You are on page 1of 7
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan 1. Maklumat berikut berkaitan sebuah perniagaan di Johor Baharu Anis telah membuka sebuah perniagaan men(ual pakaian dengan nama Anis )rading Perniagaan manakah yang menerangkan pernyataan di atas A. Perkongsian B. Milikan tunggal . !yarikat berhad ". !yarikat sendirian berhad #. !yarikat Amer membeli sebuah rumah kedai dengan harga $M%&0 000. Apakah prinsip perakaunan yang sesuai dengan pernyataan tersebut' A. Materiality B. Kos se(arah . )empoh perakaunan ". *ang sebagai ukuran %. Maklumat berikut meru(uk kepada +iri,+iributir perakaunan. &. Apakah kegunaan dokumen perniagaan' A. !ebagai asas merekod dalam penyata kewangan B. !ebagai bukti bertulis bahawa sesuatu urus niaga telah berlaku . !ebagai asas untuk menyediakan .mbangan "uga ". !ebagai alat peran+angan kewangan pada masa depan !oalan / dan 0 berdasarkan maklumat di bawah ini A. "ebit Akaun Penghutang- Kredit Akaun "iskaun "iberi B. "ebit Akaun "iskaun "iberiKredit Akaun Penghutang . "ebit Akaun Penghutang- Kredit Akaun "iskaun "iterima ". "ebit Akaun "iskaun "iterimaKredit Akaun Penghutang Jan. / #01# belian barang pada harga , !ukar ditukar men(adi tunai senarai $M1 000. , "imiliki bukan bertu(uan untuk di(ual "iskaun niaga #03 diterima , Boleh digunakan untuk (angka masa yang pan(ang "iskaun tunai 103 10 hari- &3 1&hari Antara yang berikut- yang manakah mempunyai +iri,+iri tersebut' A. !tok B. Alat tulis . Kenderaan ". Barang promosi 4. Apakah pelarasan yang perlu dibuat apabila diskaun kepada pelanggan dibatalkan' /. Berapakah (umlah yang perlu dibayar (ika hutang di(elaskan pada 14 Januari #01#' A. $M& /00 B. $M& 0/0 . $M/ 010 ". $M/ 400 0. Berapakah yang perlu dibayar (ika hutang di(elaskan pada 12 Januari #01#' A. $M%#0 B. $M/ 010 . $M/ 400 ". $M/ 100 1. Kedai Komputer .nterso4t men(ual penghawa dingin pe(abat kepada !alun $ambut *a5. Apakah Buku atatan Pertama yang digunakan untuk merekodkan urus niaga tersebut. A. Jurnal Am B. Buku )unai . Jurnal Jualan ". Jurnal Pulangan Jualan 2. Apakah Buku atatan Pertama bagi in5ois dan nota debit asal' A. Jurnal (ualan B. Jurnal belian . Jurnal pulangan (ualan ". Jurnal pulangan belian 10.Apakah salinan asal yang men(adi sumber maklumat Jurnal Belian' A. Pesanan belian dan sebut harga B. 6ota debit dan nota kredit . .n5ois dan nota kredit ". .n5ois dan nota debit 11.Apakah 4ungsi Akaun ' A. Membuat rekod berdasarkan prinsip +atatan bergu B. Meringkaskan urus niaga dengan tepat dan sistematik . Mengkategorikan (enis,(enis urus niaga perniagaan ". Menyediakan satu 4ormat untuk merekod urus niaga 1#.Maklumat berikut diperolehi daripada buku perakaunan !yarikat Abby. Jurnal Pulangan Jualan )arik h #011 6o5. # %0 Akaun Pulangan Jualan 7"t8 Apakah urus niaga yang berlaku antara !yarikat Abby dengan Perniagaan Jess' A. Perniagaan Jess mengembalikan botol,botol kosong kepada !yarikat Abby B. !yarikat Abby memulangkan barang niaga kepada Perniagaan Jess kerana salah (enama . Perniagaan Jess men(ual barang niaga kepada !yarikat Abby ". Perniagaan Jess menghantar nota kredit kepada !yarikat Abby. 1%.Apakah kegunaan