You are on page 1of 48

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.

368

MC LC
M U
PHN 1:TNG QUAN
1.1. Rc thi sinh hot
1.1.1.Ngun gc
1.1.2. Thnh phn rc thi sinh hot
1.1.3.Phn loi
1.2. Vi sinh vt v vai tr ca vi sinh vt trong cc chu trnh bin i
cht
1.2.1. Vi sinh vt
1.2.2. Vai tr ca vi sinh vt vng tun hon chuyn ho nguyn t
cacbon
1.2.2.1. S phn gii cc hp cht Gluxit
1.2.2.1.1. S phn gii cc hp cht ng
1.2.2.1.2. S phn gii tinh bt
1.2.2.1.3. S phn gii Xenlulo
1.2.2.1.4. S phn gii Xilan
1.2.2.1.5. S phn gii Lignin
1.2.2.2. S phn gii Lipit
1.2.2.3. S phn gii Protein
1.2.3. Vi sinh vt vng tun hon chuyn ho Nit
1.2.4. Vi sinh vt vng tun hon chuyn ho Photpho
1.2.5. Vi sinh vt vng tun hon chuyn ho Lu hunh
1.3. Phng php x l rc thi sinh hot
1.3.1. X l cht thi hu c trong iu kin hiu kh
1.3.2. X l cht thi hu c trong iu kin k kh
1.3.3. Nhu cu cc cht dinh dng ca vi sinh vt
1.4. Cc yu t nh hng n qu trnh x l
1.4.1. Cc yu t nh hng n qu trnh rc
1.4.2. Cc yu t nh hng n qu trnh x l nc rc
PHN 2: THC NGHIM
2.1. Mc ch ca thc nghim
2.2. Mt s phng php nghin cu vi sinh vt hc

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

2.2.1. Phng php chun b mi trng dinh dng


2.2.2. Chun b dng c
2.2.2.1. Ra dng c thu tinh
2.2.2.2. Lm nt bng v bao gi
2.2.2.3. Kh trng dng c th nghim
2.2.2.4. Phng php to mi trng
2.2.3. Tin hnh phn lp vi khun
2.2.4. Phng php nui cy
2.2.5. Tinh sch
2.2.6. Xc nh hot tnh phn hu Xenlulo ca vi khun bng phng
php t thch
2.2.7. Ho cht v dng c
2.3. Phng php phn tch xc nh ch s COD v nng amoni,
nng Nitrat
2.3.1. Xc nh ch s COD
2.3.2. Xc nh amoni trong nc rc
2.3.3. Xc nh Nitrat
3. KT QU V THO LUN
3.1.Phn lp vi khun c kh nng phn gii Xenlulo t phn cht
x trong d dy b.
3.2. ng dng vi khun t phn cht x vo qu trnh phn hu rc thi.
3.3. Phn lp vi khun c kh nng phn gii Xenlulo c trong
nc rc r r.
3.4. xc nh kh nng phn hy cc hp cht hu c ca vi khun
trong nc rc r ri.
3.5. Hng nghin cu mi.
KT LUN
TI LIU THAM KHO

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

M U
Mi trng hin nay ang tr thnh vn mang tnh ton cu. N i hi
phi c s phi hp cht ch, lu di, s u t hp l, ng b nhm gim thiu
nhng nh hng c hi gy s suy thoi v hu hoi mi trng. Cng vi s
pht trin ca Khoa hc- Cng ngh mc th ho ngy cng nhanh chng,
nhu cu ca con ngi cng tng rt nhanh trong nhng nm gn y.
T thc tin, do cht thi rn ch c thu gom, m khng c phn loi
v x l ti ngun pht sinh nn gy nhim mi trng tt c cc khu: t
thu gom, lu gi trong nh, ri vi trn ng ph trong vn chuyn n nhim
ti bi rc. Nu c gi nguyn phng thc thu gom x l cht thi rn nh hin
nay th quy m bi rc c ngy cng tng, chi ph cho xy dng cc bi cha rc
cng ln. Vn di chuyn, quy hoch mt bi rc mi khng phi l n gin.
Cht thi rn sinh hot l mi quan tm khng ch ca cc nh qun l,
cc nh khoa hc m c chnh ca ngi dn a bn sinh sng. Vn t ra
l cn c mt phng php x l rc thi ph hp, tin li, d tin hnh nht,
nhm gi gn mi trng cnh quan ng thi gim thiu mc nhim.
Da trn quan im , vi hng cn phn loi rc thi phc v cho
mc ch phn hu bng phng php sinh hc. Trong ni dung kho lun ny,
chng ti tp trung nghin cu : Phn lp, tuyn chn v ng dng mt s vi
khun c kh nng phn gii xenlulo, gp phn x l rc thi sinh hot

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

TNG QUAN
1.1. Rc thi sinh hot
1.1.1. Ngun gc
Rc thi sinh hot to ra t cc ngun ch yu sau :
-

T cc khu dn c.

T cc trung tm thng mi.

T cc c s trng hc, cng trnh cng cng.

T dch v th, sn bay.

T cc hot ng xy dng th.

T cc trm x l nc thi, ng ng thot nc ca thnh ph.

1.1.2. Thnh phn


Rc thi sinh hot c thnh phn rt phc tp nh :
-

Nhng hp cht v c: kim loi, snh s, gch ngi v, t .

Nhng hp cht hu c: cc loi thc phm d tha hoc qu hn s

dng, xng ng vt, rau xanh, v hoa qu, cc loi tre g, lng g, lng vt, vi
si, giy, xc ng - thc vt, cao su, nha...
-

Nhng loi khc: cc hp cht d bay hi, trong c nhng cht

mang mi nng.
1.1.3. Phn loi
Rc thi c a vo mi trng t nhiu ngun khc nhau. Da trn tnh
cht thnh phn c th chia rc thi sinh hot thnh 3 nhm sau:
Nhm 1: Cht thi thc phm
l cc loi thc n d tha, hoa qu, rau xanh...
Cht thi thc phm l nhng hp cht hu c, mang bn cht sinh hc. V
vy, chng rt d b phn hu bng con ng sinh hc. Qu trnh phn hu ca
chng to nn cc mi kh chu ca CO2, NH3, H2S.. c bit trong thi tit m.
Nhm 2: Cht thi t hot ng cng nghip, xy dng

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Gm cc loi ph thi: t , gch ngi, b tng, cc vt liu bng kim loi,


thu tinh, cht do. y l nhm cht thi kh phn hu, bn vng theo thi gian.
Trong , vt liu bng kim loi, thy tinh, cc loi cht do c th ti s
dng thnh vt liu composit v mt s dng c bit khc. Nhm 3: Cht thi t
nng nghip
L nhng cht thi v mu tha t cc hot ng sn xut nng nghip (trng
trt, thu hoch) cc loi cy trng, cc ph thi t qu trnh ch bin sa, ca l git
m...
Nhm ny c tp kt cng vi nhm 1 x l bng phng php phn
hu sinh hc.
1.2. Vi sinh vt v vai tr ca vi sinh vt trong cc chu trnh bin i
cht
1.2.1. Vi sinh vt
Vi sinh vt (Microbe, Microorganism) l cc sinh vt rt nh b khng thy
bng mt thng. Chng gm: vi rt, vi khun, vi nm, mt s ng vt nguyn sinh
v to.
Trong t nhin, vi sinh vt ng vai tr quan trng trong qu trnh chuyn
ho cc cht, chng c kh nng rt ln trong qu trnh phn gii cc hp cht hu
c. Chng tham gia vo vic phn gii v bin cc cht c hi thnh cc cht v hi.
Tuy nhin kh nng hot ng ca chng cn tu thuc vo yu t mi trng: nng
ca cc hp cht hu c, cc kim loi nng c tnh c, cc loi ho cht c hi
khc, pH, iu kin nhit , nng oxy ho tan...
1.2.2. Vai tr ca vi sinh vt trong vng tun hon chuyn ho nguyn t
cacbon
Cacbon l nguyn t rt ph bin trong t nhin. N tham gia vo vic cu
thnh nhng hp cht c vai tr quan trng c trng cho s sng ca con ngi v
ng vt. Cc hp cht ca cacbon quan trng ti mc ngi ta gi h thng sng l
h thng nn cacbon.
Cc hp cht cacbon hu c c mt trong ng - thc vt, vi sinh vt. Khi
cc sinh vt ny cht i li mt lng cht hu c khng l trn tri t. Nh

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

hot ng ca cc nhm vi sinh vt d dng cacbon, cc hp cht hu c ny dn


b phn hu n sn phm cui cng l CO 2, H2O. Thc vt v mt s vi sinh vt t
dng quang nng s dng CO2, H2O trong qu trnh quang hp tng hp nn cc
hp cht cacbon hu c ca thc vt. ng vt v con ngi s dng cacbon hu c
t thc vt v ng vt tng hp nn nhng hp cht cacbon hu c c trng
cho mnh thng qua con ng ng ho v d ho. Qu trnh h hp ca con
ngi, ng vt thi ra CO2. Sau khi cht xc ng vt v ngi b phn hu di
tc dng ca vi sinh vt

Cacbon ng vt

Cacbon thc vt

Cht hu c trong
t

CO2

Hnh 1: Vi sinh vt trong chu trnh chuyn ho cacbon


1.2.2.1. S phn gii cc hp cht Gluxit
Cc hp cht Gluxit l thnh phn ch yu ca cc cht kh trong thc vt
(rau qu, cy ci..). ng thi, n cn l ngun nng lng cho cc qu trnh sng
ca thc vt. Khi thc vt (cy ci, rau qu ..) cht i li mt lng ln cc hp
cht Gluxit. Qu trnh chuyn ho cc hp cht Gluxit nh sau:
I.2.2.1.1. S phn gii cc hp cht ng
Xenlulo v tinh bt b phn gii to thnh ng n. ng n tip tc b
phn gii di tc dng ca vi sinh vt theo con ng ln men (etylic, lactic,
butyric, focmic).

