You are on page 1of 23

RANCANGAN TAHUNAN 2014 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 1

MINGGU 1-2 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 3 NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1 1!1 M"n#ata$an $uantiti %"&ara intuiti' (i) M"n#ata$an $uantiti m"lalui *"rban+ingan ban#a$ atau %"+i$it, %ama ban#a$ atau ti+a$ %ama ban#a$ +an l"bi- atau $urang %"&ara a) .um*ulan #ang m"m*un#ai ban#a$ +an %"+i$it ob/"$ b) M"mban+ing$an +ua $um*ulan %"&ara *a+anan &) Pola #ang b"rlainan +"ngan m"ngguna$an +ua $um*ulan ob/"$ (i) M"nama$an nombor -ingga 1 (a) M"mbilang ob/"$ +alam $um*ulan! (b) M"nama$an nombor bagi $um*ulan ob/"$ %"bagai m"4a$ili $uantiti! 3 KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng-a%il$an i+"a m"lalui *"m"r-atian, +an m"n#ata$an i+"a %"&ara li%an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"$"r/a%ama +alam $um*ulan +an b"rani m"mbuat $"*utu%an BBM: Ob/"$ %"b"nar, $a+ gambar +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 0-1 (ru/u$ Mo+ul) KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat *"rban+ingan m"lalui *"m"r-atian, m"ng-a%il$an i+"a b"rma$na +an m"nt"r/"ma-$an i+"a m"lalui *"nuli%an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: ."r/a%ama, b"r+i%i*lin, tolongm"nolong, b"rtanggung/a4ab, #a$in +iri! BBM: Guli, bi/i %aga, $a&ang tana-, $a+ imba%an, lam*iran A +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 15-16 (ru/u$ Mo+ul) BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN

2

1!2 M"nama +an m"n"ntu$an nilai!

1

MINGGU 0

BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1!2 M"nama +an m"n"ntu$an nilai!

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) M"nama$an nombor -ingga 1 3 (&) M"mban+ing$an +ua $um*ulan ob/"$ untu$ m"n"ntu$an $um*ulan l"biatau $urang %atu -ingga %"mbilan! (+) M"nama$an ang$a!

CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat *"rban+ingan m"lalui *"m"r-atian, m"ng-a%il$an i+"a b"rma$na +an m"nt"r/"ma-$an i+"a m"lalui *"nuli%an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: ."r/a%ama, b"r+i%i*lin, tolongm"nolong, b"rtanggung/a4ab, #a$in +iri! BBM: Guli, bi/i %aga, $a&ang tana-, $a+ imba%an, lam*iran A +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 15-16 (ru/u$ Mo+ul) KREATIVITI DAN INOVASI: M"nt"r/"ma-$an i+"a $"*a+a b"ntu$ $on$rit, m"mbuat *"rban+ingan m"lalui *"m"r-atian +an m"n#u%un ma$lumat i$ut $rit"ria! TMK: Muri+ m"ngguna$an aba&u% bagi m"4a$il$an nombor! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"$"r/a%ama +alam $um*ulan +an b"rani m"n#ata$an i+"a! BBM: .om*ut"r, $a+ nombor, aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 2325 (ru/u$ Mo+ul)

5

(ii) M"n"ntu$an nilai nombor -ingga 1 3 (a) M"nun/u$$an $uantiti bagi m"ngguna$an ob/"$ %"b"nar, gambar, gari% nombor +an aba$u% 231! (b) M"ma+an$an $um*ulan ob/"$ +"ngan nombor! (&) M"mban+ing$an nilai +ua nombor +an m"n#ata$an -ubungann#a 7l"bi- +ari*a+a8 +an 7$urang +ari*a+a8!

