You are on page 1of 87

LAMPIRAN A JAWAPAN SOALAN PENILAIAN KENDIRI BAB 1 SPK 1.1 1.

Perakaunan dikenali sebagai bahasa perniagaan kerana perakaunan menggunakan perkataan dan nombor untuk menyampaikan maklumat kewangan kepada pemilik, pihak pengurusan, pelabur, pemiutang, agensi kerajaan dan lain-lain pembuat keputusan. Perakaunan kewangan bertujuan untuk menyediakan maklumat kepada pengguna luaran selain daripada pengguna dalaman. Perakaunan pengurusan bertujuan untuk menyediakan maklumat kepada pengguna dalaman sahaja. MACPA memainkan peranan penting dalam pembangunan piawaian perakaunan dan pengauditan di Malaysia di mana ia akan menyemak dan menetapkan panduan ke atas penggunaan piawaian perakaunan antarabangsa (IAS) dan piawaian pengauditan antarabangsa (ISA) di Malaysia dan membentuk piawaian perakaunan dan pengauditan yang dapat memenuhi kehendak perniagaan tempatan dan undang-undang di Malaysia. Ini terbukti dengan penerbitan tidak kurang daripada lapan puluh piawaian dan panduan perakaunan dan pengauditan. Tiga jenis perniagaan yang berasaskan kepada keuntungan ialah perniagaan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad. (i) (ii) (iii) (iv) Firma perakaunan Pengedar kereta Kedai telekom Pengilang kereta Perniagaan perkhidmatan Perniagaan perdagangan Perniagaan perkhidmatan Perniagaan perkilangan

2.

3.

4. 5.

6.

Untuk menjadi berguna, maklumat perakaunan perlu mempunyai beberapa ciri kualitatif yang lain seperti mudah difahami, relevan, kesemasaan, boleh dipercayai dan boleh dibandingkan. Pengguna maklumat perakaunan boleh dikelaskan kepada dua, iaitu pengguna dalaman yang terdiri daripada pemilik dan pihak pengurusan dan pengguna luaran yang terdiri daripada pelabur, pemiutang, agensi kerajaan, organisasi bukan untung, pekerja dan kesatuan sekerja dan lain-lain.
449

7.

SPK 1.2 1. Cabang perakaunan yang bertujuan untuk menyediakan maklumat kewangan yang diperlukan oleh pengguna luaran untuk membuat keputusan. 2. Perniagaan yang dimiliki oleh pemegang saham tetapi diuruskan oleh lembaga pengarah. 3. Satu sistem maklumat yang mengukur aktiviti perniagaan, memproses data berkenaan aktiviti perniagaan ini ke dalam bentuk laporan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pembuat keputusan. 4. Cabang perakaunan yang bertujuan untuk menyediakan maklumat kewangan yang diperlukan oleh pihak pengurusan untuk membuat keputusan. 5. Perniagaan yang dimiliki atau diuruskan oleh dua atau lebih ahli. 6. Perniagaan yang dimiliki dan diuruskan oleh seorang pemilik sahaja. 7. Bahagian perakaunan yang hanya melibatkan proses perekodan urus niaga. 8. Badan profesional perakaunan di Malaysia yang berfungsi untuk menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi akauntan atau ahli. SPK 1.3 1. 2. 3. 4. C B D C
450

(i)

Perakaunan

3

(ii) Simpankira

7

(iii) Perakaunan pengurusan 4

(iv) Perakaunan kewangan 1

(v) MIA

8

(vi) Syarikat Berhad 2 (vii) Perkongsian 5 6

(viii) Perniagaan tunggal

5. 6. 7.

A B B BAB 2

SPK 2.1 1. i) ii) iii) iv) v) vi) i) ii) iii) iv) Andaian tempoh perakaunan Andaian usaha berterusan Prinsip keobjektifan Andaian entiti ekonomi atau entiti berasingan Prinsip pengiktirafan hasil Prinsip pemadanan Andaian entiti ekonomi atau entiti berasingan Prinsip kos sejarah Kekangan kematerialan Prinsip pendedahan penuh

2.

SPK 2.2 1. Dua sebab mengapa aset tetap direkod pada nilai kos belian asal atau kos sejarah dan bukan pada nilai pasaran adalah seperti berikut: i) ii) Aset tetap dibeli dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi perniagaan dan bukan untuk dijual. Kos belian asal aset tetap yang boleh diperolehi dari invois (pembelian aset tetap secara hutang) atau resit (pembelian aset tetap secara tunai) boleh dijadikan sebagai bukti kesahihan pembelian aset tetap.

2.

Peralatan pejabat perlu dilaporkan dalam lembaran imbangan Perniagaan A pada nilai RM30,000, iaitu harga yang dipersetujui di antara penjual dan pembeli berdasarkan kepada prinsip kos. Andaian entiti ekonomi atau entiti berasingan tidak mengatakan Azli perlu menggabungkan kedua-dua entiti perniagaan menjadi
451

3.

satu entiti untuk tujuan perakaunan. Andaian entiti ekonomi atau entiti berasingan sebaliknya mengatakan jika seorang peniaga tunggal memiliki dua atau lebih perniagaan, setiap satu daripada perniagaan tersebut dianggap sebagai entiti berasingan untuk tujuan perakaunan. Ini bermakna Azli perlu mengasingkan harta, tanggungan, hasil dan belanja perniagaan tunggalnya yang pertama dengan perniagaan tunggalnya yang kedua.

SPK 2.3 1. 2. Tunai Hasil perkhidmatan Akaun belum bayar Modal, Ali Belanja gaji Bangunan 3. (a) Penyata pendapatan Khidmat Runding Bistari Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2001 Hasil: Hasil perkhidmatan Tolak: Belanja Belanja gaji Belanja sewa Belanja utiliti Belanja pembaikan Belanja pelbagai Jumlah Belanja Untung bersih RM25,000 RM5,000 400 300 1,000 500 (7,200) 17,800 ======= Lembaran imbangan Penyata Pendapatan Lembaran imbangan Lembaran imbangan Penyata Pendapatan Lembaran imbangan Penyata pendapatan, penyata ekuiti pemilik dan lembaran imbangan

452

800 (2.000 RM 1.000 (42.000 ======= 453 .000 RM25.000 4.(b) Penyata ekuiti pemilik Khidmat Runding Bistari Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2001 Modal.000) 26. Hashim pada 31 Disember RM10. Hashim pada 1 Januari Campur : Pelaburan tambahan Untung bersih Tolak : Ambilan Modal.000 5.000 6.000 17.800 18.800 ====== 4) (a) Penyata pendapatan dan penyata ekuiti pemilik Khidmat Perakaunan FA Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2001 Hasil : Hasil perkhidmatan Tolak: Belanja Belanja gaji Belanja sewa Belanja iklan Belanja perjalanan Belanja pelbagai Jumlah Belanja Untung bersih RM50.800 28.000 2.000) 8.

000 10.500 60.500 6.000 ====== 454 .000 11. Farhana Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik RM 5.000 43.000 60.500 17.500 11.500 30.000 8.000 ====== RM40.Khidmat Perakaunan FA Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2001 Modal. Farhana pada 1 Julai 2000 Campur : Pelaburan tambahan Untung bersih Tolak : Ambilan Modal.000 (15.000) 43.000 58. Farhana pada 30 Jun 2001 (b) Lembaran imbangan Khidmat Perakaunan FA Lembaran Imbangan 30 Jun 2001 Aset Aset Semasa: Tunai Akaun belum terima Bekalan pejabat Jumlah aset semasa Aset Tetap: Tanah Bangunan Peralatan Pejabat Jumlah aset tetap Jumlah Aset Liabiliti dan Ekuiti Pemilik Liabiliti Semasa: Akaun belum bayar Nota belum bayar Jumlah liabiliti semasa Ekuiti Pemilik: Modal.500 48.000 RM10.000 18.000 2.000 8.000 ====== RM 3.

000 = 4.4 1.400 b) Salun Kecantikan Syahida Penyata Pendapatan Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Hasil : Hasil perkhidmatan RM800 500 (1.000 + 5.200 3.100 + 2.000 + 1.000 + 10.500 6.000 = = = 4.000 + 18.100 5. a) Aset Urus niaga 1 Jan 2 Baki 3 Baki 4 Baki 10 Baki 15 Baki 18 Baki 22 Baki 25 Baki 30 Baki 31 Baki Tunai + ABT Peralatan + Pejabat + 5.300) 4.000 – 2.100 + 2.400 + 500 – 800 7.000 + 10.000 + 10.000 + 5.900 + 500 + 10.500 + 17.400 + 5.000 + 15.000 + 10.000 = 4.600 + 16.000 + 10.600 + 500 – 2.000 = Liabiliti + Ekuiti Pemilik ABB = Modal.100 + 16.100 + 19.100 + 1.000 + 10.800 + 19.100 + 2.900 19.000 + 1.000 – 500 + 14.000 + 18.100 ======= RM5.000 – 500 3.000 – 1.000 + 1.000 4.000 + 1.000 + 5.000 + 5.500 + 1.000 + 1.500 = 1.000 + 10.500 Ambilan oleh pemilik = = 1.500 – 1.500 + 1.600 5.400 * Tolak: Belanja Belanja gaji Belanja sewa Jumlah Belanja Untung bersih * 1.000 5.400 455 .100 + 500 – 1.200 Hasil perkhidmatan Belanja gaji 4.000 + 10.000 Peralatan + Cantik + 1.900 – 800 + 19.100 – 1.SPK 2.000 + 10.600 + 2.000 + 5.800 = 5.100 Hasil perkhidmatan Pelaburan oleh pemilik Belanja sewa Hasil perkhidmatan = = = + 4.000 + 4.500 5.000 + 5.000 4. + Syahida + 15.600 + 500 + 1.800 8.000 19.000 + 10.

100 (1. Syahida pada 31 Januari c) Salun Kecantikan Syahida Lembaran Imbangan 31 Januari 2002 Aset Aset Semasa: Tunai Akaun belum terima Jumlah aset semasa Aset Tetap: Peralatan Pejabat Peralatan Kecantikan Jumlah aset tetap Jumlah Aset Liabiliti dan Ekuiti Pemilik Liabiliti Semasa: Akaun belum bayar Ekuiti Pemilik: Modal.900 ====== 456 .100 19.100 RM 0 19.400 ======= RM15.000 15.000 4.400 10.000 19.500 17. Syahida pada 1 Januari Campur: Pelaburan pemilik Untung bersih Tolak: Ambilan pemilik Modal. Syahida Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik RM 1.Salun Kecantikan Syahida Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Modal.400 ======== RM 3.000 5.900 19.200) 17.900 500 RM 4.

000 Baki 18 Baki 25 Baki 28 Baki 29 Baki 31 Baki 23.100 – 3.500 + 9.000 10.400 + 9.000 2.500 +10.000 20.000 * (5.000 Belanja sewa 9.000 + 10.000 12 + 5.000 + 9.000 17.500 5 Bukan urus niaga 7 Baki 18.000 +10.000 = + 10.000 Hasil perkhidmatan + 22.400 + 9.400 + 9.500 Mac 2 + 9.000 10.000 = + 10.500 b) Hafiz Indah Landskap Penyata Pendapatan Bagi Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Hasil : Hasil perkhidmatan Tolak: Belanja Belanja gaji Belanja sewa Belanja utiliti Jumlah Belanja Untung bersih RM3.000 = + 10.000 + 10.400) 13.000 + 14.000 = + 10.000 + 10.000 + 400 10.500 – 400 Belanja utiliti + 21.000 = = 10.2.000 400 RM19.000 10.100 + 10.000 Baki 20.000 +10.000 + 10. + Hafiz +11.000 + 9.500 + 10.100 + 4.000 = + 10.000 9.000 457 . a) Aset Urus niaga Tunai + ABT Bekalan + Pejabat = Peralatan + Landskap = Liabiliti ABB + Ekuiti Pemilik Pinjaman + Bank Modal.000 41.500 3 – 2.000 = = + 9.000 Hasil perkhidmatan + 24.000 10.000 + 9.000 – 3.000 + 9.000 = + 10.500 + 5.500 + 9.000 – 3.500 – 2.000 23.500 Pelaburan oleh pemilik 1 + 11.000 Belanja gaji + 18.000 Ambilan oleh pemilik + 21.000 + 9.000 Baki 18.000 + 10.000 17.000 20.000 = 19.500 10 – 500 Baki 18.000 = 10.000 + 4.000 10.000 + 4.500 – 3.600 ======= * 5.000 Hasil perkhidmatan + 14.000 + 11.000 + 9.000 + 10.000 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500 41.

000 500 RM11.Hafiz Indah Landskap Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Modal.100 ====== RM31.000 14. Hafiz pada 1 Mac Campur: Pelaburan pemilik Untung bersih Tolak: Ambilan pemilik Modal.100 25.000 19.400 9. Hafiz Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik ===== 458 .500 ======= Liabiliti Jangka panjang: Pinjaman Bank Jumlah liabiliti Ekuiti Pemilik Modal. Hafiz pada 31 Mac c) Hafiz Indah Lanskap Lembaran Imbangan 31 Mac 2002 Aset Aset Semasa: Tunai Akaun belum terima Bekalan pejabat Jumlah aset semasa Aset Tetap: Peralatan Landskap Jumlah Aset Liabiliti Semasa: Akaun belum bayar Liabiliti dan Ekuiti Pemilik RM10.500 RM17.600 RM 0 25.400 22.000 41.500 13.000) 22.500 10.100 41.100 (3.

000 + 44.000 5 Baki 17.000 + 2.000 + 53.500 + 350 + 1.000 + 35.000 + 35.000 + 1.000 = + 2.000 = 0 + 2.000 5.000 – 6.3. + Hadi + 33.000 + 20.000 = + 2.500 + 1.000 + 41.000 +2.000 + 35.000 + 15.000 + 2.600 – 5.500 + 2.350 Hasil perkhidmatan Belanja gaji Belanja utiliti Ambilan oleh pemilik Belanja bekalan Peralatan ABB + = Komputer +0 = 0 +0 + 2.000 – 400 Baki 28 Baki 18 10.950 459 .500 + 2.000 2 Apr Baki 17.600 43.000 + 49.450 – 5.000 + 55.000 + 35.400 + ABT + 350 + 350 + 350 + 2.000 15 Baki 26 17.000 + 1.350 + 2.000 = + 2.000 = + 2.850 – 2.000 + 53.000 + 2. Aset Urus Niaga Tunai Baki 17.950 43.000 + 35.950 = + 2.850 – 6.000 + 2.000 + 35.600 + 2.000 + 1.000 = Liabiliti + Ekuiti Pemilik Modal.450 – 2.000 Baki 5.350 + 20.850 + 1.850 Bekalan + Pejabat + Kenderaan + 1.

000 2.100 137.000 + 120 99.000 14.000 + 4.000 99.000 137.15 Oktober kepada persamaan perakaunan.1.120 + 5.000 Belanja sewa 99.120 5.120 .2.000 + 120 Hasil 99.000 + 100 100 100 4.000 .000 89.BAB 3 SPK 3.120 154.120 LIABILITI + 2.000 3.120 5.120 99.000 136. ASET Okt 1 2 4 5 8 9 10 12 15 Tunai +100.000 2.000 Hasil 154.000 99.000 4.1 (a) Kesan urus niaga 1 Oktober .120 154.000 .000 Pelaburan .000 4.000 460 .120 + 50.10.000 14.1.000 87.000 4.120 .020 5.000 2.120 +14.000 2.000 .000 Yuran Bekalan belum terima EKUITI Penerangan PEMILIK Peralatan Gaji Akaun belum Modal prabayar bayar + 100.000 Pelaburan 149.000 137.000 14.120 + 50.000 4.000 2.1.000 .000 14.1.000 14.000 14.020 5.