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Nhiu loi vi khun k kh v hiu kh tu tin tham gia vo qu trnh ln


men. Saccharomyces cerevisae - mt loi nm men-l tc nhn ln men mnh nht,
c s dng trong qu trnh ln men ru, bia.
Phn ng :
S.cerevisae
C6H12O6

2C2H5OH+2CO2

Qu trnh ln men lactic di tc dng ca vi khun h Lactobacteriaccae


v Streptococcus lactics .
Phn ng :
Lactobacteriaccae
C6H12O6

2CH3CHOCOOH

Qu trnh ln men Butyric thc hin bi chi vi khun Clostridium .


Ngoi ra, trong qu trnh trao i cht nhm vi sinh vt d dng hiu kh
tham gia vo qu trnh phn gii ng Glucoza thnh CO2, H2O.
1.2.2.1.2. S phn gii tinh bt
Tinh bt (C6H10O5)n l nhng hp cht hydratcacbon cao phn t. Tinh bt
chim t l ln trong thc vt, di dng ht tinh bt.
Nhiu vi sinh vt tit ra h enzym amylaza ( - amylaza, -amylaza, amylaza) phn hu tinh bt thnh nhng hp cht n gin: ng v cc axit hu
c.
Bng 1: Mt s vi sinh vt c kh nng phn gii tinh bt:
Nm
Aspergillus awarmorii

Vi khun
Bacillus amyloliquefaciens
B.subtilis

A.candidus
A.niger

B.coagulans

Candida japonica

Clotridium amyloliticum

1.2.2.1.3. S phn gii Xenlulo


Xenlulo l thnh phn ca mng t bo thc vt. Xenlulo c trong rau qu
(v ht, v t bo, v qu..). Thc vt khi cht li mt lng ln xenlulo trong

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

thn cy, cnh l rng xung..Hm lng xenlulo trong xc thc vt thng thay i
trong khong 50-80%. Mt phn khc do con ngi to ra dng cht thi: rc, rm
r, giy vn, mn ca, v bo, ..
C th tnh ton rng tng lng xenlulo trn tri t vo khong 3500 t
tn. Nu nh khng c qu trnh phn gii xenlulo th lng cht ny s ngp trn
trn tri t.
Trong t nhin c nhiu loi vi sinh vt - mang h enzym xenluloza ngoi
bo - c kh nng phn hy xenlulo.Vic vi sinh vt phn hu xenlulo c
ngha rt ln trong vng tun hon a ho, gp phn nng cao ph nhiu
cho t cng nh vo vic tiu ho thc n cc loi ng vt nhai li.
H vi sinh vt phn gii xenlulo kh phong ph bao gm : nm, x khun,
vi khun. Chng bao gm c nhng h vi sinh hiu kh v ym kh. Do , qu
trnh phn hu xenlulo din ra theo hai con ng hiu kh v ym kh.
Phn gii xenlulo trong iu kin hiu kh.
Mt s vi sinh vt tham gia phn hu Xenlulo trong iu kin hiu kh:
Nm
Alternaria

X khun
Actinomyces

Vi khun
Acetobacter xylinum

Aspergillus ustus

Micromonospora

Achromobacter

A.candidus

Streptomyces

Pseudomonasfloure

Botritis

Str.cellulosae

scens

Chaetomiumglobosu

Str.celluloflavus

m
C.thermophil
Fusariumoxysporum

Trong

iu kin hiu kh cc vi sinh vt ny thc hin

phn hu xenlulo rt mnh. c bit x khun thuc chi


Streptomyces c kh nng phn gii xenlulo c ng dng trong
qu trnh phn hu rc thi sinh hot. Nhng x khun ny thuc

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

nhm a nng, sinh trng, pht trin tt nht nhit 45- 50 C,


rt thch hp vi qu trnh rc .
Hai enzym chnh tham gia phn hu xenlulo l xenlulaza C 1
v xenlulaza Cx. Enym xenlulaza C1 tc ng s b vo cc phn t xenlulo
thin nhin v bin chng thnh nhng chui xenlulo mch thng. Sau , di tc
dng ca enzym xenlulaza Cx , xenlulo b phn hu thnh xenlobiose (gm 2 phn
t gluco). Loi ng ny c th tan trong nc, di tc dng ca - glucosidase
bin thnh gluco.
Phn gii xenlulo trong iu kin ym kh .
Ngoi cc vi sinh vt hiu kh cn mt s vi sinh vt ym kh cng tham gia
tch cc vo qu trnh phn hu xenlulo. Clotridium thermocellum, Clotridium
omelianskii.. tham gia phn hu xenlulo bng con ng ln men xenlulo.
C.thermocellum l loi vi khun c hot tnh phn gii xenlulo u tin c
nghin cu v c phn lp t phn nga. c im ca C.thermocellum : lc cn
non c hnh que ngn, khi trng thnh c hnh un cong, kch thc di, bo t
sinh ra mt u. Chng pht trin tt trong mi trng c ngun xenlulo hoc
xenlubiose, ngun NH4+, nhit thch hp 60-65C. Sn phm ca qu trnh ln
men l : Etanol, axit axetic, axit focmic, H2, CO2.
c bit, cn mt nhm vi sinh vt c kh nng phn gii xenlulo rt mnh
trong iu kin ym kh l nhm cc vi sinh vt sng trong d c ca tru, b v cc
ng vt nhai li. Trong nhng nghin cu cho thy: trong 1ml cc cht ly t d c
ca b c khong 109-1010 t bo vi khun. H vi khun v ng vt nguyn sinh
d c ng vt nhai li gm rt nhiu loi c kh nng phn gii xenlulo :
Bng 3: H vi khun v ng vt nguyn sinh trong d c ca ng vt nhai
li.
H vi khun

H ng vt nguyn sinh

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Ruminococcus flaveciens

Ophryoscolex

Bacteroid succinogenes

Isotrich

Clotridium cellobioparum

Nh c h vi sinh vt phong ph, s lng ln nh vy nn gip cho tru b


v cc ng vt nhai li c th tiu ho c c, rm r, v cc hp cht xenlulo
khc.
Chnh v nhng im c bit nh vy. Trong nghin cu ny, chng ti c
bit ch n h vi sinh vt sng trong d c ca nhng loi ng vt nhai li nh :
tru, b, nga.
1.2.2.1.4. S phn gii Xilan
Xilan (Hemixenlulo) c nhiu trong xc thc vt. Hemixenlulo cu to bi
cc n v nh l cc gc - Xylose. Trong rm r v cc cy kh Xilan chim 1520%, trong b ma 30%, trong g thng 7-12%.
Nhiu vi sinh vt nh nm mc, nm men, vi khun tit ra enzym Xilanaza
c kh nng phn gii Xilan.
1.2.2.1.5. S phn gii Lignin
Cc hp cht Lignin c trong g chim 20-30%. n v cu trc ca Lignin
l cc dn xut phenylpropan. Trong c 69%C, 7%H, 24%O. Lignin c cu to
v nh hnh khng tan trong nc v axit v c. Ch vi kim, bisunfit natri, H 2SO4
th Lignin mi b phn hu mt phn v chuyn sang dng ho tan.
S phn gii Lignin nhanh nht v ph bin nht trong t nhin l cc loi
nm. Cc loi nm ny tit ra enzym Phanerochaeto Chrysosporium phn hu hu
ht cc thnh phn ca g k c Lignin gm 3 nhm:
- Nm mc trng: ch yu l Basidomyces v mt s Ascomycetes l nhm
phn hu Lignin hu hiu nht.
- Nm mc nu: gm mt s Basidomycetes tc dng v tn cng vo
polysacarit trong g, Lignin khng b phn hu nhng b bin tnh.

10

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

- Nm mc mm: gm mt s Actinomyces xm nhp vo thnh th cp ca


cc t bo g trong iu kin m cao, cc vi sinh vt lm mm cc t bo g, lm
gim ng k trng lng .
Kh nng phn hu Lignin vi khun thp.
Lignin bn vng iu kin ym kh, chng ch b phn hu iu kin hiu
kh mnh m. Thng thng, s phn gii Lignin xy ra khi ng thi s dng cc
ngun cacbon khc: glucose, xenlulo.. Ring mt mnh Lignin th vi sinh vt khng
th s dng lm ngun dinh dng c.
Ni chung s phn hu Lignin rt kh khn. iu ny nh hng rt ln n
hiu qu ca qu trnh x l rc .
1.2.2.2. S phn gii cc hp cht Lipit
Trong rc thi sinh hot ngoi nhng hp cht Protein, Gluxit cn mt phn
khc l cc hp cht Lipit (este ca Glixerin v cc axit bo), cc cht Sp (este
phc tp ca axit bo v ru cao phn t n chc). Sp l lp bao ph bn ngoi
ca l cy, v qu, thn cy. Lipit, Sp v cc axit bo trong xc ng- thc vt l
ngun thc n cacbon v l ngun nng lng cung cp cho qu trnh sng ca vi
sinh vt.
Vi sinh vt (vi khun, x khun, nm mc) c kh nng phn gii cc hp
cht ny nh xc tc enzym ni bo Lipaza. Lipaza ca vi sinh vt c ph tc dng
kh rng.
Mt s vi sinh vt sinh ra enzym Phospholipase xc tc cho vic phn gii
Phospholipit.
Tuy nhin, nhn chung qu trnh phn gii Lipit, Sp thc vt, cc axit bo
din ra chm. Sn phm ca phn ng phosphoril ho l Glixerin.
3H2O

Lipit

Glyxerin + cc axit bo
Lipaza

Glyxerin s tip tc chuyn ho theo con ng Embden Meyerhof- Parnas.

