You are on page 1of 1

TAKWIM SEKOLAH PENGGAL PERSEKOLAHAN 2014

PENGGAL I
SESI PERTAMA
Cuti Pertengahan Penggal

2 Januari 2014
22 Mac 2014

hingga hingga

21 Mac 2014
30 Mac 2014

SESI KEDUA
Cuti Pertengahan Tahun

31 Mac 2014
28 Mei 2014

27 Mei 2014
15 Jun 2014

PENGGAL II
SESI PERTAMA
Cuti Pertengahan Penggal

16 Jun 2014
13 September 2014

hingga hingga

12 Septe !er 2014
21 September 2014

SESI KEDUA
Cuti AkhirTahun

22 Septe !er 2014
22 N !ember 2014

21 "#$e !er 2014
04 Januari 2015

CUTI – CUTI AM 2014 DITULIS MENGIKUT TURUTAN TARIKH
CUTI
1. 2. (. 4. /. 2. +. 4. 1. 10. 11. 12. 1(. 14. 1/. 12. Hari Tahun aru Mau$i%ur Ra&u$ Hari Thai)u&a* Tahun aru Cina Hari K')u,'raan Su$,an P'ra0 Hari P'0'r3a Hari W'&a0 Hari K')u,'raan 5an6 Di)'r,uan A67n6 Hari Nu8u$ A$ 9uran ::: Hari Ra;a Pua&a ::: Hari K'#an6&aan Ma$a;&ia Hari Ma$a;&ia Hari Ra;a 9ur#an ::: Hari D'')a<a$i ::: A=a$ Muharra* > Maa$ Hi3rah Hari Kri&*a& ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

TARIKH
01 "anuari 14 "anuari 1+ "anuari (1 "anuari 1 -'#ruari 11 A)ri$ 01 M'i 1( M'i 0+ "un 1/ "u$ai 24 "u$ai 21 "u$ai (1 O67& 12 S'),'*#'r 0/ O0,7#'r 2( O0,7#'r 2/ O0,7#'r 2/ Di&'*#'r

HARI
Ra#u S'$a&a "u*aa, "u*aa,. Sa#,u Sa#,u Kha*i& S'$a&a Sa#,u S'$a&a I&nin. S'$a&a Aha% S'$a&a Aha% Kha*i& Sa#,u Kha*i&

::: ,'r,a0$u0 0')a%a )in%aan