns. şi ca un uriaş tare prin însuşi trupul i-a tăiat mâinile şi picioarele sale. o. 'iluieşte-mă. ca să nu ne încuiem afară împreună cu fecioarele cele nebune.cel ce $ăd1 '-am făcut ca un câine eu. de neputin"a trupului biruindu-se. în trupul meu fiind. şi orb . dacă mă $ei milui. 'iluieşte-te pe sine-"i. îl munceşte printr-însul pe el şi îl împilea#ă ca pe al său în lan". cel gânditor. îmi stăpâneşte gândirea şi "ine sufletul. doresc să iau ascultare către bunătatea !a. &aută mai înainte de despăr"ire. )e-ar $oi să postească sau să pri$eg3e#e. şi eu. unde nu este trup prin care $ră%maşul se bat%ocoreşte. $oi scăpa de ticăloasa aşe#are a patimilor/ dacă mă $ei milui. *ai mie. după mare mila !a şi după mul"imea îndurărilor !ale/ căci.cel $iu. unde nu este cu putin"ă muritorilor a $edea $ia"a sau a gândi pentru dreptate/ unde nu este luptă prin care $ia"a şi moartea se pricinuiesc. omul. &a pe o oaie spre %ung3iere şi ca pe o pasăre înalt#burătoare pe acesta la legat. folosindu-l pentru pricina trupului. suflete. )acă $ei face dupa mul"imea bunătă"ii !ale. prin care îl necă%eşte şi-l împilea#ă. 5ici a fugi. )umne#eule. nici a-mi a%uta mie însumi nu pot. ca un dobitoc primesc legăturile. mă $ei i#bă$i 35 . mort sunt eu .păcat=/ căci păcatul.

dar am pe Sfin"ii !ăi care solesc pentru mine. 36 . luminea#ă şi oc3ii cei întuneca"i ai inimii mele/ &el ce din gura şarpelui pe 2dam l-ai i#bă$it. +tiu că mul"imea îndurărilor !ale biruieşte mul"imea păcatelor mele. dar fiu mă $oi face. >up era Pa$el oarecând. !u. &el ce i-ai dat $ameşului întâietatea. am păcătuit ca nimeni altul. &o$ârşesc pe to"i cu păcatele. &âine m-am făcut cu păcatele. de *ei $oi. şi &el ce pe orbi i-ai tămăduit. celui ce mai multe rele am facut. cel ce sunt mort cu păcatul. şi pe mine mă $ei milui. trage-mă pe mine din mocirla fărădelegilor mele/ căci oaia !a sunt şi mâncat de leu m-am făcut pentru $oile mele. pe ?a3eu l-ai miluit ca pe un $rednic.pe mine/ dacă $ei re$ărsa peste mine bunătatea !a. gonind oile turmei !ale/ fiară era rupându-le. &red că po"i şi nu mă de#nădă%duiesc. şi păstor s-a făcut. ne$rednic fiind. dar nu se biruieşte bunătatea !a. lepădând darul !ău. scoală-mă şi pe mine. mă $oi mântui. dă-mi şi mie. )oamne. +tiu că pe to"i i-ai miluit şi miluieşti pe cei ce se întorc către !ine din toată $ârtutea lor. +tiu că după cunoştin"ă am păcătuit. ştiu. tămăduit fiind cu darul !ău. >epădat m-am făcut ca un lepros. &i !u. dar. dar după acestea. mă $oi cură"i. &el ce pe mor"i ai sculat. 'ărturisesc că şi eu m-am îndulcit de darul !ău de multe ori.

ca nu când$a să mă ruşine# de dânşii pentru păcatele mele cele ascunse. ca să întorci sufletul meu. 2cela pâine a cerut spre mâncare. $ai mie1 'ă sfiesc de cei ce acum se sfiesc de mine. &el ce esti Preabun şi Singur Stăpân. îndelung supărând pe %udecătorul. şi-a dobândit scopul/ şi ca prietenul cel obra#nic $oiesc să mă arăt către !ine. ca. )oamne. iertare a primit şi mai mult dar. cel ce m-am făgăduit cele mai presus de lume. mă $ei milui cu darul !ău cel co$ârşitor. 'ă ruşine# de cei ce m-au născut pe mine. cel ce întru păcate a fost robit. +i ştiu că el întru necunoştin"ă a făcut păcatul/ şi. . 2u#i ca un 9un şi Preabun glasul plângerii lacrimilor mele şi întoarce-mă pe mine ca să fac rod de pocăin"ă. care.ăcoreşte arşi"a conştiin"ei mele. &a $ădu$a aceea $oiesc să mă fac. iar eu #idire de-a doua a sufletului. &i !u. *ai mie. iar eu de#legare a sufletului de osteneală/ acela 3rană trupului a cerut. ca nu când$a să mă osândească pe mine.nnoieştemă pe mine. să răsuflu cu 37 . după ce mă $ei i#bă$i din robia acestora. &are ai %udecat păcatul meu cel întru cunoştin"ă. ca unul care nu a cunoscut. . cel în$ec3it cu patimile păcatului.cu darul !ău tămăduind şi gri%ind oile !ale.

că din mică durere a sufletului meu indră#nesc a grăi acestea înaintea !a. Stăpâne. inimă ră#$rătită1 0. mai înainte de $ia"ă. suflete. cum decât podoaba aceea 38 . $oieşti să mă câştigi părtaş al . o.dulcea"ă $ă#du3ul slobo#eniei şi să slă$esc bunatatea !a cu bucurie şi cu $eselie. o. gâtle%. de calea cea netrecută a despăr"irii tale4 Pentru ce nu te găteşti către călătoria aceea4 Pentru ce fără de cru"are unelteşti pier#area ta4 Pentru ce î"i tragi asupră-"i muncile cele $eşnice4 &e faci. păcătosul. )oamne. suflete. petrecând ca un dobitoc fără de pricepere4 *ai mie. cum aleg întunericul mai mult decat lumina1 &um. dar aştep"i aşe#area mea. *ai de nesim"irea mea1 *ai de ticăloşia mea1 0.mpără"iei !ale. cinstesc moartea1 &um de#mierdarea. +tii. iertându-mă. gură plină de amărăciune1 0. $oieşti să mă în$e"i şi. mormânt desc3is1 Pentru ce nu-"i aduci aminte. +tiu şi eu. grosule şi pământescule suflete1 0. o. şi $oieşti a mă sc3imba pe mine. însă $oieşti rodul $oirii mele şi gata eşti spre a mă milui pe mine. că milosârd eşti. o pun mai presus decât bunătă"ile cele $eşnice si negrăite4 *ai mie. ceea ce astă#i este şi mâine nu mai este. &ăci. miluind.

iar pe al"ii. iar pe oarecari el îi surpă şi-i bat%ocoreşte. păcătosului. !eme-te de )umne#eu. iar al"ii. ca să nu primeşti din mâna >ui îndoite muncile. iar al"ii. se încununea#ă/ unii adică. că eu singur întru cunoştin"ă mă rănesc.în c3ipul soarelui $oiesc mai mult cu cea întunecată şi înnegrită să mă îmbrac4 &um cinstesc mai mult decât . )oreşte pe )umne#eul tău şi umblă în calea >ui cu cinste. *ino-"i întru sine-"i. cu lesnire pe dânsul îl biruiesc. . suflete. ră#boiul său ca un nimic se 39 . cu lesnire el îi biruieşte.n"elege că unii adică prin înşelarea lui se biruiesc.mpără"ia locuirea cea întunecată a iadului4 *ai mie. o. prin amărăciunea lui. )e oarecari se surpă şi se bat%ocoreşte. amărăciunea muncii celei $eşnice o află/ unii adică. . prin desă$ârşita neagoniseală. Slu%eşte-I >ui întru toate faptele bune. suflete. iar pe oarecari îi biruieşte şi îi calcă. pentru înfăşurarea celor pământeşti. prin dulcea"a lui. $eselia $ie"ii celei $eşnice o dobândesc. )e oarecari se biruieşte şi se calcă. că $eacul acesta se aseamănă locului celui de luptă şi balaurul cel tare întotdeauna se străduieşte să biruiască.n"elege. prin lupta lui. &elor ce-> doresc adică pe )umne#eu din tot sufletul lor.

