You are on page 1of 50

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 2014

MINGGU 1 (2-3.1.2014)

TEMA/TAJUK UNIT AM: Skop Pembelajaran Tin ka!an 4 Ta"an 2013 i. #aran an - Pen enalan #er!a$ %a"a$a Mela&' SPM #er!a$ 1- #aran an - pemarka"an - !eknik ( kae)a" - *'mla" perka!aan - ben!'k karan an +orma!, !i)ak ber+orma! #er!a$ 2 -'m'$an -Pemarka"an,!eknik pen'li$an ii . ii. Ta!aba"a$a - Pen enalan iii. #.MSAS N./01 PAPA2 (ak"irn&a ka' !e3a$ j'a4) - Pen enalan - %io)a!a - Sinop$i$

OBJEKTIF Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Memberikan pen)apa! !en!an $e$'a!' perkara 2. Membi)a$ "'ja" )en an $opan )alam pelba ai $i!'a$i &an )iberi 3. Men&enaraikan ka!a nama )aripa)a pe!ikan &an )iba5a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&a!akan $ek'ran k'ran n&a 4 5iri no6el 2. Men'li$ $inop$i$ bab-bab &an )ipili" Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&a!akan $!'rk!'r peren an 2. Men enal pa$!i i$i '!ama7 i$i $okon an )an i$i ke$imp'lan 3. Membina a&a! !opik7 a&a! "'raian )an a&a! ke$imp'lan.

HASIL PEMBELAJARAN INT0-P0-S.NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'kmenjalin )an memperera!kan "'b'n an me$ra. 8P# Men)en ar )an memberikan re$pon$ $e5ara li$an )an ber!'li$ !en!an $e$'a!' &an )iperi"alkan ole" oran lain. 1.4 %er$oal ja3ab $e5ara ber!a!a$'$ila !en!an $e$'a!' perkara )en an men 'nakan pelba ai $oalan. MA#1UMAT 8PU 9.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on. 8P# 9.0 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6en !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on. 8PU :.0 Mempro$e$ makl'ma! Un!'k keperl'an !er!en!'.

PENGISIAN KURIKULUM / SISTEM BAHASA / I-THINK /CATATAN I1MU - #ema$&araka!an - Sa$!era NI1AI - %er!an 'n ja3ab - Perpa)'an - #a$i" $a&an - 8ema" !in i #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 - #ema"iran %er+ikir - #e5er)a$an Pelba ai - #on!ek$!'al - #ajian ma$a )epan i. Ta!aba"a$a Mor+olo i ;olon an #a!a Nama ii. Si$!em 0jaan iii. Seb'!an )an In!ona$i i6. #o$a #a!a 6. Periba"a$a

8P#

Pen enalan *eni$-jeni$ Periba"a$a

:.2 Men&'$'n makl'ma! men ik'! ke'!amaan. 0ST0TI# 8PU 10.0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 10.1 Men5eri!akan $em'la $eb'a" kar&a $a$!era $e5ara ke$el'r'"an. (Ara$ 1(ii)

-Simp'lan %a"a$a -Per'mpamaan -%i)alan -Pepa!a" -#a!a-ka!a 8ikma!

PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA P.#.#

2 (<-10.1.2014)

UNIT 1: S0NA-I. MAS=A-A#AT #ITA Taj'k : 1.0 1.1 %a"a ian 1: Ma$&araka! Mala&$ia Ala+ %ar' Pen'li$an #aran an *eni$ >orma!

Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Memberikan makna perka!aan7 +ra$a )an periba"a$a )en an mer'j'k kam'$ 2. Menja3ab $oalan pema"aman !a"ap li!eral7 !aak'lan )an penilaian 3. Men "a&a!i !ek$ )an memb'a! in!er!ek$!'ali!i

INT0-P0-S.NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 1.1 %erb'al )an berbi5ara !en!an perkara &an berkai!an )en an ke"i)'pan "arian &an men&en!'" )iri7 kel'ar a7 rakan )an ma$&araka! )en an men 'nakan ka!a7 $eb'!an )an in!ona$i $er!a na)a &an $e$'ai.

Ta!aba"a$a Mor+olo i Periba"a$a ii. Si$!em 0jaan iii. Seb'!an )an In!ona$i #o$a #a!a

Periba"a$a Membina #aran an %en!'k ?eri!a a!a' pen alaman Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #.MSAS Pen enalan #on$ep Sa$!era Pan!'n 0mpa! #era! %')i( *enaka )an Sin)iran Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&a!akan !ema pan!'n 2. Menjela$kan )an men'li$ $ek'ran k'ran n&a 4 per$oalan pan!'n Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Memberikan pen)apa! ber"'b'n pen)a"'l'an karan an 2. men'li$ pen)a"'l'an karan an &an baik )an $e$'ai )en an !aj'k Ara$ 1 1.0 %erb'al men enai )iri $en)iri berkai!an )en an "alperiba)i )anperkemban an )iri &an !erbar'. 8P# 1.4 %er$oal ja3ab $e5ara ber!a!a$'$ila !en!an $e$'a!' perkara )en an men 'nakan pelba ai $oalan. Ara$ 1 1.0 %erb'al !en!an perkemban an !erbar' rakan )an peri$!i3a $ema$a. 0ST0TI# 8PU 10.0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 10.2 Men enal pa$!i perkara &an menarik )alam $e$eb'a" kar&a. Ara$ 1 Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a.

i.I1MU -#ema$&araka!an -Sa$!era ii.NI1AI %er!an 'n ja3ab -Perpa)'an -#a$i" $a&an Iii. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 -#ema"iran %er+ikir - #e5er)a$an Pelba ai -#on!ek$!'al PETA I-THINK P0TA %U1ATAN P0TA A1I-

3 (1319.1.2014)

UNIT 1: S0NA-I. MAS=A-A#AT #ITA Taj'k 2.0 2.2. %a"a ian 2: Tra)i$i #ejiranan @alam Ma$&araka!

Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. %erbin5an )an membi)a$ "'ja" )en an $opan 2. Membina a&a! )en an men 'nakan ba"a$a &an $e$'ai )an

INT0-P0-S.NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 1. %erb'al )an berbi5ara !en!an perkara &an berkai!an )en an ke"i)'pan "arian &an men&en!'" )iri7 kel'ar a7 rakan )an

i. Ta!aba"a$a A Mor+olo i a. ;olon an #a!a - #a!a Nama Am - #a!a Nama #"a$

i. -'m'$an Teknik men'li$ r'm'$an (Pen)a"'l'anperka!aan $inonim) ii. #aran an Perbin5an an ?a)an an !aj'k: >ae)a" $eman a! kejiranan )an lan ka" men&'b'rkan amalan ini. iii. #.MSAS Pen enalan Sajak 8ar a -emaja )an @i Perp'$!akaan

ber!a!a$'$ila 3. Men enal pa$!i a&a! !opik ba i $eb'a" pe!ikan &an )iba5a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&a!akan mak$') ran kap )emi ran kap 2. Men&enaraikan $ek'ran k'ran n&a 3 per$oalan )an 3 nilai. Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&enarikan $ek'ran k'ran n&a < i$i !er$'ra! ber)a$arkan pe!ikan 2. Men&a!akan 2 i$i !er$ira! 3. Men "a$ilkan r'm'$an len kap

ma$&araka! )en an men 'nakan ka!a7 $eb'!an )an in!ona$i7 $er!a na)a &an $e$'ai. Ara$ 1 6. %erbi5ara )en an $e$eoran 'n!'k men ambil "a!i7 men&a!akan ra$a p'a$ "a!i7 ke$al a!a' ra$a k'ran $enan !en!an $e$'a!' perkara )en an men 'nakan ka!a7 a&a pen '5apan )an ba"a$a ba)an &an $e$'ai. MA#1UMAT 8PU 9.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# 9.1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in $er!a i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on. Ara$ 1 i. Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an. 8P# 9.2 Mema"ami )an men&a!akan mak$') perka!aan $'kar ber)a$arkan kon!ek$. Ara$ 1 ii. Mema"ami )an men&a!akan makna perka!aan )an ran kai ka!a ber)a$arkan kon!ek$. 8P# Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an. Ara$ 1

ii. Si$!em 0jaan iii. Seb'!an )an In!ona$i i6. #o$a #a!a 6. Periba"a$a I1MU #ema$&araka!an Sa$!era NI1AI Seman a! kejiranan #erja$ama Perpa)'an Tan 'n ja3ab #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an Pelba ai #on!ek$!'al #%## PETA I-THINK -P0TA A1I-P0TA %U1ATAN

Ta!aba"a$a : %ina a&a! Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Seb'!an )an In!ona$i i6.ke$imp'lan ii. Men&enarikan $ek'ran k'ran n&a < i$i !er$'ra! 8PU 1.1.Ta!aba"a$a Sin!ak$i$ %ina a&a! ii. MAS=A-A#AT #ITA Taj'k 3.0 Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# Men enal pa$!i perkara &an menarik )alam $e$eb'a" kar&a. 10 Periba"a$a i. Ara$ 1 i6. Memberikan pan)an an !en!an $e$'a!' makl'ma! )en an men 'nakan a&a pen '5apan &an be!'l 2. 4 (2024. men&'$'n peri$!i3a men ik'! 'r'!an plo! Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. #o$a #a!a 6. Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai.2 Men)en ar )an memberikan re$pon$ $e5ara li$an )an ber!'li$ !en!an $e$'a!' &an )iperi"alkan ole" oran lain. I1MU -Teknolo i7 Sain$ So$ial -#ema$&araka!an ii.6. 1.1 %erb'al )an berbi5ara !en!an perkara &an berkai!an )en an ke"i)'pan "arian &an men&en!'" )iri7 kel'ar a7 rakan )an ma$&araka! )en an men 'nakan ka!a7 $eb'!an7 )an in!ona$i $er!a na)a &an $e$'ai.2014) UNIT 1: S0NA-I.4 %er$oal ja3ab $e5ara ber!a!a$'$ila !en!an $e$'a!' perkara )en an i. Men&a!akan binaan )an !eknik plo! 2. Si$!em 0jaan iii. Pen'li$an r'm'$an -I$i !er$'ra! )an !er$ira! -pen'!'p .1. NI1AI Seman a! kejiranan #erja$ama . 1. %a"a ian 3: #e ia!an kejiranan i. Men anali$i$ mak$') !er$'ra! )an !er$ira! 'n!'k men)apa!kan pema"aman &an men&el'r'" $er!a me$ej &an in in )i$ampaikan. Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a.0 %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra. 8P# 1. Si$!em %a"a$a: -Peren an -A&a! !opik -A&a! "'raian -A&a! pen&imp'l iii. Men&emak )an mempro$e$ makl'ma! $e5ara berke$an !er"a)ap ba"an ran $an an &an )ikem'kakan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. 0ST0TI# 8PU 10.0 3.