2

$a+ gambar +an $a+ ang$a m"ngi$ut t"rtib m"nai$ +an t"rtib m"nurun! (") M"mban+ing$an +ua nombor +an m"n#"but %"barang nombor #ang t"rl"ta$ +i antaran#a! CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: M"nt"r/"ma-$an i+"a $"*a+a b"ntu$ $on$rit.om*ut"r. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 3232 (ru/u$ Mo+ul) 3 . $a+ nombor. m"n#u%un ma$lumat m"ngi$ut $rit"ria! TMK: Muri+ m"ngguna$an aba$u% bagi m"4a$il$an nombor! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"$"r/a%ama +alam $um*ulan +an b"rani m"n#ata$an i+"a! BBM: .om*ut"r. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 2325 (ru/u$ Mo+ul) 9 1!3 M"nuli% nombor! (i) M"nuli% nombor -ingga 1 +alam3 (a) Ang$a (b) P"r$ataan KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat *"m"r-atian +an anali%i%. m"mbuat *"rban+ingan m"lalui *"m"r-atian +an m"n#u%un ma$lumat i$ut $rit"ria! TMK: Muri+ m"ngguna$an aba&u% bagi m"4a$il$an nombor! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"$"r/a%ama +alam $um*ulan +an b"rani m"n#ata$an i+"a! BBM: . $a+ nombor.MINGGU 6 BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1!2 M"nama +an m"n"ntu$an nilai! STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (ii) M"n"ntu$an nilai nombor -ingga 1 3 (+) M"n#u%un $um*ulan ob/"$.

bu$u.MINGGU 1 BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1!2 M"l"ng$a*$an %"barang rang$aian nombor! STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) M"mbilang nombor +alam ling$ungan 1 %"&ara3 (a) Satu-%atu (b) Dua-+ua t"rtib m"nai$ +an m"nurun +"ngan m"ngguna$an *"lbagai ob/"$ +an gari% nombor! CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: M"nggun$ana +"ria. $a+ nombor -1 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 2 -21 (ru/u$ Mo+ul) 4 . m"nggabung /alin b"r+a%ar$an ma$lumat #ang a+a +an m"n#u%un ma$lumat m"ngi$ut &rit"ria! TMK: M"mbilang nombor b"r*an+u$an gari% nombor #ang +i%"+ia$an +alam b"ntu$ Po4"r Point! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: :a$in *a+a +iri %"n+iri +an b"r+i%i*lin! BBM: Guli. *"n%"l. gari% nombor.

$a+ nombor -1 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 2 -21 (ru/u$ Mo+ul) 11 12 U<IAN 1 (ii) M"l"ng$a*$an %"barang rang$aian nombor +alam ling$ungan 1 %"&ara3 (a) Satu-%atu (b) Dua-+ua t"rtib m"nai$ +an m"nurun! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng-ubung$ait. m"nggabung /alin b"r+a%ar$an ma$lumat #ang a+a +an m"n#u%un ma$lumat m"ngi$ut &rit"ria! TMK: M"mbilang nombor b"r*an+u$an gari% nombor #ang +i%"+ia$an +alam b"ntu$ Po4"r Point! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: :a$in *a+a +iri %"n+iri +an b"r+i%i*lin! BBM: Guli.ima-lima (+) S"*ulu--%"*ulut"rtib m"nai$ +an m"nurun +"ngan m"ngguna$an *"lbagai ob/"$ +an gari% nombor! CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: M"nggun$ana +"ria. bu$u.MINGGU 1 BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1!2 M"l"ng$a*$an %"barang rang$aian nombor! STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) M"mbilang nombor +alam ling$ungan 1 %"&ara3 (&) . gari% nombor. m"n#u%un ma$lumat +an m"mbuat %"$u"n! TMK: M"l"ng$a*$an gari% nombor #ang +i%"+ia$an +alam b"ntu$ Po4"r Point! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Si$a* $"r/a%ama %"ma%a m"n/alan$an a$ti=iti b"r$um*ulan! BBM: Gari% nombor. $a+ nombor 1-1 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 2526 (ru/u$ Mo+ul) 5 . *"n%"l.

m"ng"nal*a%ti &iri. +"$a$-+"$a$.MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN CUTI PENGGAL PERTAMA 13 NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1 1!2 M"l"ng$a*$an %"barang rang$aian nombor! (ii) M"l"ng$a*$an %"barang rang$aian nombor +alam ling$ungan 1 %"&ara3 (&) . m"n#u%un ma$lumat m"ngi$ut $rit"ria +an m"ngimba% $"mbali i+"a ! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Di%i*lin +iri! BBM: Aba$u% 231.ima-lima (+) S"*ulu--%"*ulut"rtib m"nai$ +an m"nurun! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng-ubung$ait. m"n#u%un ma$lumat +an m"mbuat %"$u"n! TMK: M"l"ng$a*$an gari% nombor #ang +i%"+ia$an +alam b"ntu$ Po4"r Point! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Si$a* $"r/a%ama %"ma%a m"n/alan$an a$ti=iti b"r$um*ulan! BBM: Gari% nombor. $a+ nombor 1-1 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 2526 (ru/u$ Mo+ul) 12 1!0 M"n"ntu$an nilai t"m*at bagi nombor! (i) M"n#ata$an nilai t"m*at bagi %"barang nombor -ingga 1 ! (ii) M"n#ata$an nilai +igit bagi %"barang nombor -ingga 1 ! (iii) M"n#ata$an nilai t"m*at +an nilai +igit bagi %"barang nombor +"ngan m"ngguna$an aba$u% 231! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ngguna$an alat (+"$a$-+"$a$). $a+ imba%an +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 03-00 (ru/u$ Mo+ul) 6 . blo$ a%a%.