11

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Cc axit bo c ng ho nh qu trnh - oxy ho. Nh nhm vi khun k


kh, cc axit hu c c ln men thnh CH4.
Nhiu loi nm mc thuc chi Penicillum v Aspergillus c th oxy ho cc
axit bo hu c khng hon ton to nhng hp cht Metylketon.
Do , trong qu trnh rc thng xut hin nhng mi kh chu ca Metan
v Metylketon.
1.2.2.3. S phn gii Protein.
Trong rc thi, Protein chim mt lng ln. Protein l mt trong nhng
thnh phn quan trng ca xc ng - thc vt. Trong cc loi thc phm thi b,
Protein thng cha 15- 17,5 % Nit. S phn gii Protein c ngha rt ln i
vi vng tun hon vt cht trong t nhin.
Qu trnh phn hu Protein di tc dng ca vi sinh vt c ngha quan
trng trong qu trnh phn hu rc, ng dng vo vic sn xut phn bn hu c.
Vi sinh vt phn hu Protein c kh nng tit ra enzym Proteaza bao gm:
Proteinaza v Peptidaza. Enzym Proteinaza chuyn ho Protein thnh cc hp cht
phn t nh polipeptit v oligopeptit. Sau , di tc dng ca Enzym Peptidaza
cc polipeptit v oligopeptit s b phn gii thnh cc axit amin. Cc axit amin ny
mt phn s c vi sinh vt hp thu v chuyn ho thnh axit amin ca t bo vi
sinh vt. Mt phn khc s tip tc b phn gii thnh cc sn phm : CO 2 , NH3 ,
H2S , CH4...
Chnh v vy, trong qu trnh rc thng xut hin nhng mi hi thi kh
chu.
Bng 4: Mt s vi khun c kh nng phn hu Protein
Vi khun
Bacillusmyoides

X khun
Streptomyces griseus

Nm mc
Aspergillus flavus

B.mesentericus

Str.rimosus

a.niger

B.subtilis
Proteus vulgaris

12

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Hnh 2: Qu trnh phn hu protein

Polipeptit
oligopeptit

Protein

Protein

Cc axit amin ni bo

Kh
amin v
Phn
gii
mch
cacbon

Kh
amin

Chuyn
amin v
phn
gii
cacbon

S dng
sinh
tng
hp
protein

1.2.3. Vai tr vi sinh vt trong vng tun hon chuyn ha Nit.


Trong t nhin, Nit tn ti cc dng khc nhau t Nit dng phn t kh
N2, trong cc hp cht hu c phc tp trong c th ng - thc vt v con ngi
nh: Protein, axit amin, axit nucleic, ur..
Cc hp cht ny i vo mi trng t nhin t nhng ngun khc nhau nh:
t xc ng- thc vt, cc loi phn chung, phn xanh, rc sinh hot.. y l nhng
cht hu c cn thit cho thc vt, nhng thc vt khng th ng ho c dng
Nit phc tp ny m ch s dng n dng amon NH 4+ (NH3) sau qu trnh amn
ho.
Qu trnh phn hu Protein sinh amn. Trong iu kin hiu kh, cc vi
khun t dng oxy ho amn thnh nitrat (NO3-).
Di tc dng ca nhm vi khun phn hu v thu phn, hp cht cha
Nit (Protein, ur..) b phn hu to NH3 (NH+4). Mt phn NH3 c thc vt v
mt s vi sinh hp th qua con ng ng ho. Phn cn li c oxy ho v dng
nitrt gi l qu trnh nitrt ho. Nhm vi khun tin hnh qu trnh ny gi l vi
khun nitrt ho.

13

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Qu trnh nitrt ho gm 2 giai on:


- Giai on I: Qu trnh nitrt ho.
Qu trnh oxy ho NH4+ to thnh NO2- c tin hnh bi nhm vi khun
nitrt ho. Chng l nhng vi khun t dng ho nng v c bt buc s dng oxy
khng kh chuyn NH4+ thnh NO2- v gii phng nng lng.
Nitrozomonas
NH4+ +

3
O2
2

NO2- + 2H+ + H2O +273kj

Nhm vi khun nitrt ho gm 4 chi:Nitrozomonas, Nitrozocystic,


Nitrozolobus, Nitrosopira.
-Giai on 2 : Qu trnh nitrt ho
Qu trnh NO2- thnh NO3- c thc hin nh nhm vi khun nitrt ho.
Chng l nhng vi khun vi sinh vt t dng ho nng v c bt buc c kh nng
oxy ho NO2- bng O2 khng kh v to thnh NO3-, ng thi gii phng nng
lng.
Nitrobacter
NO2- +

1
O2
2

NO3- + 75 kj.

Nhm vi khun nitrt ho gm 3 chi : Nitrobacter, Nitrospira, Nitrococus.


Phn ng tng cng:
Vi khun
NH4+ + 2O2

NO3- +2H+ + H2O + 350 kj.

Nng lng sinh ra c s dng trong qu trnh sinh tng hp, to t bo


mi, pht trin sinh khi v gii phng nng lng di dng nhit.
iu kin chung cho s pht trin ca cc vi khun nitrt ho l :
pH = 5.5- 9, tt nht pH = 7.5.
Oxy ho tan: 0.5 mg/l.
Nhit : 5- 40 0 C.
1.2.4. Vi sinh vt trong vng tun hon chuyn ho phospho.

14

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Phospho l ngun dinh dng quan trng nht i vi mi vi sinh vt, l


thnh phn ca c th sng. Trong c th ng vt, vi sinh vt, phospho tn ti dng
H3PO4 c tc dng nh mt h m.
Phospho l thnh phn c bn cu to nn cc phn t sinh hc trong c th
ng

vt,

sinh

vt:

axit

nucleic,

photphoprotein,

photpholipit,

ATP

(Adenozintriphosphat), UTP (Uridintriphosphat). Khi ng vt, cc sinh vt ny


cht i li mt lng ln phospho di dng phosphat hu c kh tan v
phosphat v c tan.
Chu trnh tun hon ca phospho trong t nhin gm hai qu trnh :
-

Trao i phospho gia cc phosphat v c.

Trao i phospho hu c trong qu trnh sng ca sinh vt. Photpho

dng photphat tham gia vo vic cu trc cc phn t sinh hc ca c th sng.


1.2.5.

Vi sinh vt trong vng tun hon chuyn ho sunphua (lu

hunh).
Trong c th ng - thc vt, vi sinh vt, Protein, cc axit amin l thnh phn
quan trng ng vai tr cu trc t bo sng.
Khi ng- thc vt, sinh vt cht i. Trong iu kin ym kh, mt s vi sinh
vt c kh nng phn hu protein v cc axit amin thnh NH3 v gii phng kh H2S
t cc axit amin cha sulfur
( Metionin, Cystein, Cystin).
Qu trnh chuyn ho sulfur rt phc tp gm c 2 qu trnh oxy ho ho hc
v oxy ho sinh hc .
C hai nhm vi khun tham gia vo qu trnh chuyn ha lu hunh.
+Vi khun lu hunh: Beggiatoa, Thiothrix, Thiobacilus.
+ Vi khun sulfat : Nhm vi khun ny c kh nng oxy ho H 2S, S v cc
hp cht khc cha lu hunh.
H2S + O2
S2 + 3O2 + 2H2O

S2 + H2O + nng lng


2H2SO4 + nng lng

Nng lng sinh ra c vi khun dng ng ho CO2.


H2S c to ra:

15

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

+ Do qu trnh thi ra protein him kh.


+Trong trng hp k kh, H2S to nn do qu trnh kh sunphat nh vi
khun (phn sunfat ho): Desulfovibrio desulforicans.
1.3. Phng php x l rc thi sinh hot .
Rc sinh hot l hn hp rm r, phn b i ca rau c.. chng l nhng hp
cht hu c. Ngoi ra, cc cht v c cng chim mt hm lng ln. Cc vi sinh
vt dng trong x l rc: vi khun, nm, to, nguyn sinh ng vt v ng - thc
vt .
Tu theo cng ngh x l m ngi ta s dng nhng nhm vi sinh vt khc
nhau.
C nhiu giai on trong qu trnh x l rc thi sinh hot: phng php c
hc, ho hc, ho l hc, sinh hc.
Trong giai on x l bng phng php sinh hc c quan tm hn c.

