You are on page 1of 24

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee kee heg<he veb.

131
ISBN 978-93-80353-04-3

efpeve meneveece ceb$e


(mejmJeleer veece ceb$e, hetpee SJeb ele efJeefOe)
-jeefe$eerhejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe

eer %eeveceleer ceeleepeer


pecyeterhe jevee jpele peebleer ceneslmeJe-2010 SJeb
MeebefleveeLe hebekeueeCeke eeflee SJeb leerLekej$ee cenecemlekeeefYe<eske
ceneslmeJe (11 mes 21 hejJejer 2010) kes heeJeve emebie hej ekeeefMele

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve eje mebeeefuele

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee


Fme evLeceeuee ceW efoiecyej pewve Dee<e&ceeie& kee hees<eCe kejves Jeeues efnvoer,
mebmke=le, eeke=le, keVe[, Debespeer, iegpejeleer, ceje"er Deeefo Yee<eeDeeW
kes veee, efmeevle, DeOeelce, Yetieesue-Keieesue, JeekejCe Deeefo
efJe<eeeW hej ueIeg SJeb Je=nod ebLeeW kee cetue SJeb DevegJeeo meefnle
ekeeMeve neslee nw~ mecee-mecee hej Oeeefce&ke
ueeskeesheeesieer ueIeg hegefmlekeeSb Yeer
ekeeefMele nesleer jnleer nQ~

-: mebmLeeefhekee SJeb esjCeeeesle :-

hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe eer %eeveceleer ceeleepeer


-: ceeie&oMe&ve :-

e%eeeceCeer Deeefe&kee eer evoveeceleer ceeleepeer

-ekeeMekeefoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve

Oece&efoJeekej heer"eOeerMe #eguuekejlve eer ceesleermeeiej peer cenejepe

pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.


heesve veb.- (01233) 280184, 292943

-: mecheeoke :-

Website : www.jambudweep.org
E-mail : ravindrajain@jambudweep.org

kece&eesieer ye. jJeerv kegceej pewve

COURTESY-JAIN BOOK DEPOT

meJee&efOekeej ekeeMekeeOeerve

-: efveoxMeve :-

C/o Shri Nabhi Kumar Manav Kumar Jain


C-4, Opp. PVR Plaza, Cannaught Place, New Delhi-1
Ph.-011-23416101-02-03/Website : www.jainbookdepot.com

le=leere mebmkejCe
2200 eefleeeB

Jeerj efve. meb. 2536


hejJejer 2010

cetue
20/-.

kecheesefpebie - %eeveceleer vesJeke&


pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.

(3)

(4)

Deee efcelee#ej

pees Fve 1008 efpeve veece ceb$eeW kees eefleefove he{Wies, Jes Deheveer mcejCeMeefe SJeb
eefleYeeMeefe keer DeefleMeeeer Je=ef kejkes ceneve efJeeved yeveWies leLee Deieues YeJe ceW
hetCe& egle%eeve eehle kej hejcheje mes 1008 veece SJeb ue#eCeeW kes Oeejke, Ssmes
leerLekej heo kees Yeer eehle kejves ceW meceLe& nes peeJeWies~
kene Yeer nwDeemleeceefevleceefncee efpeve! mebmleJemles~
veeceeefhe heeefle YeJelees YeJelees peieefvle~~
ns YeieJeved! Deehekes Deefevle ceefncee Jeeues mlees$e keer yeele lees otj ner jns,
Deehekee veece Yeer lees mebmeejer eeefCeeeW kees mebmeej kes og:KeeW mes yeeeves Jeeuee nw~
osKees, eer<ce $e+leg ceW mete& kes leehe mes meblehle eeefCeeeW kees keceue mes ege mejesJej
keer nJee ner Meerleuelee eoeve kejves Jeeueer nes peeleer nw~
Deehe meYeer YeeieCe 1008 ceb$eeW kees he{les ngS leepes heg<he, ueJebie ee heerues
eeJeue e{eJeW, lees ceneve hegCe kee yebOe kejWies~ eefo ueIeg meneveece efJeOeeve kejvee
eenW, lees Fme hegmleke mes meJe&eLece meneveece hetpee kejW hegve: eleske ceb$e kees
eR eerceles vece: DeIe efveJe&heeceerefle mJeene Fme ekeej he{les ngS ceb[ue hej yeeoece,
veeefjeue Deeefo keg Yeer e{eles ngS 1008 ceb$eeW mes DeIe& e{eJeW, Fmekes yeeo
peeceeuee he{W lees Deehekees ueIeg meneveece efJeOeeve kejves kee hegCeheue eehle nes
peeesiee~ DeLeJee Fve ceb$eeW kees efyevee keg e{eS Yeer he{ mekeles nQ~
Fmeer ekeej mes pees mejmJeleer kes Yeer 108 ceb$eeW kee hee" kejWies, Jes mejmJeleer
osJeer keer ke=hee emeeo mes mecei%eeve kees eehle kej keeJe Deeefo jevee kejves ceW Yeer
kegMeue nes peeJeWies~
kene Yeer nwmejmJelee: emeeosve, keeJeb kegJe&efvle ceeveJee:~
lemceeefVeeueYeeJesve, hetpeveeree mejmJeleer~~
mejmJeleer ceelee kes emeeo mes ceveg<e keeJe kejves ceW Yeer me#ece nes peeles nQ,
FmeefueS efveeue YeeJe mes mejmJeleer keer hetpee kejveer eeefnS~
Fve meneveece ele Je %eeve heeermeer ele kees Yeer Deheveer Meefe kes Devegmeej
kejkes Deheveer Deelcee kees YeieJeeve hejceelcee yeveeves kee heg<eeLe& kejvee eeefnS~ Fme
hegmleke mes meYeer YeJepeerJe Deheves %eeve Deewj Oeeve keer Gejesej Je=ef kejW, ener
cesjer cebieue keecevee nw~

-ieefCeveer Deeefe&kee %eeveceleer


efpevemeneveece mlees$e ceW meved 1952 mes henues Iej mes ner cesjer efJeMes<e ee Leer~
ew$e Jeoer Skeced (meved 1953) kees ceQves ceneJeerj peer DeefleMee #es$e hej Deeeee& eer
osMeYet<eCe peer cenejepe mes #egefuuekee oer#ee ueer Leer~ meved 1955 ceW #egefuuekee Jeerjceleer
keer DeJemLee ceW cesje eelegcee&me oef#eCe ceW cnmeJe[ eece (meesueehegj) cene. ceW #egefuuekee
eer efJeMeeueceleer peer kes meeLe ngDee Lee~ Ske efove cebefoj ceW efpevesv eeflecee kes mece#e
ceQves Deheves JeekejCe kes %eeve kees meheue kejves kes efueS YeieJeefppevemesve efJejefele
meneveece mlees$e kes Ske-Ske veece ceW elegLeea efJeYeefe ueieekej ceb$e yeveevee eejbYe ekj
efoee, 1008 ceb$e hetjs kejkes YeieJeeve kes mece#e ceQves Gvekee hee" efkeee~
#egefuuekee efJeMeeueceleer ceeleepeer DeleerJe emeVe ngF Deewj GvneWves Gmes hegefmlekee
kes he ceW ekeeefMele keje efoee~ GmeceW meneveece mlees$e kes mebmke=le kes DeIe& efoes
iees Les~
Fmeer eelegcee&me ceW #egefuuekee efJeMeeueceleer ceeleepeer kes meeLe kegbLeueefieefj
efme#es$e hej peekej eeefj$eeeJeleea Deeeee&eer Meebeflemeeiej peer cenejepe keer
meuuesKevee osKeer Leer hegve: iegCeeb ieg: Deeeee&eer keer Dee%eevegmeej ner ceQ peehegj
Deekej GvneR kes eLece heeOeerMe Deeeee&eer Jeerjmeeiej peer cenejepe kes kejkeceueeW
mes JewMeeKe yeoer otpe (meved 1956) ceW ceeOeesjepehegje (jepe.) ceW Deeefe&kee oer#ee
ueskej %eeveceleer yeve ieF&~
cegPes emeVelee nw efke ceQves Deheveer efpeme eLece uesKeveer mes efpevesvosJe kes
1008 veececeb$e efueKes Les, GvneR ceb$eeW kee ner en eYeeJe nw efke leye mes ueskej Deepe
leke cesjer uesKeveer mes ess-ye[s DeveskeeW ebLe efueKes iees nQ, efpeveceW mes ueieYeie
250 ebLe ekeeefMele nes egkes nQ~
Fme hegmleke ceW cesjs eje jefele efpevemeneveece keer hetpee Je ele efJeefOe Yeer oer
ieF& nw hegve: mejmJeleer mlees$e nw~ en eefleeefleueke ebLe mes efueee ieee nw~ FmeceW
Debie-hetJe&he egle%eeve mes mejmJeleer ceelee keer jevee keer ieF& nw~ Fmekes yeeo
mejmJeleer kes 108 veece ceb$e Yeer efoes iees nQ, es ceb$e ceQves oef#eCe ceW heer Ske hegmleke
mes efueKes Les hegve: cesjs eje jefele mejmJeleer hetpee oer ieF& nw~ eleefleefLe efveCe&e
hegmleke mes egle%eeve heeermeer ele keer efJeefOe Yeer oer ieF& nw~

(5)

(6)

ese mee yeerpe ceneve JeJe=#e yeve ieee

hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe

-heer"eOeerMe #eguueke ceesleermeeiej


efkemeer Yeer hes[-heewOes kee yeerpe lees ese ner neslee nw efkevleg Gmes Gece Yetefce ceW
eesie mecee hej yees efoee peelee nw, lees Jen keeueeblej ceW efJehegue heue eoeve kejlee nw~
"erke ener efmLeefle hetpe %eeveceleer ceeleepeer keer jner nw~ GvneWves oer#ee OeejCe kejves kes
leerve Je<e& Ghejevle DeuheJee nesles ngS Yeer YeieJeeve efpevesv keer Yeefe mes Deesle-eesle
neskej Ske Je<e& hetJe& ner he{er ngF& keeleb$e JeekejCe kes %eeve kes meogheeesiemJehe YeieJeeve
kes 1008 veeceeW kees ceb$eeW kee mJehe eoeve efkeee~
yeme! eneR mes uesKeveer eejbYe ngF&~ meeefnle me=peve kee eneR mes yeerpeejesheCe ngDee~
yeerpe peye yeesee peelee nw, leye henues lees he=LJeer ceW meceeefJe neskej yeee peiele mes Deheves
DeefmlelJe leke kees Kees oslee nw, efkevleg keeueeblej ceW hegef<hele-heuueefJele neskej DeveskeeW
heueeW kes he ceW eie neslee nw~ leye hegve: Gmekee mJehe yeee peiele ceW efceeve neslee
nw~ emlegle hegmleke Yeer yeerpe keer lejn Yeues ner ueIegkeee nw, efkevleg Fmekes heeeled efueKes
iees ess-ye[s DeveskeeW ebLeeW ceW mes ueieYeie 250 ebLe ueeKeeW keer mebKee ceW Deye leke
ekeeefMele nes egkes nQ~
efpeme ekeej mes veeRJe kee helLej lees ncesMee veeres jnkej YeJeve kees cepeyetleer mes
efkeeS jKelee nw, Gmekeer efmLeefle kees cepeyetle yeveees jKelee nw, Gmeer ekeej mes en
ke=efle Yeer veeRJe kes helLej keer lejn meeefnle kes YeJeve kees megjef#ele jKes ngS nw~ eefo
veeRJe cepeyetle nw, lees Gme hej efkeleveer Yeer cebefpeue kee cekeeve Ke[e efkeee pee mekelee nw~
YeieJeeve kee veece uesves cee$e mes ner Devevle heeheeW kee #eCe cee$e ceW #ee nes peelee
nw FmeefueS hetpe ceeleepeer ves meJe&eLece YeieJeeve kes veeceeW kees efueKekej Ssefleneefmeke
keee& kee eerieCesMe efkeee~
efoiecyej hejcheje ceW Deye leke efpeleves Yeer ebLe efueKes iees nQ, Jes meye heg<eJeie& keer
Deesj mes ner efueKes iees-cegefveeeW ves efueKes, DeeeeeeX ves efueKes SJeb heefC[leeW ves efueKes,
efkevleg ceefnueeJeie&-efkevneR Deeefe&kee ee eeefJekee eje efueKee ngDee keesF& ebLe YeejleJe<e&
kes efkemeer Yeer ebLe Yeb[ej ceW GheueyOe veneR Lee~
Fme keceer keer hetefle& meJe&eLece hetpe ieefCeveer Deeefe&keejlve eer %eeveceleer ceeleepeer
ves keer~ emlegle hegmleke Fme e=BKeuee keer eLece ke[er nw~ ebLeeW keer Ske-Ske ke[er peg[kej
Je=nled ebLeceeuee leweej nes ieF& nw~ pees cenevegYeeJe Fme ceeuee kees OeejCe kejWies, Fvekee
DeOeeve, he"ve-hee"ve kejWies, Jes efeoevevo-ewleve megKe kees eehle kejWies~

