You are on page 1of 12

Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia : Pengajian Pendidikan :1 : 2012/2013 : Kurikulum dan Pengajaran Sains Sekolah Rendah : KRS3013 :3 : Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENYELARAS Nama E-mel No. Telefon No. Bilik : : : : PM DR ABD LATF HAJI GAPOR abd.latif@fppm.upsi.edu.my 015-4811 7482 Kampus SAS Proton City, Blok 07, Aras 1, PR3.

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mel Nombor Telefon No. bilik : : : :

SINOPSIS KURSUS : Kursus membincangkan pelaksanaan kurikulum sains sekolah rendah untuk menjadikan pembelajaran sains menarik. Perbincangan merangkumi menganalisis kurikulum sains,

mengkaji pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran sains, penggunaan pelbagai sumber dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan menilai pembelajaran sains.

Ney York: Pearson Emmer. Pembentangan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI Kuliah Kerja Kursus Petunjuk KOM / / / : KBPM PBPM / / PSK PIM ETIK KU KOM – Kemahiran Berkomunikasi .(7th ed.. Schmidt. E.. (2006). KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah. Lowther. Menyusun atur pengurusan persekitaran untuk pembelajaran sains yang kondusif.H. & Major.Buckingham: Open University Press/SHRE. M. (2000). Perbincangan. D. L. Merekabentuk dan melaksanakan strategi berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Foundations of problem-based learning.D. Evertson. & Moust.M. & Worsham. Projek. Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). J. Factors Affecting Small-Group Tutorial Learning: A Review Research In Problem-based Learning: a Research Perspective on learning Interactions ..T. (C5. Classroom Management for Middle and High School Teachers.E. CS3) 4. & Carey.HASIL PEMBELAJARAN : 1.. Smaldino. J. Carey. J. (C6. Savin-. S. Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM. Kurikulum Standard Sekolah Rendah Modul Pengajaran Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi.O.. C. (2004). W.London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. The systematic design of instruction.L. C. M.CS3) RUJUKAN UTAMA : Dick. Menilai pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah (C6. 6 thEd. H. E. Boston: Pearson. Mengenalpasti masalah dalam perancangan pengajaran sains dan serta mencari alternatif penyelesaiannya. & Russell.) Boston: Pearson. Instructional media and the new technologies for learning (10th edition). (A3) 3. (2005). LS2) 2.. (2012).

00 2.75 1.00 1.00 0 PENGGREDAN KI : .50 2.50 3.00 3.75 3.75 2.KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan / Kerja Kursus Jumlah 100% 100% PENILAIAN GRED KURSUS UPSI Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34 Nilai Gred 4.50 1.

SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki .

Menerangkan maksud sains dan teknologi 2.topic603902.carleton.files/K oedingerCorbett05.harvard.html http://isites. Membincangkan maksud tabii sains 3.edu/fs/d ocs/icb. Menjelaskan maksud kurikulum Kuliah Perbincangan KOM PSK Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Bahagian Pembangunan .JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan kepentingan sains berdasarkan tiga pandangan umum tentangnya.pdf 2 Kurikulum Sains Rendah: KBSR Sekolah 1. http://serc.KBRR. 4. Membincangkan perkaitan di antara sains dan teknologi 5.edu/k12/i ndex. Menghuraikan implikasi kemajuan sains dan teknologi kepada kehidupan manusia sejagat Aktiviti P & P Kuliah Perbincangan KI KOM PSK Rujukan Memahami sains dan teknologi .

Kurikulum Standard Sekolah Rendah Modul Pengajaran Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi.moe.php?option=com_docman&t ask=cat_view&gid=190&Itemid . Menghuraikan maksud pembelajaran sains 3. Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM. http://www.2. http://www.php?option=com_doc man&task=cat_view&gid=1 90&Itemid 3 Kurikulum Sains Sekolah Rendah: KSSR 1. Menghuraikan maksud pembelajaran sains 3.my/bpk /index.gov. Menganalisis keperluan kurikulum sains sekolah rendah KBSR yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 4.moe.gov. Menjelaskan maksud kurikulum 2. Mereka bentuk rancangan pengajaran sains sekolah rendah Kurikulum KPM. Menganalisis keperluan kurikulum sains sekolah rendah KSSR yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Kuliah Perbincangan KOM PSK Kementerian Pelajaran Malaysia (2010).my/bpk/ind ex.

