You are on page 1of 20

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh MC LC

Khoa Cng Ngh Ha Hc

M U Nghnh khai thc v ch !i n "#$ kh % &'t nghnh ($an trng trong n)n kinh t ($*c "+n, -ic khai thc v v.n ch$/0n ph#n %1n "2a vo cc h th*ng *ng "3n t4 ngoi kh5i vo 67t %i)n, N 6ng vai tr8 nh &9ch &$ %$ thng cho "n khai thc v nh &/ ch !i n, :o 6 vic v.n hnh v 6;& !;o v.n hnh thng <$*t cho h th*ng % &'t /=$ c#$ !>c thi t, M't ng$/=n nh+n g+/ 6a$ 6#$ cc k? < v.n hnh % <2 @n &8n, -ic !;o v v pht hin hin tAng @n &8n % /=$ c#$ <* &'t, Trong 6) ti ti0$ %$.n n/ nh& n=$ ra nhBng ng$/=n nh+n chC / $ v cc !in php ch*ng @n &8n,g& D ch5ngE Ch5ng FE TG& hi0$ ch$ng v) @n &8n Ch5ng HE Ph+n %o9i @n &8n Ch5ng DE Cc ph5ng php !;o v ch*ng @n &8n

In M8n - J;o - Ki& Ko9i

Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

CHNG 1 TM HIU CHUNG V N MN Tr1c ti=nO chPng ta c th0 hi0$ @n &8n ki& %o9i % <2 t2 ph h$Q ki& %o9i "o tc "Rng ho hc v 6in ho hc cCa n v1i &i trng !=n ngoi, HoSc &'t 6Nnh nghTa @n &8n ki& %o9i % <2 ph h$Q t2 pht cc ki& %o9i g+/ ra !Ui cc ($ trGnh ho hc hoSc 6in ho hc V;/ ra tr=n !) &St ki& %o9i ti p VPc v1i &i trng ngoi Wv", kh ($/0nO n1c !i0nO &i trng ph;n >ngO vv,X, :9ng @n &8n ki& %o9i phY !i n nh7t % gZ <[t, \Z <[t Wc thnh ph#n ]^H_D,nHH_X khng !)n v V*p n=n khng !;o v 6Ac <[t kh`i !N @n &8n, Hang n@& kho;ng Fbc ki& %o9i khai thc 6Ac !N @n &8nO khng <d "Rng 6Ac, C th0 ch*ng <2 @n &8n ki& %o9i !ang cch <5nO trng &^nO t9o &ng !;o vO &9 &'t %1p ki& %o9i kh !N @n &8n nh cro&O nik^n hoSc !ang cch <d "Rng prot^ct5, Hin tAng @n &8n % &'t %o9i h h`ng cCa h th*ng 6ng *ngO n chi & kho;ng HbeHfc nhBng <ai h`ng 6Ac ghi nh.nO v thng r7t ng$/ hi0&, Cc !in php 6o 69c c#n 6Ac th2c hin thng V$/=n 60 ng@n chSn ($ trGnh @n &8n hoSc "4ng <d "Rng kh pht hin ng$/ hi0& 60 trnh th;& ho9, NhBng h h`ng "o tc 6'ng cCa ngo9i %2c nh ho9t 6'ng 6o 6[pO n^o giBO %[p 6St khng 6Png ha/ %gi v.t %i$ 6Ac 6nh gi ($an trng h5n, T$/ nhi=nO h th*ng *ng khi !N @n &8n <h gi;& kh; n@ng ch*ng chN$ %9i nhBng ngo9i %2c tr=n ha/ %& nghi=& trng th=& nhBng 6i0& / $ trong v.t %i$ hoSc k t c7$, Ng@n chSn ($ trGnh @n &8n c#n 6Ac ($an t+& 6 n trong ton !' ($ trGnhE t4 thi t k O %[p 6StO thd nghi& v trong <$*t thi gian ho9t 6'ng, M't khi ($ trGnh @n &8n 6i V;/ raO vic gi;& thi0$ tc 6'ng cCa n %=n <2 ton vjn cCa h th*ng % r7t kh kh@n, Thng <2 tch !it giBa "2 n v v.n hnh g+/ kh kh@n cho vic ki0& <ot @n &8n, :2 n thng c* g[ng trong vic t9o ra &'t h th*ng In M8n - J;o - Ki& Ko9i H Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

6ng *ng c kh; n@ng %& vic trong kh$ng thi gian v ti chnh c#n thi t, Nh v./O ($ trGnh v.n hnh c th0 ph;i nh.n &'t h th*ng khng t*i $ v chi ph ch*ng @n &8n r7t cao, K$n %$n tn t9i &'t c+n !ang giBa ng$n v*n v chi ph v.n hnhO "o 6 c#n ph;i ph+n tch ckn th.n 60 %2a chn ph5ng php ch*ng @n &8n 60 69t 6Ac c+n !ang kinh t t*t nh7t, Kh kh@n %1n nh7t trong vic 6nh gi v) kinh t % <2 khng ch[c ch[n v) t$Yi th v ($ trGnh ho9t 6'ng cCa n, Thng thng chi ph cho vic ch*ng @n &8n chi & kho;ng FbeHbc tYng v*n "2 n v bODebOfc chi ph v.n hnh, CHNG 2 PHN LOI N MN 2.1. The !" #$% &'( )*+ #$,-h .- /0Hin tAng @n &8n 6ng *ng 6Ac chia %& H %o9i % @n &8n !=n trong v @n &8n !=n ngoi, e l$ trGnh @n &8n !=n trong phR th$'c vo vic ho9t 6'ng cCa 6ng *ngO 6Ac chia thnh nhBng %o9i <a$ E m In &8n ngtE \+/ ra !Ui <2 hin "in cCa car!on"ioVi"^ tan trong %$ ch7tO ha/ c8n gi % @n &8n car!onic aci"O chC / $ % @n &8n cRc !' v @n &8n %g, m In &8n ch$aE :o h/"rog^n <$%phi"^O ($ trGnh n/ c th0 g+/ ra h`ng hc r7t nhanh "o %& n>t %1p thnp cCa 6ng *ng, m N1c trong 6ng *ngE l$ trGnh @n &8n "o oV/g^n v n1c, m In &8n "o <inh v.tE :o ($ trGnh pht tri0n cCa <inh v.t trong 6ng *ng, e l$ trGnh @n &8n !=n ngoi chC / $ % ($ trGnh @n &8n 6in ho, 2.2 The h,-h #h+1 e In &8n cRc !'E :9ng @n &8n r7t thng thngO n % ($ trGnh @n &8n "iMn ra "o nhBng !i n 6Yi cCa 6i)$ kin &i trng, l$ trGnh n/ "M kh*ng ch v ng@n chSn, T$/ nhi=n c th0 kh kh@n trong vic Vc 6Nnh vN tr 6o 69c, e In &8n %gE L2 khc !it giBa @n &8n cRc !' v @n &8n %g 6i khi g+/ nh#& %3n, In &8n %g th.t <2 % "o nhBng vN tr @n &8n c %.p hon tonO ph#n %1n ki& %o9i V$ng ($ang khng !N ;nh hUng, *i v1i thnp car!onO In M8n - J;o - Ki& Ko9i D Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

