You are on page 1of 99

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

“Pembentukan,Pelaksanaan dan Perubahan Kurikulum” JIP EDU3101 NAMA MOHD ABREE BIN AMIN LIEW CHEE SAN CHUAH SING BEE VIKNESWARI A/P ARJUNAN

SOALAN 1

“Perincikan banding beza Model kurikulum objektif dengan model proses serta perkaitannya dengan KSSR”

PECAHAN TAJUK PEMBENTANGAN

Dalam bahasa Latin. iaitu „Apa itu pesekolahan?‟ . kurikulum merujuk kepada kandungan dan bahan pembelajaran yang berkembang.kurikulum merangkumi segala pengalaman yang ditimba dan tugas-tugasyang dilaksanakan oleh seseorang bermula dari peringkat kanak-kanak sehingga dewasa.Definisi Kurikulum Kurikulum berasal daripada perkataan Latin yang merujuk kepada „laluan dalam sesuatu pertandingan‟. Sehingga awal abad ke-20. Dengan kata lain. kurikulum merujuk kepada kereta kuda berlumba (racing chariot) manakala istilah currere bermaksud „berlari‟.

Pendapat Umum Tokoh
Frank Bobbit(1918)

Dikenali sebagai „Bapa Kurikulum‟.

Menurut Bobbit,kurikulum boleh dilihat dari dua perspektif: • Kesemua pengalaman sama ada terarah atau tidak, terancang tidak yang memberi fokus kepada perkembangan individu secara menyeluruh. • Segala pengalaman pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah secara sedar dan bertujuan ke atas murid-murid.

John Deway(1902)

Dalam bukunya ‘The Child and The Curiculum’ mengatakan kurikulum ialah:Pengajian di sekolah dengan mengambil kira kandungan daripada masa lampau hingga masa kini. Pembentukan kurikulum mementingkan kepentingan dan keperluan masyarakat.

Dalam buku „Democracy and Education‟ mengatakan kurikulum ialah:Beliau telah menggariskan peranan kurikulum sebagai usaha yang memperjuangkan pembentukan semula masyarakat.

Kerr(1968)
• Kurikulum dikenali sebagai „Semua pembelajaran yang dirancang oleh institusi pendidikan, dilakasanakan sama ada secara kelompok atau individu serta di dalam atau di luar bilik darjah‟.

Pembelajaran adalah terancang

Membawa implikasi bahawa terlebih dahulu.

Dua Unsur Utama Isu-isu berkaitan dengan persekolahan.

Sesuatu institusi pendidikan perlu menentukan matlamat yang ingin dicapai serta bagaimana cara untuk memastikan matlamat tersebut tercapai.

Contohnya: mata pelajaran, pendekatan, kaedah , strategi dan teknik mengajar .

Tafsiran Umum Tafsiran Spesifik Kurikulum ialah aktiviti-aktiviti yang dialami oleh seseorang individu dari peringkat kemantangan kanakkanak ke peringkat kematangan orang dewasa. Kurikulum merupakan pelbagai aktiviti pembelajaran yang dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. .Hirst(1975) Program yang mengandungi aktiviti-aktiviti pembelajaran dan disusun oleh guru untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif yang telah ditentukan. Pengertian kurikulum ini merujuk kepada bidang-bidang mata pelajaran yang diajar di sekolah.

Program yang dirancang dan dilaksanakan secara praktikal di dalam kelas Pengisian sepanjang hayat bagi membudayakan ilmu dan pengalaman individu atau kumpulan. .Ishak Ramly (2003) Menyatakan bahawa kurikulum merangkumi semua pengalaman yang didapati di dalam dan di luar sekolah dan perkara yang diajarkan di dalam bilik darjah Beliau turut mengelaskan kurikulum kepada 3 bahagian iaitu kurikulum sebagai :- Program yang dirancang dan dilaksanakan di sekolah.

kurikulum dikenali sebagai semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan.(FPK) Kandungan kurikulum sekolah dibahagikan kepada dua bahagian:- Sukatan pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti kokurikulum seperti sukan. permaianan. kelab dan unit beruniform.Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) Dalam konteks Malaysia. .

kemahiran. . unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang dengan sepenuhnya dari segi intelek. nilai. rohani. norma. emosi.Akta Pendidikan 1996 • Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. jasmani serta menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

beri kemahiran asas kepada murid-murid dan sebagainya. Objektif pengajaran am.Pembentukan Kurikulum Kurikulum dibangunkan untuk merealisasikan FPK. Penilaian. Obejektif pengajaran khas & hasil pembelajaran.(langkah pelengkap dalam kitaran pengajaran dan pembelajaran) Analisis tugasan & pemilihan kandungan . Matlamat dan tujuan termasuklah meluaskan pengetahuan. ( jangka panjang:seminggu atau sebulan atau setahun).