html berasaskan inkuiri . Kurikulum Standard Sekolah Rendah Modul Pengajaran Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi.org/f ileadmin/user_upload/archiv e/publications/EducationalP racticesSeriesPdf/Practice_1 7. 2) Menghuraikan pembelajaran maksud Kuliah Perbincangan Amali KOM PSK http://www.csun. http://serc.edu/k12/i ndex.edu/scienc e/index.carleton.pdf http://www. Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM.html 5 Pendekatan Pengajaran sains Sekolah Rendah 1: Inkuiri 1) Menerangkan am inkuiri.ibe. Mengenalpasti amalan pengajaran pembelajaran di luar negara (Negara maju) Malaysia (2010).Malaysia 4. Mengenalpasti persamaan Kuliah Perbincangan KOM PSK Kementerian Pelajaran Kurikulum Sains Sekolah Rendah: Perbandingan dengan luar negara kandungan kurikulum sains sekolah rendah Malaysia dengan luar negara (Negara maju) 2. Mereka bentuk rancangan pengajaran sains sekolah rendah 4 1.unesco.

edu/hsc/dent al/ccmb/usccsp/AETS99.umb.usc.html http://www.brynmawr. Menghuraikan pembelajaran berasaskan (IBL) pembelajaran berasaskan masalah (PBL).3) Membina pengajaran rancangan 6 Pendekatan Pengajaran Sains Sekolah Rendah 2: PBL dan IBL 1. Membina pengajaran rancangan Kuliah Perbincangan Amali KOM PSK http://www.edu/pbl science.edu/b iology/franklin/InquiryBase dScience. Membina pengajaran rancangan inkuiri dan Kuliah Perbincangan Amali KOM PSK http://www.pdf 7 Pendekatan Pengajaran Sains Sekolah Rendah 3: Koperatif 1.html . Menghuraikan pendekatan koperatif 2. 2.cct.

Menghuraikan pembelajaran kontektual dan eksperimen 2.pdf 9 Pendekatan Pengajaran Sains Sekolah Rendah 6: Kontektual dan Eksperimen 1. Merancang pengajaran Kuliah Perbincangan Amali KOM PSK http://www. D. & Russell. J.D. Boston: Pearson. Kuliah Perbincangan Amali KOM PSK Smaldino. S. 3D dan cetak . Cetak dll.8 Pendekatan Pengajaran Sains Sekolah Rendah 4: Masteri 1.pdf 10 Media Pengajaran Realia. Instructional media and the new technologies for learning (10th edition).edu/hsc/dent al/ccmb/usccsp/AETS99.ibe. Lowther.usc.L.org/f ileadmin/user_upload/archiv e/publications/EducationalP racticesSeriesPdf/Practice_1 7. 3D. Menghuraikan pembelajaran masteri 2. Sains:   Menyatakan maksud media dalam pembelajaran sains Menyatakan kepentingan media pengajaran merujuk media bukan berbantukan komputer seperti Realia.unesco. Membina rancangan pengajaran Kuliah Perbincangan Amali KOM PSK http://www. E..  Menilai pemilihan media dalam pengajaran . (2012).

(2012). S.my/10569/ . 12 Pengurusan Makmal  Menjelaskan maksud pengurusan organisasi pembelajaran sains.  Menjelaskan aspek- Kuliah Perbincangan KOM PSK http://sciencecareers. Instructional media and the new technologies for learning (10th edition).org/tools_tips/how_to_s eries/how_to_manage_a_lab _and_staff http://eprints.utm. Mengintegrasikan media dalam pengajaran dan pembelajaran sains 11 Media Pengajaran Sains: Berbantukan Komputer Kuliah KOM PSK  Menyatakan maksud media pengajaran sains berbantukan komputer. E. Perbincangan Amali    Menyatakan kepentingan media pengajaran Menilai pemilihan media dalam pengajaran Mengintegrasikan media pengajaran berbantukan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran sains Smaldino. Lowther.science mag.L. & Russell. D. J. Boston: Pearson..D.

 Merekabentuk kaedah penilaian yang sesuai untuk sains  pembelajaran Menganalisis dalam dan penyelesaian masalah Schilling.pdf pembelajaran merangka .ibe. L. London: Paul Chapman. W. T. M.  Menghuraikan langkah integrasi makmal sains dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains. and Russell.pdf http://www.pd 13-14 Penilaian Pembelajaran Sains Menjelaskan kepentingan Kuliah KOM penilaian Perbincangan PSK pembelajaran sains.org/f ileadmin/user_upload/archiv e/publications/EducationalP racticesSeriesPdf/Practice_1 7.usc.edu/hsc/dent al/ccmb/usccsp/AETS99..unesco. Harlen. http://www. (1990). Assessing science in the primary classroom: Written Tasks.  Bengkel Merancang penilaian untuk pengajaran dan pemelajaran sains.aspek utama dalam pengurusan makmal sains.  1/Tahap_Kesedaran_Kepenti ngan_Pengurusan_Makmal_ Sains_Dalam_Kalangan_Bak al_Guru_Sains. Hargreaves.

.alternatif pengajaran dalam dan pembelajaran sains.