n"elege. şi cu lacrimi $orbeşte (ie pentru $ră%maşul cel pier#ător. după ce $a $eni ceasul mor"ii şi al despăr"irii. Sfinte Stăpâne. 'ilosti$eşte-> pe Prea. iar celor ce doresc lumea. şi odi3na sunt pline de scârbă şi de amărăciune/ iar neca#urile. . o. că bucuria $eacului acestuia. în $ecii $ecilor. 2min1 Suflet necă%it se apropie la !ine. Pentru cine şi până când te întriste#i şi ofte#i. şi reaua pătimire bucurie negrăita şi $ia"ă $eşnică pricinuiesc. cinstea şi înc3inăciunea. suflete slobod1 !o"i la sfârşitul lucrurilor celor pământeşti au $enit. pentru rugăciunile tuturor Sfin"ilor care din $eac au bineplăcut >ui/ că >ui I se cu$ine toată sla$a.n"elege. suflete.nduratul )umne#eu ca să te slobo#ească de toate durerile tale cele dinlăuntru. să nu te afle pe tine negătit. :mileşte-te şi ca#i. 40 Plânsul de $ineri seara . şi cu smerenie cade. suflete ticăloase. 5e$oieşte-te întru linişte ca. şi postul. o. şi la a ta negri%ire sfârşitul $a sosi. întru c3emarea ta şi întru petrecerea ta cum mergi.socoteşte. şi desfătarea. întoarcete. suflete al meu. . ră#boiul său greu şi nesuferit le este. o.

rugându-se (ie pentru împotri$nicul ce îl necă%eşte pe el. )eci, de $reme ce cu îndră#nire $ine la !ine, au#i-l pe dânsul degrabă şi, alergând la !ine cu dorire, cercetea#ă-l pe el cu sârguin"ă. )acă-l $ei trece cu $ederea pe dânsul, necă%it fiind, $a pieri/ dacă $ei #ăbo$i a-l au#i pe el, încon%urat fiind, se $a pierde. Iar dacă pentru îndurările !ale îl $ei cerceta pe dânsul, se $a afla/ dacă îl $ei căuta pe dânsul, se $a mântui/ dacă îl $ei au#i pe el, se $a împuternici. Să nu îl treci cu $ederea pe dânsul, ca să nu îl apuce $ră%maşul, căruia i-ai dat carte de despăr"ire şi pe care l-ai alungat. Să nu pomeneşti întărâtările mele cele prearele cu care am întărâtat darul !ău, o, Stăpâne milosti$e, şi să nu îmi faci după lucrurile mele, ci mai $ârtos dăruieşte-mi mie, păcătosului, pu"ină $reme, ca să aflu răga# de pocăin"ă ade$ărată, Iubitorule de oameni, 9unule. 2 suferit darul !ău multă mul"ime de păcate şi nelegiuiri ale tinere"ilor mele şi acum ar suferi şi lepădarea, întărâtarea şi obră#nicia. Eu însumi ştiu, )oamne, că !e-ai %urat asupră(i că nu $oieşti moartea păcătosului, ci mai $ârtos să se întoarcă şi să-l $ie#i pe dânsul, să se mântuiască de păcatele lui cu îndurările !ale. )arul !ău, Stăpâne, Iubitorule de suflete, totdeauna biruieşte cu ale sale milosti$iri si
41

îndurări, ca să miluiasca şi să mântuiască pe cei ce !e doresc pe !ine. El îmi cercetea#ă inima mereu şi, de $a afla odi3nă, intrând $a locui întru dânsa/ iar de nu o $a afla pe dânsa curată, se depărtea#ă îndată. +i iarăşi îndurările !ale îl silesc pe el a $eni şi a mă cerceta pe mine, ne$rednicul/ iar eu, ticălosul, sunt de bună $oie întors, iar nu după fire. 'ă aflu pururea înalt-cugetător, molatic şi $iclean. 5u-mi pă#esc mintea, din trândă$ie, şi $ră%maşul îmi pune în minte gânduri de $iclenie, necurată desfrânare, frumuse"e femeiască îmi îndulceşte mintea şi-mi întinea#ă sufletul meu, şi de multe ori întru fărădelegile mele de mai înainte mă aflu, #ăcând ca într-o mlaştină în gândurile cele spurcate. +i $enind darul !ău, întru inima mea află rea putoare, pentru gândurile cele spurcate, şi îndată se depărtea#ă, neaflând intrare să intre şi să se sălăşluiască întru mine precum $oieşte. Spală inima mea cu dulcea"a luminoasă, ca să-mi $in întru sim"ire, că m-a cercetat pe mine şi nu a aflat intrare, ca aşa să caute a o îndulci pe dânsa. +i ştiu că, de către însăşi milosârdia silindu-se să mă miluiască, nu se $a depărta de la mine cu totul. 'ilele şi îndurarile !ale se propo$ăduiesc pretutindeni prin E$ang3elii, şi prin 2postoli, şi
42

prin toate scripturile Sfin"ilor Părin"i şi )ascăli. Eu - ştiind pilda cur$arului, primirea lui 'anase, a tâl3arului, a lui ?a3eu, a $ameşului, a desfrânatei, a &ananeiencei, a aceleia ce îi curgea sânge, a slăbănogului, a orbului, a fiicei lui Iair, a tuturor celor mai înainte scrişi $enind către !ine, mă rog să-mi desc3i#i milosti$irile !ale şi să mă primeşti şi pe mine. 0, bunătate şi iubire de oameni a lui )umne#eu1 &um doreşte şi sileşte pe to"i oamenii să se mântuiască1 &ru"ă, )oamne, pe netrebnicul robul !ău. &ru"ă, 'ilosârde ristoase, 'ântuitorule, #idirea !a. &ă de nu !u, )oamne, mă $ei în"elep"i pe mine, ticălosul, şi de nu-mi $ei da mie luminare inimii, nu pot, din multa mea răutate, să-mi $ăd lene$irea mea şi moliciunea. &i, de $reme ce mă "in şi mă biruiesc de amarul $ră%maş care mă necă%eşte pe mine, de-a pururea $oi striga cu lacrimi noaptea şi #iua către bunătatea !a, ca să mă i#bă$eşti pe mine din cursele lui, căci în fiecare ceas îşi înnoieşte asupra mea măiestriile sale/ în fiecare ceas, cu gânduri cur$eşti şi cu pofte de de#mierdări îmi neca%eşte sufletul meu. Puterea !a, ristoase, care a certat $alurile mării, să-l certe şi pe dânsul, ca să se surpe de la mine, netrebnicul robul !ău/ căci se sârguieşte a-mi alunga
43

5emăsurat este darul $indecărilor !ale. !u eşti singur 9un şi 'ilosârd )umne#eu. )oamne. &el ce dăruieşti de-a pururea cele bune celor care cer de la !ine. +i eu în tot c3ipul le ascund pe ele întru a mea nebunie. şi $iclene/ fiindcă străpunsăturile săge"ilor lui s-au făcut putrede putre%uni întru inima mea. Stăpâne. !rimite-mi. -iindcă eu însumi cu ade$ărat am ispitit adeseori nemăsuratele $indecări si dăruirile cele bune care mi se dăruiesc mie #i de #i. Stăpâne. *ine El să mă tămăduiască pe mine şi mă află mâncându-mi rănile mele. Pregetarea mea nu-mi îngăduie să mă duc catre )ânsul. atunci mă căiesc. Pentru acestea. darul !ău degrabă. &ând le-am mâncat. fără de sfială. ca să $ină peste 44 . ca să alunge de la robul !ău pe balaurul cel mare. însă căin"a mea nu este ade$ărată. împreună cu toate gândurile lui cele ruşinoase. )ătător al tuturor $indecărilor şi Părinte al îndurărilor. Suferitorule de rău. şi rele.gândirea de la îndulcirea şi buna cugetare a poruncilor !ale. şi tuturor celor ce $in la !ine le dai $indecare/ căci şi rănile mele adeseori se tămăduiesc cu îndurările !ale/ şi iarăşi putre#esc pentru a mea lene$ire. rog bunătatea !a. )octorul cel bun strigă către mine/ plă"i nu caută. sângiuiri nu $arsă.