t"r+"$at +"ngan m"ngguna$an gari% nombor! KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat *"ng-am*iran +an *"nganggaran. m"mbina *"ma-aman m"lalui alat #ang b"r%"%uaian +an *"m"r-atian %itua%i %"$"liling! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani +an %i$a* $"r/a%ama! BBM: D"$a$-+"$a$.MINGGU 10 BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1!5 M"nganggar! STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) M"mb"ri anggaran bilangan ob/"$ #ang muna%aba. b"$a% #ang b"rlainan %ai>. gari% nombor +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 56-59 (ru/u$ Mo+ul) 7 .+ari*a+a8 +an 7$urang +ari*a+a8! CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat in'"r"n% +an m"mbuat *"nganggaran m"lalui *"m"r-atian! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: M"mu*u$ %i$a* ingin ta-u +an b"r+i$ari! BBM: Guli atau ob/"$ %"$"liling $"la%. $a+ gambar +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 01-51 (ru/u$ Mo+ul) 15 NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1 1!6 M"mbun+ar$an nombor bulat! (i) M"mbun+ar$an nombor bulat $"*a+a *ulu.+"ngan (a) M"n#ata$an $uantitin#a! (b) M"ngguna$an *"r$ataan 7l"bi.

m"nilai i+"a %"&ara $riti% +an m"nguba.MINGGU 16 BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Hingga 1 STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1!9 M"l"ng$a*$an *ola nombor! STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) M"ng"nal *a%ti *ola bagi %iri nombor #ang +ib"ri! (ii) M"l"ng$a*$an *"lbagai *ola nombor #ang mu+a-! CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: M"n&ari -ubung$ait. blo$ 4arna. m"ng"%an %"bab +an m"nguba.+ua nombor! (iii) S"narai$an $ombina%i +ua nombor bagi /umla. $a+ gambar +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 93-95 (ru/u$ Mo+ul) ?UTI PERTENGAHAN TAHUN 8 ."t"litian +an &"$a*! BBM: Gari% nombor.SR 1 M"n#ata$an *a%angan nombor bagi /umla.+an Tola$ 2!1 M"ng"nal *a%ti *a%angan nombor untu$ m"mb"ntu$ %atu nombor #ang b"r$aitan! (i) P. gula-gula.nombor #ang +ib"ri! (ii) M"n#"but /umla. %i$a* ingin m"n&uba +an ti+a$ *utu% a%a! BBM: Guli. bong$a.nombor +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 62-66 (ru/u$ Mo+ul) 19 11 .%uai i+"a! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: :a$in.2 NOMBOR DAN OPERASI Tamba.nombor #ang +ib"ri! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng-a%il$an i+"a +ari *"m"r-atian.%uai i+"a! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: .

'"nom"na +a*atan ma$na. tola$ +an %ama +"ngan! CATATAN KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng-a%il$an i+"a +ari *"m"r-atian. m"mbuat *"r$aitan +an m"nguba. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 15-16. $"r/a%ama +an &"$al! TMK: P"nggunaan Po4"r Point BBM: Guli.%uai i+"a! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: :a$in.a+ gambar.+alam ling$ungan 1 ! (i) Tamba.+an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 1 -11 (ru/u$ Mo+ul) 22 2!3 Tamba. $"%unggu-an +an %i'at ti+a$ *utu% a%a! M"ngait$an *"namba-an +alam a$ti=iti /ual b"li barang! BBM: .MINGGU 21 BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI Tamba. gula-gula. $a+ %imbol @A. $a+ %#mbol @AB. *ra$ti$$an *ro%"% $r"ati' untu$ m"ng-a%il$an i+"a %"&ara b"rt"ru%an! TMK: P"nggunaan Po4"r Point +an aba$u% bagi *"namba-an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n&uba. $a+ gambar. $a+ *"r$ataan. $"t"litian. blo$ 4arna. tola$ +an %ama +"ngan! (iii) M"ngguna$an %imbol tamba-.+alam ling$ungan 'a$ta a%a%3 (a) M"n#ata$an %"&ara %*ontan 'a$ta a%a% tamba-! (b) M"ngguna$an %trat"gi t"rt"ntu bagi m"mbina +an m"n#ata$an 'a$ta a%a% tamba-! (&) M"ngguna$an aba$u% 231 untu$ m"4a$il$an *"ngiraan tamba-! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ngimba% $"mbali i+"a. 1 9-112 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 9 .+an Tola$ STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 2!2 M"ng"nal %imbol! STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) M"ngguna +an m"m*"lbagai$an *"rb"n+a-araan $ata #ang r"l"=an +alam $ont"$% tamba+an tola$! (ii) M"m*"r$"nal$an %imbol bagi tamba-.

