You are on page 1of 46

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee kee heg<he veb.

307

ISBN 978-93-80353-19-7

yeerme leerLekej efJeOeeve


-jeefe$eerhejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe

eer %eeveceleer ceeleepeer


pecyeterhe jevee jpele peebleer ceneslmeJe-2010 SJeb
MeebefleveeLe hebekeueeCeke eeflee SJeb leerLekej$ee cenecemlekeeefYe<eske
ceneslmeJe (11 mes 21 hejJejer 2010) kes heeJeve emebie hej ekeeefMele

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve eje mebeeefuele

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee


Fme evLeceeuee ceW efoiecyej pewve Dee<e&ceeie& kee hees<eCe kejves Jeeues efnvoer,
mebmke=le, eeke=le, keVe[, Debespeer, iegpejeleer, ceje"er Deeefo Yee<eeDeeW
kes veee, efmeevle, DeOeelce, Yetieesue-Keieesue, JeekejCe Deeefo
efJe<eeeW hej ueIeg SJeb Je=nod ebLeeW kee cetue SJeb DevegJeeo meefnle
ekeeMeve neslee nw~ mecee-mecee hej Oeeefce&ke
ueeskeesheeesieer ueIeg hegefmlekeeSb Yeer
ekeeefMele nesleer jnleer nQ~

-: mebmLeeefhekee SJeb esjCeeeesle :-

hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe eer %eeveceleer ceeleepeer


-: ceeie&oMe&ve :-

e%eeeceCeer Deeefe&kee eer evoveeceleer ceeleepeer


-: efveoxMeve :-

-ekeeMekeefoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve

Oece&efoJeekej heer"eOeerMe #eguuekejlve eer ceesleermeeiej peer cenejepe

pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e. heesve veb.- (01233) 280184, 292943

-: mecheeoke :-

Website : www.jambudweep.org
E-mail : ravindrajain@jambudweep.org

kece&eesieer ye. jJeerv kegceej pewve

COURTESY-JAIN BOOK DEPOT

C/o Shri Nabhi Kumar Manav Kumar Jain


C-4, Opp. PVR Plaza, Cannaught Place, New Delhi-1
Ph.-011-23416101-02-03/Website : www.jainbookdepot.com

eLece mebmkejCe
1100 eefleeeB

Jeerj efve. meb. 2536


hejJejer 2010

cetue
32/-.

meJee&efOekeej ekeeMekeeOeerve
kecheesefpebie - %eeveceleer vesJeke&
pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.

(3)

(4)

mecheeokeere

emleeJevee

kece&eesieer ye.jJeerv kegceej pewve


Deeeee&eer kegvokegvomJeeceer ves jeCemeej ceW eeJekeeW kees Gvekes kee&JeeW mes
heefjefele kejJeeles ngS kene-oeCeb hetpee cegkeKees, meeJeeOeccees Ce meeJeee lesCe efJeCee~
DeLee&led eeJeke kes efueS oeve SJeb hetpee cegKe kele&Je nw, Gmekes efyevee Jen eeJeke
Oece& kee heeueke veneR kenueelee nw~ DeeefohegjeCe ceW hetpee kes 5 Yeso ceeves ieS nQefvelecen, Deeeefvnke, FvOJepe, elegceg&Ke Deewj keuhegce~ YeieJeeve lees ke=leke=le nes
egkes nQ, Deehe Gvekeer hetpee kejW ee ve kejW, Gvekeer ceefncee ceW keesF& Devlej veneR Deelee
nw uesefkeve hetpee kejves Jeeuee Yee hejcheje mes cees#e Yeer eehle kej ueslee nw~
osJe, Meee, ieg keer Yeefe kees Deeeee&eer mecevleYe mJeeceer ves keeceOesveg keer
Ghecee oer nwkeeceogefn keeceoeefnefve heefjefevegeeoelees efveleced~ GvneWves eneB leke ken
efoee efkehetpeb efpeveb lJeee&elees peveme, meeJeeuesMees yenghegCejeMeew~
oes<eee veeueb keefCekee efJe<eme, ve otef<ekee Meerle efMeJeecyegjeMeew~~
DeLee&led ns YeieJeved! Deehe hetpe nQ, efpeve nQ, Deehekeer hetpee kejves Jeeues ceveg<e kes
pees DeejbYe peefvele Lees[e mee Yeer heehe neslee nw Jen yengle ye[er hegCe keer jeefMe ceW Gmeer
ekeej oes<e kee keejCe veneR nw pewmes Meerleue peue mes ege yengle ye[s meceg ceW efJe<e keer
keefCekee [eue osves hej Yeer Jen peue kees otef<ele veneR kej mekeleer nw~
nce hegCeMeeueer nw efke Gve Jeerlejeie osJe keer Yeefe eje kece&efvepe&je kejves nsleg
melmeeefnle keer eoe$eer, Deveskeeveske ebLeeW keer jeefe$eer ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer
ceeleepeer kee megmeeefveOe nceW Deheves peerJevekeeue ceW eehle ngDee, efpevekeer uesKeveer ceW Deeiece
kee eeflehe ohe&CeJeled Peuekelee nw~ 250 mes Yeer DeefOeke ebLeeW kes me=peve ceW hetpe ceeleepeer
ves Deveske ueIeg SJeb Je=nledkeee efJeOeeveeW keer jeveekej efpevesv YeieJeeve keer Yeefe kee
mejue ceeOece YeJeelceeDeeW kees eoeve efkeee nw efpememes JeemleJe ceW hetpeke Yee ece
hejcheje mes cegefe keer eeefhle ceW Yeer meceLe& nes mekelee nw~ Gmeer e=BKeuee ceW en ke=flee yeerme
leerLekej efJeOeeve Yeer nw~ Jemlegle: meeefnlepeiele meowJe Gvekee efej$e+Ceer jnsiee~
nceW ieewjJe nw efke Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee eje mecee-mecee hej hetpe ceeleepeer
eje efueefKele ebLeeW kees ekeeefMele kejves kee meewYeeie nceW eehle neslee jnlee nw~
Yeefeceeie& eje kece&#ee ceW efveefceeYetle Fve efJeOeeveeW eje Deehe meYeer hegCe mecheeove
kejles ngS kece&e=BKeuee kees keeves ceW me#ece nesJeW, ener MegYese nw~

ye. keg. Fvot pewve (mebIemLe)


ceOeueeske kes DemebKeele erhe-mecegeW ceW eLece erhe pecyeterhe nw Gmekees
Iesjkej ueJeCe meceg nw, ueJeCe meceg kees Iesjkej OeelekeerKeC[ hegve: keeueesoefOe
meceg nw, Fmekees Iesjkej heg<kejJej erhe hegve: heg<kejJej meceg nw~ heg<kejerhe kes
"erke yeere ceW et[er kes meceeve Deekeej Jeeuee Ske ceeveg<eesej heJe&le nw, Fme heJe&le
leke ner ceveg<e ueeske keer meercee nw efpemes Deeiece keer Yee<ee ceW {eF& erhe kenles nQ~
Fmekes Deeies Yeer DemebKeele erhe SJeb meceg nQ~
Fve {eF& erheeW ceW 5 Yejle SJeb 5 SsjeJele #es$e kes Deee&KeC[ ceW <edkeeue
heefjJele&ve neslee jnlee nw Dele: FveceW cee$e elegLe&keeue ceW ner 24 leerLekej nesles jnles
nQ~ Jele&ceeve ceW hebecekeeue eue jne nw Dele: Jele&ceeve ceW eneB keesF& leerLekej veneR
nQ~ efkevleg {eF& erhe kes 32 efJeosn #es$eeW ceW meowJe elegLe&keeue ner jnlee nw Dele: JeneB
leerLekej ncesMee efJeeceeve jnles nQ, Jele&ceeve ceW JeneB 20 leerLekej efJeeceeve nQ~
etBefke {eF& erhe kes heeBe ces mebyebOeer 5 ceneefJeosneW ceW es 20 leerLekej melele
efJenej kejles jnles nQ Dele: FvnW efJenjceeCe yeerme leerLekej Yeer kenles nQ~ kece
mes kece Fleves leerLekej lees efJeosn #es$e ceW melele jnles ner nQ Deewj DeefOeke mes DeefOeke
eefo Ske meeLe nesJeW lees heeBeeW ces mebyebOeer 160 leerLekej Ske meeLe efJeosn #es$e
ceW jn mekeles nQ~ eleske efJeosneW ceW Yeer Yejle#es$e kes meceeve 6-6 KeC[ nesles nQ
GveceW Yeer Deee&KeC[eW cesW ner leerLekej kee pevce neslee nw~ efJeosn #es$e ceW Glke=
Deeeg 1 keesef hetJe& keer nw Dele: Jes leerLekej Yeer Deheveer Deeeg hetCe&kej peye cees#e
eues peeles nQ leye JeneR efJeosn #es$e ceW otmejs leerLekej kee pevce neslee nw~
efvelecen hetpee kejves Jeeues eeJeke-eeefJekeeSB eee: cebefojeW ceW yeerme leerLekej
keer hetpee kejles DeLeJee DeIe& e{eles osKes peeles nQ efkevleg Gvekee hetpeve-efJeOeeve
keneR osKeves ceW veneR Deelee nw~ efpevesv YeieJeeve kes eefle Dekeee Yeefe jKeves
Jeeueer 250 mes Yeer DeefOeke ebLeeW keer jeefe$eer hetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer
ceeleepeer ves Deeiece kee iet{ DeJeueeskeve kejkes Gve keef"ve mes keef"ve, cee$e
MeeeevegYetle efJe<eeeW kees Yeer mejue, megiece yeveekej peveceeveme kees eoeve efkeee
nw, efpemekes efueS en meeefnlepeiele Gvekee meowJe iegCeevegJeeo kejsiee~ mee#eeled

(5)

(6)

osJeermJehee hetpe ceeleepeer keer uesKeveer mes jefele eleske ebLe %eeveefheheemeg,
Deelceefpe%eemeg Deewj mebmeej peueefOe mes heej nesves Jeeues peerJe kes efueS mesleg kes meceeve
nw~ Deepe kes keefuekeeue ceW nceW Yeues ner leerLekej YeieJevleeW keer efoJeJeeCeer megueYe
veneR nw uesefkeve nce meyekes meewYeeie mes hetJee&eeeeX eje pees Deeiece ceW efueefheye
efkeee ieee Gme JeeCeer kees peve-peve leke hengBeeves Jeeueer Fme egie keer meJe&eeeerve
oeref#ele meeOJeer hetpe ceeleepeer nceejs efueS mejmJeleermJehee nQ pees nce pewmes YetuesYekes eeCeer kees mebmeej meceg mes efvekeeuekej cegefe kee ceeie& eoeve kej jner nQ,
efpevesv Yeefe kee mejue ceeOece os jner nQ~ GvneR efpevesv eYeg keer Yeefe ceW levcee
kej hegCeeoe$eer en jevee yeerme leerLekej efJeOeeve nw~
Fme efJeOeeve ceW meJe&eLece yeerme leerLekej mlegefle nw~ hetpee efJeOeeve ceW kegue 6
hetpeeSB nQ, GmeceW eLece hetpee mecegee hetpee nw~ efleere hetpee ceW 20 DeIe& 5
hetCee&Ie&, le=leere hetpee ceW 20 DeIe& 5 hetCee&Ie&, elegLe& hetpee ceW 20 DeIe& 5 hetCee&Ie&
SJeb hebece hetpee ceW 20 DeIe& 6 hetCee&Ie& nQ, Fme ekeej kegue 100 DeIe& SJeb 26
hetCee&Ie& SJeb 6 peeceeueeSB nQ~ Fve peeceeueeDeeW ceW lees ceevees ieeiej ceW meeiej ner
meceeee nw~ Ssmeer meejYetle, kece&efvepe&je ceW keejCeYetle ke=eflekes eje Deehe meye YeieJeeve
keer Yeefe kej Deefevle Meefe keer eeefhle kejW, ener YeeJevee nw~

efJeOeeve keer jeefe$eer, hejcehetpe ieefCeveerecegKe

i:i: i:i

eer %eeveceleer ceeleepeer kee mebef#ehle-heefjee


-e%eeeceCeer Deeefe&kee evoveeceleer
pevcemLeeve-efkewleveiej (yeejeyebkeer) G.e.
pevceefleefLe-Deemeespe megoer 15 (MejohetefCe&cee) efJe. meb. 1991(meved 1934)
ie=nmLe kee veece-keg. cewvee
ceelee-efhelee-eerceleer ceesefnveer osJeer SJeb eer essueeue pewve
Deepevce yeeee& ele-F&. meved 1952 ceW yeejeyebkeer ceW MejohetefCe&cee kes efove Deeeee&jlve
eer osMeYet<eCe peer cenejepe mes~
#egefuuekee oer#ee-ew$e ke=. 1, F&. meved 1953 kees ceneJeerjpeer DeefleMee #es$e (jepe.) ceW~
Deeefe&kee oer#ee-JewMeeKe ke=. 2, F&. meved 1956 kees ceeOeesjepehegje (jepe.) ceW eeefj$eeeJeleea
108 Deeeee& eer Meebeflemeeiej peer keer hejcheje kes eLece heeOeerMe Deeeee& eer Jeerjmeeiej peer
cenejepe kes kejkeceueeW mes~
meeefnefleke ke=eflelJe-Demeneer, meceemeej, efveecemeej, cetueeeej, keeleb$e-JeekejCe,
<edKeC[eiece Deeefo ebLeeW kes DevegJeeo/erkeeSb SJeb 250 efJeefMe ebLeeW keer uesefKekee~ meved 1995 ceW
DeJeOe efJe.efJe. (hewpeeyeeo) eje [er.efued. keer ceeveo GheeefOe mes efJeYetef<ele~
leerLe& efvecee&Ce esjCee-nefmleveehegj ceW peb yeterhe leerLe& kee efvecee&Ce, Meeele leerLe& DeeesOee kee efJekeeme
SJeb peerCeexej, eeeie-Fueeneyeeo (G.e.) ceW leerLekej $e+<eYeosJe lehemLeueer leerLe& kee vecee&
ef Ce, leerLekej
pevceYetefceeeW kee efJekeeme eLee-YeieJeeve ceneJeerj pevceYet efce kegC[uehegj (veeueb oe-efyenej) ceW vebeeJele& cenue
veeceke leerLe& ef vecee&Ce, YeieJeeve heg <heob leveeLe keer pevceYet efce keekevoer leer Le& (efe
vek ieesjKehegj-G.e.) kee ef Jekeeme,
YeieJeeve heee&veeLe kesJeue%eeveYetefce Deefn$e leerLe& hej leerme eewyeermeer cebefoj, nefmveeheg
le j ceW pecyeterhe mLeue
hej YeieJeeve Meeb efleveeLe-kegbLegveeLe-DejnveeLe keer 31 heg Geg bie Ke[dieemeve eeflecee ecee&
ef v Ce keer esjCee, ceebieer leg bieer
ceW efvecee&CeeOeerve 108 heg Gebgbie YeieJeeve $e+<eYeosJe keer efJeMeeue eeflecee Fleeefo~
ceneslmeJe esjCee-hebeJe<eeae pecyeterhe ceneceneslmeJe, YeieJeeve $e+<eYeosJe Debleje&^ere efveJee&Ce
ceneceneslmeJe, DeeesOee ceW YeieJeeve $e+<eYeosJe cenekegbYe cemlekeeefYe<eske, kegC[uehegjceneslmeJe, YeieJeeve
heee&veeLe pevcekeueeCeke le=leere meneeefyo ceneslmeJe Fleeefo~efJeMes<ehe mes 21 efomecyej 2008 kees
pecyeterhe mLeue hej efJeeMeebefle DeeEnmee meccesueve kee Deeeespeve ngDee, efpemekee GodIeeveYeejle keer
je^heefle eerceleer eefleYee osJeerefmebn heeerue eje efkeee ieee~
Mew#eefCeke esjCee-pewve ieefCele Deewj ef$eueeske efJe%eeve hej Debleje&^ere mebieeser, je^ere
kegueheefle meccesueve, Feflenemekeej meccesueve, veeeeOeerMe meccesueve SJeb Deve Deveske je^ereDebleje&^ere mlej kes mesefceveej Deeefo~
jLe eJele&ve esjCee-pecyeterhe %eevepeesefle (1982 mes 1985), meceJemejCe eerefJenej (1998
mes 2002), ceneJeerj peesefle (2003-2004) kee Yeejle YeceCe~
Fme ekeej efvele vetleve YeeJeveeDeeW keer peveveer hetpe ceeleepeer efejkeeue leke Fme JemegOee kees
megMeesefYele kejleer jnW, ener cebieue keecevee nw~

(7)

(8)