Nguyn tc ca phng php :


Da vo hot ng sng ca vi sinh vt c kh nng phn gii cc hp cht
hu c, hoc v c lm ngun nng lng v ngun ccbon thc hin qu trnh
sinh tng hp, pht trin sinh khi.
C 2 nhm vi sinh vt d dng v vi sinh vt t dng tham gia vo qu
trnh phn hu rc .
Trong vi sinh vt d dng chia lm 3 nhm:
+Vi sinh st hiu kh.
+Vi sinh vt k kh.
+Vi sinh vt tu tin .
1.3.1. X l cht thi hu c trong iu kin hiu kh.
Cc vi sinh vt hiu kh cn oxy ho tan oxy ho, phn hu cc hp cht
hu c thnh cc sn phm n gin.
Phng trnh tng qut ca qu trnh oxy ho cc hp cht hu trong iu
kin hiu kh:
CHO)nNS + O2
tr + NH4++ H2S + nng lng

CO 2 + H2O + T bo vi sinh+ Cc sn phm d


(60% )

16

40%

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

NO3-

SO42-

Qu trnh oxi ho to ngun nng lng gip vi sinh vt pht trin sinh khi.
ng thi s c mt v hot ng ca cc nhm vi khun khc nhau thc hin phn
ng oxi ho kh chuyn cc hp cht trung gian v dng bn vng: NH 4+ v dng
NO3- nh nhm vi khun nitrt ho, H 2S v dng SO42- nh nhm vi khun sulfat
ho.
1.3.2. X l cht thi hu c trong iu kin k kh.
Trong iu kin k kh, nhm vi sinh vt k kh c kh nng oxy ho cc hp
cht hu c bng cch s dng O2 trong cc hp cht nh NO3- ,SO42-.
Qu trnh phn hu k kh to nn cc sn phm trung gian vi hm lng
ln. Qu trnh phn hu k kh tn nhiu c cht hn so vi qu trnh phn hu hiu
kh.
Tuy nhin, do qu trnh phn hu k kh thng c to nn nhiu hp cht c
mi gy hi, thi c hi ca (NH3, H2S, CH4..)
(CHO)n NS + O2

CO2+H2O+T bo vi sinh + Cc sn
phm d tr+ Cc sn phm trung gian+ CH 4+H2+ NH4+
+H2S + Nng lng

(NO3-, SO42-)
V vy, trong thc t m bo cho qu trnh phn hu hp cht hu c
din ra tt nht, ngi ta kt hp s dng c phng php phn hu k kh v
phng php phn hu hiu kh qu trnh phn hu nhanh, ng thi khng to
mi gy nguy hi cho con ngi.
Metan (CH4) l sn phm ca qu trnh phn hu hu c trong iu kin k
kh, di tc dng ca hng trm chng loi vi khun k kh bt buc v k kh
khng bt buc .
Qu trnh ln men sinh kh Metan gm 3 giai on :
Giai on 1: Di tc dng ca cc men hydrolaza do vi sinh vt tit ra, cc
cht hu c phc tp nh cht bo, hydratcacbon (xenlulo, tinh bt), protein b phn

17

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

hu thnh cc hp cht hu c n gin, d tan trong nc: ng n, peptit,


glyxerin , axit amin..
Giai on hai: Di tc dng ca nhm vi sinh vt sinh axit, cc cht tan ni
trn s bin thnh cc axit hu c c phn t lng nh ( axit axetic, axit
propionic..), cc aldehytancol v kh CO2, H2, NH3, N2..
Do cc phn ng thu phn v cc phn ng oxy ho kh xy ra nhanh chng
v ng b trong cng mt pha nn nhu cu oxy sinh hc gn nh bng khng .
Do sinh nhiu axit nn pH ca mi trng c th gim mnh.
Giai on ba: Giai on sinh Metan.
Di tc dng ca cc vi khun sinh Metan, cc axit hu c v cc hp cht
n gin khc bin thnh CH4, CO2, O2..
C hai cch sinh Metan:
-

Di tc dng ca vi khun, CO2 b kh thnh CH4, trong cht

cp in t l H2 v ru.
Vi khun
2CH3CH2OH + 2 H2O

2CH3COOH + 8H

Vi khun
H2+CO2

CH4 + 2H2O

- Axit hu c bin thnh CH4:


CH3COOH

O2+ CH4.

Do c qu trnh sinh Metan m lm cho nc rc c mi kh chu, qu trnh


sc kh hn ch c mt phn.
1.3.3. Nhu cu cc cht dinh dng ca vi sinh vt.
tn ti v pht trin, vi sinh vt cn n cc cht dinh dng.
Cht dinh dng dng vi hai mc ch:
- Trong qu trnh sinh tng hp nhng thnh phn cu t bo.
- To ra nng lng t bo hot ng.
Tu theo c im ca tng loi vi sinh vt m nhu cu dinh dng c s
khc nhau.

18

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Cc cht dinh dng cn thit v bt buc vi vi sinh vt:


1: Nc.
2: Ngun dinh dng cacbon.
3: Ngun dinh dng Nit.
4: Ngun dinh dng khong
5: Cc cht sinh trng.
Cc nguyn t a lng, vi lng ng vai tr quan trng trong qu trnh
sinh trng v pht trin ca vi sinh vt.
Trong mi trng t nhin (mi trng khoai ty, nc tht, sa, huyt
thanh, gi u, pepton..) khi nui cy vi sinh vt khng cn b xung cc nguyn t
khong. Vi mi trng tng hp (nguyn liu l ho cht) cn phi b xung thm
nguyn t khong.
Nhng nguyn t khong m vi sinh vt i hi vi mt liu lng ln gi l
cc nguyn t a lng. Nhng nguyn t m vi sinh vt i hi vi liu lng nh
gi l nguyn t vi lng. Nng cn thit ca tng nguyn t vi lng trong mi
trng ch khong 10-6 n 10-8 M.
Hm lng cc nguyn t khong nguyn sinh cht ca vi sinh vt khc
nhau l khc nhau, tu loi, tu giai on, tu iu kin nui cy.
Bng 5: Nng cn thit v mui khong vi vi khun, nm, x khun nh
sau:
Mui khong
K2HPO4
KH2PO4
MgSO4.7H2O
MnSO4.4H2O
FeSO4.7H2O
Na2MoO4
ZnSO4.7H2O
CoCl2
CaCl2
CaSO4.5H2O

Nng cn thit
Vi khun
Nm v x khun
02 0,5
12
0,2 0,5
1 2
0,1 0,2
0,2 0,5
0,005 0,01
0,02 0,1
0,005 0,01
0,005 0,02
0,001 0,005
0,01 0,02
0,001 0,005
0,02 0,1
<0,03
<0,06
0,01 0,03
0,02 0,1
0,001 0,005
0,01 0,05

19

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Thnh phn mi trng c th theo tnh ton no cho nng chung


ca mi cation hoc anion ph hp vi s lng nu trn.
*Phospho (P).
Phospho chim t l cao nht trong cc nguyn t khong ca t bo vi sinh
vt. Phospho l thnh phn cu trc: axit nucleic, phosphoprotein.., c trong mt s
vitamin : Tiamin, Biotin.
bo m ngun dinh dng P ngi ta b xung hn hp mui KH 2PO4 v
K2HPO4 vi t l thch hp.
* Lu hunh (S).
Lu hunh l nguyn t khong quan trng trong t bo vi sinh vt. S c mt
trong mt s axit amin (Xistin, Xystein, Metionin..), mt s vitamin (Biotin,
Tiamin..). Nhng hp cht ny va tham gia cu trc va tham gia vo qu trnh
sinh ho t bo.
Ngun dinh dng S c b xung t ngun S v c, trong mui S 2O32H2S..
* St (Fe).
L nguyn t rt cn thit gip vi sinh vt c th tng hp c mt s
enzym loi pocphirin cha Fe (Xitocrom, Catalaza..).
Mt s vi sinh vt t dng quang nng cn s dng Fe tng hp ra mt
s sc t quang hp c cu trc pocphirin (clorophin, bacterclorophin..).
* Magi (Mg).
L nguyn t vi sinh vt i hi vi lng cao 10 -3 10-4 M. Mg mang tnh
cht mt cofacto, chng tham gia vo phn ng enzym trong qu trnh photphoryl
ho.
Mg2+ c th hot ho cc hexokinaza, ATP-aza, pirophotphataza,
photphopheraza, cc enzym trao i protein, cc enzym oxy ho kh ca chu trnh
Kreps.
Mg2+ cn c vai tr trong vic lin kt cc tiu phn Ribxm.
*. Canxi (Ca)

20

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

L nguyn t c vai tr quan trng trong vic xy dng cu trc tinh vi ca t


bo. Ca l cu ni trung gian gia nhiu thnh phn ca t bo sng (gia ADN v
Protein trong nhn, gia cc nucleotit vi nhau, gia ARN v protein trong
riboxom). Ca tham gia hnh thnh cu trc khng gian n nh ca nhiu bo quan
nh: riboxom, ti th, nhn...
*. Km ( Zn).
Km l mt cofacto ntham gia vo nhiu qu trnh enzym. Zn c tc dng
trong vic hot ho cc enzym: cacboanhydraza, enonaza..
*. Mangan( Mn).
Mn c trong mt s enzym h hp ng thi ng vai tr hot ho mt s
enzym: ATP- aza, enonaza..
*. Kali (K).
Kali chim t l ln trong thnh phn khong ca t bo vi sinh vt. Cho n
nay ngi ta cha tm thy K tham gia vo bt k thnh phn no ca nguyn sinh
cht, khng tm thy enzym no cha K. K tn ti dng K + b mt ngoi ca cu
trc t bo, tn ti trng thi lin kt ho l khng bn vng vi protein v cc thnh
phn ca nguyn sinh cht.
K c tc dng nh hng n tnh cht ho keo v hot ng xc tc ca cc
enzym. K tham gia vo vic hot ho mt s enzym : amylaza, invectaza, ATPaza...K c nh hng n qu trnh trao i cht, qu trnh tng hp, qu trnh h
hp ca vi sinh vt.
*. Na v Cl.
Vi sinh vt i hi lng Na v Cl khng nh, nhng ngi ta bit rt t v
vai tr sinh l ca chng.Vi cc vi sinh vt khc nhau i hi hm lng Na v Cl
khc nhau.
Nhm a mn t cn : 2-5 % khi lng mui NaCl.
Nhm a mn va : 5-20 % khi lng mui NaCl.
Nhm a mn cao : 20-30 % khi lng mui NaCl.
1.4. Cc yu t nh hng n qu trnh x rc thi.
1.4.1. Cc yu t nh hng n qu trnh rc.