000 1.000 2.000 120 10.000 4.000 4.500 2.000 Kredit 100. Sofea .000 300 300 2.000 .000 1.000 3.500 2.000 50.000 2.000 5.Tiada Catatan Yuran belum terima Hasil perkhidmatan Belanja gaji Gaji prabayar Tunai Ambilan.000 2.000 100 100 1.(b) Catatan Jurnal Am Tarikh 1 Okt 2 Okt 2 Okt 4 Okt 5 Okt 8 Okt 9 Okt 10 Okt 12 Okt 15 Okt 20 Okt 22 Okt 24 Okt 24 Okt 27 Okt 28 Okt 28 Okt 28 Okt 31 Okt 31 Okt Tajuk Akaun dan Penerangan Tunai Modal. Sofea Tunai Belanja elektrik dan telefon Tunai Tunai Yuran belum terima Insurans prabayar Tunai Tunai Hasil perkhidmatan 461 Debit 100.400 100 2.300 3.000 2.200 3.000 5.000 120 14.000 1.000 50.000 4.400 1.000 2.Tiada catatan Belanja sewa Tunai Tunai Hasil perkhidmatan Peralatan Tunai Akaun belum bayar Bekalan Tunai Tunai Nota belum bayar Yuran belum terima Hasil perkhidmatan Gaji prabayar Tunai Akaun belum bayar Tunai Tunai Hasil perkhidmatan Tunai Yuran belum terima .400 2.200 3.000 1.

000 11.000 4.000 120 10.200 Kredit Baki 1. Sofea Tarikh 1 Okt Debit Kredit 100.120 89.000 Nota Belum Bayar Debit Modal.000 Baki 50.000 1.200 Belanja Gaji Tarikh 27 Okt Debit 2.000 2.020 136.000 1.500 2.000 Baki Peralatan Tarikh 5 Pkt Debit 14.520 140.500 2.000 Ambilan.000 99.020 140.120 2. Sofea Tarikh 28 Okt Debit Kredit 3.000 9.020 142.220 137.000 5.400 14.000 Kredit 50.500 Hasil Perkhidmatan Tarikh 4 Okt 10 Okt 20 Okt 24 Okt 31 Okt Debit Kredit Baki 120 120 5.000 50.520 Bekalan Tarikh 8 Okt Debit Kredit 2.000 300 2.120 3.120 137.000 Kredit Baki 14.000 2.000 2.000 Yuran Belum Terima Tarikh 10 Okt 22 Okt 24 Okt 28 Okt Debit Kredit Baki 5.000 1.000 4.000 Kredit Baki Insurans Prabayar Tarikh 31 Okt Debit 1.920 138.000 5.000 4.000 3.500 2.120 87.000 Belanja Sewa Tarikh 2 Okt Debit 1.500 2.920 137.120 137.220 136.(c) Tunai Tarikh 1 Okt 2 Okt 4 Okt 5 Okt 8 Okt 9 Okt 12 Okt 15 Okt 20 Okt 22 Okt 27 Okt 28 Okt 28 Okt 28 Okt 31 Okt 31 Okt Pindah catat ke lejar am Gaji Prabayar Debit Kredit 100.720 141.400 Kredit Baki Belanja Elektrik dan Telefon Tarikh 28 Okt Debit 300 Kredit Baki 462 .000 99.000 Baki 100.200 3.000 2.000 Baki 2.120 4.400 Baki 100.120 Tarikh 12 Okt 27 Okt Debit Kredit Baki 100 100 100 - Akaun Belum Bayar Tarikh 5 Okt 15 Okt Tarikh 9 Okt Debit Kredit Baki 4.000 100 1.300 3.

520 RM167.000 18.000 14.500 Kredit 2.000 50.000 1.200 Kredit (RM) 3.000 1.500 2.500 2.500 2.520 3.000 18.(d) Penyediaan Imbangan Duga Syarikat Guaman Utara Bhd Imbangan Duga Pada 31 Oktober 1999 Tunai Yuran Belum Terima Bekalan Peralatan Insurans Prabayar Akaun Belum Bayar Nota Belum Bayar Modal.400 300 RM167.000 35.000 22.000 15.000 5.000 .000 14.000 100.2 (b) Catatan Jurnal Am Tarikh 1 Dis 3 Dis 7 Dis 15 Dis 15 Dis 15 Dis 16 Dis Tajuk Akaun dan Penerangan Belanja Sewa Tunai Bekalan Akaun Belum Bayar Tunai Akaun Belum terima Belanja Gaji dan Komisen Tunai Tunai Hasil Tanah Tunai Nota Belum Bayar Akaun Belum Terima Hasil 463 Debit 2. Sofea Hasil Perkhidmatan Ambilan Belanja Sewa Belanja Gaji Belanja Elektrik dan Telefon Debit (RM) 141.500 5.000 20.000 8.000 22.520 SPK 3.000 2.000 8.120 2.

200 56.000 200 200 400 25. Insurans Prabayar Kredit 2.000 15.500 8.000 25.200 60.000 2.650 55.000 5.000 5.500 500 5.500 Kredit Baki 3.200 60.000 464 .000 25.000 25.000 8.000 34.000 500 18.200 24.200 46.200 55.000 Peralatan Tarikh Baki Debit Kredit Baki 40.000 500 8.200 39.350 4.700 42.200 38.000 200 400 25.100 Bekalan Tarikh Baki 3 Dis 20 Dis Debit 2.200 47.000 4.000 400 Masukkan baki ke dalam lejar am dan pindahcatat urus niaga.650 Tarikh Baki Debit Kredit Baki 1.000 1.000 1.000 22.000 5.350 25.000 18.000 18.000 Kredit Baki 35.000 1.000 Tanah Tarikh 15 Dis Debit 35.650 30.18 Dis 20 Dis 23 Dis 24 Dis 25 Dis 27 Dis 28 Dis 30 Dis 30 Dis 31 Dis (a) dan (c) LEJAR AM Tunai Tarikh 1 Dis 1 Dis 7 Dis 15 Dis 15 Dis 15 Dis 18 Dis 23 Dis 24 Dis 25 Dis 27 Dis 28 Dis 30 Dis 30 Dis 31 Dis Debit 5.000 Akaun Belum Bayar Tunai Akaun Belum Bayar Bekalan Tunai Akaun Belum Terima Belanja Iklan Tunai Tunai Hasil Belum Terperoleh Tunai Belanja Gaji dan Komisen Belanja Kenderaan Tunai Belanja Gaji dan Komisen Tunai Ambilan Belanja Pelbagai Tunai Tunai Hasil 8.000 5.000 Baki 44.350 2.400 60.

Azura Tarikh 30 Dis Debit Kredit 2.000 2.500 Hasil Belum Terperoleh Tarikh 24 Dis Debit Kredit Baki 5.000 Baki 1.500 14.000 Belanja Sewa Tarikh 1 Dis Debit Kredit 2.000 5.000 2.800 33.000 Belanja Iklan Tarikh 24 Dis Debit Kredit 1.000 Belanja Kenderaan Tarikh 28 Dis Debit Kredit 400 Baki 400 Belanja Pelbagai Tarikh 30 Dis Debit Kredit 2.000 22.000 465 .000 Akaun Belum Bayar Tarikh Baki 3 Dis 18 Dis 20 Dis Debit 8.500 Baki 2. Azura Tarikh Debit Kredit Baki Baki Hasil Tarikh 15 Dis 30 Dis Debit 90.000 20.500 22.500 14.000 Cukai Belum Bayar Tarikh Baki Debit Kredit Baki 3.000 47.000 Baki 2.000 25.800 Belanja Gaji dan Komisen Tarikh 15 Dis 27 Dis 30 Dis Debit Kredit 8.000 Modal.000 5.150 Nota Belum Bayar Tarikh 15 Dis Debit Kredit Baki 20.000 200 25.000 500 Kredit Baki 20.000 18.000 Ambilan.000 20.000 Kredit Baki 22.000 7.350 Baki 8.000 Baki 2.Akaun Belum Terima Tarikh Baki 7 Dis 15 Dis Debit Kredit Baki 25.

500 1.000 47.000 40.800 20.000 Kredit (RM) 2.000 400 2.000 33.000 100 100 1.000 RM179.100 5.000 200 200 .(e) Penyediaan Imbangan duga 101 Citarasa Imbangan Duga 30 Disember 1999 Tunai Akaun Belum Terima Insurans Prabayar Bekalan Peralatan Tanah Akaun Belum Bayar Cukai Belum Bayar Nota Belum Bayar Hasil Belum Terperoleh Modal.000 325 20.000 1. Azura Hasil Perkhidmatan Belanja Gaji dan Komisen Belanja Sewa Belanja Iklan Belanja Kenderaan Belanja Pelbagai SPK 3.000 3.000 5. Azura Ambilan.3 Debit (RM) 55.000 90.000 5.500 Kredit 4.650 2.000 RM179.000 35.150 2.000 1.800 14.Peralatan Tunai Hasil Belum Terperoleh Hasil Belanja Insurans Insurans Prabayar Belanja Gaji dan Komisen Gaji Belum Bayar Belanja Faedah Faedah Belum Bayar 466 Tarikh 31 Dis 31 Dis 31 Dis 31 Dis 31 Dis 31 Dis Debit 4.800 (a) Catatan Pelarasan Tajuk Akaun dan Penerangan Belanja Bekalan Bekalan Belanja Susut nilai Susut nilai Terkumpul .500 325 15.

000 Baki 2.000 Baki 3.100 100 1.500 500 Ambilan. Azura Debit Kredit Hasil Perkhidmatan Tarikh 31 Dis 31 Dis Tarikh 31 Dis Debit Kredit Baki 47.150 Baki 2. Azura Debit Kredit Peralatan Tarikh 31 Dis Debit Kredit Baki 40.000 Debit Kredit Kredit Baki 33.000 Insurans Prabayar Baki 1.650 Akaun Belum Terima Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Debit Kredit Baki 2.000 67.LEJAR AM Tunai Tarikh 31 Dis 31 Dis Tarikh 31 Dis 31 Dis Debit 15.000 Baki 200 Faedah Belum Bayar Debit Kredit Belanja Bekalan Debit Kredit 4.000 Modal.000 Baki 400 Baki 2.000 Belanja Gaji dan Komisen Tarikh 31 Dis 31 Dis Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Debit 1.000 20.Peralatan Debit Kredit Baki 325 325 Belanja Kenderaan Debit Kredit Belanja Pelbagai Debit Kredit Gaji Belum Bayar Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Debit Kredit Baki 1.500 Tanah Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Debit Kredit Baki 35.000 Bekalan Tarikh 31 Dis 31 Dis Debit Kredit Baki 5.500 467 .650 70.500 Baki 1.000 4.800 Akaun Belum Bayar Debit Kredit Belanja Sewa Cukai Belum Bayar Debit Kredit Belanja Iklan Debit Kredit Susut nilai Terkumpul .000 Baki 14.000 Debit Kredit Kredit Baki 55.000 Baki 4.150 34.000 Baki 90.

000 Baki 5.000 1.150 2.Nota Belum Bayar Tarikh 15 Dis Tarikh 31 Dis 31 Dis Debit Kredit Baki 20.000 34.000 35.000 500 40.325 468 .000 Kredit (RM) 325 RM196.325 67.000 Kredit Belanja Faedah Belanja Insurans Debit Kredit 100 (b) Penyediaan Imbangan duga 101 Citarasa Imbangan Duga Terlaras 30 Disember 1998 Tunai Akaun Belum Terima Insurans Prabayar Bekalan Peralatan Susut nilai Terkumpul – Peralatan Tanah Akaun Belum Bayar Cukai Belum Bayar Gaji Belum Bayar Faedah Belum Bayar Nota Belum Bayar Modal.000 4.000 400 2.000 - Belanja Susut Nilai Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Tarikh 31 Dis Debit Kredit 325 Debit Kredit Baki 325 Baki 200 Baki 100 Hasil Belum Terperoleh Debit 5. Azura Hasil Perkhidmatan Belanja Gaji dan Komisen Belanja Sewa Belanja Iklan Belanja Kenderaan Belanja Pelbagai Belanja Bekalan Belanja Susut nilai Belanja Faedah Belanja Insurans Debit (RM) 70.000 2. Azura Ambilan.000 200 20.000 3.800 1.650 2.000 90.500 1.500 325 200 100 RM196.000 14.

800 350 60 RM40.2.SPK 3.050 RM40.500 3.500 500 .800 2.000 20.800 Kredit 800 6.340 2.050 BAB 4 SPK 4.800 17. Imbangan Duga 31 Disember 1999 Tunai (+ 3.000) Belanja Bekalan (.800) 30 Iklan Prabayar Belanja Iklan 30 Tunai 469 M/s 2 Ruj. Debit 800 500 500 2.Peralatan Susut nilai Terkumpul – Peralatan 30 Faedah Belum Terima Hasil Faedah(RM48.100 800 100 2.050 2.2.4 Suria Bhd.000 Kredit (RM) 1.300) Belanja Air dan Elektrik (+ 300) Belanja Pelbagai (.200 15.1 a) Catatan Pelarasan dan Pembetulan Jurnal Am Tarikh Penerangan Jun 30 Bekalan Belanja Bekalan 30 Belanja Susut nilai .200) Belanja Gaji (.000 6.100) Belanja Susut nilai (.000) Akaun Belum Terima (+ 9) Bekalan Peralatan Susut nilai Terkumpul – Peralatan (-200) Akaun Belum Bayar (+ 400) Modal (+ 2.600 .000) Hasil Ambilan (+ 2.500 6.000x14%x(5/12) = RM2.000) Debit (RM) 8.

500 9.Peralatan 30 Akaun Belum Terima Hasil Perkhidmatan 31 Faedah Belum Terima Hasil Faedah (9%x 9.100 1.665 1.000 1.RM1.000 2.2 a) Catatan Pelarasan Khidmat Perakaunan Afiqah Jurnal Am Tarikh Penerangan Apr.000 9.600 9.Peralatan Susut nilai Terkumpul .600 675 675 . Hanan 30 Ambilan.RM1.665 5.300 3.Bangunan Susut nilai Terkumpul .000 1.160 .600 9.500 1. 30 Belanja Bekalan (RM4.000 SPK 4. Hanan Tunai 900 500 900 100 100 1.100 3. Debit Kredit 3.300 1.000)10/12 470 M/s 2 Ruj.032) Bekalan 30 Belanja Iklan (RM2.Bangunan 30 Belanja Susut nilai .332 .060) Iklan Prabayar 30 Tunai Hasil Perkhidmatan Hasil Perkhidmatan Belum Terperoleh 30 Belanja Gaji Gaji Belum Bayar 30 Belanja Susut nilai .600 5.000 1.000 1.Belanja Gaji 30 Tunai Akaun Belum Terima 30 Tunai Belanja Pelbagai 30 Akaun Belum Bayar Modal.

200 8.500 2.000 1.360 80.Peralatan Akaun Belum Bayar Modal.000 231.000 6.000 1.076 64.000 20.820 675 369. Afiqah Hasil Perkhidmatan Belanja Gaji Belanja Utiliti Belanja Perjalanan Belanja Yuran Profesional Belanja Pelbagai Belanja Bekalan Belanja Iklan Hasil Perkhidmatan Belum Terperoleh Gaji Belum Bayar Belanja Susut nilai .Bangunan Peralatan Susut nilai Terkumpul .060 1.Peralatan Faedah Belum Terima Hasil Faedah Jumlah Debit 9. Afiqah Ambilan.000 22.100 2.Imbangan Duga Terlaras Khidmat Perakaunan Afiqah Imbangan Duga Terlaras Bagi Tahun Berakhir 30 April 1998 Tunai Akaun Belum Terima Nota Belum Terima Iklan Prabayar Bekalan Tanah Bangunan Susut nilai Terkumpul .820 Kredit 45.325 8.000 1.665 675 369.500 9.284 30.000 471 .032 18.600 9.000 144.300 1.684 9.004 3.Bangunan Belanja Susut nilai .600 9.

