You are on page 1of 24

KURSUS INDUKSI JURULATIH UTAMA KEBANGSAAN KSSR DAN PBS TAHUN DUA, 2011

TARIKH : 6 - 10 JUN 2011 TEMPAT : GLORY BEACH RESORT PORT DICKSON

Anjuran BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1

PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Oleh :

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

Penutup 3 . Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010 4. Pengenalan 2.FOKUS PEMBENTANGAN 1. Punca Kuasa 3. Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian(RPH) 5.

FUNGSI DAN BIDANG TUGAS KETUA NAZIR SEKOLAH DAN NAZIR SEKOLAH DALAM AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) •Sub Seksyen 117(a) : Ketua Nazir Sekolah bertanggungjawab dengan kerjasama mana-mana pihak yang berkuasa yang dilantik oleh Menteri bagi memastikan bahawa TARAF PENGAJARAN YANG MEMUASKAN DIWUJUDKAN DAN DI KEKALKAN di institusi pendidikan 4 . PUNCA KUASA TANGGUNGJAWAB. KUASA.(SEKSYEN 117 – 134) 2.

5 .• Seksyen 118: Ketua Nazir atau Nazir Sekolah boleh MEMBERIKAN NASIHAT kepada pengelola atau mana-mana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara yang berhubungan dengan pengajaran dan kaedah pengajaran.

dia hendaklah mengendorskan apa-apa ulasan yang disifatkannya sesuai pada laporan itu 6 .• Sub-Seksyen 120(1): Ketua Nazir hendaklah MENGEMUKAKAN SUATU LAPORAN kepada Menteri tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang diperiksanya menurut seksyen 117. dan jika laporan itu dibuat oleh Nazir Sekolah.

dokumen atau barang. didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali 7 .• Seksyen 134: Kesalahan dan penalti berhubungan dengan Nazir Seseorang yang (a)menghalang dan menggendalakan KN atau NS dalam menjalankan mana-mana kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 121. rekod. apabila disabitkan. adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh. bahan. sukatan pelajaran. (b)enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu. atau (c)memberikan apa-apa maklumat yang palsu dalam apa-apa perkara yang material atau yang dia tahu adalah palsu atau yang dia tidak percayai adalah benar. buku. atau enggan memberikan maklumat dengan melanggar subperenggan 121(b)(ii).

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997: Perkara 8: Buku Rekod Guru Seseorang guru dalam suatu sekolah. kecuali sekolah gaya pos atau PJJ. dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan. hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan. bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran. 8 .

8. 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit . 7.PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997: Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya. (2) Seseorang guru besar. 9 . pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6.

3/1999 : Penyediaan Rekod P&P SPI Bil 3-1999.SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI).doc SPI Bil. 4/1986 : Panitia Mata Pelajaran SPI Bil 4-1986. SURAT SIARAN KPM CONTOH : SPI Bil. 3/1987 : Penyeliaan P&P Dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar SPI Bil 3-1987.doc 10 .doc SPI Bil.

3. SKPM 2010 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 .

(dan dapat memerihalkan secara eksplisit maksud frasa “taraf (atau standard) pengajaran yang memuaskan” seperti yang disebut dalam Akta Pendidikan 1996 .APAKAH SKPM Alat atau instrumen untuk menentukan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlangan sekolah.Subseksyen 117(a)) 12 .

KEGUNAAN SKPM KPM (PEMANTAUAN & PENILAIAN) SEKOLAH (*PKS-SKPM) PENGUKURAN STANDARD PENINGKATAN KUALITI PENGIKTIRAFAN 13 14 .

mengenal pasti kekuatan. menyediakan program penambahbaikan  Skor PKS-SKPM • Sebahagian skor ranking sekolah program NKRA 14 . kelemahan dan isu.*PKS-SKPM  Penarafan Kendiri Sekolah mengukur standard semasa di sekolah.

KOKURIKULUM DAN SUKAN. DAN HAL EHWAL MURID 4-PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 5-KEMENJADIAN MURID 15 .KANDUNGAN SKPM 2010 (5 STANDARD) 1-KEPIMPINAN DAN HALA TUJU 2-PENGURUSAN ORGANISASI 3-PENGURUSAN KURIKULUM.

Pembelajaran dan Pengajaran 5. Pengurusan Kurikulum.Bilangan Aspek & Wajaran Skor Standard 1. dan Hal Ehwal Murid 4. Kemenjadian Murid Jumlah Aspek 8 8 15 12 50 Wajaran 10% 15% 20% 20% 35% 16 . Kepimpinan dan Hala Tuju 2. Pengurusan Organisasi 3. Kokurikulum dan Sukan.

9 ASPEK 4.8 ASPEK 4.2 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PENGLIBATAN MURID PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID ASPEK 4.11 ASPEK 4.10 ASPEK 4.3 HASIL KERJA MURID ASPEK 4.6 ASPEK 4.5 ASPEK 4.4 ASPEK 4.12 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU KAEDAH PENYAMPAIAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN PENILAIAN TEKNIK PENYOALAN PENGUASAAN ISI KANDUNGAN PENGURUSAN KELAS (BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL / PADANG) AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN 17 .1 ASPEK 4.STANDARD 4: ASPEK 4.7 ASPEK 4.

.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN.STANDARD 4. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang 18 seterusnya. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. •Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum) terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan. boleh diukur Skor 5 dan sesuai dengan keupayaan murid. •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 1. 2. Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Merangkumi sepanjang tahun sesi persekolahan berdasar takwim sekolah Diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid 19 . 3.

Sains dan Teknologi. 9. pengukuhan dan pengayaan) 20 7. 3. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. 6. 2. Pendidikan Alam Sekitar. EMK sedia ada seperti Bahasa. Tindakan susulan (pemulihan. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. 5. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. 4. Kelas dan Masa Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. Mata Pelajaran. 8. .

DRAF CONTOH PENULISAN RPH KSSR MATA PELAJARAN 21 .

PENUTUP Pendidikan tidak boleh berterusan dengan cara yang lama atau membuat lebih banyak perkara yang serupa.atau cipta yang baru. kita perlu mencari cara yang baru atau ubahsuai yang lama . supaya kita dapat sesuatu yang baru.Tan Sri Dato Dr Wan Zahid Mohd Nordin 22 .. …. Oleh itu. yang lama akan nampak baru dan akan lebih banyak benda yang baharu. kerana kesannya akan membuahkan hasil yang serupa atau lebih banyak hasil yang serupa.

23 .

SEKIAN 24 .