a+ gambar.23 NOMBOR DAN OPERASI Tamba. *ra$ti$$an *ro%"% $r"ati' untu$ m"ng-a%il$an i+"a %&ra b"rt"ru%an! TMK: P"nggunaan Po4"r Point +an aba$u% bagi *"namba-an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n&uba. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 15-16. $"t"litian. $"%unggu-an +an %i'at ti+a$ *utu% a%a! M"ngait$an *"namba-an +alam a$ti=iti /ual b"li barang! BBM: .+alam ling$ungan 1 ! Murid berupaya untuk… (ii) Tamba. 1 9-112 (ru/u$ Mo+ul) KREATIVITI DAN INOVASI: M"ngimba% $"mbali i+"a. $"t"litian.+alam ling$ungan 1 3 (a) M"la$%ana$an *"ngiraan tamba-! (b) M"ngguna$an aba$u% 231 untu$ m"4a$il$an *"ngiraan tamba-! (&) M"ngguna$an %trat"gi *"ngiraan %"&ara m"ntal bagi *"namba-an! 22 2!3 Tola$ +alam ling$ungan 1 ! (i) Tola$ +alam ling$ungan 'a$ta a%a%3 (a) M"n#ata$an %"&ara %*ontan 'a$ta a%a% tola$! (b) M"ngguna$an %trat"gi t"rt"ntu bagi m"mbina +an m"n#ata$an 'a$ta a%a% tola$! (&) M"ngguna$an aba$u% 231 untu$ m"4a$il$an *"ngiraan tola$! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ngimba% $"mbali i+"a.+an Tola$ Murid dibimbing untuk… 2!3 Tamba. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 1 2-1 3. $a+ %#mbol @AB. 116-12 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 10 . $a+ %#mbol @AB.a+ gambar. *ra$ti$$an *ro%"% $r"ati' untu$ m"ng-a%il$an i+"a %"&ara b"rt"ru%an! TMK: P"nggunaan Po4"r Point +an aba$u% bagi *"nola$an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n&uba. $"%unggu-an +an %i'at ti+a$ *utu% a%a! M"ngait$an *"nola$an +alam a$ti=iti /ual b"li barang! BBM: .

$"t"litian. $"%unggu-an +an %i'at ti+a$ *utu% a%a! M"ngait$an *"nola$an +alam a$ti=iti /ual b"li barang! BBM: .+an Tola$ 2!3 Tola$ +alam ling$ungan 1 ! (ii) Tola$ +alam ling$ungan 1 3 (a) M"la$%ana$an *"ngiraan tola$! (b) M"ngguna$an aba$u% 231 untu$ m"4a$il$an *"ngiraan tola$! (&) M"ngguna$an %trat"gi *"ngiraan %"&ara m"ntal bagi *"nola$an! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ngimba% $"mbali i+"a.a+ gambar. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 1 2-1 3. $a+ %#mbol @AB. 116-12 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 11 . *ra$ti$$an *ro%"% $r"ati' untu$ m"ng-a%il$an i+"a %"&ara b"rt"ru%an! TMK: P"nggunaan Po4"r Point +an aba$u% bagi *"nola$an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n&uba.20 NOMBOR DAN OPERASI Tamba.