Peralatan Belanja Iklan Belanja Pelbagai Jumlah Belanja Untung Bersih Khidmat Perakaunan Afiqah Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Tahun Berakhir 30 April 1998 Modal.684 9.000 675 1.000 3.866 182.169) 117.000) 152.665 1. Afiqah 30 April 1998 RM 64.300 1.Bangunan Belanja Perjalanan Belanja Bekalan Belanja Yuran Profesional Belanja Susut nilai .150 (30.b) Penyata Pendapatan dan Penyata Ekuiti Pemilik Khidmat Perakaunan Afiqah Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30 April 1998 RM RM 231.000 6.451 .284 117.600 9.500 1.000 9.150 c) Lembaran Imbangan Khidmat Perakaunan Afiqah Lembaran Imbangan 30 April 1998 RM RM Aset Semasa: Tunai Akaun Belumterima Nota Belum Terima Faedah Belum Terima Iklan Prabayar Bekalan Jumlah Aset Semasa 472 9.360 675 232.060 1.000 20.866 Hasil: Hasil Perkhidmatan Hasil Faedah Jumlah Hasil Tolak: Belanja Belanja Gaji Belanja Utiliti Belanja Susut nilai .004 (114.035 80.032 41.100 2. Afiqah 1 Mei 1997 Campur: Untung Bersih Tolak: Ambilan Modal.

000 1. 30 Ringkasan Pendapatan Belanja Gaji Belanja Utiliti Belanja Perjalanan Belanja Yuran Profesional Belanja Pelbagai Belanja Bekalan Belanja Iklan Belanja Susut nilai – Bangunan Belanja Susut nilai – Peralatan 30 Ringkasan Pendapatan Modal.000 .100 9. Afiqah 30 Modal.600 2.600 9.500 2.076 9.326 Liabiliti Semasa: Akaun Belum Bayar Gaji Belum Bayar Hasil Perkhidmatan Belum Terperoleh Jumlah Liabiliti Semasa Ekuiti Pemilik: Modal.866 117.000 13. Afiqah Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik d) Catatan Penutup Khidmat Perakaunan Afiqah Jurnal Am M/s 3 Ruj.169 Kredit 80.035 Tarikh Apr.360 675 Kredit 232.150 172.326 8.000 1.000 6. Debit 231. Afiqah 473 M/s 3 Ruj.875 172.325) 18.004 3.000 99.200 (8.176 152.875 130.500 20.Aset Tetap: Tanah Bangunan Tolak: Susut nilai Terkumpul Peralatan Tolak: Susut nilai Terkumpul Jumlah Aset Tetap Jumlah Aset 144.300 1.000 (45.866 30. 30 Penerangan Hasil Perkhidmatan Hasil Faedah Ringkasan Pendapatan Khidmat Perakaunan Afiqah Jurnal Am Tarikh Penerangan Apr.000) 22.000 30.665 117. Debit 114. Afiqah Ambilan.

Debit 1.3 (a) Catatan Pelarasan Khidmat Runding Hakimi Jurnal Am M/s 2 Ruj.200 8.600 9.600 2.600 9.060 1.200 . 31 Bekalan Belanja Bekalan 31 Belanja Insurans Insurans Prabayar 31 Belanja Sewa Sewa Prabayar 31 Belanja Susut nilai Susut nilai Terkumpul 31 Hasil Belum Terperoleh Hasil Perkhidmatan Kredit 1.600 474 Tarikh Penerangan Dis.150 225.000 144.000 675 1.500 152.651 Kredit (RM) Tunai Akaun Belum Terima Nota Belum Terima Faedah Belum Terima Iklan Prabayar Bekalan Tanah Bangunan Susut nilai Terkumpul – Bangunan Peralatan Susut nilai Terkumpul – Peralatan Akaun Belum Bayar Gaji Belum Bayar Hasil Perkhidmatan Belum Terperoleh Modal.600 3.200 600 600 9.e) Imbangan Duga Selepas Penutupan Khidmat Perakaunan Afiqah Imbangan Duga 30 April 1998 Nama Akaun Debit (RM) 9.076 9.684 9.325 8.000 225.032 18. Afiqah 45.000 9.000 22.000 3.000 20.651 SPK 4.

000 9.000 Kredit 7.000 36.100 2.100 1.600 2.600 108.100 3.100 1.900 600 9.600 b) Khidmat Runding Hakimi Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1998 RM RM 24.600 3.600 108.000 6.000 39.000 3.200 600 9. Hakimi Ambilan.200 600 (23.600 3.200 11.000 6.700 24.Imbangan Duga Terlaras Khidmat Runding Hakimi Imbangan Duga Terlaras Bagi Tempoh Berakhir 30 Jun 1998 Tunai Akaun Belum Terima Bekalan Insurans Prabayar Sewa Prabayar Peralatan Pejabat Susut nilai Terkumpul Akaun Belum Bayar Hasil Perkhidmatan Belum Terperoleh Nota Belum Bayar Modal. Hakimi Hasil Perkhidmatan Belanja Gaji Belanja Utiliti Belanja Bekalan Belanja Insurans Belanja Sewa Belanja Susut nilai Jumlah Debit 29.600 24.600 2.300 3.100) 900 475 Hasil: Hasil Perkhidmatan Tolak: Belanja Belanja Sewa Belanja Gaji Belanja Susut nilai Belanja Utiliti Belanja Bekalan Belanja Insurans Jumlah Belanja Untung Bersih .

700 476 . Hakimi Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik 29.500 (3. Hakimi 1 Januari Campur: Untung Bersih Tolak: Ambilan Modal.800 24.000 37.300 3.800 36.900 36.100 2.700 11. Hakimi 31 Disember RM 39.800 74.000 (7.100 3.Khidmat Runding Hakimi Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1998 Modal.900 74.600 900 40.000 45.900 600 9.700 13.900 c) Lembaran imbangan Khidmat Runding Hakimi Lembaran Imbangan 31 Disember 1998 RM RM Aset Semasa: Tunai Akaun Belumterima Bekalan Insurans Prabayar Sewa Prabayar Jumlah Aset Semasa Aset Tetap: Peralatan Tolak: Susut nilai Terkumpul Jumlah Aset Liabiliti Semasa: Akaun Belum Bayar Hasil Perkhidmatan Belum Terperoleh Jumlah Liabiliti Semasa Liabiliti Jangkapanjang: Nota Belum Bayar Jumlah Liabiliti Ekuiti Pemilik: Modal.600) 36.200) 28.

600 M/s 3 KREDIT 24. Hakimi Ambilan.100 6. DEBIT 24.250 3.000 30 30 BAB 5 SPK 5.600 900 900 3.d) Catatan Penutup Khidmat Runding Hakimi Jurnal Am TARIKH Dis.250 5. Hakimi Modal. Hakimi RUJ.100 1.600 3.1 Sri Ampangan Resort Penyata Pendapatan Bagi Bulan Berakhir 31 0gos 1999 RM Hasil Perkhidmatan Belanja Operasi: Belanja Gaji Belanja Sewa Belanja Susut nilai Belanja Bekalan Belanja Utiliti Untung Bersih 1.000 477 .000 3.900 600 150 200 400 RM 8.600 2. 31 31 PENERANGAN Hasil Perkhidmatan Ringkasan Pendapatan Ringkasan Pendapatan Belanja Gaji Belanja Utiliti Belanja Bekalan Belanja Insurans Belanja Sewa Belanja Susut nilai Ringkasan Pendapatan Modal.000 23.200 600 9.

600 400 400 4.600 1.260 3.600 4.870 9.000 11 478 .100 1.600 ` 4.490 SPK 5.600 200 200 4.520 790 5.3 PERNIAGAAN MAJU (a) Tarikh Dis.200 RM 75. 1 2 3 8 9 Penerangan Belian Akaun Belum Bayar (Perniagaan Gagah) Akaun Belum Terima (Syarikat Wira) Jualan Angkutan Masuk Tunai Tunai Jualan Belian Akaun Belum Bayar (Perniagaan Perabot Indah) Akaun Belum Bayar (Perniagaan Perabot Indah) Pulangan dan Elaun Belian Dt. 6.240 23.600 Kt.730 52.SPK 5.000 1.2 Perniagaan Sewa Perabot & Perkakas Rama Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1999 RM Hasil Sewa Belanja Operasi Belanja Gaji Belanja Sewa Belanja Penyenggaraan Belanja Utiliti Belanja Insurans Belanja Susut nilai Perkakas Belanja Susut nilai Perabut Untung Bersih 26. 6.500 5.

450)=3.800+13.1% x 600) = 6.940 Akaun Belum Terima (Perniagaan Satria) Jualan Pulangan dan Elaun Jualan Akaun Belum Terima (Perniagaan Satria) Akaun Belum Bayar (Perniagaan Perabot Indah) Tunai Diskaun Belian (4.000 (451) 22.568 32 1.(2% x 1.381 Akaun Belum Terima (Syarikat Wira) Jualan 1.056 200 10.381 69 3.000 13.60 = 5.600 6.200 .000 .(2% x 4.116 84 3.(2% x 3.600 + 4.800 3.200 .600) Tolak: Pulangan dan Elaun Belian Diskaun Belian (60 + 84) Campur: Angkutan Masuk Kos Barang Dibeli (c) Jualan Bersih Jualan (1.800 350 350 4.940 60 3.400 = 4.350 ) = 3.000 5.800 .69 =3.000 + 4.450 .600+3.600) = 1568 Akaun Belum Bayar (Perniagaan Gagah) Tunai Diskaun Belian (6.000 (b) Kos Barang Dibeli Belian (6.256 350 101 RM23.600 RM400 144 (544) 10.450 .200 4.84 = 4.200) = 4.116 Tunai Diskaun Jualan Akaun Belum Terima (Perniagaan Satria) (3.600 .549 .000 .600 .000) Tolak: Pulangan dan Elaun Jualan Diskaun Jualan (32 + 69) Jualan Bersih 479 RM10.12 Tunai Diskaun Jualan Akaun Belum Terima (Syarikat Satira) (1.450 16 19 21 24 29 31 13.

000 48.600=78.000 − (2% @ 80.00 1.920 3.920 8 14 480 480 74.( 44.000 38.400 6 3.480 16 48.00 38.000) = 80.0001.80 = 3920 Inventori Akaun Belum Bayar (Perniagaan Hisbi) Akaun Belum Bayar (Perniagaan Kumar) Tunai 78.000) = 4000 .442 = 43.480 74.SPK 5.000 24.200 .480 Akaun Belum Terima (Syarikat Dahlia) Jualan Kos Barang Dijual Inventori 18 Pulangan dan Elaun Jualan Akaun Belum Terima (Syarikat Dahlia) Inventori Kos Barang Dijual 25 Tunai Diskaun Jualan Akaun Belum Terima (Syarikat Dahlia) (48.200 480 .758 442 44. 5 Penerangan Inventori Akaun Belum Bayar (Perniagaan Kumar) 80.920 =74.000 24.800 1.3.4 PUSAT KOMPUTER UTARA (a) Sistem Inventori Berterusan – Kaedah Bersih Tarikh Nov.800) = 44.400 Akaun Belum Bayar (Perniagaan Kumar) Inventori 4.758 Debit 78.200 x 1%) = 44.400 Kredit 78.400 − 3.000 − (2% @ 4.800 43.200 .000 .

(b) Sistem Inventori Berkala Tarikh Nov 5 6 8 14 Belian Debit 80.200 Penerangan Kredit 80.000 RM 1.000 74.442 = 43.160 (24.160 .000 4.376.400.800 43.000 48.000 480 480 76.4.000) 1.520 = 74.480 Akaun Belum Terima (Syarikat Dahlia) Jualan Pulangan dan Elaun Jualan Akaun Belum Terima (Syarikat Ina) Tunai Diskaun Jualan Akaun Belum Terima (Syarikat Ina) (48.758 16 18 25 SPK 5.(44.200 .758 442 44.000) = 76.000 Akaun Belum Bayar (Perniagaan Kumar) Pulangan dan Elaun Belian Angkutan Masuk Akaun Belum Bayar (Perniagaan Hisbi) Akaun Belum Bayar (Perniagaan Kumar) Tunai Diskaun Belian 80.100 11.3.2% x 76.900 125.000 .200 x 1%) = 44.480 1520 48.000 .1.000 3.800 3.000 .800) = 44.000 .5 (a) Penyata pendapatan pelbagai peringkat Perniagaan Aur Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1999 RM Hasil: Jualan − Pulangan dan Elaun Jualan Diskaun Jualan Jualan Bersih Tolak: Kos Barang Dijual Inventori Awal 481 RM RM 12.000 = 76.000 Akaun Belum Bayar (Perniagaan Kumar) 4.200 .

000) (990.000 (40.600 6.350 20.000 15.000 176.100 21.200 22.060.075.100 1.990 (231.600 167.060) 155.000 1.800 6400 1.200.400 Belian Bersih + Angkutan Masuk Kos Barang Dibeli Kos Barang Boleh Dijual − Inventori Akhir Kos Barang Dijual Untung Kasar Tolak: Belanja-Belanja Operasi Belanja Jualan : Belanja Gaji Jualan Komisen Jualan Belanja Iklan Belanja Susut nilai – Peralatan Stor Pelbagai Belanja Jualan Jumlah Belanja Jualan Belanja Pentadbiran: Belanja Gaji Belanja Sewa Belanja Susut nilai – Peralatan Pejabat Belanja Insurans Belanja Bekalan Pelbagai Belanja Pentadbiran Belanja Kewangan dan Pembiayaan : Belanja Faedah Jumlah Belanja Pentadbiran Jumlah Belanja Operasi Pendapatan Daripada Operasi Campur: Lain-lain Hasi Hasil Faedah Tolak: Lain-Lain Belanja Belanja Faedah Untung Bersih 1.000 1.350 12.100.600 Diskaun Belian 15.720 56.100 482 .350 123.Belian − Pulangan dan Elaun Belian 24.000 (210.000) 386.000) 1.160 13.440 4.700 1.800 16.

221.000 167.000 1.100 Ruj. Debit 210.100 11.000 Kredit 1.350 22.100.397.000 13.990 6.160 24.400 4.900 1.(b) Penyata pendapatan satu peringkat Syarikat Aur Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1999 Hasil: Jualan Bersih Hasil Faedah Jumlah Hasil Belanja: Kos Barang Dijual Belanja Jualan Belanja Pentadbiran Belanja Faedah Jumlah Belanja Untung Bersih (c) Jurnal Penutupan Tarikh Dis 31 Penerangan Inventori (Akhir) Jualan Elaun dan Pulangan Belian Diskaun belian Hasil Faedah Ringkasan Pendapatan (Untuk merekod inventori akhir dan menitup akaun-akaun penyata pendapatan yang berbaki kredit) Ringkasan Pendapatan Inventori (Awal) Elaun dan Pulangan Jualan Diskaun Jualan Belian Angkutan Masuk Belanja Gaji Jualan Belanja Iklan Belanja Susut nilai .160 31 1.990.495.400.000 1.Peralatan Stor Belanja Bekalan Pelbagai Belanja Jualan 483 RM1.060 125.160 RM1.100 1.600 .400 21.000 15.720 1.000 12.671.160 21.600 15.800 6.376.350 56.060 176.