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve-mebef#ehle heefjee

Jeerj %eeveesoe ievLeceeuee kes meneesieer

-heer"eOeerMe #eguueke ceesleermeeiej


efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve keer mLeehevee hetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer
keer esjCee mes meved 1972 ceW jepeOeeveer efouueer ceW ngF& Leer~ mebmLeeve kee cegKe keeee&uee meved 1974
ceW nefmleveehegj cesW eejbYe ngDee~ Fme mebmLeeve kes Devleie&le Deveske ieefleefJeefOeeeB nefm leveehegj ceW leLee
Deve$e eue jner nQ1. meved 1972 mes Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee kes Devleie&le ueeKeeW ebLe ekeeefMele nes jns nQ~
2. meved 1974 mes Fme mebmLeeve kes cegKehe$e kes he ceW mecei%eeve efnvoer ceeefmeke heef$ekee
kee efvejblej ekeeMeve nes jne nw~
3. meved 1974 mes 1985 leke nefmleveehegj ceW pecyeterhe jevee kee efvecee&Ce keee& ngDee~
4. meved 1974 mes Deye leke pecyeterhe jevee kes Deefleefje Deveske efpevecebefojeW kee efvecee&Ce
ngDee nw-keceue cebefoj, leerve cetefle& cebefoj, Oeeve cebefoj, MeebefleveeLe cebefoj, Jeemeghetpe cebefoj,
cebefoj, meneket cebefoj, efJeeceeve yeerme leerLekej cebefoj, DeeefoveeLe cebefoj, Deeheo cebefoj,
$e+<eYeosJe keerefle&mlebYe, mJeefCe&ce lesjnerhe jevee SJeb veJeenMeebefle efpevecebefoj~
5. pecyeterhe hegmlekeeuee efpemeceW ueieYeie 15000 ebLe mebenerle nQ~
6. Ceceeskeej ceneceb$e yeQke efpemeceW YeeeW eje efueKekej Yespes iees Ceceeskeej ceb$e pecee efkees
peeles nQ~
7. mecee-mecee hej efMe#eCe-eefMe#eCe efMeefJejeW leLee mebieesefeeW kes Deeeespeve efkeespeeles nQ~
8. eeef$eeeW kes Meg Yeespeve kes efueS jepee eseebme Yeespeveeuee kee mebeeueve~
9. eeef$eeeW kes "njves kes efueS DeeOegefveke megefJeOeeege [eruekeme heuewdme Jeeueer keF&
Oece&MeeueeDeeW leLee keesef"eeW SJeb yebieueeW kee efvecee&Ce efkeee ieee nw~
10. pecyeterhe heefjecee kes efueS veewkee efJenej, SsjeJele neLeer leLee ceveesjbpeve nsleg efceveer ^sve,
Petues Deeefo nQ~
11. %eeveceleer keuee cebefojced ceW nefmleveehegj kes eeeerve Fefleneme mes mebbyebefOele PeeBefkeeeB nQ~
12. leerLekej pevceYetefceeeW keer Jebovee mes meceefvJele nerjke peebleer Skemeesme~
efouueer, cesj", cegpehehejveiej, nefjej, PeeBmeer, eflepeeje Deeefo mes pecyeterhe mLeue leke Deeves
kes efueS efove Yej yemeW efceueleer jnleer nQ~
efo. pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve kes Devleie&le YeieJeeve ceneJeerj pevceYetefce kegC[uehegj
(veeueboe) efyenej ceW YeJe vebeeJele& cenue leerLe& leLee eeeie-Fueeneyeeo (G.e.) ceW efveefce&le leerLekej
$e+<eYeosJe lehemLeueer leerLe& kee Yeer mebeeueve neslee nw~
pecyeterhe SJeb Deve jeveeDeeW kes oMe&ve nsleg nefmleveehegj heOeejkej DeeOeeeflceke SJeb Meejerefjke
megKe keer eeefhle kejW~

efoiecyej pewve ef$e}eske MeesOe mebmLeeve kes Devleie&le Jeerj %eeveesoe ievLecee}e
keer mLeehevee meved 1972 ceW ngF&~ leye mes Deye leke }eKeeW keer mebKee ceW ievLeeW kee
hekeeMeve nes egkee nw Deewj efvejvlej nes jne nw~ iebLecee}e mes hee"keeW kees ievLe kece
keercele ceW heehle nes mekeW, Fme o=eq< mes ievLecee}e ceW Ske mebj#eke eespevee Deiemle meved
1990 mes heejbYe keer ieF& nw~ Fme eespevee kes Devleie&le efvecve cenevegYeeJe Deye leke
mebj#eke yevekej Dehevee meneesie heoeve kej egkes nQ~

Jeerj %eeveesoe ievLecee}e kes efMejesceefCe mebj#eke


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

eerceleer efvece&}e pewve Oe.he. mJe. eer hesceevo pewve, lelheg$e heoerhe kegceej pewve,
Keejer yeeJe}er, efouueer~
eerceleer megceve pewve Oe.he. eer efoeqiJepee eEmen pewve, Fboewj~
eer ceneJeerj hemeeo pewve mebIeheefle, peer-19, meeTLe SkemesvMeve, veF& efouueer~
eer censv heeue njsv kegceej pewve, metjpece} efJenej, efouueer~
eerceleer ceesnveer pewve Oe.he. eer megveer} pewve, heerle efJenej, efouueer~
eer osJesvo kegceej pewve (Oeens[e Jee}s) ieg[ieeBJe (nefj.)~
eerceleer Meejoe jeveer pewve Oe.he. mJe. efjKeyeebo pewve, yeengyeueer SvkeuesJe,
efouueer-92~
[e@. osJesv kegceej pewve, Yeesheeue (ce.e.)
eerceleer mebieerlee pewve Oe.he. eer mebpeerJe kegceej pewve, Mesjkees (efyepeveewj) G.e.
eer Deefveue kegceej pewve, oefjeeiebpe, efouueer
eer yeer.[er. ceoveeFke, cegcyeF&
eer Oevekegceej pewve, yeengyeueer SvkeuesJe, efouueer-92~
eer efpelesv kegceej pewve SJeb eerceleer megveerlee pewve keesef[ee, heueesefj[e,
et.Sme.S.
eer celeer ef Jeceuee os Jeer pew ve Oe.he. eer Dees ceekeeMe pew ve, mJeeef ueke veiej, nef jej (Gej
eKeb [)~
eer Deefcele pewve SJeb mebYeJe pewve megheg$e eerceleer Deveerlee pewve Oe.he. eer cetueebo
pewve heeveer, efomehegj (keecehe) Deemeece~
eerceleer Deefpele kegceejer pewve Oe.he. eer censv kegceej pewve, Deesyesoguueeiebpe
(jeemesve) ce.e.~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(9)

( 10 )

Jeerj %eeveesoe ievLecee}e kes hejce mebj#eke

eewyeerme leerLekejeW keer


meesuen pevceYetefceeeW keer veeceeJeueer

eer ceeBieer}e} yeeyet}e} hene[s, nwojeyeeo (DeevOe heosMe)~


[e@. hekeeMeevo pewve, 792 efJeJeskeevebohegjer, efmeefJe} }eFve, meerleehegj (G.he.)~
eer megcele hekeeMe pewve, ieppet keje, Meenoje, efouueer~
eer megveer} kegceej pewve, eje-megveer} wkemeeF&ume, mejOevee (cesj") G.he.~
eer hekeeMe ebo Decees}ke ebo pewve meje&He, meveeJeo (ce.he.)~
eer heegcve kegceej peJesjer, jeskeef[ee}sve, yeesjerJe}er (Jesm) cegbyeF&~
eerceleer Ge|ce}e osJeer Oe.he. eer keevleer hemeeo pewve, $e+<eYe efJenej, efouueer~
eerceleer G<ee pewve Oe.he. eer efJece} hemeeo pewve, $e+<eYe efJenej, efouueer~
eer Deevevo hekeeMe pewve (meewjce Jee}s) , ieebOeerveiej, efouueer~
eerceleer meefjlee pewve Oe.he. eer jepekegceej pewve, efkeoJeF& veiej, keevehegj~
mJe. eerceleer kew}eMeJeleer Oe.he. eer kew }eMe ev pew ve , leesheKeevee yeepeej, cesj"~
eer Yeevesv kegceej pewve, eje-eer efJeee pewve, Yeiele eEmen ceeie&, peehegj~
eer heoerhe kegceej Meeeqvle}e} efye}e}e, Devetheveiej, Fboewj, (ce.he.)~
eer megjsMeebo heJeve kegceej pewve, yeejeyebkeer (G.e.)~
eer veLeceue heejmeceue pewve, keuekeee-7~
eerceleer mJe. MeebleeyeeF& Oe.he. eer keceueebo pewve, meveeJeo (ce.e.)~
eer heebo pewve keeefjee, efouueer
eer DeeMeg pewve, keeuekee peer, veF& efouueer

i:i: i:i

cenevegYeeJeeW,
Deheves veiej kes efpevecebefojeW ceW eewyeerme leerLekejeW keer meesuen pevceYetefceeeW
kes veece efvecveevegmeej efueKeJeeSb DeLeJee efMeueehe ueieJeeSb SJeb Fve leerLeeX keer
ee$ee kejkes hegCeueeYe eehle kejW~

esjCee-ieefCeveerecegKe Deeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer


leerLekej pevceYetefce
1. DeeesOee (hewpeeyeeo-G.e.)

2. eeJemleer (yenjeFe-G.e.)
3. keewMeecyeer (G.e.)
4. JeejeCemeer (G.e.)
5. evhegjer (JeejeCemeer) G.e.
6. keekevoer (osJeefjee efve.-ieesjKehegj) G.e.
7. Yeefkeehegjer
8. efmebnhegjer (meejveeLe) G.e.
9. echeehegjer (Yeeieuehegj-efyenej)
10. keefcheuehegjer (he&keKeeyeeo-G.e.)
11. jlvehegjer (hewpeeyeeo-G.e.)
12. nefmleveehegj (cesj"-G.e.)

leerLekejeW kes veece


-eer $e+<eYeosJe YeieJeeve
-eer DeefpeleveeLe YeieJeeve
-eer DeefYeveboveveeLe YeieJeeve
-eer megceefleveeLe YeieJeeve
-eer DevebleveeLe YeieJeeve
-eer mebYeJeveeLe YeieJeeve
-eer heeeYeg YeieJeeve
-eer megheee&veeLe YeieJeeve
-eer heee&veeLe YeieJeeve
-eer eveYeg YeieJeeve
-eer heg<heobleveeLe YeieJeeve
-eer MeerleueveeLe YeieJeeve
-eer eseebmeveeLe YeieJeeve
-eer JeemeghetpeveeLe YeieJeeve
-eer efJeceueveeLe YeieJeeve
-eer Oece&veeLe YeieJeeve
-eer MeebefleveeLe YeieJeeve
-eer kegvLegveeLe YeieJeeve
-eer DejveeLe YeieJeeve

( 11 )

( 12 )

-eer ceefuueveeLe YeieJeeve


-eer veefceveeLe YeieJeeve
14. jepeie=ner (veeueboe-efyenej)
-eer cegefvemegeleveeLe YeieJeeve
15. Meewjerhegj (yesej-G.e.)
-eer vesefceveeLe YeieJeeve
16. kegC[uehegj (veeueboe-efyenej)
-eer ceneJeerj YeieJeeve
efJeMes<e-%eeleJe nw efke hetpe ieefCeveer eer %eeveceleer ceeleepeer keer esjCee
mes mLeeefhele DeefKeue YeejleJe<eeae efoiecyej pewve leerLekej pevceYetefce efJekeeme
keceser eje leerLekej YeieJevleeW keer pevceYetefceeeW kes efJekeeme kee ece
meheueleehetJe&ke peejer nw~ Fme ece ceW nefmleveehegj, DeeesOee, kegC[uehegj
(veeueboe), jepeie=ner, efmebnhegjer (meejveeLe) ceW megvoj efvecee&Ce SJeb efJekeeme kes
keee& mecheVe ngS nQ, efpememes efke eeeerve leerLe&YetefceeeB ekeeMe ceW DeeF& nQ leLee
Gvekee je^ere-Debleje&^ere mlej hej eeej-emeej ngDee nw~ Fmeer ece ceW
Jele&ceeve ceW YeieJeeve heg<heobleveeLe keer pevceYetefce keekeboer kee Yeer efvecee&Ce keee&
hetCe& nes egkee nw~ Deehe Yeer Deheves Deemeheeme kes #es$e ceW efmLele leerLekej
pevceYetefceeeW kes efJekeeme nsleg meceepe ceW peeiekelee hewoe kejW SJeb mebieef"le
neskej Gve eeeerve leerLe&YetefceeeW kee peerCeexej kejW~ Fme keee& ceW nce meowJe
Deehekes meeLe nQ~

ceC[ue kes efJeOeeve kee vekeMee

13. efceefLeueehegjer

efveJesoke

DeefKeue YeejleJe<eeae efoiecyej pewve


leerLekej pevceYetefce efJekeeme keceser

DeOe#e
kece&eesieer ye.jJeerv kegceej pewve, pecyeterhe
eOeeve keeee&uee pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.
heesve veb.-01233-280184, 280236

i:i: i:i

er
B

eLece Jeuee ceW


efleere Jeuee ceW
le=leere Jeuee ceW
elegLe& Jeuee ceW
hebece Jeuee ceW
kegue

-20 DeIe& 5 hetCee&Ie&


-20 DeIe& 5 hetCee&Ie&
-20 DeIe& 5 hetCee&Ie&
-20 DeIe& 5 hetCee&Ie&
-20 DeIe& 6 hetCee&Ie&
-100 DeIe& SJeb 26 hetCee&Ie&

( 13 )

( 14 )

veJeosJelee hetpeve

veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~


meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~3~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
De#eeheoeehlees De#eleb efveJe&heeceerefle mJeene~
echee ecesueer kesJe[e, veevee megieefvOele ues efuees~
YeJe kes efJepeslee Deehekees, hetpele megceve Dehe&Ce efkees~~
veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~
meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~4~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
keeceyeeCeefJeOJebmeveee heg<heb efveJe&heeceerefle mJeene~
heeeme ceOegj hekeJeeve ceesoke, Deeefo kees Yej Leeue ceW~
efvepe Deelce Dece=le meewKe nslet, hetpentB vele Yeeue ceQ~~
veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~
meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~5~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
#egOeejesieefJeveeMeveee vewJeseb efveJe&heeceerefle mJeene~
kehet&j peesefle peieceies, oerheke efueee efvepe neLe ceW~
legce Deejleer lece Jeejleer, heeTB meg%eeve ekeeMe ceQ~~
veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~
meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~6~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
ceesnevOekeejefJeveeMeveee oerheb efveJe&heeceerefle mJeene~
oMeiebOeOethe Devethe megjefYele, Deefive ceW KesTB meoe~
efvepe DeelceiegCe meewjYe G"s, neW kece& meye cegPemes efJeoe~~
veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~
meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~7~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
Dekece&onveee Oetheb efveJe&heeceerefle mJeene~
Debietj DecejKe Deece Dece=le, heue YejeTB Leeue ceW~
Gece Devethece cees#e heue kes, nsleg hetpetB Deepe ceQ~~

-ieefCeveer Deeefe&kee %eeveceleer


-ieerlee voDeefjnble efmeeeee& hee"ke, meeOeg ef$eYegJeve Jebe nQ~
efpeveOece& efpeveDeeiece efpevesej, cetefle& efpeveie=n Jebe nQ~~
veJe osJelee es ceeve peie ceW, nce meoe Deee& kejW~
Deeeve kej LeeheW eneB, ceve ceW Delegue ee OejW~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOeg efpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueemecetn! De$e DeJelej DeJelej mebJeew<ed Deeeveveb~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOeg efpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueemecetn! De$e efle efle ": ": mLeeheveb~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOeg efpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueemecetn! De$e cece meefVeefnlees YeJe-YeJe Je<ed meefVeOeerkejCeb~
-DeLeekeiebieeveoer kee veerj efvece&ue, yeee ceue OeesJes meoe~
Deblej ceueeW kes #eeueves kees, veerj mes hetpetB cegoe~~
veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~
meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~1~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb efveJe&heeceerefle mJeene~
kehet&j efceefele iebOe ebove, osn leehe efveJeejlee~
legce heeo hebkepe hetpeles, ceve leehe legjleefnb Jeejlee~~
veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~
meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~2~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
mebmeejleeheefJeveeMeveee eboveb efveJe&heeceerefle mJeene~
#eerjesoOeer kes hesve mece efmele, lebogueeW kees ueeekes~
Gece DeKebef[le meewKe nsleg, hebgpe veJemeg e{eekes~~

( o15
Jeerj %eevees
e )iebLeceeuee

yeerme leerLekej efJeOeeve

veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~


meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~8~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
cees#eheueeehlees heueb efveJe&heeceerefle mJeene~
peue iebOe De#ele heg<he e, oerheke megOethe heueeIe& ues~
Jej jlve$ee efveefOe ueeYe en, yeme DeIe& mes hetpele efceues~~
veJeosJeleeDeeW keer meoe pees, Yeefe mes Deee& kejW~
meye efmeef veJeefveefOe efjef cebieue, heee efMeJekeeblee JejW~~9~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
DeveIe&heoeehlees DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
oesnepeueOeeje mes efvele ceQ, peie keer Meebefle nsle~
veJeosJeeW kees hetpentB, ee Yeefe mecesle~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje~
veeveeefJeOe kes megceve ues, ceve ceW yeng nj<eee~
ceQ hetpetB veJe osJelee, heg<heebpeueer e{ee~~11~~
efoJe heg<heebpeefue:~
peehe- eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeiece efpeveewleewleeueesYees vece:~

pewJeble GheeOeee ieg %eeve kes Oeveer~


mevceeie& kes GheosMe keer Je<ee& kejW Ieveer~~3~~
pee meeOeg De"eF&me iegCeeW kees OejW meoe~
efvepe Deelcee keer meeOevee mes egle ve neW keoe~~
es hebehejceosJe meoe Jebe nceejs~
mebmeej efJe<ece efmebOeg mes ncekees Yeer GyeejW~~4~~
efpeveOece& ee meJe&oe euelee ner jnsiee~
pees Fmekeer MejCe ues Jees meguePelee ner jnsiee~~
efpeve keer OJeefve heeret<e kee pees heeve kejWies~
YeJe jesie otj kej Jes cegefe keeble yeveWies~~5~~
efpeve ewle keer pees Jebovee ef$ekeeue kejs nQ~
Jes efeledmJehe efvele Deelce ueeYe kejs nQ~~
ke=ef$ece Je Deke=ef$ece efpeveeueeeW kees pees YepeW~
Jes kece&Me$eg peerle efMeJeeuee ceW pee yemeW~~6~~
veJe osJeleeDeeW keer pees efvele DeejeOevee kejW~
Jes ce=legjepe keer Yeer lees efJejeOevee kejW~~
ceQ kece&Me$eg peerleves kes nsleg ner pepetB~
mechetCe& %eeveceleer efmeef nsleg ner YepetB~~7~~
oesne- veJeosJeeW kees YeefeJeMe, keesef keesef eCeece~
Yeeer kee heue ceQ entB, efvepeheo ceW efJeeece~~8~~
eR Den&eflmeeeeeexheeOeeemeJe&meeOegefpeveOece&efpeveeieceefpeveewleewleeueesYees
peeceeuee hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
MeebefleOeeje, heg<heebpeefue:~
-ieerlee bopees YeJe eeYeefe mes, veJeosJelee hetpee kejW~
Jes meye Decebieue oes<e nj, megKe Meebefle ceW Petuee kejW~~
veJeefveefOe Delegue Yeb[ej ues, efhej cees#e megKe Yeer heeJeles~
megKeefmebOeg ceW nes ceive efhej, eneB hej keYeer ve DeeJeles~~9~~
~~ FleeMeerJee&o: ~~

peeceeuee
meesj"e-

efeefebleeceefCejlve, leerve ueeske ceW es nes~


ieeTB iegCeceefC eceeue, peeJebles Jeleex meoe~~1~~
(eeue-ns oerveyevOeg eerheefle......)
pee pee eer Deefjnble osJeosJe nceejs~
pee Ieeefleee kees Ieele mekeue pebleg Gyeejs~~
pee pee eefme efme keer ceQ Jebovee keB~
pee De kece&cege keer ceQ Dee&vee keB~~2~~
Deeeee& osJe iegCe eerme Oeej jns nQ~
oer#eeefo os DemebKe YeJe leej jns nQ~~