eer %eeveceleer ceeleepeer kee mebef#ehle-heefjee


-e%eeeceCeer Deeefe&kee evoveeceleer
pevcemLeeve-efkewleveiej (yeejeyebkeer) G.e.
pevceefleefLe-Deemeespe megoer 15 (MejohetefCe&cee) efJe. meb. 1991 (22 Deketyej meved 1934)
ie=nmLe kee veece-keg. cewvee
ceelee-efhelee-eerceleer ceesefnveer osJeer SJeb eer essueeue pewve
Deepevce yeeee& ele-F&. meved 1952 ceW yeejeyebkeer ceW MejohetefCe&cee kes efove Deeeee&jlve
eer osMeYet<eCe peer cenejepe mes~
#egefuuekee oer#ee-ew$e ke=. 1, F&. meved 1953 kees ceneJeerjpeer DeefleMee #es$e (jepe.) ceW~
Deeefe&kee oer#ee-JewMeeKe ke=. 2, F&. meved 1956 kees ceeOeesjepehegje (jepe.) ceW eeefj$eeeJeleea
108 Deeeee& eer Meebeflemeeiej peer keer hejcheje kes eLece heeOeerMe Deeeee& eer Jeerjmeeiej peer cenejepe
kes kejkeceueeW mes~
meeefnefleke ke=eflelJe-Demeneer, meceemeej, efveecemeej, cetueeeej, keeleb$e-JeekejCe,
<edKeC[eiece Deeefo ebLeeW kes DevegJeeo/erkeeSb SJeb 250 efJeefMe ebLeeW keer uesefKekee~ meved 1995 ceW
DeJeOe efJe.efJe. (hewpeeyeeo) eje [er.efued. keer ceeveo GheeefOe mes efJeYetef<ele~
leerLe& efvecee&Ce esjCee-nefmleveehegj ceW pebyeterhe leerLe& kee efvecee&Ce, Meeele leerLe& DeeesOee kee efJekeeme
SJeb peerCeexej, eeeie-Fueeneyeeo (G.e.) ceW leerLekej $e+<eYeosJe lehemLeueer leerLe& kee efvecee&Ce, leerLekej
pevceYetefceeeW kee efJekeeme eLee-YeieJeeve ceneJeerj pevceYetefce kegC[uehegj (veeueboe-efyenej) ceW vebeeJele&
cenue veeceke leerLe& efvecee&Ce, YeieJeeve heg<heobleveeLe keer pevceYetefce keekevoer leerLe&(efveke ieesjKehegj-G.e.)
kee efJekeeme, YeieJeeve heee&veeLe kesJeue%eeveYetefce Deefn$e leerLe& hej leerme eewyeermeercebefoj, nefmleveehegj ceW
pecyeterhe mLeue hej YeieJeeve MeebefleveeLe-kegbLegveeLe-DejnveeLe keer 31 heg Gegbie Ke[dieemeve eeflecee efvecee&Ce
keer esjCee, ceebieerlegbieer ceW efvecee&CeeOeerve 108 heg Gebgbie YeieJeeve $e+<eYeosJe keerefJeMeeue eeflecee Fleeefo~
ceneslmeJe esjCee-hebeJe<eeae pecyeterhe ceneceneslmeJe, YeieJeeve $e+<eYeosJe Debleje&^ere efveJee&Ce
ceneceneslmeJe, DeeesOee ceW YeieJeeve $e+<eYeosJe cenekegbYe cemlekeeefYe<eske, kegC[uehegj ceneslmeJe,
YeieJeeve heee&veeLe pevcekeueeCeke le=leere meneeefyo ceneslmeJe, efouueer ceW keuhegce ceneceC[ue
efJeOeeve kee Ssefleneefmeke Deeeespeve Fleeefo~ efJeMes<ehe mes 21 efomecyej 2008 kees pecyeterhe mLeue
hej efJeeMeebefle DeeEnmee meccesueve kee Deeeespeve ngDee, efpemekee GodIeeve Yeejle keer je^heefle
eerceleer eefleYee osJeerefmebn heeerue eje efkeee ieee~
Mew#eefCeke esjCee-pewve ieefCele Deewj ef$eueeske efJe%eeve hej Debleje&^ere mebieeser, je^ere
kegueheefle meccesueve, Feflenemekeej meccesueve, veeeeOeerMe meccesueve SJeb Deve Deveske je^ere-Debleje&^ere
mlej kes mesefceveej Deeefo~
jLe eJele&ve esjCee-pecyeterhe %eevepeesefle (1982 mes 1985), meceJemejCe eerefJenej (1998
mes 2002), ceneJeerj peesefle (2003-2004) kee Yeejle YeceCe~
Fme ekeej efvele vetleve YeeJeveeDeeW keer peveveer hetpe ceeleepeer efejkeeue leke Fme JemegOee kees
megMeesefYele kejleer jnW, ener cebieue keecevee nw~

(7)

(8)

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve-mebef#ehle heefjee

Jeerj %eeveesoe ievLeceeuee kes efMejesceefCe mebj#eke

-heer"eOeerMe #eguueke ceesleermeeiej


efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve keer mLeehevee hetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer
keer esjCee mes meved 1972 ceW jepeOeeveer efouueer ceW ngF& Leer~ mebmLeeve kee cegKe keeee&uee meved 1974
ceW nefmleveehegj cesW eejbYe ngDee~ Fme mebmLeeve kes Devleie&le Deveske ieefleefJeefOeeeB nefm leveehegj ceW leLee
Deve$e eue jner nQ1. meved 1972 mes Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee kes Devleie&le ueeKeeW ebLe ekeeefMele nes jns nQ~
2. meved 1974 mes Fme mebmLeeve kes cegKehe$e kes he ceW mecei%eeve efnvoer ceeefmeke heef$ekee kee
efvejblej ekeeMeve nes jne nw~
3. meved 1974 mes 1985 leke nefmleveehegj ceW pecyeterhe jevee kee efvecee&Ce keee& ngDee~
4. meved 1974 mes Deye leke pecyeterhe jevee kes Deefleefje Deveske efpevecebefojeW kee efvecee&Ce ngDee
nw-keceue cebefoj, leerve cetefle& cebefoj, Oeeve cebefoj, MeebefleveeLe cebefoj, Jeemeghetpe cebefoj, cebefoj,
meneket cebefoj, efJeeceeve yeerme leerLekej cebefoj, DeeefoveeLe cebefoj, Deeheo cebefoj, $e+<eYeosJe
keerefle&mlebYe, mJeefCe&ce lesjnerhe jevee SJeb veJeenMeebefle efpevecebefoj~
5. pecyeterhe hegmlekeeuee efpemeceW ueieYeie 15000 ebLe mebenerle nQ~
6. Ceceeskeej ceneceb$e yeQke efpemeceW YeeeW eje efueKekej Yespes iees kejes[eW Ceceeskeej ceb$e pecee
efkees peeles nQ~
7. mecee-mecee hej efMe#eCe-eefMe#eCe efMeefJejeW leLee mebieesefeeW kes Deeeespeve efkees peeles nQ~
8. eeef$eeeW kes Meg Yeespeve kes efueS jepee eseebme Yeespeveeuee kee mebeeueve~
9. eeef$eeeW kes "njves kes efueS DeeOegefveke megefJeOeeege [eruekeme heuewdme Jeeueer keF& Oece&MeeueeDeeW
leLee keesef"eeW SJeb yebieueeW kee efvecee&Ce efkeee ieee nw~
10. pecyeterhe heefjecee kes efueS veewkee efJenej, SsjeJele neLeer leLee ceveesjbpeve nsleg efceveer ^sve,
Petues Deeefo nQ~
11. %eeveceleer keuee cebefojced ceW nefmleveehegj kes eeeerve Fefleneme mes mebbyebefOele PeeBefkeeeB nQ~
12. leerLekej pevceYetefceeeW keer Jebovee SJeb Oeeefce&ke efheuceeW kee eoMe&ve kejves Jeeues efLeesj mes
meceefvJele nerjke peebleer Skemeesme~
efouueer, cesj", cegpehehejveiej, nefjej, PeeBmeer, eflepeeje Deeefo mes pecyeterhe mLeue leke Deeves
kes efueS efove Yej yemeW efceueleer jnleer nQ~
efo. pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve kes Devleie&le YeieJeeve ceneJeerj pevceYetefce kegC[uehegj (veeueboe)
efyenej ceW YeJe vebeeJele& cenue leerLe& leLee eeeie-Fueeneyeeo (G.e.) ceW efveefce&le leerLekej $e+<eYeosJe
lehemLeueer leerLe& kee Yeer mebeeueve neslee nw~
pecyeterhe SJeb Deve jeveeDeeW kes oMe&ve nsleg nefmleveehegj heOeejkej DeeOeeeflceke SJeb Meejerefjke
megKe keer eeefhle kejW~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

eerceleer efvece&}e pewve Oe.he. mJe. eer hesceevo pewve, lelheg$e heoerhe kegceej pewve, Keejer yeeJe}er, efouueer-6~
eerceleer megceve pewve Oe.he. eer efoeqiJepee eEmen pewve, Fboewj~
eer ceneJeerj hemeeo pewve mebIeheefle, peer-19, meeTLe SkemesvMeve, veF& efouueer~
eer censv heeue njsv kegceej pewve, metjpece} efJenej, efouueer~
eerceleer ceesnveer pewve Oe.he. eer megveer} pewve, heerle efJenej, efouueer~
eer osJesvo kegceej pewve (Oeens[e Jee}s) ieg[ieeBJe (nefj.)~
eerceleer Meejoe jeveer pewve Oe.he. mJe. efjKeyeebo pewve, yeengyeueer SvkeuesJe, efouueer-92~
[e@. osJesv kegceej pewve, Yeesheeue (ce.e.)
eerceleer mebieerlee pewve Oe.he. eer mebpeerJe kegceej pewve, Mesjkees (efyepeveewj) G.e.
eer Deefveue kegceej pewve, oefjeeiebpe, efouueer
eer yeer.[er. ceoveeFke, cegcyeF&
eer Oevekegceej pewve, yeengyeueer SvkeuesJe, efouueer-92~
eer efpelesv kegceej pewve SJeb eerceleer megveerlee pewve keesef[ee, heueesefj[e, et.Sme.S.
eerceleer efJeceuee osJeer pewve Oe.he. eer DeesceekeeMe pewve, mJeeefueke veiej, nefjej (GejeKeb[)~
eer Deefcele pewve SJeb mebYeJe pewve megheg$e eerceleer Deveerlee pewve Oe.he. eer cetueebo pewve heeveer, efomehegj
(keecehe) Deemeece~
16. eerceleer Deefpele kegceejer pewve Oe.he. eer censv kegceej pewve, Deesyesoguueeiebpe (jeemesve) ce.e.~
17. eer veeefYekegceej pewve, pewve yegke ef[hees, meer-4, heer.Jeer.Deej. hueepee kes heers, kevee@ huesme, veF& efouueer~

Jeerj %eeveesoe ievLeceeuee kes hejce mebj#eke


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

eer ceeBieer}e} yeeyet}e} hene[s, nwojeyeeo (DeevOe heosMe)~


[e@. hekeeMeevo pewve, 792 efJeJeskeevebohegjer, efmeefJe} }eFve, meerleehegj (G.he.)~
eer megcele hekeeMe pewve, ieppet keje, Meenoje, efouueer~
eer megveer} kegceej pewve, eje-megveer} wkemeeF&ume, mejOevee (cesj") G.he.~
eer hekeeMe ebo Decees}ke ebo pewve meje&He, meveeJeo (ce.he.)~
eer heegcve kegceej peJesjer, jeskeef[ee}sve, yeesjerJe}er (Jesm) cegbyeF&~
eerceleer Ge|ce}e osJeer Oe.he. eer keevleer hemeeo pewve, $e+<eYe efJenej, efouueer~
eerceleer G<ee pewve Oe.he. eer efJece} hemeeo pewve, $e+<eYe efJenej, efouueer~
eer Deevevo hekeeMe pewve (meewjce Jee}s) , ieebOeerveiej, efouueer~
eerceleer meefjlee pewve Oe.he. eer jepekegceej pewve, efkeoJeF& veiej, keevehegj~
mJe. eerceleer kew}eMeJeleer Oe.he. eer kew}eMe ev pewve , leesheKeevee yeepeej, cesj"~
eer Yeevesv kegceej pewve, eje-eer efJeee pewve, Yeiele eEmen ceeie&, peehegj~
eer heoerhe kegceej Meeeqvle}e} efye}e}e, Devetheveiej, Fboewj, (ce.he.)~
eer megjsMeebo heJeve kegceej pewve, yeejeyebkeer (G.e.)~
eer veLeceue heejmeceue pewve, keuekeee-7~
eerceleer mJe. MeebleeyeeF& Oe.he. eer keceueebo pewve, meveeJeo (ce.e.)~
eer heebo pewve keeefjee, efouueer
eer DeeMeg pewve, keeuekee peer, veF& efouueer