1 1.3 1.AN@A 1. #om$a$ An!olo i.< Ara$ 1 (i) Ara$ 1 (ii) (iii) Ara$ 2 (ii) Ara$ 1 (iii) Ara$ 2 (i) (ii) Ara$ 3 (ii) Ara$ 3 (iii) Ara$ 3 (i) (i6) 8PU 9.< Men&a!akan pera$aan $e5ara ber!er'$ !eran )an bera)ap !en!an $e$'a!' perkara 'n!'k men ekalkan "'b'n an. Men&a!akan 2 i$i !er$ira! 3.1a!i"an ejaan &an be!'l i6.D Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an.1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in 7 )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on. 9. 8P# 9.2 1. Men "a$ilkan r'm'$an len kap men 'nakan $oalan pelba ai ara$. Perpa)'an Toleran$i #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir %elajar ?ara %elajar #on$!r'k!i6i$me Pembelajaran #on!ek$!'al PETA I-THINK P0TA %UI8 P0TA %UI8 %0-. Ara$ 1. 9.< Mema"ami lara$ ba"a$a ba i pelba ai ba"an 'n!'k memperole" makl'ma!.2 Mema"ami )an men&a!akan mak$') perka!aan $'kar ber)a$arkan kon!ek$ 9.D 1. Ara$ .4 1.0 Men)apa!kan makl'ma! )aripa)a $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on. 1.BPela&aran &an Pen'" Peri$!i3aC ber)a$arkan pe!ikan 2.D %erbin5an )an membi)a$ "'ja )en an $opan )alam pelba ai $i!'a$i.

4 Men&a!akan jeni$7 5iri7 !ema )an per$oalan7 pemikiran7 nilai7 )an pen ajaran.0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ $e5ara periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 10.3 Membina a&a! !opik )an a&a! "'raian 'n!'k membina peren an &an ko"e$i+.9 Ara$ 1 (6i) :.9 Ara$ 1 (6i) Ara$ 2 (iii) 8PU :. Ara$ 10.9.0 Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+ 8P# 12. 8P# :.1 Ara$ 1 (i) 9.0 Mempro$e$ makl'ma! 'n!'k keperl'an !er!en!'.4 Men&'$'n i$i )an men 'nakan penan)a 3a5ana 'n!'k men "a$ilkan . 12.9 Menilai $e5ara ke$el'r'"an $e$'a!' makl'ma! )an mem'!'$kan $ama a)a "en)ak menerima7 menamba"7 a!a' menolak pili"an.: Memb'a! r'm'$an )en an ala$an &an m'na$aba".4 Ara$ 1 (ii) (i6) Ara$ 2 (i) Ara$ 3 (i) 8PU 12.: Ara$ 1 (iii) (i6) Ara$ 2 (i) Ara$ 3 (i) 8PU 10. Ara$ :.2 Ara$ 1 (i) (ii) (iii) 9. :.D Ara$ 1 (6) Ara$ 2 (ii) 9.

MA#1UMAT 8PU 9.4 Ara$ 2 (i) 12.< Ara$ 1 (6) D (29. Men&a!akan 2 i$i !er$ira! 3. Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.peren an &an ko"eren. Seb'!an )an In!ona$i i6. Men anali$i$ i)ea ber)a$arkan ba"an &an )iberi )an menjela$kann&a )en an ba"a$a &an be!'l 2.1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on.#.1 %a"a ian 1 : -emaja )an 5abaran (S!ra!e i 'n!'k men a!a$i ma$ala" remaja) -'m'$an 1a!i"an r'm'$an ii. Periba"a$a i. Ara$ 1 i. Pema"aman Pema"amanpe!ikan Um'm (Pema"aman men enai r'm'$an) iii. Men)en ar )an men em'kakan i. Ara$ 2 ii.NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai.130. Men&a!akan la!ar )an peri$!i3a. #o$a #a!a 6. Ara$ 12. Men&enarikan $ek'ran k'ran n&a < i$i !er$'ra! ber)a$arkan pe!ikan 2. Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a i6.< Men e)i! )an mem'rnikan $e$'a!' kar&a &an !ela" )i"a$ilkan. 2. Men "a$ilkan r'm'$an len kap INT0-P0-S.1. Ta!aba"a$a A Mor+olo i -Pemben!'kan ka!a nama -#a!a nama !'n al -#a!a akronim ii. -0MA*A Taj'k : 4.MSAS An!olo i E Pen enalan ?iri-5iri I$i kan)'n an 5erpen BIb' )an 5eperF Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.2014) Uni! 2 E AM%AN. %erkon $i i)ea &an berna$ )en an menokok !amba" )an men 'k'"kan i)ea )en an men 'nakan 6aria$i a&a! &an rama!i$ )an jela$ mak$')n&a. Men "'raikan $ek'ran k'ran n&a 3 nilai )an pen ajaran.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# 9.0 4. I1MU #ekel'ar aan Sa$!era NI1AI %er!an 'n ja3ab #a$i" $a&an %erani Ik"la$ )an j'j'r %er)i$iplin 8ema" !in i %er)ikari pa!rio!i$me #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir . Membina D a&a! berben!'k pen 'm'man Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Si$!em 0jaan iii. 12.3 Ara$ 1 (i) (ii) (iii) Ara$ 2 (i) 12.

8P# Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an. Men anali$i$ mak$') !er$'ra! )an !er$ira! 'n!'k men)apa!kan pema"aman &an men&el'r'" $er!a me$ej &an in in )i$ampaikan.0 Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 1. Ara$ 1 Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i #e5er)a$an pelba ai Pembelajaran #on!ek$!'al PETA I-THINK -P0TA %UI8 -P0TA %UI8 %0-. 0ST0TI# 8PU 10. -0MA*A Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : INT0-P0-S. Ara$ 2 i.#.per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an 8PU Memba5a pan!a$ $e5ara imba$an )an l'n5'ran 'n!'k memb'a! r'j'kan pelba ai ba"an ber5e!ak )an ba"an elek!ronik.2.2014) Uni!! 2 E AM%AN. Memba5a pan!a$ $e5ara l'n5'ran )an imba$a 'n!'k men "'b'n kai!kan i)ea.AN@A -P0TA P0TA P.# < (3-9. Ara$ 1 6.NA1 8PU G Pemben!'kan #a!a Nama (#N) .1 Men enal pa$!i perkara &an menarik )alam $e$eb'a" kar&a.

#o$a #a!a 6.elan an T'k HaliC 1.1 %a"a ian 2 : -emaja )an #el'ar a i. Ara$ 2 ii. Ara$ 1 i. Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an 8PU Memba5a pan!a$ $e5ara imba$an )an l'n5'ran 'n!'k memb'a! r'j'kan pelba ai ba"an ber5e!ak )an ba"an elek!ronik.Taj'k D.AI A1I-P0TA %U1ATAN . I1MU Pen)i)ikan Moral ii.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# 9. Si$!em 0jaan iii. %erkon $i i)ea &an berna$ )en an menokok !amba" )an men 'k'"kan i)ea )en an men 'nakan 6aria$i a&a! &an rama!i$ )an jela$ mak$')n&a.an)a ii. Men enalpa$!i makl'ma! &an !er)apa! )alam ba"an ran $an an 2.Si$!em %a"a$a A Ta!aba"a$a A #o$a ka!a iii. Seb'!an )an In!ona$i i6. Memberikan 5on!o" ba i $e!iap a&a ba"a$a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&a!akan $ek'ran k'ran n&a 3 a&a ba"a$a 2. Ara$ 2 i.#om$a$ : An!olo i @rama B. #aran an -an $an an : Pen enalan Men'li$ #aran an -an $an an i. Memb'a! penilaian !er"a)ap 3a!ak )an per3a!akan )alam kar&a &an )i ba5a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men'li$ pen)a"'l'an karan an &an baik %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai.0 D. Memba5a pan!a$ $e5ara l'n5'ran )an #N T' a$ #N Terbi!an #N Majm'k #N . NI1AI #a$i" Sa&an #erja$ama *'j'r Tolak An$'r %er"ema" #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i-menilai %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an Pelba ai #on$!r'k!i$me PETA I-THINK -P0TA P01%A. MA#1UMAT 8PU 9. Periba"a$a I i. Men&a!akan pen)apa! pemba5a ba i $e$eb'a" pen'li$an 2.1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on.

Seb'!an )an In!ona$i #o$a #a!a Periba"a$a .Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Ara$ 2 %erkon $i i)ea &an berna$ )en an menokok !amba" )an men 'k'"kan i)ea 9 (1014. Memberikan 5on!o" ba i i. Pen'li$an karan an: 0lemen Pen'li$an #aran an &an %erke$an(TIP) ii. Si$!em 0jaan iii. Ta!aba"a$a -Periba"a$a ii.2014) Uni!! 2 E AM%AN.imba$a 'n!'k men "'b'n kai!kan i)ea.0 %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai. Men&a!akan pen)apa! pemba5a ba i $e$eb'a" pen'li$an 2. Men anali$i$ mak$') !er$'ra! )an !er$ira! 'n!'k men)apa!kan pema"aman &an men&el'r'" $er!a me$ej &an in in )i$ampaikan. Memb'a! penilaian !er"a)ap 3a!ak )an per3a!akan )alam kar&a &an )i ba5a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. 8P# Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an.1 %a"a ian 3 : @i$iplin -emaja )an #ok'rik'l'm i.2.0 <.0 Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 1. Ara$ 1 Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a INT0-P0-S. 0ST0TI# 8PU 10. Ara$ 1 6. Men&a!akan $ek'ran k'ran n&a 3 a&a ba"a$a 2.1 Men enal pa$!i perkara &an menarik )alam $e$eb'a" kar&a.NA1 8PU 1. -0MA*A Taj'k <.

8P# Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an.#o$a ka!a iii.MSAS S&air )e+ini$i oran berakal )an IS&air Si!i Siana"F $e!iap a&a ba"a$a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. 0ST0TI# i. NI1AI #erja$ama Per$a"aba!an #a$i" $a&an *'j'r Tolak An$'r %er"ema" iii.AI A1I-P0TA %UI8 . #. Ara$ 1 i. Men anali$i$ mak$') !er$'ra! )an !er$ira! 'n!'k men)apa!kan pema"aman &an men&el'r'" $er!a me$ej &an in in )i$ampaikan.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir #on!ek$!'al #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i #on$!r'k!i$me #e5er)a$an Pelba ai #ema"iran bela5ar 5ara belajar PETA I-THINK P01%A. Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an. 8P# Memba5a pan!a$ $e5ara imba$an )an l'n5'ran 'n!'k memb'a! r'j'kan pelba ai ba"an ber5e!ak )an ba"an elek!ronik. Ara$ 1 6. Memba5a pan!a$ $e5ara l'n5'ran )an imba$an 'n!'k men "'b'n kai!kan i)ea. Ara$ 2 i. Men'li$ pen)a"'l'an karan an &an baik )en an men 'nakan 6aria$i a&a! &an rama!i$ )an jela$ mak$')n&a. MA#1UMAT 8PU 9. I1MU #ema$&araka!an Pen)i)ikan Sa$!era ii. Men enalpa$!i makl'ma! &an !er)apa! )alam ba"an ran $an an 2.