( 16 )

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(2)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eef$ebMeled es efJeosne meg:, leeJeble: eeflecesJe&efhe~


efJeosnveece#es$eeefCe, <eegejMeleeefve Jew~~7~~
meerleeee Gejs Yeeies, eemles meercebOejes efpeve:~
oef#eCes jepeles eeefhe, egiecebOejleerLe&ke=led ~~8~~
meerleesoeheeefe eer yeeng:, megyeengejs les~
elenb efJenjvlees es, kegeg&j$eeefhe cebieueb~~9~~
hebeceneefJeosns<eg, eleg<elegefpe&veseje:~
SJeb efJebMeleeeshesles, efJenjbefle meoe YegefJe~~10~~

vece: efmesYe:

DeLe yeerme leerLekej efJeOeeve eejbYe


yeerme leerLekej veece mlegefle:
eerceeved meercebOejes osJe:, YeieJeeved eer egiecebOej:~
yeengmJeeceer megyeenge, eer megpeele:mJeebeYeg:~~1~~
Je=<eYeeveveleerLexMees-vebleJeere&: efpevesej:~
metefjeYe: eerefJeMeeue-keerefle&Je&eOejes efpeve:~~2~~
ebevevees Yeyeeng:, YegpebiecemleLesej:~
vesefceeYees Jeerjmesve: , ceneYees ceneveefhe~~3~~
osJeeMeesefpeleJeere&M-eslesles efJebMeefleefpe&vee:~
kegJeleg cebieueb efveleb, efJeeceevee efJeosnpee:~~4~~
pecyeterhesLe ceOesefmle, cesjes: hetJee&hejefoMees:~
hetJee&hejefJeosnew levceOes veeew e s Deefhe~5~~
leleelegYee&ies<Jeefhe, elegJe&#eejMewuele: ~
ef$eefJeYebieeveoerefYeee-heew Yeeiee efJeosnkes~~6~~

nerveeoefhe efJebMeefleees, egieheled eeefOekee Deefhe~


mehlelegejMeleeefve, leerLekeje YeJebleefhe~~11~~
YejlewjeJelemLeeveeb , mebKeseb oMecesueves~
leebmleeved meJeee Jebosnb, %eevecelew efeew OegJeb~~12~~
kesefee efef$ekeueeCee,Deefhe le$e YeJebleceer:~
meJex hegvebleg ces efeeb, hebekeueeCeveeekee:~~13~~
mlees$ecesJeb he"sefVeleb, oMe&veb eeked kejeslemeew~
meercebOejefpevemeeveg, meJe&keueeCeYeeied YeJesled ~~14~~
DeLe efpevee%eeefle%eeheveee ceC[uemeesheefj heg<heeeefueb ef#ehesled~

i:i: i:i

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

yeerme leerLekej veece mlegefle


(efnvoer)
eerceeved meercebOej egiecebOej, yeent efpeve leLee megyeent nQ~
mebpeele mJeebeYe Je=<eYeeveve, eerDevebleJeere& kees OeeTB ceQ~~
eer metjeYe efJeMeeuekeerefle&, efpevejepe JeeOej eveveve~
eer Yeyeeng efpeve Yetpebiece, F&ej vesefceeYe efMeJeemeeve~~1~~
eer Jeeefj<esCe Deewj ceneYe, efpeveosJe osJeeMe DeefpeleJeere&~
es yeerme efpevesej efJeeceeve, jnles efJeosn ceW peielekeerle&~~
Fve meyekees cesje vecemkeej, nes yeej yeej es megKekeejer~
es yeermeeW leerLekej efveleeefle, neW nce meyekees cebieuekeejer~~2~~
Fme pecyeterhe ceOe ces kes, hetJe& Dehej efoMe ceW peevees~
es hetJe& Deewj heefece efJeosn, Fve oesveeW ceOe veoer ceevees~~
Fme efJeOe Fve eejeW YeeieeW ceW, eG eG Je#eej Mewue ceeves~
$ee-$ee efJeYebie veefoeeW mes Yeer, Fke Fke kes Dee" Yeso ceeves~~3~~
es meye yeeerme efJeosn nges, Fme efJeOe eleske ces kes Yeer~
yeefeme- yeeerme kens Fmemes, nQ Fke meew mee" efJeosn meYeer~~
Fme pecyeterhe ceW meercee kes, Gej ceW meercebOej efpeve nQ~
meerlee veefo kes oef#eCe le ceW, efvele jeefpele egiecebOej efpeve nQ~~4~~
meerleesoe oef#eCe yeent efpeve, Gej efoMe ceW megyeeng jepeW~
Jes efJenjW JeneB leLeeefhe eneB, hej Yeer neW efvele cebieue keepeW~~
heeBeeW Yeer ceneefJeosneW ceW, nQ eej-eej efpeve leerLekej~
es yeermeeW efvele efJenjles nQ,Meeele efpeveJej Fme he=LJeer hej~~5~~

(4)

yeerme leerLekej efJeOeeve

kece mes kece yeerme leLee egieheled,neW DeefOeke-DeefOeke Yeer eoer keYeer~
Fke meew meej nes mekeles nQ, leerLekej peie ceW keYeer -keYeer~~
YejlewjeJele oMe #es$eeW kes, oMe efceueves mes ner en ieCevee~
OegJe %eeveceleer ue#ceer nslet , Gve meyekees Jebot hegve: hegvee~~6~~
keesF&-keesF& efpeve efJeosn ceW, oes leerve keueeCeke kees efYe OejW~
Deew hebekeueeCeke kes mJeeceer, Jes meye cece efee heefJe$e kejW~~
pees efveleeefle en mlees$e he{W, Jes henues meercebOej efpeve kes~
oMe&ve kejles nQ efhej efveefele, mebhetCe& keueeCeke kees Yepeles~~7~~
DeLe efpevee%eeefle%eeheveee ceC[uemeesheefj heg<heeeefueb ef#ehesled ~

i:i: i:i

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

hetpee ve]b 1

efJeeceeve yeerme leerLekej hetpee


(mecegee)
mLeehevee (ieerlee bo)

meercebOejeefoke yeerme leerLekej efJeosneW ceW jnW~


efpevekeer meYee ceW Deepe Yeer YeefJeJe=bo efvepe keuce<e onW~~
Gve efJeeceeve efpevesMe keer ceQ efvele keB DeejeOevee~
hetpeve keB Deefle Yeefe mes efvepe leJe keer ner meeOevee~~1~~
eR Den efJeosn#es$emLemeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejmecetn ! De$e
DeJelej DeJelej mebJeew<ed Deeeveveb~
eR Den efJeosn#es$emLemeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejmecetn ! De$e
efle efle ": ": mLeeheveb~
eR Den efJeosn#es$emLemeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejmecetn ! De$e
cece meefVeefnlees YeJe YeJe Je<ed meefVeOeerkejCeb mLeeheveb~
DeLe Deke (eefiJeCeer bo)

hee n kee meefueue iebOeJeeefmele efueee~


veeLe ejCeeype ceW leerve Oeeje efkeee~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~1~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe:pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb efveJe&heeceerefle mJeene~
iebOe kehet&j ebove efIemee kes efueee~
Deehe heeoeype ceW ee& kes Deefe&ee~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~2~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe:mebmeejleeheefJeveeMeveee
ebovebb efveJe&heeceerefle mJeene~

(6)

yeerme leerLekej efJeOeeve

keewcegoer Oeewle lebogue efuees Leeue ceW~


Deehe heeoee ceW hegbpe kees Oeej ceQ~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~3~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe: De#eeheoeehlees
De#elebb efveJe&heeceerefle mJeene~
ceewueefmeefj ceeueleer heg<he leepes efuees~
keeceMej kes peeer Deehekees Deefhe&es~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~4~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe: keeceyeeCeefJeOJebmeveee
heg<heb efveJe&heeceerefle mJeene~
hetef[ eeB uekeeoer Yejs Leeue ceW~
hetpeles YetKe JeeOeer veMes neue ceW~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~5~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe: #egOeejesieefJeveeMeveee
vewJeseb efveJe&heeceerefle mJeene~
peesefle kehet&j keer OJeeble nj peieceies~
oerhe mes Dee&les %eevepeesleer peies~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~6~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe: ceesnebOekeejefJeveeMeveee oerhebb efveJe&heeceerefle mJeene~
Oethe oMeiebOe KesTB meoe Deefive ceW~
kece& mebhetCe& neW Yemce legce Yeefe ceW~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(7)

yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~


nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~7~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe: Dekece&onveee
Oethebb efveJe&heeceerefle mJeene~
Deece Debietj veeRyet efyepeewje efueee~
cees#eheue nsleg eYeg Deehekees Deefhe&ee~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~8~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe: cees#eheueeehlees
heueb efveJe&heeceerefle mJeene~
DeIe& ceW jlve megboj efceues nQ Yeues~
hetpeles %eeveceeflemJeelce efveefOeeeBefceueW~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~9~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYe: DeveIe&heoeehlees
DeIeb efveJe&heeceerefle mJeene~
MeebefleOeeje keB veeLe heeoeype ceW~
Meebefle Deelebeflekeer MeerIe nes veeLe ceW~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje~
kegbo keunej petner ecesueer efKeues~
heg<he Debpeefue keB meewKe mebheefle efceues~~
yeerme leerLekejeW keer keB Dee&vee~
nes eYet Yeefe mes ceesn keer Jebevee~~11~~
efoJe heg<heebpeefue:~

(8)

yeerme leerLekej efJeOeeve

peehe ceb$e- eR eeR keueeR SW Den eermeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYees vece:~


( 108 yeej ee 9 yeej )

peeceeuee
hebeeecej bo

peees peees peees efpeveW FbJe=bo yeesueles~


ef$eueeske ceW ceneieg meg Deehe veece leesueles~~
megOeve Oeve Oeve Deehe meeOegJe=bo yeesueles~
efpevesMe Deehe Yee ner lees efvepe efkeJeeb[ Keesueles~~1~~
meceesmejCe ceW Deehekes ceneefJeYetefleeeB YejeR~
Deveske $e+ef efmeefeeB megDeehe heeme ceW Ke[eR~~
Deveble Deblejbie iegCe mecetn Deehe ceW YejW~
ieCeerv Deew megjW eefe Deehe mebmlegleer kejW~~2~~
nefjvceCeer kes he$e heejeie kes megheg<he nQ~
DeMeeske Je=#e osKeles mecemle Meeske Demle nQ~~
Deveske osJeJe=bo heg<heJe=ef Deehe hes kejW~
megiebOe JeCe& JeCe& kes megceve efKeues efKeues efiejW~~3~~
efpevesMe Deehekeer OJeveer Deve#ejer megefoJe nw~
mecemle YeJe keCe& ceW kejs megDeLe& Jee nw~~
ve osMevee efke een nw ve leeueg Dees heg efnuesb~
DemebKe peerJe kes Oegveer mes efee heefeveer efKeueW~~4~~
megeecejeW efke hebefeeeB {gjW es metevee kejW~
veceW legcnW megYee Jes efn TOJe& ceW ieceve kejW~~
megefmebnheer" Deehekee Deveske jlve mes pe[e~
efJejepeles meg Deehe nQ Dele: cenlJe nw ye{e~~5~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(9)

eYee megee keesef mete& mes DeefOeke eYee kejs~


mecemle YeJe kes Gmeer ceW meele YeJe efoKee kejW~~
megosJeogvogYeer meoe ieYeerj veeo kees kejs~
DemebKe peerJe kee megefee KeeRe kes JeneB kejs~~6~~
meheso $e leerve pees efpevesMe MeerMe hes efhejW~
eYees ef$eueeskeveeLe Deehe metevee ener kejW~~
megeeeflenee& Dee" es efn yeee keer efJeYetefleeeB~
megjsMe ves jes leLeeefhe Deehe hegCejeefMeeeB~~7~~
eYees !legcneR ceneve cegefeJeuueYeeheleer kens~
eYees! legcneR eOeeve F&Me meJe& efJee kes kens~~
eYees! legcnW meoe veceW megYeefe Deehe ceW OejW~
Deveble keeue leke JeneR Deveble meewKe kees YejW~~8~~
oesne

legce iegCe met$e efhejese epe, efJeefJeOe JeCe&cee hetue~


OejW keC" Gve %eeveceefle, ue#ceer nes Devegketue~~9~~
eR Den eer meercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYees peeceeuee hetCee&Ieb
efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
ieerlee bo

pees efJenjceeCe efpeveW yeermeeW kee meoe Dee&ve kejW~


Jes YeJe efvepe kes ner iegCeeW kee efvele mebJe&ve kejW~~
Fme ueeske kes megKe Yeesie kej efhej meJe& keueeCeke OejW~
mJeecesJe kesJeue %eeveceefle nes cegefe ue#ceer JeMe kejW~~
~~ FleeMeerJee&o:, heg<heeeefue: ~~

i:i: i:i

yeerme leerLekej efJeOeeve

hetpee ve]b -2

meercebOej Deeefo eej leerLekej hetpee


DeLe mLeehevee (ieerlee bo)

Fme eLece pecyeterhe yeeres, hetJe& Dehej efJeosn nQ~~


Fve ceOe yeefeme osMe ceW, MegYe kece&Yetefce meowJe nQ~~
YeieJeeve meercebOej Je egiecebOej Je yeeng megyeeng nQ~
es eerefJenej kejW JeneB, Deeeve kej ceQ hetpentB~~1~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejmecetn!De$e DeJelej DeJelej mebJeew<ed Deeeveveb~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejmecetn!De$e efle efle ": ": mLeeheveb~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejmecetn!De$e cece meefVeefnlees YeJe YeJe Je<ed meefVeOeerkejCeb mLeeheveb~
DeLe Deke (eeue-veboerej hetpee)

meerlee veefo Meerleue veerj, eYeg heo Oeej keB~


efce peeJes YeJe YeJe heerj, Deelece Meg keB~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~
os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~1~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe: pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb efveJe&heeceerefle mJeene~
ceueeeefieefj iebOe megiebOe, eYeg ejCeeW eet ~
efceue peeJes Deelce megiebOe, mJeejLeJeMe Deet ~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~
os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~2~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe: mebmeejleeheefJeveeMeveee ebovebb efveJe&heeceerefle mJeene~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(11)

keewcegoer Meeefue kes hege, veeLe! e{eTB ceQ~


efvepe Deelece meewKe DeKeC[, Dee&le heeTB ceQ~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~
os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~3~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe: De#eeheoeehlees De#elebb efveJe&heeceerefle mJeene~
Jej ceewueefmejer Je iegueeye, heg<he e{eTB ceQ~
eYeg efceues DeelceiegCe ueeYe, Deehe efjPeeGB ceQ~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~
os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~4~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe: keeceyeeCeefJeOJebmeveee heg<heb efveJe&heeceerefle mJeene~
uee[t hes[e hekeJeeve, veeLe! e{eTB ceQ~
kej #egOee Jesoveer neve, efvepe megKe heeTB ceQ~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~
os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~5~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe: #egOeejesieefJeveeMeveee vewJeseb efveJe&heeceerefle mJeene~
oerheke keer peesefle DeKeC[, Deejefle kejles ner~
efceue peeJes peesefle Decebo, efvepe iegCe ecekes ner~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~
os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~6~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe: ceesnebOekeejefJeveeMeveee oerheb efveJe&heeceerefle mJeene~
Jej Oethe Deieefve ceW Kese, megjefYe G[eTB ceQ~
eYeg heo hebkepe kees mese, mece megKe heeTB ceQ~~

(12)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~


os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~7~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe: Dekece&onveee Oetheb efveJe&heeceerefle mJeene~
kesuee Suee yeeoece, heue mes hetpetB ceQ~
heeTB efvepe ceW efJeeece, YeJe mes ttb ceQ~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~
os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~8~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe:cees#eheueeehlees heueb efveJe&heeceerefle mJeene~
Jemeg DeIe& jpele kes heg<he, Leeue Yejee efueee~
nes %eeveceleer ceve leg, Deehe e{ee efoee~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, cesjer Dejpe megvees~
os oerpes efvepe meeceepe, ceQ legce ejCe veceeW~~9~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejegiecebOejyeengmegyeeng
elegmleerLekejsYe: DeveIe&heoeehlees DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
meesj"e veeLe heeo hebkespe, peue mes $ee Oeeje keB~
DeefleMee Meebleer nsle, MeebleerOeeje efJee ceW~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje~
njefmebieej iegueeye, heg<heeeefue Dehe&Ce keB~
efceues DeelcemegKe ueeYe, efpeve heo hebkepe hetpeles~~11~~
efoJe heg<heeeefue:~
oesne

Fke meew mee" efJeosn ceW, yeerme leerLekej Deepe~


meceJemejCe ceW jepeles, vecele mejW meye keepe~~1~~
DeLe ceC[uemeesheefj heg<heeeefueb ef#ehesled ~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(13)