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(2)

efpevemeneveece ceb$e
cebieueeejCe
-oes ne-

eer efpeveJej kes veece nQ, Ske npeej megDee"~


%eevekeueer efJekeefmele kejs, veece ceb$e kee hee"1~~1~~

(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR

eerceles vece:
mJeebYegJes vece:
Je=<eYeee vece:
MebYeJeee vece:
MebYeJes vece:
DeelceYegJes vece:
mJeebeYeee vece:
eYeJes vece:
Yeeske$es vece:
efJeeYegJes vece:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR

DehegveYe&Jeee vece:
efJeeelceves vece:
efJeeueeskesMeee vece:
efJeelee#eg<es vece:
De#ejee vece:
efJeeefJeos vece:
eqJeeefJeesMeee vece:
efJeeeesvees vece:
Deveejee vece:
efJeeeves vece:
eqJeYeJes vece:
Oee$es vece:

1. eer efpevesvosJe kes Fve 1008 veece ceb$eeW kees eefleefove he{ves mes yegef, mcejCeMeefe SJeb eefleYeeMeefe efove
hej efove ye{leer peeJesieer~

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

efpevemeneveece ceb$e

eR efJeesMeee vece:
eR efJeeueeseveee vece:
eR efJeeJeeefheves vece:
eR efJeOees vece:
eR JesOemes vece:
eR Meeeleee vece:
eR efJeeleescegKeee vece:
eR efJeekece&Ces vece:
eR peieppesee vece:
eR efJeecete&es vece:
eR efpevesejee vece:
eR efJeeMes vece:
eR efJeeYetlesMeee vece:
eR efJeepeesefle<es vece:
eR Deveerejee vece:
eR efpeveee vece:
eR efpe<CeJes vece:
eR Deceseelceves vece:
eR efJeejerMeee vece:
eR peielhelees vece:
eR Devebleefpeles vece:
eR DeeEeleelceves vece:
eR YeJeyebOeJes vece:
eR DeyebOeveee vece:
eR egieeefoheg<eee vece:
eR yeeCes vece:
eR hebeyeeceeee vece:
eR efMeJeee vece:
eR hejee vece:
eR hejlejee vece:

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

eR met#ceee vece:
eR hejcesefves vece:
eR meveeleveee vece:
eR mJeebpeesefle<es vece:
eR Depeee vece:
eR Depevceves vece:
eR yeeeesvees vece:
eR Deeesefvepeee vece:
eR ceesneefjefJepeefeves vece:
eR pes$es vece:
eR Oece&eefeCes vece:
eR oeeOJepeee vece:
eR eMeevleejes vece:
eR Devebleelceves vece:
eR eesefieves vece:
eR eesieerejeefe&leee vece:
eR yeeefJeos vece:
eR yeeleJe%eee vece:
eR yeeeseeefJeos vece:
eR eleerejee vece:
eR Megee vece:
eR yegee vece:
eR eyegelceves vece:
eR eqmeeLee&e vece:
eR efmeMeemeveee vece:
eR efmeee vece:
eR efmeebleefJeos vece:
eR Oeseee vece:
eR efmemeeOeee vece:
eR peieefleee vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

83. eR meefn<CeJes vece:


84. eR Deegleee vece:
85. eR Devebleee vece:
86. eR eYeefJe<CeJes vece:
87. eR YeJeesodYeJeee vece:
88. eR eYet<CeJes vece:
89. eR Depejee vece:
90. eR Depeee&e vece:
91. eR Yeeefpe<CeJes vece:
92. eR Oeerejee vece:
93. eR DeJeeee vece:
94. eR efJeYeeJemeJes vece:
95. eR DemebYet<CeJes vece:
96. eR mJeebYet<CeJes vece:
97. eR hegjeleveee vece:
98. eR hejceelceves vece:
99. eR hejbpeesefle<es vece:
100. eR ef$epeielhejcesejee vece:
( eR eerceoeefoMeleveeceYees vece:)

(2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

eR eqoJeYee<eehelees vece:
eR efoJeee vece:
eR hetleJeees vece:
eR hetleMeemeveee vece:
eR hetleelceves vece:
eR hejcepeesefle<es vece:
eR Oecee&Oe#eee vece:
eR oceerejee vece:
eR eerhelees vece:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

eR YeieJeles vece:
eR Den&les vece:
eR Dejpemes vece:
eR efJejpemes vece:
eR Megees vece:
eR leerLe&ke=les vece:
eR kesJeefueves vece:
eR F&Meeveee vece:
eR hetpeene&e vece:
eR mveelekeee vece:
eR Deceueee vece:
eR Devebleoerhlees vece:
eR %eeveelceves vece:
eR mJeebyegee vece:
eR epeehelees vece:
eR cegeee vece:
eR Meeee vece:
eR efvejeyeeOeee vece:
eR efve<keueee vece:
eR YegJevesejee vece:
eR efvejbpeveee vece:
eR peieppeesefle<es vece:
eR efveeesees vece:
eR Deveeceeee vece:
eR DeeueefmLelees vece:
eR De#eesYeee vece:
eR ketmLeee vece:
eR mLeeCeJes vece:
eR De#eeee vece:
eR DeeCes vece:

(3)

(4)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

efpevemeneveece ceb$e

eR eeceCes vece:
eR ves$es vece:
eR eCes$es vece:
eR veeeMeeeke=les vece:
eR Meees vece:
eR Oece&helees vece:
eR Oecee&e vece:
eR Oecee&lceves vece:
eR Oece&leerLe&ke=les vece:
eR Je=<eOJepeee vece:
eR Je=<eeOeerMeee vece:
eR Je=<ekesleJes vece:
eR Je=<eeegOeee vece:
eR Je=<eee vece:
eR Je=<ehelees vece:
eR Ye$ex vece:
eR Je=<eYeeee vece:
eR Je=<eesJeee vece:
eR efnjCeveeYees vece:
eR Yetleelceves vece:
eR YetleYe=les vece:
eR YetleYeeJeveee vece:
eR eYeJeee vece:
eR efJeYeJeee vece:
eR YeemJeles vece:
eR YeJeee vece:
eR YeeJeee vece:
eR YeJeevlekeee vece:
eR efnjCeieYee&e vece:
eR eerieYee&e vece:

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

eR eYetleefJeYeJeee vece:
eR DeYeJeee vece:
eR mJeebeYeJes vece:
eR eYetleelceves vece:
eR YetleveeLeee vece:
eR peielhelees vece:
eR meJee&oes vece:
eR meJe&efoMes vece:
eR meeJee&e vece:
eR meJe&%eee vece:
eR meJe&oMe&veee vece:
eR meJee&lceves vece:
eR meJe&ueeskesMeee vece:
eR meJe&efJeos vece:
eR meJe&ueeskeefpeles vece:
eR megielees vece:
eR megegleee vece:
eR megegles vece:
eR megJeees vece:
eR metjes vece:
eR yengegleee vece:
eR efJeegleee vece:
eR efJeele:heeoee vece:
eR eqJeeMeer<ee&e vece:
eR MegefeeJemes vece:
eR meneMeer<ee&e vece:
eR #es$e%eee vece:
eR menee#eee vece:
eR meneheos vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(5)

26. eR efJepejee vece:


99. eR YetleYeJeYeJeodYe$ex vece:
100. eR efJeeefJeeecensejee vece: 27. eR Depejles vece:
( eR efoJeYee<eeheleeefoMeleveeceYees vece:) 28. eR efJejeieee vece:
29. eR efJejleee vece:
(3)
30. eR Demeee vece:
31. eR efJeefJeeee vece:
1. eR mLeefJeee vece:
32. eR Jeerlecelmejee vece:
2. eR mLeefJejee vece
33. eR efJevesepeveleeyevOeJes vece:
3. eR pesee vece:
34. eR efJeueerveeMes<ekeuce<eee vece:
4. eR eee vece:
35. eR eqJeeesieee vece:
5. eR esee vece:
36. eR eesieefJeos vece:
6. eR JeefjefOees vece:
37. eR efJeog<es vece:
7. eR mLesee vece:
38. eR efJeOee$es vece:
8. eR ieefjee vece:
39. eR megefJeOees vece:
9. eR yebefnee vece:
40. eR megefOees vece:
10. eR esee vece:
41. eR #eebefleYeepes vece:
11. eR DeefCeee vece:
42. eR he=efLeJeercetle&es vece:
12. eR ieefjefiejs vece:
43. eR MeebefleYeepes vece:
13. eR efJeeYe=les vece:
44. eR meefueueelcekeee vece:
14. eR efJeeme=pes vece:
45. eR Jeeegcetle&es vece:
15. eR efJeesMes vece:
46. eR Demebieelceves vece:
16. eR efJeeYegpes vece:
47. eR Jeefvncetle&es vece:
17. eR efJeeveeekeee vece:
48. eR DeOece&ons vece:
18. eR efJeeeefMe<es vece:
49. eR megepJeves vece:
19. eR efJeeheelceves vece:
50. eR epeceeveelceves vece:
20. eR efJeeefpeles vece:
51. eR meglJeves vece:
21. eR efJeefpeleevlekeee vece:
52. eR meg$eecehetefpeleee vece:
22. eR efJeYeJeee vece:
53. eR $e+eflJepes vece:
23. eR efJeYeeee vece:
54. eR e%ehelees vece:
24. eR Jeerjee vece:
55. eR eepeee vece:
25. eR efJeMeeskeee vece:

(6)

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

efpevemeneveece ceb$e

eR e%eeee vece:
eR Dece=leee vece:
eR nefJe<es vece:
eR Jeescecetle&es vece:
eR Decetlee&lceves vece:
eR efveuexheee vece:
eR efvece&ueee vece:
eR Deeueee vece:
eR meescecetle&es vece:
eR megmeewceelceves vece:
eR mete&cetle&es vece:
eR ceneeYeee vece:
eR ceb$eefJeos vece:
eR ceb$eke=les vece:
eR cebef$eCes vece:
eR ceb$ecetle&es vece:
eR Devebleieee vece:
eR mJeleb$eee vece:
eR leb$eke=les vece:
eR mJebleee vece:
eR ke=leebleebleee vece:
eR ke=leevleke=les vece:
eR ke=efleves vece:
eR ke=leeLee&e vece:
eR melke=leee vece:
eR ke=leke=leee vece:
eR ke=leeleJes vece:
eR efveleee vece:
eR ce=lebgpeeee vece:
eR Dece=leJes vece:

86. eR Dece=leelceves vece:


87. eR Dece=leesJeee vece:
88. eR yeeefveee vece:
89. eR hejyeeCes vece:
90. eR yeeelceves vece:
91. eR yeemebYeJeee vece:
92. eR ceneyeehelees vece:
93. eR yeespes vece:
94. eR ceneyeeheosejee vece:
95. eR megemeVeee vece:
96. eR emeVeelceves vece:
97. eR %eeveOece&oceeYeJes vece:
98. eR eMeceelceves vece:
99. eR eMeevleelceves vece:
100. eR hegjeCeheg<eeseceee vece:
( eR mLeefJeeefoMeleveeceYees vece:)

(4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

eR ceneMeeskeOJepeee vece:
eR DeMeeskeee vece
eR keee vece:
eR e^s vece:
eR heeefJejee vece:
eR heesMeee vece:
eR heemebYetlees vece:
eR heeveeYees vece:
eR Devegejee vece:
eR heeeesvees vece:
eR peieeesvees vece:
eR Fleee vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR

mlegleee vece:
mlegleerejee vece:
mleJeveene&e vece:
<eerkesMeee vece:
efpelepeseee vece:
ke=leefeeee vece:
ieCeeefOeheee vece:
ieCepesee vece:
ieCeee vece:
hegCeee vece:
ieCeeeCes vece:
iegCeekejee vece:
iegCeebYeesOees vece:
iegCe%eee vece:
iegCeveeekeee vece:
iegCeeoefjCes vece:
iegCeessefoves vece:
efveieg&Ceee vece:
hegCeefiejs vece:
iegCeee vece:
MejCeee vece:
hegCeJeees vece:
hetleee vece:
JejsCeee vece:
hegCeveeekeee vece:
DeieCeee vece:
hegCeefOees vece:
iegCeee vece:
hegCeke=les vece:
hegCeMeemeveee vece:

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

(7)

eR Oecee&jeceee vece:
eR iegCeeeceee vece:
eR hegCeehegCeefvejesOekeee vece:
eR heeheehesleee vece:
eR efJeheeheelceves vece:
eR efJeheehceves vece:
eR Jeerlekeuce<eee vece:
eR efveee vece:
eR efvece&oee vece:
eR Meebleee vece:
eR efveceexnee vece:
eR efveheJeee vece:
eR efveefve&ces<eee vece:
eR efvejenejee vece:
eR efveef<eeee vece:
eR efvehehueJeee vece:
eR efve<keuebkeee vece:
eR efvejmlewvemes vece:
eR efveOet&leeiemes vece:
eR efvejeeJeee vece:
eR efJeMeeueee vece:
eR efJeheguepeesefle<es vece:
eR Delegueee vece:
eR DeefebleJewYeJeee vece:
eR megmebJe=leee vece:
eR megieghleelceves vece:
eR megYegpes vece:
eR megveeleJeefJeos vece:
eR SkeefJeeee vece:
eR ceneefJeeee vece:

(8)

efpevemeneveece ceb$e

73. eR cegvees vece:


74. eR heefjJe={ee vece:
1.
75. eR heles vece:
2.
76. eR OeerMeee vece:
3.
77. eR efJeeeefveOees vece:
4.
78. eR meeef#eCes vece:
5.
79. eR efJeves$es vece:
6.
80. eR efJenleevlekeee vece:
7.
81. eR efhe$es vece:
8.
82. eR efheleecenee vece:
9.
83. eR hee$es vece:
10.
84. eR heefJe$eee vece:
11.
85. eR heeJeveee vece:
12.
86. eR ielees vece:
13.
87. eR $ee$es vece:
14.
88. eR efYe<eiJejee vece:
15.
89. eR Jeee&e vece:
16.
90. eR Jejoee vece:
17.
91. eR hejceee vece:
18.
92. eR hegbmes vece:
19.
93. eR keJees vece:
20.
94. eR hegjeCeheg<eee vece:
21.
95. eR Je<eeaemes vece:
22.
96. eR Je=<eYeee vece:
23.
97. eR hegjJes vece:
24.
98. eR eefleeemeJeee vece:
25.
99. eR nsleJes vece:
100. eR YegJevewkeefheleecenee vece: 26.
( eR ceneMeeskeOJepeeefoMeleveeceYees vece:) 27.
28.

(5)
eR eerJe=#eue#eCeee vece:
eR Mue#Ceee vece:
eR ue#eCeee vece:
eR MegYeue#eCeee vece:
eR efvej#eee vece:
eR hegb[jerkee#eee vece:
eR heg<keueee vece:
eR heg<kejs#eCeee vece:
eR efmeefoee vece:
eR efmemebkeuheee vece:
eR efmeelceves vece:
eR efmemeeOeveee vece:
eR yegyeesOeee vece:
eR ceneyeesOees vece:
eR Je&ceeveee vece:
eR cenef&keee vece:
eR Jesoebieee vece:
eR JesoefJeos vece:
eR Jeseee vece:
eR peeleheee vece:
eR efJeoebJejee vece:
eR JesoJeseee vece:
eR mJemebJeseee vece:
eR efJeJesoee vece:
eR JeoleebJejee vece:
eR DeveeefoefveOeveee vece:
eR Jeeee vece:
eR JeeJeees vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

eR JeeMeemeveee vece:
eR egieeefoke=les vece:
eR egieeOeejee vece:
eR egieeoes vece:
eR peieoeefopeee vece:
eR DeleeRee vece:
eR Deleerefveee vece:
eR OeeRee vece:
eR censvee vece:
eR DeleerefveeLe&Mes vece:
eR Deefveefveee vece:
eR Denefcebeee&e vece:
eR censvceefnleee vece:
eR cenles vece:
eR GJeee vece:
eR keejCeee vece:
eR ke$ex vece:
eR heejieee vece:
eR YeJeleejkeee vece:
eR Deeeeee vece:
eR ienveee vece:
eR iegeee vece:
eR hejeIee&e vece:
eR hejcesejee vece:
eR Deveble&es vece:
eR Decese&es vece:
eR Deefeble&es vece:
eR meceeefOees vece:
eR eeeeee vece:
eR eeednjee vece:

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR

(9)

DeYeeee vece:
eleeee vece:
Deeee vece:
Deefeceee vece:
Deepeee vece:
cenelehemes vece:
cenelespemes vece:
cenesokee&e vece:
cenesoeee vece:
ceneeMemes vece:
ceneOeecves vece:
cenemeJeee vece:
ceneOe=lees vece:
ceneOewee&e vece:
ceneJeeree&e vece:
cenemebheos vece:
ceneyeueee vece:
ceneMeees vece:
cenepeesefle<es vece:
ceneYetlees vece:
ceneeglees vece:
cenecelees vece:
ceneveerlees vece:
cene#eeblees vece:
ceneoeee vece:
ceneee%eee vece:
ceneYeeieee vece:
ceneveboee vece:
cenekeJees vece:
cenecenmes vece:

(10)

efpevemeneveece ceb$e

89. eR cenekeerle&es vece:


90. eR cenekeeblees vece:
91. eR ceneJeheg<es vece:
92. eR ceneoeveee vece:
93. eR cene%eeveee vece:
94. eR ceneeesieee vece:
95. eR ceneiegCeee vece:
96. eR cenecenhelees vece:
97. eR eehlecenekeueeCehebekeee vece:
98. eR ceneeYeJes vece:
99. eR ceneeeefleneee&OeerMeee vece:
100. eR censejee vece:
( eR eerJe=#eeefoMeleveeceYees vece:)

(6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR

cenecegvees vece:
ceneceewefveves vece:
ceneOeeveee vece:
ceneoceee vece:
cene#eceee vece:
ceneMeerueee vece:
cenee%eee vece:
ceneceKeee vece:
ceneelehelees vece:
ceeee vece:
cenekeebefleOejee vece:
DeefOeheee vece:
cenecew$eerceeee vece:
Deceseee vece:
cenesheeeee vece:

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

eR cenesceeee vece:
eR cenekeeefCekeee vece:
eR ceb$es vece:
eR ceneceb$eee vece:
eR ceneelees vece:
eR ceneveeoee vece:
eR ceneIees<eee vece:
eR censpeee vece:
eR cenmeebhelees vece:
eR ceneOJejOejee vece:
eR Oegee&e vece:
eR cenesoeee&e vece:
eR ceefnJeees vece:
eR cenelceves vece:
eR cenmeebOeecves vece:
eR cen<e&es vece:
eR ceefnleesoeee vece:
eR cenekeuesMeebkegMeee vece:
eR Metjee vece:
eR ceneYetlehelees vece:
eR iegjJes vece:
eR cenehejeeceee vece:
eR Devebleee vece:
eR ceneeesOeefjheJes vece:
eR JeefMeves vece:
eR ceneYeJeeefyOemebleeefjCes vece:
eR ceneceesneefmetoveee vece:
eR ceneiegCeekejee vece:
eR #eebleee vece:
eR ceneeesieerejee vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

eR Meefceves vece:
eR ceneOeevehelees vece:
eR OeeveceneOece&Ces vece:
eR ceneeleee vece:
eR cenekecee&efjIves vece:
eR Deelce%eee vece:
eR ceneosJeee vece:
eR censefMe$es vece:
eR meJe&keuesMeehenee vece:
eR meeOeJes vece:
eR meJe&oes<enjee vece:
eR njee vece:
eR DemebKeseee vece:
eR Deeceseelceves vece:
eR Meceelceves vece:
eR eMeceekejee vece:
eR meJe&eesieerejee vece:
eR Deefebleee vece:
eR egleelceves vece:
eR efJejeJemes vece:
eR oevleelceves vece:
eR oceleerLexMeee vece:
eR eesieelceves vece:
eR %eevemeJe&ieee vece:
eR eOeeveee vece:
eR Deelceves vece:
eR eke=lees vece:
eR hejceee vece:
eR hejceesoeee vece:
eR e#eerCeyevOeee vece:

(11)

76. eR keeceejes vece:


77. eR #esceke=les vece:
78. eR #esceMeemeveee vece:
79. eR eCeJeee vece:
80. eR eCeleee vece:
81. eR eeCeee vece:
82. eR eeCeoee vece:
83. eR eCelesejee vece:
84. eR eceeCeee vece:
85. eR eefCeOees vece:
86. eR o#eee vece:
87. eR oef#eCeee vece:
88. eR DeOJee&Jes vece:
89. eR DeOJejee vece:
90. eR Deeveboee vece:
91. eR veboveee vece:
92. eR veboee vece:
93. eR Jebeee vece:
94. eR Deefvebeee vece:
95. eR DeefYeveboveee vece:
96. eR keeceIves vece:
97. eR keeceoee vece:
98. eR keeceee vece:
99. eR keeceOesveJes vece:
100. eR Deefjeeee vece:
( eR cenecegveeefoMeleveeceYees vece:)

(7)
1. eR Demebmke=lemegmebmkeejee vece:
2. eR eeke=leee vece:
3. eR Jewke=leebleke=les vece:

(12)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

efpevemeneveece ceb$e

eR Debleke=les vece:
eR keebefleieJes vece:
eR keebleee vece:
eR efebleeceCees vece:
eR DeYeeroee vece:
eR Deefpeleee vece:
eR efpelekeeceejes vece:
eR Deefceleee vece:
eR DeefceleMeemeveee vece:
eR efpeleeesOeee vece:
eR efpeleeefce$eee vece:
eR efpelekeuesMeee vece:
eR efpeleevlekeee vece:
eR efpevesvee vece:
eR hejceeveboee vece:
eR cegveervee vece:
eR ogbogefYemJeveee vece:
eR cenWJebeee vece:
eR eesieervee vece:
eR eleervee vece:
eR veeefYeveboveee vece:
eR veeYeseee vece:
eR veeefYepeee vece:
eR Depeeleee vece:
eR megeleee vece:
eR ceveJes vece:
eR Geceee vece:
eR DeYeseee vece:
eR Develeeee vece:
eR Deveeeles vece:

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

eR DeefOekeee vece:
eR DeefOeiegjJes vece:
eR megefOees vece:
eR megcesOemes vece:
eR efJeeefceCes vece:
eR mJeeefceves vece:
eR ogjeOe<ee&e vece:
eR efvelmegkeee vece:
eR efJeefMeee vece:
eR efMeYegpes vece:
eR efMeee vece:
eR eleeee vece:
eR keeceveee vece:
eR DeveIeee vece:
eR #esefceves vece:
eR #escebkejee vece:
eR De#eeee vece:
eR #esceOece&helees vece:
eR #eefceves vece:
eR Deeeeee vece:
eR %eeveefveeeeee vece:
eR Oeeveieceee vece:
eR efveejee vece:
eR megke=efleves vece:
eR OeeleJes vece:
eR Fpeene&e vece:
eR megveeee vece:
eR elegjeveveee vece:
eR eerefveJeemeee vece:
eR elegJe&ke$eee vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

eR elegjemeee vece:
eR elegceg&Keee vece:
eR meleelceves vece:
eR meleefJe%eeveee vece:
eR meleJeees vece:
eR meleMeemeveee vece:
eR meleeefMe<es vece:
eR melemebOeeveee vece:
eR meleee vece:
eR melehejeeCeee vece:
eR mLesemes vece:
eR mLeJeeremes vece:
eR vesoeremes vece:
eR oJeeremes vece:
eR otjoMe&veee vece:
eR DeCeesjCeeremes vece:
eR DeveCeJes vece:
eR iejeremeeceeeiegjJes vece:
eR meoeeesieee vece:
eR meoeYeesieee vece:
eR meoele=hleee vece:
eR meoeefMeJeee vece:
eR meoeielees vece:
eR meoemeewKeee vece:
eR meoeefJeeee vece:
eR meoesoeee vece:
eR megIees<eee vece:
eR megcegKeee vece:
eR meewceee vece:

(13)

93. eR megKeoee vece:


94. eR megefnleee vece:
95. eR megles vece:
96. eR megieghleee vece:
97. eR iegefhleYe=les vece:
98. eR ieesh$es vece:
99. eR ueeskeeOe#eee vece:
100. eR oceerejee vece:
( eR Demebmke=leeefoMeleveeceYees vece:)

