You are on page 1of 18
KSSR TAHUN 1 RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 ( 2014 ) MINGGU 1 BIDANG STANDARD KANDUNGAN 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem). 1.2 Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on, turn off) mengikut tatacara ang betul. 1.! Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor 1." Men atakan #ungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace dan Delete. 1.$ Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik 1.% Menunjukkan sikap ang positi# semasa menggunakan TMK. 1.& 'ekerjasama dengan rakan sekelas dalam kelas semasa menggunakan komputer. 2.1 Membuka dan men impan #ail gra#ik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (Paint, MS !"#, MS P!$%"P!int)& 2.2 Menaip teks menggunakan pelbagai CATATAN 2 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK ang bersesuaian ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 1 KSSR TAHUN 1 MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN sai( dan #on dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (MS !"#)& Menggunakan pemprosesan perkataan (MS !"#) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Menggunakan perisian gra#ik (MS Paint) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color bo)). Menggunakan perisian persembahan (MS P!$%"P!int) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej. Mencetak dokumen. Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. CATATAN 2.! 2." 2.$ 2.% 2.& ! !.0 Menggunakan TMK untuk !.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai mencari, mengumpul, maklumat ang disimpan. memproses dan menggunakan !.2 Menggunakan pela ar untuk mela ari maklumat *nternet !.! Mencari imej menggunakan enjin carian. !." Men impan imej daripada laman web. !.$ Menunjukkan dan menerangkan ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 2 KSSR TAHUN 1 MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN bagaimana mencapai imej ang disimpan. Murid boleh2 1.1.1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.2 Mengenalpasti ciri3ciri benda hidup iaitu2 perlukan air dan makanan, berna#as, bergerak, membesar dan membiak. 1.1.! Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. ".1 Men ampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS !"#) dan perisian persembahan (MS P!$%"P!int)& ".2 'erkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan 4-356M. $.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK ang bersesuaian (MS !"#, MS P!$%"P!int, Paint) untuk menghasilkan tugasan ang diberi. CATATAN SAINS HA'AT " 1. '+,-. /*-01 -., '+,-. '0K., /*-01 1.1 Memahami ciri benda hidup dan bukan hidup. $ ".0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat % $.0 Menggunakan TMK untuk pen elesaian masalah dan membuat keputusan ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 3 KSSR TAHUN 1 MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN %.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produkti7iti dan pembelajaran & &.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreati# dan ino7ati# &.1 Menggunakan perisian gra#ik (Paint), pemprosesan perkataan (MS !"#) atau perisian persembahan (MS P!$%"P!int) secara kreati# (memanipulasi teks, imej dan bun i) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. Murid boleh2 1.1.1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.2 Mengenalpasti ciri3ciri benda hidup iaitu2 perlukan air dan makanan, berna#as, bergerak, membesar dan membiak. 1.1.! Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Murid boleh2 ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran STANDARD PEMBELAJARAN %.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS P!$%"P!int) sedia ada seperti masukkan #ail audio. CATATAN 8 1. '+,-. /*-01 -., '+,-. '0K., /*-01 1.1 Memahami ciri benda hidup dan bukan hidup. DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 4 KSSR TAHUN 1 MINGGU 9 10 BIDANG 2. M.,0:*. STANDARD KANDUNGAN 2.1 Memahami bahagian manusia dan #ungsi tubuh manusia. STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 2.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki 2.1.2 Menceritakan tentang #ungsi dan kepentingan bahagian3bahagian tubuh manusia. 2.1.! Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. Murid boleh2 2.2 Menghargai bahagian tubuh kita. 11 12 1! 3. /.*;., !.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. !.1.1 Mengenal pasti haiwan ang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan,burung, ular, katak, lipas, siput dan rama3rama. !.1.2 Mengenal pasti bahagian3 ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 5 KSSR TAHUN 1 MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga,paruh, sa ap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang. !.1.! Membanding dan membe(akan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan3 haiwan ang lain. !.1." Mengitlak bahawa ada haiwan ang mempun ai ciri ang sama dan berbe(a. !.1.$ Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. CATATAN !.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. !.2.1 Mengajuk bun i pelbagai haiwan ang pernah mereka dengar. !.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 6 KSSR TAHUN 1 MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN bergerak secara simulasi. !.2.! Menunjukkan kasih sa ang terhadap haiwan dengan cara tidak mengania a haiwan. CATATAN Murid boleh2 1" 1$ 1% ". T0M'0/., ".1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan ".1.1 Mengenal pasti tumbuhan ang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga ra a, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang. ".1.2 Mengenal pasti bahagian3bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga,buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 7 KSSR TAHUN 1 MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN sebenar. ".1.! Membanding dan membe(akan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan3 tumbuhan ang lain melalui pen iasatan. ".1." Mengitlak bahawa ada tumbuhan ang mempun ai ciri ang sama dan ada ciri ang berbe(a. CATATAN ".1.$ Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. ".! Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita. ".!.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika han a terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 8 KSSR TAHUN 1 MINGGU 1& 18 BIDANG STANDARD KANDUNGAN ".2 Mencipta produk daripada bahagian3bahagian tumbuhan. STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh2 ".2.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku, potpuri, kolaj dan kra#tangan seperti tikar, topi, pen apu, bakul, ketupat dengan menggunakan bahagian3bahagian tumbuhan. ".2.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. 19 20 SAINS (I)IKAL 5. M.T. 0,T0K M+<*/.T Murid boleh2 $.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentangpelbagai warna. $.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia ang berkaitan dengan deria penglihatan. $.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 9 KSSR TAHUN 1 MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN ungu,dan jingga. $.1.! Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. $.1." Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Murid boleh2 21 $.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk. $.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga dan bulatan ang terdapat pada objek di persekitaran murid. $.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 22 $.! Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai sai(. Murid boleh2 $.!.1 Mengenal pasti pelbagai sai( iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi,rendah. CATATAN ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 10 KSSR TAHUN 1 MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN $.!.2 Men usun objek mengikut urutan sai(. $.!.! Menaakul secara lisan kepentingan sai( dalam kehidupan. $.!." Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Murid boleh2 2! 2" $." Memahami ciri objek berdasarkan warna,sai( dan bentuk. $.".1 Mengelaskan objek mengikut ciri ang dipilih sama ada warna, sai( atau bentuk. $.".2 Menggabungkan objek ang mempun ai ciri ang sama. $.".! Menggabungkan objek ang mempun ai ciri ang berbe(a. $."." Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. CATATAN ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 11 KSSR TAHUN 1 MINGGU 2$ 2% 2& BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN %. /*-0,= 0,T0K M+,=/*-0 Murid boleh2 %.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau. %.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia ang berkaitan dengan deria bau. %.1.2 Mengelaskan benda3benda ang berbau dan tidak berbau berdasarkanpen iasatan. %.1.! Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. %.1." Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. %.2 Menghargai deria bau. %.2.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 12 KSSR TAHUN 1 MINGGU 28 29 BIDANG &. <*-./ 0,T0K M+5.:. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh2 &.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa. &.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia ang berkaitan dengan deria rasa. &.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit, dan masam dengan menjalankan pen iasatan. &.1.! Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. &.1." Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. &.2 Menghargai deria rasa. &.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan ang terlalu masin, manis, pahit atau masam ang memudaratkan kesihatan CATATAN ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 13 KSSR TAHUN 1 MINGGU !0 !1 !2 BIDANG 8. K0<*T 0,T0K M+,>+,T0/ -., M+5.:. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 8.1 Menganalisis ciri #i(ikal bahan. Murid boleh2 8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia ang berkaitan dengan deria sentuh. 8.1.2 Membe(akan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui pen iasatan. 8.1.! Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. 8.1." Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. 8.1.$ Menjelaskan pemerhatian melalu lakaran, TMK, penulisan atau lisan. ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 14 KSSR TAHUN 1 MINGGU !! !" BIDANG *& TELINGA UNTUK MENDENGAR STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh2 9.1 Memahami pelbagai bun i dan kepentingann a. 9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia ang berkaitan dengan deria pendengaran. 9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bun i ang diperdengarkan. 9.1.! Memberi contoh kepentingan bun i dalam kehidupan. 9.1." Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. CATATAN ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 15 KSSR TAHUN 1 MINGGU !$ !% BIDANG 10& MENGGUNAKAN SEMUA DERIA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria. Murid boleh2 10.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. 10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui pen iasatan. 10.1.! Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 10.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan 10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 16 KSSR TAHUN 1 MINGGU !& !8 BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN SAINS BAHAN 11.T*M'0< -., T+,==+<.M 11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam. Murid boleh2 11.1.1 Mengenal pasti objek ang timbul dan objek ang tenggelam melalui pen iasatan. 11.1.2 Mengubah suai objek ang tenggelam supa a timbul dan objek ang timbul supa a tenggelam. 11.1.! Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 17 KSSR TAHUN 1 MINGGU !9 "0 BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 12. 5+K. '+,T0K 12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. Murid boleh2 12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kiub, kuboid, piramid, prisma,kon, silinder dan s#era. 12.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. 12.1.! Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. 12.1." Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. ***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 KSSR 18