+an Tola$ 2!2 M"mbina +an m"n#"l"%ai$an ma%ala#ang m"libat$an %itua%i &"rita bagi o*"ra%i tamba-! (i) M"r"$a &"rita ma%ala.tamba+alam ling$ungan 1 ! (ii) M"n#"l"%ai$an ma%ala. b"rtanggung/a4ab t"r-a+a* $"*utu%an +an b"rani m"ngambil ri%i$o! BBM: .tamba#ang m"libat$an %itua%i -arian! KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat %imula%i.tambam"lalui %imula%i atau mo+"l %itua%i! (iii) M"n#"l"%ai$an ma%ala. m"mbuat *"m"r-atian +an anali%i% i+"a untu$ m"ng"nal*a%ti ma%ala.+an m"n#"l"%ai$ann#a %"rta *ra$ti$$an *ro%"% $r"ati' untu$ m"ng-a%il$an i+"a %"&ara b"rt"ru%an! TMK: P"nggunaan Po4"r Point +an untu$ *a*aran gambar +an a#at mat"mati$ %"rta *"nggunaan aba$u% bagi *"ngiraan *"namba-an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n#ata$an i+"a.25 NOMBOR DAN OPERASI Tamba."mbaran $"r/a mu$a %urat 122-120 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 12 .

tola$ +alam ling$ungan 1 ! (ii) M"n#"l"%ai$an ma%ala. &"rmat +an %aling b"r$ong%i +"ngan ra$an! BBM: Bua. 7%"*aru-8 +an 7%u$u8 +"ngan m"ngguna$an ba-an $on$rit.tola$ m"lalui %imula%i atau mo+"l %itua%i! (iii) M"n#"l"%ai$an ma%ala."*al. gambar +an li*atan $"rta%! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng"nal*a%ti &iri.+an Tola$ 2!2 M"mbina +an m"n#"l"%ai$an ma%ala#ang m"libat$an %itua%i &"rita bagi o*"ra%i tola$! (i) M"r"$a &"rita ma%ala. $"$.tola$ #ang m"libat$an %itua%i -arian! KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat %imula%i. b"rtanggung/a4ab t"r-a+a* $"*utu%an +an b"rani m"ngambil ri%i$o! 29 NOMBOR DAN OPERASI P"&a-an 3!1 M"ng"nal *a%ti $on%"* %atu *"r+ua +an %atu *"r"m*at! (i) M"ng"nal *a%ti %atu *"r+ua +an %atu *"r"m*at +"ngan m"nguna$an *"r$ataan 7%"t"nga-8. m"mbuat *"m"r-atian +an anali%i% i+"a untu$ m"ng"nal*a%ti ma%ala.+an m"n#"l"%ai$ann#a %"rta *ra$ti$$an *ro%"% $r"ati' untu$ m"ng-a%il$an i+"a %"&ara b"rt"ru%an! TMK: P"nggunaan Po4"r Point +an untu$ *a*aran gambar +an a#at mat"mati$ %"rta *"nggunaan aba$u% bagi *"ngiraan *"namba-an! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n#ata$an i+"a. m"n"ro$ai +an m"n&ari ma$na m"lalui *"ngalaman +an *"m"r-atian! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: . $"rta% A2 atau $"rta% lu$i%an +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 13 -133 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 13 ."t"litian.26 NOMBOR DAN OPERASI Tamba.

t"liti.+an b"r%#u$ur! KEUSAHAWANAN: M"ngait$an *"nggunaan 4ang +alam a$ti=iti /ual b"li! BBM: Cang %#iling +an 4ang $"rta%. /imat &"rmat. /u/ur. $a+ gambar. m"nt"r/"mai+"a.21 NOMBOR DAN OPERASI Cang Hingga RM1 2!1 M"ng"nal *a%ti ringgit +an %"n! (i) M"ng"nal *a%ti mata 4ang Mala#%ia +alam b"ntu$ %#iling +an 4ang $"rta%! (ii) M"4a$il$an nilai 4ang3 (a) S"n -ingga RM1! (b) Ringgit -ingga RM1 ! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng"nal*a%ti &iri. amana. 10 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 14 . m"ng-ubung$ait +an m"nganali%i% *"r%amaan +an *"rb">aan! TMK: P"nggunaan Po4"r Point +an aba$u% bagi m"4a$il$an nilai 4ang! NILAI MURNI DAN SIKAP B"$"r/a%ama. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 12 .