nhBng %g n/ c kh$/nh h1ng %1n %=n th^o hGnh !n c#$ v vi %g chng %=n nha$ t9o ra vong @n &8n %1n hGnh v` <8, *i v1i thnp hAp ki& ch*ng @n &8nO nhBng %g n/ thng c 6ng knh nh` nhng @n <+$ v thng t9o thnh cR&, e :9ng pnt^rgran$%ar WnYi <#n <oiX r7t t gSp 6*i v1i thnp car!on tr4 khi c <2 khng 6ng nh7t t9i nhBng vN tr c &*i hnO thng g+/ ra "o <$%phi"^ v nitrat^O nhng %o9i thnp hAp ki& r7t nh9/ c;& v1i %o9i @n &8n n/, e In &8n k t hAp v1i >ng <$7t g+/ n>t gi/E &'t "9ng @n &8n &U r'ng r7t ng$/ hi0&O c th0 h9n ch v ng@n chSn !ang cch ckn th.n v 6Png 6[n trong vic %2a chn v.t %i$O %[p 6St v v.n hnh, l$ trGnh @n &8n "iMn ra c <2 k t hAp cCa >ng <$7t V$7t hin v tGnh tr9ng 6Sc !it cCa &i trng, Thnp 6ng *ng c th0 !N n>t trong &i trng ch$a WH/"rog^n <$%phi"^X hoSc 67t c ch>a nhi)$ car!onat^, HAp ki& ch*ng @n &8n c th0 !N n>t trong &i trng ch%ori"^, e NYi !tE V$7t hin trong &i trng ch$aO "o c c7$ trPc ki& %o9i khng 6ng nh7t trong thnpO chC / $ V;/ ra trong cc !n ch>a, Ph;n >ng @n &8n gi;i phng h/"rog^n ng$/=n td v &'t <* c th0 V+& nh.p vo c7$ trPc cCa thnpO <a$ 6 k t hAp t9o thnh ph+n td kh h/"rog^n, Kh n/ "o khng th0 thot ra n=n t.p tr$ng %9i t9o n=n p <$7t cao g+/ ra nhBng !t V$7t hin tr=n !) &St, e In &8n &`iE t V;/ ra U 6ng *ng, J7t c> <2 t9o thnh >ng <$7t c tnh ch$ kq no crng trU n=n ng$/ hi0& n $ c <2 hin "in cCa tc nh+n @n &8n, Mi trng c <$%phi"^ 6Sc !it ng$/ hi0& 6*i v1i %o9i n/ e In &8n ngtE Ks "o chnh c#n ph;i 6nh gi v) @n &8n trong h nhi)$ pha chnh % vic v.n ch$/0n kh cha Vd %sO kh k&O khe%`ng v1i h th*ng *ng ngoi kh5i, Sc !it v1i vic pht tri0n h th*ng &` v tinhO cc %o9i kh khng 6Ac Vd %s nga/ & 6Ac v.n ch$/0n 6 n &'t tr$ng t+& Vd %s ri=ngO c th0 tr=n ! hoSc ngoi kh5i, :o v./ / $ t* c#n V^& Vnt U 6+/ % 6ng *ng c th0 %& v1i %o9i thnp car!on thng ha/ ph;i thi t k v1i %o9i v.t %i$ ch*ng @n &8n 6[t h5n r7t nhi)$, In &8n ngt chC / $ U "9ng @n &8n %g v @n &8n cRc !'O vN tr 6/ cCa 6ng *ng chN$ ;nh hUng &9nh nh7t, J) &St ki& %o9i 6Ac !ao phC !Ui &'t %1p ti%&<i"^rit^ nhng thng V$/=n !N ph vu cRc !'O t9i nhBng vN tr %1p ti%& !N ph vu ($ trGnh @n &8n "iMn ra nhanh h5n nhi)$ <o v1i nhBng kh$ v2c c %1p ti%& Yn 6Nnh, In M8n - J;o - Ki& Ko9i v Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

Cc / $ t* ;nh hUng 6 n ($ trGnh @n &8n ngtE e KAng n1c hin "in trong "#$O kh e :in tch ki& %o9i ti p VPc v1i n1c e Hin "in cCa HHL e H& %Ang &$*i ch%orit^ Wh& %Ang &$*i %1n %& t@ng t*c 6' @n &8n nhng nhanh chng 6Ac !io hoX, *i v1i h "#$ e n1cE Khi tQ % n1c trong "#$ tO v v.n t*c "i ch$/0n cCa "#$ 6C %1nO n1c !N c$*n th^o "8ng ch;/ cCa "#$ v khng th7& 1t !) &St thnp n=n khng V;/ ra ($ trGnh @n &8n, Khi v.n t*c th7p h5n gi trN 6Nnh &>cO n1c v "#$ tch ri v ![t 6#$ V;/ ra <2 @n &8n,-.n t*c n/ c th0 1t tnh "2a tr=n nhi)$ / $ t* nh <>c c@ng !) &St cCa "#$ v n1cO 6' nh1tw 6*i v1i ph#n %1n %o9i "#$ thO v.n t*c n/ kho;ng bOx&y<, KAng n1c gi1i h9n c th0 &ang th^o "#$ tr1c khi trU thnh pha %i=n tRc 6Ac 1c tnh t$q th^o %o9i v !;n ch7t cCa "#$O kho;ng HbeDbc n1c trong "#$ thG khng t9o ra ($ trGnh @n &8n, *i v1i h kh e %`ngE Tr=n zb bC <2 hin "in cCa C_H "3n 6 n <2 hGnh thnh %1p car!onat^ !;o vO ng@n chSn ($ trGnh @n &8n ti p "iMnO t$/ nhi=n %1p n/ "M !N Vi &8nO n $ t*c 6' Vi &8n th7pO thnp <h t9o ra %1p car!onat^ khc 60 tha/ th , T$/ nhi=n khi v.n t*c Vi &8n caoO %1p car!onat^ tha/ th khng hGnh thnh kNp thiO ($ trGnh @n &8n V;/ raO hin tAng n/ gi % @n &8n e Vi &8n W^ro<ion e corro<ionX, T4 nhBng kinh nghi& th2c t O v.n t*c "8ng ch;/ c th0 69t 6 n Hb&y<O tr=n &>c n/ &1i ![t 6#$ ng$/ hi0&O t$/ nhi=n c8n phR th$'c vo nhi)$ / $ t* g+/ nhiM$ %o9i nh &*i hnO 6o9n n*i W{oinXO g nYi v 6o9n cong, 2.2.C+& -2*34- -h5- 253 .- /0e In &8n "o v.t r[n trong 6ng *ngE L2 hin "in cCa nhBng ch7t r[n trong 6ng *ngO 6Sc !it % ki& %aiO c tc 6'ng r7t %1n, :o n ph vu %1p <i"^rit^ %& ($ trGnh @n &8n "iMn ra nhanh h5n v c th0 g+/ ra thCng %g trong vi t$#nO ($ trGnh @n &8n n/ gi % @n &8neVi &8n, *i v1i "8ng ch;/ cho tr1cO h h`ng th7/ r| nh7t t9i nhBng vN tr cong ha/ nhBng kh$ v2c c "8ng ch;/ r*i cao, :o 6 vic ki0& tra &>c 6' ct trong "8ng ch;/ t9i nhBng t*c 6' khc nha$ % c#n thi t, M't %Ang nh` ct kho;ng De f%! yFbbb%!< c th0 !` ($aO khi %Ang ct %1n h5n &>c 6' 6 c#n ph;i c !in php gi;& thi0$, In M8n - J;o - Ki& Ko9i f Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