Model Pembinaan Kurikulum .

pengalaman pendidikan.Definisi Maksud model merujuk konteks kurikulum mengandungi beberapa komponen seperti sasaran. hasil pembelajaran. Model kurikulum sebagai penduan untuk melaksanakan kandungan atau kursus yang ditetapkan dalam pendidikan. .

Model –model Kurikulum Model-model Kurikulum Model Objektif Model Proses Ralph Tyler Lawrence Stenhouse Hilda Taba .

MODEL KURIKULUM TYLER .

. • Pada mulanya berkerja sebagai guru. Tyler (1902-1992) • Dilahirkan di Chicago pada tahun 1902.Latar Belakang Ralph W. • Sumbangannya yang paling penting dalam bidang kurikulum dan penilaian. • Setelah mendapat Ijazah Kedoktoran. bertugas sebagai Pengarah di Jabatan Penyelidikan di Universiti Ohio State.

Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum.Model Kurikulum Tyler (1949) Menurut Tyler kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah. Tujuan sebenar pendidikan adalah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku murid-murid. . dirancang. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai sesuatu tujuan. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan.

4 Soalan Asas Kurikulum Komponen • Soalan Pendidikan 1) Objektif • Apakah tujuan pendidikan yang perlu sekolah capai? • Apakah pengalaman pendidikan yang boleh diberi supaya tujuan tersebut dapat dicapai? • Bagaimanakah pengalaman pendidikan dapat diorganisasikan secara efektif? • Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan – tujuan tersebut dicapai? 2) Kandungan 3) Pengurusan 4) Penilaian .

Apakah tujuan pendidikan yang perlu sekolah capai? Kajian mengenai para pelajar Kajian mengenai kehidupan di luar sekolah Cadangan dari pakar mata pelajaran mengenai objektif sumber .

. Penggunaan psikoPenyataan objektif dalam bentuk yang boleh membantu pemilihan pengalaman pembelajaran dan memandau pengajaran.Penggunaan falsafah dalam pemilihan objektif-objektif. Penggunaan psikologi pembelajaran dalam pemilihan objektif-objektif.

.Apakah pengalaman pendidikan yang boleh diberi supaya tujuan tersebut dapat dicapai? Prinsip-prinsip am digunakan untuk memilih pengalaman pembelajaran.

. Elemen-elemen untuk disusun. Prinsip-prinsip penyusunan. Struktur untuk penyusunan.Bagaimanakah pengalaman pendidikan dapat diorganisasikan secara efektif? Kriteria untuk organisasi berkesan.

Prosedur-prosedur penilaian. .Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan – tujuan tersebut dicapai? Konsep asas mengenai penilaian.

Pelajar tidak terlibat dalam perancangan atau implementasi tetapi berperanan sebagai pelajar sahaja. Guru dan ahli kurikulum menjadi pemerhati saintifik. .Sebarang pembentukan kurikulum yang menggunakan model Tyler perlu diwujudkan hipothesis-hipothesis yang berkait secara langsung dengan hasil pembelajaran yang dihajati untuk pelajar.

Objektif di dalam Model Tyler bermaksud matlamat yang di kehendaki oleh pendidik kepada pelajarnya. kandungan kursus. Untuk menjayakan matlamat pendidik :- objektif pelajaran mestilah selaras dengan keperluan pelajar. Apakah hasil dapatan daripada pelajar hasil daripada proses pelajaran dan pembelajaran. . tatacara atau kaedah dan juga penilaian.Penerangan Model Tyler objektif Empat komponen utama yang terdapat dalam model Tyler iaitu objektif. isi kandungan yang sesuai dengan keperluan masyarakat.

Model Tyler adalah “ends-means model” kerana pengajaran( ends) iaitu tujuan pendidikan perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum kaedah pengajaran (means). . Perancang kurikulum mesti memilih:subjek pengalaman pembelajaran kandungan yang perlu didedahkan kepada pelajar bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Bahan kurikulum tersebut mestilah disusun kepada bahan pengajaran yang unit – unit kecil dan mengikut turutan daripada mudah kepada kompleks.Kandungan Kursus Berdasarkan pemilihan dan perancangan pembelajaran oleh pendidik.

Prinsip Kesinambungan 3 Prinsip Utama Prinsip kesepaduan Prinsip Ketertiban .

kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh pelajar sejajar dengan pertumbuhan fizikal dan perkembangan mental serta peningkatan usia mereka. Kurikulum yang sempurna mestilah mempunyai kesinambungan dari peringkat asas kepada penguasaan seterusnya penggunaan pada tahap yang lebih tinggi. .Prinsip Kesinambungan Prinsip kesinambungan boleh dihuraikan seperti berikut: • Iaitu peningkatan ilmu.

