You are on page 1of 4

Kata Ganti Nama 1.0 Kata Ganti Diri Pertama 1.

1 terbahagi kepaada dua bahagian iaitu tunggal dan jamak. 1.2 Tunggal – merujuk kepada diri sendiri. 1.3 Jamak – merujuk kepada diri sendiri bersama-sama dengan rang lain Kata Ganti Kegunaan Contoh Diri Pertama !ku Digunakan apabila ber"akap dengan a$ Aku pergi dahulu ka#an atau Tuhan b$ %a !llah& aku sudah insa' (eta Digunakan leh raja atau sultan apabila c) Beta berharap segala akan berjalan ber"akap dengan rak)at dengan lan"er Patik Digunakan apabila ber"akap dengan raja d$ Patik *enjunjung perintah atau sultan Tuanku +a)a Digunakan apabila ber"akap dengan e$ Saya baru berpindah ke sini rang lain atau baru dikenali Kata Jamak Kami Digunakan kepada diri sendiri berserta '$ Kami diarahkan leh guru teman apabila ber"akap dengan rang untuk membersihkan ka#asan lain sek lah kata !li dan !hmad kepada !bu Kita Digunakan kepada diri sendiri dan serta g$ Kita harus ke sana dengan rang lain segera 2.0 Kata Ganti Diri Kedua, 2.1 *erujuk kepada rang kedua semasa ber"akap dengan kita 2.2 terbahagi kepaada dua bahagian iaitu tunggal dan jamak Kata Ganti Kegunaan Contoh Diri Kedua !nda Digunakan kepada rang kedua apabila • +a)a berharap anda dapat kita tidak berhadapan dengann)a men)elesaikan masalah itu • Anda telah dipilih sebagai pelajar "emerlang. !#ak Digunakan untuk rang kedua dalam • +a)a hendak berjumpa dengan hubungan rapat awak di taman • Awak mesti hadir ke parti hari lahir sa)a -ngkau Digunakan untuk rang kedua )ang e) ngkau mahu dating ke rumah sangat rapat hubungan dengan kita atau sa)a petang ini. Tuhan !) Tuhan& han)a ngkaulah diri aku serahkan Kamu Digunakan untuk rang kedua )ang rapat g) Kamu memang hebat hubungan dengan kita Tuanku Digunakan apabila ber"akap dengan rajah) Patik menjunjung segala titah atau sultan "uanku Kata Jamak Kalian Digunakan semasa beberapa rang diajak i$ /Kalian hendak ke mana.0 ber"akap tan)a !li kepada ka#ann)a

0 Kata Ganti Diri Ketiga 3.3.2 +etiap ganti diri ketiga harus digunakan dengan betul Kata Ganti Diri Ketiga (aginda (eliau Dia 1a Kegunaan Digunakan untuk raja atau sultan Digunakan untuk rang ketiga )ang dih rmati Digunakan untuk rang ketiga )ang umun Digunakan dalam tulisan untuk rang ketiga Contoh a$ Baginda sudah mangkat b$ Beliau ialah guru sek lah sa)a "$ Dia se rang )ang rajin belajar d$ !li ialag penagih dadah leh itu& ia telah dihantar ke pusat pemulihan dadah e$ #ereka telah memenangi pingat emas dalam a"ara b la keranjang Kata Jamak *ereka Digunakan untuk rang ketiga )ang bilangan lebih daripada se rang .1 *erujuk kepada rang ketiga 3.

e$ ku"ingn)a sangat " mel 4. d) 1tu a)a *ana Digunakan untuk menan)kan e) #anakah kamu tinggal. (agaimana Digunakan untuk menan)akan caram) Bagaimana keadaan kamu atau keadaan sekarang. n) Bagaimanakah hendak memasak kari sesedap ini.2. *engapa Digunakan untuk menan)akan +) #enga)akah mereka tidak &e(a( membuat kerja rumah Kata Ganti Tempat Kata Ganti Kegunaan Contoh 5. +iapa Digunakan untuk menan)akan i) Sia)ajah lelaki itu.3$ 2.0$ $.2$ 2. (ila Digunakan untuk menan)akan ma&a o) Bilakah kamu akan sampai )) Bilakah kamu akan membeli rumah. c) 3ama binatang itu a)a. (ilangan l) Bera)akah rang pergi nanti. nama (inatang dan (enda () A)akah benda itu.0$ . manu&ia'(inatang dan tem)at !) 1bumu dari mana* g) Ku"ingmu mana* h) Di manakah tempat persiaran di ka#asan kamu. orang atau nama orang j) Sia)akah nama kamu.1$ 2. (erapa Digunakan untuk menan)akan k) 1kan ini (era)a harga sekil .2$ Kata Ganti Diri +ingkat aku – ku engkau – kau kamu – mu dia – ia atau n)a Kata Ganti Kedudukannya Diri Singkat Kau Di a#al kata sahaja Ku *u 3)a Di a#al atau akhir kata Di akhir kata sahaja Di akhir kata sahaja Contoh a$ p k k bunga )ang kau tanam ini berbunga mekar b$ !kan kuhabiskan makanan ini "$ inilah maksudku d$ !dakah kuih itu kepun)aanmu.0$ 2.%) Kata Ganti Tan)a Digunakan untuk menan)akan manu&ia' (inatang' (enda dan tem)at Kata Ganti Kegunaan Contoh "anya !pa Digunakan untuk menan)akan a) A)akah nama ku"ing kamu.

0$ Digunakan untuk tem)at yang dekat Digunakan untuk tem)at yang jauh Digunakan untuk tem)at yang jauh' teta)i tidak &ejauh &ana a$ Di &ini b la itu berada b$ Di &ana ialah rumah !mir "$ Di &itu ialah rumah sa)a Kata Ganti Tunjuk Kata Ganti Contoh "unjuk 1ni a$ .ni buah ren 1tu b$ .tu rumah sa)a Penentu "$ Kami tinggal di rumah ini akan d) (unga itu diletakan di (elakang kata nama ."em)at +ini +ana +itu 6.