şi să-mi adune gândirea mea şi să-mi $indece iarăşi cumplitele mele răni. )oamne. în$ăluirile şi gri%ile $remii celei $remelnice mă apasă şi mă fac fără de gri%ă de bunătă"ile !ale cele $eşnice/ ci !u fii îndelung răbdător asupra mea. &ele ce mă cufundă pe mine într-însa poartă încă roade întru mine şi toate lucrurile ei se mişcă întru inima mea/ cei ce mă îneacă pe mine într-însa poartă încă roade în trupul meu. 45 . ca să şterg #apisul cel mare prin pu"ine lacrimi şi să sting prin pu"in plâns focul care arde pentru mine/ căci cei ce aici $or plânge se $or i#bă$i de plânsurile cele $eşnice. lacrimi de pocăin"ă ca să-mi spăl păcatele mele. putere a lacrimilor. că nu au cinste $rednică să î"i răsplăteasca (ie. câte po"i1 )ăruieşte-mi. mie. Prin lacrimi le dăruieşti pe dânsele şi prin plânsul amar dai desfătare $eşnică. 5ici &erul. ca să se lumine#e inima mea. &ăci iată. &ăci iată. ne$rednicului robului !ău. după obicei. adun gândurile mele de pretutindeni şi încă nu m-am slobo#it de lucrările du3urilor celor rele şi $iclene ce $or să mă oprească pentru acestea în $ă#du3/ încă nu am cunoscut greutatea mul"imii păcatelor mele/ încă nu am fost slobo#it de pricinile g3eenei. 0. nici pământul nu $or putea să răsplătească cu $rednicie pentru $indecările şi darurile !ale.mine darul !ău.

ca să-mi negu"ătoresc nego"ul meu până am $reme. )oamne. &ăci şi înotarea corăbiei a a%uns la sfârşit. >uminea#ă-mi oc3ii cei întuneca"i ai gândirii mele şi pă#eşte-o pe dânsa. 0cârmuieşte. )ăruieşte-mi mie să intru în stadionul înfrânării. 'are $iscol este şi $remea mă c3eamă pe 46 . corabia negustoriei mele şi dăruieşte-mi pricepere mie. ca de unele străine4 &a un rob rău şi $iclean pe )omnul său. aşa-mi bântuiesc şi-mi $ră%măşesc eu singur mântuirea şi. ticălosul.naintea oc3ilor am amărăciunea mea. ca şi cum $or lua al"ii ostenelile mele. !otdeauna întărât îndelungă răbdarea !a. )ăruieştemi mie ca întru umilin"a inimii să-mi trec toate #ilele $ie"ii mele. prostului negu"ător.Până când eu. ca să nu se întunece de catre $icleanul $ră%maş $ederea sufletului meu/ şi dă-mi mie putere ca măcar o săptămână să lucre# în $ia !a. ca să-mi $indec rănile mele cele amare. fiindcă mi-am pierdut $remea $ie"ii mele întru deşertăciune şi în gânduri de ruşine. mă $oi îmbăta fără de $in şi mă $oi lene$i de ale mele păcate. . &easul al unspre#ecelea este al $remii $ie"ii mele celei deşarte. !oate îndelung le rab#i pentru multă bunătatea !a. aşa nu $oiesc să pri$eg3e#. )oamne. )ăruieşte-mi mie. doctorie de întoarcere.

mine. trândă$ia. a metaniilor. Saltă sufletul lor. cel înalt-cugetător: *ino. şi celor ce nu se sârguiesc să petreacă cu cură"ie întru această $ia"ă deşartă. suflete. a lacrimilor. a sacului lor. nefăcând $rednice lucruri după dar. a pri$eg3erilor. leneşule. ticălosul/ căci ceasul despăr"irii a $enit înaintea oc3ilor mei şi foarte m-am înfricoşat $ă#ându-mi sărăcia mea. căci se îndeamnă să se ducă la odi3nă din casa trupului/ iar păcătosului îi este scârbă prea-cumplită în ceasul despăr"irii lui. căci $ede înaintea oc3ilor lui lene$irea sa. sosirea de fa"ă a mor"ii celor împătimi"i. suflete. materia multei agoniseli/ însă nu i se îngăduie nicidecum să grăiască ce$a. a rugilor. şi păcătoşilor. neînfrânarea. căci cu asprime porneşte porunca. eu mai $ârtos m-am înfricoşat. +i ceasul mor"ii mă înfricoşea#ă pe mine. . arată-"i. &âtă căin"ă cuprinde atunci inima celui ce sa lene$it aici de a sa mântuire1 &ât este de mare c3inul ascuns al sufletului său1 *ai mie. &ăci lucrătorii şi ne$oitorii cei desă$ârşi"i se bucură în ceasul despăr"irii. a a%unărilor. şi trânda$ilor. . $ă#ând înaintea oc3ilor osteneala cea mare a ne$oin"ei. tot nego"ul $ie"ii tale. $ai mie1 Pentru ce te lene$eşti de $ia"a ta4 Pentru ce cu răspândire petreci #ilele 47 .nfricoşată este cu ade$ărat. o.n loc să mă bucur.

ca să negu"ătoresc bine cu argintul pe care .ndelung .$ie"ii tale4 -ără de $este se $a face c3emarea ta şi ce $ei face acolo. înaltule si răspânditule4 . mândrii. cugetare de $ia"a ce $a să fie. 'ăcar la bătrâne"e fă-mă împreună lucrător al darului !ău.ăbdătorule. spri%ineşte-mă. . suflete nepricepute. înaintea )i$anului 7udecătorului celui înfricoşat. cei răi. -iule al lui )umne#eu. ca să împlinesc $oile !ale. suflete 48 . 0. 'ântuitorule. &um oare $oi putea să stau înaintea înfricoşatului !ău )i$an eu. smeri"ii. )ăruieşte-mi mie. mă $oi afla împreună cu cei desă$ârşi"i. că doar aş putea să nu am niciodată întru inima mea altce$a afară de această cugetare. drep"ii. nerăbdătorul şi cel fără de roadă. cei ce au benc3etuit .în focul cel $eşnic şi nestins.ntru care petrecere mă $oi cunoaşte. 5epăcătoase ristoase. trufaşii. răspânditul şi înaltul4 &um eu. în lumina neapusă mergând/ păcătoşii. care au facut aici rodul dreptă"ii4 . când Sfin"ii se $or cunoaşte unii pe al"ii întru cămările cele cereşti4 &u$ioşii. întregîn"elep"ii.mpărate &eresc. o. întru cele de aici lene$indu-te4 &um te fură pe tine $ră%maşul şi nu pricepi4 &um te %efuieşte pe tine de bogă"ia cea cerească şi nu cunoşti.nsu"i mi l-ai dat mie.

ca să nu te tre#$eşti către )umne#eu4 +i tu aştep"i întru lene$ire să #ăbo$ească a $eni 'irele cel ceresc/ însă ca un fulger $a face $enirea de fa"ă a >ui. suflete al meu. Pri$eg3ea#ă. ca să te afle pe tine întru întoarcere. &ucereşte-te lui )umne#eu. că binecu$ântat eşti in $ecii $ecilor. )oamne. suflete. +i îndată î"i $a trimite spre a%utor înger îndurat şi te $a i#bă$i pe tine din ră#boiul şi din tulburarea $ră%maşului. 'ilosti$ fii mie. strigă cu toată durerea inimii. 2min1 49 . şi mă întoarce mai înainte de a $eni înfricoşata 7udecată şi a mă lua pe mine nepregătit şi ruşinat/ pentru solirile Preacuratei Stăpânei noastre. păcătosului. cu lacrimi rugându-te. 5ăscătoarei de )umne#eu şi pururea -ecioarei 'aria. dar ca un fulger $a $eni la tine. o. o. Strigă din toată inima ta. şi desparte-mă de păcatele mele. 5ădă%duieşti întru lene$irea ta că întâr#ie a $eni sfârşitul tău.nesim"ite. cel ce "i-ai urât $ia"a ta cea $eşnică1 Până când în$ăluirile te târăsc pe tine pe pământ4 Până când răul obicei al gândurilor tale celor $iclene te trage pe tine4 2u nu ştii că gândurile cele rele şi $iclene ca un nor întunecat se pun înaintea ta. în ceasul ră#boiului. şi ale tuturor Sfin"ilor !ăi.