(eLece Jeuee ceW 20 DeIe&)

eer meercebOej leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


hebekeueeCeke DeIe&
eerceleer ceele mJehves osKeW, eseebme ve=heefle mes heue hetW~
leerLekej megle peveveer neWieer, megve ceelee ceve ceW Deefle n<eX~~
FveW ves GlmeJe efkeee efJeefJeOe, Oeveheefle ves jlveJe=ef keer Leer~
nce hetpeW ieYe&keueeCeke efvele,efpememes nesJes Oeve keer Je=er~~1~~
eR eermeercebOejleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
meercebOej eYeg ves pevce efueee, mJeieeX ceW yeepes yeepe G"s~
megjheefle kes efmebnemeve kebhes, FbeW kes cemleke cegkeg PegkeW~~
eYeg Je=<eYe efevn efheleg ceele Oeve, pevelee ceW n<e& Deheej ngDee~
nce hetpeW ieYe& keueeCeke efvele, hetpele ner efee emeVe ngDee~~2~~
eR eer meercebOej leerLekej pevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
leerLekej eYeg peye jepe es[, oer#ee uesves kee YeeJe efkeee~
ueewkeeefvleke megj ves Deekej kes, eYeg keer mebmlegefle kej hegCe efueee~~
eYeg ves efpeve oer#ee enCe efkeee, Deefle Ieesj lehemee kejves kees~
nce hetpeW oer#ee keueeCeke, efvepe pevce cejCe ogKe njves kees~~3~~
eR eermeercebOejleerLekej oer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg kees peye kesJeue%eeve ngDee, Oeveheefle ves lel#eCe ner Deekej~
ieieveebieCe ceW eYeg meceJemejCe, je efoee DeefKeue JewYeJe ueekej~~
hetjye efJeosn ceW Deepe JeneB,eYeg meceJemejCe ceW jepe jns~
nce hetpeW %eevekeueeCeke kees, eYeg meceJemejCe ceW jepe jns~~4~~
eR eermeercebOejleerLekej kesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg Ieele DeIeeleer kecees kees, efveefele ner cegeer heeeWies~
nce Yeer Gvekeer Yeeer kejkes, efveefele ner kece& peueeeWies~~
Gve eYeg kee cees#ekeueeCeke nce, Yeeer mes hetpeW hegCe YejW~
Deelcee kees Megelcee kejkes, efvepe ceeveJe peerJeve Oeve kejW~~5~~
eR eermeercebOejleerLekej cees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

(14)

yeerme leerLekej efJeOeeve


hetCee&Ie&-oesne

pecyeterhe ceW hetJe&efoMe, hegC[jerefkeCeer veece~


meercebOej eYeg kees pepetB , Mele Mele keB eCeece~~6~~
eR eermeercebOejleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

eer egiecebOej leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


ieerlee bo

ces megoMe&ve hetJe& #es$e efJeosn ceW oef#eCe efoMeer~


efJepeee veieefj {jLe efhelee ceelee megleeje ves efveMeer~~
MegYe mJehve meesuen osKekej nef<e&lecevee heefleosJe mes~
heue hetleeR eYeg ieYe&keueeCeke pepetB Deefle Yeefe mes~~1~~
eR Den eer egiecebOejleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eer Deeefo osJeer ceele keer mesJee kejW Deefle Yeefe mes~
Deefle iet{ kejleeR eMve Jes Gej efoee ceeB egefe mes~~
eYeg pevceles ner FvieCe Deefle n<e& mes GlmeJe efkeee~
meewOece& megjheefle ves megces hej vnJeve efJeefOeJeled efkeee~2~~
eR Den eer egiecebOejleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
Jewjeie eYeg kee peevekej osJeef<e& megjieCe Dee iees~
MegYe heeuekeer ceW efye"ekej Geeve megvoj ues iees~~
mechetCe& heefjen es[kej eYeg ves mJeeb oer#ee efueee~
cevehee&eer %eeveer nges MegYe Oeeve Deelcee kee efkeee~~3~~
eR Den eer egiecebOejleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg MegkeueOeeve eYeeJe mes eG Ieeefleee kee #ee efkeee~
kewJeue ue#ceer eehle kej eeueerme iegCe eieefle efkeee~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(15)

efpeve meceJeme=efle ceW DeOej jepeW Fb Mele efceue hetpeles~


nce Yeer pepeW kewJeue mebheefle eeefhle nslet Yeefe mes~~4~~
eR Den eer egiecebOejleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
iepeefevnOeejer veeLe egiecebOej DeIeeleer Ieelekes~
efveJee&Ce heo kees heeeWies ceQ pepetB kej e pees[kes~~
es eYet mebeefle jepeles megefJeosn pecyeterhe ceW~
pees Yeefe mes efvele hetpeles Jes oMe& eYeg kee heeeWies~~5~~
eR Den eer egiecebOejleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
oesne

egiecebOej YeieJeeve nQ, hebekeueeCeke F&Me~


hetCe& DeIe& ues ceQ pepetB , vecetB veceekej MeerMe~~6~~
eR Den eer egiecebOejleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

eer yeeng leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


MebYeg bo

eer pecyeterhe Dehej efJeosn, meerleesoe veefo kes oef#eCe ceW~


eer hegjer megmeercee kes jepee, Gve jeveer kees MegYe mJehve efoKes~~
FveW ves ieYeexlmeJe kejkes, eYeg ceele efhelee keer hetpee keer~
nce Yeer efpeve ieYe&keueeCe pepeW, cegPe ieYe& og:Ke ts Peefleer~~1~~
eR Den eer yeengleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
peye eYeg ves pevce efueee Yethej, osJeeW kes Deemeve keebhe G"s~
Pegke iees cegkeg meye FbeW kes, eue he[s veieefj ceW Yeeer mes~~
ce=ie efevn meefnle eer yeengveeLe ves, ef$eYegJeve peve kees cegefole efkeee~
ces hej megjieCe vnJeve efkeee, eYeg pevce pepele megKe eehle efkeee~~2~~
eR Den eer yeengleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

(16)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eYeg YeJe leveg Yeesie efJeje nges, yeejn YeeJeve YeeF& Gece~
ueewkeeefvleke megj ves mlegefle keer, heeuekeer mepeeF& Gme ner #eCe~~
efmesYees vece: ceb$e hetJe&ke, oer#ee mJeecesJe efueee eYeg ves~
megjheefle ves GlmeJe efkeee leYeer, ceQ vecetB vecetB eYeg ejCeeW ceW ~~3~~
eR Den eer yeengleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
efpeme le kes veeres eYegJej kees, kewJeue%eeve jefJe Gefole ngDee~
Jen le DeMeeske nes ieee mJeeb, eYeg meceJemejCe ceW MeesYe jne~
eer yeengveeLe leerLekej eYeg ,efJenjCe kej YeefJepeve n<ee&les~
nce hetpeW DeIe& e{ekejkes, eYeg Oecee&ce=le OJeefve yejmeeles~~4~~
eR Den eer yeengleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg kece& DeIeeleer veeMe meYeer, efveJee&Ce Oeece kees heeeWies~
Gve cees#ekeueeCeke hetpee kej, nce Yeer efvepe kece& veMeeeWies~~
leerLekej eYeg keer hetpee mes, efvepe Deelcee mJeeb leerLe& yeveleer~
mechetCe& Decebieue ue peeles, YeJe YeJe keer pevece JeeefOe veMeleer~~5~~
eR Den eer yeengleerLekej cees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
oesne

hebekeueeCeke DeefOeheleer, yeengveeLe hejcesMe~


hetCe& DeIe& ueskej pepetB, heeTB meewKe ncesMe~~6~~
eR Den eer yeengleerLekejhebekeueeCekesYe:hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

eer megyeeng leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


eewyeesue bo

eer pecyeterhe Dehej efJeosn, meerleesoe kes Gej ceW~


nQ hegjer DeeesOee kes jepee, Gve Deble:hegj Deebieve ceW~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(17)

jlve yejmeles efhelee KegMeer mes, yeeb jns nQ peve-peve ceW~


Fb ceneslmeJe kejles efceuekej, pepetB ieYe&keueeCeke ceQ~~1~~
eR Den eer megyeengleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
SsjeJele neLeer hej e{kej, Fb Meeer men Deeles nQ~
efpeve yeeueke kees ieesoer ceW ues, megjefieefj hej ues peeles nQ~~
ceke& efevn meefnle eYegJej kee, pevce ceneslmeJe kejles nQ~
efpeveJej pevcekeueeCeke pepeles, nce megKe mebheefle Yejles nQ~~2~~
eR Den eer megyeengleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
efkebefeled keejCe heekej efpeveJej,YeJe leveg Yeesie efJejenges~
ueewkeeefvleke megj mlegefle kejles, eYeg iegCe ceW Devegje nges~~
jlvepeefle heeueefke ceW eYeg kees, efye"e es Jeve hengBes~
eYegJej mJeeb efoiebyej oer#ee,ueskej Oeeveceieve efles~~3~~
eR Den eer megyeengleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
yengle Je<e& leke leheejCe kej, kece& Ieeefleee oiOe efkeee~
oes<e De"ejn otj nges, mebhetCe& iegCeeW kees eie efkeee~~
kesJeue%eeve peesefle peieles ner, meceJemejCe keer nw jevee~
DeIe& e{ekej hetpele ner ceQ, efveefele heeTB megKe Dehevee~~4~~
eR Den eer megyeengleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
leerpes eewLes MegkeueOeeve mes, eesieefvejesOe kejWies ner~
efvepe kes iegCe Deveble kees heekej, efMeJeheo eehle kejWies ner~~
Fb meYeer efceue cees#ekeueeCeke, GlmeJe Yeefe kejWies ner~
nce Yeer eYeg kee cees#e keueeCeke, hetpele meewKe YejWies ner~~5~~
eR Den eer megyeengleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

eer megyeeng YeieJeeve kes, hebekeueeCeke Jebe~


hetCe& DeIe& kej Yeefe mes, heeTB meewKe Deefvebe~~6~~
eR Den eer megyeengleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

(18)

yeerme leerLekej efJeOeeve


hetCee&Ie& (eewheeF& )

hetJee&hej yeeerme efJeosn, eej leerLekej efvele efJenjse~


hetpetB hetjCe DeIe& e{ee, meye ogKe mebke peebe heueee~~1~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejeefoelegmleerLekejsYe:
hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
peehe ceb$e- eR Den eermeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYees vece:~
(108 yeej ee 9 yeej )

peeceeuee
DevebieMesKej bo

vecees vecees efpeveWosJe! Deehe meewKehe nes~


Deveble efoJe%eeve mes ,mecemle ueeske Yeemeles~~
vecees vecees efpeveWosJe! Deehe efelmJehe nes~
Deveble efoJe e#eg mes mecemle efJee ueeskeles~~1~~
vecees efpeveWosJe! Deehe meJe&Meefeceeve nes~
Deveble Jemleg osKeles leLeeefhe veneR eeble nes~~
vecees efpeveWosJe! DeeheceW Deveble iegCe Yejs~
ieCeeR Yeer efieveW leLeeefhe heej heeJeles veneR~~2~~
eYees! DemebKe YeJe peerJe Deehekeer MejCe ienW~
Deveeefo kes Deveble og:Ke JeeefOe& mes mJeeb eflejW~~
DemebKe peerJe ceeveJeMe ve Deehe heeme DeeJeles~
mJeeb efn Jes Deheej YeJe DejCe ceW meoe efhejW~~3~~
Deveske peerJe ef jlve heeekes efveneue neW~
Deveske peerJe leerve jlve heee ceeueeceeue neW~~
Deveske peerJe Deehe Yeefe ceW efJeYeesj nes jns~
Deveske peerJe ce=leg kees hee[ hegCeMeeefue neW~~4~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(19)

cegveeR Je=bo neLe pees[ MeerMe veee veee kes~


hegve: hegve: veceW leLeeefhe le=efhle vee uenW keYeer~~
megjWJe=bo DeJe ueee Dee&v ee kejW~
megefoJe jlve kees e{ee le=efhle vee uenW keYeer~~5~~
vejWJe=bo Yeefe ceW efJeYeesj ve=le Yeer kejW~
megjebievee efpeveWYeefe ieerle iee jneR JeneB~~
KeieWJe=bo ieerle iee mebieerle Jeee kees yepee~
Keieebievee kes meeLe veeLe! Dee&vee kejW JeneB~~6~~
efpeveW! Deehekeer meYee DemebKe YeJe mes Yejer~
leLeeefhe keuesMe vee efkemeer kees es eYeeJe Deehekee~~
efvej#ejer OJeveer efKejs meYeer kes keCe& ceW he[s~
meYeer mecePe jnW mJeeb eYees ! eYeeJe Deehekee~~7~~
megYeJe peerJe ner megveW iegveW efvepeelce lelJe kees~
DehetJe& lespe Deehekee ve keesF& heej hee mekes~~
peees peees peees eYees! Deveble $e+ef hetCe& nes~
kejes cegPes efveneue veeLe! Deehe Yeefe peeve kes~~8~~
oesne- meercebOej egiecebOeje, yeeng megyeeng efpevesMe~
vecetB %eeveceleer nsleg ceQ, njes meJe& YeJekeuesMe~~9~~
eR Den eer pecyeterhemLehetJee&hejefJeosn#es$emLe meercebOejeefoelegmleerLekejsYe:peeceeuee hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heeeefue:~
ieerlee bo

pees efJenjceeCe efpeveW yeermeeW kee meoe Dee&ve kejW~


Jes YeJe efvepe kes ner iegCeeW kee efvele mebJe&ve kejW~~
Fme ueeske kes megKe Yeesiekej efhej meJe& keueeCeke OejW~
mJeecesJe kesJeue %eeveceefle nes cegefe ue#ceer JeMe kejW ~~1~~
~~FleeMeerJee&o:~~

yeerme leerLekej efJeOeeve

hetpee veb.-3

hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOe efJenjceeCe
leerLekej hetpee
-DeLe mLeehevee (ieerlee bo)-

Jej hetJe& OeeleefkeKeC[ ceW, pees hetJe& Dehej efJeosn nQ~


GveceW meoe efJenjW efpevesej, eej efMeJe hejcesMe nQ~~
Gve kece&Yetceer ceW meoe, efpeveOece& Dece=le yejmelee~
ceQ hetpentB Deeeve kej, efvepe Deelce DevegYeJe uekelee~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekemJeebeYe$e+<eYeeveveDevebleJeere&leerLekejmecetn! De$e DeJelej DeJelej mebJeew<ed Deeeveveb ~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekemJeebeYe$e+<eYeeveveDevebleJeere&leerLekejmecetn! De$e efle efle ": ": mLeeheveb~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekemJeebeYe$e+<eYeeveveDevebleJeere&leerLekejmecetn! De$e cece meefVeefnlees YeJe YeJe Je<ed
meefVeOeerkejCeb mLeeheveb ~
-DeLe Deke (Mesj bo )-

ns veeLe! Deehe heeo ceW $ee Oeej ceQ keB~


efvepe efee leehe Meebefle nsleg DeeMe ceQ OeB~~
leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~
Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~1~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe:pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb efveJe&heeceerefle mJeene~
ns veeLe! Deehe eCe& ceW ebove efJeuesheles~
mebhetCe& leehe ve nes efvepe leJe ueeskeles~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(21)

leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~


Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~2~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe:mebmeejleeheefJeveeMeveee eboveb efveJe&heeceerefle mJeene~
ns veeLe! Deehe Dee Meeefue hege e{eTB ~
De#ee DeKeC[ meewKe nsleg DeeMe ueieeTB~~
leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~
Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~3~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe: De#eeheoeehlees De#elebb efveJe&heeceerefle mJeene~
ns veeLe! Deehe eCe& heg<heceeue e{eTB~
mebhetCe& meewKe heee osn keebefle ye{eTB~~
leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~
Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~4~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe: keeceyeeCeefJeOJebmeveee heg<heb efveJe&heeceerefle mJeene~
ns veeLe! Deehe meeceves vewJese e{eTB~
Gojeefive kees eMeefcele keB efvepe Meefe ye{eTB~~
leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~
Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~5~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe: #egOeejesieefJeveeMeveee vewJeseb efveJe&heeceerefle mJeene~
ns veeLe! oerhe uese Deehe Deejleer keB~
De%eeve efleefcej veeMe %eeveYeejleer YeB~~
leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~
Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~6~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe: ceesnevOekeejefJeveeMeveee oerheb efveJe&heeceerefle mJeene~

(22)

yeerme leerLekej efJeOeeve

ns veeLe! Deehe Yeefe mes mecekelJe kees heeTB~


Jej OetheIe ceW Oethe Kese kece& peueeTB~~
leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~
Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~7~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe: Dekece&onveee Oetheb efveJe&heeceerefle mJeene~
ns veeLe! es heue e{ee Dee&vee keB~
eeefj$e ueefyOe heee og:Ke jbe vee YeB~~
leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~
Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~8~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe: cees#eheueeehlees heueb efveJe&heeceerefle mJeene~
ns veeLe!DeIe& uese jpele heg<he efceueeTB~
efvepeelce leJe eeefhle nsleg DeIe& e{eTB~~
leerLekejeW kes heeokeceue efee ceW OeB~
Deefve kes mebeesiepeve og:Ke kees nB~~9~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe: DeveIe&heoeehlees DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
meesj"e

veeLe heeo hebkespe, peue mes $ee Oeeje keB~


DeefleMee Meebleer nsle, MeebleerOeeje Meb kejs~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje~
njefmebieej iegueeye, heg<heeeefue Dehe&Ce keB~
efceues DeelcemegKeueeYe, efpeve heo hebkepe hetpeles~~11~~
efoJe heg<heeeefue:~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(23)