olon an #a!a #a!a #erja: . . Si$!em 0jaan iii.1 %a"a ian 1 : #a) 0lek!ronik Pen'li$an karan an : #aran an S'ra! -a$mi Men emban kan I$i S'ra! Membina Pen'!'p )an Pen e$a"an S'ra! Membina S'ra! -a$mi Membin5an +orma! Men'li$ $'ra! -a$mi Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on i. Menjela$kan 5iri ba"an ba5aan berben!'k beri!a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&a!akan !ema )an $ek'ran -k'ran n&a 2 per$oalan 3.. NI1AI %er$&'k'r Tan 'n ja3ab 8ar ai ma$a %er"ema" -ajin '$a"a Si$!em %a"a$a .NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P#: 1. Men'li$ $inop$i$ 2. : (1921.I8 Taj'k : 9. Seb'!an )an In!ona$i i6. 10 Periba"a$a i. Mema"ami +orma! pen'li$an $'ra! kiriman ra$mi 2. MA#1UMAT 8PU 9.8PU 10. %erbi5ara )en an $e$oran 'n!'k men ambil "a!i7 men&a!akan ra$a p'a$ "a!i7 ke$al a!a' ra$a k'ran $enan !en!an $e$'a!' perkara )en an men 'nakan ka!a7 a&a pen '5apan )an ba"a$a ba)an &an $e$'ai. Ara$ 1 iii. Ara$ 1 6. Men'li$ Sinop$i$ i6.1 %erb'al )an berbi5ara !en!an perkara &an berkai!an )en an ke"i)'pan "arian &an men&en!'" )iri7 kel'ar a7 rakan )an ma$&araka! )en an men 'nakan ka!a7$eb'!an )an in!ona$i7$er!a na)a &an $e$'ai. Men&a!akan makl'ma! &an )ike"en)aki $eper!i )alam ara"an 2. #o$a #a!a 6. I1MU Teknolo i makl'ma! Sain$ ii.#a!a #erja Tran$i!i+ .2.0 9.2014) Uni! 3 E @UNIA S0MA#IN ?AN.0 Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# Men5eri!akan $em'la $e$eb'a" kar&a $e5ara ke$el'r'"an. Menjela$kan $ek'ran k'ran n&a 2 3a!ak )an per3a!akann&a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.#a!a #erja Tak Tran$i!i+ ii. Men&'$'n i$i-i$i pen!in men ik'! ke'!amaan 3. Men'li$ $'ra! ra$mi )en an lara$ ba"a$a &an $e$'ai INT0-P0-S. Ta!aba"a$a Mor+olo i a. Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a.

#0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an Pelba ai #on$!r'k!i6i$me #on!ek$!'al PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA P0TA A1I- .MSAS Pen enalan No6el ?iri-5iri %io)a!a Pen aran Pema"aman No6el Sinop$i$ 8P# Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on. Ara$ 1 i. 8P# Mema"ami )an men&a!akan mak$') perka!aan $'kar ber)a$arkan kon!ek$.0 Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 10. Ara$ 1 6. Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an. Ara$ 1 iii. Ara$ 1 ii. Men anali$i$ mak$') !er$'ra! )an !er$ira! 'n!'k man)apa!kan pema"aman &an men&el'r'" $er!a me$ej &an in in )i$ampaikan 0ST0TI# 8PU 10. 8P# Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an.3 Men&a!akan ben!'k )an na)a p'i$i.Ta!aba"a$a #o$a ka!a #. Mema"ami )an men&a!akan makna perka!aan )an ran kai ka!a ber)a$arkan kon!ek$.

Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a.#a!a #erja Tran$i!i+ ii. Men&a!akan i)ea '!ama )an i)ea $okon an )alam !ek$ 2.0 :. Menjela$kan $ek'ran k'ran n&a 2 3a!ak )an per3a!akann&a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Ta!aba"a$a Mor+olo i a.>ak!a #ebaikan @an #eb'r'kan In!erner! .0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on.0 Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+ 8P# Membina a&a! !opik )an a&a! "'raian 'n!'k membina peren an &an ko"e$i+.I8 Taj'k : :. J (242:. Ara$ 1 i.2.2014) Uni! 3 E @UNIA S0MA#IN ?AN. Memba5a )en an men 'nakan !eknik l'n5'ran )an imba$an 'n!'k men)apa! +ak!a &an )iperl'kan 0ST0TI# 8PU 12.1 %a"a ian 2 : %')a&a Teknolo i Makl'ma! )an Telekom'nika$i Pen'li$an #aran an #aran an % . #o$a #a!a 6. Men'li$ $inop$i$ 2. iii. Men&a!akan $em'la 5eri!a )an mak$') p'i$ men 'nakan perka!aan $en)iri. Men "'raikan i$i )en an membina a&a! !opik7 a&a! "'raian )an a&a! 5on!o" $e5ara in)'k!i+ )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa! )an i. menja3ab $oalan-$oalan ke+a"aman ber)a$arkan makl'ma! &an )iperole" Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&a!akan !ema )an $ek'ran -k'ran n&a 2 per$oalan 3. #a+e Siber . /. Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an i6. Ara$ 1 i.ii. Menen!'kan )an men anali$i$ i)ea )an i$i &an berna$ 'n!'k men "a$ilkan kar&a )an p'i$i. Men'li$ pen)a"'l'an karan an &an baik MA#1UMAT 8PU 9. . I1MU Teknolo i makl'ma! Sain$ ii. Men enalpa$!i makl'ma! &an !er)apa! )alam ba"an ran $an an 2.olon an #a!a . Si$!em 0jaan iii. 10 Periba"a$a i. NI1AI %er$&'k'r Tan 'n ja3ab 8ar ai ma$a %er"ema" -ajin '$a"a *'j'r Tolak An$'r #erja$ama %er!imban ra$a . Seb'!an )an In!ona$i i6.MSAS No6el Papa Me$ej7 Per$oalan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. #omp'!er Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #..

AI A1I- 10 (3-9.2014) @'nia Semakin ?an i" 0-mel )an An)a ?0-P0N : 1. Melli$a 2. %iarkan Sam')era 3. Ara$ 2 i.1 Ara$ 1 (iii) >S : :.in)a".bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men&a!akan makl'ma! &an !er)apa! )alam iklan &an )i!'nj'kkan Men&arin )an men!a+$ir +ak!a )an makl'ma! )aripa)a ba"an &an )ikem'kakan Men ela$kan ka!a kerja )alam MA#1UMAT 8PU 9. Membina a&a! !opik7 a&a! "'raian7 a&a! 5on!o" $e5ara eklek!ik )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa! )an in)a". #aran an berpan)' .AN@A -P0TA P01%A. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an Pelba ai #on$!r'k!i6i$me #on!ek$!'al PETA I-THINK -P0TA %UI8 %0-.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on >U : 9.D Ara$ 2 (ii) Si$!em %a"a$a Mor+olo i #a!a kerja #a!a kerja !ak !ran$i!i+ #o$a ka!a Periba"a$a Pen i$ian #'rik'l'm Ilm' : .3.

#ri!i$.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) )apa!K Men enal pa$!i makl'ma! pen!in )alam ba"an ran $an an Men'li$ karan an )en an !an)a ba5a )an ejaan &an be!'l 0ST0TI# 8PU 10.0 Mempro$e$ makl'ma! 'n!'k keperl'an !er!en!' >U : :.< Ara$ 3 (i) 8PU :.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men'li$ $inop$i$ Men&a!akan $ek'ran -k'ran n&a 2 nilai )an pen ajaran Men&a!a )an men "'raikan $ek'ran -k'ran n&a 2 5on!o" a&a ba"a$a .3 PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA P0TA A1I- .Me!ako ni!i+. >U : 10. .1 Ara$ 1 (6) Teknolo i Sain$ #e$'$a$!eraan Pen e!a"'an am Nilai : #e$&'k'ran 8orma!-men "orma!i #eber$i"an +iLikal )an men!al #%T : %elajar 5ara belajar #ema"iran ber+ikir #ema"iran !eknolo i maklima! (I?T) #ajian Ma$a @epan #e5er)a$an pelba ai #on!ek!'al #on$!r'k!i6i$me Pembelajaran Ma$!eri Pembelajaran Ak$e$ #en)iri (PA#) #rea!i+.D Ara$ 1 (i6) >S : 12.ambar Pe!ikan 1P.4 Ara$ 1 (iii) >S : 10.a&a! &an )iberi (!ran$i!i+ a!a' !ak !ran$i!i+). 1 . Menak'l %%% .0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era. An!olo i 8ar a -emaja #am'$ @e3an %TT4 EUni! 3 %" .

IATAN #0*I-ANAN Pen'li$an #aran an #aran an >ak!a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.3.2014) 14 (1-4. Ara$ 1 i..2014) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 MINGGU 13 (24-31.NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 1.Penan)a 3a5ana . Men&arin )an men!a+$ir +ak!a )an makl'ma! )aripa)a ba"an &an )ikem'kakan 3.Anali$i$ ke$ala"an ka!a )an i$!ila" ii.2014) Uni! 3 E @UNIA S0MA#IN ?AN.1 %a"a ian 3 : 0mel )an An)a #0.4.I8 Taj'k: J. Si$!em 0jaan iii. Seb'!an )an In!ona$i i6.UJIAN PENILAIAN 1 TINGKATAN 4 TAHUN 2014 MINGGU 11 & 12 (10-21. #o$a #a!a .0 J. Men ela$kan ka!a kerja )alam a&a! &an )iberi (!ran$i!i+ M !ak !ran$i!i+) Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan INT0-P0-S.3. Men&a!akan makl'ma! &an !er)apa! )alam iklan &an )i!'j'kkan 2.1 %erb'al )an berbi5ara !en!an perkara &an be kai!an )en an ke"i)'pan "arian &an men&en!'" )iri7 kel'ar a7 rakan7 )an ma$&araka! )en an men 'nakan ka!a7 $eb'!an7 )an in!ona$i7 $er!a na)a &an $e$'ai. Ta!aba"a$a Mor+olo i Ha5ana: .

Periba"a$a I1MU Sain$ )an Teknolo i makl'ma! Sa$!era NI1AI %er$'n '"-$'n '" %ekerja$ama %er$&'k'r Tan 'n ja3ab 8ar ai ma$a #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir #ajian Ma$a @epan Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA A1I- . Men enalpa$!i makl'ma! &an !er)apa! )alam ba"an ran $an an 2. 6. Ara$ 1 Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a.MSAS #.MSAS E Sajak Men in!ai -'an In$a+ )an Ma"$'ri )apa! : 1. %erb'al !en!an perkemban an !erbar' rakan )an peri$!i3a $ema$a. MA#1UMAT 8PU 9. Men'li$ $inop$i$ 2. ii.0 Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# Men enal pa$!i perkara &an menarik )alam $e$eb'a" kar&a. Men anali$i$ mak$') !er$'ra! )an !er$ira! 'n!'k men)apa!kan pema"aman &an men&el'r'" $er!a me$ej &an in in )i$ampaikan. Men'li$ karan an )en an !an)a ba5a )an ejaan &an be!'l.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an Ara$ 1 6. Men&a!akan !ema )an $ek'ran -k'ran n&a 2 per$oalan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. 0ST0TI# 8PU 10.Membina Pen)a"'l'an Men emban kan I$i #aran an Membina Pen'!'p #aran an Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #.

