You are on page 1of 5

PIAWAIAN AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR Piawaian Latihan Akademik Murid (PLANN-J Mata Pe!

a"aran# Pendidikan M$ra! %in&katan# Satu

MINGG'

%AJ'K

JENIS LA%IHAN

ARAS SOALAN

K'AN%I%I PIAWAIAN JPN Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu!ihan PIAWAIAN SEKOLAH Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu -!ihan

KPI

PEN(APAIAN SE)ENAR

(A%A%AN

1-13 (3 Jan 1 April)

)P + Perkem,an&an diri

S$a!an Aneka Pi!ihan S$a!an Struktur

+ / + / J'MLAH

-. ++0 0 0 1-

-. ++0 0 0 1-

-. ++0 0 0 1-

-. ++0 0 0 1-

-. ++0 0 0 1-

-. ++0 0 0 1-

-. ++0 0 0 1-

CUTI SEKOLAH : 1-4/2/2011 & 12-20/3/2011

+

2- ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- MINGG' %AJ'K JENIS LA%IHAN ARAS SOALAN K'AN%I%I PIAWAIAN JPN Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu -!ihan PIAWAIAN SEKOLAH Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu!ihan KPI PEN(APAIAN SE)ENAR (A%A%AN 17-19 (25 April – 14 Mei) )P / A!am Sekitar S$a!an Aneka Pi!ihan S$a!an Struktur + / + / J'MLAH ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 .MINGG' %AJ'K JENIS LA%IHAN ARAS SOALAN Pen&a*aan K'AN%I%I PIAWAIAN JPN Pen&ukuhan Pemu!ihan PIAWAIAN SEKOLAH Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu -!ihan KPI PEN(APAIAN SE)ENAR (A%A%AN 14-16 (4 – 23 April) )P Keke!uar&aan S$a!an Aneka Pi!ihan S$a!an Struktur + / + / J'MLAH ++0 0 0 . 2- ++0 0 0 . 2- PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2010 Minggu 19 ingg! 21 "10/ #/11 $ 2%/#/11& - . 2- ++0 0 0 .

CUTI SETENGAH TAHUN : "2'/#/2011 $ 20/(/2011& MINGG' %AJ'K JENIS LA%IHAN ARAS SOALAN K'AN%I%I PIAWAIAN JPN Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu -!ihan PIAWAIAN SEKOLAH Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu -!ihan KPI PEN(APAIAN SE)ENAR (A%A%AN 24-26 (13 Jun – 1 Julai) )P . Patri$ti3me S$a!an Aneka Pi!ihan S$a!an Struktur + / + / J'MLAH 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 MINGG' %AJ'K JENIS LA%IHAN ARAS SOALAN K'AN%I%I PIAWAIAN JPN Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu!ihan PIAWAIAN SEKOLAH Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu!ihan KPI PEN(APAIA N SE)ENAR (A%A%AN 27-29 (4 Julai 22 Julai) )P 2 Hak A3a3i Manu3ia S$a!an Aneka Pi!ihan S$a!an Struktur + / + / J'MLAH +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 / .

MINGG' %AJ'K JENIS LA%IHAN ARAS SOALAN K'AN%I%I PIAWAIAN JPN Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu!ihan PIAWAIAN SEKOLAH Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu -!ihan KPI PEN(APAIAN SE)ENAR (A%A%AN 30-34 (25 July 26 Ogos) )P 5 Dem$kra3i S$a!an Aneka Pi!ihan S$a!an Struktur + / + / J'MLAH +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 +2 +2 +6 +6 +6 2 52 CUTI SEKOLAH : 2%/' $ 4/9 MINGG' %AJ'K JENIS LA%IHAN ARAS SOALAN K'AN%I%I PIAWAIAN JPN Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu!ihan PIAWAIAN SEKOLAH Pen&a*aan Pen&ukuhan Pemu -!ihan KPI PEN(APAIAN SE)ENAR (A%A%AN 36 . .39 (5 Sep – 30 Sep ) )P 1# Keamanan Se"a&at S$a!an Aneka Pi!ihan S$a!an Struktur + / + / J'MLAH 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 4 4 5 5 5 / /4 Minggu U)!ng*!+i : Minggu 40 ingg! Minggu 41 "3/10 $ 14/10& PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN : Minggu 42 ingg! Minggu 44 "1%/10-4/11& .

PER.INCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN : Minggu 4# -!n 4( "%-1'/11& CUTI AKHIR TAHUN 2010 .A 14/11/2011 2 .ERMULA PA.