DeLe eleske DeIe&


(efleere Jeuee ceW 20 DeIe&)
-oes ne-

(24)

yeerme leerLekej efJeOeeve

Oeveheefle meceJemejCe je kejkes, %eevekeueeCeke hetpeW~


iebOekeger ceW mebpeeleke eYeg,hetpele YeJe mes tsb~~4~~
eR Den eer mebpeelekeleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

eer mebpeeleke leerLekej hebekeueeCeke DeIe&

mebeefle kesJeue%eeveer efpeveJej, efMeJejceCeer heeeWies~


ce=leg veeMe ce=legee neskej, efmeeuee peeeWies~~
Fb meYeer eYeg cees#ekeueeCeke,hetpeWies Yeeer mes~
ceQ Yeer hetpetB cees#ekeueeCeke ,veMeW kece& egeer mes~~5~~
eR Den eer mebpeelekeleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

vejW bo

hetCee&Ie& (oesne)

hetJe& Oeelekeer efJeosn hetjye, meerleeveefo Gej hes~


Deuekeehegefj ceW osJemesve efheleg , ceeleg osJemesvee kes~~
ieYe& yemes eer mebpeeleke eYeg,megjheefle megjieCe hetpeW~
hegvepe&vce kes veeMe nsleg nce, ieYe&keueeCeke hetpeW~~1~~
eR Den eer mebpeelekeleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

eer mebpeeleke veeLe nQ, hebekeueeCeke veeLe~


ceQ DeveeLe Yeeer keB , cegPekees kejes meveeLe~~6~~
eR Den eer mebpeelekeleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

meceJemejCe ceW jepeles, leerLekej hejcesMe~


heg<heeeefue kej hetpeles, veMeW meJe&ceve keuesMe~~
Fefle ceC[uemeesheefj heg<heeeefueb ef#ehesled ~

eer Deeefo osefJeeeW hetefpele ceeB mes, pevce efueee leerLexej~


megjheefle efpeve yeeueke kees ueskej, yew"s SsjeJele hej~~
megjefieefj hengBes pevce ceneslmeJe,efkeee FbieCe efceuekej~
pevcekeueeCeke ceQ efvele hetpetB ,efceues pevece DeefJeveej~~2~~
eR Den eer mebpeelekeleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
jJeer efevnegle eYeg efJeje peye, Fb meYeer efceue Deees~
ceefCecee jlve heeuekeer ceW leye, eYegJej kees yew"ees~~
cevenejer Geeve hengBe kej ,eYeg ves efpeveoer#ee ueer~
oer#eekeueeCeke pepeles ner,efceues mJeelceiegCe Mewueer~~3~~
eR Den eer mebpeelekeleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
yengle keeue leke leheejCe kej, oer#ee Jeve ceW hengBes~
MegkeueOeeve ceW ueerve eYet leye, kesJeue jefJe yeve ecekes~~

eerr mJeebeYe leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


eewyeesue bo

efJepee ces hetjye efJeosn ceW, meerlee veefo oef#eCe le ceW~


efJepeee veiejer efce$eYetefle efheleg , megcebieuee ceeB DeeBieve ceW~~
jlve yejmeles Oeveheefle eje, FbeW ves leye Deekej kes~
ieYe&ceneslmeJe efkeee cegefole nes, nce Yeer hetpeW efe Oejkes~~1~~
eR Den eer mJeebeYeleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetpe mJeebeYe leerLekej ves, he=LJeer hej peye pevce efueee~
FbeCeer ceeB kes emetefleie=n ,peekej efMeMeg kee oMe& efkeee~~
meewOeceX eYet kees ueskej, he osKe veefnb le=hle ngDee~
ves$e npeej yeveekej efvejKes, pevceeslmeJe kej cegefole ngDee~~2~~
eR Den eer mJeebeYeleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(25)

ev efevnegle eYeg efJeje nes,Deveges#ee efebleW ceve ceW~


jlveKeefele heeuekeer mepeekej, Fb meYeer Deees #eCe ceW~~
es ceveesnj Jeve ceW hengBes, eYeg ves oer#ee mJeeb efueee~
cevehee&e%eeveer Oeeveer kees, pepele efceues Jewjeie efeee~~3~~
eR Den eer mJeebeYeleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

(26)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eer $e+<eYeeveve leerLekej hebekeueeCeke DeIe&

ceeB Jeerjmesvee ieYe& ceW, Deees eYet ef$eYegJeveheleer~


Fbeefo efceue GlmeJe efkeee, hetpele efceues Deveghece ieleer~~1~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
ce=ieheleer efevn mecesle leerLekej,eYet MegYe eesie ceW~
pevceW Gmeer #eCe meJe& yeepes, yepe G"s megjueeske ceW~~
eflengB ueeske ceW Yeer n<e& eee, leerLe&kej ceefncee cene~
megjMewue hej pevceeefYe<eJe kees, osKeles $e+ef<eieCe eneB~~2~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
efkebefeled efveefcele kees eehle kej, Jewjeie Ghepee veeLe kees~
osJeef<e&ieCe Deees JeneB, mebmleJe efkeee Deefle cegefole nes~~
heeuekeer ceefCecee ceW efye"e, Geeve megboj ues iees~
mJeecesJe oer#ee ueer eYees, $ewueeskee ceW Jebefole ngS~~3~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
leerLexMe $e+<eYeeveve eYet , kewJeue ue#ceerheefle nges~
OeveosJe ke=le eoMe meYee kes , veeLe keceueeheefle nges~~
Deveghece meceJeme=efle ceOe ceW, leerLexMe eYeg jepeW JeneB~
eoMe ieCeeW kes YeJe efpeveOJeefve, megveW Deefle ecegefole JeneB~~4~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
YeieJeeve peye efMeJe peeeWies, leye peeeWies efhejYeer eneB~
Gve YeeieCe eYeg hetpekej, efvepe mebheoe heeles Dene~~
eYeg Yeefe YeJeoefOeleejCeer,YeJeog:Ke mebkeneefjCeer~
mebhetCe& meewKeeoeefeveer, ceQ pepetB DeevebokeeefjCeer~~5~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

ieerlee bo

hetCee&Ie&-oesne

ceewve meefnle eYeg leheejCe kej, Oeeveueerve efles Gece~


MegkeueOeeve mes Ieele Ieeefleee, kesJeue%eeve ngDee Deveghece~~
megjheefle SsjeJele iepe hej e{, DeieefCele efJeYeJe meefnle Deees~
iepeobleeW mejJej keceueeW hej, DehmeefjeeB efpeveiegCe ieeeW~~4~~
eR Den eer mJeebeYeleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
mebeefle efpeveJej meceJemejCe ceW, YeJeeW kees mebyeesOe jns~
meJe& kece& nve efMeJe heeeWies, Gve Jebole efMeJemeewKe uenW~~
Fb DemebKeeW osJe osefJeeeW , meefnle efvele Jebove kejles~
ieCeOej Jebefole cees#ekeueeCeke,hetpele efvepe mebheefle Yejles~~5~~
eR Den eer mJeebeYeleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

veeLe mJeebeYe efJee ceW, Mele FbeW mes Jebe~


vecetB vecetB ceQ Yeefe mes, efces meJe&ogKe b~~6~~
eR Den eer mJeebeYeleerLekejhebekeueeCekesYe:hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

Jej Oeelekeer heefece efJeosns, veoer meerleesoe les~


veiejer megmeercee efhelee ve=hekeerleea epeeheeueke kensb~~

eer $e+<eYeeveve leerLe&kej, hebekeueeCeke F&Me~


hejce efme heo nsleg ceQ, vecetB veceekej MeerMe~~6~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(27)

eer DevebleJeere& leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


jesuee bo

hetJe& Oeelekeer KeC[, Dehej efJeosn veoer le~


hegjer DeeesOee Jebe, efhelee cesIejLe megjvegle~~
ceele cebieuee mJehve, DeJeueeskeW nef<e&le ceve~
jlveJe=ef Oevejepe, kejles Les ecegefole ceve~~1~~
eR Den eer DevebleJeere&leerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
pevce efueee YeieJeeve, Fb ceneslmeJe keeree~
nefmle efevn Deceueeve, ef$eYegJeve Deevebo ueeree~~
hetpetB Yeefe mecesle, DevebleJeere& YeieJeblee~
hejceece=le megKe nsleg , vecetB vecetB efMeJekeeblee~~2~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg efJejefe ceve ueee, eoMe YeeJeve Yeeeer~
ueewkeeefvleke megj Deee, ejCe pepeW efMej veeF& ~~
Fb megjemegj Deee, lehekeueeCe ceveeee ~
hetpetB ceve n<ee&e, efceues efpevesej eee~~3~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
Ieesj lehemee Oeej, Ieeefle kece& kees veeMee~
kesJeue jefJe eieee, mekeue peiele hejkeeMee~~
meceJemejCe kes F&Me, efoJeOJeveer kes mJeeceer ~
vecetB vecetB vele MeerMe,legce nes Devleee&ceer~~4~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene
~
mekeue kece& kees veeMe, eehle kejWies efMeJe kees~
mekeue keeue efJeeece, heeJeWies efvepemegKe kees~~
leerLekej YeieJeeve, efmeefjcee kes mJeeceer~
pepele efceues YeJe Deble, yevetB mJeelce efJeeeceer~~5~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

(28)

yeerme leerLekej efJeOeeve


hetCee&Ie& (oesne)

leerLekej heo kebpe kees, hebece ieefle kes nsleg ~


vecetB vecetB vele MeerMe ceQ, efceues YeJeesoefOe mesleg ~~6~~
eR Den eer $e+<eYeeveveleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
hetCee&Ie& (oesne)

mebpeeleke De mJeebeYe, $e+<eYeeveve efpevejepe~


efpeveJej DevebleJeere& kees, pepele mejW meye keepe~~7~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekeeefoelegmleerLekejsYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
peehe ceb$e- eR Den eermeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYees vece:~
(108 yeej ee 9 yeej )

peeceeuee
oesne

JewYeJe Delegue Devebleegle, meceJemejCe DeefYejece~


jlve$ee efveefOe nsleg ceQ, Mele Mele keB eCeece~~1~~
Mesj bo

ns veeLe! Deehe leerve ueeske ceW ceneve nes~


ns veeLe! Deehe meJe& meewKe kes efveOeeve nes ~~
ceQ yeej yeej Deehe ejCe Jebovee keB~
mecekelJe jlve nsleg veeLe Dee&vee keB~~2~~
ns veeLe! Deehe Yeefe mes mebhetCe& ogKe jW~
ns veeLe! Deehe Yeefe jesie Meeske kees njs~~
ns veeLe! Deehe Yeefe mes meye Deeheoe ueW~
ns veeLe! Deehe Yee kees meye mebheoe efceueW~~3~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(29)

legce Yee kees keYeer Yeer F kee efJeeesie vee~


legce Yee kees keYeer Deefve kee mebeesie vee~~
legce Yee kes mebhetCe& Decebieue efJeveMeles~
legce Yee kees mehee&efo pebleg [me veneR mekeW~~4~~
iepe efmebn JeeIe etj pebleg Meebleefele yeveW~
legce Yeefe kes eYeeJe Me$eg efce$emece yeveW~~
legce Yeefe kes eYeeJe F&efle YeerefleeeB ueW~
legce Yeefe mes Jeblej efheMeee Yetle Yeer ueW~~5~~
ns veeLe! Deehe heee ceQ efveneue nes ieee~
mecekelJe jlve mes ner ceeueeceeue nes ieee~~
ceQ Deehe meMe efme ntB efevcetefle& Deelecee~
yeme Deehe Yeefe mes ner yevee Deblejelcee~~6~~
hejceelcee yeve peeTB veeLe! Meefe oerefpees~
eeefj$e ueefyOe hetCe& keB egefe oerefpees~~
Deheves ner ejCe ceW eYees mLeeve oerefpees~
mep%eeveceleer mebheoe kee oeve oerefpees~~7~~
oesne veeLe!Deehekeer Yeefe mes, Yee yeveW YeieJeeve~
hegve: DevebleeW keeue leke, jnW hetCe& OeveJeeve~~8~~
eR Den hetJe&OeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLemebpeelekemJeebeYe$e+<eYeeveveDevebleJeere&veeceefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: peeceeuee hetCee&Ie ef veJe& hereece
efle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
ieerlee bo

pees efJenjceeCe efpeveW yeermeeW kee meoe Dee&ve kejW~


Jes YeJe efvepe kes ner iegCeeW kee efvele mebJe&ve kejW~~
Fme ueeske kes megKe Yeesiekej efhej meJe& keueeCeke OejW~
mJeecesJe kesJeue %eeveceefle nes cegefe ue#ceer JeMe kejW ~~1~~
~~FleeMeerJee&o:~~

yeerme leerLekej efJeOeeve

hetpee veb. 4

heefeceOeelekeerKeC[erhemLe leerLekej hetpee


mLeehevee (ieerlee bo)

heefece megOeeleefke KeC[ ceW, Jej hetJe& Dehej efJeosn nQ~


GveceW meoe efJenjW efpevesej, eej Deveghece osn nQ~~
es metefjeYe Je efJeMeeuekeerleea, JeeOej ebevevee~
Deeeve kej hetpetB GvnW, nesJes efvepeelce eYeeJevee~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeefJeMeeuekeerefle&JeeOejebeveveveeceelegmleerLekejmecetn!De$e DeJelej DeJelej mebJeew<ed
Deeeveveb~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeefJeMeeuekeerefle&JeeOejebeveveveeceelegmleerLekejmecetn!De$e efle efle ": ":
mLeeheveb~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeefJeMeeuekeerefle&JeeOejebeveveveeceelegmleerLekejmecetn!De$e cece meefVeefnlees YeJe YeJe
Je<ed meefVeOeerkejCeb mLeeheveb~
DeLe Deke ( eecej bo )

heefJe$e veerj mJeCe& Ye=bie ceW Yejee ueeFee~


efpeveW heeo hee ceW ef$eOeej kees kejeFee~~
Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~
efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~1~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb efveJe&heeceerefle
mJeene~
heefJe$e iebOe uese veeLe heeo hee eefe&ee~
mecemle leehe veeMe nsleg Deehe eCe& hetefpeee~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(31)

(32)

yeerme leerLekej efJeOeeve

Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~


efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~2~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe:mebmeejleeheefJeveeMeveee ebovebb efveJe&heeceerefle mJeene
~

Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~


efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~6~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: ceesnevOekeejefJeveeMeveee oerhebb efveJe&heeceerefle mJee
ne~

DeKeb[ esle Meeefue hege Deehekees e{eekes~


DeKeb[ mebheoe efceues eYees legcnW ceveeekes~~
Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~
efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~3~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: De#eeheoeehlees De#eleb efveJe&heeceerefle mJeene~

megiebOe Oethe Deefive hee$e ceW megKesekes Deyes~


mecemle heehe hege kees peueee oes eYees Deyes~~
Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~
efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~7~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: Dekece&onveee Oetheb efveJe&heeceerefle mJeene~

iegueeye esle ueeue heerle JeCe& JeCe& kes efuees~


efpeveW Deehe eCe& ceW e{ee ceeso hee efuees~~
Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~
efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~4~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: keeceyeeCeefJeOJebmeveee heg<hebb efveJe&heeceerefle mJeene~

Fueeeeer yeoece e#e Deehekees e{eJeles~


efMeJeebievee JejW mJeeb mecemle meewKe heeJeles~~
Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~
efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~8~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: cees#eheueeehlees heuebb efveJe&heeceerefle mJeene~

megneue Keerj ceesokeeefo Leeue ceW YejeFee~


eYees! legcnW e{ee YetKe JeeefOe kees veMeeFee~~
Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~
efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~5~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: #egOeejesieefJeveeMeveee vewJesebb efveJe&heeceerefle mJeene~

peueeefo DeIe& ceW megJeCe& heg<he kees efceueeentB~


efvepeelce leerve jlve nsleg Deehekees e{eentB ~~
Deveble %eeve oMe& meewKe Jeere& nsleg Dee&vee~
efpeveW! DeeMe hetefjes keB Deveble Jebovee~~9~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: DeveIe&heoeehlees DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

kehetj peesefle pJeeuekes efpeveW Deejleer keB~


mecemle efee ceesn veeMe %eeve Yeejleer YeB~~

meesj"e

veeLe heeo hebkespe, peue mes $ee Oeeje keB ~


DeefleMee Meebleer nsle, MeebleerOeeje efJee ceW ~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(33)

njefmebieej emetve, heg<heeeefue Dehe&Ce keB ~


efceues DeelcemegKe ueeYe, efpeve heo hebkepe hetpeles ~~11~~
efoJe heg<heeeefue: ~

DeLe eleske DeIe&


(le=leere Jeuee ceW 20 DeIe&)
meesj"e

efJenjceeCe efpevejepe, meceJemejCe ceW jepeles~


heg<heeeefue kej Deepe, pepetB efpevesej kees eneB~~
Fefle ceC[uemeesheefj heg<heeeefueb ef#ehesled ~

eer metefjeYe leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


DeIe& (ieerlee bo )

heefece megOeeleefke erhe ceW Jej Deeue ces eefme nw~


hetjye efJeosn megceOe meerlee veoer Gej ceW kens ~~
efJepeeehegjer efheleg veeiejepe emet megYee megj veceW~
eer metefjeYe ieYee&Jeleej meghetpeles veefnb YeJe YeceW~~1~~
eR Den eermetefjeYeleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
iegCe hegbpe YeieJeve hegCeheue, eYeg pevceles yeepes yepes~
osJeeW kes Deemeve kebhe G"s ,Mele FbieCe nef<e&le Deyes~~
megj Mewue hej leerLexMe eYeg kee, pevce DeefYe<eJe Lee ngDee~
efpeve pevce keueeCeke pepele, cesje pevece heeJeve ngDee~~2~~
eR Den eermetefjeYeleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg jepe Meemeve efkeee, efhej ceve ceW efJejeer e ieF&~
megjieCe mJeeb ner Dee iees, Jej heeuekeer leye Dee ieF&~~
megjheefle ceveesnj yeeie ceW, ueskej iees eYeg eewke hes~
efmeb vece: ken ueese kej, oer#ee ener hetpetB Deyes~~3~~
eR Den eermetefjeYeleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

(34)

yeerme leerLekej efJeOeeve

yeng efJeOe lehemee kej efpevesej, MegkeueOeeveer nes iees~


oer#ee le leue ceW ef$eueeskeer, mete& kesJeue hee iees~~
megboj meceJeme=efle ceW DeOej, efles DemebKeeW YeJe kees~
mebyeesOe Jee heeret<e mes, leeje pepetB efpevemete& kees~~4~~
eR Den eermetefjeYeleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
yeng keeue Yet hej eerefJenej, mecemle peve megKe nsleg nQ~
iegCeLeeve eewon kes Gheefj, cegeerveiej DeefYeesle nw~~
DeefleMee DeleeRefe meewKe, hejceevebo Dece=le heeeWies~
eer metefjeYe kee cees#ekeueeCeke, pepetB iegCe ieeekes~~5~~
eR Den eermetefjeYeleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

eer metefjeYe veeLe kees, vecetB vecetB Mele yeej~


mekeue efJeIveIeve veeMekej, heeTB efvepeiegCemeej~~6~~
eR Den eermetefjeYeleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

eer efJeMeeuekeerefle& leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


eewheeF&

hetJe& efJeosn #es$e Deceueeve, hegC[jerefkeCeer veiejer peeve~


efhelee efJepee jepee iegCeJeeve, ceelee efJepeee megj vej ceeve~~1~~
eR Den eerefJeMeeuekeerefle&leerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
pevceW leerLekej YeieJeeve, veece efJeMeeuekeerefle& iegCeKeeve~
megj pevceeslmeJe efkeee Deheej, pepele eYet kees n<e& Deheej~~2~~
eR Den eerefJeMeeuekeerefle&leerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
MeMeer efevn eYeg jepe kejble, hegve: efJeje Yees YeieJeble~
Fb kejW GlmeJe ieg ceeve, pepetB eYet kee lehe keueeCe~~3~
eR Den eerefJeMeeuekeerefle&leerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(35)

oer#ee le veeres Oej Oeeve, eYeg ves heeee kesJeue%eeve~


heebe menme Oeveg DeOej efpevesMe, pepetB %eevekeueeCe ncesMe~~4~~
eR Den eerefJeMeeuekeerefle&leerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceeremJeene~
fle
kece& veeMe kejkes efMeJekeeble, eYet yeveWies De#ee veevle~
mebeefle ceQ hetpetB peie efme , vecetB cees#ekeueeCe eefme ~~5~~
eR Den eerefJeMeeuekeerefle&leerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

efvele efvejbpeve hejce ieg, hejce nbme efethe~


hebekeueeCekeheefle eYees, pepele uentB efvepehe~~6~~
eR Den eerefJeMeeuekeerefle&leerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefleJeene~
m
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

eer JeeOej leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


ieerlee bo

heefece efJeosns Deeue ces, veoer meerleesoe les ~


veiejer megmeercee heejLe, jeveer mejmJeefle ceeleg kes ~~
peye ieYe& efles FbieCe, megjJe=bo ceeB efheleg kees pepeW ~
nce ieYe&keueeCeke pepele, mebhetCe& og:KeeW mes yeeW ~~1~~
eR Den eer JeeOejleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
veJeceeme veblej DeJelejW, megjie=n mJeeb yeepes yepesb ~
pevceW efpevesej Gmeer #eCe, megjheefle cegkeg Yeer Les Pegkes~~
ceeB kes emetleer mee pee, Meefe ves efMeMet kees ues efueee ~
megjMewue hej DeefYe<eJe ngDee, hetpele peiele YeJe kece efkeee~~2~~
eR Den eer JeeOejleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