0 10. I1MU Sejara" Pen)i)ikan Moral Sa$!era ii. #o$a #a!a 6.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar )iba5a )an )i!on!on. Membina a&a! ber)a$arkan ka!a kerja !'n al &an )iberi Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.0 %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 1. . NI1AI %er$&'k'r #a$i" $a&an ?in!a akan ne ara #erja$ama Ik"la$ #ebeba$an iii.2013) Uni! 4. Men&a!akan !ema )an $ek'ran -k'ran n&a 2 per$oalan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ajian Ma$a @epan %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an Pelba ai .4.#0-ANAMU MA1A=SIA Taj'k 10. MA#1UMAT 8PU 9.NA1 8PU 1.MSAS An!olo i -Mera" Sil' Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&enaraikan !aj'k-!aj'k la ' pa!rio!ik 2. Memba5a )en an men 'nakan !eknik l'n5'ran )an imba$an 'n!'kmen)apa! +ak!a &an )iperl'kan 0ST0TI# i. Men "'raikan ba"an ber)a$arkan makl'ma! )en an men 'nakan ba"a$a &an be!'l 3. Si$!em 0jaan iii.1D (9-11. INT0-P0-S. Seb'!an )an In!ona$i i6. Men'li$ $inop$i$ 2.3 Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai. Men'li$ karan an )en an !an)a ba5a )an ejaan &an be!'l.1 %a"a ian 1 : Pa!rio!i$me i. %erkon $i i)ea &an berna$ )en an menokok !amba" )an men 'k'"kan i)ea )en an men 'nakan 6aria$i a&a! &an rama!i$ )an jela$ mak$')n&a.1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$ l'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on. Ara$ 1 i. Men enalpa$!i makl'ma! &an !er)apa! )alam ba"an ran $an an 2. Ta!aba"a$a Mor+olo i Pemben!'kan ka!a kerja -#a!a kerja !'n al -#a!a kerja !erbi!an ii. Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #. Ara$ 2 ii. Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an i6. 10 Periba"a$a i. 8P# 9. Pen'li$an karan an: #aran an berpan)' ii.

3 Men&a!akan ben!'k )an na)a p'i$i. Menen!'kan )an men anali$i$ i)ea )an i$i &an berna$ 'n!'k men "a$ilkan kar&a pro$a )an p'i$i ii. Men em'kakan i$i men ik'! ke'!amaan )en an men 'nakan penan)a 3a5ana &an !epa! 'n!'k men "a$ilkan peren an &an '!'".8PU 10. iii. Ara$ 1 i.0 Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+ 8P# Membina a&a! !opik )an a&a! "'raian 'n!'k membina peren an &an ko"e$i+. Ara$ 1 ii. Men "'raikan i$i )en an membina a&a! !opik7 a&a! "'raian )an a&a! 5on!o" $e5ara in)'k!i+ )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa! )an #%## #on!ek$!'al PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA %UI8 %0-. Men&a!akan $em'la 5eri!a )an mak$') p'i$i men 'nakan perka!aan $en)iri.0 Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 10. 0ST0TI# 8PU 12.AN@A .

Si$!em 0jaan iii.0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ 1< (141:. Men&a!akan makl'ma! &an !er)apa! )alam iklan &an )i!'j'kkan 2.#0-ANAMU MA1A=SIA: Taj'k : 12. Periba"a$a I1MU Sain$ )an Teknolo i Sa$!era NI1AI %erani Sabar #eik"la$an #ebeba$an #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir #on!ek$!'al #e5er)a$an .in)a". INT0-P0-S.0 Men&ampaikan makl'ma! 'n!'k !'j'an !er!en!' 8P# J. Ara$ 1 i. Men&arin )an men!a+$ir +ak!a )an makl'ma! )aripa)a ba"an &an )ikem'kakan 3. Men ela$kan ka!a kerja )alam a&a! &an )iberi (!ran$i!i+ M !ak !ran$i!i+) Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Ta!aba"a$a Mo+olo i #a!a #erja: #a!a kerja an)a ka!a kerja majm'k ii. Men&a!akan makl'ma! &an )ike"en)aki $eper!i )alam ara"an 2. Ara$ 2 Membina a&a! !opik7 a&a! "'raian7 )an a&a! 5on!o" $e5ara eklek!ik )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa! )an in)a".1 %a"a ian 2 Mala&$ia Ala+ %ar' Pen'li$an #aran an 1aporan Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #. MA#1UMAT 8PU J.0 12. Seb'!an )an In!ona$i i6. 8P# 2.1 Men5e!'$kan i)ea berna$ $ema$a memberikan pen)apa! )alam perbin5an an. Menjela$kan 5iri ba"an ba5aan berben!'k laporan i. #o$a #a!a 6.NA1 8PU Memberikan pen)apa! &an berna$ $eba ai $'mban an )alam perbin5an an.2014) Uni! D. Men'li$ $inop$i$ 2.MSAS An!olo i E Memori $eoran !'a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&a!akan !ema )an $ek'ran -k'ran n&a 2 per$oalan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Menen!'kan ka!a7 i$!ila"7 +ra$a7 ran kai ka!a7 pepa!a"7 )an pelba ai ra am a&a! &an $e$'ai 'n!'k men&ampaikan makl'ma!. 0ST0TI# 8PU 10. Ara$ 1 i. Men "'b'n kai!kan !opik )en an pen alaman )an pemer"a!ian 'n!'k men em'kakan i)ea &an berna$.2 Menen!'kan +orma! pen&ampaian )an jeni$ pen'li$an &an $e$'ai 'n!'k men&ampaikan makl'ma!.4.

Periba"a$a I1MU #ema$&araka!an Sa$!era . 8P# Men5e!'$kan i)ea berna$ $ema$a memberikan pen)apa! )alam perbin5an an. Ta!aba"a$a Sin!ak$i$ -1a!i"an pen 'k'"an A&a! Son an ii.#0-ANAMU MA1A=SIA Taj'k : 12. Menen!'kan )an men anali$i$ i)ea )an i$i &an berna$ 'n!'k men "a$ilkan kar&a pro$a )an p'i$i. 0ST0TI# 8PU 12. #o$a #a!a 6.< Men 'la$ kar&a $a$!era )ari a$pek 3a!ak )an per3a!akan7 la!ar7 plo!7 a&a ba"a$a )an $')'! pan)an an. 19 (212D. Men&enarikan $ek'ran k'ran n&a < i$i !er$'ra! ber)a$arkan pe!ikan 2. Membina a&a! )en an men 'nakan perka!aan 8PU Memberikan pen)apa! &an berna$ $eba ai $'mban an )alam perbin5an an. 2. Ara$ 1 i. 2. Men "'raikan i)ea berna$ $e5ara kri!i$ )an rapi.1 Men "a$ilkan pro$a )an p'i$i $e5ara $e5ara !eran5an 7 !er!ib7 )an kema$ )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa!7 in)a"7 )an menarik. Men&a!akan 2 i$i !er$ira! 3.MSAS Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Si$!em 0jaan iii.3 Memeperk'a! "'ja" )en an men 'nakan 5on!o" )an b'k!i. 8P# 12.0 Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+.periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 10.D Memberikan penjela$an $e5ara $pon!an !en!an $e$'a!' perkara !er"a)ap i$' &an Pelba ai PETA I-THINK P0TA A1IP0TA %U1ATAN i.42014) Uni! D. Seb'!an )an In!ona$i i6.1 %a"a ian 3 : Pen orbanank' P0N.0 12. Ara$ 1 Menjela$kan a$pek 3a!ak )an per3a!akan7 la!ar7 plo!7 a&a ba"a$a7 )an $')'! pan)an an )alam kar&a.-%ANAN#U Pen'li$an -'m'$an Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #.. Men "a$ilkan r'm'$an len kap Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.

3 Men em'kakan $oalan 'n!'k men)apa! penjela$an lanj'!. 8P# 9. Ara$ 9.D. Seb'!an )an In!ona$i .1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in 7 )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on. 9. Si$!em 0jaan iii.3 Ara$ 2 (iii) 2. Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an.D Ara$ 3 (i) 8PU 9. Memba5a pan!a$ $e5ara imba$an )an l'n5'ran 'n!'k memb'a! r'j'kan ba"an ber5e!ak )an ba"an elek!ronik.1 Ara$ 1 (i) 2.0 Men)apa!kan makl'ma! )aripa)a $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on.42. Men&a!akan 5iri-5iri )rama 2.1 Men5e!'$kan i)ea berna$ $ema$a memberikan pen)apa! )alam perbin5an an. Ara$ 2. Menjela$kan bio)a!a pen aran 3. Men5ari makna perka!aan )an ran kai ka!a &an $'kar )en an men 'nakan kam'$ Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men&enaraikan ka!a a)jek!i+ &an !er)apa! )alam pe!ikan i.NA1 8PU Memberikan pen)apa! &an berna$ $eba ai $'mban an )alam perbin5an an. 9.2 Mema"ami )an men&a!akan mak$') perka!aan $'kar ber)a$arkan kon!ek$. Men e$an makl'ma! )aripa)a ba"an )an men&a!akan pen)apa! 2. Ta!aba"a$a Mor+olo i #a!a A)jek!i+ ii. 8P# 2.AI A1I-P0TA %U1ATAN 1: (2:.2014) Uni! DK M010STA-I#AN A1AM S0#ITATaj'k 13. Men&a!akan 3a!ak )an per3a!akan 3a!ak '!ama )alam )rama )i!imb'lkan. NI1AI Pa!rio!i$me %er!an 'n ja3ab #ebeba$an #eik"la$an #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an pelba ai Pembelajaran kon$!r'k!i6i$me PETA I-THINK -P0TA P01%A.2 Ara$ 1 (ii) (iii) Ara$ 2 (i) 2.0 13.1 Ara$ 1 (i) Ara$ 1 (ii) Ara$ 1 (i) (ii) Ara$ 1 (i) Ara$ 2 (ii) Ara$ 1 (6) Ara$ 2 (ii) INT0-P0-S. Men&a!akan pan)an an )an membi)a$ pen)apa! )en an men 'nakan $eb'!an bak' 3.1 %a"a ian 1 Pen)i)ikan Alam Seki!ar Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.An!olo i E >or'm -emaja 2020 Pema"aman Um'm ber an)a 2.