PRINSIP KETERTIBAN Prinsip ketertiban pula menyatakan bahawa pelajaran hendaklah berterusan dengan berturutan dengan • pengalaman pelajaran diterima melalui kemahiran • nilai yang diterap merentasi waktu. Ini memberi peluang pelajar mendalami dan meluaskan ilmu dipelajari. .

.Prinsip Kesepaduan Prinsip kesepaduan pula menetapkan pengalaman pembelajaran dihubungkait antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih berkesan dan menyeluruh.

Menyesuaikan kepadatan kandungan pengajaran dengan masa pembelajaran.Tatacara atau kaedah Para pendidik mestilah memilih buku – buku rujukan yang sesuai disamping pemilihan alat bantu mengajar yang menarik dan sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran. .

Penilaian boleh dilakukan dengan berbagai kaedah dan pada pelbagai peringkat untuk mendapatkan bukti keberkesan pembelajaran dan pencapaian objektif yang telah dinyatakan. Contoh penilaian adalah seperti penilaian sumatif atau formatif.Penilaian Kaedah penilaian digunakan untuk melihat kesan ketercapaian objektif dan matlamat kurikulum berjaya ataupun tidak. .

Kelemahan  Pada peringkat rendah penentuan objektif tingkah laku adalah lebih rumit dan tidak diperlukan.  Tingkahlaku yang spesifik tidak sesuai dengan domain afektif.  Susuh untuk menulis objektif tingkah laku yang memuaskan pada peringkat pembelajaran yang lebih tinggi.  Kurikulum terlalu terikat dengan peperiksaan.  Membuat penilaian lebih tepat.Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan  Mengelakkan pernyataan yang kabur. .  Membimbing guru dan pelajar berkenaan kemahiran yang perlu dikuasai.  Membuat guru sedar tentang pelbagai jenis dan peringkat pembelajaran yangterlibat dalam mata pelajaran tertentu.  Terlalu mementingkan psikologi dan falsafah tingkah laku.  Membantu memilih dan menstrukturkan kandungan.

Penilaian pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai program dilaksanakan. . o Menggunakan model ini perlu mengikut langkah-langkah tertentu iaitu menentukan objektif dulu. o Ini kerana dalam keadaan sebenar.  Logik dan diterima kerana kesesuaiannya dalam penyusunan aras kurikulum yang di mulakan dengan penetapan matlamat dan objektif pengajaran. Kelemahan  Terlalu tertakluk kepada objektif. dan seterusnya menetapkan kaedah dan penilaian.  Terlalu linear.  Membentuk objektif tingkahlaku dengan menyediakan idea yang jelas terhadap hasilan agar kandungan dan tatacara dapat disepadukan serta dinilai hasilan tersebut. perkembangan kurikulum boleh bermula dengan elemen-elemen lain seperti menentukan kandungan atau menetapkan kaedah.Kelebihan  Amat bersistematis dan mempunyai kekuatan untuk mengurus proses perjalanan pengajaran dan pembelajaran. o Menetapkan objektif pada peringkat awal juga dilihat sebagai menghadkan bilangan objektif di samping mengekang kreativiti. kemudian memilih kandungan.

MODEL KURIKULUM TABA “HILDA TABA 1902-1967” .

• • Taba (1962) menekankan objektif-objektif yang hendak dicapai oleh pelajar. Memandu usaha membuat keputusan mengenai kurikulum seperti apa yang perlu disampaikan Kompenen yang perlu ditekankan. kurikulum harus direka oleh guru-guru dan bukan ditentukan oleh pihak atasan. apa yang perlu dipilih dan apa yang perlu dititik beratkan. • Guru-guru seharusnya memulakan proses itu dengan mereka unit-unit pengajaran dan pembelajaran untuk murid-murid di sekolah mereka dahulu sebelum mencipta reka bentuk kurikulum am. Pedekatan Taba terhadap kurikulum adalah . • • Fungsi utama PLATFORM OBJEKTIF ialah : 1. Satu PLATFORM OBJEKTIF diperlukan untuk menyediakan satu fokus dan tumpuan bagi berbagai jenis aktiviti sekolah yang dikenali sebagai kurikulum. jenis kurikulum yang perlu disampaikan. .

• Organisasi pengalaman pembelajaran.7 LANGKAH DALAM PERKEMBANGAN KURIKULUM MODEL TABA • Diagnosis dan keperluan. 1 2 3 4 5 6 7 . • Pemilihan isi kandungan. • Pemilihan pengalaman pembelajara. • Pembinaan objektif-objektif. • Organisasi isi kandungan. • Penentu apa yang hendak dinilai dan cara-cara yang akan digunakan dalam penilaian.

