You are on page 1of 3

ORDONANŢĂ Nr.

63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Text în vigoare începând cu data de 26 octombrie 2007 Text în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, artea !, pân" la 2# octombrie 2007$ %egea nr& '()200#, prin care a fo*t aprobat" cu modific"ri Ordonan+a ,uvernului nr& 6#)2002%egea nr& 76)2007%egea nr& 27.)2007& /n temeiul prevederilor art& 007 din 1on*titu+ia României, precum 2i ale art& 0 pct& !3&4 din %egea nr& '00)2002 privind abilitarea ,uvernului de a emite ordonan+e, ,uvernul României adopt" prezenta ordonan+"& 5RT& 0 607 5tribuirea *au *c8imbarea de denumiri pentru unit"+i admini*trativ9teritoriale, precum 2i pentru *ate, localit"+i componente ale municipiilor 2i ora2elor, *ta+iuni balneoclimaterice 2i *ta+iuni turi*tice *e face prin lege& 627 roiectele de legi *au propunerile legi*lative privind atribuirea *au *c8imbarea de denumiri, potrivit prevederilor alin& 607, *e înainteaz" arlamentului în vederea adopt"rii, dup" con*ultarea prealabil" prin referendum, în condi+iile legii, a cet"+enilor din unit"+ile admini*trativ9teritoriale re*pective& 6#7 Referendumul *e organizeaz" numai în unitatea admini*trativ9teritorial" *au în localitatea component" a c"rei denumire urmeaz" a fi *c8imbat"& 5RT& 2 5tribuirea *au *c8imbarea de denumiri, altele decât cele prev"zute la art& 0, *e face de c"tre$ a7 ,uvern, prin 8ot"râre, pentru in*titu+ii publice 2i obiective de intere* na+ionalb7 autorit"+ile admini*tra+iei publice centrale, pentru obiective 2i in*titu+ii publice pe care le înfiin+eaz", precum 2i pentru cele care *e afl" în *ubordinea ace*torac7 con*iliile :ude+ene, prin 8ot"râre, pentru in*titu+iile publice 2i obiectivele de intere* :ude+ean, cu avizul con*iliului local pe al c"rui teritoriu admini*trativ *unt ampla*ate in*titu+iile 2i obiectivele în cauz"d7 con*iliile locale, prin 8ot"râre, pentru parcuri, pie+e, oboare, cartiere, *tr"zi, *ta+ii ale mi:loacelor de tran*port în comun, precum 2i pentru obiective 2i in*titu+ii de intere* local aflate în *ubordinea lor& 5RT& # 607 roiectele de 8ot"râri ale con*iliilor :ude+ene *au locale, având ca obiect atribuirea ca

0

*peciali2tii prev"zu+i la alin& 627 vor fi numi+i 2i din rândul minorit"+ii re*pective& 667 >>> 5brogat 677 1omi*ia de atribuire de denumiri func+ioneaz" în baza regulamentului aprobat prin ordin al mini*trului admini*tra+iei 2i internelor& 5RT& '>7 607 entru activitatea de*f"2urat" în cadrul comi*iei prev"zute la art& # alin& 627. politice.denumire a unor nume de per*onalit"+i ori evenimente i*torice. geografiei. lingvi*ticii *au artei. artea !& 999999999999 >7 5 *e vedea ?ot"rârea . în termen de cel mult 60 de zile de la data *olicit"rii& 2 . *peciali2ti din domeniile i*toriei. etnografiei. re*pectiv a municipiului . re*pectiv a municipiului . de atribuire de denumiri& 5RT& 4 607 <olicitarea avizului comi*iei de atribuire de denumiri. membrii ace*teia prime*c o indemniza+ie de 2edin+"& 627 1uantumul indemniza+iei de 2edin+".uvernului. *ur*ele de con*tituire a *umelor nece*are 2i condi+iile de acordare *e *tabile*c prin 8ot"râre a . în cazurile prev"zute la art& # alin& 607. în termen de #0 de zile de la publicarea prezentei ordonan+e în Monitorul Oficial al României. e*te obligatorie& 5vizul are caracter con*ultativ 2i *e emite cu votul ma:orit"+ii membrilor comi*iei.ucure2ti.uvernului nr& 00(7)200# privind *tabilirea cuantumului indemniza+iei de 2edin+" pentru membrii comi*iei :ude+ene. din care un pre2edinte 2i un vicepre2edinte& 6#7 1omponen+a nominal" a comi*iei de atribuire de denumiri *e *tabile2te prin ordin al prefectului& 6'7 <ecretariatul comi*iei de atribuire de denumiri e*te a*igurat prin gri:a compartimentului :uridic al in*titu+iei prefectului& 647 /n :ude+ele în care cet"+enii apar+inând unei minorit"+i na+ionale au o pondere de pe*te 20= din num"rul locuitorilor. culturale *au de orice alt" natur" ori *c8imbarea unor a*tfel de denumiri vor putea fi adoptate numai dup" ce au fo*t analizate 2i avizate de comi*ia de atribuire de denumiri :ude+ean".ucure2ti& 627 1omi*ia de atribuire de denumiri e*te format" din 4 membri. la propunerea Mini*terului 5dmini*tra+iei ublice.

con*iliul local ori :ude+ean.. a *ta+iunilor balneoclimaterice 2i *ta+iunilor turi*tice& 627 5utorit"+ile admini*tra+iei publice centrale a*igur" +inerea eviden+ei denumirii in*titu+iilor 2i obiectivelor aflate în *ubordinea lor& 6#7 1on*iliile :ude+ene.0 privind atribuirea *au *c8imbarea de denumiri. iar în ab*en+a ace*tuia de c"tre vicepre2edinte 2i *e comunic" prin gri:a compartimentului :uridic al in*titu+iei prefectului& 627 /n cazul în care avizul comi*iei nu e*te emi* în termenul prev"zut la alin& 607.0. dup" caz. republicat în Monitorul Oficial al României.. poate adopta 8ot"rârea de atribuire *au *c8imbare de denumiri 2i în lip*a ace*tuia& 6#7 ?ot"rârile con*iliilor locale 2i ale con*iliilor :ude+ene adoptate f"r" *olicitarea avizului comi*iei de atribuire de denumiri *unt nule de drept& Aulitatea *e con*tat" de c"tre in*tan+a de contencio* admini*trativ. la *e*izarea prefectului *au a oric"rei per*oane intere*ate& 5RT& 6 607 Mini*terul 5dmini*tra+iei ublice a*igur" +inerea eviden+ei denumirii unit"+ilor admini*trativ9teritoriale.60@07 5vizul comi*iei de atribuire de denumiri *e *emneaz" de c"tre pre2edinte. precum 2i orice alte di*pozi+ii contrare& # . re*pectiv con*iliile locale. localit"+ilor componente ale municipiilor 2i ora2elor. nr& 00( din #0 octombrie 0. exi*tente pe raza unit"+ilor admini*trativ9teritoriale în care func+ioneaz"& 5RT& 7 e data intr"rii în vigoare a prezentei ordonan+e *e abrog" Becretul9lege nr& 000)0. artea !. *atelor. a*igur" +inerea eviden+ei denumirii in*titu+iilor 2i obiectivelor prev"zute la art& 2 lit& c7 2i d7.