$a+ gambar. /u/ur.+an b"r%#u$ur! KEUSAHAWANAN: M"ngait$an *"nggunaan 4ang +alam a$ti=iti /ual b"li! BBM: Cang %#iling +an 4ang $"rta%. m"nt"r/"mai+"a. amana. 10 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 15 . m"ng-ubung$ait +an m"nganali%i% *"r%amaan +an *"rb">aan! TMK: P"nggunaan Po4"r Point +an aba$u% bagi m"4a$il$an nilai 4ang! NILAI MURNI DAN SIKAP B"$"r/a%ama. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 12 .3 NOMBOR DAN OPERASI Cang Hingga RM1 2!1 M"ng"nal *a%ti ringgit +an %"n! (iii) M"4a$il$an nilai 4ang +"ngan m"ngguna$an aba$u% 231! (i=) M"nu$ar 4ang3 (a) S#iling -ingga 1 ringgit! (b) Ringgit -ingga RM1 ! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng"nal*a%ti &iri. t"liti. /imat &"rmat.

$a+ gambar.4ang! NILAI MURNI DAN SIKAP <u/ur.b"r$aitan tuga%an +an m"m*ra$ti$$an *"n#"l"%aian ma%ala-! TMK: P"nggunaan aba$u% bagi *"ngiraan tamba.m"libat$an 4ang +"ngan m"ngguna$an aba$u% 231! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ngimba% $"mbali i+"a. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 105 D 109 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 16 .m"libat$an 4ang! (i) Tamba-3 (a) S"n -ingga RM1! (b) Ringgit -ingga RM1 ! (ii) Tamba. *"n%"l.31 NOMBOR DAN OPERASI Cang Hingga RM1 2!2 Tamba. *"mbari%. m"mb"r *"lbagai &onto. t"liti +an bantu-m"mbantu! KEUSAHAWANAN: M"ngait$an *"nggunaan 4ang +alam a$ti=iti /ual b"li! BBM: Cang %#iling +an 4ang $"rta%. ob/"$ %"*"rti bu$u.

ob/"$ %"*"rti bu$u. *"n%"l.b"r$aitan tuga%an +an m"m*ra$ti$$an *"n#"l"%aian ma%ala-! TMK: P"nggunaan aba$u% bagi *"ngiraan tola$ 4ang! NILAI MURNI DAN SIKAP <u/ur. t"liti +an bantu-m"mbantu! KEUSAHAWANAN: M"ngait$an *"nggunaan 4ang +alam a$ti=iti /ual b"li! BBM: Cang %#iling +an 4ang $"rta%. *"mbari%. $a+ imba%an nama bulan +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 162. aba$u% 231 +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 150-156 (ru/u$ Mo+ul) 33 SU.a+ imba%an nama -ari.ATAN DAN GEOMETRI Ma%a +an Ca$tu 0!1 M"nama$an -ari +an bulan +an m"n"rang$an a$ti=iti %"/a/ar +"ngan -ari *"r%"$ola-an! (i) M"n#ata$an 4a$tu +alam %"-ari! (ii) M"n#ata$an +alam urutan *"ri%ti4a +alam %"-ari (*a+a -ari *"r%"$ola-an %a-a/a) KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng"nal*a%ti &iri +an %itua%i. m"n/ana i+"a %"rta m"mbuat %"$u"n! TMK: Pa*aran Po4"r Point! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: . m"mb"r *"lbagai &onto. 161-19 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 17 ."r/a%ama. $a+ gambar.32 NOMBOR DAN OPERASI Cang Hingga RM1 2!2 Tola$ m"libat$an 4ang! (i) Tola$3 (a) S"n -ingga RM1! (b) Ringgit -ingga RM1 ! (ii) Tola$ m"libat$an 4ang +"ngan m"ngguna$an aba$u% 231! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ngimba% $"mbali i+"a. +i%i*lin +an b"r%#u$ur! BBM: . 165. $a+ gambar.

m"mbuat *"m"r-atian %"$"liling +an m"ngguna$an alat b"r*an+u$an *ro%"+ur t"rt"ntu! TMK: Pa*aran Po4"r Point +an muri+ m"lu$i% /arum /am +an /arum minit +"ngan m"ngguna$an *"ri%ian Paint! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: T"*ati ma%a. 161-19 (ru/u$ Mo+ul) 30 SU. $a+ gambar a$ti=iti -arian +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 11 D 110 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 18 ."r/a%ama. b"r%#u$ur ata% %"gala ni$mat +an b"rtanggung/a4ab! BBM: <am analog./am %a-a/a +"ngan m"ngguna$an /am analog! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ngimba% $"mbali i+"a. $a+ gambar.ATAN DAN GEOMETRI Ma%a +an Ca$tu 0!1 M"nama$an -ari +an bulan +an m"n"rang$an a$ti=iti %"/a/ar +"ngan -ari *"r%"$ola-an! (iii) M"nama$an -ari +alam %"minggu m"ngi$ut urutan! (i=) M"nama$an bulan +alam %"ta-un! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng"nal*a%ti &iri +an %itua%i.CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 32 SU. m"n/ana i+"a. m"n/ana i+"a %"rta m"mbuat %"$u"n! TMK: Pa*aran Po4"r Point! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: . +i%i*lin +an b"r%#u$ur! BBM: . $a+ imba%an nama bulan +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 162.ATAN DAN GEOMETRI Ma%a +an Ca$tu 0!2 M"n#"but +an m"nuli% 4a$tu! (i) M"ng"nal *a%ti +an m"n#ata$an 7%"t"nga-8 +an 7%atu *"r"m*at8 b"r+a%ar$an mu$a /am! (ii) M"n#"but +an m"nuli% 4a$tu +alam /am +an %"t"nga.a+ imba%an nama -ari. 165.