Buku )unai $un+it' A. Memudahkan semua kerani merekod bayaran B. Mengelakkan penggunaan +ek bagi bayaran ke+il . Membolehkan bayaran ke+il mudah direkod ke dalam Buku )unai ". Menggalakkan pembelian barang dengan amaun terendah 00 Butir Perniagaan Jess Jumla h $M 00 14.Apakah de4inisi bagi .mbangan "uga' A. Merupakan satu senarai baki,baki B. Menun(ukkan kedudukan kewangan sesuatu perniagaan . .a adalah satu akaun khas untuk merekodkan semua baki,baki dalam buku ". Merupakan satu senarai baki yang disusun mengikut sama ada ia suatu baki debit atau baki kredit 1&.Apakah tu(uan .mbangan "uga disediakan' . .. Memudahkan penyediaan le(ar Mengu(i ketepatan pengiraan ". $M&00 11.Antara yang berikut- yang manakah kesilapan tidak ketara dalam .mbangan "uga' . .. Kesilapan amaun Kesilapan menghitung ... Kesilapan ketinggalan satu +atatan .5 Kesilapan perekodan di sebelah salah A. . dan .. B. . dan .9 . .. dan ... ". ... dan .9 ... Mengu(i ketepatan +atatan bergu .5 Melihat prestasi sesebuah perniagaan A. . dan .. B. . dan .9 . .. dan ... ". ... dan .9 12..mbangan "uga Perniagaan ;alli mempunyai beberapa kesilapan .ambangan "uga pada %1 "esember #011 "ebit $M Modal !tok awal Jualan Belian Angkutan Masuk Pulangan Keluar .nsurans !ewa % &00 4 000 & &00 40& 2& 120 & &00 Kerdit $M 1 000 1/.Maklumat berikut diperolehi daripada buku perniagaan Ku+k "ebit $M %/0 Kerdit $M #10 "iskaun A. $M10 B. $M#10 . $M%/0 ". $M/40 Berapak nilai diskaun diberi' Berapakah (umlah .mbangan "uga setelah kesilapan tersebut diperbetulkan' A. $M1# &2& B. $M1% &2& . $M1& 2&& ". $M12 &&& #0.Maklumat berikut diambil daripada rekod perakaunan sebuah perniagaan. Jurnal (ualan )arik h #011 Mei Butir < 6o. in5oi s #%40 (umla h $M 4&0 10.Maklumat berikut diperolehi daripada buku perniagaan Aman :nterprise "ebit 7$M8 1&0 Kerdit 7$M8 4#0 Pulangan Berapak nilai berangan yang dipulangkan oleh pelanggan A. $M1&0 B. $M#00 . $M4#0 *endy 10 #4 !yarikat =opal Akaun Jualan 7kt 8 1&/0 1 #&0 1 000 . >ntung atau rugi kasar ". >ntung atau rugi bersih #%."i bahagian manakah Akaun Alatan Pe(abat akan direkodkan dalam Kun+i Kira,kira' A. Belan(a B. Aset semasa . Aset Bukan !emasa ". :kuiti pemilik #4.Antara yang berikut- manakah yang di+atatkan dalam Penyata Pendapatan dan Kun+i Kira,kira' A. !tok awal B. Belian . Premis ". !tok akhir #&.Maklumat berikut diperolehi daripada Perniagaan Ali4 pada %1 "isember #011. Premis !tok akhir Pemiutang ?5erdra4 bank Penghutang )unai di tangan @itungkan modal ker(a. A. $M4 /10 B. $M1 410 . $M12 /10 ". $M#% 410 #/.Pernyataan manakah yang menerangkan hasil terakru' . .. "itun(ukkan dalam Kun+i Kira,kira sebagai aset semasa "itun(ukkan dalam Kun+i Kira,kira sebagai liabiliti semasa $M 1& 000 4 /20 % /00 1 200 4 200 &20 %1 Apakah kesilapan yang telah berlaku (ika in5ois bernombor #%40 adalah untuk (ualan mesin 4aks lama' A. Kesilapan amaun B. Kesilapan prinsip . Kesilapan komisen ". Kesilapan terbalik #1.Kesilapan berikut telah dikesan oleh !yarikat Maya. Belian kelengkapan daripada !yarikat !uhaimi sebanyak $M&%& telah direkodkan ke dalam Jurnal AM sebagai $M%&& dan (umlah ini diposkan ke Akaun kelengkapan dan