pentru multele întinări ale sufletului meu şi pentru necură"ia mea. mustrat şi pri3ănit fiind. 5u pot sta întru rugăciune înaintea !a/ nu pot să caut şi să pri$esc la înăl"imea &erului. cu fa"a ruşinată şi în pământ plecată. nu sunt $rednic de înfricoşata !a c3emare. îndră#nesc să grăiesc către Stăpânul îngerilor şi ?iditorul tuturor/ iar eu sunt pământ şi cenuşă/ ocara oamenilor şi defăimare norodului/ $ierme. &um $oi căuta către bunătatea !a. ticălosul. păcătosul4 2 celor întru cunoştin"ă. ori a celor întru împreună în$oirile cu gândurile cele rele şi $iclene4 +tiu. şi glasul poruncilor !ale nu l-am pă#it. căci cu 50 Plânsul de sâmbătă seara . că. ori a celor întru călcările de sfintele !ale porunci. 2 căror pacate ale mele lăsare $oi cere mai întâi eu. cu ade$ărat. încă şi astă#i. cu totul prea dureros şi de mâ3niciune plin. netrebnicindu-l.2cum. &ă pe cel ce este întru mine după c3ipul !ău l-am întinat. )oamne. am întărâtat numele !ău şi mai presus decât cur$arul am $ie"uit cur$eşte. Stăpâne4 &u ce fel de inimă. cu ce fel de conştiin"ă4 &e fel de limbă necredincioasă şi întinată $oi indra#ni să mişc4 +i cum $oi face începutul mărturisirii mele4 Peste măsură eu. şi nu om. cu neasemănare neiertate.

mi ruşine# fa"a mea.n$erşunarea ce este întru mine mă biruieşte. . că de-a pururea în noroiul lăcomiei pântecelui mă tă$ălesc/ scrisă pe stâlp este reaua mea petrecere. ci 51 . de-a pururea cu gândurile spurcate mă întine#. 'iluieşte-mă )oamne. pe ticălosul meu suflet cu patimile lam întinat. .poftele cele necu$ioase uşa desc3i#ând-o şi dobitocesti si fără de rânduială porniri uneltind. în fiecare #i au#ind de %udecată şi de răsplătire. că de-a pururea de#mierdările mă înnegurea#ă/ spre osândă îmi este goliciunea mea.nsumi de sine-mi osândit sunt mai înainte de %udecata cea gătită mie. că sufletul meu s-a înecat în marea de#mierdărilor celor amare/ şi cu urâta socoteală 3aina sufletului meu am mân%it-o/ şi toată mintea mea s-a frământat de gândurile dracilor/ şi prin toate lucrurile şi gândurile mele am amărât şi de-a pururea amărăsc bunătatea !a. şi acum. iar pe $ră%maşul meu care se luptă cu mine de-a pururea îl trag către mine şi îl slu%esc. &onştiin"a îmi mustră gândirea mea. nu $oiesc să stau împotri$a poftelor trupului care se oştesc împotri$a sufletului meu. . că de-a pururea reaua putoare a patimilor mă mân%eşte. )in pruncie m-am făcut $as al păcatului celui de stricăciune făcător.

totdeauna mă amăgesc. ticălosul.nsă. 2stă#i se $eselesc cei cărora li se descoperă de către )ânsul cele tainice.totdeauna eu. şi pustiu de darul !ău mă fac. iar eu plâng cu amar că mam alăturat cu dobitoacele cele fără de minte şi 52 . &um $oi plânge orbirea sufletului meu1 &um $oi plânge atâta necunoştin"ă a mea1 &um $oi plânge $oirea mea cea aşa de pătimaşă şi nepocăită1 2stă#i ne$oitorii se odi3nesc cu mângâierea Sfântului )u3. nici să dai la arătare păcatele şi ruşinoasele mele lucrări cele urâte în pri$eliştea a toată lumea. înaintea tuturor îngerilor şi a oamenilor. nu cu mânia !a să mă mustri pe mine. )oamne. întru cunoştin"ă păcătuiesc. *ai mie. că $remea $ie"ii mele a trecut întru toată deşertăciunea1 . )oamne. că îndelungă rabdarea !a rău am c3eltuit-o1 *ai mie. 2stă#i se bucură cei ce $ăd de la )ânsul $istieriile răsplă"ilor lor. iar eu ma ruşine# că de toata fapta cea bună străin am crescut. )oamne. iar eu mă tulbur. Pentru aceasta sărac şi urât. socotind sărăcia mea cea din lene$ire. spre ruşinea mea şi spre osânda $eşnică/ că pricinuitor sunt a toată ruşinea si osânda. totdeauna mă robesc. totdeauna mă biruiesc. că întru mul"i ani am scârbit pe )u3ul !ău cel Sfânt1 *ai mie.

Pe cine ai $eselit cu lupta ta. Să nu aştep"i $oirea mea cea stricată. pe mine.ol m-am facut eu. se apropie de#legarea ta cea din trup1 Pentru ce te $eselesti întru pri$irile cele străine de tine. aşa mă rog şi mă cuceresc cu inima #drobită: 'iluieşte-mă. 'ilosti$e. toată firea cea $ă#ută şi cea ne$ă#ută. cu a mea trândă$ie. îndreptea#ă-mă. cel ce sunt întregîn"elept pentru cei ce mă $ăd. de care o să te laşi şi de care o să te lipseşti4 . că nu am osârdie spre a mă îndrepta pe sinemi.m-am asemănat lor. +tiu că toate le po"i şi cu neputin"ă (ie nimic nu-(i este. ca să-"i $ină în 53 . ca atingându-mă de prea-curatele !ale picioare. . iar înlăuntru dea pururea cur$esc.ândeşte-te la cele pe care le-ai lucrat. Plânge"i pentru mine. cu milă. ticălosul. suflete muncit. 0. &aută spre mine. dintru înăl"imea !a cea sfântă. cum şi ce sunt: cu cine "i-ai petrecut #ilele lucrării şi ale plugăriei. fiindcă străin sunt de cei ce întru rugăciune şi întru pri$eg3ere s-au ne$oit. *e#i neîndreptarea sufletului meu celui netrebnic şi. făptura !a/ întoarce-mă pe mine în dar cu darul !ău. cel ce întru păcate şi în patimi de tot am îmbătrânit. &a înaintea sfântului Scaun al sla$ei !ale stând. Stăpâne. cu %udecă"ile care ştii miluindu-mă. Plânge"i pentru mine.

care s-a facut peşteră şi lăcaş al dracilor. 5u am 54 . ca să-"i iasă înainte cu bucurie/ pe cine "i-ai făcut prieten in $eacul ce $a să fie. după Sfântă $oia !a. 'ântuitorule. şi să $ină peste mine mila !a. sau întru pri$eg3eri te-ai ticăloşit. pe $ecinii tăi4 !re#$eşte-te. suflete ticăloase. pe Sfin"i. *or $eni atunci acestea toate în mintea ta şi $ei #ice întru sine-"i. pe 5ăscătoarea de )umne#eu.întâmpinare în ceasul ieşirii tale/ pe cine ai $eselit întru alergarea ta. ca să nu te afli în ceasul despăr"irii în scârbe şi în suspinuri/ ca să nu plângi fără de folos în $ecii $ecilor. Sfin"eşte-mi inima mea. însă nu mam îngri%it de a mea mântuire. ca să fii odi3nit în li$ada sa/ şi pentru cine ai muncit în dar. pe toate mi le-am amintit. *e#i. !rimite-mi putere mai presus de puterea mea. i#$oarele lacrimilor mele şi #drobirile şi suspinurile ne$rednicului meu suflet. ca să te primească $oios/ în ce fel de "arină te-ai tocmit şi ce plată $a să-"i dea "ie/ cu ce ne$oin"e ai $eselit pe )omnul. Sfin"ească-se peste mine înfricoşatul şi Prea-Sfântul !ău nume. ca să mă întoarcă pe mine şi să $ie# întru cu$ioşie şi dreptate. mai înainte de a $eni 7udecata cea înfricoşată să mă ia nepregătit şi ruşinat. Stăpâne ristoase. plângând şi %eluindu-te cumplit: Eu pe acestea în fiecare ceas.

Pentru aceasta 3otărârea eu o aduc asupra mea şi mşrturisesc că sunt $rednic de toată munca şi pedeapsa. )e câte ori ai plinit darul !ău cel mângâietor. Iar eu. şi ai săturat foamea mea. întru multe îndurările !ale. a mă plăsmui întru pântecele maicii mele/ şi m-am născut. leneşul si păcătosul.fost eu odată pe pământ. şi eu iarăşi m-am lepădat. şi mincinos al făgăduin"ei m-am făcut. )eci de ce fel de iertare sunt $rednic eu. şi eu iarăşi m-am întors. ticălosul. ticălosul. cerând îndurare. +i (i s-a părut (ie. şi eu iarăşi am că#ut. şi setea mea ai răcorito1 )e câte ori ai luminat gândirea mea cea întunecată şi ai adunat din înşelare gândurile mele1 )e câte ori ai îmbogă"it sărăcia mea şi ai gonit putre%unea mea. în$rednicindu-mă a mă face $as darului !ău/ şi mi-ai dăruit mie luminarea du3o$niceştii cunoştin"e. prisosind cu bucurie. )e multe ori m-ai "inut. cu mila !a. iar eu. )e multe ori m-ai miluit. am lepădat şi lepăd dăruirile darului !ău. totdeauna lepăd bogă"ia !a. iar eu pururea !e întărât pe !ine1 )e câte ori ai desă$ârşit asupra mea darul !ău. )e multe ori m-ai în$iat. 55 . )oamne. căci nu am mărturisire curată4 &ă de multe ori m-am făgăduit (ie să mă pocăiesc. Iubitorule de oameni.