m"n/ana i+"a +an m"ng-ubung$ait i+"a +"ngan *"ng"ta-uan %"+ia a+a! TMK: Pa*aran Po4"r Point %"rta muri+ m"mbuat lati-an Po4"r Point +an Cor+! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n&uba.ATAN DAN GEOMETRI Pan/ang 5!1 M"ngguna$an unit r"lati' untu$ m"ngu$ur *an/ang! (i) M"mbuat *"ngu$uran ob/"$ m"ngguna$an unit bu$an *ia4ai! (ii) M"mban+ing +ua atau l"biu$uran ob/"$ m"ngguna$an unit bu$an *ia4ai! (iii) M"ngguna$an +an m"m*"lbagai$an *"rb"n+a-araan $ata u$uran *an/ang +alam $ont"$%! KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat *"rban+ingan. m"mbuat *"m"r-atian +"ngan m"ngguna$an alat +an *ro%"+ur t"rt"ntu.35 SU. bu$u.a+ gambar. $a+ imba%an. t"liti +an $r"ati'! BBM: .*"n%"l +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 111-2 1 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 19 . ob/"$ %"*"rti *"mbari%. *"nga%a. *"ma+am. $li* $"rta%.

%i'at ingin ta-un. &a4an +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 213 (ru/u$ Mo+ul) CATATAN MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… 20 . m"mbuat in'"r"n%. m"mban+ing. $r"ati' +an ti+a$ *utu% a%a! BBM: .a+ imba%an. ob/"$ %"*"rti *"mbari%. %i'at ingin ta-u.a+ imba%an. m"ng-ubung$ait i+"a +"ngan *"ng"ta-uan %"+ia a+a +an m"mbuat $"*utu%an t"ntang %int"%i% a$-ir! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n&uba. $a+ gambar. bal+i.36 SU. bu$u. botol air *"lbagai %ai>. *"ma+am. $r"ati' +an ti+a$ *utu% a%a! BBM: .*"n%"l +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 2 5-2 9 (ru/u$ Mo+ul) 39 SU. m"mbuat in'"r"n%. *"nga%a.ATAN DAN GEOMETRI Timbangan 6!1 M"ngguna$an unit r"lati' untu$ timbangan! (i) M"mbuat timbangan ob/"$ b"r$aitan /i%im m"ngguna$an unit bu$an *ia4ai! (ii) M"mban+ing +ua atau l"bitimbangan ob/"$ m"ngguna$an unit bu$an *ia4ai! (iii) M"ngguna$an +an m"m*"lbagai$an *"rb"n+a-araan $ata timbangan +alam $ont"$%! KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat *"m"r-atian. m"ng-ubung$ait i+"a +"ngan *"ng"ta-uan %"+ia a+a +an m"mbuat $"*utu%an t"ntang %int"%i% a$-ir! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: B"rani m"n&uba.ATAN DAN GEOMETRI I%i*a+u ?"&air 9!1 M"ngguna$an unit r"lati' untu$ i%i*a+u &"&air! (i) M"la$u$an a$ti=iti #ang b"r$aitan +"ngan i%i*a+u &"&air m"ngguna$an unit bu$an *ia4ai! (ii) M"mban+ing$an +ua atau l"bib"$a% &"&air m"ngguna$an unit bu$an *ia4ai! (iii) M"ngguna$an +an m"m*"lbagai$an *"rb"n+a-araan $ata i%i*a+u &"&air +alam $ont"$%! KREATIVITI DAN INOVASI: M"mbuat *"m"r-atian. $li* $"rta%. m"mban+ing. g"la%.