100 20.905 31 15. perisytiharan berkanun.200 1.600 6.800 16.700 123.440 12. 484 . kenyataan pengarah.350 1. dan laporan juruaudit. Selain daripada itu.Belanja Gaji Pejabat Belanja Sewa Belanja Insurans Belanja Susut nilai . Penyata-penyata ini perlu disediakan mengikut kaedah dan format yang telah ditetapkan. Kuantiti maklumat yang perlu didedahkan oleh syarikat dan perkongsian adalah lebih banyak dan terperinci berbanding dengan sebuah perniagaan tunggal. Sesebuah perniagaan yang berdaftar perlu menyediakan laporan kewangan mengikut peruntukan yang dinyatakan di bawah seksyen 169 Akta Syarikat 1965 dan mematuhi Standard Perakaunan Antarabangsa serta standard perakaunan yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia. Sesebuah perniagaan perlu menyediakan akaun untung rugi.720 138.000 BAB 6 1.000 40. beberapa laporan juga perlu disertakan sebagai mengesahkan bahawa maklumat yang didedahkan adalah adil dan saksama. kunci kira-kira dan penyata aliran tunai pada akhir tempoh kewangan. Laporanlaporan tersebut adalah laporan pengarah. Terdapat beberapa akta dan peraturan yang perlu diikuti oleh se sebuah entiti perniagaan berkaitan penyediaan laporan kewangan.Peralatan pejabat Belanja Komisyen Jualan Pelbagai Belanja Pentadbiran Belanja Faedah (Untuk menutup akaun inventori dan akaun-akaun penyata pendapatan yang berbaki debit) 31 Ringkasan Pendapatan Modal (Untuk menutup akaun ringkasan pendapatan) Modal Ambilan (Untuk menutup akaun ambilan) 176.

3. kunci kira-kira. kunci kirakira. Selain daripada itu. Maklumat yang terdapat dalam laporan pengarah adalah seperti nama pengarah dan jawatan masing-masing. kenyataan pengarah. syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu yang membentuk kumpulan syarikat jika ada.Bagi syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. hartanah yang dimiliki oleh syarikat dan peristiwa penting yang berlaku di sepanjang tempoh kewangan berkenaan. maklumat bukan kewangan turut dimuatkan. Akta Cukai Pendapatan 1967 turut menitikberatkan keperluan menyediakan laporan kewangan bagi tujuan taksiran pendapatan. Laporan tahunan turut disertakan dengan penyata pengerusi syarikat yang mengulas tentang prestasi semasa syarikat dan jangkaan masa hadapan. kenyataan pengarah. akaun untung rugi. Laporan ini terdiri daripada laporan pengarah. perisytiharan berkanun. penyata aliran tunai. pihak-pihak yang ada hubungan dengan syarikat seperti peguam cara dan juruaudit serta maklumat tentang anak-anak syarikat. Laporan tahunan selalunya dimulakan dengan notis mesyuarat agung tahunan dan diakhiri dengan borang proksi. amaun bersih untung atau rugi selepas 485 . Laporan kewangan merupakan maklumat yang paling penting untuk didedahkan dalam laporan tahunan. aktiviti-aktiviti utama syarikat. pematuhan kepada Peraturan BSKL dan Suruhanjaya Sekuriti adalah perlu. akaun untung rugi. dan laporan juruaudit. nota kepada akaun. nota kepada akaun. perisytiharan berkanun. Sesebuah syarikat lazimnya menerbitkan laporan tahunan setiap kali berakhirnya sesuatu tempoh kewangan. dan laporan juruaudit. Laporan ini mengandungi maklumat kewangan dan juga maklumat bukan kewangan. 2. turut dimuatkan maklumat berkaitan pemegang saham. Selain daripada maklumat kewangan. Selalunya terdapat ruangan maklumat penting kewangan bagi menggambarkan prestasi kewangan syarikat bagi tempoh kewangan tersebut. ahli lembaga pengarah. Laporan ini terdiri daripada laporan pengarah. penyata aliran tunai. Selain daripada itu. Laporan kewangan merupakan maklumat yang paling penting untuk didedahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam se sebuah perniagaan. Maklumat tersebut adalah seperti maklumat korporat dan struktur korporat yang mendedahkan tentang latar belakang syarikat.

kedudukan kewangan perniagaan bagi tempoh kewangan yang berkenaan. penyata aliran tunai dan nota kepada akaun pula menyenaraikan dan memperincikan maklumat tentang hasil dan belanja perniagaan. Akaun untung rugi. Maklumat kewangan yang didedahkan dapat membantu pengguna laporan untuk membuat keputusan.peruntukan cukai pendapatan. Di samping itu. polisi-polisi perakaunan yang diamalkan dan maklumat tentang perubahan kedudukan dana tunai perniagaan. Laporan ini adalah sebagai mengesahkan urusan kewangan dilaksanakan dengan baik dan tiada maklumat yang disembunyikan. 486 . seorang bakal pelabur boleh membuat keputusan sama ada ingin melabur dalam syarikat A atau Syarikat B bagi membolehkan beliau mendapat pulangan yang lebih lumayan. peristiwa kewangan yang penting. Laporan kewangan disediakan bertujuan untuk melaporkan dan mendedahkan maklumat kewangan perniagaan terutamanya prestasi perniagaan dalam sesuatu tempoh perakaunan. 4. sama ada mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. amaun dan butir-butir pemindahan yang material dalam simpanan atau peruntukan. halhal berkaitan terbitan saham dan debentur. Contohnya. kunci kira-kira. Laporan ini memuatkan maklumat kewangan dan bukan kewangan yang diperlukan oleh pengguna laporan tersebut untuk membuat keputusan berkaitan kepentingan mereka. manfaat dan kepentingan pengarah serta maklumat-maklumat lain yang diperlukan di bawah seksyen 169(6)(a) hingga (q). laporan ini secara tidak langsung mendedahkan tentang pengurusan kewangan perniagaan dan akauntabiliti pihak pengurusan dalam melaksanakan tugas mengurus kewangan perniagaan. Kenyataan pengarah dan perisytiharan berkanun pula adalah laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pengarah yang menguruskan hal ehwal kewangan perniagaan dan yang tidak terlibat dengan urusan kewangan perniagaan bagi mengesahkan bahawa maklumat kewangan yang didedahkan adalah sahih dan benar. Akhir sekali laporan juruaudit disertakan bagi mengesahkan bahawa maklumat yang didedahkan telah disemak dan adalah adil dan saksama serta boleh disandari untuk membuat keputusan. Laporan tahunan pula dikeluarkan oleh se sebuah syarikat dan ditujukan khusus kepada pemegang saham dan kepada pihakpihak lain yang ada kepentingan dalam perniagaan berkenaan amnya. maklumat tentang aset dan liabiliti syarikat.

7 3.0 80.500 37.0 3. iaitu 75% bagi FAA Bhd dan 68% bagi NANA Bhd. Walau bagaimana pun.7 13.500 10. 487 . peratusan kos barang dijual ke atas jualan FAA Bhd lebih tinggi berbanding NANA Bhd.6 20.0 6.000 Peratusan (%) 100.720 17.000 6. peratusan belanja operasi ke atas jualan bersih NANA Bhd lebih tinggi berbanding FAA Bhd.0 32.BAB 7 SPK 7. untung bersih NANA Bhd cuma lebih sedikit sahaja daripada FAA Bhd walau pun amaun jualan besar bezanya di antara FAA Bhd dan NANA Bhd.000 21.3 3.500 15.7 9.0 17.000 100.7 1. Ini bermakna FAA Bhd kurang cekap dalam menguruskan pembelian barang niaga berbanding NANA Bhd.000 24.000 12.000 7.0 15. Oleh itu.000 42.500 27.0 4.000 25.3 11.000 135.0 250.000 45.000 3.1 (a) Analisis menegak FAA Bhd Peratusan NANA Bhd RM (%) RM 180.000 6.000 75.2 10. Namun begitu.0 68.0 170.8 Jualan bersih Tolak: Kos barang dijual Untung kasar Tolak: Belanja operasi Belanja gaji Belanja susut nilai Belanja lain Jumlah belanja operasi Untung sebelum cukai Cukai pendapatan (28%) Untung bersih (b) Rumusan ringkas Amaun jualan yang diperolehi oleh NANA Bhd lebih besar berbanding FAA Bhd.0 8. Keadaan ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh pengurusan NANA Bhd.280 6.

0 13.4 4.000 8.500 46.000 (56.500 31.000) 7.000) 60.3 20.920) 10.500 33.000 170.3 10.800 30.000 287.00 0 33.500 86.500 (11.000 2.4) 19.7 10.8 6.500 26.500 (15.500 4.000 500 3.000 4.500) (13.0) 3.500 Belanja prabayar 3.000 15.000) (3.0 33.500 1.000 Aset Tetap Tanah dan bangunan Peralatan pejabat Susut nilai terkumpul Jumlah aset tetap Jumlah Aset Liabiliti dan Ekuiti Pemilik Liabiliti Semasa Akaun belum bayar 34.000 Inventori 51.000 488 2001 RM Peningkatan (Penurunan) Amaun Peratusan (RM) (%) (1.3 Jualan bersih Tolak: Kos barang dijual Untung kasar Tolak: Belanja Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Jumlah belanja Untung sebelum cukai Cukai pendapatan (28%) Untung bersih RM RM 300.000 1.3 42.000 57.500 4.5 12.500 500 12.3 42.500 27.7 (7.000 5.000 153.500 5.500 93.SPK 7.720 Wageh Bhd Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2001 dan 2002 2002 RM Aset Aset Semasa Tunai 5.500 250.000 35.000 (51.500 8.500 33.2 (a) Analisis mendatar Wageh Bhd Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2001 dan 2002 2002 2001 Peningkatan (Penurunan) Amaun Peratusan (RM) (%) 12.000 230.000 16.500) 64.500 5.280 18.080) (7.200 10.000 78.7 6.000 Jumlah aset semasa 106.1 42.0 20.0 .500 38.000 2.3 11.000 7.000 50.500 20.5 10.500 Akaun belum terima (bersih) 46.

000) 6.000 91.4 0.7 6.500 (11.7 5.000 8.000 7.6 10.500 0 0 6.7 33.200 10.0 1.000 6.000 84.000 4.0 230.6 2001 Peratusan RM (%) 287.0) — (40.8 5.720 10.0 57.500 (100.000 (1.0 0.500 37.500 73.0 30.000 35.500 35.5 6.500 0.000 16.500) 1.3 50.00 Premium saham Pendapatan tertahan Jumlah Ekuiti Pemilik Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik — 1.4 3.500 100.500 21.0 0.800 11.000 1.0 7.7 11.000 100.000 62.000 97.000 8.000 16.5 78.000 83.500 31.7 (b) Analisis menegak Wageh Bhd Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2001 dan 2002 2002 Peratusan RM (%) 300.5 Jualan bersih Tolak: Kos barang dijual Untung kasar Tolak: Belanja Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Jumlah belanja Untung sebelum cukai Cukai pendapatan (28%) Untung bersih 489 .000 1.0 2.6 16.280 18.000 80.000 26.0 250.500 — 2.500 20.500 41.000 78.9 9.000 15.000 153.5 10.500 10.00 5.500 26.000 170.Nota belum bayar Dividen belum bayar Cukai belum bayar Jumlah liabiliti semasa Liabiliti jangka panjang Jumlah liabiliti Ekuiti Pemilik Saham biasa.000 2. nilai tara RM1.000 11.0) 14.

500 11.000 170.5 50.500) 64.6 60.2 27.1 43.500 41.000 — 1.500 93.500 — 2.2 25.000 153.000 2.1 30.000 8.7 40.3 1.0 490 .5 (33.Wageh Bhd Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2001 dan 2002 RM 2002 Aset Aset Semasa Tunai Akaun belum terima (bersih) Inventori Belanja prabayar Jumlah aset semasa Aset Tetap Tanah dan bangunan Peralatan pejabat Susut nilai terkumpul Jumlah aset tetap Jumlah Aset Liabiliti dan Ekuiti Pemilik Liabiliti Semasa Akaun belum bayar Nota belum bayar Dividen belum bayar Cukai belum bayar Jumlah liabiliti semasa Liabiliti jangka panjang Jumlah liabiliti Ekuiti Pemilik Saham biasa.500 Peratusan % 4.000 51.000 (51.500 33.9 4.0 1.8 59.6 0.4 — 0.7 49.2 5.500 5.000 84.000 62.000 Peratusan % 3.500 38.4 57.1 30.000 (56.0 2.000 19.3 100.8 (33.500 17.9 21.9 20.2) 37.0 100.500 21.000 153. nilai tara RM1.6 100.500 73.7 3.500 86.500 35.000 78.500 3.00 Premium saham Pendapatan tertahan Jumlah Ekuiti Pemilik Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik 5.000 91.0 13.3 50.000 8.000 5.8 62.500 37.2) 39.4 20.0 33.6 27.9 7.000 1.2 50.500 46.000 34.9 22.500 46.000 78.000) 60.1 100.0 RM 2001 6.000 170.5 — 1.0 27.000 97.000 106.

000 (RM38.750 = 5.500 3.0000 + RM97.0 Untung bersih – Dividen Saham Terutama Purata Ekuiti Pemilik Saham Biasa RM10.000 (RM46.000 + 5.16 v) Nisbah harga perolehan = Harga pasaran sesaham saham biasa Perolehan sesaham = RM14.000)/2 = RM300.1 kali vii) Purata tempoh kutipan ABT = 365 hari/Pusing-ganti akaun belum terima = 365/7.5% ii) Nisbah cepat iv) Perolehan sesaham = Untung bersih – Dividen Saham Terutama Purata Saham Biasa “outstanding” (unit) = (RM10.250 = 7.0 Aset cepat/Liabiliti semasa RM5.500 RM51.500 + RM46.500)/2 = RM250.500 1.000/RM35.000/RM42.1 kali 491 .800 – 0 (RM91.5 : 1.500 + RM46.0 : 1.000)/2 RM10.000 + RM51.16 = 6.(c) Nisbah kewangan i) Nisbah semasa = = = = = = = iii) Pulangan ke atas ekuiti pemilik = = = = Aset semasa/Liabiliti semasa RM106.500 / RM35.000/RM48.00 / RM2.000)/2 = RM2.800/RM94.800 – 0) (5.000 11.000 RM35.5 kali vi) Pusing-ganti ABT = Jualan kredit (Bersih) Purata ABT (Bersih) = RM300.1 = 51 hari viii) Pusing-ganti inventori = Kos barang dijual/Purata inventori = RM250.

000 = 8.000 700 15.000/RM170.ix) Pusing-ganti asset = Jualan bersih/Purata jumlah aset = RM300.0 (12.800+RM4.750 = 1.528) 50.0 20.000)/RM2.0 5.000 30.000 100.700 14.9% xi) Nisbah hutang SPK 7.000 15.900 (4.000 90.5) Jualan bersih Tolak: Kos barang dijual Untung kasar Tolak: Belanja Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Jumlah belanja Untung sebelum cukai Cukai pendapatan (28%) Untung bersih RM RM 120.300 4.5) (25.004 10.9 kali x) Nisbah litupan faedah = Untung bersih+Belanja cukai+Belanja faedah Belanja faedah = (RM10.370) (3.900) (1.000 70.200 5.000 (RM153.5) 45.000 30.200+RM2.000 800 10.000 20.5 kali = Jumlah liabiliti/Jumlah aset = RM73.4 (25.000)/2 = RM300.6 0 0.000 28.800 19.000 = RM17.5) (25.296 10.3 (a) Analisis mendatar penyata pendapatan NAFA Bhd Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2001 dan 2002 2002 2001 Peningkatan (Penurunan) Amaun Peratusan (RM) (%) 20.000/RM161.000 (100) 4.500 + RM170.000/RM2.000 = 42.824 492 .376 13.

000 Liabiliti semasa tahun 2001 = RM5.000 30.0 9.750 750 30.5 11.000 34.750+RM1.350 16.9 3.8 28.500 13.1 11.000 3.000 11.350 (c) Nisbah kewangan a) Modal kerja = Aset semasa – Liabiliti semasa Aset semasa tahun 2002 = RM1.500 25.4 1.000 = RMRM13.750 + RM750 = RM53.500 + RM4.3 15.000 89.1 4.000 + RM3.000 10.600+RM27.000 30.0 5.00 Saham biasa.500+RM13.2 33.0 Aset Tunai Akaun belum terima (bersih) Inventori Belanja prabayar Tanah Bangunan dan peralatan pejabat (bersih) Jumlah Aset Liabiliti dan Ekuiti Pemilik Akaun belum bayar Cukai belum bayar Pinjaman belum bayar Bon belum bayar Saham terutama.620 Aset semasa tahun 2001 = RM6. nilai tara RM1. nilai par RM5.00 Pendapatan tertahan Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik 1.600 27.500 4.500+RM23.000 4. 2001 dan 2002 RM 2002 Peratusan % 1.230 104.9 11.000 15.620 + RM4.000 5.8 2.8 100.000 = RM44.500 493 .750 22.(b) Analisis menegak ke atas lembaran imbangan NAFA Bhd Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2000.600 Liabiliti semasa tahun 2002 = RM16.9 100.7 19.750 1.0 15.7 100.0 24.620 4.500 25.7 16.7 28.000 = RM23.6 25.6 5.1 33.9 100.000 20.6 32.4 22.000 89.8 0.750 104.5 26.000 10.000 10.000 + RM4.500 23.000 Peratusan % 7.0 RM 2001 6.750+RM22.