)e câte ori mi s-a făcut mie darul !ău. Să nu pui sufletul meu gol %alnică mustrare înaintea înfricoşatului şi nemitarnicului !ău 56 . miluieşte-mă.ca &el ce firesc ai noianul îndelungii răbdări şi adâncul milosârdiei . cale a $ie"ii.să nu mă părăseşti. negrăita înăl"ime şi laudă. şi putere. şi bucate mai dulci decât mierea în gura robului !ău1 &um $oi po$esti darurile cele ce mi s-au dat mie de la darul !ău. şi-mi dăruieşte mie ani spre pocăin"ă. de nenumărate daruri m-ai umplut pe mine. acestea gândindu-le. ca să nu fiu tăiat ca smoc3inul cel neroditor/ să nu !e grăbeşti a mă secera pe mine crud şi fără de $reme din $ia"ă/ să nu mă iei pe mine negata fiind/ să nu mă ridici pe mine mai înainte. ticălosul. Stăpâne. le-am lepădat şi le lepăd pentru lene$irea mea4 )e nenumărate pedepse fiind $rednic. păcătosul/ iar eu. ticălosul. &u totul întru adâncul îndoielii mă cufund. &i !u. şi frumuse"e. nimic $rednic către darea de răspuns nu am eu. pănă nu îmi $oi aprinde candela/ să nu mă iei pe mine nea$ând îmbrăcăminte de nuntă/ ci. şi luminare. cu cele împotri$nice î"i răsplătesc. ticălosul. pe care eu. )oamne. )oamne . ca un bun şi iubitor de oameni.&u totul mă spăimânte# şi mă cutremur. şi bucurie nepo$estită1 )e câte ori s-a făcut întru inima robului !ău în"elepciune.

păcătosul şi prea-micul. cel ne$rednic. soli"i pentru mine. $oi dobândi moştenirea şi odi3na cea $eşnică4 *ai mie. apoi cum eu. cel $rednic de toată pedeapsa şi munca. cererea $oastră pentru mine către . cel leneş. ca un iubitor de oameni. cel cur$ar. cel sărac cu sufletul. atunci cum eu. cum mă $oi arăta4 )acă strâmtă şi necă%ită este calea care duce la $ia"ă. cel fără de minte. întru cunoştin"ă paăcătuind4 &um $om răbda mustrarea4 &e fel de cutremur ne $a lua. cand $om au#i acea amară şi plină de plăns tăgăduire: <5u $ă ştiu pe $oi.)i$an/ ci. către moarte trimi"ând. cel trânda$. rogu-$ă. cel păcătos.nduratul )umne#eu. cel fără-de-răspuns. ca să întoarcă sufletul meu din iadul în care s-a pironit de 57 . cel împietrit. cel neputincios. Sfin"i ai lui )umne#eu. cel păgân şi păcătos.mpără"ia &erurilor. &e răspuns $ei da. )oamne. care mă împătimesc de de#mierdări şi desfrâne#. cel osândit. cel gol. *ărsa"i. suflete netrebnice1 Scurtă este $ia"a. apoi eu. Iar dacă dreptul abia se mântuieşte. cel spurcat. cel neîndră#ne". cel ruşinat. cel %alnic. milosti$eşte-!e spre mine. repede trece $remea. mă $oi în$rednici mântuirii4 )acă prin multe neca#uri se moşteneşte de cei $rednici . cel afundat. netrebnicul.=4 Pe $oi to"i $ă rog.

în dar mă întoarce de la răutatea ce este întru mine şi de la pier#are. 'i se apropie sfârşitul 58 . pentru singură bunătatea !a. 2du-(i aminte că din tinere"e se pleacă gândirea omului cu sârguin"ă spre cele rele şi $iclene. 9iruieşte împietrirea mea şi fă .nsu"i. )oamne. 'iluieşte-mă pe mine. Stăpaâne. &el ce eşti din fire bun. -iule al ade$aratului )umne#eu. +tii. de#năde%dea sufletului meu i#gonind-o. precum $oieşti. şi cu cunoştin"a/ că s-a stins $remea mea/ că s-au stins întru deşertaciuni #ilele mele. şi fără pri3ană. precum ştii. Să nu mă urăşti pe mine pentru întinăciunile cele multe ale păcatelor mele. îndreptarea/ că mă tiranisesc de obiceiul meu cel rău şi $iclean/ că neputincios sunt cu trupul. ca să strălucească Sfântul Său )ar întru dânsul şi să-mi lumine#e gândirea cea întunecată/ ca să mă fac preaosârduitor şi $rednic de pocăin"ă. şi pune întru mine fapta bună cea frumoasă. lesne-alunecarea firii omeneşti. şi milosti$ şi milosârd. cu puterea sfintelor $oastre rugi. precum ştii. Primeşte suspinurile mele ca pe lacrimile desfrânatei. &i !u. rănitul. >a mila !a nă#uiesc eu. 'ântuitorul meu. şi nespurcat. !u. 2du-(i aminte că !u singur eşti curat. şi cu sufletul.patimile cele de necinste.

cel ne$rednic de milă. cel iute la păcat. şi $iclean.ntoarce. 2du-(i aminte."i întorci fa"a !a de la mine4 Până când se $a înăl"a $ră%maşul meu asupra mea4 . ca pe un rob netrebnic şi rău. Stăpâne. Stăpâne. 'ântuieşte-mă pentru mila !a şi nu pentru lucrurile mele/ căci rele şi $iclene sunt. că milele !ale din $eac sunt. Să nu mă rânduieşti de-a stânga cu caprele pe mine.ntinde-mi mie mână de a%utor întru noianul patimilor şi al de#mierdărilor care mă în$iforea#ă. nici să mă 59 . $e#i împotri$irea $ră%maşilor si neputin"a firii noastre. neputincioase şi lesne de stricat sunt acelea/ câte eu apuc nefolositoare si nedesă$ârşite se fac. &ăci dacă nu $ei face !u.căii şi însumi sunt nerâ$nitor spre îndreptarea de sine-mi. câte eu $oiesc. Să nu mă %udeci pe mine. )oamne. i#bă$eşte sufletul meu din lucrarea lui cea rea/ căci peste tot mă rănesc şi el stă râ#ând de mine. Iată. )oamne. )oamne. +i desc3ide-mi mie. )ă-mi mie $reme de pocăin"ă şi c3ip de mântuire. peste cei păcătoşi întin#ându-se. uşa milei !ale şi să nu mi-o încui pe dânsa. ca să bat cu ne$rednicie. cel ticălos. . Până când . Să nu biruiască trândă$ia şi nebunia mea iubirea !a de oameni cea nemărginită. )oamne.

iartă fărădelegile şi păcatele robului !ău celui păcătos şi nemul"umitor. &el ce nu !e întorci despre cererea păcătoşilor. Stăpâne. &el ce dai mâna celui ce #ace %os. &el ce mântuieşti pe to"i cei ce nădă%duiesc întru !ine. )ă-mi mie lacrimi de umilin"ă. Po$ă"uieşte-mă pe mine la frica !a. şi au#i spurcata şi ne$rednica mea cerere. m-am îndreptat din pântecele maicii mele/ şi să nu mă lepe#i pe mine de la fa"a !a. pocăin"ă spre mântuire aducând. )oamne.pier#i pe mine cu cei ce-(i #ic (ie <)oamne. 60 . că multe sunt îndurările !ale peste cei ce c3eamă numele !au întru ade$ăr/ că bine eşti cu$ântat în $ecii $ecilor. 2min1 2ltă rugăciune de Sâmbătă a Sf Efrem Sirul . &a un singur bun şi al nostru al tuturor ?iditor. căci către !ine am ridicat oc3ii cei gânditori ai sufletului meu/ căci către !ine. )oamne. )oamne= dar nu fac $oia !a. şi dorul pe care îl am către bunătatea !a mă sileşte să nu tac.fiindcă nu se face plecarea genunc3ilor sâmbătă seara )arul !ău mi-ai dat mie să grăiesc către !ine. Primeşte.