(8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

eR ye=nodye=nmhelees vece:
eR Jeeeficeves vece:
eR Jeeemhelees vece:
eR GoejefOees vece:
eR ceveeref<eCes vece:
eR efOe<eCeee vece:
eR Oeerceles vece:
eR Mesceg<eerMeee vece:
eR efiejebhelees vece:
eR vewkeheee vece:
eR veeesegee vece:
eR vewkeelceves vece:
eR vewkeOece&ke=les vece:
eR DeefJe%eseee vece:
eR Deelekeee&lceves vece:
eR ke=le%eee vece:
eR ke=leue#eCeee vece:
eR %eeveieYee&e vece:
eR oeeieYee&e vece:

(14)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

efpevemeneveece ceb$e

eR jlveieYee&e vece:
eR eYeemJejee vece:
eR heeieYee&e vece:
eR peieodieYee&e vece:
eR nsceieYee&e vece:
eR megoMe&veee vece:
eR ue#ceerJeles vece:
eR ef$eoMeeOe#eee vece:
eR {eremes vece:
eR Fveee vece:
eR F&efMe$es vece:
eR ceveesnjee vece:
eR cevees%eebieee vece:
eR Oeerjee vece:
eR iebYeerjMeemeveee vece:
eR Oece&etheee vece:
eR oeeeeieee vece:
eR Oece&vescees vece:
eR cegveerejee vece:
eR Oece&eeeegOeee vece:
eR osJeee vece:
eR kece&Ives vece:
eR Oece&Iees<eCeee vece:
eR DeceesIeJeees vece:
eR DeceesIee%eee vece:
eR efvece&ueee vece:
eR DeceesIeMeemeveee vece:
eR megheee vece:
eR megYeieee vece:
eR leeefieves vece:

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

eR mecee%eee vece:
eR meceeefnleee vece:
eR megefmLeleee vece:
eR mJeemLeYeepes vece:
eR mJemLeee vece:
eR veerjpemkeee vece:
eR efveJeee vece:
eR Deuesheee vece:
eR efve<keuebkeelceves vece:
eR Jeerlejeieee vece:
eR ielemhe=nee vece:
eR JeMesefveee vece:
eR efJecegeelceves vece:
eR efve:mehelveee vece:
eR efpelesefveee vece:
eR eMeevleee vece:
eR DevebleOeece<e&es vece:
eR cebieueee vece:
eR ceueIves vece:
eR DeveIeee vece:
eR DeveerMes vece:
eR GheceeYetleee vece:
eR efoes vece:
eR owJeee vece:
eR Deieesejee vece:
eR Decetee&e vece:
eR cetefle&celes vece:
eR Skeee vece:
eR vewkeee vece:
eR veevewkeleJeMes vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

80. eR DeOeelceieceee vece: 8.


81. eR Deieceelceves vece:
9.
82. eR eesieefJeos vece:
10.
83. eR eesefieJebefoleee vece:
11.
84. eR meJe&$eieee vece:
12.
85. eR meoeYeeefJeves vece:
13.
86. eR ef$ekeeueefJe<eeeLe&Mes vece: 14.
87. eR Mebkejee vece:
15.
88. eR MebJeoee vece:
16.
89. eR oevleee vece:
17.
90. eR oefceves vece:
18.
91. eR #eebeflehejeeCeee vece:
19.
92. eR DeefOeheee vece:
20.
93. eR hejceeveboee vece:
21.
94. eR hejelce%eee vece:
22.
95. eR hejehejee vece:
23.
96. eR ef$epeieodJeuueYeee vece: 24.
97. eR DeYeee&e vece:
25.
98. eR ef$epeievcebieueesoeee vece: 26.
99. eR ef$epeielheeflehetpeebIees vece: 27.
100. eR eq$eueeskeeeefMeKeeceCees vece: 28.
( eR ye=noeefoMeleveeceYees vece:) 29.
30.
(9)
31.
1. eR eq$ekeeueoefMe&ves vece:
32.
2. eR ueeskesMeee vece:
33.
3. eR ueeskeOee$es vece:
34.
4. eR {eleee vece:
35.
5. eR meJe&ueeskeeefleieee vece:
36.
6. eR hetpeee vece:
37.
7. eR meJe&ueeskewkemeejLees vece:

eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR
eR

(15)

hegjeCeee vece:
heg<eee vece:
hetJee&e vece:
ke=lehetJeeieefJemlejee vece:
DeeefoosJeee vece:
hegjeCeeeee vece:
hegosJeee vece:
DeefOeosJeleeew vece:
egiecegKeee vece:
egiepesee vece:
egieeefoefmLeefleosMekeee vece:
keueeCeJeCee&e vece:
keueeCeee vece:
keueee vece:
keueeCeue#eCeee vece:
keueeCeeke=lees vece:
oerekeueeCeelceves vece:
efJekeuce<eee vece:
efJekeuebkeee vece:
keueeleerleee vece:
keefueueIveee vece:
keueeOejee vece:
osJeosJeee vece:
peieVeeLeee vece:
peieodyebOeJes vece:
peieodefJeYeJes vece:
peieeflewef<eCes vece:
ueeske%eee vece:
meJe&ieee vece:
peieoepeee vece:

(16)

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

efpevemeneveece ceb$e

eR ejeejiegjJes vece:
68.
eR ieesheee vece:
69.
eR iet{elceves vece:
70.
eR iet{ieesejee vece:
71.
72.
eR meeespeeleee vece:
73.
eR ekeeMeelceves vece:
eR pJeuepJeuevemeeYeee vece: 74.
75.
eR DeeefoleJeCee&e vece:
76.
eR Yecee&Yeee vece:
77.
eR megeYeee vece:
78.
eR kevekeeYeee vece:
79.
eR megJeCe&JeCee&e vece:
80.
eR keceeYeee vece:
eR mete&keesefmeceeYeee vece: 81.
82.
eR leheveereefveYeee vece:
83.
eR leggbieee vece:
84.
eR yeeueekee&Yeee vece:
85.
eR DeveueeYeee vece:
86.
eR mebOeeYeyeYeJes vece:
87.
eR nsceeYeee vece:
eR lehleeeceerkejJees vece: 88.
89.
eR efvehlekevekeeeee vece:
90.
eR kevelkeebevemeefVeYeee vece:
91.
eR efnjCeJeCee&e vece:
92.
eR mJeCee&Yeee vece:
93.
eR MeelekegbYeefveYeeYeee vece:
94.
eR egcveeYeee vece:
95.
eR peeleheeYeee vece:
96.
eR lehlepeebyetveoeglees vece: 97.
eR megOeewlekeueOeewleefees vece: 98.

eR eoerhleee vece:
eR nekeeglees vece:
eR efMesee vece:
eR hegefoee vece:
eR hegee vece:
eR mheee vece:
eR mhee#ejee vece:
eR #eceee vece:
eR Me$egIveee vece:
eR DeeefleIeee vece:
eR DeceesIeee vece:
eR eMeees vece:
eR Meeefme$es vece:
eR mJeYegJes vece:
eR Meebefleefveee vece:
eR cegefvepesee vece:
eR efMeJeleelees vece:
eR efMeJeeoee vece:
eR Meebefleoee vece:
eR Meebefleke=les vece:
eR Meeblees vece:
eR keebefleceles vece:
eR keeefceleeoee vece:
eR eseesefveOees vece:
eR DeefOeeveee vece:
eR Deeefleee vece:
eR eefleefleee vece:
eR megefmLejee vece:
eR mLeeJejee vece:
eR mLeemveJes vece:
eR eLeeremes vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

99. eR eefLeleee vece:


26.
100. eR he=LeJes vece:
27.
( eR ef$ekeeueoMee&efoMeleveeceYees vece:)28.
29.
(10)
30.
1. eR efoiJeememes vece:
31.
2. eR JeelejMeveee vece:
32.
3. eR efvee&vLesMeee vece:
33.
4. eR efvejbyejee vece:
34.
5. eR efveeE<keeveee vece:
35.
6. eR efvejeMebmeee vece:
36.
7. eR %eevee#eg<es vece:
37.
8. eR Deceescegnee vece:
38.
9. eR lespeesjeMees vece:
39.
10. eR Devebleewpemes vece:
40.
11. eR %eeveeyOees vece:
41.
12. eR Meeruemeeiejee vece:
42.
13. eR lespeesceeee vece:
43.
14. eR Deefcelepeesefle<es vece:
44.
15. eR peeseflecet&le&es vece:
45.
16. eR leceeshenee vece:
46.
17. eR peieet[eceCees vece:
47.
18. eR oerhleee vece:
48.
19. eR MebJeos vece:
49.
20. eR efJeIveefJeveeekeee vece: 50.
21. eR keefueIveee vece:
51.
22. eR kece&Me$egIveee vece:
52.
23. eR ueeskeeueeskeekeeMekeee vece: 53.
24. eR DeefveeueJes vece:
54.
25. eR DeleveueJes vece:
55.

(17)

eR peeiekeee vece:
eR eceeceeee vece:
eR ue#ceerhelees vece:
eR peieppeesefle<es vece:
eR Oece&jepeee vece:
eR epeeefnleee vece:
eR cegceg#eJes vece:
eR yebOecees#e%eee vece:
eR efpelee#eee vece:
eR efpelecevceLeee vece:
eR eMeeblejmeMewuet<eee vece:
eR YeJeheskeveeekeee vece:
eR cetueke$ex vece:
eR DeefKeuepeesefle<es vece:
eR ceueIveee vece:
eR cetuekeejCeee vece:
eR Deehleee vece:
eR Jeeieerejee vece:
eR esemes vece:
eR eeemeesees vece:
eR efveeJeees vece:
eR eJeke$es vece:
eR JeemeeceerMeee vece:
eR ceejefpeles vece:
eR efJeeYeeJeefJeos vece:
eR megleveJes vece:
eR levegefvece&geee vece:
eR megieleee vece:
eR nleogve&eee vece:
eR eerMeee vece:

(18)

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

efpevemeneveece ceb$e

eR eerefeleheeoeypeee vece:
eR JeerleefYees vece:
eR DeYeebkejee vece:
eR GlmeVeoes<eee vece:
eR efveefJe&Iveee vece:
eR efveeueee vece:
eR ueeskeJelmeueee vece:
eR ueeskeesejee vece:
eR ueeskehelees vece:
eR ueeskee#eg<es vece:
eR DeheejefOees vece:
eR OeerjefOees vece:
eR yegmevceeiee&e vece:
eR Megee vece:
eR metve=lehetleJeees vece:
eR e%eeheejefceleee vece:
eR ee%eee vece:
eR elees vece:
eR efveeefceleWefeee vece:
eR Yeovleee vece:
eR Yeke=les vece:
eR Yeee vece:
eR keuheJe=#eee vece:
eR Jejeoee vece:
eR mecegvcetefuelekecee&jes vece:
eR kece&keeeMegMeg#eCees vece:
eR kece&Ceee vece:

83. eR kece&"ee vece:


84. eR eebMeJes vece:
85. eR nseeoseefJee#eCeee vece:
86. eR DevebleMeees vece:
87. eR Deseee vece:
88. eR ef$ehegjejes vece:
89. eR ef$eueeseveee vece:
90. eR ef$eves$eee vece:
91. eR $ebyekeee vece:
92. eR $e#eee vece:
93. eR kesJeue%eeveJeer#eCeee vece:
94. eR mecebleYeee vece:
95. eR Meebleejes vece:
96. eR Oecee&eeee&e vece:
97. eR oeeefveOees vece:
98. eR met#ceoefMe&ves vece:
99. eR efpeleevebieee vece:
100. eR ke=heeueJes vece:
101. eR Oece&osMekeee vece:
102. eR MegYebeJes vece:
103. eR megKemeeodYetleee vece:
104. eR hegCejeMees vece:
105. eR Deveeceeee vece:
106. eR Oece&heeueee vece:
107. eR peielheeueee vece:
108. eR Oece&meeceepeveeekeee vece:
( eR efoiJeemeeefoDeesejMeleveeceYees vece:)

~~ Fefle meneveececeb$ee:~~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(19)

efpevemeneveece hetpee
DeLe mLeehevee-MebYeg bo

efpeveJej keer eLece efoJe osMevee, veblej megjheefle Deefle Yeeer mes~
efvepe efJekeefmele ves$e npeej yevee, eYeg kees DeJeueeskeW efJeefee mes~~
eYeg Ske npeej Dee" ue#eCeOeejer meye Yee<ee kes mJeeceer~
MegYe Ske npeej Dee" veeceeW mes, mlegefle kejlee Jen efMeJeieeceer~~
-oes ne-