500 = RM29.600/RM23.600 + RM27.0% e) Margin untung = Untung bersih/Jualan bersih 2002 2001 RM10.000/RM13.000)/2 = RM14.000 = 25.500 + 89.0 d) Margin untung = Untung kasar / Jualan bersih 2002 2001 RM30.824 + RM800 (RM82.675 = 11.000 + RM104.624 / RM85.620 = RM29.000 + RM37.500 = 2.000 = RM40.3 : 1.350)/2 = RM10.0% = 30.500 b) Nisbah semasa = Aset semasa / Liabiliti semasa 2002 2001 RM53.4% g) RM13.000 = 8.2002 RM53.296 + RM700 (RM89.500 = RM30.996/RM96.100/RM23.1% Ekuiti pemilik tahun 2002 = RM10.2 : 1.6% = 13.620 RM13.824/RM100.000/RM120.500 RM6.000 494 .8% f) Pulangan ke atas aset = (Untung bersih + Belanja faedah)/Purata jumlah aset 2002 2001 RM10.000 + RM30.0 c) Nisbah cepat = Aset cepat / Liabiliti semasa 2002 2001 RM1.3 : 1.980 2001 RM44.0 = 3.000 – RM13.620 = RM29.250/RM13.500 RM23.000 Ekuiti pemilik tahun 2000 = RM10.2 : 1.296/RM120.000 = RM20.100 Ekuiti pemilik tahun 2001 = RM10.600 – RM23.000 = RM30.000 RM30.000 RM13.620 RM44.000/RM100.500 = 1.750 + RM22.0 = 2.750 = 17.100 = RM47.

100)/2 = RM7.324/RM35.550 = 17.500 (RM40.96 i) RM13.96 = 15.824 = 25.296 – RM2.796 / RM43.296 – RM700 (10.824 – RM800 (10.500/10.824 – RM2.00 = 2.500/10.9% h) Perolehan sesaham = 2002 RM10.000)/2 = RM0.000)/2 = RM1.500/RM13.0% 2001 RM3.000 + RM47.00/RM1.500 (RM30.00/RM0.9% j) Kadar hasil dividen = 2002 (RM3.4% Untung bersih – Dividen saham terutama Purata Saham Biasa “outstanding” (unit) 2001 RM13.30 Nisbah harga perolehan = Harga pasaran sesaham saham biasa Perolehan sesaham 2002 RM15.000)/RM18.00)/RM15.500/RM10.000 = 32.000 + 10.000 + 10.6 kali 2001 RM18.30 = 13.8 kali Dividen sesaham saham biasa Harga pasaran sesaham saham biasa 2001 (RM3.296 = 34.000 + 40.000)/2 = RM11.Pulangan ke atas ekuiti pemilik = (Untung bersih – Dividen Saham Terutama)/Purata Ekuiti Pemilik 2002 2001 RM10.3% 495 .00 = 1.3% k) Nisbah pembayaran dividen = Dividen tunai/Untung bersih 2002 RM3.

750 = 1.000/RM800 = 25.250 = 4.2 kali p) Nisbah litupan faedah =Untung bersih+Belanja cukai+Belanja faedah Belanja faedah 2002 RM10.000/RM17.0 kali .000 (RM89.500 + RM27.000/RM25.000/RM700 = 21.7 kali = 64 hari n) Pusing-ganti inventori = Kos barang dijual/Purata inventori 2002 RM90.000/RM16.750 = 4.350)/2 = RM120.500 + RM22.8 kali 2001 RM70.750 + RM23.004+RM700 RM700 = RM15.l) Pusing-ganti akaun belum terima (ABT) = Jualan kredit (bersih) Purata ABT (bersih) 2002 RM120.000 (RM13.500)/2 = RM120.000 (22.8 kali = 76 hari 2001 365 hari/5.750)/2 = RM90.296 +RM4.750)/2 = RM70.000 (RM82.824 + RM5.750 + RM13.000 RM12.376 + RM800 RM800 = RM20.000/RM85.7 kali m) Purata tempoh kutipan ABT = 365 hari/Pusing-ganti akaun belum terima 2002 365 hari/4.3 kali o) Pusing-ganti aset = Jualan bersih/Purata jumlah aset 2002 RM120.2 kali 2001 RM100.000 + RM104.8 kali 2001 RM100.500 = RM100.000)/2 = RM100.500 + RM89.675 = 1.500 = 5.000 (RM18.000/RM18.000 / RM96.000 = 4.4 kali 496 2001 RM13.

000 = RM35.7% 2001 RM24.000 = RM65.000 RM89.3% s) Nisbah hutang ke atas ekuiti pemilik = Jumlah liabiliti/Jumlah ekuiti pemilik 2002 RM35.350 = RM69.000 + RM10.q) Nisbah hutang = Jumlah liabiliti/Jumlah aset Jumlah liabiliti tahun 2002 Jumlah liabiliti tahun 2001 2002 RM35.000 + RM30.0% RM25.5.000+RM10. nisbah semasa dan nisbah cepat yang berkurangan dalam tahun 2002 berbanding tahun 2001.000 = 36. Keberuntungan syarikat juga berkurangan dalam tahun 2002 berbanding tahun 2001.230 RM104.500 = RM24.000/RM89.000 = 27.500 + RM10.000 = 73. kadar hasil dividen dan nisbah pembayaran dividen.9% (d) Kecairan syarikat adalah berkurangan dalam tahun 2002 berbanding tahun 2001.000/RM89.620 + RM11. Keadaan ini dapat dilihat daripada kesemua nisbah keberuntungan yang berkurangan dalam tahun 2002 berbanding tahun 2001 kecuali nisbah harga perolehan.350 = 33.350 = 66.230 = 50.0% Nisbah ekuiti = Jumlah ekuiti pemilik/Jumlah aset 2002 2001 RM25.7% r) = Liabiliti semasa + Liabiliti jangka panjang = RM23.120 = Liabiliti semasa + Liabiliti jangka panjang = RM13. 497 .000 2001 RM24.120/RM104.000/RM65.000+RM34.230/RM104. Keadaan ini dapat dilihat daripada modal kerja.120 / RM69.

500 2.000 = RM40.450 7.000 498 Amalin Bhd = RM60.0 (b) i) Nisbah kewangan Modal kerja = Aset semasa .350 + RM6.0 7.000 17.250 + RM4.450 RM37.500 1.000 7.000 7.0 7.0 16.500 90.000 = RM34.7 100.SPK 7.500 100.8 100.050 + RM22.8 31.3 27.050 22.3 21.0 40.5 100.650 8.750 + RM1.250 4.500 90.500 17.2 10.000 Peratusan % 10.9 5.9 2.Liabiliti semasa + RM7.000 .250 = RM25.0 17.8 7.000 40.000 6.750 = RM20.8 33.200 34.250 + Aset semasa Zaida Bhd = RM6.000 12.000 Liabiliti semasa Zaida Bhd = RM17.8 1.750 1.2 37.000 – RM25.0 100.4 (a) Analisis menegak Zaida Bhd Peratusan RM % Aset Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori Belanja prabayar Peralatan pejabat (bersih) Aset lain Jumlah Aset Liabiliti dan Ekuiti Pemilik Akaun belum bayar Liabiliti belum bayar / terakru Bon belum bayar (jangka panjang) Saham biasa(nilai tara RM10) Premium saham Pendapatan tertahan Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik 6.7 1.000 Liabiliti semasa Amalin Bhd = RM15.200 750 28.650 + RM8.000 100.350 + RM19.250 37.000 15.000 – RM20.0 Amalin Bhd RM 9.250 10.4 7.3 13.4 6.750 + RM7.000 Zaida Bhd = RM59.200 = RM59.5 17.2 34.350 6.750 7.3 0.000 30.0 25.350 19.750 25.2 9.200 + RM750 = RM60.000 Aset semasa Amalin Bhd = RM9.

000)/RM20.0 : 1.000)/RM25.500/3.0% Amalin Bhd RM9.950/4.0% Amalin Bhd RM7.000/RM25.00 = 12.0 iv) Margin untung = Untung bersih/Jualan bersih Zaida Bhd RM14.250+RM10.0 Zaida Bhd RM6.000 = 4.5% v) Kadar hasil dividen = Zaida Bhd (RM4.250+RM4.0 iii) Nisbah cepat = Aset cepat / Liabiliti semasa Amalin Bhd RM9.000 = 2.0% vi) Nisbah pembayaran dividen = Dividen tunai / Untung bersih Zaida Bhd RM4.250 RM25.0% Dividen sesaham saham biasa Harga pasaran sesaham saham biasa Amalin Bhd (RM7.000/RM20.500 / RM225.750+RM25.000 RM100.000/RM225.0 Zaida Bhd = RM59.000/RM90.350 RM20.000 = 35.50 / RM20.750+RM7.0 : 1.950/RM247.0% RM17.650+RM8.0% 499 .000 = RM40.000 = RM35.000 = 3.4 : 1.000 = RM20.000 = RM45.850/RM247.00 = RM2.050+RM22.000 = 3.050 / RM25.00 = 5.24/RM25.000 = 2.000/RM100.450+RM7.3% vii) Nisbah hutang = Jumlah liabiliti / Jumlah aset Zaida Bhd Amalin Bhd RM15.500 = 2.350+RM6.8 : 1.500 = 6.000 = 0.050 / RM20.000 = 50.00 = RM1.000 RM90.ii) Nisbah semasa = Aset semasa / Liabiliti semasa Amalin Bhd = RM60.

500 RM100.500 RM90.000 = RM65.000 / RM90.000+RM12. Pendapatan bersih yang diperolehi bagi setiap ringgit pelaburan oleh pemegan saham biasa bagi syarikat SNA Bhd adalah lebih baik daripada purata industri. In bermakan syarikat ini kurang cekap dalam mengutip atau mengurus akaun belum terima.900 = 1.800 RM26. Ini bermakna syarikat kurang berupaya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik daripada setiap ringgit jualan berbanding purata industri.600] + [RM28.0 (b) Tafsiran nisbah Nisbah cepat bagi purata industri adalah lebih tinggi.000 = RM45. ini bermakna tahap kecairan sertamerta bagi memenuhi obligasi jangka pendek syarikat SNA Bhd adalah kurang daripada purata industri.0% RM40.viii) Nisbah ekuiti = Jumlah ekuiti pemilik / Jumlah aset Zaida Bhd Amalin Bhd RM30.100+RM20.3% RM215.630 ([RM25.000 = 6.0% SPK 7.000+RM7. Margin untung syarikat SNA bhd lebih rendah jika dibandingkan dengan purata industri.1 kali Pusingganti akaun belum terima Jualan kredit (bersih) Purata ABT 500 .800)/2 = 11.500+RM2.630 / RM215.8% Pulangan atas Ekuiti Pemilik Untung Bersih Purata Ekuiti Pemilik RM14. Nisbah pusing-ganti syarikat SNA Bhd lebih rendah jika dibandingkan dengan purata industri. Margin untung Untung bersih Jualan bersih RM14.500+RM17.800])/2 = 29.000 / RM100.5 Pengiraan nisbah dan perbandingan dengan purata industri (a) Nisbah Nisbah Cepat Formula Aset cepat Liabiliti Semasa Pengiraan RM5.500 + RM20.000 (RM18.000 + RM17.0 : 1.000 = 65.500 + RM28.000 = 50.

BAB 8 SPK 8.000 Purata jumlah (RM94.200+RM30.000 Kos Barang [RM31.000) RM31.000 (3.900 + RM19.000 5.(a) Nisbah Pusingganti Inventori Formula Pengiraan (b) Tafsiran nisbah RM119.9 kali Jualan bersih RM215.000 800 9.1 Kilang Sutera Atasya Penyata Kos Barang Dikilang Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1999 Inventori awal bahan mentah Belian bahan mentah Bahan mentah sedia untuk digunakan (-) Inventori akhir bahan mentah Bahan mentah langsung digunakan Buruh langsung Overhed kilang: Buruh tidak langsung Susut nilai bangunan kilang Susut nilai peralatan kilang Utiliti kilang Jumlah kos perkilangan Inventori awal kerja dalam proses (-) Inventori akhir kerja dalam proses Kos barang dikilang 501 RM2.5% dengan purata industri.000 12.500 lebih rendah jika dibandingkan = 50.000) 9.000 3.800 .000 1. Pusingganti aset Nisbah Hutang Jumlah Liabiliti Jumlah Aset RM26.000 (2.3 kali Kecekapan pengurusan inventori syarikat SNA Bhd adalah lebih kurang sama dengan purata industri.800 30.000 12.800 3.800 Hutang syarikat SNA Bhd adalah RM92. Ini bermakna aset syarikat ini diuruskan dengan lebih baik berbanding purata industri.600+RM92.000 10. Ia menunjukkan bahawa syarikat ini kurang bergantung kepada pemiutang untuk sumber pembiayaan aset berbanding purata industri.500) aset /2 = 2.600] Dijual /2 Purata Inventori = 3. Nisbah pusing-ganti aset syarikat SNA Bhd lebih tinggi sedikit jika dibandingkan dengan purata industri.

000) RM53.SPK 8.000 (42.000) 9.500 502 .500 50.500 82.000 2.2 Kilang Sos Abadi Penyata Kos Barang Dikilang Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1999 Inventori awal bahan mentah Belian bahan mentah Bahan mentah sedia untuk digunakan (-) Inventori akhir bahan mentah Bahan mentah langsung digunakan Buruh langsung Overhed kilang: Bahan tidak langsung Buruh tidak langsung Susut nilai bangunan kilang Susut nilai peralatan kilang Belanja penyelenggaraan kilang Jumlah kos perkilangan Inventori awal kerja dalam proses (-) Inventori akhir kerja dalam proses Kos barang dikilang RM3.000) 62.500 Kilang Sos Abadi Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1999 Jualan Kos barang dijual: Inventori awal barang siap Kos barang dikilang Kos barang sedia untuk dijual (-) Inventori akhir barang siap Kos barang dijual Untung kasar Belanja operasi: Belanja jualan Belanja pentadbiran Untung bersih RM158.000 18.000 52.000 30.000) RM52.000 5.000 (2.000 11.000 6.500 12.500 95.000 7.000 (2.500 4.000 3.000 RM30.500 23.500 (20.000 8.

000 8.000) RM22.000 19.000 (23.000 7.3 Syarikat Perkilangan Maju Penyata Kos Barang Dikilang Bagi Tahun Berakhir 31 Oktober 1999 Inventori awal bahan mentah Belian bahan mentah Bahan mentah sedia untuk digunakan (-) Inventori akhir bahan mentah Bahan mentah langsung digunakan Buruh langsung Overhed kilang: Bahan tidak langsung Buruh tidak langsung Sewa bangunan kilang Sewai peralatan kilang Belanja utility Jumlah kos perkilangan Inventori awal kerja dalam proses (-) Inventori akhir kerja dalam proses Kos barang dikilang RM5.000) 40.500 23.000 (7.000 12.000) RM50.500 51.000 2.000 (4.000 14.000 50.000 60.000 6.000) 15.500 6.000 3.000 (20.000 5.000 Syarikat Perkilangan Maju Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Oktober 1999 Jualan Kos barang dijual: Inventori awal barang siap Kos barang dikilang Kos barang sedia untuk dijual (-) Inventori akhir barang siap Kos barang dijual Untung kasar Belanja operasi: Belanja jualan Belanja pentadbiran Untung bersih RM85.SPK 8.000 503 .000 15.000 RM10.000 45.