*i v1i 6ng *ng "3n khO <2 c &St cCa ct crng g+/ t*c 6' @n &8n t@ng cao v 6Ac tnh ton t5ng t2, e In &8n ch$aE In &8n ch$a V$7t hin trong 6ng *ng khi %$ ch7t ch>a h/"rog^n <$%phi"^O &>c 6' cCa <$%phi"^ 60 6nh gi % ch$a khng 6Ac 6Nnh nghTa chnh Vc nhng thng 6Ac ch7p nh.n khi p <$7t ri=ng ph#n cCa n % bObfp<i WbODvKpaX, In &8n "o <$%phi"^ g+/ ra c nhBng "9ng <a$E m In &8n %g t4 <2 %[ng 6ng cCa catho" aci" r[n m In &8n %g t9i nhBng vN tr %1p ti%&<$%phi"^ !N ph vu m N>t gi/ "o >ng <$7t @n &8n <$%phi"^ m N>t gi/ e t9o !t "o p <$7t h/"ro e In &8n 6i0&E L$%phi"^ r[n hGnh thnh t4 ph;n >ng cCa %$ ch7t v1i <[t trong ($ trGnh @n &8n ha/ ph;n >ng v1i nhBng ki& %o9i nSng trong %$ ch7tO chC / $ % <[t <$%phi"^O &'t t &agan <$%phi"^ WMnLX v kh& <$%phi"^O cc <$%phi"^ r[n n/ trU thnh c2c "5ng <o v1i <[t v hGnh thnh ($ trGnh @n &8n 6in ho khi cong !& tr=n !) &St, Mgi ph+n td <[t <$%phi"^ chZ c tnh ch7t ph h$Q 6*i v1i &'t kh*i %Ang nh7t 6Nnh ki& %o9iO <a$ khi h t <* 6 chPng trU n=n ho9t 6'ng, i)$ n/ 6Ac gi;i thch &'t ph#n "2a tr=n <2 h7p thR HH vo &9ng tinh th0 <$%phi"^O v &'t ph#n "2a tr=n <2 hGnh thnh h/"roV/t !c %1p <$%phi"^, Trong %$ ch7t ch$a c nng 6' ki& %o9i nSng th7pO h/"rog^n <$%phi"^ ph;n >ng v1i ki& %o9i tr=n !) &St hGnh thnh %1p &n <$%phi"^, K1p ti%& n/ c tc "Rng ng@n chSn 6Ac <2 @n &8n ti p tRc 6*i v1i cc ki& %o9i !=n trongO t$/ nhi=n n $ %1p ti%& !N trc v 60 %' ki& %o9iO t9i 6 <h hGnh thnh &'t pin ga%vanic v1i c2c +& % ph#n ki& %o9i !N %' raO c2c "5ng % ton !' ph#n %1p ti%& <$%phi"^O %& t*c 6' @n &8n "iMn ra r7t nhanhO %1p ti%& &1i khng c kh; n@ng t9o thnh, Trong &i tr$ng ch$a nhjO %1p ti%& 6Ac t9o thnh t4 hgn hAp <i"^rit^ v <[t <$%phi"^O ph#n c cCa <[t <$%phi"^ trong hgn hAp t@ng "#n khi nng 6' h/"rog^n <$%phi"^ t@ng v 69t Fbbc khi nng 6' h/"rog^n <$%phi"^ 69t Fbbpp&O v t9i nng 6' n/ cc "9ng @n &8n khc nh n>t gi/ "o h/"rog^n ha/ t9o !t trU n=n nghi=& trng, Khi nng 6' <$%phi"^ th7p n c kh; n@ng %& gi;& @n &8n ngt "o t@ng <2 "}o "ai cCa %1p <i"^rit^O kh; n@ng !;o v n/ 6Ac 6nh gi t*t U nhit 6' caoO t$/ nhi=n 6i)$ 6 khng 6ng tin c./ v c th0 "3n 6 n @n &8n %g, NhBng / $ t* ;nh hUng In M8n - J;o - Ki& Ko9i z Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

6 n <2 Yn 6Nnh cCa %1p ti%& !ao g& nng 6' &$*iO ch$ kq nhit 6' v c7$ trPc ki& %o9i, N>t "o >ng <$7t @n &8n cCa H/"rog^n <$%phi"^E L$%phi"^ <tr^<< corro<ion cracking WLLCCX % &'t "9ng n>t "o >ng <$7t @n &8n, LLCC hGnh thnh "o tc 6'ng %& "8n c>ng ki& %o9i cCa h/"roO n k t hAp tc 6'ng cCa >ng <$7t v &i trng ch$a %=n v.t %i$ c>ng, -7n 6) n/ V;/ ra khi aci" ph;n >ng v1i ki& %o9i gi;i phng h/"ro t9i !) &St ki& %o9i, H/"ro t9o thnh th^o cc !1c <a$E e Kh$ ch tn cc ion 6 n !) &St ki& %o9i e pon h/"rog^n nh.n &'t ^%^ctron v t9o thnh ng$/=n td h/"rog^n e Ng$/=n td h/"rog^n V+& nh.p vo !) &St e L2 k t hAp cCa ng$/=n td h/"rog^n t9o thnh ph+n td h/"ro NhBng ng$/=n td h/"rog^n V+& nh.p vo thnp v t.p tr$ng t9i nhBng chg tr*ng trong thnpO nhBng chg tr*ng n/ % chg kh$/ t t.t cCa tinh th0 ki& %o9i, Ph#n %1n nhBng %g tr*ng V$7t hin t9i nhBng chg c >ng <$7t cao "o <2 trAt %=n nha$ cCa nhBng ng$/=n td ki& %o9i, H/"rog^n V+& nh.p v %& thnp trU n=n c>ng "o ng@n c;n ($ trGnh gi;i t`a >ng <$7t, Khi V$7t hin nhBng cong e $*n cRc !'O n $ >ng <$7t vAt ($ gi trN ch$knO thnp trU n=n "8n v >ng <$7t %1n khng 6Ac gi;i t`a th^o &9ng tinh th0 ki& %o9i, l$ trGnh gi/ chia thnh hai giai 6o9nE giai 6o9n ![t 6#$ v %an tr$/)n r'ngO c; hai giai 6o9n n/ 6)$ khng 6Nnh %Ang 6Ac, l$ trGnh ch$kn v) &>c 6' cCa h/"rog^n <$%phi"^ g+/ ra LLCC % kho;ng b,bfp<ia Wp <$7t ri=ng ph#nX, N>t gi/ "o h/"rog^nE +/ % &'t "9ng t9o thnh !tO c8n gi % &'t ($ trGnh n>t gi/ "o h/"rog^nO n>t !.c thangw Ng$/=n td h/"rog^n kh$/ ch tn vo thnp v !N h7p phR !Ui &angan <$%phi"^ trong thnp, T9i 6 nhBng ng$/=n td h/"rog^n k t hAp %9i t9o thnh ph+n tdO nhBng ph+n td n/ khng th0 thot ra ngoiO t.p tr$ng %9i v g+/ ra p <$7t cao 6C 60 hGnh thnh nhBng chY n>t g+/ ra !=n trong thnp, NhBng v t n>t nh` %1n "#n %=n v n*i %9i v1i nha$ thnh v t n>t %1n, M't khi ($ trGnh HpC "iMn raO LLCC c th0 th+& nh.p v;o c7$ trPc cCa ki& %o9i "3n 6 n nhBng v t n>t %1n h5n, ng *ng !N @n &8n "9ng n/ v3n c th0 ho9t 6'ng 6 n khi h th*ng 6ng *ng &1i tha/ th O t$/ nhi=n In M8n - J;o - Ki& Ko9i ~ Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