(36)

yeerme leerLekej efJeOeeve

meeceepe #eCeYebiegj efoKee, Jewjeie ceve ceW Dee ieee ~


megj heeuekeer hes eYeg e{s, ueewkeebefle megj mlegefle efkeee ~~
FbeefCe efveefce&le eewke hej, efles mJeeb oer#ee efueee ~
eYeg lehekeueeCeke hetpeles, efceue peee efpeve oer#eeefeee ~~3~~
eR Den eer JeeOejleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg MebKe efevn eefme Les, ueJeueerve Deelece Oeeve ceW~
meye Ieeefleee kees Ieele kej, eYeg kesJeueer Yeemkej yeves ~~
OeveosJe efveefce&le meceJeme=efle ceW, iebOekegef ceW MeesYeles ~
eoMe meYee ceW YeJe veceles, nce eYet kees hetpeles ~~4~~
eR Den eer JeeOejleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg Oece& Dece=le cesIe mes, YeefJe le=hle kej efMeJe peeeWies~
heefjhetCe& hejceevebo Dece=le, megKe Deleerefve heeeWies~~
meewOece& Fb megjeefoieCe, efv eJee&Ce hetpeve kejWies~
nce Deepe ner efveJee&Ce,keueeCeke pepele megKe YejWies ~~5~~
eR Den eer JeeOejleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

leerLekej eer JeeOej, Jee meceeve ceneve~


kece& Me$eg kes veeMeves, hetpetB Yeefe eOeeve~~6~~
eR Den eer JeeOejleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

eer eveveve leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


meKeer bo

eer #es$e efJeosn Dehej ceW, meerleesoe veefo Gej ceW~


hegefj hegC[jerefkeCeer ve=he kes, Iej ceW megjlve yejmes Les~~1~~
eR Den eer ebeveveleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(37)

megj cegkeg efnues efpeve pevceW~ eYeg Je=<eYe efevn Oej peie ceW~~
De" Ske npeej keueMe mes~ efpeve vnJeve efkeee megj njmeW~~2~~
eR Den eer ebeveveleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
ebeveve veece eefmeer~ mebmeej meewKe mes efJejleer~~
lehe efueee mJeeb pee Jeve ceW~ hetpele efceue peeJes lehe ceW~~3~~
eR Den eer ebeveveleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
veeveeefJeOe lehe lehe kejkes~ eYeg MegkeueOeeve ceW efles~~
kesJeue jefJe Giee eYet kes~ ceQ pepetB ef$epeie Yeer ecekes~~4~~
eR Den eer ebeveveleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg ce=legeeer yeveWies~ cegeer kee jepe kejWies~~
nce Yeefe YeeJe mes hetpeW~ YeJe YeJe kes ogKe mes tW~~5~~
eR Den eer ebeveveleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

ebeveve efpevejepe nQ, ef$eYegJeveheefle YeieJeeve~


vecetB vecetB yeng Yeefe mes, heeTB mJeelce efveOeeve~~6~~
eR Den eer ebeveveleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
hetCee&Ie&-oesne

leerLekej peie kes efhelee, efJenjceeCe megjJebe~


hetpetB DeIe& e{ee kes, nB mekeue peie bo~~1~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeDeeefoefJenjceeCeelegmleerLekejsYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
peehe ceb$e- eR Den eermeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYees vece:~
(108 yeej ee 9 yeej )

(38)

yeerme leerLekej efJeOeeve

peeceeuee
jesuee bo

peees peees efpevejepe, legce ceefncee cegefve ieeJeW~


peees peees efpevejepe, ieCeOej Yeer efMej veeJeW~~
peees peees efpevejepe, iegCe Deveble kes mJeeceer~
peees peees efpevejepe, ef$eYegJeve Debleee&ceer~~1~~
%eeveeJejCe efJeveeMe, %eeve Deveble ekeeMee~
oMe&veeJejCe veeMe, kesJeueoMe& ekeeMee~~
meJe& ceesn kees etj, meewKe Deveble efJekeemee~
Deblejee kej otj, Jeere& Deveble efJekeemee~~2~~
ns eYeg! Deehe Deveble, eej elege Oeejer~
Mele FbeW mes Jebe, ef$eYegJeve peve cevenejer~~
veeLe! Deehekeer peehe, kece&keuebke efJeveeMes~
pehetB pehetB efove jele, Deveghece meewKe ekeeMes~~3~~
Denes! peiele kes mete&, cegefveceve keceue efJekeemeerr~
Denes! peiele kes eb, YeefJepeve kegcego efJekeemeer~~
Denes! YeefJekepeveyebOeg! legce mece veefnb efnlekeejer~
ef$eYegJevepeve DeefYevebe, vecetB vecetB megKekeejer~~4~~
leerv e ueeske ceW Deehe, Ske megcebieuekelee&~
njes mekeue ogKe leehe, meye megKe cebieuekelee&~~
leerve ueeske ceW Deehe, meJeexece cegefve ceeveW~
njes njes YeJe leehe, ueeskeesece peie peeves~~5~~
leerve ueeske ceW Deehe, meyekes efuees MejCe nes~
vecetB vecetB vele ceeLe, cesjs Deehe MejCe nes~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(39)

meJe& GheJe otj, kejkes meye megKe oerpes~


%eeveceleer megKehetj, efceues ke=hee Deye keerpes~~6~~
Ieee

pee pee efpevejepee, peie efmejleepee, efvepeefnlekeepee legceefnb pepetB~~


eYeg efvepe heo oerpes, {erue ve keerpes, Dejpe megveerpes efvele YepetB~~7~~
eR Den heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeermetefjeYeefJeMeeuekeerefle&JeeOejebeveveveeceelegmleerLekejsYe: peeceeuee hetCee&Ie efveJe&heeceerefle
mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
ieerlee bo

pees efJenjceeCe efpeveW yeermeeW kee meoe Dee&ve kejW~


Jes YeJe efvepe kes ner iegCeeW kee efvele mebJe&ve kejW~~
Fme ueeske kes megKe Yeesiekej, efhej meJe& keueeCeke OejW~
mJeecesJe kesJeue %eeveceefle nes cegefe ue#ceer JeMe kejW ~~1~~
~~ FleeMeerJee&o: ~~

i:i: i:i

yeerme leerLekej efJeOeeve

hetpee veb.5

hetJe& heg<kejeOe& erhe leerLekej hetpee


-DeLe mLeehevee (ieerlee bo )-

Jej hetJe& heg<kej DeOe& ceW, pees hetJe& Dehej efJeosn nQ~
GveceW meoe leerLexMe efJenjW, YeJepeve megKeose nQ~~
eer ebyeent Yegpebiece, F&ej Je vesefceeYe efpevee~
hetpetB FvnW Deeeve kej, heeTB Delegue megKe Deehevee~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengYegpebieceF&ej-vesefceeYeveeceelegmleerLekejmecetn!De$e DeJelej DeJelej mebJeew<ed Deeeveveb~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengYegpebieceF&ejvesefceeYeveeceelegmleerLekejmecetn!De$e efle efle ": ": mLeeheveb~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengYegpebieceF&ejvesefceeYeveeceelegmleerLekejmecetn!De$e cece meefVeefnlees YeJe YeJe Je<ed
meeffVeOeerkejCeb mLeeheveb ~
-DeLe Deke (vejW bo )-

hee mejesJej kee peue ueskej, kebeve Peejer Yeefjes~


leerLekej heo Oeeje oskej, pevce cejCe kees nefjes~~
efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~1~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb efveJe&heeceerefle mJeene ~
ceueeeefieefj ebove keeMceerjer, kesMej mebie efIemeeees~
efpeveJej ejCe mejesn ee&le, DeefleMee hegCe keceeees~~
efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~2~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: mebmeejleeheefJeveeMeveee ebovebb efveJe&heeceerefle mJeene ~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(41)

ceesleer mece lebogue GppJeue ues, Oeeskej Leeue YejeTB~


leerLekej heo hege e{ekej, De#ee megKe kees heeTB~
efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~3~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: De#eeheoeehlees De#elebb efveJe&heeceerefle mJeene ~
ebhee njefmebieej ecesu eer, ceeuee ietbLe yeveeF&~
leerLekej heo keceue e{ekej, keeceJeLee efJeveMeeF&~~
efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~4~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: keeceyeeCeefJeveeMeveee heg<hebb efveJe&heeceerefle mJeene ~
hesveer iegefPeee hetjCeheesueer, yejheer Deewj meceesmes~
eYeg kes mevcegKe Dehe&Ce kejles, #egOee [eefkeveer veeMeW~~
efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~5~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: #egOeejesieefJeveeMeveee vewJesebb efveJe&heeceerefle mJeene ~
jlveoerhe keer peesleer peieceie,kejleer efleefcej efJeveeMes~
eYeg legce Deejefle kejles kejles, %eeve peesefle hejkeeMes~~
efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~6~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: ceesnebOekeejefJeveeMeveee oerhebb efveJe&heeceerefle mJeene ~
Oethe oMeebieer Oethe IeeW ceW,KesJele G"s megiebOeer~
heehe hege peueles Fke #eCe ceW, hewues megeMe megiebOeer~~

(42)

yeerme leerLekej efJeOeeve

efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~


ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~7~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: Dekece&onveee Oetheb efveJe&heeceerefle mJeene ~
mesJe Deveej Deece meerleeheue, leepes mejme heueeW mes~
hetpetB ejCe keceue efpeveJej kes, efceues cees#eheue megKe mes~~
efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~8~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: cees#eheueeehlees heuebb efveJe&heeceerefle mJeene ~
peue heue DeIe& mepeekej GmeceW, eeboer heg<he efceueeTB~
Jeee ieerle mebieerle ve=le kej, eYeg kees DeIe& e{eTB~~
efJenjceeCe eejeW leerLekej, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
ceQ hetpetB efvele meJe efnlebkej, Deelece iegCe YeC[ejer~~9~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$eefmLeleeerebyeengDeeefoelegmleerLekejsYe: DeveIe&heoeehlees DeIeb efveJe&heeceerefle mJeene ~
meesj"e

veeLe! heeo hebkespe, peue mes $eeOeeje keB~


DeefleMee Meebleer nsle, MeebleerOeeje efJee ceW~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje~
njefmebieej iegueeye, heg<heeeefue Dehe&Ce keB~
efceues DeelcemegKe ueeYe, efpeveheohebkepe hetpeles~~11~~
efoJe heg<heebpeefue:~
DeLe eleske DeIe& (oesne)

hetjye heg<kej erhe ceW, efJenjceeCe leerLexMe~


heg<heeeefue kej hetpeles, efceues efeoevebo JesMe~~1~~
Fefle ceC[uemeesheefj heg<heeeefueb ef#ehesled ~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(43)

(44)

yeerme leerLekej efJeOeeve

(elegLe& Jeuee ceW 20 DeIe&)

hetCee&Ie&-oesne

eer ebyeeng leerLekej hebekeueeCeke DeIe&

ebyeeng leerLexMe kes, hebekeueeCeke Jebe~


hetpetB DeIe& e{eekes, heeTB megKe DeefYevebe~~6~~
eR Den eer ebyeengleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

jesuee bo

n ceefnves ner hetJe&, Oeveo jleve yejmeees~


ieYe& yemes eYeg Deehe, meye peve ceve n<ee&es~~
Fb megjemegj mebIe, GlmeJe kejles Yeejer~
nce hetpeW Oej eerefle, efpeveJej heo megKekeejer~~1~~
eR Den eer ebyeengleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetjye heg<kej erhe, meerlee veefo Gej ceW~
osJevebefo efheleg ceele-meleer jsCegkee ie=n ceW~~
ebyeeng efpeve pevce, ef$eYegJeve cebieuekeejer~
Fb efkeee DeefYe<eske, ceQ hetpetB megKekeejer~~2~~
eR Den eer ebyeengleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hee efevn Oej veeLe, efJejlecevee meye peie mes~
ueewkeeefvleke megj Deee, yeng mleJeve Gejles~~
Fb meheefjkej Deee, lehekeueeCeke kejles~
nce hetpeW vele ceeLe, meye ogKe mebke njles~~3~~
eR Den eer ebyeengleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
kesJeue%eeve efJekeeme, eehle efkeee eYeg lehe mes~
meceJemejCe ceW veeLe, jepeW DeOej keceue hes~~
Fb kejW yeng Yeefe, yeejn meYee yeveer nQ~
meYeer YeJe peve Deee, megveles efoJeOJeveer nQ~~4~~
eR Den eer ebyeengleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
heeeWies efveJee&Ce, kece& DeIeeefle veMeekes~
Deeleefvleke megKe Meebefle, keeue Devebleevebles~~
efJenjceeCe nQ Deepe, efhej Yeer efMeJe heeeWies~
pepeW cees#ekeueeCe, nce Yeer efMeJe peeeWies~~5~~
eR Den eer ebyeengleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

eer Yegpebiece leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


eewheeF&

hetjye heg<kej hetJe& efJeosn, meerlee veefo o#eerCe efoMesn~


efJepeee veiejer efpeveceefle ceele, hetpetB ieYe&keueeCeke veeLe~~1~~
eR Den eer YegpebieceleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
efhelee ceneyeue nef<e&le Oeve, eer Yegpebiece eYeg kee pevce~
ceQ hetpetB ejCeeype efpeveW, pevce keueeCe pepeW Mele Fb~~2~~
eR Den eer YegpebieceleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eb efevn peveJelmeue veeLe, nges efJeje cene ye[Yeeie~
ueewkeeefvleke megj Yeefe efJeMeeue, oer#ee Oejer vecetB vele Yeeue~~3~~
eR Den eer YegpebieceleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
MegkeueOeeveOeejer YeieJeeve, Ieele Ieeefle ues kesJeue%eeve~
meceJemejCe ceW eYeg jepevle, Yeefe YeeJe Mele Fb pepeble~~4~~
eR Den eer YegpebieceleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
cegefejepe heeeWies veeLe, cegPe DeveeLe kees kejW meveeLe~
Yeefe Oeej ceve hetpetB Deepe, heeTB ef$eYegJeve kee meeceepe~~5~~
eR Den eer YegpebieceleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(45)

hetCee&Ie&-oesne

ueeskeesej heueeo eYees! keuheJe=#e efpeveosJe~


veeLe Yegpebiece eYeg legcnW,vecetB keB efvele mesJe~~6~~
eR Den eer YegpebieceleerLekejhebekeueeCekesYe:hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heeeefue:~

eer F&ej leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


meKeer bo

heg<kej ceW Dehej efJeosne, meerleesoe veefo le iesne~


megj Jebefole veieefj megmeercee, ieuemesveefhelee keer ceefncee~~1~~
eR Den eer F&ejleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
ceeB pJeeueeceeflemegle pevceW, megj pevceceneslmeJe keerves~
F&ejeYeg veece legcneje, nw mete& efevn megKekeeje~~2~~
eR Den eer F&ejleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
Jewjeie meceeee ceve ceW, oer#ee Oeejer eYeg Jeve ceW~
FbeW mes hetpee heeF&, nce hetpeW ceve n<ee& eer~ ~3~~
eR Den eer F&ejleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg Oeeve Oeje le leue ceW, kesJeuejefJe eiee efvepe ceW~
yeejn ieCe kees GheosMee, nce hetpeW Yeefe meceslee~~4~~
eR Den eer F&ejleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hejceevevo heo heeeWies, efMeJehegjer eYet peeeWies~
Mele Fb kejWies Deee&, hetpeve mes efvepe megKe efceuelee~~5~~
eR Den eer F&ejleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

F&ej veeLe efpeveW kes, hebekeueeCeke Oeve~


hetpetB DeIe& e{eekes, heeTB efvepe heo jce~~6~~
eR Den eer F&ejleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

(46)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eer vesefceeYe leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


