You are on page 1of 6

B001

B001 - BORANG MAKLUMAT MURID [ SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU MERANTI ]

ARAHAN: Sila isi SEMUA makluma !"#$a# m"#$$u#aka# HURU% BESAR& Pas ika# makluma 'a#$ !i(")i a!ala* sama (a$i s"mua a!ik-(")a!ik& MAKLUMAT PELA+AR Nama Penuh No. Sijil Lahir Agama Ke2arganegaraan No Telefon R! Alamat Surat Menyurat Posko#NegeriHASI% SHAH,RAN BIN HERMAN B5/-671 ISLAM MALA,SIA 01-61917:7 No. KP )aru 0808-/-17-00/8 Kaum MELA,U Negara Asal No Telefon )im$it Muri# Tarikh Lahir -/.8.-008 Jantina L Darjah/Tingkatan No. Daftar Masuk Sekolah Agama Rakyat SAR! "/T Anak "atim Dijaga *leh +u$ungan #engan Penjaga )ilangan A #alam ,PSR PMR7 SPMkm SATU Nama Kelas Tarikh Masuk Sekolah -.1.-01/ ,

Y

A#a A$ang/Kakak "/T% '$u$a(a

Jika "atim& kematian

)a(a

;9< +ALAN PUTRA PERDANA ;.:< TAMAN PUTRA PERDANA< /81;0 PU=HONG< SELANGOR /81;0 SELANGOR )an#arPU=HONG

Jarak Tem(at Tinggal Sekarang Ke Sekolah .ara Ke Sekolah DIHANTAR IBU BAPA Anak ke $era(a #alam keluarga Khi#mat / Penyakit*K, "/T! Kategori *K, No *K,

Sekolah Ren#ah Terakhir Sekolah Menengah Terakhir Se$elum ini Nama Asrama Alamat Asrama

Jenis Darah O> Khi#mat 0

MAKLUMAT TANGGUNGAN 0A#ak-A#ak 'a#$ "la* (")uma* a#$$a a au ("k")1a i!ak la$i m"#1a!i a#$$u#$a# i(u(a2a.2"#1a$a3
BANTUAN NAMA NO KP BARU NO SI+IL LAHIR UMUR TAHUN. HUBUNGAN DGN PEN+AGA NAMA SEKOLAH. KOLE+.UNI4ERSITI NILAN SETAHUN 0RM3

0TAHUN3 TINGKATAN

HA?I@ SHA%,RAN BIN HERMAN D HASI% SHAH,RAN BIN HERMAN HANI% SHAM,L BIN HERMAN HANNI ADEENA BINTI HERMAN

061-1/1009/1 0808-/1700/8 110:06170016 1;1-010900//

BQ 08201 BW 42561 CP 23251 CW 41470

9 7 3
1 BLN

3 1

ANAK ANAK ANAK ANAK

SK PULAU MERANTI SK PULAU MERANTI

Nota - Sila guna lam(iran lain sekiranya ruang ti#ak men1uku(i

MUKA 1 .