h;i gi;& p <$7t ho9t 6'ng 60 gi;& thi0$ t*c 6' @n &8n, e In &8n "o n1c trong 6ng *ngE N1c thng 6Ac !5& vo &` "#$ 60 !;o 6;& p <$7tO 6ng thi hg trA trong vic h1ng "#$ 6 n &` <;n V$7t, Thnh ph#n @n &8n chnh trong n1c !i0n % oV/O n $ <d "Rng n1c ng#& thG khng c oV/O t$/ nhi=n c th0 c C_ H hoSc HHL v c th0 "3n 6 n @n &8n ngt ha/ @n &8n ch$a nh ph#n tr=n, L;n phk& t4 ($ trGnh @n &8n thnp thng r7t nhi)$ v c th0 !Nt kn ph#n !5& n1c vo &`O oV/ 6Ac %o9i !` kh`i n1c nha& gi;& thi0$ ($ trGnh @n &8n, N $ &` c " kh c th0 %o9i !` kh !ang ph5ng php tch kh Wga< <trippingX hoSc c th0 %o9i !` kh !ang ph5ng php c5 hc, *i v1i ($ trGnh "ong kh tch khO n1c v kh cho ch;/ ngAc chi)$ nha$, Ph5ng php n/ c hi$ ($; cao trong vic %o9i !` oV/ nhng c th0 "3n 6 n vic aci" ho n1c n $ car!on"ioV/t !N h7p phR nhi)$, Trong cc !in php %o9i kh !ang c5 hcO n1c 6Ac !5& vo p <$7t ch+n khngO ($ trGnh n/ t hi$ ($; h5n <o v1i ph5ng php tch kh v 68i h`i <2 hg trA Vd %s ho hc WnhBng ch7t tch oV/ nh a&oni$& !i<$%phi"^ NHvHLX, N1c !i0n thng 6Ac tch kh 60 gi;& thi0$ oV/O nng 6' &ong &$*n t4 feFbpp!O t$/ nhi=n U &'t &>c th7p nh v./ t*c 6' @n &8n v3n "iMn ra r7t nhanh, e In &8n "o vi <inh v.tE ng *ng "3n "#$ v n1c c th0 chN$ <2 @n &8n t4 ($ trGnh pht tri0n cCa vi kh$kn khd <$%phat^ WLJE <$%phat^ r^"$cing !act^riaX, Ko9i vi kh$kn n/ pht tri0n cong v1i nhi)$ %o9i vi kh$kn khc, LJ % &'t %o9i vi kh$kn / & khO n t.n "Rng ng$n aci" !no c trong n1c v <d "Rng oV/ c trong g*c <$%phat^ 60 oVi ho cc aci" !no, NhBng vi kh$kn n/ kch thch ho9t 6'ng cCa g*c <$%phi"^ v %& t@ng cng ($ trGnh @n &8n <$%phi"^, Trong ($ trGnh pht tri0n cCa vi kh$knO pH &i trng t@ng cao "o <$%phi"^ k t hAp v1i n1c t9o thnh h/"rog^n <$%phi"^O aci" n/ "i ch$/0n v t9o ra &i trng aci" U n5i khc, :o 6 &Sc "o vi kh$kn pht tri0n U &'t n5i nhng c th0 g+/ ra nhBng v7n 6) U n5i khc, e In &8n 6in hoE In &8n 6in ha % &'t hin tAng ho hc c %i=n ($an chSt chh 6 n ki& %o9iO ($ trGnh @n &8n V;/ ra trong &i trng 6in %/O t>c % c <2 hin "in cCa n1c nh nhr t5ng "#$O n1c &$*iw In &8n 6in ho chZ V;/ ra chC / $ t9i !) &St !=n ngoi cCa 6ng *ng, T9i kh$ anotO ki& %o9i <[t W]^X nhng ^%^ctron v tan vo trong &i In M8n - J;o - Ki& Ko9i x Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

trng 6in %/, %^ctron n/ ch$/0n 6 n kh$ v2c catho"O t9i 6+/ n k t hAp v1i &'t tc nh+n no 6O v "R nh oV/O car!onicO h/"ro<$%phi"^O aci" hB$ c5,w Ph;n >ng U ano"E ]^ H^ ]^Hm Ph;n >ng U catho"E _H m HHH_ mH^ v_He

CHNG 6 C7C PHNG PH7P 89O V: CH;NG N MN Ph5ng php !;o v ch*ng @n &8n 6ng *ng !ao g&E e Ld "Rng v.t %i$ ch*ng @n &8n, e Ld "Rng ch7t >c ch ch*ng @n &8n, e J;o v !ang cc %1p !ao phC, e J;o v catho" !ang ano" h/ <inh, J;o v !) &St !=n ngoi thng "ong cc ph5ng php !ao phC hoSc !;o v !ang catho"^ ha/ ano"O !=n trong thG "ong ch7t >c ch ha/ !ao phC, 6.1. V<# =1>* &h?-2 .- /0-.t %i$ ch*ng @n &8n !ao g& v.t %i$ phi ki& v cc hAp ki& ch*ng @n &8n, D,F,F -.t %i$ phi ki&E -.t %i$ phi ki& 6Ac <d "Rng nhi)$ "o hon ton khng !N @n &8nO t$/ nhi=n >ng "Rng c8n h9n ch "o nhBng nhAc 6i0& v) kho;ng nhit 6' v p <$7t ho9t 6'ngO kh; n@ng chN$ va ch9& v r$ng 6'ng kn&, M't %o9i v.t %i$ phi ki& tr1c 6+/ thng 6Ac <d "Rng %E \ W^intorc^" poV/X &'t "9ng cCa p%a<tic 6Ac gia cng !ang <Ai th$Q tinhO %& 6ng *ng tr=n ! v1i p <$7t ho9t 6'ng th7pO nhng hin na/ chC / $ >ng "Rng trong c7p thot n1c, D,F,H HAp ki& ch*ng @n &8n WC<XE C< 6Ac <d "Rng khi thnp car!on &angan khng pho hAp 60 <d "RngO %s "o chnh % "o %$ ch7t v.n ch$/0n ($ @n &8n 6*i v1i thnp car!on thng cho "o 6i c nhBng !in php ch*ng @n &8n khc nh <d "Rng ch7t In M8n - J;o - Ki& Ko9i Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh >c ch ha/ %1p phC thng thng,