1 1. Semakin kecil amaunnya.BAB 9 SPK 9. Dengan mengagihkan kos tetapnya melitupi volum jualan yang besar. 504 . Manakala struktur kos syarikat B akan mempunyai lebih banyak bahagian kos berubah berbanding syarikat A. Manakala jumlah margin sumbangan adalah hasil jualan tolak semua belanja berubah termasuklah belanja perkilangan. Margin keselamatan adalah merupakan amaun perbezaan di antara hasil jualan dibelanjawankan atau sebenar dengan hasil jualan pulangan modal. Ia digunakan sebagai panduan bagi melihat setakat mana jumlah jualan boleh berkurangan sebelum berlakunya kerugian. Syarikat A yang mengamalkan proses pengeluaran secara automasi akan mempunyai struktur kos yang didominasi oleh kos tetap. Ianya diperolehi dengan menolak belanja berubah seunit daripada harga jualan seunit. 4. jualan dan pentadbiran. 3. maka semakin tinggi risikonya. 5. Sebagai contoh. Margin kasar ditakrifkan sebagai hasil jualan tolak semua belanja perkilangan berubah dan tetap. Syarikat yang meletakkan harga yang lebih rendah mestilah mempunyai volum jualan lebih besar daripada syarikat yang menawarkan harga yang lebih tinggi. syarikat berupaya mengenakan harga yang lebih rendah dan ia masih mampu memperolehi keuntungan yang sama seperti syarikat dengan harga yang tinggi. Margin sumbangan seunit merupakan amaun hasil yang akan menyumbang bagi menampung belanja tetap setelah mengambilkira semua belanja berubah. perhatikan perbandingan maklumat bagi dua syarikat di bawah: Syarikat X Hasil jualan: 175 unit pada harga RM5 50 unit pada harga RM10 Belanja berubah: 175 unit pada RM3 50 unit pada RM3 Margin sumbangan Belanja tetap Keuntungan RM875 RM500 RM525 RM350 RM100 RM250 RM150 RM350 RM100 RM250 Syarikat Y 2.

000 60.2 Bil 1 2 3 4 Hasil Jualan 55. maka jika kos berubah adalah RM20. maka kos tetap mestilah bersamaan margin sumbangan sebanyak RM7.250 a 20.000 40.000 b 40. hasil jualan adalah sebanyak RM80.000 Jumlah Margin Sumbangan 44.000 Di dapati.000) daripada hasil jualan. d. SPK 9. Apabila volum jualan meningkat.000. Ini adalah kerana syarikat A mempunyai kos tetap serta faktor leveraj operasi yang lebih besar.500 40.500 20.000 5.000 15.Syarikat A yang mempunyai lebih banyak kos tetap akan turut mempunyai jumlah margin sumbangan yang lebih besar.8.000/0.000 80. syarikat A akan mengalami peningkatan dalam keuntungan pada kadar yang lebih tinggi daripada syarikat B.500 c 15.000 -025.000/20. 505 .000 15. di mana 0.000 22.000/55.000 / (2/3).250 = 25. Syarikat A yang mempunyai faktor leveraj operasi yang tinggi dianggap berisiko tinggi. Hasil jualan TPM Kos tetap Kos berubah RM 20. RM22.000 Belanja Berubah 11.000 7.500 dan pendapatan bersih adalah sifar.000 adalah hasil jualan TPM. Oleh itu.000 60.000 20. di mana 2/3 adalah nisbah margin sumbangan. kos berubah adalah 25% (5. RM31.500 = 15.500 d Penjelasan: a.000 32. faktor leveraj operasi (yang dikira dengan membahagikan jumlah margin sumbangan kepada untung bersih) bagi syarikat A adalah lebih tinggi. RM40.000 7.000 Hasil Jualan TPM 31.000) adalah nisbah margin sumbangan.000 Belanja Pendapatan Tetap Bersih 25.000.000 19.000 45. c. Peratus kadar kenaikan dalam keuntungan boleh dikira dengan mendarabkan peratus kenaikan dalam volum jualan dengan faktor leveraj operasi syarikat. b.8 (44.

500 75.000) RM217.500 167. RM500.000 282.500 20.500 = 4.500 125. Penyata Pendapatan Kaedah Margin Sumbangan RIANG ENTERPRISE PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DIS 2000 Jualan RM500.000 125.000 Faktor bagi leveraj operasi (pada tahap jualan RM500.3 1.000 Tolak : Kos berubah Kos pengeluaran Kos jualan Kos pentadbiran Margin sumbangan Tolak : Kos tetap Kos pengeluaran Kos jualan Kos pentadbiran Pendapatan bersih 250.500 37.000 50.000 37.500 217.5% 506 3.SPK 9.500 50.000 Penyata Pendapatan Kaedah Konvensional RIANG ENTERPRISE PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DIS 2000 Jualan Tolak : Kos barang dijual Untung kasar Tolak : Belanja operasi Kos jualan Kos pentadbiran Pendapatan bersih 2.35= 43.000 Peratusan peningkatan dalam pendapatan bersih: = (Peratusan peningkatan dalam hasil jualan) x (Faktor leveraj operasi) = 10% x 4.000 7.35 = margin sumbangan = pendapatan bersih RM 50.000 25.000 375.000 12. .

00 2.40)/RM 75.000 x RM 75) – RM 6.40 = 0.00-59.00 RM (75.000 RM75.750.00 – RM3.4 1.00 – RM 3.00 Katakan Y mewakili harga jualan untuk mengekalkan nisbah margin sumbagan sebanyak 0.404.00 – RM 31.000 Margin sumbangan RM 75. Y – RM 31.00)(1.208.250. Bilangan unit jualan yang diperlukan untuk mencapai sasaran untung: = Kos tetap + Sasaran untung = RM 1.Hasil jualan TPM = (120.40 = Kos tetap / Nisbah margin sumbangan = RM 6. TPM (unit) = Kos tetap / Margin sumbangan = 90.08) – RM 9.000 unit = RM1.208 Harga jualan RM 75.90 = 0.404.000 + RM 780.208 Y Y – RM 60.50 – (RM15.90 = RM 14.404.000 = RM 1.208Y 0. 5.00 – RM 59.60 Y = RM 76.00 – RM59.52 507 .40 4.08) – RM 9. margin sumbangan dapat ditunjuukan degan jelas dan turut mengasingkan antara kos tetap dan berubah.000 = 97. Kebanyakan pengurus operasi lebih gemar menyediakan penyata pendapatan menggunakan kaedah margin sumbangan.750.40 = 140.00–RM59. Nisbah MS (lama) = Margin sumbangan = RM75.792Y = RM 60. SPK 9. 6.00x1. Ini kerana dengan menggunakan kaedah ini.60 = 0.500unit Margin sumbangan (baru) RM 14.404.40 TPM = Kos tetap = RM 1. TPM (RM) 3.000 = RM 2.000 unit Margin keselamatan = Hasil jualan dibelanjawankan .50 – (RM 15.4.000 TPM sekiranya kos buruh langsung meningkat sebanyak 8% : Margin sumbangan (baru): = RM 75.

08) – RM9.000 + 280.(RM15.000 25. 508 .125 unit = RM 300.RM31. RM 1.000 + (RM 36.00x1.00–RM31. RM4 = RM9.404.192 = RM11. Susut nilai kaedah garis lurus atas mesin yang baru = RM6.00 .00 (peningkatan dalam penukaran kos komponen). Margin sumbangan seunit = = TPM (unit) = = 2.90= 0. TPM (baru) = Kos tetap (baru) Margin sumbangan (baru) = 19.5 1.00)(1.000 [RM75.000 = 29.000 – RM 750.00 – RM5.00 – RM3.RM3.000 0.Sila semak jawapan di atas untuk pastikan nisbah margin sumbangan dikekalkan: Nisbah margin sumbangan (baru): RM76.90]/RM75 RM 2.000 RM20 = 15.RM9.08) .52 .000 SPK 9.50–(RM15.000 + RM 780.000 unit Margin sumbangan seunit RM20 3.000 setahun. Kos tetap Margin sumbangan RM 300.000 unit RM20 seunit.000/6) a RM 20 – RM 4 b Penjelasan: a. b. Jumlah jualan dikehendaki = = = Kos tetap + Sasaran untung Nisbah margin sumbangan RM 1.50 .250.184.375.52 7.000 unit Unit jualan diperlukan untuk memperolehi sasaran untung: Kos tetap + Sasaran untung = RM300.208 RM 76.

Nisbah margin sumbangan (lama) = = Margin sumbangan Harga jualan = 0.60 P P = = = = 0.050. Bilangan unit jualan yang diperlukan untuk mencapai keuntungan yang sama seperti tahun lepas.40 0.00–RM4.00-5.625 unit *Untung tahun lepas = (RM50)(25.000 / 25.00 = RM 750.67–RM30.00 RM 56.000 .40 RM20 RM 50 Katakan P mewakili harga yang harus dicaj bagi menampung kenaikan dalam kos bahan langsung dan nisbah margin sumbangan tidak berubah: P – RM 30* – RM 4** P P – RM 34 0.1 (a) Belanjawan jualan Syarikat Keluarga Kasminah Belanjawan Jualan Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Anggaran kuantiti jualan (unit) (x) Anggaran harga jualan seunit Anggaran hasil jualan (RM) 509 x 5.67 * Kos berubah seunit (lama) : RM 30.000 RM10.40 P RM 34 RM 56. dan mengambil kira perubahan yang dicadangkan: Kos tetap (baru) + Utg tahun lepas = RM 306.000* Margin sumbangan (baru) RM16 = 31.000) – RM1.000 = RM200.00 Semak: Nisbah margin sumbangan baru = RM56.40 BAB 10 SPK 10.000 5.000 + RM 200.00 50.4.67 = 0.000 **Peningkatan dalam kos bahan langsung: RM 4 = RM9.

000 12.200 (3.000 a 15.200 x RM5.000 Rujuk lembaran imbangan pada 31 Disember 2001 (Akaun belum terima) (c) Belanjawan belian.000 510 . kos barang dijual dan inventori akhir Syarikat Keluarga Kasminah Belanjawan Belian Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Inventori akhir yang dikehendaki (unit) (+) Kuantiti jualan bulan semasa (unit) Kuantiti inventori yang perlu ada (unit) (–) Inventori awal (unit) Anggaran kuantiti belian (unit) (x) Anggaran harga belian seunit Anggaran belian barangniaga (RM) 7.00 25.(b) Jadual kutipan tunai Syarikat Keluarga Kasminah Jadual Kutipan Tunai Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 RM Jualan kredit: Bulan jualan (60%) Bulan selepas jualan (40%) Anggaran penerimaan tunai 30.000 b 45.200 unit Syarikat Keluarga Kasminah Belanjawan Kos Barang Dijual Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Anggaran kuantiti jualan bulan semasa (unit) (x) Anggaran harga belian seunit Anggaran kos barang dijual (RM) 5.000 x RM5.000 unit = 7.000) 9.000 = RM30.200 a 5.000 Nota: a 120% x 6.000 Nota: a b 60% x RM50.00 46.

400 b Rujuk lembaran imbangan pada 31 Disember 2001 (Akaun belum bayar) (e) Belanjawan belanja operasi Syarikat Keluarga Kasminah Belanjawan Belanja Operasi Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Anggaran hasil jualan (x) Peratusan komisen Belanja komisen Belanja susut nilai Lain-lain belanja operasi Anggaran belanja operasi RM 50.000 (d) Jadual bayaran belian Syarikat Keluarga Kasminah Jadual Bayaran Belian Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 RM Belian kredit: Bulan belian (40%) Bulan selepas belian (60%) Anggaran bayaran belian 18.400 Nota: a 40% x RM46.000 b 24.000) = RM10.00 36.200 x RM5.400 a 6.000 + 5% (RM50.000 12.000 = RM18.500 = RM12.500 1.000 x 5% 2.Syarikat Angah Kasminah Belanjawan Inventori Akhir Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Inventori akhir yang dikehendaki (Unit) (x) Anggaran harga belian seunit Anggaran kos inventori akhir (RM) 7.500 a 16.500 511 .000 Nota: a RM10.000 + RM2.

000 (25.000 (g) Belanjawan tunai Syarikat Keluarga Kasminah Belanjawan Tunai Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Baki awal tunai Penerimaan tunai Jumlah tunai yang ada Pembayaran tunai: Bayaran belian barangniaga Belanja operasi Dividen Jumlah pembayaran tunai Baki akhir tunai RM 10.000 12.(f) Belanjawan penyata pendapatan Syarikat Keluarga Kasminah Penyata Pendapatan Proforma Bagi Bulan Berakhir 31 Januari 2002 Jualan Tolak: Kos Barang dijual Untung Kasar Tolak: Belanja Operasi Belanja komisen Belanja susut nilai Lain-lain Belanja Jumlah belanja operasi Untung Bersih RM 50.000 512 .400 15.000 2.000 a 2.000 24.000 9.500 1.500 16.000 41.000 55.400 Nota: a RM16.000 45.000) 25.000 (Belanja susut nilai) = RM15.000 – RM1.

000 60% x RM46.000 43.600 Nota: a b c 40% x RM50.000 – RM1.000 9.(h) Belanjawan lembaran imbangan Syarikat Keluarga Kasminah Lembaran Imbangan Pada 31 Januari 2002 RM RM 13.000 41.000 27.000 69.000 b 168.000 168.600 513 .600 RM Aset Aset Semasa Tunai Akaun belum terima Inventori Jumlah Aset Semasa Aset Tetap Bangunan dan (bersih) Jumlah Aset peralatan Liabiliti dan Ekuiti Pemilik Liabiliti Semasa Akaun belum bayar Ekuiti Pemilik Saham biasa Perolehan tertahan Perolehan tertahan awal + Untung bersih – Dividen Perolehan tertahan akhir Jumlah Ekuiti Pemilik Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik 100.600 99.600 c 141.000 = RM20.000 a 36.600 20.000 2.000 = RM27.000 34.000 = RM99.000 RM100.

000 April 300.000 875.SPK 10.000 = RM180.000 a b d 20% 60% f 20% h 20% j 60% l 60% x RM150.000 b 33.000 x RM225.000 Februari 225.000 Jualan kredit: Bulan jualan (60%) 99.000 e 20% x RM165.000 e selepas jualan (20%) Bulan kedua selepas 25.000 j 45.000 g 60% x RM225.000 k 45.000 l 55.000 c 20% x RM150.000 f 243.000 g Bulan pertama 30.000 = RM33.000 a 30.000 h 33.000 = RM33.000 Jumlah 965.000 133.000 514 .000 d 135.000 Jumlah RM 579.000 = RM55.000 = RM30.000 k 20% x RM275.000 198.000 c jualan (20%) Anggaran penerimaan 154.000 x RM300.000 i 280.000 = RM45.000 Mac 275.000 = RM25.000 x RM275.000 = RM99.000 x RM165.000 = RM45.000 (b) Jadual kutipan tunai Syarikat Nursyahida Jadual Kutipan Tunai Bagi Empat Bulan Pertama Berakhir 30 April 2002 Januari RM Februari RM Mac RM 165.000 April RM 180.000 = RM135.000 i 20% x RM225.000 = RM30.000 = RM165.000 tunai Nota: 20% x RM125.2 (a) Belanjawan jualan Syarikat Nursyahida Belanjawan Jualan Bagi Empat Bulan Pertama Berakhir 30 April 2002 Anggaran hasil jualan (RM) Januari 165.000 x RM165.000 163.