.M..A PU=HONG N* ..Masih +i#u(& Meninggal Dunia& )er1erai& Ti#ak Da(at Dikesan& Tia#a Maklumat& Lain7Lain KA..PEN+AGA STAT......790&16 3aji Pokok 9 4laun Teta(......N& KADA8AN& M...... ISLAM KA.MA+ N* T4L46*N )'M)'T N* T4L46*N P4JA)AT 01-61917:7 0....BORANG MAKLUMAT IBUBAPA DAN PENJAGA (SULIT) SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU MERANTI BORANG: 1/1/2014 DJH/TING: STAT..& D.......T& M4LANA.6-6&16 3aji Pokok 9 4laun Teta(. ...............5arganegara& )ukan 5arganegara& Pen#u#uk Teta(& Status )elum Disahkan..S.& ')AN& =ATATAN : DAkum"# i#i a!ala* !Akum"# )asmi !a# !i2")i#$ka ka# s"(a$ai SULIT& S"(a)a#$ makluma 'a#$ !i(")ika# m"s ila* ("#a) 2a!a a)ik* m"#$isi makluma ")s"(u TAN33.MA+ N* T4L46*N )'M)'T N* T4L46*N P4JA)AT 01-61017:7 0.......KA' P4NDAPATAN Termasuk Ko# Negeri GURU SK PU=HONG UTAMA 1 +ALAN 1-...1< TAMAN PU=HONG UTAMA /8100 SELANGOR .....BER+A.....N3AN N* KP )AR......BER+A....U / )'L...PEN+AGA LELAKI BAPA HERMAN BIN MAHAMAD GAPAR 8:0..B002 ..... IBU NOR?ALINA BINTI MOHD NORDIN 8:10-/09766ISLAM MALA........ TAN33..........000 SELANGOR ..... Jika )ukan 5arganegara& sila nyatakan Negara Asal MUKA .........$ilangan anak7anak yang $elum $ekerja #an $elum $erumah tangga 9 i$u 9 $a(a ti#ak termasuk #atuk& nenek atau lain7lain K45AR3AN43ARAAN...... TAN33. A3AMA )'L....& .S TARIKH ISI SATU NAMA PEREMPUAN NAMA )APA N* KP )AR......0709789.........KA' P4NDAPATAN N* T4L46*N R....N3AN K45AR3AN43ARAAN MALA.SIA N43ARA ASAL P4K4RJAAN/JA5ATAN GURU MAJ'KAN / S"AR'KAT ALAMAT MAJ'KAN / S"AR'KAT P*SK*D N434R' P4NDAPATAN& RM SK =...9071:-/0 Termasuk Ko# Negeri Termasuk Ko# Negeri .... A3AMA HASIF SHAHYRAN BIN HERMAN MAKLUMAT IBU.. *:ertime Ti#ak Dikira K45AR3AN43ARAAN N43ARA ASAL P4K4RJAAN/JA5ATAN MAJ'KAN / S"AR'KAT ALAMAT MAJ'KAN / S"AR'KAT P*SK*D N434R' P4NDAPATAN& RM N* .............R.........'NA& 'ND'A& S'K+& )AJA.SIA KA....9.M MELA. . Tan#atangan '$u/Penjaga Perem(uan STAT.........S.N3AN...M4LA"............U / MAKLUMAT BAPA..A PERSIARAN BESTARI< ?ON %LAGSHIP -< 7...199-11 Termasuk Ko# Negeri N* T4L46*N R.... *:ertime Ti#ak Dikira =..S NAMA ').M MELA..

& T'ADA A3AMA& LA'N7LA'N A3AMA .AK / S.K.S'AN'SMA& )A+A'& P.34S4& S'AM& LA'N7LA'N A3AMA.)'DA".DD+A& S'K+'SM& TA*& K*N6.'SLAM& KR'ST'AN& +'ND.& ).+& P4NAN& *RAN3 ASL'& 6'L'P'N*S& P*RT.

AN ).AN RAN.'L P4RS4K.S.T.AN P4RS4K*LA+AN K5AMP! )ANT.'S"4N S)T! )ANT.AN T.BORANG MAKLUMAT KOKURIKULUM DAN BANTUAN SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BULOH DJH/TING: NAMA MAKLUMAT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFOM JAWATAN PENGLIBATAN KELAB/PERSATUAN JAWATAN PENGLIBATAN SUKAN/PERMAINAN JAWATAN PENGLIBATAN RUMAH SUKAN JAWATAN PENGLIBATAN TARIKH ISI BORANG: MAKLUMAT BANTUAN KEMENTERIAN PELA+ARAN MALA.AN PR*3RAM S.K.SIA SEKOLAH RENDAH NAMA BANTUAN T6A SK'M )ANT. S4K*LA+ PSS! SK'M )ANT.AN AM K5AMP! )ANT.AN3AN MAKANAN TAM)A+AN RMT! )ANT.AN )KP! SEKOLAH MENENGAH D5 D6 PER T1 T2 T3 T4 T5 T6R PRA D1 D2 D3 D4 MAKLUMAT BANTUAN AGENSI LAIN SEKOLAH RENDAH NAMA BANTUAN T6A PRA D1 D2 D3 D4 D5 D6 PER SEKOLAH MENENGAH T1 T2 T3 T4 T5 T6R .B003 . T4KS SP)T! )ANT.AN ASRAMA )'AS'S5A K4.

MUKA . .