Khoa Cng Ngh Ha Hc

Cc C< 6Ac <d "Rng tha/ th hon ton hoSc chZ !ao phC !) &St *ng, Cc %o9i C< thng "Rng g& cE thnp khng rZ "$p%^V W"$p%^V <tain<%^<< <t^^%XO hAp ki& nick^%O *ng thnp car!on &angan 6Ac phC thnp khng rZ a$<t^nic v &'t <* %o9i v.t %i$ khc nh titan v hAp ki& cCa n, Thnp khng rZ 6Ac <;n V$7t tr=n c5 !;n thnp car!on !ang cch gi;& !1t %Ang car!onO th=& vo cc ng$/=n t* khng rZ nh nick^%O chro&i$&, D,F,D Thnp khng rZ &artan<iricE Ac <d "Rng chC / $ trong *ng v.n ch$/0n "#$ v vanO v.t %i$ n/ 6Ac <;n V$7t t4 thnp car!on &angan th=& FDc chro&i$&O h& %Ang Car!on giBa kho;ng bOFfcO kh; n@ng ch*ng @n &8n ngt t*tO gi thnh g7p D %#n thnp car!on thng thngO 6' !)n U nhit 6' th7p kn& v r7t kh hn, Ko9i thnp n/ thng 6Ac Vd %s !ang nhit tr1c khi <d "Rng 60 n+ng cao c5 tnhO 6Ac Kaa<aki c;i thin !ang cch th=& vo &'t %Ang nh` nick^%O &angan v &o%ip"^nO tnh ch*ng @n &8n v kh; n@ng hn t@ng %=n r| rt, D,F,v Thnp khng rZ $<t^nicE +/ % %o9i thnp khng nhiM& t4 6Ac <d "Rng chC / $ trong nhBng nh &/ ch !i n v nh &/ v) khO h& %Ang nhBng ng$/=n t* khng rZ kh cao t4 FxcCrO xcnick^% 6 n H~cCrO Dbcnick^% v Dc &o%ip"^nO kh; n@ng ch*ng @n &8n caoO t$/ nhi=n "M !N n>t gi/ khi chN$ >ng <$7t @n &8n n $ c &St ch%orin^ Wnng 6' gi1i h9n cCa ch%orin^ % kho;ng fbeFbbpp& U nhit 6' zbbCX, N 6Ac <d "Rng chC / $ %& %1p phC !) &St trong cho nhBng 6ng *ngO !0 ch>a ha/ nhBng chi ti t nh` !ang v.t %i$ thnp car!on, Thnp khng rZ a$<t^nic nh9/ c;& v1i n>t gi/O r7t "M h h`ng tr=n "in r'ng khi kh; n@ng ch*ng @n &8n <$/ gi;&, \i thnh g7p v %#n thnp car!on thng thngO kh "M hn, T$/ nhi=n c#n trnh hin tAng car!in ho U &*i hn v vong V$ng ($anh "o nhit 6' cao %& gi;& kh; n@ng ch*ng @n &8nO t@ng cng kh; n@ng Yn 6Nnh !ang cch gi;& h& %Ang car!on V$*ng kho;ng bObfc v th=& &'t <* ng$/=n t* Yn 6Nnh nh titan ha/ nio!i, D,F,f Thnp khng rZ :$p%^VE Thnh ph#n CE bObDebObfc CrEHHeHfc NiEfezc MoEDezcO gi thnh g7p z %#n thnp car!on thng thngO "9ng thnp n/ g#n nh % &'t hgn hAp cCa t^rrit^ v a$<t^nicO kh; n@ng ch*ng gZ t*tO kh; n@ng hn v 6' !)n cao h5n thnp a$<t^nic, D,F,z Thnp hAp ki& cao nick^%E In M8n - J;o - Ki& Ko9i Fb Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

Chi ph %o9i v.t %i$ n/ t5ng 6*i cao <o v1i nhBng %o9i khcO chC / $ "o h& %Ang cCa nhBng ng$/=n t* ch*ng rZ cao, H& %Ang nh <a$E NiE Hxefzc CrE HFeHHc ]^E feHHc MoE Dec C$ Hc N! vc Ti Fc, Kh; n@ng ch*ng @n &8n r7t t*tO thng th7/ <d "Rng trong vic <;n V$7t cc aci" &9nh, ng *ng v.n ch$/0n ngoi kh5i thng 6Ac phC &'t %1p thnp hAp ki& caoO gi thnh gi;& t5ng 6*iO kho;ng t4 ~eFbc thnp car!on thng thng, 6.2. L@A Ah' &h?-2 .- /0-. K ph5ng php ch*ng @n &8n hB$ hi$ nh7t hin na/O thng thng <d "Rng k t hAp v1i !in php !;o v catho", NhBng 6Sc tnh c#n V^& Vnt cCa v.t %i$ %& %1p phC %E Kh; n@ng !& "nhO &)& "}oO 6in trUO kh; n@ng cch nhitO ch*ng chN$ cc tc 6'ng c5 hcO tnh ch7t v.t %s ho hc Yn 6NnhO "M <d "Rng v !)n trong &i trng, D,H,F K1p phC cho !) &St ngoiE -.t %i$ %& %1p phCE NhBng %o9i v.t %i$ ($an trng "ong !ao phC !=n ngoi nhE e Nh2a 6ng nng e P v PP e ]J e Jang p%a<tic e <pha% &a<tic e pikot^ W&'t %o9i nh2a V$7t pht t4 than 6X \i1i h9n nhit 6' <d "Rng cCa nhBng %o9i v.t %i$ tr=n th^o !;ng f,FE Bng 5.1. Gii hn nhit s dng ca cc loi vt liu Ko9i v.t %i$ Nh2a 6ng P PP ]J J@ng p%a<tic <pha%t &a<tic In M8n - J;o - Ki& Ko9i FF Nhit 6' t*i 6a zb zf Fbb zb zb Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh pikot^