Ske npeej meg Dee" es, eer efpeveveece ceneve~


Gvekeer ceQ hetpee keB, kejles Fle Deeeve~~1~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$emecetn! De$e DeJelej DeJelej
mebJeew<ed Deeeveveb~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$emecetn! De$e efle efle ": ":
mLeeheveb~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$emecetn! De$e cece meefVeefnlees YeJe
YeJe Je<ed meefVeOeerkejCeb~
DeLe Deke-eeue veboerej hetpee

mejet veefo kee Megefeveerj, megJejCe Ye=bie YeB~


efceue peeJes YeJeoefOe leerj, efpeveheo Oeej keB~~
MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~
kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~1~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: peueb efveJe&heeceerefle mJeene~
keeMceerjer kesMej Meg , ebove mebi e efI emetB~
efpeveheo ee&le DeefJe, YeJe mebleehe veMetB~~
MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~
kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~2~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: eboveb efveJe&heeceerefle mJeene~

(20)

efpevemeneveece ceb$e

ceesleer mece GppJeue Oeewle, lebogue hegbpe OeB~


efceue peeJes De#ee meewKe, eYeg heo hetpe keB~~
MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~
kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~3~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: De#eleb efveJe&heeceerefle mJeene~
petn er kesJe[ e iegu eeye, megjefYele megceveeW mes~
hetpele g peeTB veeLe, YeJe YeJe YeceCeeW mes~~
MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~
kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~4~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: heg<heb efveJe&heeceerefle mJeene~
het jCe hees u eer Ie=l ehet j , nueg J ee Yej Leeueer ~
hetpele nes Dece=l ehetj, cevejLe veefn b Keeueer~ ~
MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~
kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~5~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: vewJeseb efveJe&heeceerefle mJeene~
oerheke keer peesefle epeeue, Deejefle kejles ner~
Yeielee ceve kee lece peeue, peesleer eies ner~~
MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~
kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~6~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: oerheb efveJe&heeceerefle mJeene~
ome ieb O eer Oet h e meg i eb O e, Kes T B Deiveer ceW ~
meye peueles kece& eyebOe, heeTB efvepemegKe ceQ~~
MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~
kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~7~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: Oetheb efveJe&heeceerefle mJeene~
Debi etj Deece heue mesy e, Dehe&C e kejles ner~
efvepe Deelece mecheefe uesJe, heue mes pepeles ner~~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(21)

MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~


kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~8~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: heueb efveJe&heeceerefle mJeene~
peue ebove De#ele Deeefo, DeIe& yeveeTB ceQ~
Dehe&Ce kejles YeJe JeeefO e, meJe& veMeeTB ceQ~~
MegYe Ske npeej meg Dee", efpeveJej veece pepetB~
kej kej veeceeJeefue hee", megKeeo mJeelce YepetB~~9~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
-oes ne-

mene veece kees hetpentB, MeebleerOeeje ose~


meJe&meewKe mecheefle efceues, DeelcemegOee yejmese~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje~
heeefjpeele kes heg<he yeng, megjefYele efoked cenkeble~
heg<heebpeefue Dehe&Ce efkees, Deelece megKe efJeuemeble~~11~~
efoJe heg<heebpeefue:~
peehe - eR DeesejmeneveeceOeejke elegefJeMeefleleerLekejsYees vece:~

peeceeuee
-oes ne-

cenelespe kes Oeece eYeg, vecetB vecetB $eekeeue~


Ske npeej meg Dee" legce, veececeb$e peeceeue~~1~~
eeue-Mesj ns oerveyebOeg......

pee pee efpevesv! legce DemebKe veece iegCe YejW~


pee pee efpevesv! legce Deveble meewKe iegCe YejW~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{sb~~2~~
ns veeLe! eeefhe Deehe veece Jeeve mes kenW~
efhej Yeer Jeeve Deieesej cegefveieCe legcnW kenW~~

(22)

efpevemeneveece ceb$e

ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~


Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~3~~
leggce veece mebmleJeve meoe DeYeer kees heues~
YeieJeved legcneR lees YeeeW kes yebOeg nes Yeues~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~4~~
mJeeefceved! peielekeeMeer nes Ske ner legcneR~
nes %eeve oMe& iegCe mes oeshe Yeer legcneR~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{sW~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~5~~
jlve$eeer efMeJeceeie& mes eYeg leervehe nes~
Deevevle elege mes eYeg eejhe nes~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~6~~
nes hebe hejceser mJehe heeBehe Yeer~
eYeg hebekeueeCeke mes Yeer heeBehe ner~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~7~~
peerJeeefo neW Je peeveles nhe nes~
eYeg meele veeeW kees efvehe meelehe nes~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~8~~
mecekelJe Deeefo Dee" iegCe mes Dee"he nes~
veJe kesJeueer ueyOeer mes Deehe veJemJehe nes~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~9~~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

DeJeleej oMe ceneyeueeefo oMemJehe nes~


ns F&Me! oee keerefpeS $ewueeskee Yethe nes~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~10~~
ceQ Deehe efJeefJeOe veece heg<he ietBLe-ietBLe kes~
mlees$e keer ceeuee yeveeF& hetpentB Gmemes~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~11~~
YeieJeved emeVe nese Devegen kejes cegPehes~
mlees$e mes Jee neW heefJe$e MeerMe veces mes~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~12~~
eYeg veece mce=eflecee$e mes Yeeefeke heefJe$e neW~
pees Yeefe mes hetpee kejW keueeCe hee$e neW~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~13~~
Fme efJeOe meceJemejCe ceW Fb ves mlegefle efkeee~
efhej eerefJenej nsleg eYeg mes eeLe&vee efkeee~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~14~~
ns veeLe! YeJe Oeeve heehe DeveeJe=ef mes~
metKeW GvnW meeRees megOece& megOeeJe=ef mes~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~15~~
YeieJeble! Deehe efJepee keer Geesie metevee~
es Oece&ee nw leweej MeesYelee Ievee~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~16~~

(23)

(24)

efpevemeneveece ceb$e

ns osJe! Deehe ceesn Me$eg hes efJepee efkeee~


efMeJeceeie& kes GheosMe kee DeJemej es Dee ieee~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~17~~
efpeveJej mJeeb leweej eerefJenej kes efueS~
yeme Fb keer es eeLe&vee efveeesie kes efueS~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~18~~
lel#eCe meceJemejCe meYeer efJeueerve nes ieee~
FbeW ves eYeg efJenej kee GlmeJe cene efkeee~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~19~~
pee pee OJeveer TBeer G"er yeepes yepes Ieves~
mebieerle ieerle ve=le kejW osJeieCe Ieves~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~20~~
DeekeeMe ceW DeOej megJeCe& keceue je efoS~
megjefYele keceue hes veeLe ejCe Oejle eue efoS~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~21~~
iebOeeso Je=ef, heg<heJe=ef cebo heJeve nw~
DeefleMee efJeYetefle Deehe kes efJenej mecee nw~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~22~~
Deejs npeej Oece&ee eceecee jne~
efpevejepe Deeies-Deeies eues MeesYelee cene~~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(25)

ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~


Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~23~~
ns osJe! cesjer eeLe&vee kees hetCe& keerefpeS~
kewJeue%eeveceleer veeLe! letCe&1 oerefpeS~~
ns veeLe! legce meneveece efvele pees he{W~
Jes neW heefJe$e yegef cees#ecenue ceW e{W~~24~~
-Ieee-

pee efpeve veeceeJeefue, mlegefle nejeJeefue,


pees YeefJepeve keb"s OejneR~
Gve mce=efle Meeer, #eCe #eCe ye{leer,
DeefleMee %eeve kejW meyeneR~~25~~
eR leerLekejeCeeb Deesejmeneveececeb$esYe: peeceeuee hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene
~
Meeblees MeebefleOeeje~ efoJe heg<heebpeefue:~
-ieerleebo-

pees YeJe es meneveece, megDee&vee efJeefOe ele kejW~


Jes heehekece& mene veeMeW , menme cebi eue efJ emlejW ~ ~
mep%eeveceefle Yeemkej Gefole nes, oe keer keefuekee efKeues~
yeme Yee kes ceve keer meneeW, keeceveeSB Yeer heueW~~
~~ FleeMeerJee&o:~~

1. MeerIe~

(26)

efpevemeneveece ceb$e

meneveece ele efJeefOe


MeeeeW ceW Deveske ekeej kes eleeW kes kejves kee efJeOeeve nw~ ceje"er ele keLee
meben ceW meneveeceele kejves keer efJeefOe yeleueeF& ieF& nw~ Fme ele ceW
eer efpevesvosJe kes Ske npeej Dee" veeceeW kes Ske npeej Dee" ele kejves kees kene
nw~ ele keer Gece efJeefOe GheJeeme nw, ceOece efJeefOe ceW veerjme hese Deeefo uesvee
eeefnS Deewj peIeve efJeefOe ceW SkeeMeve kejkes Yeer ele efkeee peelee nw~ Fme ele
kees jeveer esuevee ves eer ieewlece mJeeceer mes enCe kejkes efkeee Lee, Ssmee
ceje"er ele keLee meben ceW kene nw~
ele kes efove efpeveeeflecee kee hebeece=le DeefYe<eske kejkes eer DeeefoveeLe YeieJeeve
keer SJeb meneveece keer hetpeve kejvee eeefnS~ hegve: eleske ele ceW ece mes Ske-Ske
ceb$e keer hetpee Je peehe Yeer kej mekeles nQ~ pewmes-eLece ele ceW YeieJeeve kes meneveeceeW
ceW eLece veece eerceeved nw, Gmekeer hetpeve Deewj peehe Fme ekeej nw eR eerceved efpevesv! De$e DeJelej DeJelej mebJeew<ed Deeeveveb~
eR eerceved efpevesv! De$e efle efle ": ": mLeeheveb~
eR eerceved efpevesv! De$e cece meefVeefnlees YeJe YeJe Je<ed meefVeOeerkejCeb~
eR eerceles pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb efveJe&heeceerefle mJeene~~
eR eerceles mebmeejleehe efJeveeMeveee eboveb efveJe&heeceerefle mJeene~~
eR eerceles De#eeheoeehlees De#eleb efveJe&heeceerefle mJeene~
eR eerceles keeceyeeCeefJeOJebmeveee heg<heb efveJe&heeceerefle mJeene~
eR eerceles #egOeejesieefJeveeMeveee vewJeseb efveJe&heeceerefle mJeene~
eR eerceles ceesnevOekeejefJeveeMeveee oerheb efveJe&heeceerefle mJeene~
eR eerceles Dekece&onveee Oetheb efveJe&heeceerefle mJeene~
eR eerceles cees#eheueeehlees heueb efveJe&heeceerefle mJeene~
DeIe&Gokeebovelebogueheg<hekew:, emegoerhemegOetheheueeIe&kew:~
OeJeuecebieueieevejJeekeguew:, efpeveie=ns efpevejepecenb epes~~
eR eerceles DeveIe&heoeehlees DeIe.............

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(27)

Meeblees MeebefleOeeje~ efoJe heg<heebpeefue:~


Fme ekeej hetpeve kejkes Fmeer ceb$e kee peehe kejW~
peehe- eR eerceles vece:~
mecegee peehe- eR ieescegKee#eeesejere#eermeefnleee DeesejmeneveeceOeejke eer Je=<eYeefpevesvee vece:~
efleere ele ceW- eR mJeebYetefpevesv! De$e DeJelej DeJelej mebJeew<ed!
Fleeefo ekeej mes Deeeveve kejkes eR mJeebYegJes pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb Fleeefo yeesuekej
DeJe mes hetpeve kejkes eR mJeebYegJes vece: ceb$e keer peehe kejW~ Fmeer
ekeej eleske ceb$e keer hetpee ceW veeceJeeeer Meyo ceW efpevesv Meyo ueieekej
mebyeesOeve efJeYeefe mes Deeeveve kejkes elegLeea efJeYeefe ueieekej hetpeve kejvee
eeefnS pewmee efke ceb$eeW ceW elegLeea efJeYeefe nw ner nw~
Fme ele kes Geeheve ceW ye=nled meneveece ceb[ue efJeOeeve kejkes 1008
keceue heg<heeW kees e{ekej 1008 keueMeeW mes efpeveeeflecee kee ceneDeefYe<eske kejvee
eeefnS~ Deheveer Meefe kes Devegmeej efpeveeeflecee, efpevecebefoj Deeefo kee efvecee&Ce
kejekej hebekeueeCeke eeflee Deeefo kejevee eeefnS~ eLeeMeefe cebefoj ceW
GhekejCeoeve, elegefJe&Oe mebIe kees elegefJe&Oe oeve Deeefo oskej Oece&eYeeJeveehetJe&ke
Geeheve kejkes ele hetCe& kejvee eeefnS~
ueIeg meneveece ele efJeefOeceneje^, jepemLeeve Deeefo eebleeW ceW Je meeOeg mebIeeW ceW meneveece ele ceW
ieejn GheJeeme kejves keer Yeer hejcheje nw~ FmeceW Yeer GheJeeme kes efove meneveece
hetpee kejkes 1008 ceb$eeW kees he{kej mecegee peehe kejvee eeefnS~ meneveece
mlees$e he{kej Ske-Ske DeOeee kes Deble ceW DeIe& e{eves keer Yeer hejcheje nw Fme
ekeej efJeefOeJeled hetpeve kejkes mecegee peehe kejvee eeefnS~ mecegee peehe
Thej oer ieF& nw~
ieejn eleeW ceW veeres efueKeer Deueie-Deueie peehe Yeer kej mekeles nQ1. eR eerceoeefoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
2. eR efoJeYee<eeheleeefoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~