000) = RM100.400 98.000 Mac RM 120.200 d (60%) Bulan kedua selepas belian (40%) 30.000 +40% (RM275.000 a 31.000 Jumlah RM 273.000) Anggaran kos belian barangniaga 75.000)i Anggaran kos belian 112.000 April RM 130.000 Bayaran bulan Januari = 40% x RM75.400 b 67. Kos Barang Dijual dan Inventori Akhir Bagi Empat Bulan Pertama Berakhir 30 April 2002 Kos barang dijual (+) Inventori akhir yang diperlukan Jumlah inventori yang 211.000 i 60% x RM165.000 678.000 = RM30.000 = RM180.000 d RM10.000 diperlukan (–) Inventori awal (99.000 515 .000 d 198.400 432.600 c Anggaran bayaran belian 77.000 = RM99.800 Nota: a Belian bulan November RM Kos barang Dijual (RM10.000 (135.000 = RM135.000) = RM120.000 h 60% x RM330.000 f 60% x RM275.000 h 52.000) 130.800 e 122.000 g 300.000 Syarikat Nursyahida Jadual Bayaran Belian Bagi Empat Bulan Pertama Berakhir 30 April 2002 Januari RM Februari RM Mac RM 78.000 f 44.000) 90.000) 148.000 (579.000 – Inventori awal (60% x RM125.000 Jumlah RM 426.000) (75.000) = RM130.000 (180.000 c 180.000 e 60% x RM225.000 c RM10.000 b 165.000 h 328.600 158.000 Belian kredit: Bulan pertama selepas belian 47.000+40% (RM225.000 + Inventori akhir yang diperlukan (60% x RM150.000 f 265.000 1.000 + 40% (RM125.104.000 (d) Jadual bayaran belian b RM10.000 + 40% (RM300.000) 525.000 g 60% x RM300.000 Februari RM 100.000 g 133.000)) 60.000) = RM76. kos barang dijual dan inventori akhir Syarikat Nursyahida Belanjawan Belian.000 +40% (RM165.800 April RM 81.000 Jumlah inventori yang diperlukan 150.000) 135.000 = RM165.000 barangniaga Januari RM 76.000 (165.000 a 135.000 Nota: a RM10.(c) Belanjawan belian.000 = RM198.

000 128.000 96.500 April RM 300.000 = RM44.000 = RM47.500 a 3.000 2.000 = RM16.000 1.000 169.200 60% x RM130.000 2.000)) + Inventori akhir yang diperlukan (60% x RM165.500 Mac RM 275.500 b d 10% x RM225.000 2.000 30.000 = RM78.000 99.600 40% x RM112.000 h 60% x RM135.000 38.000 24.500 8.b Belian bulan Disember Kos barang Dijual (RM10.500 c 3.500 Februari RM 225.800 g 40% x RM130.000) Anggaran kos belian barangniaga Bayaran bulan Januari = 60% x RM79.500 500 2.500 500 2.000 = RM31.000 10.000 Jumlah RM 965.000) Jumlah inventori yang diperlukan – Inventori awal (60% x RM150.000 16.000 = RM81.000 35.000 = RM27.000 = RM52.000 Syarikat Nursyahida Belanjawan Belanja Operasi Bagi Empat Bulan Pertama Berakhir 30 April 2002 Januari RM Anggaran hasil jualan Belanja komisen (10%) Belanja gaji Belanja iklan Belanja insurans Belanja susut nilai – Bangunan Anggaran belanja operasi 165.000 + 40% (RM150.000 2.000 = RM30.500 500 2.000 d 3.500 12.500 Nota: a 10% x RM165.500 500 2.500 b 3.500 10% x RM300.000 e) Belanjawan belanja operasi d f 60% x RM112.000) 79.000 516 .000 = RM22.000 30.000 c e 40% x RM79.000 27.400 RM 70.500 c 10% x RM275.000 22.000 = RM67.000 (90.

000 315.000 c 309.500 12.000 Jumlah 700.000 Februari RM 120.000 8.000 (128.000 Januari 300.500 SPK 10.000 b 126.000) 539.000 RM 960.000 525.000 Jumlah RM 210.Bangunan Jumlah belanja operasi Untung Bersih 96.f) Belanjawan penyata pendapatan Syarikat Nursyahida Penyata Pendapatan Proforma Bagi Empat Bulan Pertama Berakhir 30 April 2002 RM Jualan Tolak: Kos Barang dijual Untung Kasar Tolak: Belanja Operasi Belanja komisen Belanja gaji Belanja iklan Belanja insurans Belanja susut nilai .000 2.500) 410.000 a 216.000 (426.3 (a) Belanjawan jualan Syarikat Ayah Baik Belanjawan Jualan Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Anggaran hasil jualan (RM) (b) Jadual kutipan tunai Syarikat Ayah Baik Jadual Kutipan Tunai Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Januari RM 90.000 10.000 Jualan tunai (30%) Jualan kredit (70%): Bulan selepas jualan (90%) Anggaran penerimaan tunai 517 .000 d 189.000 Februari 400.

000 c 65% x RM400.000 b d 30% x RM300.000 (460.Nota: a 90% x RM140.000 585.000) 305.000 = RM325.000 a 260.000 e Baki inventori pada 31 Disember 2001 (Lembaran imbangan) (d) Jadual bayaran belian Syarikat Ayah Baik Jadual Bayaran Belian Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Januari RM Belian kredit: Bayaran bulan sebelum Anggaran bayaran belian 350.000 b 240. kos barang dijual dan inventori akhir) 518 .000 Jumlah RM 590.000 Nota: a 60% x RM300.000 Nota: a Baki awal akaun belum bayar (dalam lembaran imbangan 31 Disember 2001) b Belian bulan Januari (rujuk belanjawan belian.000 c 440.000 d 65% x RM500.005.000 30% x RM400.000 = RM260.000 (260.000 Jumlah RM 420.000 590.000 (200.000 Februari RM 240.000 b 60% x RM400.000 = RM126.000 1.000 a 350.000 (c) Belanjawan belian.000 c 90% x (70% x RM300.000 b 325.000 = RM90.000 = RM240.000 = RM120.000 d 565. kos barang dijual dan inventori akhir Syarikat Ayah Baik Belanjawan Belian.000 Februari RM 240. Kos Barang Dijual dan Inventori Akhir Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Januari Kos barang dijual (+) Inventori akhir yang diperlukan Jumlah inventori yang diperlukan (–) Inventori awal Anggaran belian barangniaga RM 180.000) e 240.000 =RM180.000) 545.000) = RM189.

000 71.000 (f) Belanjawan tunai Syarikat Ayah Baik Belanjawan Tunai Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Januari RM 100.000 – RM385.000 b 16.000 316.200 Februari RM 40.000 216.000 = (RM36.000 (32.200 Baki awal tunai Penerimaan tunai Jumlah tunai yang ada Pembayaran tunai: Bayaran belian barangniaga Belanja jualan dan pentadbiran berubah Belanja jualan dan pentadbiran tetap Jumlah pembayaran tunai Lebihan (kurangan) tunai Pembiayaan: Pinjaman Bayaran balik pinjaan: Nilai muka Faedah Baki akhir tunai 40.000 Jumlah RM 35.000 525.000) (800) d 40.000 73.000 = RM15.000 36.000 35.000 36.000) c 109.000 35.000 276.000 b 5% x RM400.000 20.000 c RM625.000 309.000 16.000 – RM661.000 Nota: a RM316.000 350.000 661.000) d RM32.000 590.000 – RM276.000 a 20.000 625.000 = (RM60.000 = RM20.000) a 109.000) b RM349.000 b Jumlah RM 100.000 15.000 Belanja jualan dan pentadbiran berubah Belanja jualan dan pentadbiran tetap Anggaran belanja operasi Nota: a 5% x RM300.000 (36.000 349.000 (32.000 385.000 x 15% x (2/12) = RM800 519 .000 20.(e) Belanjawan belanja operasi Syarikat Ayah Baik Belanjawan Belanja Operasi Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Januari RM 15.000 (69.000 = RM73.000 240.000 Februari RM 20.000 36.000) (800) 40.

500 270.000 x RM22.000 a RM 700.000 (120.50 x RM22.50 x RM22.000 Jumlah 12.000 36.000) + 10% (70% x RM400.000 Mac 5.000 x 15% x (2/12) = RM2.275 Nota: a 10% (70% x RM300.725) b 157.725 SPK 10.500 90.000 (2.000) 280.000 x RM22.000) = RM49.000 (420.(d) Belanjawan penyata pendapatan Syarikat Ayah Baik Penyata Pendapatan Proforma Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 RM Jualan Tolak: Kos Barang dijual Untung Kasar Tolak: Belanja Operasi Belanja jualan dan pentadbiran berubah Belanja jualan dan pentadbiran tetap Hutang lapuk Jumlah belanja operasi Untung dari operasi Tolak: Belanja faedah Untung Bersih 35.000 49.000 Februari 4.000 b RM109.000) 160.50 112.50 67.4 (a) Belanjawan jualan Syarikat Sayang Umi Belanjawan Jualan Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Anggaran kuantiti jualan (unit) (x) Anggaran harga jualan seunit Anggaran hasil jualan (RM) Januari 3.000 520 .

125 d Baki awal akaun belum terima (dalam lembaran imbangan pada 31 Disember 2001).250 g 60.750 222. kos barang dijual dan inventori akhir Syarikat Sayang Umi Belanjawan Belian Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Kuantiti jualan bulan berikut (unit) (x) peratusan nventori akhir Inventori akhir yang dikehendaki (unit) (+) Kuantiti jualan bulan semasa (unit) Kuantiti inventori yang perlu ada (unit) (–) Inventori awal (unit) Anggaran kuantiti belian (unit) (x) Anggaran harga belian seunit Anggaran kos belian barangniaga (RM) Januari 4.875 Jumlah RM 67.000 25% 1.375 289.000 5.375 521 .250 (1.500 149.750 88.000 = RM22. iaitu RM131.375 Mac RM 28.500 b 30.500 e 82.250 = RM52.250) 4.250 4.000 13.125 c 40.000 (2.625 Jualan tunai (25%) Jualan kredit (75%): Bulan pertama selepas jualan (60%) Bulan kedua selepas jualan (40%) Penerimaan tunai daripada jualan kredit Anggaran penerimaan tunai Nota: 25% x RM67.500 c 25% x RM112.500) 1.250 h 60% (75% x RM90.500) 10.500 X Februari 5.625 72.875 b 25% x RM90.000 4.500) = RM30.500 x RM15 22.500 a (c) Belanjawan belian.500 = RM28.375 g 40% (75% x RM67.125 (1.000) = RM40.000) 4.500 25% 1.625 x RM15 159.500 f60% (75% x RM67.500 h 20.000 6.500 = RM16.000 x 25% 1.875 RM 16.875 a 78.750 e 40% x RM131.125 (2.375 f 52.000 3.250 x RM15 63.125 Jumlah 13.500) = RM20.750 95.875 105.250 = RM78.250 60% x RM131.(b) Jadual kutipan tunai Syarikat Sayang Umi Jadual Kutipan Tunai Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Januari Februari RM 22.750 x Mac 4.125 12.875 x RM15 73.500 1.750 d 78.125 5.

750 e 18.000 125.000 Nota: Rujuk baki awal akaun belum bayar dalam lembaran imbangan pada 31 Disember 2001 (RM90.000 Februari 1.000 d 30.000 = RM18.000 a 18.125 x RM15 16.000 x RM15 15.875 Jumlah 1.000 b c 80% x RM90.000 20% x RM22.000 20% x RM63.000 b 76.000 x RM15 60.000 x RM15 180.500 c 72.Syarikat Sayang Umi Belanjawan Kos Barang Dijual Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Anggaran kuantiti jualan bulan semasa (unit) (x) Anggaran harga belian seunit Anggaran kos barang dijual (RM) Februari 3.000 Jumlah 12.250 Belian kredit: Bulan pertama selepas belian (20%) Bulan kedua selepas belian (80%) Anggaran bayaran belian 18.500 = RM4.500 d e 80% x RM22.000 Mac 4.000 = RM72.500 Mac RM 12.750 Jumlah RM 35.750 a 522 .750 = RM12.000 x RM15 75.125 x RM15 16.750 Mac 1.000 April 5.250 x RM15 18.000 Syarikat Sayang Umi Belanjawan Inventori Akhir Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Anggaran inventori akhir (Unit) (x) Anggaran harga belian seunit Anggaran kos inventori akhir (RM) Januari 1.875 (d) Jadual bayaran belian Syarikat Sayang Umi Jadual Bayaran Belian Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Januari RM Februari RM 4.000 x RM15 45.250 90.000) 20% x RM90.500 = RM18.

000 x 15% 40.250 4.535 523 .125 Anggaran hasil jualan (x) Peratusan komisen Belanja komisen Belanja gaji jualan Anggaran belanja jualan (f) Belanjawan belanja pentadbiran Syarikat Sayang Umi Belanjawan Belanja Pentadbiran Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Belanja gaji pentadbiran Belanja pembaikan Belanja susut nilai .535 Nota: a ((RM135.875 15.000+RM18.000+RM24.500 16.000 750 1.275 a 5.125 1.000 750 1.875 1.875 12.000 Februari Mac RM RM 90.025 Februari RM 3.000+RM7.peralatan pejabat Anggaran belanja jualan Januari RM 3.750 Jumlah RM 270.000)/10) x (1/12) = RM1.000 750 1.875 1.000 2.285 Jumlah RM 9.(e) Belanjawan belanja jualan Syarikat Sayang Umi Belanjawan Belanja Jualan Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Januari RM 67.225 Mac RM 3.000)/10) x (1/12) = RM1.285 15.200)/10)x(1/12)=RM1.500 5.500 x 15% 10.000 + RM18.500 x 15% x 15% 13.000 + RM18.475 b 5.535 c 5.275 b ((RM135.475 c ((RM135.000 112.625 46.375 18.000 + RM24.

850 d RM155.000 294.100 105.125 11.750 x 8% x (1/12) = RM25 c RM105.000 122.750 22.000 51.200 40.000 95.775 e 8.525 8.475 – RM119.625 35.775 53.000 12.625 = RM35.725 30.625 18.875 124.750 24.000 3.375 155.000 Jumlah RM 10.875 299.775=RM53.225 (3.750 3.725– RM122.850 Mac RM 35.750 18.000 Baki awal tunai Penerimaan tunai Jumlah tunai yang ada Pembayaran tunai: Bayaran belian barangniaga Belanja jualan Belanja pentadbiran Belanja faedah atas pinjaman bank Belanja cukai pendapatan Belian peralatan Belian tanah Jumlah pembayaran tunai Lebihan (kurangan) tunai Pembiayaan: Pinjaman tambahan Bayaran balik pinjaman: Nilai muka Baki akhir tunai Nota: a Belanja susut nilai tidak diambil kira kerana tidak melibatkan tunai b RM3.750 a 25 b 18.625– M51.850 c (3.000 289.250 25 22.750) 10.950 1.100 Februari RM 50.950=RM1.750) 50.850 d 35.775 524 .225 10.200 40.250 46.500 7.500 49.000 119.(g) Belanjawan tunai Syarikat Sayang Umi Belanjawan Tunai Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 Januari RM 10.475 76.850 88.375 3.625 105.350 5.850 e RM124.500 15.875 125.

000 x RM200 600.660) 28.000 e 384.000 d 176.000) 90.125 15.535 (61.000 392.340 (25) 28.000 .000 f 144.000 (b) Jadual kutipan tunai Sinaran Baru Bhd Jadual Kutipan Tunai Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Januari Februari RM 120.000 Februari 3.800 x RM200 360.000 46.000 Jualan tunai (20%) Jualan kredit (80%): Dalam bulan jualan (50%) Sebulan selepas jualan (50%) Penerimaan tunai daripada jualan kredit Anggaran penerimaan tunai 525 RM 72.000 b 240.000 a 144.(h) Belanjawan penyata pendapatan Syarikat Sayang Umi Penyata Pendapatan Proforma Bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Mac 2002 RM Jualan Tolak: Kos Barang dijual Untung Kasar Tolak: Belanja Operasi Belanja jualan Belanja pentadbiran Jumlah belanja operasi Untung daripada operasi Tolak: Belanja faedah Untung Bersih RM 270.000 c 320.315 SPK 10.5 (a) Belanjawan jualan Sinaran Baru Bhd Belanjawan Jualan Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Anggaran kuantiti jualan (unit) (x) Anggaran harga jualan seunit Anggaran hasil jualan (RM) Januari 1.000 (180.000 504.