Khoa Cng Ngh Ha Hc xb

E Nhit 6' gi1i h9n tr=n cha 6Ac <h^%% thi t %.pO nhng c th0 %7/ kho;ng FbbbC E ChZ 6Png trong 6i)$ kin &i trng kh ro, Trong 6i)$ kin k& 1tO nhit 6' n=n chZ %7/ U ~fbC Nh2a 6ng WhoSc nh2a than 6XE Ac <d "Rng kh %+$ tr1c 6+/O "ong chC / $ cho nhBng 6ng *ng !N chn %7p hoSc 6ng *ng ngoi kh5iO thng 6Ac phC tr1c khi v.n ch$/0n v %[p 6St, K1p phC 6Ac t9o thnh !ang cch cho nh2a 6ng nng ch;/ t2 "o !=n ngoi *ngO khng c#n %c t9p ch7t k? cngO !) "/ c#n 69t 6Ac t nh7t % HOf&& cho 6ng *ng tr=n ! v t nh7t f&& cho 6ng *ng ngoi kh5i, J=n ngoi 6Ac phC !ang %1p v;i <Ai th$Q tinh 60 h9n ch tc 6'ng c5 hc cCa 67t 6 v ($ trGnh %[p 6St, \#n 6+/ >ng "Rng kh$/nh h1ng <d "Rng %1p phC nhj v &`ng h5n nh PO ]J cho 6ng *ng tr=n ! tha/ th cho %1p phC nSng n) !ang nh2a 6ng, T$/ nhi=n 6*i v1i 6ng *ng ngoi kh5iO %1p nh2a 6ng v3n <d "Rng r'ng rii !=n "1i %1p !c != tng, Po%/t/%^nE % %o9i v.t %i$ 6Ac <d "Rng r'ng rii nh7t hin na/O 6Ac coi % %o9i v.t %i$ !;o v !=n ngoi t*t nh7t kho;ng Fb eFf n@& trU %9i 6+/, J) "/ cCa %1p P t$q th$'c vo 6ng knh *ngO c th0 tha& kh;o th^o !;ng f,HE Bng 5.2 B! d"# t$i thi%u ca l& '( ng knh *ng W&&X Hfb Hfbefbb fbbexbb xb J) "/ t*i thi0$ cCa %1p PW&&X Ti=$ ch$kn H,b H,H H,f D,b \ia cng H,f D,b D,f D,f

l$ trGnh phC P 6Ac ti n hnh th^o hai cchE J't P 6Ac phC %=n !) ngoi cCa *ng 6i 6Ac %& <9ch v gia nhit tr1c 6 n kho;ng Dbb bC ha/ %1p P nng 6Ac kno phC %=n !) &St 6i 6Ac %& <9ch v gia nhit kho;ng In M8n - J;o - Ki& Ko9i FH Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

FHbeFxbbC, Trong ph5ng php n/ c#n ph;i <d "Rng ch7t !& "nh !an 6#$ v "R Wcao <$ !$t/%X "o P khng "nh vo thnp, Trong c; hai ph5ng phpO 60 t@ng cng <2 g[n k t v kh; n@ng ch*ng !ong trcO &'t %p &`ng ]J 6Ac phC %=n tr1c %1p P, K1p P !)nO ch*ng tc 6'ng c5 hc trong ($ trGnh v.n ch$/0nO %[p 6St t*tO 6in trU caoO n=n %& gi;& "8ng !;o v catho", ]J W]$<ion Jon^" poV/XE K1p !@ng ^poV/ &`ng hoSc !'t ^poV/ 6i 6Ac <d "Rng nhi)$ trong h th*ng 6ng *ngO 6Sc !it % nhBng h th*ng tr=n !O c th0 cho h th*ng c 6ng knh 6 n Fzbb&&O ho9t 6'ng U nhit 6' 6 n FbbbC v c nhi)$ tnh ch7t vAt tr'i <o v1i nhBng v.t %i$ khc, K1p phC ^poV/ 6Ac t9o ra !ang cch "ong <Png ph$n tTnh 6inO ph$n !'t nh2a %=n !) &St *ng 6i 6Ac %& <9ch v gia nhit tr1c 6 n kho;ng HDbeHvb bC, K1p phC t9o thnh r7t &`ngO t4 Dfbevfb&O nhng r7t !)nO !& "nh t*t vo thnpO 6' !)n ho hc r7t caoO t$/ nhi=n trong &i trng k& 1tO kh; n@ng chN$ nhit gi;& <PtO chZ ho9t 6'ng t*t U ~f bC, K1p phC "M !N h`ng !Ui cc va ch9& v1i v.t <[c nhnO c#n ph;i ckn th.n tr1c khi v.n ch$/0n %[p 6St, Nhng nhBng va ch9& nh v./ khng %& !ong trc kh$ v2c V$ng ($anh v c th0 tr& %9i !ang nh2a ^poV/ t9i hin trng, Jc !ang !@ng p%a<ticE K? th$.t n/ 6i 6Ac th2c hin t4 n@& Ffb, C r7t nhi)$ %o9i v.t %i$ p%a<tic "1i "9ng !@ng !ao g& P-CO Pw c 6' "/ khc nha$O c th0 t2 !& "nh vo !) &St hoSc c#n ph;i c &'t %1p trA "nh, Ph5ng php n/ c nhi)$ $ 6i0& v "M th2c hinO t$/ nhi=n c &'t nhAc 6i0& %1n % "M !ong trcO 6Sc !it % t9i nhBng 6i0& chng %=n nha$, Khi 6Ac <d "Rng cong v1i h th*ng !;o v catho"O nhAc 6i0& tr=n %& gi;& hi$ ($; cCa "8ng !;o v n=n ng/ na/ ph5ng php !c *ng !ang !@ng p%a<tic khng c8n 6Ac p "Rng trong h th*ng "3n "#$ v kh nBa, K1p phC a<pha%t &a<ticE <pha%t p%a<ticO nh Lo&atic % &'t hgn hAp cCa a<pha%tO ctO !'t 6 viO !'t 6 v <Ai a&i@ng, K1p a<pha%t 6Ac th2c hin t9i nh &/ v1i nhBng thi t !N ph>c t9p, Hgn hAp a<pha%t 6Ac n$ng nng v phC %=n !) &St *ng 6i 6Ac %& <9chO %& thng r7t "/O kho;ng t4 FH&& trU %=nO nha& 6i)$ khi0n !) "/ cCa 6ng *ng, La$ khi phC VongO a<pha%t khng c#n c %1p !c !=n ngoi nh nhBng trng hAp tr=n, K1p phC a<pha%t thng r7t ch[cO nSng v ch*ng &8n t*tO "o 6 n chC / $ 6Ac p "Rng cho 6ng *ng ngoi kh5iO n5i %$n c#n t@ng th=& trng %Ang, In M8n - J;o - Ki& Ko9i FD Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