21

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Qu trnh rc sinh hot di tc dng ca vi sinh vt. Do , cc yu t nh


hng n qu trnh chnh l cc yu t nh hng n qu trnh sinh trng v pht
trin ca vi sinh vt.
a. Nguyn liu
Nguyn liu dng rc ti thiu phi m bo hai nguyn t C, N, ngoi
ra P cng l nguyn t khng th thiu. C va l ngun nng lng va l nn tng
c bn to nn hn 50% khi lng t bo vi sinh vt. N l nguyn t to nn cc
protein, axit nucleic, amino axit, enzym v cc coenzym cn thit cho s sinh trng
v chc nng ca t bo, sinh khi c trn 50% protein cn lng N di do pht
trin nhanh. Nu nguyn liu qu t N h nguyn liu s khng sinh nhit, dn n
qu trnh t phn hu chm. Ngc li, nu N qu nhiu, nhit tng qu cao c
th gy cht vi sinh vt, d chuyn sang dng phn hu k kh v gy mi.
N d tha s c gii phng di dng ammoniac, to ra mi v lm mt i
ngun N c gi tr.
V vy, khi s dng nguyn liu c hm lng N cao (nh rau, c ti) cn
phi m bo lng oxi trao i.
Hu ht cc nguyn liu rc vi mc ch ly sn phm lm ngun phn
bn c t l C/N ti u l 30/1 (khi lng). Bi v vi sinh vt cn t l ny cho qu
trnh trao i cht. ti u t l ny c th thm vo lng cht thi giy (C/N
=300), cht thi nh bp (C/N =25), bn cng (C/N = 15), rm (C/N =128), mn
ca (C/N = 500).
Trong qu trnh phn hu, C chuyn thnh CO 2 cn N mt t hn do t l
C/N gim dn. Sau khi hon thnh qu trnh phn hu t l C/N = 15 - 20 ph hp
lm phn bn cho cy trng. y l t l dinh dng ca t canh tc. Nu t l C/N
ca phn hu c < 20 th Nit b loi khi t v nu t l ny < 15 th Nit b gii
phng gy nh hng c hi cho cy trng.
Vt liu dng trong qu trnh rc i hi phi l nhng hp cht hu c c
th phn hu sinh hc. Tng cc cht hu c (TOS) bao gm cc hp cht hu c
hot ng c kh nng phn hu (DOS), cc cht khng b phn hu (NOS). Tu

22

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

theo t l ca TOS v DOS m c th t c s gim th tch bng qu trnh phn


hu sinh hc.

23

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Bng 6 : phn hu sinh hc v phn trm ca thnh phn hu c trong


cht thi sinh hc.
Thnh phn cht thi
sinh hot
Hyrocacbon

phn hu

Cht thi sinh

sinh hc

hot
(%)
Vt

Hu nh khng
phn hu

Cacbonhydrat
ng, tinh bt
Hemixenlulo
Xenlulo
Lignin
Du, m, sp
Protein
Cht dch thc vt
Cht sng

Rt tt
Rt tt
Tt
Kh khn
Tt

11
63

Rt tt
Rt kh

19
3

b. m.
m ph hp ca nguyn liu (hm lng nc) cng l yu t cn thit
cho s phn hu rc v qu trnh ny da vo hot ng ca vi sinh vt. Hm lng
nc 30-40% s tc phn hu gim mnh, di 30% qu trnh dng hn. Tuy
nhin, qu nhiu nc l iu kin thch hp cho qu trnh phn hu ym kh v gy
ra mi. Hm lng nc khc nhau i vi tng loi nguyn liu do mi nguyn
liu c kch thc, c tnh cu trc, rng ring. i vi hu ht nguyn liu
rc hm lng nc tt nht gii hn 55-60%.
Qu trnh rc ng thi l qu trnh lm kh nguyn liu do hot ng ca
vi sinh vt sinh ra nhit lm bay hi nc. V vy, qu trnh rc chng ta phi b
xung lng nc thch hp.

c. PH.

24

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Gi tr pH phi nm gia 7 v 9. Trong giai on u ca qu trnh phn


hupH gim do hnh thnh cc axit bo, CO 2 v s nitrat ho nhng gi tr ny tng
tr li sau khi c s bin i v s lng vi khun.
d. Nhu cu oxi.
Oxi cho qu trnh phn hu hiu kh l 1g O2/g DOS. Trong qu trnh rc,
s phn hu cht hu c gim dn theo thi gian. Oxi tiu th nhiu nht khi nhit
khog 60oC.
e. S sc kh.
Trong cc thng phn hy rc cn thit thc hin qu trnh sc kh. Oxi c
cung cp trong qu trnh sc kh l nhiu hn lng cn thit v mt l thuyt
qu trnh phn hu hiu kh c m bo lien tc. S cung cp khng kh c th
dn n chm dt qu trnh ln men cng nh lm tng cc cht c hi.
f. B mt hot ng.
S phn hy thnh cng i hi vng b mt hot ng phi sao cho
hot ng ca vi sinh vt l ln nht tnh theo vt liu th. y l l do ch yu gii
thch ti sao vt liu phi c lm gim kch thc trc khi thc hin qu trnh
phn hu sinh hc.
1.4.2. Cc yu t nh hng n qu trnh x l nc rc.
Nc rc r r sau qu trnh phn hu tip tc c x l bng phng php
ho hc v phng php sinh hc. Qu trnh x l nc rc bng phng php bn
hot tnh. Cc yu t nh hng n qu trnh sinh trng v pht trin ca vi sinh
vt.
a. Nhit .
Trong thc t x l, nhit nc rc duy tr 20-25 oC. Khi nhit tng ln
qu ngng vi khun s ngng hot ng, cn nhit qu thp th tc lm sch
gim, cc qu trnh nitrt ho, hot ho keo t v lng ca bn cng b gim. Tuy nhin,
nhit tng ho tan oxy vo nc rc gim.
b. PH.
PH nh hng n qu trnh x l nc rc v pH nh hng n hot tnh
ca enzym, do n nh hng ti qu trnh trao i ca vi sinh vt. Cc vi khun

25

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

trong sinh khi thng sinh trng v pht trin trong khong pH t 6- 8,5. Khi pH
nm ngoi khong trn s lm gim hiu qu x l.
C.Oxi ho tan v s khuy trn.
Oxi ho tan cn thit cho s pht trin ca vi khun. Khi nng oxy ho
tan < 0,5 mg/l th qu trnh x l nc rc bng vi khun ngng tr. Lng oxy ho
tan tt nht l 1,5-4 mg/l.
S khuy trn lm bn hot tnh tip xc vi cht thi trong nc rc. Qu
trnh x l hn.
d. Thnh phn v cht lng ca nc rc.
Nc rc r r cha hu ht cc hp cht hu c giu dinh dng. Vi khun
c th s dng ngun dinh dng ny trong qu trnh ng ho sinh trng v
pht trin. Tu nng hp cht hu c c trong nc rc m mi loi vi sinh vt
c s sinh trng v pht trin khc nhau. V s sinh trng v pht trin ca vi sinh
vt ph thuc vo gii nng thc n.
Chng s tin hnh ng ho nhng loi thc n d tiu ho trc, thc n
kh tiu ho sau.

26

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

PHN II: THC NGHIM


2.1. Mc ch ca thc nghim.
- Phn lp v tuyn chn mt s vi khun c kh nng phn gii xenlulo.
-

ng dng vo qu trnh x l rc thi sinh hot.

Tin hnh x l nc rc sau qu trnh phn hu.

2.2 Mt s phng php nghin cu vi sinh vt hc.


2.2.1. Phng php chun b mi trng dinh dng.
Mun phn lp, nhn ging, gi ging cc loi vi sinh vt cng nh mun
nui cy nghin cu cc c im sinh hc ca chng, cn phi s dng cc mi
trng dinh dng. Mi trng dinh dng khng nhng phi cung cp y cc
cht dinh dng cn thit i vi s pht trin ca vi sinh vt m phi c cc iu
kin vt l v ho hc ph hp vi cc hot ng sng ca chng.
Cn c vo mc ch s dng ngi ta phn mi trng thnh cc loi khc
nhau: mi trng c s, mi trng phn lp, mi trng nhn ging, mi trng
ln men, mi trng kim tra.
nui cy vi sinh vt c th s dng mi trng dch th (lng) hoc mi
trng c. Mun ch to mi trng c ngi ta s dng thch hoc gelatin.
Thch l mt loi cht ly t mt s loi to bin. Thng thng thch dng trong
cc phng th nghim c dng si hay bt, mu trng hay vng nht.
nui cy cc loi vi khun ngi ta thng s dng mi trng lm bng
nc tht hoc cao tht c cho thm pepton. Pepton l mt sn phm phn hu khng
trit ca protein. l hn hp nhiu polypeptit khc nhau, mt s peptit phn t
thp v c cc axit amin phn t cao t do. c im ca pepton l d tan trong nc
khng b kt ta nhit cao, c th c vi khun trc tip s dng, c tnh m r
rt v c cha cc ion lng tnh.
2.2.2 . Chun b dng c.
2.2.2.1. Ra dng c thu tinh.