0 Men&ampaikan makl'ma! 'n!'k !'j'an !er!en!' 8P# J. I1MU Pen)i)ikan Moral Sa$!era Pen)i)ikan Alam Seki!ar ii.MSAS An!olo i -.'rin)am 12 >a$al &an #eenam )an Seloka 0mak Si -an)an Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. MA#1UMAT 8PU J. Pen'li$an #aran an 1aporan ii. i6. Men&a!akan )an memberi 5on!o" a&a ba"a$a. Men "'raikan mak$') )alam $e!iap ran kap 2. 0ST0TI# 8PU 10.0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 10. Ara$ 1 Menjela$kan a$pek 3a!ak )an per3a!akan7 la!ar7 plo!7 a&a ba"a$a7 )an $')'! pan)an an )alam kar&a. Men "'b'n kai!kan !opik )en an pen alaman )an pemer"a!ian'n!'k men em'kakan i)ea &an berna$. Men&a!akan makl'ma! &an )ike"en)aki $eper!i )alam ara"an 2.mempro$e$ PETA I-THINK -P0TA TITI -P0TA %U1ATAN . NI1AI #a$i" Sa&an #erja$ama *'j'r Tolak An$'r %er"ema" #%## #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i-menilai %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an Pelba ai #on$!r'k!i$me. Ara$ 1 i. Menjela$kan 5iri ba"an ba5aan berben!'k laporan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Menen!'kan ka!a7 i$!ila"7 +ra$a7 ran kai ka!a7 pepa!a"7 )an pelba ai ra am a&a! &an $e$'ai 'n!'k men&ampaikan makl'ma!. Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a iii.< Men 'la$ kar&a $a$!era )ari a$pek 3a!ak )an per3a!akan7 la!ar7 plo!7 a&a ba"a$a )an $')'! pan)an an. #o$a #a!a 6. Menjela$kan !ema )an per$oalan 3.0 Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+. Periba"a$a i.i.2 Menen!'kan +orma! pen&ampaian )an jeni$ pen'li$an &an $e$'ai 'n!'k men&ampaikan makl'ma!. 0ST0TI# 8PU 12. Ara$ 1 i. #.

D %erbin5an )an membi)a$ "'ja" )en an $opan )alam pelba ai $i!'a$i.2014) 2D (1<20.0 1D.1 Men5e!'$kan i)ea berna$ $ema$a memberikan pen)apa! )alam perbin5an an. Men&a!akan makl'ma! &an )ike"en)aki $eper!i )alam ara"an 2. Men e$an makl'ma! )aripa)a ba"an )an men&a!akan pen)apa! 2.1a!i"an men5ari ke$ala"an imb'"an pa)a a&a!. I1MU .2014) CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 22!23 & 24 (2$."."-13.<. Menen!'kan )an men anali$i$ i)ea )an i$i &an berna$ 'n!'k men "a$ilkan kar&a pro$a )an p'i$i. iii. Ara$ Ara$ 1 (6i) Ara$ 2 (6i) Ara$ 3 (iii) 8PU 2. Pen'li$an karan an : -en5ana Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Seb'!an )an In!ona$i #o$a #a!a Periba"a$a 1a!i"an i.0 Memberikan pen)apa! &an berna$ $eba ai $'mban an )alam perbin5an an. Menjela$kan 5iri ba"an ba5aan 8PU 1.%. 8P# 1. 8P# 2.1 %a"a ian 3 : Pen5emaran S'n ai #i!a i. Ara$ 1 i. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 MINGGU 1 ! 20 & 21 ("-2#. Ta!aba"a$a Mor+olo i -Pemben!'kan ka!a a)jek!i+ .8P# 12. Men&a!akan pan)an an )an membi)a$ pen)apa! )en an men 'nakan $eb'!an bak' 3. Men&enaraikan ka!a a)jek!i+ &an !er)apa! )alam pe!ikan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.0 14.0 %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra.1 %a"a ian 2: #'ali!i U)ara Taj'k 1D.2014) Uni! DK M010STA-I#AN A1AM S0#ITATaj'k 14. i.1 Men "a$ilkan pro$a )an p'i$i $e5ara $e5ara !eran5an 7 !er!ib7 )an kema$ )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa!7 in)a"7 )an menarik.

MSAS An!olo i E In)era na!a Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.4 Ara$ 1 (iii) (i6) 9. Men "'raikan 5iri-5iri pro$a !ra)i$ional 2. 8P# Men e$an ke5on)on an pen)apa! )an menimban kan pelba ai pili"an 'n!'k men&ele$aikan ma$ala" )an memb'a! kep'!'$an. Menjela$kan !ema )an per$oalan 3. Pen)i)ikan Moral Un)an -'n)an 0konomi Pen)i)ikan Alam Seki!ar ii. MembeLakan +ak!a )en an pan)an an )alam ba"an &an )ir'j'k.1 Ara$ 2 (i) (ii) 8PU 4.3 Ara$ 1 (i) (iii) 9. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i-menilai %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an Pelba ai #on$!r'k!i$memempro$e$ #%## PETA I-THINK .2 Ara$ 1 (ii) 9. Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a i6. Menjela$kan memb'k!ikan per!imban an $e5ara ra$ional )an a)il 'n!'k men&akinkan pi"ak &an !erliba!. Pema"aman Um'm iii. .D Ara$ 1 (6) Ara$ 2 (ii) Ara$ 2 (iii) 8PU :. Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an. Memba5a pan!a$ $e5ara imba$an )an l'n5'ran 'n!'k memb'a! r'j'kan pelba ai ba"an ber5e!ak )an ba"an elek!ronik. #.0 Men)apa!kan makl'ma! )aripa)a $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on.2 Mema"ami )an men&a!akan mak$') perka!aan $'kar ber)a$arkan kon!ek$.Ara$ 9.berben!'k ren5ana ii. Men'li$ $inop$i$ 5eri!a Ara$ 2. Ara$ Ara$ 1 (i) Ara$ 3 (i) 8PU 9. Men em'kakan $oalan 'n!'k men)apa!kan penjela$an lanj'!.0 Memb'a! per!imban an 'n!'k men5apai kep'!'$an.0 Mempro$e$ makl'ma! 'n!'k keperl'an !er!en!'. NI1AI #a$i" Sa&an #erja$ama *'j'r Tolak An$'r %aik "a!i 8ema" !in i %er)ikari #eberanian iii. 8P# 9.

Ara$ 3. 3.#a!a .3 Ara$ I (iii) 8PU 9./01 PAPA Ha!ak )an Per3a!akan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men enalpa$!i makl'ma! &an !er)apa! )alam ba"an ran $an an 2.2 %erbin5an 'n!'k menerima )an menolak pan)an an oran lain $e5ara !erb'ka )alam men5apai ka!a $epaka!. Men e$an makl'ma! )aripa)a ba"an )an men&a!akan pen)apa! 2. Men&e)iakan keran ka pen&ampaian )an ba"an e)aran 'n!'k memb'a! pemben!an an.Ara$ J.<.0 1<. .# -P0TA %UI8 i. Men&enaraikan ka!a a)jek!i+ &an !er)apa! )alam pe!ikan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.#a!a Nama . Men&a!akan pan)an an )an membi)a$ pen)apa! )en an men 'nakan $eb'!an bak' 3. 8P# J. 8P# 3.0 Men)apa!kan makl'ma! )aripa)a $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on. Si$!em 0jaan iii.olon an #a!a . Ta!aba"a$a Mor+olo i -. #o$a #a!a .: Memb'a! r'm'$an )en an ala$an &an m'na$aba".MSAS: N.0 %er'n)in $e5ara $an!'n 'n!'k men)apa!kan per$e!'j'an )an ka!a $epaka!. 8P# -P0TA P.1 Ara$ 1 (i) 3.2 Ara$ 1 (i) (ii) Ara$ 2 (ii) Ara$ 1 (i6) Ara$ 2 (iii) (iN) Ara$ 3 (i) 2< (2329.2014) Uni! < E -IA@A8 Taj'k 1<.an!i nama -Men e$an ke$ala"an ka!a nama )an ka!a an!i nama ii.0 Men&ampaikan makl'ma! 'n!'k !'j'an !er!en!'.1 %erbin5an )en an men 'nakan ra am ba"a$a )an a&a pen '5apan )en an be!'l $ema$a ber'n)in .#. Men'li$ karan an )en an !an)a ba5a )an ejaan &an be!'l 8PU 3.1 %a"a ian 1: 8obi7 S'kan )an -ekrea$i #aran an berpan)' Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #. Seb'!an )an In!ona$i i6. Men&e)iakan "'ja" )an ala$an $er!a men&ampaikan makl'ma! 'n!'k $e$'a!' pemben!an an.8P# :. Ara$ :.2 Menen!'kan +orma! pen&ampaian )an jeni$ pen'li$an &an $e$'ai 'n!'k men&ampaikan makl'ma!.: Ara$ 3 (i) 8PU J.

AN@A . Menjela$kan bio)a!a pen aran 3. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir .Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. I1MU #e$i"a!an Sa$!era Sain$ Sejara" Pen)i)ikan *a$mani ii. 10 Periba"a$a i.#e5er)a$an Pelba ai %elajar ?ara %elajar .1 Men enal p$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an i)ea '!ama )an i$i pen!in !en!an pelba ai ba"an &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on 6.#ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i #on$!r'k!i6i$me #on!ek$!'al PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA %UI8 -P0TA %UI8 %0-. Men&a!akan !ema no6el 2. NI1AI %er!an 'n ja3ab -ajin %er"ema" %er$&'k'r 8ar ai ma$a iii. Men&a!akan 3a!ak )an per3a!akan 3a!ak '!ama )alam no6el 9.

0 19.1 %erb'al )an berbi5ara !en!an perkara &an berkai!an )en an ke"i)'pan "arian &an men&en!'" )iri7 kel'ar a7 rakan7 )an ma$&araka! )en an men 'nakan ka!a7 $eb'!an7 )an in!ona$i7 $er!a na)a &an $e$'ai. Si$!em 0jaan iii. Seb'!an )an In!ona$i i6.1 %a"a ian 3: 8obi )an ?abarann&a Pen'li$an #aran an ?erpen Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #. %erb'al men enai )iri $en)iri berkai!an )en an "al periba)i )an perkemban an )iri &an !erbar'.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# 9.29 (30. Ta!aba"a$a Sin!ak$i$ #a!a Prakla'$a #a!a Pra+a$a #a!a Pa$5aka!a 1a!i"an a&a! majm'k )an a&a! !'n al ii. 10 Periba"a$a i. Membina )an men aj'kan $oalan ber5apa" ara$ ren)a" )an !in i 'n!'k men)apa! penjela$an lanj'!.NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 1. Men e$an makl'ma! )aripa)a ba"an )an men&a!akan pen)apa! 2. Ara$ 1 iii. MA#1UMAT 8PU 9.MSAS : N.2014) Uni! < E -IA@A8 Taj'k 19.9.eo ra+i Pen)i)ikan ja$mani #eman'$iaan ii. I1MU Sa$!era . NI1AI %er$&'k'r Tan 'n ja3ab . Men5a!a! !ema )an per$oalan &an akan )i$eli!kan )alam 5erpen 3. Men&a!akan pan)an an )an membi)a$ pen)apa! )en an men 'nakan $eb'!an bak' 3. Men&enaraikan ka!a a)jek!i+ &an !er)apa! )alam pe!ikan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Ara$ 1 i. Men "'raikan la!ar !empa! 2.1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in 7 )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on. Men "a$ilkan 5erpen Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. #o$a #a!a 6.<4./01 PAPA 1a!ar Plo! Teknik Plo! Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Menjela$kan +orma! pen'li$an 5erpen 2. Menjela$kan !eknik plo! INT0-P0-S.0 1:.1 %a"a ian 2:?abaran )i P'n5ak #inabal' Taj'k 1:.