000 526 Baki awal tunai Penerimaan tunai Jumlah tunai yang ada Pembayaran tunai: Bayaran belian barangniaga Belanja tetap: Belanja jualan a Belanja pentadbiran b Belanja berubah: Belanja komisen Belian peralatan pejabat Jumlah pembayaran tunai Lebihan (kurangan) tunai Pembiayaan: Baki akhir tunai Februari RM 89.000 c 128.000 RM600.000 d 72.000 102.000 Jadual bayaran belian Sinaran Baru Bhd Jadual Bayaran Belian Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Januari RM 48.000 392.000 (d) Belanjawan tunai b d 40% x RM120.000 95.200) x 50% = RM176.000 89.000 a 102.000 504.000 x 50% = RM240.000 Sinaran Baru Bhd Belanjawan Tunai Bagi Dua Bulan Berakhir 28 Februari 2002 Januari RM 68.000 371.000 600.000 80.000 Dalam bulan belian (40%) Sebulan selepas belian (60%) Anggaran bayaran belian Nota: a 60% x RM90.000 f ― 254.000 = RM48.000 = RM120.000 = RM54.000 .000 128.000 360.000 44.000 x 50% = RM144.000 Februari RM 56.000 460.000 254.000 593.000 = RM72.000 80.Nota: a 20% x b 20% x c 80% x d 80% x e 80% x f 80% x (c) RM360.000 40% x RM140.000 x 50% = RM144.000 36.000 c 60% x RM120.000 e ― 89.000 (RM200 x 2.000 c 50.000 d ― 339.000 = RM72.000 360.000 = RM56.000 b 54.000 95.

000÷12 = RM80. Kelebihan menggunakan sistem pengekosan standard ialah a.000 d 10% x RM360.000 – RM371.000 e RM460. Di antara faktor-faktor yang biasanya akan dipertimbangkan oleh pengurus untuk menentukan kepentingan sesuatu varians ialah saiz sesuatu varians.000 10% x (2. kos standard digunakan untuk pengekosan produk dan juga bagi tujuan kawalan. Seterusnya daripada situ. tahap sesuatu varians akan berulang semula. Apabila produk tersebut telah dijual. keboleh kawalan ke atas varians.000 = RM89. Bagi memastikan tindakan susulan dapat dilakukan dengan segera.360. . 4.000–220.000 c (RM1. kos standard akan mengalir melalui semua akaun-akaun pengeluaran. corak/tren dalam varians. dan pertimbangan kos dan faedah yang bakal diperolehi. Kos standard memberikan maklumat berguna untuk membuat perbandingan kos. Varians kuantiti bahan dikira berdasarkan jumlah bahan mentah yang digunakan dalam pengeluaran (QG).000–RM339. Varians menjadi alat pengukur kepada penilaian prestasi dan ganjaran kepada pekerja b. Kos yang dimasukkan ke dalam inventori kerja dalam proses adalah kos standard.200 x RM200) = RM44. Varians harga bahan mentah adalah berdasarkan kuantiti yang dibeli (Qb).000 b BAB 11 SPK 11.000=RM254. adalah berkaitan dengan fungsi pembelian dalam syarikat.1 1.Nota: a RM960. yang dikenali sebagai varians. kos standard tersebut akan dipindahkan daripada akaun inventori barang siap kepada akaun kos barang dijual.000)÷12 = RM95. 2. Oleh sebab itu. Kos standard membolehkan 527 3. maka varians akan dikira sebaik sahaja bahan mentah dibeli. Perbezaan antara harga sebenar dan harga standard. Varians kuantiti menekankan perbezaan antara kuantiti sebenar bahan mentah digunakan (QG) dengan kuantiti standard yang dibenarkan (QD). Apabila produk telah siap.000 = RM36. kos standard bagi produk siap tersebut akan dipindahkan kepada akaun inventori barang siap.000 f RM593. adalah lebih wajar untuk mengira varians kuantiti berdasarkan kuantiti sebenar yang digunakan dalam pengeluaran. Di bawah sistem pengekosan standard.

e.000 x RM5.20) – (25.00) = RM 1. Sistem pengekosan standard biasanya adalah lebih murah daripada sistem pengekosan sebenar atau normal. Memandangkan varians boleh digunakan sebagai alat pengukuran prestasi.000 TM b) Varians kuantiti bahan mentah = (QG x HD) – (QD x HD) = ( 23. ianya menjadi motivasi kepada pekerja untuk mencapai standard yang telah ditetapkan. dengan memberi output yang sebenar. Pengiraan berdasarkan kos standard dan varians kos membolehkan pengurus melaksanakan ‘management by exception’.800 x 3kg x RM 5 RM Buruh Langsung 7. yang mana ianya boleh menjadi tanda aras (benchmarking) untuk dibandingkan dengan kos sebenar.170.800 x 5jam x RM 30 Jumlah Kos Pengeluaran Standard 2.400* x RM 5.287. Seramika Sdn Bhd Jadual Kos Pengeluaran Standard Berdasarkan 7. f.000 x RM5. d.00) = RM 5. Penggunaan kos standard dalam pengekosan produk adalah lebih kukuh atau stabil berbanding menggunakan kos pengeluaran sebenar.100 x RM 5.800 unit x 3 kg seunit = 23.000 1. c.500 M * 7.800 Unit Bagi Bulan Mac Kos Standard Bahan Mentah 7.000 1.00) – ( 23.akauntan pengurusan untuk mengira kos standard yang telah diperuntukkan.2 1.400 kg 528 . 117. SPK 11.000 Varians a) Varians harga bahan mentah = (QB x HS) – (QB x HD) = (25.

000* x RM 30.00) – (39.000 kg kuantiti yang dibeli QB = 30.3 Harga@kadar standard bagi setiap unit input Standard kuantiti bagi setiap unit output Kuantiti sebenar digunakan bagi setiap unit output Harga@kadar sebenar bagi setiap unit input Output sebenar Varians harga bahan mentah Varians kuantiti bahan mentah Jumlah varians bahan mentah Varians kadar buruh langsung Varians kecekapan buruh langsung Jumlah varians buruh langsung Buruh langsung RM 20 sejam e 4 jam seunit f 3.00) = RM 32.000 M ---- Penerangan: (a) Varians harga bahan mentah RM 30.500 kg = 2.000 M RM 20.000 unit 529 .000 M = Varians kuantiti = = = = = = = QB (HS – HD) QB (RM7 – RM8) 30.000 TM (c) Varians kuantiti bahan mentah = HD ( QG – QD ) RM 20.5 jam RM 21 sejam 10.000 unit RM 30.000 – QD ) QD = 27.000 TM = RM 8 ( 30.100 x RM 30.c) Varians kadar buruh langsung = (JS x KS) – (JS x KD) = (40.20) – (40.000 unit ---RM 35.500 kg Kuantiti standard seunit = 27.000 M+Varians kuantiti RM 20.100 x RM 30.080 M d) Varians kecekapan buruh langsung = (JS x KD) – (JD x KD) = (40.000 M RM 65.000 kg 30.000 kg = 3 kg seunit 10.000 unit Varians harga +Varians kuantiti RM 30.00) = RM 33.000 M Bahan mentah RM 8 sekg 2.000 TM b RM 10.75 kg seunit 10.000 QB Kuantiti sebenar digunakan QG Kuantiti sebenar seunit output (b) Jumlah varians bahan mentah = RM 10.100 x RM 29.75 kg seunit c 3 kg per unit a RM 7 sekg 10.000 jam SPK 11.800 unit x 5 jam seunit = 39.000 TM d RM 100.000 TM * 7.

(d) Jumlah varians buruh langsung = Varians kadar+Varians kecekapan RM 65,000 M = Varians kadar + RM 100,000 M Varians kecekapan = RM 35,000 TM (e) JS = 10,000 unit x 3.5 jam seunit Varians kadar buruh langsung RM 35,000 TM KD (f) Varians kecekapan buruh langsung RM 100,000 M JD Jam standard seunit = = = = = = = = = 35,000 jam JS ( KS – KD ) 35,000 ( RM 21 – KD) RM 20

KD ( JS – JD ) RM 20 (35,000 – JD) 40,000 jam 40,000 jam/10,000 unit 4 jam seunit

530

LAMPIRAN B 1 PENYEDIAAN BELANJAWAN INDUK BAGI PERNIAGAAN PERKILANGAN Adakah anda masih ingat lagi apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan perkilangan? Anda telah mempelajarinya dalam Bab 8. Perniagaan perkilangan mengeluarkan sendiri barang niaga untuk dijual dengan memproses bahan-bahan mentah menjadi barang siap. Ia berbeza dengan firma perdagangan kerana firma perdagangan membeli barang niaga yang telah siap untuk dijual semula. Belanjawan induk bagi perniagaan perkilangan adalah lebih rumit berbanding dengan belanjawan induk bagi firma perdagangan. Langkah tambahan diperlukan dalam menyediakan belanjawan induk bagi perniagaan perkilangan. Selepas belanjawan jualan disediakan, empat belanjawan tambahan perlu disediakan terlebih dahulu sebelum belanjawan belian dapat disediakan. Belanjawan tambahan tersebut ialah belanjawan pengeluaran, belanjawan belian bahan mentah, belanjawan buruh langsung dan belanjawan overhed kilang. Belanjawan pengeluaran menunjukkan bilangan kuantiti sesuatu barangan yang perlu dikeluarkan untuk memenuhi keperluan jualan dan inventori. Belanjawan belian bahan mentah bertujuan untuk menentukan anggaran bahan mentah yang perlu dibeli. Belanjawan buruh langsung pula menunjukkan buruh langsung yang diperlukan untuk mengeluarkan sesuatu barangan. Belanjawan overhed mengganggarkan kos overhed yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pengeluaran. Selepas itu barulah belanjawan kos barang dijual dan inventori akhir dapat disediakan. Kemudian belanjawan belanja operasi, belanjawan tunai, belanjawan penyata pendapatan (proforma) dan akhir sekali belanjawan lembaran imbangan. Komponen belanjawan induk bagi perniagaan perkilangan dapat digambarkan dalam bentuk rajah seperti rajah berikut:

531

Komponen Belanjawan Induk Bagi Perniagaan Perkilangan
Belanjawan Jualan

Belanjawan Pengeluaran

Belanjawan Belian Bahan Mentah

Belanjawan Buruh Langsung

Belanjawan Overhed Kilang

Belanjawan Operasi

Belanjawan Inventori Akhir Belanjawan Belanja Operasi Belanjawan Kos Barang Dijual

Belanjawan Tunai

Belanjawan Penyata Pendapatan

Belanjawan Kewangan

Belanjawan Lembaran Imbangan

532

LAMPIRAN B 2 PENYEDIAAN BELANJAWAN INDUK BAGI PERNIAGAAN PERKHIDMATAN Perniagaan perkhidmatan adalah berbeza dengan firma perdagangan dan perniagaan perkilangan kerana ia menyediakan perkhidmatan dan bukan menjual barang niaga kepada pelanggan. Belanjawan induk bagi perniagaan perkhidmatan adalah lebih kurang sama dengan belanjawan induk bagi perniagaan perkilangan. Proses belanjawan induk bagi perniagaan perkhidmatan bermula dengan belanjawan hasil (sama dengan belanjawan jualan bagi firma perdagangan dan perkilangan). Belanjawan hasil adalah berdasarkan perkhidmatan yang diberikan seperti hasil sewaan bilik bagi hotel atau rumah tumpangan, hasil perkhidmatan bagi firma yang menawarkan perkhidmatan guaman, perundingan dan sebagainya, dan hasil rawatan pesakit bagi klinik perubatan. Anggaran hasil membolehkan belanjawan pengeluaran disediakan. Belanjawan pengeluaran menganggarkan bilangan perkhidmatan yang perlu dilaksanakan atau diberikan untuk mendapatkan hasil yang dianggarkan dalam belanjawan hasil. Contohnya, bagi hotel atau rumah tumpangan, belanjawan pengeluaran akan menunjukkan bilangan bilik yang dijangka akan disewa dalam tempoh belanjawan. Bagi firma perakaunan pula, belanjawan pengeluaran menunjukkan bilangan jumlah jam bekerja dan kadar caj sejam untuk menghasilkan anggaran hasil dalam tempoh belanjawan. Belanjawan pengeluaran diperlukan untuk menentukan belanjawan seterusnya, iaitu belanjawan belanja operasi yang terdiri daripada belanja gaji, bekalan, dan overhed. Belanjawan belanja bekalan akan menunjukkan anggaran belanja yang dilibatkan untuk mendapatkan bekalan dalam tempoh belanjawan. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan memerlukan bekalan untuk menjalankan perniagaan. Bagi hotel, bekalan termasuklah sabun mandi dan shampoo untuk setiap bilik sewaan dan bahan-bahan untuk penyediaan sarapan seperti roti, jus buah-buahan, teh, kopi dan lain-lain. Bagi restauran pula, bekalan termasuklah bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan makanan, tisu untuk mengelap tangan dan lain-lain. Belanjawan belanja gaji menunjukkan anggaran kos pekerja yang terlibat secara langsung dalam menyediakan perkhidmatan (sama seperti belanjawan buruh langsung bagi perniagaan perkilangan). Kos pekerja pentadbiran tidak termasuk dalam belanjawan ini kerana kos ini termasuk di dalam belanjawan belanja jualan dan pentadbiran. Bagi hotel, pekerja
533

belanja susut nilai. Belanjawan ini meringkaskan maklumat yang terkandung dalam belanjawan hasil dan belanjawan belanja jualan dan pentadbiran. belanjawan lembaran imbangan disediakan. Akhir sekali. Ia menunjukkan semua kos berkaitan penyediaan barangan atau pemberian perkhidmatan. Komponen belanjawan induk bagi perniagaan perkhidmatan dapat digambarkan dalam bentuk dalam rajah berikut: 534 .yang terlibat secara langsung dalam penyediaan perkhidmatan ialah pekerja yang mencuci setiap bilik sewaan. belanja telefon dan belanja lain-lain. pembayaran bonus kepada pekerja dan lain-lain. Belanjawan tunai membolehkan entiti perniagaan perkhidmatan untuk menentukan sama ada ia akan mendapat lebihan tunai atau mengalami kekurangan tunai yang menyebabkan pinjaman tunai perlu dibuat. belanja iklan dan lain-lain dalam tempoh belanjawan. Belanjawan penyata pendapatan menganggarkan hasil yang akan diperolehi dalam tempoh akan dating dan amat berguna kepada pengurusan entiti perniagaan perkhidmatan untuk membuat keputusan seperti pembayaran dividen kepada pemegang saham. Belanjawan tunai menunjukkan anggaran penerimaan dan pengeluaran tunai dalam tempoh belanjawan. Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran menunjukkan semua anggaran belanja jualan dan pentadbiran seperti belanja gaji kakitangan jualan dan pentadbiran. Belanjawan overhed merupakan belanjawan yang disediakan dengan tujuan untuk mengenal pasti anggaran kos yang berkaitan penyediaan barangan atau pemberian perkhidmatan. Contoh belanja overhed bagi sebuah hotel ialah belanja utiliti.

Komponen Belanjawan Induk Bagi Perniagaan Perkhidmatan Belanjawan Hasil Belanjawan Pengeluaran Belanjawan Gaji Belanjawan Bekalan Belanjawan Overhed Belanjawan Operasi Belanjawan Belanja Operasi Belanjawan Tunai Belanjawan Penyata Pendapatan Belanjawan Kewangan Belanjawan Lembaran Imbangan 535 .