dăruieşte mie. şi poftesti să $e#i lacrimi. fiindcă nu este cu putin"ă a se $inde $indecările darului !ău. şi curate fă rănile mele. aşa primeşti pe cel care $ine la !ine din tot sufletul/ că doreşti să $e#i pocăin"a. .+tiu că co$ârşesc cu păcatele pe to"i oamenii. 61 . ca pe un negu"ător care cu multă bogă"ie s-a întors. I#bă$eşte-mă de muncile cele ce se cu$in mie. ne$rednicului robului !ău. Stăpâne. )oamne. )eci arată întru mădularele mele milosârdia !a cea multă. şi cu dorire. şi arătată se $a face milosârdia !a spre mine. lacrimi. )oamne. 'ilosârde )octore. şi prin lacrimi le dăruieşti pe acestea în dar.nsă. 'ai înainte de a a%unge el la uşă îi desc3i#i lui/ mai înainte de a-(i cădea el la picioare îi întin#i mâna/ mai înainte de a $ărsa el lacrimi îndurările !ale i le întin#i şi. şi să mă $indec de rănile mele cele ascunse. ca să rog neasemănată bunatatea !a cu luminare. I#bă$eşte-mă pe mine. dar am ca scăpare adâncul cel co$ârşitor al îndurărilor !ale/ şi tare sunt încredin"at că primeşti şi miluieşti pe to"i cei ce nădă%duiesc la bunătatea !a/ şi mai înainte cunoscător fiind. inima celui ce $ine la !ine mai înainte o $e#i dacă s-a de#brăcat de lume cu totul. şi cu credin"ă. ticălosul. şi !e bucuri de sârguin"a robilor !ăi celor ce se ne$oiesc să găsească cură"ia.

ticălosul. . :nule62 . 2stfel. precum totdeauna şi aie$ea. şi în fiecare ceas îi cercetea#ă pe dânşii. şi mă $oi $indeca. iar eu. 'ilosti$irile păsării curg asupra puilor ei. că se biruieşte de milosti$irea ei. aşa şi la mine. si 3rană le aduce lor. 2şa şi milosârdia !a se biruieşte de către bunătatea cea dintru Sine-(i şi milui pe cei ce din tot sufletul !e c3eamă pe !ine. la 7udecată nu $or $eni. ştiu că $oi fi %udecat. gândirea noastră. are ne$oie neîncetat de darul !ău şi de luminare. şi să se propo$ăduiască darul !ău. umple şi inima mea de darul !ău şi de bunătatea !a. &ad deci. îndurările !ale trebuindu-mi. lepadând-o pruncul ei. precum ai umplut $edrele de blagoslo$enia !a. )oamne. 'aica cea milosârdă. că el pe mine m-a slobo#it. prunci fiind. şi se osteneşte ca să-i 3rănească pe dânşii. de necă%irea ne$ă#u"ilor $ră%maşi. neputincioasă fiind. ca un pământesc. Iar de m-am lepădat şi mă lepăd. Stăpâne. nu $oieşte a-l trece cu $ederea pe dânsul. precum la cei nenumăra"i trânda$i. *indecă-mă. )oamne. trebuindu-i totdeauna ume#eala apei. însă. Să se propo$ăduiască darul !ău. mintea noastră cea neputincioasă lemnului celui de curând răsărit.)oamne. întru cunoştin"ă păcătuind. -iule al lui )umne#eu.nsă aceia. 2semenea este.

&ă numaidecât ce $ine asupra-mi dulcea"a. întru toate robesc răută"ii: mă fac măre" în deşert. mânios. iubitorule de oameni. Iubitorule de oameni. lene$os. în ceasul cel înfricoşat al %udecă"ii. 2min1 63 . linişte. $rând şi ne$rând. îndată şi uit pe toate ale mele şi. înalt. trânda$. Stăpâne. în $ecii $ecilor. umilin"ă. ca să mă acopere cu aripile sale atunci. iubitor de de#mierdări. cel păcătos şi ne$rednic. slă$ind si binecu$ântând bunătatea !a cea nemăsurată. ca în tot ceasul să mă cercete#e darul !ău pe mine. )oamne/ însă acelea la 7udecată nu $or $eni. şi să stau de-a dreapta !a cu cei ce bine sau ne$oit şi (i-au bine-plăcut (ie. şi să mi se facă mie această luminare. iar eu şi pentru un cu$ânt deşert. cu mântuirea întru milă. *enirea de fa"ă a darului !ău. 2min1 Pe toate !u le-ai #idit. şi putere. şi pentru gânduri rele şi $iclene. ca şi cum aş fi ieşit din minte. îndrăcit cu pântecele. şi pentru însăşi pofta mă $oi osândi. Prea9unule )oamne. cu îndurările darului. dăruieşte dulcea"ă. şi scăpare.5ăscut. 0. mântuieşte-mă pentru multă bunatatea !a. cu totul întinat/ în tot ceasul mă amăgesc şi nu pricep.

în muncile cele nesuferite/ şi ca şi cum atunci ai $rea să-mi grăieşti mie. nicidecum nu luam în seamă aceasta. 2tunci dar $or grăi cu urgie îngerii: 62cum nu este $reme de pocăin"ă. )eci cu ade$ărat după dreptate mă pedepsesc. Preasfin"ilor îngeri. )oamne. ar#ându-te ca o materie necurată. mila lui )umne#eu trecând-o cu $ederea.&a înaintea înfricoşatului !ău )i$an. şi mustrarea lucrurilor mele şi 3otărârea !a cea dreaptă dată mie $ă#ând. care mă leapădă pe mine. iar muncile se înmul"esc. că eu pe sine-mi nu m-am miluit. &ând )omnul a pus mila Sa înaintea mea. 'ângâierea acum a slăbit. ticălosul. şi cu dreptate acum se întoarce de la mine. osânditul. de la Sfântă -a"a !a. şi dreaptă este %udecata !a/ că dintr-însa nu m-am nedreptă"it. pica"i asupra mea lacrimi. eu acum strig cu cutremur şi cu lacrimi: )rept eşti. Prea-)repte 7udecătorule. ci acum tânguirea este nesfârşită. stând eu. necugetând. aprin#ind g3eena cea 64 Plânsul de duminică seara . 2cum du-te şi ia-"i răsplătirea cea amară şi cumplită a lucrurilor tale. pocăin"a şi lacrimile sunt nelucrătoare. ci de răsplătire8. 9unilor. eu. Suspinurile cele neîncetate nu sunt au#ite.

*eşnic se $or $eseli drep"ii. şi faptele. &um $ei $edea pe 7udecătorul cel nemitarnic. *estesc (ie.nestinsă a fiarei celei neadormite. $ai mie. 2colo $a fi plânsul cel neîncetat şi scrâşnirea din"ilor cea prea-dureroasă. )oamne. *ai mie. *ai mie atunci. Să nu treci cu $ederea ticăloasa mea rugăciune/ mâinile mele întinate le întind. +i de lipsă este ca de aici să strigam către )umne#eu şi oamenilor să le $estim: &3e#aşii !ăi sunt &u$ioşii. suflete prea-necă%ite1 )ar nu $a fi glas şi au#ire. to"i tremurând de înfricoşatul Scaun al -ăcătorului tuturor/ că %udecata fără de milă este acolo celor ce nu au lucrat aici milă. &a unul ce ai iubit întunericul cel $eşnic. ar3ang3elii stând şi slu%indu-i. )ar nici acelea nu sunt precum par a fi. -iindcă al optulea $eac îl $om începe. toate. şi c3ipul lor trist. ticăloase. suflete al meu. gol fiind cu totul de faptele cele bune. cel încărcat cu patimi/ ci caută spre 65 . Pentru că pe )umne#eul tuturor nu >-am $eselit. îndulceşte-te de fe"ele cele negre. să nu mă lepe#i pe mine. $eşnic se $or munci ceilal"i. &ăci toate se $or presc3imba în altele. şi iartă pe netrebnicul robul !ău. pentru că ai urât lumina cea de-a pururea $ecuitoare. &a un fiu al întunericului desfătea#ă-te. a $iermelui celui amar. pământenii goi înainte stând.