pikot^E Nh2a pikot^ % &'t %o9i nh2a c ng$n g*c t4 than 6O 6Ac <d "Rng trong &'t <* trng hAp 6*i v1i 6ng *ng chn %[p v 6ng *ng ngoi kh5i, N 6Ac phC %& nhi)$ %1p %=n !) &St *ng 6i 6Ac %& <9chO %1p phC c !) "/ t nh7t vbb& v c th0 chN$ nhit 6' 6 n xb bCO t$/ nhi=n ng/ na/ ngi ta <d "Rng %1p ]J c nhi)$ $ 6i0& h5n, D,H,H K1p phC t9i 6i0& n*iE Tr=n 6ng *ng thng c nhBng 6i0& rh nhnhO chg %[p 6St nhBng thi t !N ch$/=n "ong, NhBng vN tr n/ thng 6Ac !;o v k? h5n 60 6;& !;o an ton cho h th*ng, NhBng %o9i v.t %i$ <a$ 6+/ thng 6Ac <d "RngE e Po%/t/%^nE Ko9i !@ng P c kh; n@ng co %9i khi !N 6*t nngO c th0 chN$ 6Ac nhit 6' 6 n kho;ng bbCO 6n hi t*tO t !N c>ng v %io ho, N 6Ac phC !ang cch ($7n V$ng ($anhO <a$ 6 <d "Rng ngn 6$*c h5 nng 60 co %9i v !& ch[t vo !) &St c#n !ao phC, Ko9i !@ng n/ thng 6Ac "ong 60 ch^ phC !=n ngoi %1p ]J hoSc !ao phC !ang !'t P, e PhC !ang !'t ]J hoSc !'t PE Th2c hin !ang cch %& <9ch !) &St !=n ngoiO gia nhit cho 6ng *ngO <a$ 6 ph$n %1p !'t ]JO P hoSc <d "Rng "$ng "Nch cCa chPngO c$*i cong 6Ac !c !=n ngoi !Ui %1p !@ng P nh 6i ni tr=n, e J@ng co%"eapp%i^"E ChC / $ 6Ac <d "Rng cho 6ng *ng ngoi kh5iO ($7n ($anh cc &*i hnO <a$ 6 6Ac phC %=n !ang &'t %1p a<pha%t &a<tic nng, D,H,D K1p phC !) &St !=n trong cCa 6ng *ngE K1p phC !=n trong nha& &Rc 6ch t9o ra &'t ro ng@n cch giBa %$ ch7t v !) &St ki& %o9iO ch*ng %9i nhBng ($ trGnh @n &8n cCa nhBng <;n phk& c tnh @n &8n, K1p phC !=n trong thng % %1p <5n ^poV/O ngoi vic !;o v ch*ng @n &8n c8n nha& &Rc 6ch gi;& &a <t v t9o <2 <9ch <h cho !) &St !=n trong *ng, l$ trGnh <5n phC !=n trong "iMn ra nh &'t thi t !N 6Ac g[n giBa hai thoi, Tr1c khi <5n phCO !) &St !=n trong *ng 6Ac <Pc rda <9ch !ang &'t "$ng "Nch aci" pho hApO %& kh, La$ 6 thoi <h "i ch$/0n v ton !' !) &St !=n trong <h 6Ac <5n phC, l$ trGnh <5n phC 6Ac ki0& tra !ang ca&^ra g[n tr=n thoi, 6.6. BC DE-2 &hF# G& &hH Ch7t >c ch ho hc 6Ac <d "Rng 60 gi;& t*c 6' @n &8n, N 6Ac In M8n - J;o - Ki& Ko9i Fv Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

cho vo %$ ch7t v.n ch$/0n hoSc % phR gia trong %1p <5n phC 6ng *ng, Ch7t >c ch 6Ac chia %& D %o9iE e Ch7t >c ch chC 6'ngE n ph;n >ng v1i ki& %o9iO t9o thnh &'t %1p ti%& !;o v ch*ng @n &8n, e Ch7t >c ch thR 6'ngE Ac h7p phR vo !) &St ki& %o9i v t9o thnh &'t !) &St ng@n c;n <2 ti p VPc cCa ki& %o9i v1i nhBng tc nh+n @n &8n, e Cc 6' ch7t <inh hc "ong 60 "it vi <inh v.t crng % &'t %o9i ch7t >c ch nha& %& gi;& <* %Ang vi <inh v.t ho9t 6'ng trong 6ng *ng, Ch7t >c ch 6Ac 6a vo h th*ng th^o t4ng 6At hoSc %i=n tRc, Jin php <d "Rng ch7t >c ch khng 6;& !;o vic !;o v an ton 6ng *ng n=n ph;i <d "Rng cong v1i cc !in php !;o v khc, D,D,F Ch7t >c ch chC 6'ngE Ch7t >c ch %o9i n/ 6Ac th=& vo h th*ng v1i nng 6' th7p v thng % %o9i ch7t r[n c th0 tan hon ton trong %$ ch7t v.n ch$/0n, ChPng ph;n >ng v1i ki& %o9i v t9o thnh &'t %p ti%& !;o v ki& %o9i !=n trong khng !N @n &8n, Thng thng %o9i ch7t n/ ch>a cc g*c nitrit^O chro&at^ v pho<phat^, Cc ch7t >c ch khng 6Ac <d "Rng ri=ng %h & thng ph*i hAp nhi)$ %o9i v1i nha$O k t hAp v1i vic <d "Rng ch7t "it kh$knO !in php hi$ chZnh pH %& t@ng hi$ ($; cCa ch7t >c ch , Chi ph cho vic <d "Rng ch7t >c ch thng kh cao, D,D,H Ch7t >c ch thR 6'ngE Ch7t >c ch %o9i n/ t9o thnh %1p ti%& !ao phC tr=n !) &St ki& %o9iO ng@n chSn cc ph;n >ng catho" v ano"O ($a 6 ng@n chSn kh; n@ng @n &8n, Ch7t >c ch %o9i n/ thng % nhBng hAp ch7t cao ph+n tdO c7$ t9o g& hai ph#nE ph#n 6#$ &ang nhBng nh& ho9t 6'ng c kh; n@ng h7p phR vo !) &St ki& %o9iO ph#n 6$i &ang nhBng nh& hB$ c5 %& thnh &'t %1p ng@n c;ng <2 kh$/ ch tn cCa nhBng tc nh+n @n &8n vo !) &St ki& %o9i, Ph#n 6#$ thng % nhBng g*c a&inO a%ciho%O aci" v8ng &ang N HO <$%phi"^ hoSc pho<phat^, Ph#n 6$i thng % v8ng th5& hoSc g*c aci" !no, Ko9i ch7t >c ch n/ thng khng hi$ ($; khi c &St oV/O t$/ nhi=n ho9t 6'ng ng@n c;n C_H v HHL r7t t*t, Ch7t >c ch thR 6'ng h7p th$ vo !) &St ki& %o9i v t9o thnh nhBng %1p ti%& %i=n k t v1i nha$ !ang nhBng %i=n k t v.t %sO <* %Ang %1p ti%& 6i In M8n - J;o - Ki& Ko9i Ff Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh khi 6C "/ 60 c th0 th7/ 6Ac,