27

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Cc dng c thu tinh nui cy vi sinh vt phi tht sch s v tng i


trung tnh. Cc vt m, cc vt ho cht, mi trng cn dnh li trn cc dng c
thu tinh c th nh hng xu n kt qu th nghim.
Thu tinh mi mua v trc khi s dng phi ra tht sch sau ngm mt
m trong dung dch HCl hay H2SO4 1-2 % ri ra nc tht k v sy kh.
Cc dng c va mi dng nui cy vi sinh vt trc khi ra phi hp kh
trng p sut 1atm trong 30 pht. Nu nui cy cc loi vi sinh vt bit chc l
khng gy bnh c th b qua giai on ny. Trnh dng ct si c dng c thu
tinh v d lm xy st v lm m thu tinh i. Ra k bng nc sch ri sy kh.
i vi cc pipet trc ht ly mt que nh khu nt bng ra ri dng vi
nc cho chy ngc pipet ko ht cc cn c trong pipet ra. Pipet ra xong nn
ngm vo cc dung dch ra mt ngy ri em ra li.
Dung dch ra sulfo-cromic c pha ch theo t l:
K2Cr2O7 : 60 g
H2SO4 : 66 ml
H2O

: 1000 ml

em 60g K2Cr2O7 ho tan vo 500 ml nc. Thm t t 66 ml H 2SO4 c,


cui cng thm 500ml nc na. K 2Cr2O7 s tc dng vi H2SO4 v sinh ra axit
cromic. Cht ny c tc dng oxy ho mnh, do c th ty sch cc vt bn trn
dng c thu tinh. Dch ngm sulfo- cromic c th dng nhiu ln cho n khi bin
thnh mu lc en hy b i.
Cho dng c thu tinh ra sch vo ngm trong dung dch sulfo- cromic
khong 1-2 ngy ri ra tht k bng nc sch.
Khng nn em cc dng c lc vi khun ngm vo dch sulfo-cromic.
i vi cc dng c thu tinh c dnh m, vazolin, du, parafin trc khi ra
cn ly mt t bng tm xylen lau cho sch ri dng nc x phng nng ra.
Cng c th un si 30-60 pht trong dung dch NaHCO3 5%.
2.2.2.2. Lm nt bng v bao gi.
Trc khi kh trng dng c thu tinh cn lm bng nt bng v bao gi.

28

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Lm nt bng cho ng nghim v bnh tam gic: Cn phi lm nhng nt


bng va phi, khng lng qu, khng cht qu, khng ngn qu, khng di qu.
u nt bng phi trn, gn khng mo m hoc x bng ra.
C th cun bng li, khi cun cn gp cho mt pha ca nt bng dy
hn. Tt nht l dng mt ci que nh n vo gia ming bng c kch thc va
phi t trn u ng nghim hoc bnh tam gic, sau dng tay sa li cho gn.
i vi pipet: Cn ly mt si thp nh nht mt t bng vo u ln ca
pipet. Cn phi ch v nu cht qu s khng nt c, nu lng qu d b nhim
trng.
i vi ng nghim, bnh tam gic sau khi lm nt bng xong cn bc u
li bng mt mnh giy du hoc giy bo khi hp kh trng hi nc khng lm
t nt bng.
Pipet, hp lng (hp petri), que gt thu tinh, trc khi kh trng cn bao
k trong giy bo hoc giy bn khi kh trng xong c th gi c dng c
trong trng thi v trng.
2.2.2.3. Kh trng dng c th nghim.
Dng c th nghim (thu tinh, s, vi, kim loi) sau khi lm nt bng v bao
gi cn thn c mang i kh trng bng cch sy nht 160-170C trong 1,52 gi. Cc dng c dng ng mi trng nui cy vi sinh vt bao gi cng phi
kh trng bng sc nng kh, ri sau mi phn phi mi trng vo v kh
trng bng sc nng t. Khng nn cho nhit kh trng bng sc nng kh
vt qu 180C bi v lm nh vy nt bng v bao gi giy s chy.
Cc dng c kh trng xong em ct vo nhng ni kh ro sch s, khi
no s dng mi b giy bao gi.
2.2.2.4. Phng php to mi trng.
Cn v un thch (vi mi trng c), ho cht (theo cng thc tng loi
mi trng ) cho n tan.
iu chnh pH bng NaOH hoc CH 3COOH. Khi kh trng pH thng b
gim nn phi iu chnh pH tng ln mt cht. Mi trng c tng ln 0.4 v mi
trng dch th tng ln 0.2.

29

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Lc v phn phi mi trng vo bnh cu, bnh tam gic hoc ng nghim.
y nt bng v bao gi u bnh. Ghi r loi mi trng v ngy sn xut.
Hp tit trng 1 atm, 120C trong 30 pht.
Nguyn liu v ha cht phi bo m v cht lng v s lng khi lm mi
trng. Mi trng to ra phi tht trong.
Cng thc mt s loi mi trng.
Mi trng thch thng ci tin:
Pepton

:10g.

Nc mm

:10ml.

Thch aga

: 15-20g.

Nc my

: 990ml.

. Mi trng Xenlulo:
CMC( Cacboxymetyl Xenluloz): 5g.
Pepton

: 5g.

Thch aga

: 15-20g.

Nc mm

:10ml

Nc my

:990ml.

. Mi trng cao tht b vi lung:


Tht b

: 10g.

Phn bn tng hp

: 10g.

Thch aga

:15-20 g.

Nc

:1000ml.

2.2.3. Tin hnh phn lp vi khun.


-

Chun b nc v trng pha long mu: ly vo mi ng nghim

( kh trng) khong 9ml nc my. y nt bng v bao gi u ng, sau kh


trng bng sc nng t 1atm trong 30 pht.
-

Lc u mu, dng 1ml mu pha long trong 9ml nc v trng ta c

pha long l 10 1.Tip tc pha long gp 10 ln c nhiu nng khc nhau


10 2 n 10 6 tu theo kinh nghim, vi tng mu khc nhau m nn tin hnh phn
lp t pha long no. Dng pipet v trng ht cc mu v nh git (1-2 git)

30

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

trn a petri c cha mi trng nui cy vi khun. Sau dng que gt bng thu
tinh hoc inox v trng gt u trn b mt mi trng.
-

Nhng hp petri c cy ny bao gi cn thn trong t m 24-

48 gi. Khi khun lc mc tt trn b mt mi trng, chn nhng hp petri no


c phn tn khun lc u (khng dy c qu v cng khng tha qu) tin
hnh chn cc khun lc c kh nng ng dng tt nht.
2.2.4. Phng php nui cy
Mun nghin cu c im sinh hc ca tng loi vi sinh vt, ngi ta phi
cy chng trong mi trng dung dch. Vy cy l cng vic a cc t bo vi sinh
vt vo cc t bo kh trng. Khi cy (hoc cy chuyn) phi tin hnh theo cc
quy tc nht nh m bo cho cc ging nghin cu khi b nhim cc vi sinh vt
khc.
Dng c cy gm: que cy, que gt. Cc dng c ny c kh trng bng
cch t trn ngn la n cn.
2.2.5. Tinh sch.
Dng que cy v trng ly vi khun t mi trng thch nghing (trong ng
nghim), cy thnh cc ng thng lin tip nhau gc mt phn t th nht ca
a petri c cha mi trng thch thng hoc mi trng xenlulo.
Kh trng li que cy: ly mt ng thng lin tip mt gc phn t th
hai. Tip tc lp li cho n kn hp lng. nhng hp petri ny vo t m khong
24-48 gi.
Khi xut hin cc khun lc ring r v ng nht mt dng hnh thi trong
hp petri, th cy chuyn vo mi trng thch nghing gi ging hoc em i
th cc hot tnh sinh ho.
2.2.6. Xc nh hot tnh phn gii Xenlulo ca vi khun bng phng
php t thch
-

xc nh hot tnh phn gii Xenlulo, cn phi c nhng chng vi

khun c phn lp thun khit.


-

Cy chng vo hp Petri c nhng lp vi khun mc dy c .

31

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Dng ng kim loi hnh tr c ng knh 0,8-1 cm, cao 1-1,5 cm

khoanh vi khun trn.


-

Dng kp v trng t cc khoanh vi khun trn vo mi trng

th hot tnh phn gii Xenlulo ( khoanh cc l trng). Khong cch gia vi
khun ny vi vi khun kia phi trn 2 cm v cch thnh hp Petri t nht 1cm.
-

c kt qu: Cc hp Petri trong t m 24-48 gi. Sau , ly ra

dung dch Lugol vo v c kt qu.


2.2.7. Ho cht v dng c.
2.2.7.1. Ho cht.
-

NaH2PO4.

NaOH.

CH3COOH.

Pepton, thch Aga, nc mm, CMC (Cacboxymetyl Celluloz).

2.2.7.2. Dng c.
-

T cy v trng.

Bnh nn, ng nghim, hp Petri, pipet.

Que gt inox, que cy.

2.3 Phng php phn tch xc nh ch s COD v nng amoni,


nitrat trong nc rc.
2.3.1. Xc nh COD
2.3.1.1. Nguyn tc.
Dng K2Cr2O7 l cht oxy ho mnh oxy ho cc hp cht hu c. Sau ,
chun lng K2Cr2O7 d bng dung dch mui Morh vi ch th feroin.
oxy ho hon ton cc cht hu c mch thng, cc hydrocacbon thm
kh b oxy ho c mt trong nc rc, cn phi cho Ag 2SO4 lm xc tc, 80-90%
cc cht trn c oxy ho.
Trong nc c ion Cl- phi dng HgSO4 trnh sai s khi phn tch.
2.2.1.2. Chun b ho cht.
a. Chun b dung dch K2Cr2O7 0,25 N:

32

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Sy kh K2Cr2O7 loi PA 1050C trong 2 gi, ngui trong bnh ht m.