Akaun !yarikat !uhaimi. Antara yang berikut- yang manakah membetulkan kesilapan tersebut' A . B "ebit Akaun Kelengkapan $M 110 Akaun !yarikat !uhaimi $M110 Akaun Kelengkapan $M&%& Akaun !yarikat !uhaimi $M&%& Kredit Akaun !yarikat !uhaimi $M110 Akaun Kelengkapan $M 110 Akaun !yarikat !uhaimi $M&%& Akaun Kelengkapan $M&%& " ##.!emua hasil dan belan(a yang telah diselaraskan di+atatkan dalam Penyata Pendapatan bagi suatu tempoh perakaunan untuk men+ari A. >ntung kasar B. $ugi kasar ... Pendapatan bagi tempoh perakaunan akan datang tetapi tunai telah diterima .5 Pendapatan yang diperolehi untuk tempoh perakaunan semasa tetapi tunai belum diterima A. . dan .. B. . dan .9 . .. dan ... ". ... dan .9 . 6ilai aset pada awal tahun A Belian aset sepan(ang tahun ". 6ilai aset pada awal tahun B Belian aset sepan(ang tahun A 6ilai aset pada akhir tahun %0.Maklumat berikut diperolehi daripada buku perniagaan Kita :nterprise pada %1 Ma+ #011. $ M !ewa terakru pada 1 April #010 100 Bayaran sewa pada %1 Ma+ #011 1 400 !ewa tahunan # Berapakah sewa terakru pada %1 000 Ma+ #011' A. $M#00 B. $M/00 . $M100 ". $M100 #0.Pernyataan manakah yang menerangkan belan(a terdahulu' A. "ikenali (uga sebagai belan(a belum dibayar B. "irekodkan dalam Kun+i Kira,kira sebagai liabiliti semasa . Perlu ditambah kepada (umlah belan(a yang dibayar untuk memperoleh belan(a sebenar tahun kewangan semasa ". Belan(a bagi tempoh perakaunan akan datang tetapi telah di(elaskan dalam tahun perakaunan semasa #1.Antara yang berikut- yang manakah kaedah pengiraan susut nilai aset bukan semasa' . .. =aris tetap Ansurans berkurangan .9 Penilaian semula . .. dan ... ". ... dan .9 %1.Maklumat berikut diperolehi daripada !yarikat !ukses. Jumlah iklan yang telah dibayar oleh !yarikat !ukses ialah $M2 000 bagi tempoh 1 Januari #010 hingga %1 Ma+ #011. )arikah pengimbangan perakaunan !yarikat !ukses ialah %1 "isember #010 Apakah pelarasan yang perlu diambil kira pada %1 "isember #010' A. .klan terakru $M1 100 B. .klan terdahulu $M1 100 . .klan terkru $M0 #00 ". .klan terdahulu $M0 #00 %#.Maklumat berikut menun(ukkan harga kos dan nilai buku sebuah mesin 4otostat pada 1 April #011. @aga kos $M 6ilai buku $M Alatan pe(abat 1 &00 # 100 Bagi tahun berakhir %1 Ma+ #011- mesin 4otostat itu disusutnilaikan pada kadar &3 setahun mengikut kadar baki berkurangan ... Baki berkurangan A. . dan .. B. . dan .9 #2.Apakah rumus untuk mengira susut nilai menggunakan kaedah penilaian semula' A. 6ilai aset pada akhir tahun A 6ilai aset pada awal tahun B. 6ilai aset pada awal tahun A nilai aset pada akhir tahun Berapakah belan(a susut nilai alatan pe(abat bagi tahun berakhir %1 Ma+ #011' A. $M140 B. $M14& . $M#1& ". $M4#& @itungkan peruntukan hutang ragu yang perlu ditun(ukkan dalam Kun+i Kira,kira pada %1 Ma+ #011 A. $M&2& B. $M/01 . $M/02 ". $M/1& %%.Maklumat berikut diperolehi daripada buku perniagaan Kedai Abu Bakar pada %1 "isember #011. Januari 1 1%0 #00 "is. %1 1&0 .nsurans terdahulu !ewa terakru .nsurans terdahulu !ewa terdahulu %00 !epan(ang tahun #011- sewa diterima dengan +ek ber(umlah $M4 100 dan insurans dibayar mulai ntung $ugi bagi tahun berakhir #1