(28)

efpevemeneveece ceb$e

3. eR mLeefJeeefoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~


4. eR ceneMeeskeOJepeeefoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
5. eR Je=#eue#eCeeefoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
6. eR cenecegveeefoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
7. eR Demebmke=leeefoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
8. eR Je=nodye=nmheleeefoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
9. eR ef$ekeeueoMee&efoMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
10. eR efoiJeemeeefoDeesejMeleveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
11. eR eerceoeefo-DeesejmeneveeceOeejkeee eer efpevesvee vece:~
Fme ele kees Yeer hetCe& kejkes meneveece ceb[ue efJeOeeve kejkes eLeeMeefe
Geeheve kejvee eeefnS~
Fme meneveece ele kes eYeeJe mes YeJepeerJe veevee megKeeW kees Yeesiekej Deble
ceW Ske npeej Dee" ue#eCe Je veece kes Oeejke Ssmes efpevesvosJe kes heo kees eehle
kejves ceW meceLe& nes mekeles nQ~ pees Fme ele kees veneR kej mekeles, Jes Yeer eefo
meneveece ceb$eeW kees he{Wies Deewj hetpee kejWies, lees efveece mes Deheveer mcejCeMeefe
Je mecei%eeve kees Je=efbiele kejles ngS peerJeve ceW eeefj$e kees enCe kej ceneve
yeveWies Deewj hejcheje mes cees#e eehle kejves kes DeefOekeejer nes peeJeWies~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

mejmJeleer mlees$e
yeejn Debiebefieppee, obmeCeefleueee eefjeJelLenje~
eesmehegJJeenjCee, "eJes oJJeee megeosJeer~~1~~
DeeeejefMejmeb met$e-ke=leJeke$eeb megkebef"keeced~
mLeevesve meceJeeeebie-JeeKeee%eefhleoesue&leeced ~~2~~

(29)

(30)

efpevemeneveece ceb$e

nmles
ke=lee:
Memlepevew: emeeoeled,
leJewJ e ueeskeeby e ! veceesmleg legYeced ~~9~~
mekeueegJeefleme=sjbye ! et[eceefCemlJeb,
lJeceefme iegCemeghegsOe&ce&me=se cetueced ~
lJeceefme e efpeveJeeefCe ! mJescegkelebiecegKee,
leefon leJe heoeypeb, YetefjYekelee veceece:1~~10~~

JeeiosJeleeb %eele=keLees-heemekeeOeevemleveerced~
Debleke=MemeVeeefYe-cevegejoMeebiele:
~~3~~
megefvelebyeeb megpeIeveeb, eMveJeekejCeegleeled~
efJ eheekemet $eiJeeo-ejCeeb ejCeeb y ejeced ~~4~~
mecekelJeefleuekeeb hetJe&-elego&MeefJeYet<eCeeced~
leeJelekeerC e&k eesoerC e&-eehe$eebkegjef eeced~ ~5~~
DeehleeJeenewI e-JeYeeJeeef O eosJ eleeced ~
hejyeeheLeehleeb, meeogefeb Yegefecegefeoeced1 ~~6~~
efvece&tueceesnefleefcej#eheCewkeo#eb,
ve#esC e meJe&peieogppJeuevewk eleeveced ~
mees<esmJe efevceecenes efpeveJeeefCe ! vetveb,
eeeercelees peeefme osefJe ! leouhemetefleced ~~7~~
DeeYeJeeoefhe ogjemeocesJe,
eeemeb megKecevevleceefebleced ~
peeelese megueYeb Keueg hegbmeeb,
lJelemeeoled Fneby e ! vecemles ~ ~8~~
esleecelkeejkeje peveeveeb,
cenesoeeeeYegoee: mecemlee:~
1. eefleeefleueke he=. 762~

efpeveJeeCeer mlegefle
ns mejmJeleer ceelee, De%eeve otj kej oes~
peie kees oskej meelee, efJe%eeve hetCe& Yej oes~~
egle kee YeC[ej Yeje, lesjs %eeve keer iebiee ceW~
peve ceve e=b=ieej keje, iegJej cegefve evoe ves~~
e=b=ieej meefnle ceelee, egle%eeve hetCe& kej oes~
peie kees oskej meelee, efJe%eeve hetCe& Yej oes~~1~~
eYeg Jeerj keer JeeCeer megve, ieCeOej ves mebJeeje nw~
cegefveieCe Gme heLe hej eue, efvepe %eeve megOeeje nw~
efvepe %eeve efkejCe oelee, Deeueeske %eeve Yej oes~
peie kees oskej meelee, efJe%eeve hetCe& Yej oes~~2~~
ebove eboe iebiee, leve Meerleue kej mekeles~
cegee ceeueeSb Yeer, veefnb ceve kees nj mekeles ~~
ebovee meYeer peie kees, Meejo ceeb kee Jej oes~
peie kees oskej meelee, efJe%eeve hetCe& Yej oes~~3~~
1. eefleeefleueke he=. 761~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(31)

mejmJeleer osJeer kes 108 ceb$e


Den&odJeke$eeypemebYetleeb, ieCeeOeerMeeJeleeefjleeb~
cenef<e&Oeeefjleeb mlees<es, veecveeceMelesve ieeb~~1~~
1. eR eer DeeefoyeecegKeecYeespe
eYeJeeew vece:
2. eR eoMeebefievew vece:
3. eR meJe&Yee<eeew vece:
4. eR JeeCew vece:
5. eR Meejoeew vece:
6. eR efiejs vece:
7. eR mejmJelew vece:
8. eR yeeedew vece:
9. eR JeeiosJeleeew vece:
10. eR osJew vece:
11. eR Yeejlew vece:
12. eR eerefveJeeefmevew vece:
13. eR Deeeejmet$eke=leheeoeew vece:
14. eR mLeevelegeeiepebIeeew vece:
15. eR JeeKee-e%eefhle-%eele=Oece&keLeebie eeYeemegjeew vece:
16. eR Gheemekeebie mevceOeeew vece:
17. eR Debleke=MeebieveeefYekeeew vece:
18. eR DevegejesheheefeoMeeMveJeekejCemlevew vece:
19. eR efJeheekemet$emeodJe#emes vece:
20. eR efJeeoebiekebOejeew vece:
21. eR heefjkece&cenemet$eefJehegueebmeefJejeefpeleeew vece:

22. eR ev-ceele[e%eefhleYeemJeodyeengmegyeuuew vece:


23. eR pecyeterhe meeieje%eefhlemelkejeew
vece:
24. eR JeeKeee%eefhleefJeYeepelhebeMeeKeeceveesnjeew vece:
25. eR hetJee&vegeesieJeoveeew vece:
26. eR hetJee&Keefeyegkeebefeleeew vece:
27. eR GlheeohetJe&meVeemeeew vece:
28. eR DeeeeCeereobleeew vece:
29. eR DeefmleveeefmleeJeeoeweew vece:
30. eR efeleJeeokeheesueeew vece:
31. eR meleeJeeojmeveeew vece:
32. eR DeelceeJeeocenenveJes vece:
33. eR kece&eJeeomeeeueJes vece:
34. eR eleeKeeveueueeeew vece:
35. eR efJeeevegJeeokeueeCeveeceOesemegueeseveeew vece:
36. eR eeCeeJeeeefeeeefJeMeeuehetJe&YetOevegue&leeew vece:
37. eR ueeskeefyevogcenemeejetefuekeeeJeCeeeew vece:
38. eR mLeueieeKeuemeer<ee&ew vece:
39. eR peueieeKecenekeeeew vece:
40. eR ceeeeielemegueeJeCeeew vece:

(32)

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

efpevemeneveece ceb$e

eR heieeKemegefheCew vece:
eR DeekeeMeielemeewboee&ew vece:
eR eerkeueeefhe-megJeenveeew vece:
eR efveeeJeJenej[d.vethegjeew
vece:
eR yeesOecesKeueeew vece:
eR mecekedeeefj$eMeeruenejeew vece:
eR cenesppJeueeew vece:
eR vewieceeceesIekesetjeew vece:
eR mebeneveIeeesuekeeew vece:
eR JeJenejesodIekekeeew vece:
eR $e+pegmet$emegkebkeCeeew vece:
eR MeyoesppJeueceneheeMeeew vece:
eR meceefYe{cenebkegMeeew vece:
eR SJebYetlemevcegeew vece:
eR oMeOece&cenecyejeew vece:
eR peheceeueeuemeodnmleeew vece:
eR hegmlekeebefkelemelkejeew vece:
eR veeeceeCeleebkeeew vece:
eR eceeCeekeefCe&keeew vece:
eR kesJeue%eevecegkegeew vece:
eR MegkeueOeeveefJeMes<ekeeew vece:
eR meelkeejeeCepeerJevlew vece:
eR eqeogheeoseYeeef<eCew vece:
eR DeveskeebleelcekeeveboheeemeveefveJeeefmevew vece:
eR mehleYebieerefmele$eeew vece:
eR vee<edkeeoerefhekeeew vece:
eR JeeefLe&keveeevetveheee&eeefLe&keeecejeew vece:

68. eR kewJeuekeeefcevew vece:


69. eR peeseflece&ew vece:
70. eR Jee[d.ceeefheCew vece:
71. eR hetJee&hejeefJeeew vece:
72. eR ieJes vece:
73. eR eglew vece:
74. eR osJeeefOeosJeleeew vece:
75. eR ef$eueeskecebieueeew vece:
76. eR YeJeMejCeeew vece:
77. eR meJe&Jebefoleeew vece:
78. eR yeesOecetle&es vece:
79. eR Meyocetle&es vece:
80. eR efeoevevowkeefheCew vece:
81. eR Meejoeew vece:
82. eR Jejoeew vece:
83. eR efveleeew vece:
84. eR Yegefecegefeheueeoeew vece:
85. eR Jeeieereez vece:
86. eR efJeeheeew vece:
87. eR Meyoyee-mJeefheCew vece:
88. eR MegYebkeez vece:
89. eR efnlebkeez vece:
90. eR eerkeez vece:
91. eR Mebkeez vece:
92. eR melew vece:
93. eR meJe&heehe#eebkee&w vece:
94. eR efMeJebkeez vece:
95. eR censeez vece:
96. eR efJeeeew vece:
97. eR efoJeOJeves vece:

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

98.
99.
100.
101.
102.
103.