MebYeg bo

hetjye heg<kej heefeceefJeosn, meerleesoe veefo kes Gej ceW~


nQ veieefj DeeesOee kes mJeeceer, Gvekeer jeveer osKeW meheves~~
Oeveheefle ves ceelee Deebieve ceW, jlveeW keer Je<ee& DeefleMee keer~
nce ieYe& keueeCeke kees hetpeW, veefnb ieYe&Jeeme nes hegve: keYeer~~1~~
eR Den eer vesefceeYeleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg pevceW Fbemeve kebhes, megjle mes mJeeb heg<he yejmes~
megjefieefj hej megjheefle ues kejkes, pevceeslmeJe kejkes Deefle nj<es~~
eYeg veece vesefceeYeIeesef<ele kej, ceelee kes Deebieve ceW ueees~
Gve Je=<eYe efevn kees ceQ hetpetB , cesjer ceve keefueeeB efKeue peeeW~~2~~
eR Den eer vesefceeYeleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg Jewjeieer yeve Jeve hengBes, kej kesMeueeWe efpeveoer#ee ueer~
FbeW ves DeefleMee hetpee keer, eYeg efpeveJej cegefveeee& heeueer~~
Fme Ie[er eYet kees nce hetpeW, efvepe oer#ee kee heue efceue peeJes~
meceefkele mebece megmeceeefOe efceues, YeJe YeJe kee YeceCe efJeveMe peeJes~~3~~
eR Den eer vesefceeYeleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
Glke= Oeeve kes yeue mes eYeg , Ieeleer keceeX kee Ieele efkeee~
kewJeueeer kees eehle efkeee , #eCe ceW ef$eYegJeve mee#eeled efkeee~~
FboeW ves mebKeeleerle osJe, osJeer men Deekej hetpee keer~
eYeg kesJeue%eeve keueeCe pepetB , mep%eevepeesefle eies efvepe keer~~4~~
eR Den eer vesefceeYeleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
mebhetCe& kece& kees nve kejkes, eYeg cegefehegjer kees peeJeWies~
Gve cees#e keueeCeke kee GlmeJe, megj vej cegefve meYeer ceveeJeWies~~
ceQ cees#e keueeCeke hetpee kej, DeefleMeeeer hegCe eehle kej uetB~
efhej mJeeb DeleeRefe heo heekej, efvepe iegCe Deveble efvepe ceW Yej uetB~~5~~
eR Den eer vesefceeYeleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(47)

hetCee&Ie&-oesne

Oecee&ce=lecee Jeeve keer, Je<ee& mes Yejhetj~


eYeg cegPe keefueceue Oeesekes, Yej oerpes megKehetj~~6~~
eR Den eer vesefceeYeleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
hetCee&Ie&-oesne

efvele efvejbpeve peeseflecee, hejce efhelee hejcesMe~


hetpetB DeIe& e{eekes, efpeveJej ejCe ncesMe~~7~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerebyeengYegpebieceF&ejvesefceeYeveeceelegmleerLekejsYe:hetCee&Ieb efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heeeefue: ~
peehe ceb$e- eR Den eermeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYees vece:~

peeceeuee
vejsv bo

pee pee leerLekej #escebkej, ieCeOej cegefveieCe JeboW~


pee pee meceJemejCe hejcesej, Jebole ceve Deevebos~~
pee pee ebyeeng leerLekej, pee leerLexMe Yegpebiece~
pee pee F&ej leerLekej eYeg , pee vesefceeYe Deveghece~~1~~
eYeg legce meceJemejCe DeefleMeeeer, Oeveheefle jevee kejles~
yeerme npeej meeref{eeW Thej, efMeuee veerueceefCe Oejles~~
Oetefuemeeue hejkeese megboj, heb eJeCe& jlveeW kes~
ceevemlebYe eej efoMe megboj, DeefleMee TBes ecekeW~~2~~
Fvekes eejeW efoMeer yeeJe[er, peue Deefle mJe Yeje nw~
Deeme-heeme kes kegC[ veerj ceW, heie Oeesleer pevelee nw~~

(48)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eLece ewle eemeeo Yetefce ceW, efpeveie=n DeefleMee TBes~


KeeF& uelee Yetefce GheJeve ceW, heg<he efKeues Deefle veerkes~~3~~
Jeve Yetceer kes eejeW efoMe ceW, ewle Je=#e ceW eeflecee~
keuhe Yetefce efmeeLe& Je=#e kees, vecetB vecetB Deefle ceefncee~~
OJepee Yetefce keer Ge OJepeeeW, uenj uenj uenjeeW~
YeJeve Yetefce kes efpeveefyebyeeW kees, nce efvele MeerMe PegkeeeW~~4~~
eerceC[he ceW yeejn kees"s, cegefveieCe megj vej yew"s~
heMegieCe Yeer GheosMe eJeCe kej, Meebleefee JeneB yew"s~~
ieCeOej ieg kes heeJeve ejCeeW, Pegke Pegke MeerMe veceeTB~
meJe& efjef kes mJeeceer ieg kees, Jebole efJeIve veMeeTB~~5~~
iebOekeger kes ceOe efmebnemeve, efpeveJej DeOej efJejepeW~
eeeflenee& keer MeesYee Deveghece, keesef mete& MeefMe ueepeW~~
meew FbeW mes hetefpele efpeveJej, ef$eYegJeve kes ieg ceeveW~
vecetB vecetB ceQ neLe pees[ kej, cesjs YeJe ogKe neves~~6~~
-oes ne-

efevcee efebleeceefCe eYees, efebeflele heue oeleej~


%eeveceleer megKe mebheoe, oerpes efvepe iegCe meej~~7~~
eR Den hetJe&heg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerebyeengYegpebieceF&ejvesefceeYeveeceelegmleerLekejsYe:peeceeuee hetCee&Ieb efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
pees efJenjceeCe efpeveW yeermeeW kee meoe Dee&ve kejW~
Jes YeJe efvepe kes ner iegCeeW kee efvele mebJe&ve kejW~~
Fme ueeske kes megKe Yeesiekej efhej meJe& keueeCeke OejW~
mJeecesJe kesJeue %eeveceefle nes cegefe ue#ceer JeMe kejW~~1~~
~~ FleeMeerJee&o: ~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

hetpee veb.6

heefece heg<kejeOe&erhe mebyebefOe leerLekej hetpee


-DeLe mLeehevee ( ieerlee bo )-

Jej Dehej heg<kej erhe ceW, pees hetJe& Dehej efJeosn nQ~
GveceW efpevesej efJenjles, YeefJepeve OejW ceve vesn nQ~~
Gve eej leerLekej efpevesej, keer keB Fle Leehevee~
hetpetB Delegue Yeeer efuees, heeTB Deeue heo Deehevee~~1~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveceneYeosJeeMeesefpeleJeere&veeceelegmleerLekejmecetn!De$e DeJelej DeJelej
mebJeew<ed Deeeveveb~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveceneYeosJeeMeesefpeleJeere&veeceelegmleerLekejmecetn!De$e efle efle
": ": mLeeheveb~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveceneYeosJeeMeesefpeleJeere&veeceelegmleerLekejmecetn!De$e cece meefVeefnlees
YeJe YeJe Je<ed meeffVeOeerkejCeb mLeeheveb ~
DeLe Deke (eeue- veboerej hetpee )

cegefve ceve mece GppJeue veerj,kebeve Ye=bie YeB~


efce peeJes YeJe YeJe heerj, efpeve heo Oeej keB~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~
efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~1~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe: pevcepejece=legefJeveeMeveee peueb efveJe&heeceerefle mJeene ~
keeMceerjer iebOe megi ebO e, ebove mebie efkeee~
efpeve heeoebyegpe eele, Deelece meewKe efueee~~

(50)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~


efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~2~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe: mebmeejleeheefJeveeMeveee eboveb efveJe&heeceerefle mJeene ~
MeefMe efkejCeeW mece Deefleesle, lebogue hegbpe OeB~
efvepe De#ee heo kes nsleg , hetpele n<e& YeB~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~
efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~3~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe: De#eeheoeehleeehlees De#eleb efveJe&heeceerefle mJeene ~
yesuee ebh eke keer ceeue, ejCeeW Dehe&le ntB~
efceue peeJes efvepe iegCeceeue, legce heo Dee&le ntB~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~
efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~4~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe: keeceyeeCeefJeOJebmeveee heg<heb efveJe&heeceerefle mJeene ~
hes[e yejheer hekeJeeve, legce ef{ie YeW keB~
nes #egOee Jesoveer neve, Deelece meewKe YeB~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~
efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~5~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe: #egOeejesieefJeveeMeveee vewJeseb efveJe&heeceerefle mJeene ~
oerheke keer peesefle Geesle, yeee efleefcej veeMes~
legce Deejefl e mes eeesl e, %eeveceCeer Yeemes~ ~
eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~
efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~6~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe: ceesnebOekeejefJeveeMeveee oerheb efveJe&heeceerefle mJeene ~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(51)

Jej Oethe megiebefO ele Kes e, kece& peueeTB ceQ~


legce ejCe keceue kees mese, efvepe megKe heeTB ceQ~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~
efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~7~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe: Dekece&onveee Oetheb efveJe&heeceerefle mJeene ~
Debietj mesye yeeoece, legce ef{ie Dehe&le ntB~
efceue peeJes efvepe efJeeece, legce heo Dee&le ntB~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~
efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~8~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe: cees#eheueeehlees heueb efveJe&heeceerefle mJeene~
peue iebOeeefoke Jemeg DeIe&, Deehe e{eTB ceQ~
veJe efveefOe megKe nese DeveIe&, Deehe efjPeeTB ceQ~~
eer efJenjceeCe efpevejepe, hetpetB ceve ueekes~
efceue peeJes efvepe meeceepe, mecejme megKe heekes~~9~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveeefoelegmleerLekejsYe:DeveIe&heoeehlees DeIe efveJe&heeceerefle mJeene ~
meesj"e

veeLe heeo hebkespe, peue mes $eeOeeje keB~


DeefleMee Meebleer nsle, MeebleerOeeje efJee ceW~~10~~
Meeblees MeebefleOeeje ~
njefmebieej iegueeye, heg<heeeefue Dehe&Ce keB~
efceues Deelce megKeueeYe, efpeveheo hebkepe hetpeles~~11~~
efoJe heg<heeeefue:~

(52)

yeerme leerLekej efJeOeeve

DeLe eleske DeIe&


(hebece Jeuee ceW 20 DeIe&)
oesne

heefece heg<kej erhe ceW, efJenjceeCe leerLexMe~


heg<heeeefue kej hetpeles, efces meJe& ceve keuesMe~~
Fefle ceC[uemeesheefj heg<heeeefueb ef#ehesled ~

eer Jeerjmesve leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


MebYeg bo

heefece heg<kej hetjye efJeosn, meerlee veefo kes Gej peevees~


hegefj hegC[jerefkeCeer Yeevegceleer, ceelee Yetheeue efhelee ceevees~~
ieYee&Jeleej mes n ceefnves, henues jlveeW keer Je<ee& keer~
eer Jeerjmesve kee ieYe&keueeCeke, hetpele efceleer YeJe JeeOeer~~1~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
ces hej pevce ceneslmeJe kej, FbeW ves Deevebo ve=le efkeee~
efheleg ceelee Oeve ngS peie ceW, pevelee ceW n<e& Deheej ngDee~~
eYeg pevcekeueeCeke pepeles ner, efceue peeleer meye megKe mebheeer~
ceQ Yeer efpeveJej hetpee kejkes, hee peeTB efvepe megKe mebheeer~~2~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg kes ceve peye Jewjeie ngDee, ueewkeeefvleke megjieCe Deees Les~
eYeg keer mlegleer eMebmee kej, DeefleMeeeer hegCe keceees Les~~
eYeg ves mJeecesJe vece: efmeb , GeejCe kej ueer efpeveoer#ee~
ceQ Yeer eYeg lehekeueeCe pepetB , efpememes efceue peeJes lehe efMe#ee~~3~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg ves Geese lehemee kej, kewJeue mete& kees eie efkeee~
Oeveheefle ves meceJemejCe jekej, efvepe kes peerJeve kees Oeve efkeee~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(53)

mebKeeleerles osJeeW ves Yeer, eYeg keer efoJeOJeefve eJeCe efkees~


ceQ kesJeue%eeve keueeCe pepetB , peie peeJes %eevepeesefle oes~~4~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
SsjeJele efevn kene eYeg kee, eYeg meceJemejCe ceW jepe jns~
Deeies mebhetCe& kece& nve kej, efMeJe heeeWies en Meee kenW~~
eer Jeerjmesve YeieJeeve cesjer, jlve$ee efveefOe kees hetCe& kejW~
ceQ cees#e keueeCeke efvele hetpetB , cesje ece mebke letCe& njW~~5~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

Jeerjmesve leerLexMe kes, pepetB hebekeueeCe~


vecetB vecetB iegCe ieeekes, heeTB mJeelce efveOeeve~~6~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejhebekeueeCekesYe: hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

(54)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eYeg ves keeueeWe efkeee efJeefOeJeled , pewveseefj oer#ee enCe efkeee~


Geese lehemee kej kejkes, YeJeeW kee ceeie& eMemle efkeee~~
eYeg kee pees lehe keueeCe pepeW, efveefJe&Ive cees#eheLe heeles nQ~
nce Yeer eYeg lehekeueeCeke keer, hetpee kejkes nj<eeles nQ~~3~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
eYeg ceneYe leerLekej kees, peye kesJeue%eeve ekeeMe efceuee~
ef$eYegJeve ceW Yeer Deevebo ngDee, meye pevelee kee ceve keceue efKeuee~~
eYeg keceueemeve hej DeOej jnW, YeJeeW kees efvele mebyeesOe jnW~
ceQ hetpetB %eevekeueeCeke efvele, ekeefle nes %eevepeesefle oes~~4~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

eer ceneYe leerLekej hebekeueeCeke DeIe&

MeefMe efevn mes eYeg kees heneevees, mebeefle es meceJemejCe ceW nQ~
efmeer kevee kees heeeWies, efveefele en Deeiece JeefCe&le nw~~
Fvekes efveJee&Ce keueeCeke keer, nce hetpee efveleeefle kejles nQ~
YeeJeer efmeeW kee Dee&ve kej, mebhetCe& Decebieue njles nQ~~5~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

MebYeg bo

hetCee&Ie&-oesne

efJeegvceeueer hetjye efJeosn, meerleeveefo kes oef#eCe efoMe ceW~


efJepeee veiejerheefle osJejepe nQ, peveke Gcee ceelee mee ceW~~
eYeg ceneYe ieYee&Jeleej, Oeveheefle ves jlveJe=ef keer Leer~
ceQ hetpetB ieYe&keueeCeke efvele, hee peeTB efpeveiegCe mebheeer~~1~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

ceneYe leerLexMe eYeg , peie ceW kejW megYe ~


pees hetpeW efvele Yeefe mes, Jes yeve peeles Ye ~~6~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejhebekeueeCekesYe:hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heeeefue:~

eYeg pevce ngDee megjheefle ie=n ceW, mJeecesJe Jeee meye yeepe G"s~
FbeW kes cegkeg Pegkes lel#eCe, megjle mes efJeefJeOe megceve yejmes~~
meewOece& Fb ves ces hej, eYeg pevce keueeCeke vnJeve efkeee~
eYeg pevce keueeCeke pepeles ner, mebhetCe& ogKeeW kee Meceve efkeee~~2~~
eR Den eerJeerjmesveleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

eer osJeeMees leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


DeeJees nce meye kejW Dee&vee, eYeg kes hebekeueeCe keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(55)

heefece heg<kej Dehej efJeosns, meerleesoe kes oef#eCe ceW~


eerYetleer efheleg iebiee osJeer, ceele megmeercee veiejer ceW~~
ieYe& yemes eYeg mJehve efoKeekej, hetpee ieYe&keueeCe keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~1~~
eR Den eerosJeeMeesleerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
DeeJees nce meye kejW Dee&vee, eYeg kes hebekeueeCe keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~
ceefle egle DeJeefOe %eeveegle, mJeefmleke efevn meefnle eYeg pevces Les~

ces hej pevceeefYe<eske ceW, osJe osefJeeeB n<ex Les~~


pevce keueeCeke hetpee kejles, efceues jen GlLeeve keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~2~~
eR Den eerosJeeMeesleerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
DeeJees nce meye kejW Dee&vee, eYeg kes hebekeueeCe keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~
veece osJeeMe jKee Fb ves, meye peve ceve mebleg nges~
eYeg kees peye Jewjeie ngDee, FbeW ves Dee mebmleJeve efkees~~
oer#ee #eCe pepeles efceue peeJes, yegef DeelcekeueeCekeer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~3~~
eR Den eerosJeeMeesleerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
DeeJees nce meye kejW Dee&vee, eYeg kes hebekeueeCe keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~

(56)

yeerme leerLekej efJeOeeve

Ieeefle elege Ieele efkeee eYeg ,kesJeue%eeve mete& eiee~


meceJemejCe yeve ieee DeOej ceW, Oeveo Yeefe ceW Petce G"e~~
iebOekeger ceW efkeee meYeer ves, hetpee kesJeue%eeve keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~4~~
eR Den eerosJeeMeesleerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
DeeJees nce meye kejW Dee&vee, eYeg kes hebekeueeCe keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~
meJe& DeIeeleer veeMe cegefe-kevee hejCeWies leerLekej~
veeLe osJeeMe meew FbeW vegle, cegveerJebe peiehetpe eJej~~
pees efveJee&CekeueeCeke hetpeW, efceues jen efveJee&Ce keer~
Fb meYeer efceue Yeeer kejles, leerLekej YeieJeeve keer~~
Jebos efpeveJejb -4 ~~5~~
eR Den eerosJeeMeesleerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~
hetCee&Ie&-oesne

eYet osJeeMe Fbvegle, hebekeueeCeke F&Me~


hetpetB DeIe& e{ee efvele, vecetB veceekej MeerMe~~6~~
eR Den eerosJeeMeesleerLekejhebekeueeCekesYe:hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heeeefue:~

eer DeefpeleJeere& leerLekej hebekeueeCeke DeIe&


Jebove Mele Mele yeej nw,
DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~
efpevekee ieYe&keueeCeke pepeles, efceues meewKe YeC[ej nw~~
DeefpeleJeere&.....~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(57)

(58)

yeerme leerLekej efJeOeeve

efJeegvceeueer ces heefece, efJeosn veefo kes Gej ceW~


hegjer DeeesOee efheleg megyeesOe ve=he,emet kevekeceeuee Gj ceW~~
ieYe& yemes peieJebe vecetB efvele, efceues efvepeelece meej nw~
DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~~1~~
eR Den eerDeefpeleJeere&leerLekejieYe&keueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

Ieesj leheeee& kej eYeg ves,Ieeeflekece& kees oiOe efkeee~


Oeveheefle ves Deekej Yeeer mes, meceJemejCe Pe yevee efoee~~
DeefpeleJeere& eer kesJeefue eYeg kee, meceJemejCe efnlekeej nw~
DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~~4~~
eR Den eerDeefpeleJeere&leerLekejkesJeue%eevekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJee
ne~