Pe $ră%maşul l-am ascultat sfătuindu-mă şi pe idolii patimilor în suflet i-am înc3ipuit. )umne#eul meu.enunc3iul inimii mele îmi plec eu. şi cad înaintea !a cu lacrimi: -ii milosti$ şi iubitor de oameni mie. mai înainte $ă#ând tăierea mor"ii $enind nearătat asupra tuturor şi pe sine-mi fiind neîndreptat. )intru adâncuri strig către !ine. )oamne. Poftele pântecelui le-am desă$ârşit şi strălucirea min"ii am înnegrit-o. . ci ca pe niste grâu.n cinste de fiime ade$ărată fiind. ticălosul. &ugetelor celor trupeşti am robit şi stăpânirea mea cea mai dinainte am pierduto. bagă-mă în 3ambarul !ău. şi frică straşnică si cutremur mă "ine pe mine. Pe sine-mi cu de#mierdările de tot m-am spurcat şi frumusetea sufletului am necinstit-o. celui ce spre !ine am năde%dile mele/ fămă ca să scap de urgia osândirii ce $a să fie acolo/ bine$oieşte ca sufletul meu cel împietrit mult născător de fapte bune să se arate înaintea !a/ gândurile mele cele neroditoare scutură-le în focul Sfântului !ău )u3/ să nu mă tai pe mine ca pe pomul cel neroditor şi în focul cel nestins să mă trimi"i/ să nu mă ară"i materie şi paie ale $ăpăii iadului. dobitoacelor celor fără de minte m-am asemănat.mine cu iubire de oameni si cu blandă milosârdia !a. neîndră#nind a căuta la &eruri/ primeşte rugăciunea gurii 66 . .

mântuieşte-mă. 2cum nepomenitor m-am arătat eu. pe împotri$nicul şi tiranul *eliar surpându-l. >egiuni de îngeri în &eruri de multe ori suspină 67 . &el ce cu $oia m-ai #idit pe mine de )umne#eu lucrat şi &are cu multe m-ai îmbogă"it pe mine in dar/ şi &are m-ai iubit foarte.mpărat fiind al tuturor şi 2totputernic. Pră#nuiesc îngerii şi muritorii $ă#ând întoarcerea mea. 2m trecut cu $ederea poruncile !ale cele de $ia"ă purtătoare/ m-am amăgit cu fapte urâte/ să nu !e îngre"oşe#i de mine. Prea-9unule Stăpâne. în dar.celei spurcate. ticălosul. !otdeauna strig: 2m păcătuit. 'ântuieşte. mântuire întemeiata te-am câştigat pe tine. Stăpână. i#bă$eşte-mă de robia celui rău şi $iclean. . şi de a lucra cele cumplite nu încete#. 'aica lui )umne#eu. de atâta dragoste a !a. cu totul rob făcându-mă de#mierdărilor şi trupul şi sufletul pângărindule. încât pentru mine !e-ai întrupat şi moarte ai suferit. 2cum osândit stau. 9unule. 5ăscătoare de )umne#eu -ecioară. &el ce eşti fără de păcat. &u frică a inimii !e rog pe !ine. I#bă$itorule. ca un )umne#eu milosti$ şi îndurat. ci dă-mi mie lăsare răută"ilor. :nule ?iditorule. uşa cereasca şi c3i$ot. din toate felurile fărădelegilor mele i#bă$eşte-mă.

2pucă mai înainte pe toate acestea. $ai. ale Proorocilor. 'ântuitorule. că nu $or a$ea margini. !reime întru o :nime. muncile cele cumplite. ale &u$ioşilor şi ale Ierar3ilor. suflete. urmând tânguirea desfrânatei. &etele cele ceresti slu%indu-(i. Părinte. &ăruia (i se cu$ine sla$a şi stăpânirea. >umină nenăscută eşti. &are dăruieşte tuturor suflare de $ia"ă. împreună cu PreaSfântul. ca nu cum$a să răpească fără de $este sufletul meu şi să merg în curgerile focului. de-a pururea împreună $eciuitor ai pe )u3ul !ău. sla$ă (ie. 2tunci se $a tângui toată suflarea. acum şi pururea şi în $ecii $ecilor. Pe !ine te laudă neîncetat eru$imii şi Serafimii cei ce în patru c3ipuri se poartă.pentru mine. !e laudă pe !ine. primeşte şi glasurile noastre. ca un 'ilosti$. Părinte mai presus de &eruri. de înfricoşata groa#ă a muncilor celor înfiorătoare. şi împreună fără de început ai pe -iul !ău. se#ând pe scaune împreună cu 7udecătorul. >egiuitori 2postoli înfricoşa"i. 9unul şi de $ia"ă -ăcătorul !ău )u3. 2min1 Sfântul Efrem Sirul 68 . şi 'ilosârd. ale 2postolilor. &u rugăciunile 'ucenicilor. şi bun. îngeri cu paloşe prea-într-arma"i şi înfiorători $or despăr"i inimile păcătoşilor. )oamne. I#bă$eşte-mă atunci.

ugăciune către sfântul Ioan . 69 . !u ai tămăduit mul"imea de copii spre bucuria părin"ilor lor.usul care se citeşte la $reme de boală 9ucurându-mă de dumne#eiasca mărire la care te-ai înăl"at. !u l-ai $indecat pe bătrânul 2tanaşie care s-a uns cu untdelemn din candela ta. găsesc alinare în cugetarea la $indecările tale minunate. Sfinte Ioane. Părinte. că încercările $in din rânduiala lui )umne#eu. şi că răbdarea este răsplătită de )umne#eu. îndră#nesc să alerg la a%utorul tău pentru tămăduire. Sfinte. tu ai dat sănătate femeii bolna$e. spre bucuria copiilor ei. )ar de multe ori norii negri ai de#năde%dii îmi tulbură mintea şi mă depărtea#ă de rugăciune. )e aceea dar. !u ai îndepărtat c3eagurile de sânge din capul *asulei şi l-ai tămăduit pe doctorul necredincios. o. sufletul se cură"eşte. !u ai îndreptat spatele bătrânei gârbo$e. +tiu.. o. +tiu că prin boala trupului.

te rog. mai mult decât prietenii.+tiind grabnica ta mi%locire. aşa şi eu. în fa"a $ră%maşilor. Precum o fiară prigonită. am aflat un adăpost mai sigur. ia $ia"a mea în mâinile tale şi mi%loceşte precum ştii mântuirea mea.ugăciunea Sf. nici prietenii nu pot pierde sufletul meu. )ar dacă 9unul )umne#eu se $a milosti$i de mine pentru rugăciunile tale. )acă $oia )omnului este să duc cu răbdare crucea bolii. o. prin cântarea: 2liluia1 . 5icolae *elimiro$ici pentru $ră%maşi )oamne binecu$ântea#ă pe $ră%maşii mei1 +i eu îi binecu$ânte# şi nu-i blestem1 *ră%maşii m-au împins şi mai mult spre !ine. *ră%maşii m-au făcut străin fa"ă de împără"iile pământeşti şi un locuitor netrebnic fa"ă de pământ. noule doctor fără-de-argin"i. prigonit fiind. ascun#ându-mă sub cortul !ău. Sfinte Ioane. unde nici $ră%maşii. ca $ă#ând aceasta să-"i mul"umesc "ie şi să-> laud în $ecii $ecilor pe )octorul sufletelor şi al trupurilor. 2ceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice năde%de spre pământ. în bra"ele !ale. atunci să mă tămăduieşti fără şo$ăială. 70 . dă-mi putere şi a%ută-mă să nu cârtesc din cau#a neputin"elor.

Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în fa"a lumii.)oamne. Ei m-au 3ulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. 9inecu$ântea#ă )oamne pe $ră%maşii mei1 9inecu$ântea#ă-i şi-i înmul"eşte/ asmute-i şi mai mult împotri$a mea. ei au răsturnat-o şi m-au i#gonit afară. ei au râs de mine ca de un pitic. Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi.ntr-ade$ăr. ei m-au numit nebun. &ând m-am grăbit să mă îmbogă"esc. &ând eu m-am făcut în"elept. &ând am $rut să conduc pe oameni. Ei m-au biciuit. ca fuga mea spre !ine să fie fără întoarcere/ ca să se rupă 71 . &ând m-am făcut puternic. . ei m-au tre#it din somn. Ei m-au c3inuit atunci când eu am fugit de c3inuri. $ră%maşii m-au de#legat de lume şi mi-au prelungit mâinile până la $eşmântul !ău. ei m-au împins înapoi. &ând m-am gândit să dorm liniştit. ei m-au smucit înapoi cu mână de fier. &ând mi-am #idit casă pentru $ia"ă lungă şi liniştită. când eu m-am cru"at de biciuire. binecu$ântea#ă pe $ră%maşii mei1 +i eu îi binecu$ânte# şi nu-i blestem.