(33)

eR cee$es vece:
104. eR cenef<e&OeeefjCew vece:
eR efJeoeuneooeefevew vece: 105. eR hetleeew vece:
eR keueeew vece:
106. eR ieCeeOeerMeeJeleeefjleeew vece:
eR YeieJelew vece:
107. eR yeeueeskeefmLejeJeemeeew vece:
eR oerhleeew vece:
108. eR eoMeecveee osJeleeew vece:~
eR meJe&MeeskeeCeeefMevew vece:
FoceesejMeleb, Yeejlee: eefleJeemejb~
e: ekeerle&eles Yekelee, me Jew Jesoebleiees YeJesled ~~1~~
keefJelJeb iecekelJeb e , Jeeefoleeb Jeeeficeleeceefhe~
meceehvegeeefoob mlees$e-ceOeereevees efvejblejbb~~2~~
Deeeg<eb e eMemeb e, mlees$ecesleovegmcejved ~
eglekesJeefueleeb ueyOJee, metefjye&e Yepeslhejb~~3~~

(34)

efpevemeneveece ceb$e

mejmJeleer hetpee
-DeLe mLeehevee-MebYeg bo-

efpeveosJe kes cegKe mes efKejer, efoJeOJeveer DeveDe#ejer~


ieCeOej enCe kej eoMeebieer, ebLecee jevee kejer~~
Fve Debie hetjye Meee kes ner, DebMe es meye Meem$e nQ~
Gme pewveJeeCeer kees pepetB, pees %eeve Dece=lemeej nw~~1~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osefJe! De$e DeJelej
DeJelej mebJeew<ed Deeeveveb~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osefJe!De$e efle
efle ": ": mLeeheveb~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osefJe! De$e cece
meefVeefnlees YeJe YeJe Je<ed meefVeOeerkejCeb~
DeLe Deke-eecej vo

pewve meeOeg efee mece, heefJe$e veerj ues efueee~


mJeCe& Ye=bie ceW Yeje, heefJe$e YeeJe ceQ efkeee~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~1~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew peueb efveJe&heeceerefle mJeen
e~
kesMejeefo kees efIemeee, mJeCe& hee$e ceW Yejer~
leehe heehe Meebefle nsleg, hetpentBb Fmeer Iejer ~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~2~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew evoveb efveJe&heeceerefle mJe
ene~
evjefMce kes meceeve, Oeewle mJe Meeefue nQ~
heggbpe kees e{eJeles, efceues iegCeeW efke ceeue nw~~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(35)

eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~


ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~3~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew De#eleb efveJe&heeceerefle mJe
ene~
ceesieje iegueeye ebhe keslekeer egveeekes ~
mJeelce meewKe eehle nese, heg<he kees e{eJeles~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~4~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew heg<hebb efveJe&heeceerefle eene~
mJ
ue[d[gkeeefo JebpeveeW mes, Leeue kees Yejee kes~
%eeveosJelee meceerhe, Yeefe mes e{ee kes~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~5~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew vewJeseb efveJe&heeceereflJeene~
em
oerhe ceW kehetj pJeeue, Deejleer GleejntB~
%eevehetj pewve Yeejleer, oe ceW OeejntB~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~6~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew oerheb efveJe&heeceerefle mJee
ne~
Oethe ues oMeebie, Deefivehee$e ceW efn KesJeles~
kece& Yemce nes G[s, megiebefOe kees efyeKesjles~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~7~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew Oetheb efveJe&heeceerefle mJee
ne~
mesye mebleje Deveej, e#e Leeue ceW YejW~
cees#e meewKe nsleg Meem$e, kes meceerhe ues OejW~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~8~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew heueb efveJe&heeceerefle mJee
ne~

(36)

efpevemeneveece ceb$e

Jeeefj iebOe Meeefue heg<he, e megoerhe Oethe ues~


melheueeW mecesle DeIe&, mes pepeW megeMe efceues~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~9~~
eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew DeIe efveJe&heeceerefle mJee
ne~
mJeCe& Yeb=ie veeue mes, megMeebefleOeej ose kes~
efJeeMeebefle nes legjble, F meewKe ose kes~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje~
iebOe mes mecemleefoked , megiebOe kej jns meoe~
heg<he kees meceefhe&les, ve og:Ke JeeefOe nes keoe~~
eoMeebi e pewveJeeCeer, hetpeles Geesle nes~
ceesnOJeeble ve nes, Goerle %eevepeesefle nes~~11~~
efoJe heg<heebpeeEue~
peehe- eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieee vece:~

peeceeuee
-oes ne-

eoMeebie ns Jee*dcee ! egle%eeveece=leefmebOeg~


ieeTB legce peeceeefuekee, leB MeerIe YeJeefmebOeg~~1~~
-MebYeg vo-

pee pee efpeveJej keer efoJeOJeveer, pees Deve#ejer ner efKejleer nw~
pee pee efpeveJeeCeer eesleeDeeW kees, meye Yee<ee ceW efceueleer nw~~
pee pee De"jn ceneYee<eeSB, ueIeg meele Meleke Yee<eeSB nQ~
efhej Yeer mebKeeleesb Yee<ee ceW, meye mecePes efpeveceefncee es nQ~~2~~
efpeveefoJeOJeveer kees megvekej kes, ieCeOej ietBLebs eoMe Debie ceW~
yeejnJeW Debie kes heeBe Yeso, eewLes ceW eewon hetJe& YeCeW~~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(37)

heo Fke meew yeejn keesef eflejemeer, ueeKe De"eJeve menme heeBe~
ceQ Fvekee Jebove kejlee ntB, cesje egle ceW nes hetjCeebke~~3~~
Fke heo meesuen meew eeQeqleme keeser, Deewj eflejemeer ueeKe leLee~
nw meele npeej Dee" meew Deemeer, De#ej efpeve Meee keLee~~
Fleves De#ej kee Fke heo leye, meye De#ej kes efpeleves heo nQ~
GveceW mes Mes<e yeeW De#ej, Jen Debieyeee egle veece uens~~4~~
pees Dee" keesef Fke ueeKe Dee", nppeej Ske meew heenej~
eewon ekeerC e&cee Debieyeee kes, Fleves ner ceeves De#ej~~
en Meyohe Deewj evLehe, meye Jeegle kenueelee nw~
pees %eevehe nw Deelcee ceW, Jen kene YeeJeegle peelee nw~~5~~
efpevekees kesJeue%eeveer peeves, hej Jee mes veefnb ken mekeles nQ~
Ssmes heoeLe& meg Devebleeveble, pees leerve YegJeve ceW jnles nQ~~
Gvemes Yeer DevebleJebs Yeeie eefcele, JeeveeW mes JeefCe&le nes heoeLe&~
Gve e%eeheveere mes Yeer DevevleJesb, Yeeie keefLele egle ceW heoeLe&~~6~~
efhej Yeer en egle meye eoMeebie, mejmeeW mece Fmekee Deepe DebMe~
GveceW mes Yeer ueJecee$e %eeve, nes peeJes lees Yeer pevce Oeve~~
en efpeve Deeiece keer Yeeer ner, efvepe hej kee Yeeve kejeleer nw~
en Yeeer ner egle%eeve hetCe&kej, eglekesJeueer yeveeleer nw~~7~~
egle%eeve Je kesJeue%eeve GYee, %eeveehes#ee nQ meMe kens~
egle%eeve hejes#e ueKes meye keg, yeme kesJeue%eeve ele#e uens~~
Deblej Flevee ner legce peevees, FmeefueS efpeveeiece DeejeOees~
mJeeOeee ceveve efebleve kejkes, efvepe Deelce megOeejme kees eeKees~~8~~
Fme {eF&erhe ceW kece&Yetefce, Fke meew meej efpeveJej nesles~
Gve meyekeer OJeefve efpeve Deeiece nw, Fmemes peve DeIeceue kees Oeesles~~
efpeveJeehetpee efpevehetpee mece, en kesJeue%eeve eoelee nw~
efvele hetpetB OeeTB iegCe ieeTB, en YeJeeW kees megKeoelee nw~~9~~

(38)

efpevemeneveece ceb$e

nw veece Yeejleer mejmJeleer, Meejoe nbmeJeeefn veer leLee~


efJeog<eer Jeeieer eeqj Deewj kegceejer, yeeeeefjCeer meJe&celee~~
efJeeved peievceelee kenles, yeeeCeer Je yeeeCeer Jejoe~
JeeCeer Yee<ee egleosJeer ieew, es meesuen veece meJe& megKeoe~~10~~
ns mejmJeleer ! Dece=lePeefjCeer, cesje ceve efvece&ue Meeble kejes~
meeeo megOeejme Je<ee&kej, meye oen njes ceve le=hle kejes~~
ns efpeveJeeCeer ceelee cegPe, De%eeveer keer efvele j#ee keefjes~
os kesJeue %eeveceleer cegPekees, efhej Yeues Ghes#ee ner keefjes~~11~~
-oes ne-

Yetle YeefJe<eled mebeefle, $ewkeeefueke efpeveMeee~


ef$ekejCe Meger ceQ veceBt, efceues efmeef meJee&Le&~~12~~
TB eR Den&vcegKekeceueefJeefveie&leeoMeebieceeer mejmJeleer osJew peeceeuee hetCee&Ie
efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje~ efoJe heg<heebpeefue:~
-oes ne-

meye Yee<eecee mejmJeleer, efpevekevee efpeveJeeefCe~


%eevepeesefle eieefle kejes, ceelee peiekeueeefCe~~1~~
~~ FleeMeerJee&o: ~~

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

(39)

%eeve heeermeer ele efJeefOe


%eeve heeermeer ele ceW ieejme kes ieejn GheJeeme Deewj eewoMe kes eewon
GheJeeme Ssmes kegue heeerme ele nesles nQ~ en ele ieejn Debie Deewj eewon hetJe&he
%eeve keer DeejeOevee kes efueS efkeee peelee nw~ Fmekees eeJeCe megoer elego&Meer mes
kejves kee efJeOeeve nw~
celeeblej mes Fme ele ceW oMeceer kes oMe GheJeeme Deewj hetefCe&cee kes hebn
GheJeeme kejves kee Yeer efJeOeeve nw~
Fme ele ceW eOeevehe mes eglemkebOe eb$e kee DeefYe<eske SJeb egle%eeve (mejmJeleer)
keer hetpee kejvee eeefnS~
eleske ele keer Gece efJeefOe lees GheJeeme ner nw~ ceOece SJeb peIeve efJeefOe
ceW Meefe kes Devegmeej Deuheenej ee SkeeMeve kejkes Yeer ele efkeee pee mekelee
nw~ ele kes efove efpevesvosJe SJeb eglemkebOe eb$e DeLeJee mejmJeleer keer cetefle& kee
hebeece=le DeefYe<eske kejkes hetpee kejW, hegve: mejmJeleer kes 108 veeceeW kees he{les ngS
Ske-Ske ceb$eeW kee GeejCe kej megiebefOele heg<he, ueJebie ee heerues eeJeueeW kees
e{eJeW~ Deveblej mecegee ceb$e mes Ske peehe kejW~
mecegee peehe- eR efpevecegKeesodYetleeoMeebieee vece:~
ieejn Debie Deewj eewon hetJe&mebyebOeer eleeW ceW he=Leked-he=Leked Ske-Ske peehe
kejvee eeefnS~
ieejn Debie keer 11 peehe1. eR efpevecegKeesodYetle-Deeeejebieee vece:~
2. eR efpevecegKeesodYetle-met$eke=leebieee vece:~
3. eR efpevecegKeesodYetle-mLeeveebieee vece:~
4. eR efpevecegKeesodYetle-meceJeeeebieee vece:~
5. eR efpevecegKeesodYetle-JeeKeee%eefhleDebieee vece:~
6. eR efpevecegKeesodYetle-veeLeOece&keLeebieee vece:~
7. eR efpevecegKeesodYetle-GheemekeeOeeveebieee vece:~
8. eR efpevecegKeesodYetle-Debleke=ledoMeebieee vece:~

(40)

efpevemeneveece ceb$e

9. eR efpevecegKeesodYetle-DevegejesheheeefokeoMeebieee vece:~
10. eR efpevecegKeesodYetle-eMveJeekejCeebieee vece:~
11. eR efpevecegKeesodYetle-efJeheekemet$eebieee vece:~
eewon hetJeeX keer 14 peehe1. eR efpevecegKeesodYetle-GlheeohetJee&e vece:~
2. eR efpevecegKeesodYetle-DeeeeCeerehetJee&e vece:~
3. eR efpevecegKeesodYetle-Jeeree&vegeJeeohetJee&e vece:~
4. eR efpevecegKeesodYetle-DeefmleveeefmleeJeeohetJee&e vece:~
5. eR efpevecegKeesodYetle-%eeveeJeeohetJee&e vece:~
6. eR efpevecegKeesodYetle-meleeJeeohetJee&e vece:~
7. eR efpevecegKeesodYetle-DeelceeJeeohetJee&e vece:~
8. eR efpevecegKeesodYetle-kece&eJeeohetJee&e vece:~
9. eR efpevecegKeesodYetle-eleeKeevehetJee&e vece:~
10. eR efpevecegKeesodYetle-efJeeevegeJeeohetJee&e vece:~
11. eR efpevecegKeesodYetle-keueeCeeJeeohetJee&e vece:~
12. eR efpevecegKeesodYetle-eeCeeJeeeeJeeohetJee&e vece:~
13. eR efpevecegKeesodYetle-efeeeefJeMeeuehetJee&e vece:~
14. eR efpevecegKeesodYetle-ueeskeefyebogmeejhetJee&e vece:~
Fme ele kes 25 GheJeeme Ske Je<e& ceW kejW~ Ssmes Ske Je<e& leke ee yeejn Je<e&1
leke Yeer en ele efkeee peelee nw~ ele hetCe& kejkes eLeeMeefe Geeheve kejvee
eeefnS~
Fme ele kes emeeo mes ceveg<e egle%eeve kees eehle kej Deieues YeJe ceW
eglekesJeueer neskej hejcheje mes kesJeue%eeve kees eehle kejves ceW meceLe& nes peeJesiee~

1. ele efleefLe efveCe&e he=. 214~ 1. ele efleefLe efveCe&e, he=. 216~