%ilin+"r +an %'"ra! (ii) M"m*"ri-al$an *"rmu$aan. m"m*ra$ti$$an *ro%"% $r"ati' untu$ m"ng-a%il$an i+"a %"&ara %*ontan! TMK: M"lu$i% +an m"mbina b"ntu$ 3D +"ngan m"ngguna$an *"ri%ian Cor+ (S-a*"%)! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: . ob/"$ +i %"$"liling $"la%. b"ri *"lbagai &onto. *irami+ ta*a$ %"gi"m*at %ama. ob/"$ 3D.(2011) 31 SU. ti+a$ *utu% a%a.a+ imba%an. *"$a t"r-a+a* *"r%"$itaran! BBM: . %i%i +an bu&u bagi b"ntu$ 3D! (iii) M"n#u%un ob/"$ m"ngi$ut *ola! (i=) M"mbina mo+"l 3D +an m"n"rang$ann#a! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng"nal*a%ti &iri +an %itua%i %"$"liling.b"r$aitan tuga%an. $on. $ubu%.ATAN DAN GEOMETRI Ruang 1!1 M"ng"nal *a%ti b"ntu$ tiga +im"n%i (3D)! (i) M"nama$an b"ntu$ $uboi+.r"ati'. $a+ gambar +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 216 D 221 (ru/u$ Mo+ul) MINGGU / BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… CATATAN 21 . m"ngimba% $"mbali i+"a. b"rani m"n&uba.

m"m*ra$ti$$an *ro%"% $r"ati' untu$ m"ng-a%il$an i+"a %"&ara b"rt"ru%an! TMK: M"lu$i% +an m"mbina b"ntu$ 2D +"ngan m"ngguna$an *"ri%ian Cor+ (S-a*"%)! NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: . 23 . ob/"$ +i %"$"liling $"la%.a+ imba%an.r"ati'. m"ngimba% $"mbali i+"a. 230-235 (ru/u$ Mo+ul) • T"rta$lu$ $"*a+a *in+aan ta$4im %"$ola. bu&u +an l"ng$ung bagi b"ntu$ 2D! iii) M"n#u%un b"ntu$ 2D m"ngi$ut *ola! (i=) M"ng-a%il$an &ora$ b"ra%a%$an b"ntu$ 2D! KREATIVITI DAN INOVASI: M"ng"nal*a%ti &iri +an %itua%i %"$"liling. b"ri *"lbagai &onto. %"gi"m*at t"*at.2 1!2 M"ng"nal *a%ti b"ntu$ +ua +im"n%i (2D)! (i) M"nama$an b"ntu$ %"gi"m*at %ama. %"gitiga +an bulatan! (ii) M"m*"ri-al$an gari% luru%. %i%i. $a+ gambar +an l"mbaran $"r/a mu$a %urat 220-225.b"r$aitan tuga%an.ma%ing-ma%ing CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) 22 . ti+a$ *utu% a%a. *"$a t"r-a+a* *"r%"$itaran +an b"$"r/a%ama! BBM: . ob/"$ 2D. b"rani m"n&uba.

KSSR MATEMATIK TAHUN 1 (2011) Bi+ang 3 Ta/u$ 3 Nombor Dan O*"ra%i Nombor bulat -ingga 1 3 Muri+ +ibimbing untu$3 1!1 M"n#ata$an $uantiti %"&ara intuiti' Muri+ b"ru*a#a untu$3 (i) M"n#ata$an $uantiti m"lalui *"rban+ingan ban#a$ atau %"+i$it.atau $urang %"&ara3 a) . 3 . %ama ban#a$ atau ti+a$ %ama ban#a$ +an l"bi.um*ulan #ang m"m*un#ai ban#a$ +an %"+i$it ob/"$ b) M"mban+ing$an +ua $um*ulan %"&ara *a+anan Stan+ar+ .r"ati=iti +an ino=a%i (Ea%a P"r%"+iaan +an Ea%a Imagina%i) 30 A 2 muri+ m"ngua%ai $"ma-iran #ang +ib"ri +"ngan bimbingan guru Im*a$ 3 23 .an+ungan Stan+ar+ P"mb"la/aran 3 A$ti=iti 3 1) Muri+ m"mbuat *"rban+ingan ban#a$ atau %"+i$it ob/"$ #ang +itun/u$$an 2) Muri+ m"mbuat *"rban+ingan %ama ban#a$ atau ti+a$ %ama ban#a$! 3) Muri+ m"mbuat lati-an b"rtuli% EM.