Khoa Cng Ngh Ha Hc

NhBng %1p ti%& thng !N !c v t9o thnh %i=n tRc, Khi %2a chn ch7t >c ch thR 6'ngO ngi ta thng ($an t+& 6 n nhBng / $ t* <a$E e T5ng thch v1i nhBng ch7t ho hc trong "#$, e Khng t9o nhr t5ng v1i n1c ha/ "#$, e n 6Nnh nhit, e T9o k t tCa !& "nh, e Khng g+/ nhiM& &i trngE t7t c; nhBng ch7t >c ch <a$ khi 6Ac <d "Rng 6i)$ 6Ac th;/ ra &i trngO "o 6 /=$ c#$ v) kh; n@ng ph+n h$Q nhanh v khng g+/ nhiM& &i trng % r7t c#n thi t, e \i c; v kh; n@ng c$ng c7p, D,D,D Ch7t "it vi <inh Ch7t "it vi <inh v.t 6Ac <d "Rng nha& h9n ch <2 pht tri0n cCa vi kh$kn khd <$%phat^ W<$%phat^ r^"$cing e LJX, Ch7t n/ 6Ac cho vo t4ng 6At v 6Ac <d "Rng khi &>c vi kh$kn trong 6ng *ng kho;ng Fb Dy&%, Ch7t "it kh$kn thng 6Ac k t hAp v1i ch7t >c h khi ti n hnh, 6.I. PhJK-2 Ah+A LM !> C(#h D Ph5ng php !;o v catho" 6Ac <d "Rng !;o v !) &St pha ngoi cCa 6ng *ngO chC / $ 60 6;& !;o ng@n chSn ($ trGnh @n &8n 6in ho V;/ ra t9i nhBng 6i0& %1p !c !N h h`ng, l$ trGnh !;o v n/ 6Ac th2c hin !ang cch c$ng c7p &'t "8ng 6in &'t chi)$ ch9/ "c th^o 6ng *ng hoSc n*i 6ng *ng v1i &'t ki& %o9i khc t9o thnh &'t cSp pin 6in,

In M8n - J;o - Ki& Ko9i

Fz

Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

)*nh 5.1. +, - ngu#.n t/c 0o v $ng 01ng 2athod FE no" DE :+/ "3n c !c cch 6in Ng$/=n %s cCa ph5ng php !;o v Catho" Khi &'t ki& %o9i na& trong &i trng 6in %/ Wn1cO 67twX n "M "ng !N @n &8n th^o c5 ch @n &8n 6in ho, In &8n 6in ho V;/ ra khi ph;n >ng "iMn ra tr=n !) &St ki& %o9i !Ui cc tc nh+n %& "i ch$/0n ^%^ctron t4 ki& %o9i vo &i trng 6in %/, - "RE _H m v^m HH_ v_He 0 t9o ra ^%^ctronO ng$/=n td ki& %o9i t9o thnh ion "5ng tan vo &i trng 6in %/, - "RE ]^ H^ ]^Hm T4 6O ($ trGnh @n &8n "iMn ra, H th*ng !;o v catho" c$ng c7p &'t ng$n ^%^ctron tha/ th O ng@n chSn ph;n >ng t9o ^%^ctron cCa ki& %o9i v ($ trGnh @n &8n, Ng$n c$ng c7p ^%^ctron c th0 % &'t ng$n ngoi hoSc ng$n t9o thnh t4 cSp pin ga%vanic giBa thnp v &'t ki& %o9i khc &9nh h5n thnp nh MgO nw L2 ph>c t9p cCa ph5ng php % U chg ph;i c$ng c7p 6C ^%^ctronO khng "O t9i t7t c; nhBng kh$ v2c c#n !;o v, Th 6in c2c cCa ki& %o9i <h c$ng c7p thng tin v) &>c 6' !;o ho cCa ki& %o9i v1i ^%^ctron khi %Ang ^%^ctron t@ng %=n vAt &>c !io hoO th 6in c2c cCa ki& %o9i t9o n=n +& h5n v c tnh khd &9nh h5n, Trong 67t v tr#& tch c th0 c vi kh$kn khd <$%phat^O ho9t 6'ng cCa vi kh$kn %& ph>c t9p th=& tnh ch7t nhit 6'ng cCa ki& %o9i, K1p <$%phi"^ t9o thnh "o ho9t 6'ng cCa vi kh$kn trU thnh &'t catho" 6*i v1i <[tO "o 6 c#n nhi)$ ^%^ctron h5n 60 !;o v, Trong th2c t khi pht hin c ho9t 6'ng cCa vi kh$kn LJ 6in th !;o v c#n t@ng th=& Fbb&-, H th*ng !;o v catho" c th0 p "Rng 6*i v1i 6ng *ng khng c %1p !cO t$/ nhi=n chi ph r7t 6[t, H th*ng 6ng *ng trong th2c t 6Ac !ao phC hon tonO h th*ng !;o v catho" chZ 6;& !;o khng !N @n &8n t9i nhBng chg h h`ng %1p !c, In M8n - J;o - Ki& Ko9i F~ Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$ HE Catho" vE Ng$n 6in

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

*i v1i &'t h th*ngO %1p !c t$/t 6*i t*tO cng 6' "8ng !;o v !ang b, T$/ nhi=n trong th2c t 6ng *ng &1i c#n cng 6' "8ng !;o v kho;ng FbbeHbb& v c th0 %=n fb cho h th*ng 6i ho9t 6'ng %+$ n@&, *i v1i &'t 6ng *ng tr=n !O "8ng 6in thng c$ng c7p !Ui &'t &/ pht hoSc t4 %1i 6inO ($a &'t !' ch$/0n 6Yi thnh "8ng &'t chi)$ ($a &'t thi t !N gi % Ty, *i v1i 6ng *ng ngoi kh5iO khng th0 c$ng c7p "8ng 6inO "o 6 6ng *ng 6Ac !;o v !ang ano" h/ <inh, NhBng ano" n/ 6Ac chn U nhBng kho;ng cch c* 6Nnh v1i nha$ v 6Ac n*i v1i 6ng *ng !ang "+/ "3n, -.t %i$ %& ano" thng % Mg v nw nhng g#n 6+/ nh& 6Ac <d "Rng nhi)$ nh7t,

In M8n - J;o - Ki& Ko9i

Fx

Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

NOT LUPN Tc h9i cCa @n &8n trong 6ng *ng % &'t v7n 6) kh ph>c t9p,vic !;o v cho h th*ng trnh nhBng thit h9i 6ng ti c V;/ ra % r7t c#n thi tO vG khi 60 V;/ ra <2 c* khng nhBng g+/ thit h9i v) kinh t & c8n v) nhi0& &i trng % v cong %1n, Trong ti0$ %$.n n/ nh& chZ gi1i h9n trong vic tG& ng$/=n nh+n v cch ch*ng @n &8n 6Sc trng, 7t &ong c 6ng gp s ki n 60 6) ti hon thin h5n, C$*i cong ^& Vin ch+n thnh c;& 5n cO 6Sc !it ^& Vin gdi %i c;& 5n <+$ <[c t1i c gioO th9c <T Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$e ngi 6i h1ng "3n nh& r7t t.n tGnh 60 hon thnh ti0$ %$.n,

In M8n - J;o - Ki& Ko9i

Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$

Trng H Cng Nghip TP H Ch Minh

Khoa Cng Ngh Ha Hc

TQI LI:U THRM NH9O F, ThL, Ng$/Mn -@n ThNnh WHbbzXO Cng trnh ng ng v b cha du khO H N'i H, Ng$/Mn -@n Khng WHbbfXO Vn ti bng ng ngO H N'i D, Tr#n l$*c Th[ng WHbb~XO Nghi n cu ch! " #$ vi%c h&' #( c)a ng thu g*$ kn ch* du $+ ,-ch ./O H N'i, v, P\L e TL Ng$/Mn -@n T WHbbHXO 0n $1n v b* v% vt #i%uO NJ khoa hc kT th$.t,

In M8n - J;o - Ki& Ko9i

Hb

Th,L Ng$/Mn ThN Thanh Ch+$