Membina a&a! !opik7 a&a! "'raian7 a&a! 5on!o" $e5ara eklek!ik )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa! )an in)a" 8ar ai ma$a %er"ema" -ajin U$a"a %erani iii.# (*0NIS 1ATA-) . #ajian Ma$a @epan #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i %elajar ?ara %elajar #e5er)a$an Pelba ai #on$!r'k!i6i$me #on!ek$!'al PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA A1I( P1. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8. Ara$ 2 i.#.?0-P0N) -P0TA P.T .0 Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+ 8P# 12.0ST0TI# 8PU 12.1 Men "a$ilkan pro$a )an p'i$i $e5ara !eran5an 7 !er!ib7 )an kema$ )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa!7 in)a"7 )an menarik.

Periba"a$a I1MU Sain$ )an Teknolo i Sa$!era Sejara" NI1AI %er$'n '"-$'n %ekerja$ama %erani Tan 'n ja3ab 8ema" !in i #e$e)er"anaan kea)ilan '" iii. Men&a!akan pan)an an )an membi)a$ pen)apa! )en an men 'nakan $eb'!an bak' 3.0 1J.1 Men 'nakan ka!a7 i$!ila"7+ra$a7 ran kai ka!a7 periba"a$a7 )an a&a! &an !epa! $er!a in)a" 'n!'k men&ampaikan makl'ma! $e5ara !er$'$'n )an ko"e$i+. #o$a #a!a 6.4 Ara$ 1 (ii).< Ara$ 2(ii) Ta!aba"a$a Mor+olo i . Men&ampaikan makl'ma! 'n!'k !'j'an !er!en!'.1 Ara$ 1 (i) .9. Si$!em 0jaan iii. Men e$an makl'ma! )aripa)a ba"an )an men&a!akan pen)apa! 2. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir #ajian Ma$a @epan Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i .enera$i #i!a i. Men'li$ $inop$i$ 5eri!a 8PU 1. Menjela$kan !ema )an per$oalan 3. J.0N0-ASI #ITA Taj'k 1J.1 %a"a ian 1: Ha3a$an . Pen'li$an #aran an Pen '5apan a3am Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #. Seb'!an )an In!ona$i i6.2014) Uni! 9-.< Men 'la$ kar&a $a$!era )ari a$pek 3a!ak )an per3a!akan 7la!ar7 plo! 7 a&a ba"a$a )an $')'! pan)an an A-AS 1.2 Ara$ 2 (i) (ii) J. Men&a!akan jeni$ 75iri7 !ema )an per$oalan 7pemikiran 7nilai )an pen ajaran 10.MSAS An!olo i -I$rak Pema"aman 5erpen Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# Men)en ar )an memberikan re$pon$ $e5ara li$an )an ber!'li$ !en!an $e$'a!' &an )iperi"alkan ole" oran lain J. Menjela$kan 5iri ba"an ba5aan berben!'k '5apan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.0 %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra.>ra$a Nama ii. J.2: ( 911. Men&a!akan makl'ma! &an )ike"en)aki $eper!i )alam ara"an 2. 10.4 Men&e)iakan "'ja" )an ala$an $er!a men&ampaikan makl'ma! 'n!'k $e$'a!' pemben!an an.4 Ara$ 1 (6) Ara$ 3 (i) 10. Men "'raikan nilai )an pen ajaran )alam 5erpen 2. Men&enaraikan ka!a a)jek!i+ &an !er)apa! )alam pe!ikan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.

#e5er)a$an pelba ai Pembelajaran #on!ek$!'al Pembelajaran #on$!r'k!i6i$me PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA A1I-P0TA %UI8 -P0TA %UI8 %0-.AN@A .

Men&a!akan $ek'ran k'ran n&a 3 a&a ba"a$a 2.1 Men5eri!akan $em'la $e$eb'a" kar&a $e5ara ke$el'r'"an.Nilai .: Memb'a! r'm'$an )en an ala$an &an m'na$aba".9. %erkon $i i)ea &an berna$ )en an menokok !amba" )an men 'k'"kan i)ea )en an men 'nakan 6aria$i a&a! &an rama!i$ )an jela$ mak$')n&a.Pen ajaran Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1.0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# 10.2014) Uni! 9-.1 %a"a ian 2 : Pa!rio!i$me )an .2J (141:.3 Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai.0N0-ASI #ITA Taj'k 20. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran %er+ikir #ajian Ma$a @epan Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i #on!ek$!'al %elajar ?ara %elajar PETA I-THINK -P0TA A1I-P0TA P01%A. Menjela$kan 5iri ba"an ba5aan berben!'k 3a3anara Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. NI1AI %er$'n '" Tan 'n ja3ab 8ema" !in i #e$e)er"anaan kea)ilan iii.NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 1.enera$i M')a i./01 PAPA -. Pen'li$an #aran an 3a3an5ara ii. Ara$ 2 ii. Menjela$kan nilai )an pen ajaran INT0-P0-S. #. Men&a!akan makl'ma! &an )ike"en)aki $eper!i )alam ara"an 2.0 20. 8PU I1MU Sain$ )an Teknolo i Sa$!era Sejara" 0konomi ii. Men&imp'lkan makl'ma! )en an men em'kakan +ak!a7 b'k!i7 )an )en an ala$an &an 3ajar.MSAS N. Ara$ 3 i.0 Mempro$e$ makl'ma! 'n!'k keperl'an !er!en!' 8P# :. 0ST0TI# 8PU 10. Ara$ 1 Men'li$ $inop$i$. Men&a!akan pan)an an )an membi)a$ pen)apa! )en an men 'nakan $eb'!an bak' 3. MA#1UMAT 8PU :. Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a iii. Men&enaraikan ka!a a)jek!i+ &an !er)apa! )alam pe!ikan Pa)a ak"ir pelajaran m'ri) akan )apa! : 1. Men e$an makl'ma! )aripa)a ba"an )an men&a!akan pen)apa! 2.AI A1I-P0TA %U1ATAN .a&a ba"a$a .

bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) )apa!K Men&enaraikan $ek'ran k'ran n&a enam i$i !er$'ra! )an )'a i$i !er$ira! Men'li$ r'm'$an )en an j'mla" perka!aan &an $e3ajarn&a 8PU 12. 9.9. NI1AI %erani Tan 'n ja3ab 8ema" !in i #e$e)er"anaan kea)ilan iii.D Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an 10.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Memb'a! '5apan )i "a)apan k"ala&ak Memili" makl'ma! &an a)a 'n!'k memb'a! ke$imp'lan Membina a&a! men 'nakan +ra$a kerja &an )iberi .< Men 'la$ kar&a $a$!era )ari a$pek 3a!ak )an per3a!akan 7la!ar7 plo! 7 a&a ba"a$a )an $')'! pan)an an 12.0 21.4 Ara$ 1 (ii) 10.< Ara$ 1 (6) i.30 (212D.enera$i pelapi$ -'m'$an Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a .1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in 7 )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on. I1MU Sejara" 0konomi Sa$!era ii. 9.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men'li$ $inop$i$ 5eri!a Men&a!akan !ema )an per$oalan &an !er)apa! )alam !ek$ Menjela$kan 3a!ak )an per3a!akan 3a!ak '!ama .2014) Uni! 9-.< Ara$ 1(i) (ii) (iii) 12.MSAS An!olo i -8ika&a! #"oja Maim'n Nilai )an Pen ajaran .3 Men em'kakan $oalan 'n!'k men)apa! penjela$an lanj'!.0N0-ASI #ITA Taj'k 21. Ta!aba"a$a ii.2 Mema"ami )an men&a!akan mak$') perka!aan $'kar ber)a$arkan kon!ek$.< Men e)i! )an mem'rnikan $e$'a!' kar&a &an !ela" )i"a$ilkan.1 %a"a ian 3 : .2 Ara$ 1 (ii) 10. A-AS 9. 9.1a!i"an i.4 Men&a!akan jeni$ 75iri7 !ema )an per$oalan 7pemikiran 7nilai )an pen ajaran 10.0 Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+ 8P# 9. Seb'!an )an In!ona$i #o$a #a!a Periba"a$a . Si$!em 0jaan iii. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an kom'nika$i #ajian ma$a )epan #e5er)a$an pelba ai Pembelajaran #on!ek$!'al Pembelajaran #on$!r'k!i6i$me #ema"iran %er+ikir #.

a&a 8i)'p Si"a! @-AMA : ?empaka ber)ara" P0NU1ISAN: %eri!a Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a .bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men&a!akan makl'ma! &an !er)apa! )alam ambar ..#.3 Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai. #o$a #a!a 6.:. Men&a!akan )an memberi INT0-P0-S.A=A 8I@UP SI8AT Amalan .PETA I-THINK -P0TA %U1ATAN -P0TA %UI8 -P0TA %UI8 %0-. MA#1UMAT i.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K 1. Si$!em 0jaan iii. Ara$ 2 i.2014 Uni! :.NA1 8PU %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 1. Periba"a$a i. ambar raja" Memb'a! ke$imp'lan $e5ara berke$an )an men 'nakan ba"a$a &an be!'l Memb'a! a&a! men 'nakan +ra$a a)jek!i+ &an )i$enaraikan .2014) CUTI HARI RA&A PUASA / AI'ILFITRI 2014 32 4-:. Ta!aba"a$a Mor+olo i >ra$a A)jek!i+ >ra$a Sen)i Nama ii. I1MU .AN@A MINGGU 31 (2$-31. Men "'raikan plo! men ik'! 'r'!an 2. %erbin5an )en an men 'nakan $oalan ber5apa" ara$ !in i )an memberikan ja3apan &an !epa! $e5ara ber!a!a$'$ila. Seb'!an )an In!ona$i i6.

# -P0TA %U1ATAN .bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) )apa!K Men'li$ )an men em'kakan i)ea '!ama ba i $e$eb'a" karan an Men'li$ karan an beri!a men&'n!in beri!a )aripa)a ak"bar 8PU 9. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 -#ema"iran %er+ikir -%elajar ?ara %elajar. Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an. Memba5a pan!a$ $e5ara l'n5'ran )an imba$an 'n!'k men "'b'n kai!kan i)ea. 8P# 9.4 Memba5a pan!a$ $e5ara imba$an )an l'n5'ran 'n!'k memb'a! r'j'kan pelba ai ba"an ber5e!ak )an ba"a elek!ronik. NI1AI #eber$i"an +iLikal rajin -a$ional Men "ar ai #a$i" $a&an #e$&'k'ran Men "ar ai %er!an 'n ja3ab -a$ional iii. Ara$ 1 i.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# 9. -#ajian Ma$a @epan -#on!'k!i6i$me -#on!ek$!'al PETA I-THINK -P0TA A1I-P0TA P.5on!o" a&a ba"a$a .#. #e$i"a!an Sain$ Pen)i)ikan Moral Sa$!era ii. Ara$ 2 i.1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in 7 )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on.