LANGKAH 1 : DIAGNOSIS DAN KEPERLUAN Kenalpasti keperluan murid sebagai contohnya kemahiran menyelesaikan masalah matematik, kemahiran generik dan kemahiran proses sains.
LANGKAH 2 : PEMBENTUKAN OBJEKTIF Selaras dengan keperluan murid yang telah dikenalpasti LANGKAH 3 : PEMILIHAN KANDUNGAN Kandungan seelok-eloknya, berpadanan, relevan dan signifikan LANGKAH 4 : PENGURUSAN KANDUNGAN Pertimbanga diberi kepada: 1. dari senang kepada kompleks, dari konkrit kepada abstrak 2. Tahap kematangan murid 3. Minat murid 4. Kebolehan murid 5. Tahap pencapaian murid

LANGKAH 5: Pemilihan pengalaman pendidikan Aktiviti pengajaran seelok-eloknya bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan dan melibatkan murid secara menyeluruh. LANGKAH 6: Pengurusan pengalaman pembelajaran Mengambil kira aspek-aspek seperti perancangan yang teliti, relevan dengan kandungan yang diajar serta bersesuaian dengan murid. LANGKAH 7: Penilaian Perhatian diberikan kepada tujuan, pengayaan,bentuk dan ujian.

MODEL KURIKULUM STENHOUSE “MODEL PROSES” “Lawrence Stenhouse 1926-1982

.Model ini merupakan model yang membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan yang bukan bermula dengan hasil bentuk objektif. murid dan ilmu yang disampaikan. Menekankan kemungkinan pembentukan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasi Menekankan kepada proses dan mempunyai ciri-ciri berikut : • Aktif • Dinamik • Bukan sesuatu yang berbentuk fizikal • Melibatkan interaksi antara guru.

 Lebih mempunyai keadaan individu  Mempunyai andaian bahawa pelajar memberikan respons yang unik terhadap pengalaman pembelajaran . Antara fokus utama model Stenhouse ialah :      Aktiviti-aktiviti dn peranan guru Aktiviti-aktiviti murid da pelajar Keadaan-keadaan di mana pembelajaran berlaku Mementingkan bagaimana dan bukan kesudahan Pelajar seharusnya mempunyai peranan dalam membuat keputusan tentang aktiviti pembelajaran.FOKUS MODEL PROSES Model ini bermula daripada titik tolak yang menyatakan pendidikan membawa implikasi yang ia ialah proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari.

Mengikut Stenhouse. kurikulum ialah satu perantaraan untuk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh . . Pendidikan adalah sebagai pengalaman yang berkembang dan hasilnya dilihat dari aspek perkembangan intelek atau kognitif. Model Stenhouse mementingkan kebijaksanaan intervensi guru untuk kemajuan pelajar.

DALAM PERANCANGAN KURIKULUM DALAM PEMBELAJARAN EMPIRIKAL DALAM PEMBELAJARAN PROSES Guru mesti menentukan bahan pengajaran yang akan diajar Guru mesti menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid dan cara –cara menilai pencapaian murid Melihat “feasibility” atau kesesuaian mengimplementasikan kurikulum dalam konteks . sekolah da persekitaran yang berlainan. . Prinsip-prinsip yang akan dipraktikan dalam kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Guru mesti memilih isi kandungan dari segi kriteria dan tak perlu bergantung kepada objek Merancang aktiviti yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Prinsip-prinsip dalam membuat urutan bahan pembelajaran Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru dan mengalakan peranan tambahan guru sebagai penyeledikan dengan tujuan meningkatkan kemahiran guru tersebut Kriteria-kriteria mengenai kekuatan dan kelemahan murid-murid .

KEBAIKAN MODEL STENHOUSE Menekankan peranan yang aktif oleh kedua-dua guru dan pelajar. Menekankan kepada beberapa aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan. . Menekankan kemahiran belajar.

mengambil masa yang panjang untuk menyelesaikan sesuatu tajuk atau sukatan pelajaran. Susah mengaplikasikan pendekatan ini pada sesetengah bidang. .KEBURUKAN MODEL STENHOUSE Mengabaikan pertimbangan kandungan yang sesuai.

PERBEZAAN MODEL OBJEKTIF DENGAN MODEL PROSES .

BANDING BEZA MODEL OBJEKTIF DAN MODEL PROSES Model Objektif Model Proses • Pelajaran yang dirancang. • Interaksi antara guru. dikelola dan dilaksanakan untuk mencapai matlamat pendidikan. . pelajaran dan ilmu pengetahuan.

