You are on page 1of 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Kelas Tarikh Masa Tema Ta%$k

: 4 Adil : 7 September 2009 : 60 minit (7.30 pagi !.30 pagi" : #$ah #$ahan (b$ah tempatan" : Kelapa

&AS'( )*M#*(A+A,A- .TAMA : 1.0 #erb$al dengan kel$arga/ rakan seba0a/ dan pihak lain dalam sit$asi 12rmal ata$ tidak 12rmal. 6.0 Memba3a dan memahami makl$mat 0ang terdapat dalam pelbagai teks. 9.0 Men3atat dan men0$s$n makl$mat.

&AS'( )*M#*(A+A,A- K&.S.S: 1.2 #ertan0a dan men%a4ap tentang ses$at$ perkara se3ara bertatas$sila. Aras 1 : i. mendengar dan menge3am int2nasi s2alan tanpa kata Tan0a. ii. mengem$kakan s2alan dengan kata tan0a $nt$k mendapatkan

makl$mat. iii. memberikan resp2ns 0ang ses$ai terhadap s2alan 0ang dikem$kan.

6

Aras 2 : i. Men3atat isi isi penting daripada petikan.6. Menta1sir mese% 0ang disampaikan melal$i gambar.3 Memba3a dan mengenal pasti isi $tama dan isi sampingan daripada teks.2 Mengenal pasti makl$mat dan men3atat n2ta daripada bahan 0ang didengar dan diba3a. 4Men0atakan sek$rang k$rangn0a 7 keg$naan p2k2k kelapa. 3. Aras 2 : i. Men3atat n2ta dalam bent$k gra1ik 5#+*KT'6 : )ada akhir pembela%aran m$rid m$rid dapat: a. 9. Memba3a dan menge3am isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan ba3aan. b. 7 .

)*-. )*-::A#.AA- : Mel$kiskan sebatang p2k2k kelapa dan melabel keg$naan bahgian bahgian p2k2k kelapa terseb$t.A. )*M. )*-'(A'A- : )enilaian g$r$ 8 .('&Adengan : )ela%ar memadankan gambar keg$naan p2k2k kelapa.*.-:+A('-A. )*-:A. ii. 9. Sistem #ahasa : Tatabahasa : Tanda #a3a ii.K5-S*) 7) : i. 'lm$ : Ka%ian Tempatan/ Sains -ilai : Mengkag$mi/ mens0$k$ri/ beker%asama K*MA&'. iv.#*.-'(A' TAM#A& : Kemahiran ber1ikir (men%ana idea/ menaak$l isi/ imaginasi meneliti bahagian bahagian ke3il dan kesel$r$han"/ Kemahiran #ela%ar ()eng$r$san gra1ik/ perbin3angan/ mer$%$k kepada pelbagai s$mber" / ke3erdasan pelbagai (m$8ik/ r$ang dan 9is$al/ kinestatik"/ )*-*KA-A.A)A: Ka%ian Tempatan dan Sains iii.: (isan/ memba3a/ dan men$lis.PENGISIAN KURIKULUM: i.

S*<'A A<A : i. #A&A.)*-:*TA&. ii. #*(A+A. M$rid mengetah$i b$ah b$ahan tempatan.#A-T. M$rid s$dah tah$ memba3a.: )etikan #2rang )eng$r$san :ra1ik (embaran Ker%a :ambar KA*<A& = T*K-'K ) > ) : Teknik ?& 7@/ berp$satkan bahan dan pela%ar 9 .A.

m$rid dengan terseb$t 6 Teknik: #ers2al %a4ab (? & 7 @" KBKK: Men%ana idea/ 'maginasi pengetah$ an sedia ada m$rid. Apa kah kegun aan tumb uhan ini? 10 3. 2. Apak ah nama tumb uhan dalam gamb ar? 2. A2nt2h S2alan: 1. kepada BBM Gambar pokok kelapa : mengg$nakan . :$r$ bers2al %a4ab dengan berh$b$ng gambar kata tan0a. :$r$ mem$lakan $i I#$%&s ' S() *3 +'#'). Seter$sn0a g$r$ memakl$mkan ta%$k pela%aran pada hari ini. Siapa yang perna h namp ak pokok kelap a? 2. sesi penga%aran dan pembela%aran dengan mempaparkan gambar m$rid.LANG ISI KAH AK I!I I "AN CA A AN PELAJAR PENGAJARAN AN PEMBELAJARAN Mengetah ?.

e1leksi )enga%aran dan pembela%aran : Akti9iti ) > ) : #ahan : K4alan kelas : 11 ..