You are on page 1of 1

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN ____________

Sektor/PPD/Sekolah Bidan /Unit O#$ekti% Tarikh/Te&'oh K(&'(lan Sa)aran Tan (n $a*a# Pro)e) Ker$a (salin dari maklumat dalam jadual 2) (salin dari maklumat dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) Nama pegawai/guru pelaksana JADUAL 3 JPS/SJK!PSS/"3

Kekan an Pe&anta(an

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan )etia' #(lan)

Penilaian Pena&#ah! #aikan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya) Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian nyatakan penambahbaikan setiap ti a #(lanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)!

Na&a Penilai+
Nota Jad(al 3+

Tandatan an Penilai+

Tarikh+

"! #erlu dibina mengikut bilangan program/akti$iti dari %adual & pada setiap tahun! &! Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif! '! Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan! Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan pemantauan dan penambahbaikan! (uangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/akti$iti telah dicapai! Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan! )! Bila selesai program/akti$iti penilai utama program (*S/#+B/*B/+*#) perlu menanda tanga " , -or&at Peran.an an Strate ik SekolahNe eri Selan or /(lai 0"12