•Hasil pembelajaran ( product) berdasarkan objektif yang hendak dicapai. Fokus •Lebih kepada proses pelaksanaan yang dilalui pelajar iaitu kemahiran guru. Dasar •Berdasarkan kepada proses dan kriteria yang diambil. .Model Objektif •Ralph Tyler •Kilda Taba Aspek Perbezaan Pengasas Model Proses •Lawrence Stenhouse. •Berasaskan kepada objektif P&P.

Kelebihan guru •Memilih dan menstrukturkan kandungan. Lebih sistematik •Guru dapat merancang P&P berdasarkan objektif. Kurang sistematik •Guru dapat merancang dan melaksanakan aktiviti P&P berdasarkan garis panduan aktiviti. • Perlu mencapai objektif yang hendak dicapai 2. Aspek Perbezaan Ciri-ciri Model Proses 1. .Model Objektif 1. Tidak terlalu terikat kepada mata pelajaran • Lebih memetingkan cara pelaksanaan guru. Kandungan •Mengabaikan kandungan yang sesuai. 2. Kurikulum terlalu terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan.

Peluang untuk guru dan murid •Berpeluang untuk mengesyorkan kandungan yang hendak dipelajari dan bagaimana untuk dipelajarinya.Model Objektif 1. 3. Dlam perancangan kurikulum 2. Objektif Kandungan Kaedah penilaian Aspek Perbezaan Komponen Kurikulum Model Proses 1. 4. 2. .. Dalam perancangan empirikal 3. Dalam pembelajaran proses •Tidak berpeluang untuk mengesyorkan kandungan yang hendak dipelajari dan bagaimana untuk dipelajarinya.

PERBEZAAN ANTARA MODEL .

Isi kandungan logik mata pelajaran penyelesian yang beroperasi masalah dengan tingkah melalui aktiviti laku pelajar. Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar. inkuiri penemuan.Model Model Objektif Aspek Tyler Aspek yang berkaitan: 1. Objektif Pelajaran •Ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi 2. •Selaras dengan keperluan murid yang telah dikenalpasti. Taba Model Proses Stenhouse •Cuba menyampai prinsip-prinsip dan ciriciri pendidikan dalam satu bentuk terbuka untuk penilitian kritis dan boleh diterjemahkan kepada bentuk praktikal. .

3. Spesifik Bersifat eksplisit Boleh diukur Berlandaskan falsafah 5. Berdasarkan pengetahuan sedia ada murid Taba Kandungan seelok-eloknya: •Berpadanan dengan objektif Model Proses Stenhouse Model kurikulum dikatakan mempunyai ciri-ciri berikut: •Aktif kandungan •Bersifat releven •Dinamik •Mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses P&P. 2.Model Model Objektif Aspek Tyler Pengalaman pendidikan seharusnya bersifat: 1. 4. murid dan ilmu yang disampaikan . •Bukan sesuatu yang berbentuk fizika l •Melibatkan interaksi antara guru.

Taba Pertimbangan diberikan kepada: Model Proses Stenhouse Pengurusan Penyampaian kandungan oleh para pendidik kepada sasaran masing•Berperingkat masing dalam situasi (senang kepada pendidikan tertentu.Model Model Objektif Aspek Tyler Melibatkan pemilihan isi kandungan dan pengalaman pembelajaran yang sejajar dengan tujuan pendidikan. daripada konkrit kepada abstrak) •Tahap kematangan murid •Minat murid •Tahap pencapain murid . kompleks.

Taba Perhatian diberi kepada: •Tujuan (pemulihan. analisis portfolio) •Bentuk (formatif dan sumatif) •Jenis instrumen(ujian bertulis.Model Model Objektif Aspek Tyler Pertimbangan diberi kepada: •Bentuk yang bersifat formatif dan sumatif. mengkaji secara emperikal dan mempertimbangkan alasan secara praktikal. Penilaian •Model penilaian yang digunakan •Jenis instrumen untuk mengutip data (temubual. pemerhatian. lisan. pengayaan) Model Proses Stenhouse Perlu penyediaan asas untuk merancang sesuatu kursus. temubual dan pemerhatian) .

•Komponen-komponen yang terdapat dalam model kurikulum ini adalah merupakan langkah-langkah yang mengikut urutan dalam mencapai matlamat pendidikan yang telah ditetapkan.Model Model Objektif Aspek Tyler •Bersifat sistematik. . murid. Taba Model Proses Stenhouse •Melihat kurikulum sebagai penyampaian kandungan oleh para pendidik kepada sasaran masingmasing dalam situasi pendidikan tertentu . Kebaikan •Dapat menggalakkan •Objektif pengajaran yang ingin dicapi interaksi bersama digariskan dengan jelas.