3 Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men ka!e orikan perka!aan men ik'! kelompok Menja3ab $oalan pema"aman ber)a$arkan !ek$ Men&enaraikan ka!a a)jek!i+ ab'n an >U : 9.2 Ara$ 2 (6) INT0-P0-S. Men enal pa$!i makl'ma! &an !er)apa! )alam ba"an ran $an an .2 Ara$ 1 (ii) >S : 1.33 11-1D.NA1 #aran an berpan)' .4 Ara$ 3 (ii) >S : 2.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) )apa!K 1. 8PU :.2 Ara$ 1 (i6) .SA T-A@ISI.0 %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 2.NA1 8PU 1.3 Men em'kakan $oalan 'n!'k men)apa!kan penjela$an lanj'!. Ara$ 1 6. Si$!em %a"a$a Mor+olo i >ra$a a)jek!i+ >ra$a $en)i nama #o$a ka!a 0jaan Periba"a$a Pen i$ian #'rik'l'm Ilm' : #e$i"a!an #e$'$a$!eraan Sain$ I$' $ema$a Nilai : #a$i" $a&an Men "ar ai #ej'j'ran #e$&'k'ran #%T : %elajar 5ara belajar #ema"iran ber+ikir #ema"iran !eknolo i maklima! (I?T) #ajian Ma$a @epan #e5er)a$an pelba ai #on!ek!'al #on$!r'k!i6i$me Pembelajaran Ma$!eri .a&a 8i)'p Si"a! -emaja )an #e$i"a!an P-.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men'li$ $inop$i$ 5eri!a Men&a!akan nilai )an pen ajaran &an !er)apa! )alam pro$a !ra)i$ional >U : 10.:.0 Men)apa!kan makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on 8P# 9.0 Mempro$e$ makl'ma! 'n!'k keperl'an !er!en!' 8P# :. MA#1UMAT 8PU 9. Men anali$i$ mak$') !er$'ra! )an !er$ira! 'n!'k men)apa!kan pema"aman &an men&el'r'" $er!a me$ej &an in in )i$ampaikan.2 Men&'$'n makl'ma! men ik'! ke'!amaan.2014 .

0 23. 0ST0TI# 8PU 10.A=A 8I@UP SI8AT Taj'k 23. Men'li$ karan an ber)a$arkan ke"en)ak $oalan )alam ba"an ran $an an >U : 2. ambar raja" Memb'a! ke$imp'lan $e5ara berke$an )an men 'nakan INT0-P0-S. Pembelajaran Ak$e$ #en)iri (PA#) #rea!i+.: Ara$ 1 (i7 6) Ara$ 1 i.be$i!i )an Pen5e a"ann&a . Seb'!an )an In!ona$i .4 Ara$ 1 (ii) >S : :.1 %a"a ian 3: . Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a. An!olo i 8ar a -emaja #am'$ @e3an %TT4 EUni! : %" .2014) Uni! :.Menak'l %%% .A&a! rama!i$ ii. Meneli!i ke$e$'aian )an kem'na$aba"an makl'ma! $ama a)a !ek$ a!a' ra+ik )en an !' a$an.3 Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! .#ri!i$. Ara$ 1 i6.AI A1I-P0TA %UI8 -P0TA %U1ATAN 34 (1:22. Si$!em 0jaan iii.ambar Pe!ikan 1P.NA1 8PU 1. Ta!aba"a$a .0 %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra 8P# 2.2. 8P# 10.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men&a!akan makl'ma! &an !er)apa! )alam ambar . 2 PETA I-THINK -P0TA P01%A.4 Men&a!akan jeni$7 5iri7 !ema )an per$oalan7 pemikiran7 nilai7 )an pen ajaran.:..Me!ako ni!i+.0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era.

Men anali$i$ perkara &an menarik )alam kar&a.0 Mempro$e$ makl'ma! 'n!'k keperl'an !er!en!' 8P# :. Ara$ 1 6.SA*A# : A@AT S0OAMAN .0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era.2 Men&'$'n makl'ma! men ik'! ke'!amaan. i6. Periba"a$a i. men&a!akan mak$') $ajak 2. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #on!ek$!'al %elajar ?ara %elajar #%## #e5er)a$an Pelba ai #ema"iran Teknolo i Makl'ma! )an kom'nika$i #ajian ma$a )epan Pembelajaran #on!ek$!'al Pembelajaran #on$!r'k!i6i$me #ema"iran %er+ikir PETA I-THINK -P0TA P01%A. 8PU :. #o$a #a!a 6. Meneli!i ke$e$'aian )an kem'na$aba"an makl'ma! $ama a)a !ek$ a!a' ra+ik )en an !' a$an. Men anali$i$ mak$') !er$'ra! )an !er$ira! 'n!'k men)apa!kan pema"aman &an men&el'r'" $er!a me$ej &an in in )i$ampaikan. Ara$ 1 i. Ara$ 1 i6.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K 1. 0ST0TI# 8PU 10. I1MU #e$i"a!an Sain$ Pen)i)ikan Moral NI1AI #eber$i"an +iLikal rajin -a$ional Men "ar ai #a$i" $a&an iii. MA#1UMAT 8PU 9.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) )apa!K Men'li$ )an men em'kakan i)ea '!ama ba i $e$eb'a" karan an Men'li$ karan an perba"a$an men&'n!in perba"a$an )aripa)a !ek$ ber)a$arkan ba"an &an )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai.0 Men)apa!kan makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on 8P# 9.4 Men&a!akan jeni$7 5iri7 !ema )an per$oalan7 pemikiran7 nilai7 )an pen ajaran. 8P# 10. Men&a!akan )an memberi 5on!o" a&a ba"a$a .a&a ba"a$a perlamban an me!a+ora per$oni+ika$i $imile $in)iran Pen'li$an perba"a$an ba"a$a &an be!'l Memb'a! a&a! men 'nakan +ra$a a)jek!i+ &an )i$enaraikan .AI A1I-P0TA %UI8 -P0TA %U1ATAN .3 Men em'kakan $oalan 'n!'k men)apa!kan penjela$an lanj'!.

i. #o$a #a!a 6. Ta!aba"a$a Sin!ak$i$ -S!'k!'r binaan a&a! . Ara$ 1 i. Si$!em 0jaan iii.2014) #erja&a Min ' #erja&a PUISI M. Seb'!an )an In!ona$i i6.:. NI1AI Tan 'n ja3ab .@0N. Periba"a$a .A&a! ak!i+ )an a&a! pa$i+ ii.A&a! @a$ar )an A&a! Terbi!an . Memba5a )en an men 'nakan !eknik l'n5'ran )an imba$an 'n!'k men)apa! +ak!a &an )iperl'kan i.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men "'raikan makl'ma! ber)a$arkan kon!ek$ Membina $oalan 'n!'k men)apa!kan makl'ma! Men5erakinkan $!r'k!'r binaan a&a! .SA*A# Tiba Hak!'n&a Mak$') $ajak Tema )an per$oalan Un$'r b'n&i -'m'$an .bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) )apa!K Men&enaraikan $ek'ran k'ran n&a enam i$i !er$'ra! )an )'a i$i !er$ira! Men'li$ r'm'$an )en an j'mla" perka!aan &an $e3ajarn&a 0ST0TI# 8PU 10. I1MU 0konomi #a'n$elin #ema"iran 8i)'p Sa$!era ii.3D (2D2J.0 Mema"ami )an memberikan re$pon periba)i !en!an kar&a $a$!era 8P# Men&a!akan ben!'k )an na)a p'i$i.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men "'raikan mak$') )alam ran kap $ajak Menjela$kan !ema )an per$oalan Men&a!akan )an memberi 5on!o" 'n$'r b'n&i MA#1UMAT 8PU 9.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on. Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an i6.

Ara$ 2 i. Men&a!akan $em'la 5eri!a )an mak$') p'i$i men 'nakan perka!aan $en)iri. Ara$ 1 i.2014) #erja&a ?i!a-5i!a )an #erja&a PUISI M.2 Men&'$'n makl'ma! men ik'! ke'!amaan.# iii.>U : :. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 %elajar ?ara %elajar Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i #on!ek$!'al #e5er)a$an Pelba ai PETA I-THINK -P0TA A1I-P0TA %UI8 %0-. Menen!'kan )an men anali$i$ i)ea )an i$i &an berna$ 'n!'k men "a$ilkan kar&a pro$a )an p'i$i ii.#.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men&a!akan makl'ma! &an )iperole" )aripa)a ba"an &an )iberi Menja3ab $oalan pema"aman ber)a$arkan !ek$ Membina a&a! )en an 8PU :.SA*A# .< Ara$ 2 (ii) Ara$ 1 ii.AN@A -P0TA P.J.1 Ara$ 1 (i) 8P# :. 3< (1-D.4 Ara$ 1 (6) Si$!em %a"a$a Sin!ak$i$ S!r'k!'r binaan a&a! Peri"al a&a! (a&a! )a$ar )an a&a! !erbi!an) #o$a ka!a Periba"a$a . Membina a&a! !opik7 a&a! "'raian7 a&a! 5on!o" $e5ara eklek!ik )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa! )an in)a". *'j'r ra$ional #ebenba$an #e&akinan 8ema" Tin i iii. 0ST0TI# 8PU Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+ 8P# Membina a&a! !opik )an a&a! "'raian 'n!'k membina peren an &an ko"e$i+. Men "'raikan i$i )en an membina a&a! !opik7 a&a! "'raian )an a&a! 5on!o" $e5ara in)'k!i+ )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa! )an in)a".2 Ara$ 1 (ii) >S : :.0 Mempro$e$ makl'ma! 'n!'k keperl'an !er!en!' >U : :.@0N. >S : :. Men em'kakan i$i men ik'! ke'!amaan )en an men 'nakan penan)a 3a5ana &an !epa! 'n!'k men "a$ilkan peren an &an '!'".

An!olo i Anak 1a'! #am'$ @e3an %TT4 EUni! J %" .#ri!i$.2 Ara$ 2 (i7ii) >S : 12.2 Ara$ 1 (ii) MA#1UMAT 8PU J.Mak$') $ajak . 2 (3 P'i$i Mo)en -8ar a -emaja .a&a ba"a$a me!a+ora $imile $inko+ imejan Nilai )an pen ajaran men 'nakan pola a&a! )a$ar P0NU1ISAN S'ra! ra$mi .< Ara$ 1 (6) Pen i$ian #'rik'l'm Ilm' : I$' $ema$a Teknolo i #e$'$a$!eraan Pen e!a"'an am Nilai : %er)ikari Tan 'n ja3ab #e!ek'nan -a$ional #%T : %elajar 5ara belajar #ema"iran ber+ikir #ema"iran !eknolo i maklima! (I?T) #ajian Ma$a @epan #e5er)a$an pelba ai #on!ek!'al #on$!r'k!i6i$me Pembelajaran Ma$!eri Pembelajaran Ak$e$ #en)iri (PA#) #rea!i+.ambar Pe!ikan 1P.Me!ako ni!i+.Menak'l %%% .0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era >U : 10.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Meran ka i$i $'ra! Men'li$ )ra+ $'ra! Mem'rnikan )ra+ $'ra! .D Ara$ 1 (ii) >S : 11.0 Men&ampaikan makl'ma! 'n!'k !'j'an !er!en!' >U : J.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men "'raikan mak$') )alam ran kap $ajak Men&a!akan )an memberi 5on!o" a&a ba"a$a Men&a!akan 3 nilai )an pen ajaran 0ST0TI# 8PU 10.

