You are on page 1of 1

Tahun 3 Marikh/Zuhal/ Neptun 12.00-1.

00 pm Pendidikan Moral

Nilai / Tajuk : Berterima Kasih/Berterima kasih amalan mulia Standard Kandungan : . Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menun!ukkan pen"iktira#an dan pen"har"aan terhadap sesuatu !asa$ sum%an"an atau pem%erian. .1 Menun!ukkan pen"har"aan terhadap sum%an"an &ar"a sekolah Standard Pembelajaran : .1.1$ .1.2$ .1.3$ .1. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pem%ela!aran$ murid dapat: Penaakulan : i'dapat n(atakan )ara men"har"ai &ar"a sekolah ii'n(atakan pen"alaman men"har"ai sum%an"an &ar"a sekolah. Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran: *et induksi: i. +uru pan""il %e%erapa oran" murid untuk mem%a)akan u)apan di %uku teks m/s 2,. ii. +uru %ersoal !a&a% den"an murid men"enai teks terse%ut. -an"kah 1: i. Minta murid n(atakan )ara men"har"ai sum%an"an &ar"a sekolah ii. Murid men)eritakan pen"alaman mereka men"har"ai sum%an"an &ar"a sekolah. -an"kah 2: i. Minta murid main peranan )ara mereka men"har"ai sum%a"an &ar"a sekolah. ii. Murid mem%uat latihan (an" di%erikan oleh "uru. Penutup: i. +uru mem%uat kesimpulan den"an murid mem)eritakan perasaan mereka menun!ukkan sikap men"har"ai &ar"a sekolah. Penilaian Pengajaran : i Penilaian melalui sesi soal !a&a% %ersama "uru dan murid dapat n(atakan sikap tan""un"!a&a% apa%ila di%eri tu"asan di sekolah. .e#leksi :

BBM : Buku Teks$ "am%ar$ %uku latihan /MK : Kreati0iti dan 1no0asi TMK Pentaksiran B123/1 :