)oamne. iar -iul îi binecu$ântea#ă. )oamne binecu$ântea#ă pe $ră%maşii mei1 +i eu îi binecu$ânte# şi nu-i blestem1 .mpăratului ristos.mpărăteasă.ugăciunea Sf. 5icolae *elimiro$ici către 'aica )omnului .năde%dea mea în oameni ca pân#a de păian%en/ ca smerenia să împără"ească deplin în inima mea/ ca inima mea să de$ină mormântul celor rele. -iul ştie că $ră%maşii nu pot să se atingă de $ia"a lui. 'aică a . &a toată comoara mea să o aduni în ceruri. )e aceea. căci nu ştie. de m-aş elibera odată de autoamăgire. El păşeşte liber între ei şi se roagă lui )umne#eu pentru aceştia. ci prieteni se$eri. care nu ştie că $ră%maşii nu sunt $ră%maşi. "ie aducem mul"ămită 72 . care prin tine s@a arătat să ne facă fii şi fiice împărăteşti. care m-a încâlcit într-o mrea%ă cumplită a $ie"ii înşelătoare1 *ră%maşii m-au în$ă"at să ştiu ceea ce pu"ini ştiu în lume: că omul nu are pe pământ $ră%maşi afară de sine însuşi. binecu$ântea#ă pe prietenii şi pe $ră%maşii mei1 Sluga blestemă pe $ră%maşi. căci ştie. )e aceea. )oar acela urăşte pe $ră%maşi. 23.

pe care ai născut şi la feciorelnicii-"i sâni ai 3rănit. 'aică cea bună a lui )umne#eu. şi nu mai îndră#nim să c3emăm pe El şi să-i aducem rugăciune. şi noi. Soleşte pocăin"a noastră şi 73 . ca nişte $ino$a"i dintre cei mari. şi încă nemaiîntâlni"i. &el fără de moarte )umne#eul şi . rătăcit-am în "ară străină. ca nişte nebuni fără de minte. dispre"uit-am c3inurile Sale până la sânge pentru noi. >-am amărât. &ălcat-am legea dragostei Sale. ci $enim la tine. ca nişte păcătoşi dintre cei negri de păcate/ ca nişte nelegiui"i. înal"ă rugăciunile şi cererile noastre la . şi încă preacur$ari. ne temem şi ne ascundem de )ânsul precum 2dam când a greşit în .mpăratul ristos.năl"imea Sa cea $ecinică. unde oamenii nu se osebesc de porci. 'aica cea bună a )reptului 7udecător ristos. a isto$it toate puterile noastre.pentru prea-multele bunătă"i şi acoperemântul şi ocrotirea de $ă#u"ii şi ne$ă#u"ii noştri $ră%maşi. ci caută pe cei apropia"i >ui şi-i roagă să mi%locească la 7udecător. +i $edem acum că fără de minte am cugetat şi fără de minte am umblat.ai. nici 3rana oamenilor de-a porcilor/ >-am ocărât. nu a$em îndră#neală înaintea Sa. )reptul 7udecător. din $eac şi până în acest ceas. )ar precum $ino$atul nu îndră#neşte a se ruga 7udecătorului. -rica de )ânsul. a )reptului 7udecător.

. (ie ne rugăm.ale noastre rugăciuni. iartă-ne pe noi şi ne mântuieşte. şi ne mântuieşte. 'aică a .nc3inămu-ne SiBnului !ău cel sfânt şi ne rugăm (ie. unde oareşcând înc3idea )a$Ad oile neîn"elegătoare şi mieii săi.mpără"ie nu $a a$ea sfârşit. aceste rugăciuni: Iată-ne pe noi. 2min.nc3inămu-ne şi ne rugăm (ie: Iartă-ne pe noi. întru care !e-ai născut. întru care Preasfânta 'aica !a a primit 9una$estire a măritului 2r3ang3el . )umne#eului şi 'ântuitorului nostru. cum că pe !ine $a #ămisli de la )u3ul Sfânt şi . Iată-ne în cetatea cea sfântă a Ierusalimului.mpărat !e $ei naşte. . precum părin"ii noştri Sârbi care "ie s@au rugat şi de la tine bucurie au primit. &u$inte al lui )umne#eu.mpărăteasă. în du3 şi ade$ăr. şi-au mărturisit şi-au întărit aceasta cu pecetea multor biserici ridicate în cinstea ta. ca să preaslă$im pe tine. căruia s@au înc3inat păstorii şi 'Dg3ii/ acolo unde steaua a strălucit şi a 74 .a$riAl. a căruia . to"i păcătoşii !ăi Sârbi. . înc3inându-ne celor sfinte ale !ale.mpăratului ristos. du înaintea fiului tău. întru care proroceau )a$Ad şi Prorocii întruparea !a. )oamne. Iată-ne în peştera *it3lCemului. Iată-ne în 5a#arCtul cel sfânt. păcătoşii.

ne înc3inăm (ie şi pe !ine rugăm: iartă-ne pe noi. şi în Eleon. Pretutindenea ne 75 . şi pe !3a$Br. acolo unde îngerii cântau sla$oslo$ie: Sla$ă întru cei de sus lui )umne#eu şi pe pământ pace.călău#it către !ine. Iată-ne pe urmele !ale. unde !e-ai sc3imbat la fa"ă. şi în *it3anAa unde pe >E#ăr ai în$iat. Iisuse. î"i slă$im dumne#eirea şi ne rugăm (ie: iartă-ne pe noi. la &ina cea de !aină. şi ne mântuieşte. şi în 9iserica lui SolomBn unde te-ai împotri$it făcătorilor de rele. -iul lui )umne#eu. . iartă. iată-ne şi pe noi. Iată-ne la înfricoşata . între oameni bună$oire. şi la mormântul dintru care ai în$iat.ntru toate aceste locuri. de unde !e-ai înăl"at. întru toate cetă"ile şi satele prin care ai umblat. iartă şi ne mântuieşte. pe care ai fost răstignit şi cu patimi ai mărturisit arătarea !a. )oamne Iisuse. păcătoşii Sârbi. şi ai lucrat minuni/ sărutăm fiecare urmă a !a. şi la ie#erul unde ai ales pescarii a fi 2postoli. înc3inându-ne (ie şi rugându-te: greşit-am. iartă-ne pe noi şi ne mântuieşte.mpărtăşirea cu !rupul şi Sângele !ău o ai rânduit spre mântuire. . întru care !e-ai bote#at.olgot3D. păcătoşii Sârbi. şi în SiBn unde. Iată-ne la râul cel sfânt al IordEnului. şi ai propo$eduit buna$estire a $ie"ii $ecinice.

... Pag..................... de la toate neamurile şi noroadele cereşti şi pământeşti... )oamne... (ie se cu$ine sla$ă şi sla$oslo$ie. împreună cu !atăl şi cu Sfântul )u3........ căruia s@a dat toată puterea în cer şi pe pământ. păcătoşii !ăi Sârbi....... pentru rugăciunile preacuratei 'aicii !ale şi pururea -ecioarei 'aria...HI 76 ............ pretutindenea cu pocăin"ă plângem................I5S: -Plânsul de >uni seara.....reşit-am... şi puterea şi stăpânia şi înc3inăciunea. căci am greşit (ie........ 5imenea nu ne poate ierta de nu ne ier"i !u...... F -Plânsul de 'ar"i seara............pocăim de păcatele noastre.... fără de !ine........... Pag................. 5imenea în cer şi pe pământ nu ne poate mântui de $ă#utul şi ne$ă#utul rău. în tot $eacul şi în $eci..... Pag.............. iartă... .. iartă-ne... Pe !ine sla$oslo$im şi (ie ne rugăm: )oamne.... 2min1 &:P.. miluieşte şi mântuieşte pe noi.... G -Plânsul de 'iercuri seara......

.......... Pag............ .......... Pag.....................MG .................................................. Pag...................................... Pag........... Pag...................................................ugăciune a Sf 5icolae *elimiro$ici către 'aica )omnului ..............ML ...........MH -Plânsul de )uminică seara...LM -Plânsul de Sâmbătă seara JIIK..MO 77 ........FH -Plânsul de *ineri seara.......-Plânsul de 7oi seara. Pag......................... Pag.usul care se citeşte la $reme de boală ..............................ugăciune a Sf 5icolae *elimiro$ici pentru $ră%maşi......... Pag....................................................................ugăciune către sfântul Ioan ..FG -Plânsul de Sâmbătă seara JIK............MN .....