PERKAITAN KURIKULUM SEBELUMNYA DENGAN KSSR .

menulis dan menaakul) Kemahiran asas ICT Perkembangan fizikal Kognitif Sikap dan nilai Kreativiti dan inovasi Eleman tambahan keusahawanan . KSSR memberikan penekanan kepada penguasaan : • • • • • • • Literasi 4M (membaca.KSSR KSSR atau Kurikulum Standard Sekolah Rendah merupakan lanjutan daripada kurikulum sebelumnya iaitu KBSR atau Kurikulum Bersepadu Berasaskan Sekolah Rendah. mengira.

belajar untuk bertindak (learning to do). berfikiran kreatif. KSSR mengambil kira cabaran abad ke-21. kemanusiaan dan kerohanian. sikap dan nilai Kurikulum Standard Sekolah Rendah berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi.HASRAT KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang. keterampilan diri. iaitu belajar untuk mengetahui (learning to know). KSSR juga mengguna pakai empat tonggak pendidikan UNESCO. sains dan teknologi. perkembangan fizikal dan estetika. Model Baru Ekonomi (MBE) dan teori pembelajaran terkini. belajar untuk hidup bersama (learning to live together) dan belajar untuk membentuk peribadi (learning to be) .

Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti berikut : .PRINSIP KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah mengekalkan kesemua prinsip KBSR. Prinsip ini dikekalkan kerana masih sesuai dan relevan untuk melahirkan insan yang seimbang dan holistik.

.

FOKUS KSSR .

PERNYATAAN STANDARD .

TRANSFORMASI KURIKULUM KSSR BENTUK BAHAN ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM KSSR KANDUNGAN PENTAKSIRAN PERUNTUKAN MASA PEDAGOGI .

.

PERKAITAN MODEL KSSR DENGAN MODEL KURIKULUM SEBELUMNYA .

. Pengisian dalam model kurikulum sebelumnya ada yang masih lagi dikekalkan dan dilakukan penambahbaikan. Hal ini kerana melalui penambah baikan yang dibuat akan melahirkan anak murid yang mampu bersaing dalam era globalisasi dan mewujudkan kesedian para pelajar dalam berhadapan cabaran yang akan datang. Perkaitan ini dilihat bedasarkan keserupaan yang terdapat dalam Model KSSR dan Model sebelumnya. Di malaysia perkembangan dan perubahan kurikulum daripada KLSR kepada KBSR dan seterusnya KSSR menunjukan bahawa perubahan kurikulum yang dibuat sebenarnya diambil kira bedasarkan perkembangan semasa dalam era pendidikan. Model – Model yang sebelumnya di tambah baik dengan melihat keperluan semasa.Terdapat beberapa perkaitan yang boleh dilihat dalam kurikulum KSSR dan Model Kurikulum yang lain. Model kurikulum yang sebelumnya seperti model proses dan seterusnya model objektif dipraktikan dalam sistem pendidikan sebelum nya.

ASPEK PERKAITAN YANG DILIHAT OBJEKTIF PENILAIAN ASPEK PERKAITAN KANDUNGAN KURIKULUM PENGURUSAN KURIKULUM .

kerohanian. kritis dan inovatif mealui tunjang-tunjang komunikasi.1) OBJEKTIF OBJEKTIF KURIKULUM tujuan pendidikan yang ingin dicapai yang dinyatakan secara jelas dalam kurikulum tujuan pendidikan yang ingin dicapai yang dinyatakan secara jelas dalam kurikulum KSSR telah mengariskan tujuan perlaksanaannya ialah untuk “melahirkan insan yag seimbang. sikap dan nilai” . berfikiran kreatif. sains dan teknologi. perkembanga fizikal dan estetika. keterampilan diri. kemanusiaan.

.

.

TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM KSSR .

sikap dan nilai” . kerohanian. kemanusiaan.2) KANDUNGAN KURIKULUM KANDUNGAN KURIKULUM BERSIFAT SPESIFIK Kandungan KSSR mengandungi kandungan yang bersifat spesifik dan memberi penumpuan terhadap aspek-aspek tertentu dalam mencapai matlamat KSSR di bawah ENAM Tunjang: “ komunikasi. perkembanga fizikal dan estetika. keterampilan diri. sains dan teknologi.

.

keterampilan diri.”FPK Kurikulum Standard Sekolah Rendah berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang. emosi dan jasmani. sikap dan nilai MATLAMAT KSSR . kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi.3) KANDUNGAN KURIKULUM KANDUNGAN KURIKULUM Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) BERLANDASKAN KEPADA FALSAFAH PENDIDIKAN "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. kemanusiaan dan kerohanian. sains dan teknologi. berfikiran kreatif. perkembangan fizikal dan estetika. rohani.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN .

.

penilaian dibuat ke atas individu murid. Penilaian ini bersifat formatif untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid. Dokumen Standard Prestasi dijadi panduan sama ada murid telah mencapai standar yang telah ditetapkan ataupun tidak . KSSR memperkenalka n penilaian secara bersepadu yang dikenali sebagai Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).4) PENILAIAN PENILAIAN Dalam menentukan samada tujuan pendidikan telah dicapai.

.

.

.

dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.PERKAITAN MODEL KURIKULUM KSSR DENGAN MODEL TAYLER KOMPONEN Objektif (apa tujuan) PERINCIAN PERKAITAN DENGAN KSSR Tujuan pendidikan : Matlamat KSSR:• merujuk kepada objektif atau hasil Untuk menanam minat pembelajaran dan •berdasarkan keperluan mengembangkan pelajar. bidang mata kreativiti murid pelajaran atau kursus melalui pengalaman dan masyarakat. .

keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) secara eksplisit. Berdasarkan Elemen Merentas Kurikulum (EMK).KOMPONEN Kandungan (apa jenis pengalaman/ aktiviti untuk mencapai tujuan pendidikan) PERINCIAN Pengalaman pendidikan seharusnya : •Spesifik •Eksplisit •Boleh diukur •Berlandaskan FPK & FPG •Berdasarkan pengetahuan sedia ada murid PERKAITAN DENGAN KSSR KSSR memperkenalkan elemen kreativiti dan inovasi. . guru hendaklah memastikan kesemua elemen merentas kurikulum diterapkan secara efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran demi melahirkan insan yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pentaksiran formatif membabitkan proses sepanjang pembelajaran murid menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atau verbal mengenai cara meningkatkan pembelajaran murid.KOMPONEN PERINCIAN Pengurusan Pemilihan isi kandungan (bagaimana dan aktiviti seiring dengan pengalaman boleh tujuan pendidikan. Pentaksiran sumatif pula dilakukan pada hujung pembelajaran dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembelajaran. diurus dengan berkesan) Penilaian (bagi Pertimbangan dari segi : pencapaian objektif •Bentuk (formatif / sumatif) dapat ditentukan) •Model penilaian yang digunakan •Jenis instrumen untuk mengutip data PERKAITAN DENGAN KSSR Guru menggunakan dokumen standard untuk merancang rancangan pengajaran mereka. .

PERKAITAN MODEL KURIKULUM KSSR DENGAN MODEL KURIKULUM TABA KOMPONEN LANGKAH PELAKSANAAN PERKAITAN DENGAN KSSR Diagnos keperluan Mengenalpasti keperluan murid (Contoh: kemahiran penyelesaian masalah matematik dan kemahiran generik) Guru mata pelajaran masingmasing akan mengenalpasti tahap atau pencapaian muridmurid mengikut band yang tertentu. . Pembentukan objektif objektif telah Selaras dengan keperluan murid Beberapa ditetapkan bagi KSSR agar guruyang dikenalpasti. guru dan murid-murid bekerjasama mencapai matlamat tersebut.

•Urutan  dari senang ke kompleks •Tahap kematangan i) Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki kekurangan atau murid membetulkan murid. Guru menggunakan dokumen standard untuk merancang rancangan pengajaran mereka.KOMPONEN LANGKAH PELAKSANAAN PERKAITAN DENGAN KSSR Bahan kurikulum yang digunakan dalam KSSR terbahagi kepada tiga iaitu dokumen standard. Pemilihan kandungan Objektif yang dipilih atau yang dibentuk adalah berdasarkan mata pelajaran dan kandungan kurikulum. . modul pengajaran dan modul pengajaran. Pengurusan kandungan Modul pengajaran dalam KSSR Organisasi kandungan mengandungi cadangan aktiviti yang dipilih diberi pemulihan dan pengayaan kepada pertimbangan kepada : murid. •minat murid ii) Pengayaan ialah memberikan aktiviti •kebolehan murid tambahan yang mempunyai aras •Tahap pencapaian murid kesukaran yang lebih tinggi kepada murid.

• . Isi kandungan mesti disampai kepada murid dan isi kandungan perlu menarik perhatian murid. pengalaman harian yang murid lalui. PERKAITAN DENGAN KSSR Salah satu objektif KSSR menyatakan bahawa aktiviti di bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas. Kaedah pengajaran guru mesti melibatkan murid. Dengan menggunakan pengalaman murid atau pengetahuan sedia ada untuk mengaitkan dengan murid seperti topik yang lalu.KOMPONEN Pemilihan pengalaman • pendidikan • LANGKAH PELAKSANAAN Seeloknya bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan dan melibatkan murid secara menyeluruh.