Cn chnh xc 12,258 g K2Cr2O7 ho tan trong nc ct 2 ln, ri nh mc
1000ml.
b. Chun b dung dch amoni sunfat (dung dch mui Morh) 0,1 N:
Ho tan 39,2 g st amoni sunfat Fe(NH 4)2SO4.6H2O loi PA trong 20ml
H2SO4 c, cho vo bnh nh mc 1000ml bng nc ct.
Mi ln dng mui Morh phi kim tra li nng bng cch chun bng
dung dch K2Cr2O7 chun bit trc nng .
Nng dung dch mui Morh tnh theo cng thc :
NMorh=

VK2Cr2O7 .0,25
V Morh

c. Chun b ch th feroin:
Ho tan 1,48g Octo- phenan throlin Monohydrat vi 0,695 g FeSO 4.7H2O
trong nc ct 2 ln, nh mc 100ml.
2.3.1.3. Qu trnh phn tch.
Ly Vm (ml) mu cho vo bnh cu, thm V 1 ml dung dch K2Cr2O7 0,25 N v
mt t HgSO4 tinh th lc u. Cho thm 2-3 vin bt, lp sinh hn hi lu.
Ho tan mt t Ag2SO4 tinh th trong H2SO4 c. t t H2SO4 trn vo
bnh cu.
un hi lu 2 gi, ngui. Chuyn ton b dung dch trong bnh cu sang
bnh nn, trng bnh cu bng nc ct t 2- 3 ln. Thm 1-2 git ch th feroin.
Chun K2Cr2O7 d bng mui Morh 0,1 N, khi dung dch chuyn t mu xanh sang
mu nu th kt thc php chun .
Ch s COD c xc nh theo cng thc:
COD = (V1N1- V2 N2)8 1000/ Vm
Vm : Th tch mu em phn tch.
V1 : Th tch K2Cr2O7 .
V2 : Th tch mui Morh.
N1 : Nng ng lng ca K2Cr2O7.
N2 : Nng mui Morh.

33

(mg/l)

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

8 : ng lng gam ca oxy.


2.3.2. Xc nh amoni trong nc rc.
2.3.2.1. Nguyn tc.
Amoni trong mi trng kim phn ng vi thuc th Nessler( K 2HgI4), to
phc mu vng hay mu nu sm ph thuc vo hm lng amoni c trong mu
nc. Sau , o mt quang = 420nm.

2.3.2.2.Chun b thuc th.


a.

Thuc th Nessler.

Dung dch A: Cn chnh xc 36,0 g KI cho vo bnh nh mc 1000ml trong


100ml nc ct 2 ln. Sau , cn 13,55 g HgCl 2 cho vo bnh lc k. nh mc
1000ml bng nc ct 2 ln.
Dung dch B: Cn 50 g NaOH ( 57,5 g KOH ho tan trong cc thu tinh,
ngui, nh mc 100ml.
Hn hp thuc th A v B: Trn t l

A 100ml
=
.
B
30ml

Lc u lng gn ly phn nc trong. y l thuc th Nessler. Dung


dch c bo qun trong chai mu bt kn bng nt nha cao su, trnh nh sng
b.

Thuc th Xegnhit:

Cn chnh xc 40g NaOH ho tan trong 80ml nc ct 2 ln, ngui thm


60g mui Natri Kali tactrat, nh mc 100ml bng nc ct. Dung dch Xegnhit
bo qun trong chai Polyetylen.
2.3.2.3. Cch tin hnh.
-

Lc mu.

Pha long mu bng nc ct sao cho nng nm trong khong

ng chun (<1ml/l), nu cn.


-

Ly 5ml mu pha long vo ng nghim.

Thm 0,2ml Xegnhit.

Lc u.

Thm 0,3 ml Nessler.

34

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Lc u.

o = 420 nm.

*. Ch :
Lm mu trng: Ly 5ml nc my, thm 0,2ml Xegnhit, 0,3ml Nessler. o
= 420 nm.

2.3.3. Xc nh nitrat.
2.3.3.1. Nguyn tc.
Ion NO3-

tc dng vi Phenol disunfonic to thnh axit nitrophenol

disunfonic. Axit ny khi phn ng vi NO3- cho phc mu vng. Cng mu t l


vi hm lng NO3- c trong dung dch. hp th quang = 410 nm.
2.3.3.2. Chun b dung dch chun ca ng chun.
NO3- (ml)
H2O (ml)
Nng
-

0
5
0,0

1
4
0,2

2
3
0,4

3
2
0,6

4
1
0,8

5
0
1,0

Pha dung dch 1mg/l NO3N t dung dch gc 100 mg/l bng cch

pha long dung dch gc 100 ln.


2.3.3.3. Chun b thuc th.
-

Dung dch Brucine (C23H26O4N2)2H2SO4.7H2O.

Dung dch Brucine Sulfanyl: ho tan 1g Brucine vo 0,1 g

Sulfanyl, thm 3ml HCl 37% vo 70 ml nc nng. Sau lm ngui n nhit


phng ri nh mc 100ml.
-

Dung dch NaCl: Pha 30 g NaCl khan, nh mc trong 100ml nc.

2.3.3.4. Chun b mu.


Pha long mu bng nc c nng nm trong ng chun
(< 1mg/l), nu cn.
-

Ly 4ml mu cho vo ng nghim.

Lc 5 giy.

Thm vo mi ng 5 ml dung dch H2SO4 80%.

35

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Lm ngui v nhit phng bng nc my.

Lc 5 giy.

Thm vo cc ng nghim 0,2 ml dung dch Brucine- Sulfanyl

(dung dch c mu hi vng).


-

Lc 30 giy.

un cch thu 95oC t 20-30 pht (dung dch c mu vng).

Tin hnh o = 410 nm.

3. KT QU V THO LUN.
3.1. Phn lp vi khun c kh nng phn gii Xenlulo t phn cht x d
dy b.
Tin hnh ly mu t phn cht x trong d dy b (Mu 1). Mu ly v em
i phn lp ngay, trnh qu trnh xm nhim ca vi khun trong mi trng t
nhin.
Qu trnh phn lp mu chng ti tm c mt s vi khun c kh nng
phn gii Xenlulo.
Bng 8: Hnh thi khun lc mt s vi khun phn gii Xenlulo:
Mu

K hiu vi khun

c im hnh thi

B1

Mu trng, b mt t, mp trn

B2

Mu vng, b mt t, nhn, mp trn

Hnh 3: Hnh nh khun lc vi khun phn gii Xenlulo phn lp t d dy


b.[ ]

36

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

37

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Nhn xt: Khun lc ca vi khun phn lp t phn cht s trong d dy b


c nhng c im : mt khun lc cao, trong 1 ml c 2x10 11 khun lc, kh
nng phn gii Xenlulo rt mnh.
3.2. ng dng vi khun t phn cht x d dy b vo qu trnh phn
hy rc thi.
Qu trnh thc nghim, chng ti dng h vi khun c sn trong phn cht
x ca d dy b tin hnh qu trnh phn hu rc. Do hot ng ca vi khun
m cc thnh phn trong rc thi b phn hu theo thi gian. Rc c b xung lin
tc, theo khi lng xc nh.
Qu trnh phn hu kt thc khi s hot ng sinh hc ca cc cht cn phn
hu dng li v tt c cc cht c chuyn ho. Trng thi an ton - c ngha l
tiu dit hon ton cc tc nhn gy bnh nguy him cho con ngi, ng vt,
thc vt. Vn ny ph thuc vo yu t thi gian v nhit ca qu trnh phn
hu.
Ch s v cht lng v sinh, mc an ton cn thit phi c bo m.
Rc thi sinh hot c dng cho vic rc c thnh phn ch yu l cc
hyratcacbon, Xenlulo, hemixenlulo, lignin, tinh bt.., mt phn nh l cc hp cht
protein, lipit.
Thng s dng trong qu trnh th nghim c lm bng nha cng, c np
y. Th tch khong 25 lit. Trong thng thit k mt lp bng nha. Lp c
nhng l nh c tc dng ngn cch bn trn l rc v bn di l nc rc r r.
ng thi nhng l nh ny gip cho qu trnh thng kh d dng hn, to mt
thong cho vi sinh vt hot ng.
-

Nguyn tc hot ng ca thng rc:

+ Rc c b bn trn lp .
+ Bm sc kh hot ng lin tc. Mc ch sc kh tng qu trnh phn
hu hiu kh, hn ch mi hi thi.
+ Nc rc c quay vng bng cch ti ngc tr li mi khi b xung
thm rc vo thng. Vic quay vng nc rc nhm mc ch b xung vi khun cho
nguyn liu. V i khi c dinh dng cn thit.

38

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

+ V tr t thng thng ni thong kh.


Hnh 4: S thit k thng rc.