SA Taj'k 29.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men&a!akan 5iri-5iri $&air Menjela$kan niali )an pen ajaran )alam $&air Men5ip!a $&air ber)a$arkan !ema &an )iberi .D %erbin5an )an membi)a$ "'ja )en an $opan )alam pelba ai $i!'a$i.0 29. a&a! &an $e$'ai )en an '5apan Men&e)iakan ran ka karan an 8PU 1. 1.HA-ISAN %AN.#. 1.4 %er$oal ja3ab $e5ara ber!a!a$'$ila !en!an $e$'a!' perkara )en an men 'nakan $oalan pelba ai ara$.1 %erb'al )an berbi5ara !en!an perkara &an berkai!an )en an ke"i)'pan "arian &an men&en!'" )iri7 kel'ar a7 rakan )an ma$&araka! )en an men 'nakan ka!a7 $eb'!an7 )an in!ona$i $er!a na)a &an $e$'ai. #o$a #a!a 6. 1. Si$!em 0jaan iii.2014) Uni! 10.J.AN@A -P0TA P.2 Men)en ar )an memberikan re$pon$ $e5ara li$an )an ber!'li$ !en!an $e$'a!' &an )iperi"alkan ole" oran lain.0 %erin!erak$i 'n!'k menjalin )an memperera! "'b'n an me$ra.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men'li$ +ra$a .1 %a"a ian 1 : Pemeli"araan )an Pem'li"araan %an 'nan %er$ejara" Pen'li$an U5apan . Seb'!an )an In!ona$i i6.PETA I-THINK -P0TA A1I-P0TA %UI8 %0-.3 Men&ampaikan mak$') &an !er$'ra! )an !er$ira! ber)a$arkan ba"an &an 6 )ikem'kakan )en an men 'nakan ka!a )an 'n kapan &an $e$'ai. Periba"a$a I1MU Sejara" So$iolo i Sa$!era NI1AI -a$ional Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men5ari )ialo &an $e$'ai 'n!'k mempen ar'"i pi"ak lain Men&a!akan pen)apa! )en an men 'nakan ba"a$ &an be!'l Men&a!akan $'bjek )an pre)ika! )alam a&a! !'n al . Ta!aba"a$a Sin!ak$i$ A&a! !'n al A&a! majm'k ii.MSAS An!olo i E ?0-P0N : Pemain ?a!'r .# 39 (:-12. i. 8P# 1. 1.

# i . 8P# 9.D Ara$ 1 (6) Ara$ 2 (ii) 9.1 Ara$ 1 (i) 9.4 Ara$ 2 (i) (ii) Ara$ 3 (ii) 1. 9.2 Mema"ami )an men&a!akan mak$') perka!aan $'kar ber)a$arkan kon!ek$.D Ara$ 3 (iii) 1. Ara$ 1.1 Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i)ea '!ama )an i$i pen!in 7 )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on. Pema"aman E %'k' Tek$ '5apan 1.#.< Mema"ami lara$ ba"a$a ba i pelba ai ba"an 'n!'k memperole" makl'ma!.0 Men)apa!kan makl'ma! )aripa)a $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )an )i!on!on.9 Ara$ 1 (6i) Ara$ 2 (iii) Men "ar ai Seman a! Ma$&araka! %aik "a!i 8ema" !in %er)ikari #a$i" $a&an #eberanian Pa!rio!i$me #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #ajian Ma$a @epan %elajar ?ara %elajar #on!ek$!'al #e5er)a$an pelba ai Pembelajaran #on!ek$!'al Pembelajaran #on$!r'k!i6i$me #ema"iran %er+ikir PETA I-THINK -P0TA %UI8 -P0TA P.3 Ara$ 1 (iii) 1.1 Ara$ 1 (i) 1.2 Ara$ 1 (ii) (iii) Ara$ 2 (ii) 1. 9.< Men&a!akan pera$aan $e5ara ber!er'$ !eran )an bera)ap !en!an $e$'a!' perkara 'n!'k men ekalkan "'b'n an.i6.2 Ara$ 1 (i) (ii) (iii) 9. 9.< Ara$ 3 (i) (i6) 8PU 9.D Mema"ami )an meneli!i mak$') !er$'ra! )an !er$ira! )aripa)a $e$'a!' ba"an. Ara$ 9.

MINGGU 3$ (1"-1 .1 %a"a ian 1: #eb')a&aan )an Perlan5on an i. .2014) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 3J (222<. Men '!arakan pan)an an 'n!'k mempen ar'"i oran lain.1 %erbi5ara )an mera&' )en an men 'nakan ka!a7 'n kapan )an a&a! &an )apa! memberikan ke$an mem'j'k 'n!'k men)apa!kan $e$'a!'. Ara$ 1 iii. Men'li$ karan an ber)a$arkan ke"en)ak $oalan .2014) Uni! 11 E In)'$!ri Pelan5on an Mala&$ia Taj'k 30.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Mela"irkan i)ea $e5ara !era!'r )an ber!a!$'$ila Men enal pa$!i i)ea '!ama &an !er)apa! )alam !ek$ Men ab'n kan )'a a&a! )en an be!'l . 0ST0TI# 8PU 10.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men5eri!akan $em'la $inop$i$ no6el Menja3ab $oalan-$oalan &an )ikem'kakan )aripa)a pelba ai a$pek $a$!era INT0-P0-S. Pen'li$an #aran an : #aran an %erpan)' ii. Ara$ 1 i. Periba"a$a I1MU 0konomi Sa$!era NI1AI %er!an 'n ja3ab %ekerja$ama #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 #on!ek$!'al Teknolo i Makl'ma! )an #om'nika$i #e5er)a$an pelba ai P0TA I-T8IN# -P0TA P.0 Mema"ami )an memberikan re$pon$ periba)i !en!an kar&a $a$!era i. Si$!em 0jaan iii. . #o$a #a!a 6./01 . MA#1UMAT 8PU 9.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) )apa!K 1. Seb'!an )an In!ona$i i6.MSAS N.3 Men em'kakan $oalan 'n!'k men)apa!kan penjela$an lanj'!.#.NA1 8PU Mem'j'k 'n!'k mempen ar'"i pi"ak lain melak'kan $e$'a!' 8P# D. #.J. 2. Pro$e$ Penerbi!an A&a! ii. Ta!aba"a$a Sin!ak$i$ a. Membina )an men aj'kan $oalan ber5apa" ara$ ren)a" )an !in i 'n!'k men)apa! penjela$an lanj'!. Men enal pa$!i makl'ma! )aripa)a ke"en)ak $oalan.# -P0TA %U1ATAN . Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a iii.0 30.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# 9.

Men!a+$irkan mak$') p'i$i )en an memb'a! in+eren$.0 Men 'a$ai a&a ba"a$a )an lara$ ba"a$a )alam kar&a pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+ 8P# 11.D Men "'raikan mak$')7 a&a ba"a$a )an 'n$'r b'n&i )alam p'i$i.8P# 10.2 Men anali$i$ a&a ba"a$a )an 'n$'re b'n&i )alam kar&a $a$!era $er!a men 'nakann&a )alam pen'li$an krea!i+. Ara$ 2 ii. Men&a!akan $em'la 5eri!a )an mak$') p'i$i )en an men 'nakan perka!aan $en)iri. 40 (2J.2014) Uni! 11 K In)'$!ri Perlan5on an Mala&$ia Taj'k 31. Ara$ 1 6. Ara$ 1 ii.J3.10. Menjela$kan a$pek 3a!ak )an per3a!akan7 la!ar7 plo!7 a&a ba"a$a7 )an $')'! pan)an an )alam kar&a.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men)apa!kan makl'ma! ber)a$arkan iklan pelan5on an Men&a!akan kei$!ime3aan !empa! pelan5on an &an )ipili" Men 'nakan ka!a "'b'n 'n!'k MA#1UMAT 8PU 9. 8P# 10. 11.1 %a"a ian 2 : Mala&$ia $eba ai )e$!ina$i Perlan5on an . Ta!aba"a$a Sin!ak$i$ Pro$e$ penerbi!an a&a!: Pro$e$ pen&'$'nan a&a! $em'la .4 Men&a!akan jeni$7 5irri7 !ema )an per$oalan7 pemikiran7 nilai )an pen ajaran.0 Men)apa! makl'ma! )aripa)a pelba ai $'mber &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on 8P# Men enal pa$!i )an men&a!akan ambaran ke$el'r'"an7 i.

Men)en ar )an men em'kakan per$oalan pokok7 i$i pen!in )an k'ran pen!in )alam pelba ai ba"an i6. Menen!'kan )an men anali$i$ i)ea )an i$i &an berna$ 'n!'k men "a$ilkan kar&a )an p'i$i. Memba5a )en an men 'nakan !eknik l'n5'ran )an imba$an 'n!'k men)apa! +ak!a &an )iperl'kan ii.MSAS An!olo i E Ulan kaji .AN@A -P0TA A1I- 0ST0TI# 8PU 12.)alam pro$e$ pel'a$an a&a! 32.eo ra+i Sa$!era 0konomi Moral ii. Membina a&a! !opik7 a&a! "'raian7 a&a! 5on!o" $e5ara eklek!ik )en an men 'nakan ba"a$a &an !epa! )an in)a". .#o$a #a!a 6. Pen'li$an #aran an : periba"a$a Si$!em %a"a$a Ta!aba"a$a #o$a ka!a #.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Men5eri!akan $em'la $inop$i$ kar&a-kar&a $a!era &an !ela" )ikaji Menja3ab $oalan-$oalan &an )ikem'kakan )aripa)a pelba ai a$pek $a$!era . Ara$ 1 i. Si$!em 0jaan iii.1 %a"a ian 3: Harna-3arni Mala&$ia i. Seb'!an )an In!ona$i i6. I1MU . Ara$ 1 i. Ara$ 2 i. #0MA8I-AN %0-NI1AI TAM%A8 %elajar ?ara %elajar #e5er a$an Pelba ai PETA I-THINK -P0TA %UI8 %0-.bj : Pa)a ak"ir pelajaran7 m'ri) akan )apa!K Menjela$kan mak$') periba"a$a Men ai!kan periba"a$a )en an ke"i)'pan i)ea '!ama )an i$i pen!in )an i$i rele6an !en!an ba"an &an )i)en ar7 )iba5a7 )an )i!on!on.0 Men "a$ilkan pen'li$an krea!i+ )an b'kan krea!i+ 8P# Membina a&a! !opik )an a&a! "'raian 'n!'k membina peren an &an ko"e$i+. NI1AI Pa!rio!ik #a$i" $a&an Pen "ar aan kerja$ama iii.MSAS #. Periba"a$a -1a!i"an i.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 MINGGU 4I! 42 & 43 (%-31.11.11-4.201") .2014) CUTI AKHIR TAHUN 2014 (22.2014) PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014/ULANGKAJI UNTUK PRA PMR/ PRA SPM MINGGU 4"! 4% & 4# (3-21.1.10.