You are on page 1of 2

Cô Gái Mở Đường

Đóng góp: Ngoc TiramisuĐi dưới trời khuya sao !m "#p "ánh $ Ti%ng hát ai &ang 'ng c(y r)ng$ ph*i ch+ng ,m cô gái mở ường- không th#y m.t người ch/ ngh, ti%ng hát$ 0i nh1ng cô con gái ang ng2y !m mở ường h3i ,m 4ao nhi!u tu5i m2 s6c ,m phi thường- ,m i "!n r)ng c(y 7anh mở "8i9 ,m i "!n n:i n:i ng; cu8i <u$ ,m i 4=t nh1ng nh>p c<u n8i nh1ng con ường t5 ?u8c y!u thư@ng$ Cho 7, thAng tới chi%n trường$ Cô gái miBn ?u! ra i c6u nước$ mái tóc 7anh 7anh tu5i tr+ng trCn9 42n tay ,m phá á mở ường9 gian khó ph*i "Di nhường ,m ti%n 4ước$ Em có ngh, ti%ng s:ng nới tiBn phư@ng giFc "Cng$ MiBn Nam tha thi%t gGi c* nước ta "!n ường$ Ti%ng nói Hác IJ trong tim ngời sáng$ Như sao mai "#p "ánh rGi n:i r)ng soi cho ,m =p ch.ng ường9 tr!n #t ?u! nh2 t5 ?u8c y!u thư@ng ôi con ường mới anh hDng$ Đ!m ; &B khuya sư@ng r@i ướt áo9 ti%ng hát ,m &Kn &Gng n:i r)ng$ m+c 4om r@i pháo sáng m>t mDng9 ,m &Kn mở ường L 7, i tới$ M!u 4i%t 4ao cô gái ang ng2y !m mở ường$ N)ng tr+m hoa ua nở9 chAng có hoa n2o 4Ong$ Em i san r)ng9 ,m i 4Pt n:i9 ,m nhu con su8i nước ch*y không ng)ng9 ,m ang 4ước ti%p ch.ng ường9 th,o nh1ng anh hDng t5 ?u8c y!u thư@ng$ Góp công cDng chi%n th=ng thD9 góp công cDng tiBn phư@ng chi%n th=ng thD$

Đi dưới trời khuya sao !m "#p "ánh $ Ti%ng hát ai &ang 'ng c(y r)ng$ ph*i ch+ng ,m cô gái mở ường- không th#y m.t người ch/ ngh, ti%ng hát$ 0i nh1ng cô con gái ang ng2y !m mở ường h3i ,m 4ao nhi!u tu5i m2 s6c ,m phi thường- ,m i "!n r)ng c(y 7anh mở "8i9 ,m i "!n n:i n:i ng; cu8i <u$ ,m i 4=t nh1ng nh>p c<u n8i nh1ng con ường t5 ?u8c y!u thư@ng$ Cho 7, thAng tới chi%n trường$ Cô gái miBn ?u! ra i c6u nước$ mái tóc 7anh 7anh tu5i tr+ng trCn9 42n tay ,m phá á mở ường9 gian khó ph*i "Di nhường ,m ti%n 4ước$ Em có ngh, ti%ng s:ng nới tiBn phư@ng giFc "Cng$ MiBn Nam tha thi%t gGi c* nước ta "!n ường$ Ti%ng nói Hác IJ trong tim ngời sáng$ Như sao mai "#p "ánh rGi n:i r)ng soi cho ,m =p ch.ng ường9 tr!n #t ?u! nh2 t5 ?u8c y!u thư@ng ôi con ường mới anh hDng$ Đ!m ; &B khuya sư@ng r@i ướt áo9 ti%ng hát ,m &Kn &Gng n:i r)ng$ m+c 4om r@i pháo sáng m>t mDng9 ,m &Kn mở ường L 7, i tới$ M!u 4i%t 4ao cô gái ang ng2y !m mở ường$ N)ng tr+m hoa ua nở9 chAng có hoa n2o 4Ong$ Em i san r)ng9 ,m i 4Pt n:i9 ,m nhu con su8i nước ch*y không ng)ng9 ,m ang 4ước ti%p

ch.ng ường9 th.o nh1ng anh hDng t5 ?u8c y!u thư@ng$ Góp công cDng chi%n th=ng thD9 góp công cDng tiBn phư@ng chi%n th=ng thD$ .