1
2
3
4

1: Thng
2: Bm sc kh
3: Tm
4: Van tho nc

39

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Nh vy, song song vi qu trnh phn hu cc hp cht hu c l s gim


th tch ca nguyn liu rc theo thi gian.
Cn c vo lng rc cho vo thng, vic o th tch rc co ngt theo thi
gian. Chng ti tnh c mc phn hu rc nh sau:
Bng 7: Mc gim th tch ca rc thi theo thi gian.
Thi gian
(ngy)
0
2
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
40

Th tch cn li
(%)

Lng rc b xung
(kg)

95
90
87
80
75
70
67
65
60
50
45
40
38

8
2
2
2
3
4
3
4
2
3
2
1
2
2

Nhn xt : Thi gian u ca qu trnh rc th tch rc gim dn, th


tch gim mnh giai on gia ca qu trnh, giai on cui tc co ngt
cng chm li.
Xy ra iu ny l do:
-

Ban u lng rc mi b vo thng cn ti ng thi lc ny vi

khun cha kp pht trin trn b mt ca vt liu nn qu trnh phn hu chm hn.
-

Giai on tip theo nng vi khun t n mc cc i. Vi

khun tng, tc phn hu ca vi khun cng tng theo.

40

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Giai on cui nguyn liu b nt ra phn ln giai on 2, nn

giai on ny tc gim th tch cng chm v y l giai on vi khun thc


hin qu trnh phn hy cc hp cht hu c to ra t nhng giai on trc.
3.3. Phn lp vi khun c kh nng phn gii Xenlulo c trong nc rc
r r.
Sau thi gian rc, di tc dng ca vi khun rc b phn hu to nc rc.
Trong nc rc tn ti mt h vi khun phong ph, chng gp phn x l cc hp
cht hu c.
Chng ti tin hnh phn lp vi khun t nc rc. Kt qu thu c nh
sau.
Bng 9: Khun lc vi khun phn gii Xenlulo trong nc rc
Mu
2
2

K hiu vi khun
N1
N2

c im hnh thi
Mu vng, b mt t, nhn, c chia thu
Mu trng, b mt kh, nhn, mp trn

41

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Hnh 5: Khun lc vi khun phn lp t nc rc.[]


Nhn xt: H vi khun t nc rc rt phong ph, mt cao 52.1012 khun
lc, xt v chng loi th h vi khun trong nc rc phong ph hn do qu trnh
phn hu nc rc trong iu kin khng kh nn s xm nhim ca vi khun ngoi
mi trng khng kh l khng th trnh khi.
3.4. Xc nh kh nng phn hu cc hp cht hu c ca
vi khun trong nc rc r r.
Vi mc ch xc nh kh nng phn hy cc hp cht hu c ca cc vi
khun trong nc rc. Chng ti tin hnh x l nc rc bng phng php sinh
hc.
Nc rc r r c x l bng phng php sinh hc.
-

Ly 500 ml nc rc, pha long trong 3000 ml nc my.

Tin hnh chy sinh hc, ng thi sc kh cung cp oxi cho sinh

khi ca vi khun pht trin.


Sau mt thi gian theo di, chng ti tin hnh phn tch xc nh ch s
COD, amoni v nitrat trong nc rc, qua bit c kh nng phn hu cc
hp cht hu c ca vi khun. Trong thi gian th nghim phi b xung nc lin
tc theo nh mc.

42

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Bng 10: Kt qu x l COD, amoni, nitrat ca vi khun theo thi gian:


Ngy

NH4+

COD

NO3-

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
2
9848
5
50
4
7243
32
50
6
4622
36
42
8
3670
41
40
10
2314
57
33
12
2264
60
30
14
2294
69
25
16
1527
72
20
18
1346
43
14
20
1154
40
17
22
1147
38
20
24
1058
30
31
26
1050
25
35
28
1000
23
37
30
858
20
40
32
735
15
44
34
412
11
50
36
375
8
62
Nhn xt: Qua qu trnh x l, chng ti thy COD gim mnh t 9848
xung n 375. Tuy nhin, ch s ny vn cao. Do qu trnh oxy ho ca vi khun
thc hin ln lt t cc hp cht hu c d oxy ho n cc hp cht hu c kh
oxy ho. V vy, qu trnh x l sinh hc cn phi c mt thi gian di.
So snh vi nghin cu trc y v nc rc Nam Sn, chng ti thy:
-

Nc rc Nam Sn xut pht t ngun rc thi hn tp.

Nc rc sinh hot xut pht t ngun c phn loi.

Tuy nhin, qu trnh phn hu cc hp cht hu c ca 2 loi nc rc ny


din ra theo chiu hng nh nhau. iu c th khng nh rng: Mc c hi
ca nc rc Nam Sn v nc rc sinh hot l nh nhau v bn cht ca nc rc
cng ch l nhng hp cht hu c ho tan hoc kh tan trong nc.

43

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

10000

9848

8000

COD (mg/l)

7143

6000

4622

4000

3670
2264 2294

2000

2314
1527

1346
1154

1147
1058

1050
1000

858
735 412

375

0
2

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Thi gian (ngy)

Hnh 6 : S thay i COD theo thi gian.


Nhn xt: Qua th biu din ta thy:
-

Cc vi khun c kh nng oxy ho cc hp cht hu c trong nc rc.

Ch s COD gim dn theo thi gian.

+ Giai on 1: trong khong 10 ngy u COD gim mnh, l do s pht


trin ca vi khun giai on ny rt mnh chng c th oxy ho hu ht cc hp
cht hu c d b oxy ho trc.
+ Giai on hai: T ngy th 12 n ngy th 14 COD tng do nc trong
bnh th nghim cn i.
+ Giai on ba : T ngy 16 tr i COD gim dn, tc gim chm hn
giai on u. V giai on ny ch cn li cc hp cht hu c kh b ng ho.

44

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

80
60
40
20
0
0

20

40

Hnh 7 : S thay i nng Amoni theo thi gian


Nhn xt: Ban u nc rc trng thi cha n nh, ni t ch yu tm ti
dng cc hp cht axit amin nn qu trnh phn hu cc hp cht axit amin to ra
amni lm cho hm lng amni giai on u tng. Giai on sau qu trnh xi

NO3 (mg/l)

ho chuyn amni v dng nitrat, nn nng amni gim dn theo thi gian.

70
60
50
40
30
20
10
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Thi gian ( ngy)

Hnh 8: S thay i nng NO3- theo thi gian.


Nhn xt: S thay i nng NO3- theo 2 giai on:
-

Giai on 1: Nng NO3- gim theo thi gian.

Giai on 2: Nng NO3- tng theo thi gian.

Do :

45

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Giai on u nc rc ang cn trng thi cha n nh, cha

xy ra qu trnh tch lu NO3- giai on ny vi khun x dng NO3- cho qu trnh


phn h k kh cc hp cht hu c (ly oxy t NO3- tin hnh oxy ho cc hp
cht hu c trong iu kin k kh.
-

Giai on 2 : thi im ny, nc rc trng thi n nh. Qu

trnh nitrat ho bt u, c s tch lu NO3- nn nng NO3- tng dn.


3.5. Hng nghin cu mi.
Vic lm phn hu c bng cch tn dng ngun rc thi hu c l hng i
kh quan. Tuy nhin, hiu qu s dng ca loi phn hu c cha c khng nh.
Cht lng ca phn bn hu c quyt nh bi hm lng cc nguyn t a lng,
nguyn t vi lng, nguyn t trung lng.
Trong qu trnh rc lm phn hu c chng ta khng th kim sot c s
chuyn ho ca cc nguyn t ch yu N, P,K..
Vic b xung ngun dinh dng t khong trong qu trnh rc l cn thit
vi mc ch:
-

Tng hm lng cc cht dinh dng cho phn hu c.

Kch thch qu trnh sinh trng v pht trin ca vi khun, trong


qu trnh x l v kch thch qu trnh sinh trng sau ny ca thc vt.
Vi mc ch ,chng ti tip tc tin hnh th nghim: rc c b xung
thm phn vi lng.

46

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

4. KT LUN

Qua qu trnh thc nghim thu c nhng kt qu sau:


1. phn lp c mt s vi khun c kh nng phn gii Xenlulo.

Mt

s vi khun phn lp c ng vai tr tch cc trong qu trnh phn hu rc thi


sinh hot v gp phn vo vic x l nc thi r r t qu trnh rc bng phng
php sinh hc.
2. a ra m hnh thit b x l rc lin tc lm phn hu c. M hnh ny
c th p dng trong cc quy m x l rc nh.
3. Vic x l nc rc rt kh khn, nn tn dng n trong qu trnh lm
phn hu c nhm tng cht lng phn bn hu c.

47

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

TI LIU THAM KHO

1.

Phm Th Trn Chu, Trn Vn ng

Ho sinh hc, Nh xut bn Gio dc, 1999.


2.

Quch Dnh, Nguyn Vn Tip, Nguyn Vn Thoa

Cng ngh sau thu hoch v ch bin rau qu, Nh xut bn Khoa hc v k
thut, 1996.
3.

Nguyn Ln Dng, Nguyn nh Quyn, Phm Vn Ty

Vi sinh vt hc, Nh xut bn Gio dc, 1997.


4.

Trnh Thanh oan

Nghin cu tng hp cacboxymetyl Xenlulo v mt s dn xut ca n, Lun


n PTS. Kho ho hc, 1997.
5.

V Th Minh c

Thc tp vi sinh vt hc, Nh xut bn HQGHN, 2001.


6. Trn T Hiu, Phm Hng Vit, Nguyn Vn Ni
Gio trnh Ho mi trng c s, Kho ho hc, HKHTN,1998.
7.

Ng K Lng, Nguyn Ln Dng

Sn xut kh t bng k thut ln men k kh, Nh xut bn Nng nghip,


1997.
8.

Nguyn Th Minh Nghuyt

Kho lun tt nghip Phn lp, tuyn chn, ng dng mt s vi khun, gp


phn x l nc thi, Khoa ho hc, B mn cng ngh, 2002 .
9.

L Ngc T

Ho sinh cng nghip, Nh xut bn khoa hc v k thut , 2002.

48