temubual. relevan dengan kandungan yang diajar dan bersesuaian dengan murid Perancangan kurikulum perlu mengenalpasti:•objektif yang perlu dicapai. Penilaian . modul pengajaran dan pembelajaran serta buku panduan untuk guru. Pentaksiran secara formatif adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran manakala pentaksiran secara sumatif adalah untuk menilai penguasaan murid terhadap perkara yang dipelajarinya. pemerhatian dan penyemakan portfolio. •Bentuk (formatif / sumatif) •dinilai dengan memberi kuiz atau ujian. Modul pembelajaran digunakan oleh murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap sesuatu isi pembelajaran. Pengurusan pengalaman Rancang dengan teliti.KOMPONEN LANGKAH PELAKSANAAN PERKAITAN DENGAN KSSR Menggunakan bahan sokongan seperti buku teks.

.

KOMPONEN MODEL KURIKULUM STENHOUSE PEMILIHAN KANDUNGAN PEMILIHAN STRATEGI MENGAJAR PENENTUAN SUSUNAN KANDUNGAN PERLAKSANAAN KURIKULUM .

PEMILIHAN KANDUNGAN PERINCIAN KSSR memperkenalkan elemen-elemen baharu dalam pemilihan kandungan pendidikan yang dilihat memberi pengalaman pendidikan kepada murid-murid seperti: i. Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK Fokus 4M (Membaca. iv. . iii. Menulis. ii. Mengira. Menaakul) Kandungan kurikulum yang bersifat modul PEMILIHAN KANDUNGAN Fokus kepada pengajaran dan pembelajaran  Fokus kepada pengalaman pendidikan muridmurid dalam proses pengajaran dan pembelajaran v.

PEMILIHAN STRATEGI MENGAJAR PERINCIAN KSSR memperkenalkan pedagogi KSSR yang menjadi panduan kepada guru dalam menentukan strategi yang tepat dalam proses P&P Dalam melibatkan peranan aktif murid dalam bilik darjah. proses P&P yang bersifat handson learning dan berpusatkan murid diberi tumpuan. Dalam KSSR juga. murid diterapkan dengan elemen kemahiran belajar cara belajar PEMILIHAN STRATEGI MENGAJAR Kaedah mengajar guru haruslah menekankan penglibatan aktif murid  Murid didedahkan dengan kaedah mengajar yang betul .

. konsep pendidikan learning is fun ditekankan. PERLAKSANAAN KURIKULUM Perlaksanaan kurikulum mengambil kira konteks sekolah. murid dan persekitaran.PERLAKSANAAN KURIKULUM PERINCIAN Melalui KSSR. Proses pembelajaran tidak hanya terhad dengan murid dibekalkan dengan pengalaman pendidikan yang mengikut minat mereka.

setiap kandungan yang terdapat dalam model kurikulum sebelum ini menyasarkan kepada satu perkara. Pemupukan nilai murni yang diterapkan dalam model kurikulum KBSR dan KSSR misalnya membuktikan bahawa . . model kurikulum kini bukan sahaja mahu melahirkan modal insan yang cemerlang dan cerdik dari segi intelek. Jika di perhati da n dilihat . Perubahan yang dilakukan mengambil kira pelbagai aspek yang harus diterapkan dalam setiap anak pelajar supaya mereka boleh menjadi anak murid yang mampu bersaing disamping menjadi serba boleh dalam pelbagai aspek.KESIMPULAN Secara keseluruhanya perubahan-perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan sebenarnya membawa implikasi yang sangat berguna dalam dunia pendidikan khasnya dalam pembagunan modal insan yang cemerlang. akan tetapi memupuk nilai moral yang tinggi serta budaya belajar yang cemerlang demi mencapai hasrat wawasan 2020. iaitu pembangunan modal insan yang cemerlang daripada pelbagai aspek.

my/bharian/articles/Penuhimatlamat Wawasan2020/Article Mohamad Bin Muda.30 Dis).14 Nov).my/bpk/v2/index . Dicapai pada 22 July 2013.slideshare. Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR).namaberita.Kurikulum Standard Sekolah Rendah.ipbl.bharian.com.Fiezah Halim.daripada http://www.daripada http://www. Perbezaan KSSR & KBSR. (2013.http://www.com/2011/12/perbezaan-kssr-kbsr. (2012). (1998).(2011.moe. Cabaran Dan Harapan Dalam Pendidikan Menghadapi Alaf Baru.daripada http://www.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=477 &lang=en&limitstart=1 Mohd Syafiq Jaki.edu. Dicapai pada 22 July 2013.net/ckgfiezah/report-7680147 Kementerian Pendidikan Malaysia.my/bm/penyelidikan/1998/98_Muhd.gov.Penuhi Matlamat Wawasan 2020.(2010.daripada http://www. 21 Julai ).pdf Namaberita.daripada.ht ml .