Jebove Mele Mele yeej nw,


DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~
efpevekee pevcekeueeCeke pepeles, efceues meewKe YeC[ej nw~~
DeefpeleJeere&.....~~
eer er Deeefoke osJeer vegle, ceelee mes eYeg kee pevce ngDee~
ces hej ues pee JewYeJeegle, FbeW ves eYeg vnJeve efkeee~~
keceue efevnegle efpeveJej pepeles,nes peeles YeJe heej nQ~
DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~~2~~
eR Den eerDeefpeleJeere&leerLekejpevcekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

Jebove Mele Mele yeej nw,


DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~
efpevekee cees#ekeueeCeke pepeles, efceues meewKe YeC[ej nw~~
DeefpeleJeere&.....~~
meJe& DeIeeleer kece& veeMe kej, cees#eOeece ceW peeeWies~
efmeefefeee efMeJejepe eehle kej, Meeele keeue efyeleeeWies~~
cegveer ieCeeefOehe hetpee kejkes, heeeWies megKemeej nw~
DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~~5~~
eR Den eerDeefpeleJeere&leerLekejcees#ekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

Jebove Mele Mele yeej nw,


DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~
efpevekee lehekeueeCeke pepeles, efceues meewKe YeC[ej nw~~
DeefpeleJeere&.....~~
DeefpeleJeere& eYeg veece jKee, FbeW ves hetpee Yeefe efkeee~
peye Jewjeie ngDee eYegJej kees, ueewkeeefvleke megj mleJeve efkeee~~
mJeeb eYet ves oer#ee ueer Leer, pepele efceues YeJe heej nw~
DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~~3~~
eR Den eerDeefpeleJeere&leerLekejoer#eekeueeCekeee DeIe efveJe&heeceerefle mJeene~

hetCee&Ie&-oesne

Jebove Mele Mele yeej nw,


DeefpeleJeere& eYeg ejCe keceue ceW,Jebove Mele Mele yeej nw~
efpevekee %eevekeueeCeke pepeles, efceues meewKe YeC[ej nw~~
DeefpeleJeere&.....~~

%eeve ves$e mes ueeskeles, ueeskeeueeske mecemle~


DeefpeleJeere& leerLexMe cece, efMeJeheLe kejeseMemle~~6~~
eR Den eerDeefpeleJeere&leerLekejhebekeueeCekesYe:hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
hetCee&Ie&-oesne

heefece heg<kej erhe ceW, Meeele eej efpevesMe~


vecetB vecetB efvele Yeefe mes, kejes meJe& ogKe Mes<e~~7~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveceneYeosJeeMeesefpeleJeere&veeceelegmleerLekejsYe:hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heeeefue:~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(59)

hetCee&Ie&-MebYeg bo

pecyeterhe kes efJeosn#es$e ceW, eG efpeveJej efJenjCe kejles nQ~


hetjye Oeeleefke heefece Oeeleefke ceW, eG eG efpeveJej jepele nQ~~
hetJee&hej heg<kejeOe& ceW Yeer, eG eG leerLekej MeesYe jnW~
Fve yeerme leerLekej kees epeles, nce hejce Deleerefve meewKe uenW~~8~~
eR Den pecyeterheefJeosn#es$e- hetJe&OeelekeerKeC[erhe-heefeceOeelekeerKeC[erhemebyebefOeefJeosn#es$e-hetJe&heg<kejeOe&erhe-heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOeefJeosn#es$eefmLeleefJeeceeve-eermeercebOej-egiecebOej-yeeng-megyeeng-mebpeeleke-mJeebeYe$e+<eYeeveve-DevebleJeere&-metefjeYe-efJeMeeuekeerefle&-JeeOej-ebeveve-ebyeeng-YegpebieceF&ejveeLe-vesefceeYe-Jeerjmesve-ceneYe-osJeeMe-DeefpeleJeere&veeceefJebMeefleleerLekejsYe:
hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heeeefue:~
peehe ceb$e- eR Den eermeercebOejeefoefJeeceeveefJebMeefleleerLekejsYees vece:~

peeceeuee
eefiJeCeer

veeLe! $ewueeskee kes hetCe& eboe legcnW~


ceQ vecet B vecetB ns efpeveboe legc nW ~ ~
hetefjes veeLe! cesjer ener keecevee~
hesj nesJes ve mebmeej ceW DeeJevee~~1~~
meesueneW YeeJevee Yeee efpeveheeo ceW~
leerLe&kej nes iees Deehe ner Deehe ceW~~
ceele kes ieYe& ceW Deehe peye Dee iees~
Fb GlmeJe efkees ceele Iej Dee iees~~2~~
pevceles Deehekes Fb Deemeve kebhes~
MebKe OJeefve Jeee Iebe mJeeb yepe G"s~~

(60)

yeerme leerLekej efJeOeeve

Fb kes ceewefue MesKej mJeeb Pegke iees~


keuhele Yeer mJeeb heg<he yejmee jns~~3~~
pew peee pew peee pew peee OJeefve G"er~
Fb DeeosMe hee Fb mesv ee mepeer~ ~
Fb Ss j eJelee { nes eue he[ s ~
Fb FbeefCeeeB osJeieCe eue he[s~~4~~
ces efieefj hej vnJeve Deehekee nes jne~
pevce keueeCe GlmeJe DeveesKee kene~~
Fb nppeej Yegpe kej vnJeve kej jne~
ves$e nppeej kej he efvejKes Dene~~5~~
leerLe&kej osJe ceenelce $ewueeskee ceW~
vee ngDee Deve kee Yeer keYeer ueeske ceW~~
leerLe&kej hegCe ceenelce cegefve ieeJeles~
osJe ieCeOej kenW heej vee heeJeles~~6~~
Oeve ceQ Oeve ceQ Deepe iegCe iee jne~
Oeve nw en Ie[er veeLe hetpetB Dene~~
eeLe&vee veeLe! cesjer es megve ueerefpees~
%eeveceeflehetCe& nes egefe es oerefpees~~7~~
Ieee

pee pee efpevejepee, efMeJeeflee jepee,YeefJeefnle keepee,legceefnb vecetB~


pee pee efvepe mebheefle, oerpes cegPe eefle,DeefJeeue ieefle efnle, efvele eCecetB~~8~~
eR Den heefeceheg<kejeOe&erhemebyebefOehetJee&hejefJeosn#es$emLeefJenjceeCeeerJeerjmesveceneYeosJeeMeesefpeleJeere&veeceelegmleerLekejsYe: peeceeuee hetCee&Ie efveJe&heecee
refle
mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(61)

pees efJenjceeCe efpeveW yeermeeW kee meoe Dee&ve kejW~


Jes YeJe efvepe kes ner iegCeeW kee efvele mebJe&ve kejW~~
Fme ueeske kes megKe Yeesiekej efhej meJe& keueeCeke OejW~
mJeecesJe kesJeue %eeveceefle nes cegefe ue#ceer JeMe kejW~~1~~
~~ FleeMeerJee&o: ~~

eMeefmle
oesne - Jeerj Deyo heeerme meew, lesjn ceieefmej ceeme~
megefo oMeceer nefmleveehegjer, leerLe& Oece& keer jeefMe~~1~~
efJeeceeve eer yeerme efpeve, hetjCe efkeee efJeOeeve~
ieefCeveer %eeveceleer jefele, meye peve meewKe efveOeeve~~2~~
peye leke peie ceW ces nw, peye leke mete& ekeeMe~
leye leke es efJeOeeve en, hetjs YeefJepeve DeeMe~~3~~
~~ Fefle JeOe&leeb efpeveMeemeveb~~

i:i: i:i

(62)

yeerme leerLekej efJeOeeve

yeerme leerLekej Deejleer


-e%eeeceCeer Deeefe&kee eboveeceleer

lepe&eebo cesjs Dee pee js..............


Deejleer yeerme efpevesej keer-2
efJeeceeve eer yeerme leerLekej heebe efJeosneW keer~~Deejleer.~~
pecyeterheeefoke {eF&, erheeW ceW heebe efJeosne~
nQ eej-eej heebeeW ceW, nesles leerLekej osJee~~
Deejleer yeerme.................~~1~~
nQ Deepe Yeer Gve #es$eeW ceW, efJenjCe kejles leerLekej~
FmeefueS kens peeles nQ, es efJenjceeCe leerLekej~~
Deejleer yeerme.................~~2~~
meercevOej Deeefoke Gve ner, efpeveJej keer es eefleceeSb~
keceueeW hej jepe jner nQ, es yeermeeW efpeveeefleceeSb~~
Deejleer yeerme................~~3~~
Gvekee en heeJeve cebefoj, nw eLece yeej Fme Yet hej~
ieefCeveer ceeB %eeveceleer keer, esjCee efceueer nw megvoj ~~
Deejleer yeerme....................~~4~~
Fvekeer Deejefle kej ceQ Yeer, leerLekej yevevee eentb~
evoveeceleer keye eYeg kee, mee#eele oMe& kej heeTb~~
Deejleer yeerme................~~5~~

i:i: i:i

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

eer meneket ewleeuee hetpee


jeefe$eer-Deeefe&kee evoveeceleer
-mLeehevee (MebYeg vo)-

efpeveJej keer Ske npeej Dee", eefleceeDeeW mes pees MeesYe jne~
Jen meneket efpeve ewleeuee, YeJeeW kes ceve kees ceesn jne~~
Fvekeer hetpeve mes heehe meneeW, Meevle mJeeb nes peeles nQ~
Deeeveve mLeeheve efJeefOe mes, hetpee pees Yee jeeles nQ~~1~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyemecetn! De$e DeJelej DeJelej
mebJeew<ed Deeeveveb~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyemecetn! De$e efle efle ":
": mLeeheveb~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyemecetn! De$e cece meefVeefnlees
YeJe YeJe Je<ed meefVeOeerkejCeb mLeeheveced~
-Deke (MebYeg bo)-

#eerjesoefOe kes heeJeve peue mes, efpeveJej heo kee e#eeue keB~
efvepe pevce-cejCe kes veeMe nsleg, eYeg ejCeeW kee ceQ Oeeve keB~~
eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~
efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~1~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees pevcepejece=legefJeveeMeveee
peueb efveJe&heeceerefle mJeene~
ceueeeefieefj kee ebove efIemekej, eYeg ejCeeW ceW ee&ve kej uetB~
mebmeej leehe nes veeMe cesje, Fme nsleg ejCe Jevove kej uetB~~
eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~
efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~2~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees mebmeejleeheefJeveeMeveee
eboveb efveJe&heeceerefle mJeene~

(64)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eeJeue hegeeW kes De#ele kees, eYeg meccegKe ceQ Dehe&Ce kej uetB~
De#ee heo keer eehleer nslet, efpeve eeflecee kee Dee&ve kej uetB~~
eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~
efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~3~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees De#eeheoeehlees De#eleb
efveJe&heeceerefle mJeene~
yesuee iegueeye echee Deeefoke, megceveeW kee Leeue meceefhe&le nw~
nes efJe<eeJeemevee keer Meevleer, eYeg meccegKe YeeJe Yeer Deefhe&le nQ~~
eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~
efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~4~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees keeceyeeCe efJeOJebmeveee
heg<heb efveJe&heeceerefle mJeene~~
Keepes leepes Deeefoke hekeJeeveeW, kee ceQ Leeue mepee ueeee~
#egOejesie efJeveeMeve nes cesje, en DeeMee ues kejkes Deeee~~
eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~
efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~5~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees #egOeejesieefJeveeMeveee vewJeseb
efveJe&heeceerefle mJeene~
Ie=le oerheke mes Deejefle kejkes, ceve kee DevOesj Yeieevee nw~
ceesner ceefle kees efveceexner kej, mecekelJe kee oerhe peueevee nw~~
eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~
efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~6~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees ceesnevOekeejefJeveeMeveee
oerheb efveJe&heeceerefle mJeene~
ceQ Oethe megiebefOele Deefivehee$e ceW, Keskej kece& onve kej uetB~
efhej MeevleYeeJe mes hetpeve kejkes, hetpe hejceheo kees Jej uetB~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(65)

eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~


efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~7~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees Dekece&onveee Oetheb
efveJe&heeceerefle mJeene~
eerheue kesuee Debietj Deeefo, leepes heue mes hetpeve kej uetB~
eYeg kes meccegKe Dehe&Ce kejkes, ece mes heue efvepeheo kees Jej uetB~~
eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~
efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~8~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees cees#eheueeehlees heueb
efveJe&heeceerefle mJeene~
peue iebOe megDe#ele Deeefo De-JeeW kee Leeue mepee kejkes~
evoveeceleer eYeg meccegKe Dehe&Ce, kej uetB YeeJe yevee kejkes~~
eer meneket ewleeuee kes, efpeveefyecyeeW kees ceQ veceve keB~
efvepe kes meneiegCe efceue peeJeW, lees Deelece GheJeve eceve keB~~9~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees DeveIe&heoeehlees DeIe
efveJe&heeceerefle mJene~
-oes ne-

iebie veoer kee veerj ues, keB ejCe peueOeej~


meneket efpeveefyecye keer, hetpeve nw megKekeej~~10~~
Meevlees MeebefleOeeje~~
hetueeW kes Geeve mes, megjefYele heg<he cebieee~
DeelceleJe kes Oeeve mes, hegef<hele nes efvepekeee~~11~~
efoJe heg<heebpeefue:~~
peehe ceb$e- eR meneketefpeveeueemLe efpeveefyecyesYees vece:~ (9 yeej)

(66)

yeerme leerLekej efJeOeeve

peeceeuee
-Mesj vo-

pee pee meneket efpeveeuee ceneve nw~


pee pee mene efyecye kee DeefleMee ceneve nw~~
pee pee eYet keer Dee&&vee kee heue ceneve nw~
pee pee eYet keer Jevovee megKe kee efveOeeve nw~~1~~
pees Ske ueIeg cebefoj kee Yeer efvecee&Ce kejles nQ~
mejmeeW meceeve efyecye Yeer efvecee&Ce kejles nQ~~
Gvekes Demeerce hegCe keer leguevee ve nes mekes~
efpeveefyecye oMe& keer keesF& Ghecee ve nes mekes~~2~~
lees efhej meneket efpeveeuee keer keee kentB~
Gve efyecye kes efvecee&Ce hegCe kees ner ceQ entB~~
Deefjnvle keer Fke mene Dee" cetefle&eeB FmeceW~
Deelcee kes iegCe kees eieves keer #ecelee nw FveceW~~3~~
engB Deesj kej eoef#eCee eefleceeDeeW kees efvejKees~
Gvekeer efJejeie Meevle Jeer YeeJe mes hejKees~~
leve ceve keer Meebefle ceW efveefcee nQ es cetefle&eeB~
mecekelJe eeefhle ceW efveefcee nQ es cetefle&eeB~~4~~
eYeg oMe& mes pevece-pevece kes heehe otj neW~
eYeg oMe& mes mebmeej kes mebleehe otj neW~~
eYeg oMe& mes ner ceesn kee heefjleehe etj nes~
eYeg oMe& mes mecekelJe kee ekeeMehetCe& nes~~5~~
ceW{ke Yeer keceueheg<he ues eYeg oMe& kees euee~
Gmekees Yeer hegCeheue mJehe osJeheo efceuee~~
eflee&e Yeer peye Ssmes heue kees eehle kej mekeW~
leye keeeW ve cevegpe oMe& mes efMeJeheo kees Jej mekeW~~6~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(67)

ceQ Ske meeLe menee eeflecee kees vecetB~


oMe&ve keB Jevove keB efMejmee GvnW eCecetB~~
Leeueer ceW DeJe evoveeceleer OeB~
hetCee&Ie& mecehe&Ce kes meeLe efMeJeieleer JeB~~7~~
eR meneketefpeveeueeefmLele efpeveefyecyesYees peeceeuee hetCee&Ie&ced
efveJe&heeceerefle mJeene~
Meeblees MeebefleOeeje, efoJe heg<heebpeefue:~
pees YeJe Yeefe mes meneket, efpeveefyecyeeW kee Dee&ve kejles~
ceve Jeeve keee mes MeerMe Pegkee, Gve meyekees efvele Jevove kejles~~

Jes ueewefkeke megKe kes meeLe-meeLe, DeeOeeeflceke mecheeer ueYeles~


evoveeceleer eceMe: meneiegCe kes mebie mJeelce efveOeer Jejles~~1~~
~~FleeMeerJee&o:, heg<heebpeefue:~~

i:i: i:i

yeerme leerLekej efJeOeeve

hetpe ieefCeveerecegKe
eer %eeveceleer ceeleepeer keer hetpeve
jeefe$eer - Deeefe&kee eboveeceleer
-mLeeheveehetpeve kejes peereer ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeer keer, hetpeve kejes peer~
efpevekeer hetpeve kejves mes, De%eeve efleefcej veMe peelee nw~
efpevekeer efoJe osMevee mes, MegYe %eeve oe yeme peelee nw~~
Gvekes eer ejCeeW ceW, Deeeveve mLeeheve kejles nQ~
meefVeOeerkejCe efJeOeerhetJe&ke, heg<heebpeefue Deefhe&le kejles nQ~~
heg<heebpeefue Deefhe&le kejles nQ~.......
hetpeve kejes peer,
eer ieefCeveer %eeveceleer ceeleepeer keer hetpeve kejes peer~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceele: ! De$e DeJelej DeJelej mebJeew<ed Deeeveveb~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceele: ! De$e efle efle " " mLeeheveb~
eR ieef Ceveer eceg Ke eer %eeveceleer ceele:! De$e cece meef Veef nlees YeJe YeJe Je<ed meefkejCeced
VeOeer ~
-Deke%eeveceleer peer veece legcneje, %eeve meefjle DeJeieenve nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~
cegPe De%eeveer ves ceeB peyemes, lesjer eee heeF& nw~
leye mes ogefveee keer keesF& efJe, cegPekees uegYee ve heeF& nw~~
%eeveece=le peue heerves nslet, leJe heo ceW cesje ceve nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~1~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es pevcepejece=legefJeveeMeveee
peueb efveJe&heeceerefle mJeene~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(69)

ebove Deewj megiebefOele iebOeeW, keer JemegOee hej keceer veneR~


uesefkeve lesjer %eeve megievOeer, mes megjefYele nw Deepe cener~~
Gmeer %eeve keer meewjYe uesves, kees Deelegj cesje ceve nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~2~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es mebmeejleeheefJeveeMeveee eboveb
efveJe&heeceerefle mJeene~
peie kes veej JewYeJe mes, ceQves Meeele megKe Lee eene~
hej lesjs GheosMeeW mes, Jewjeie oe cesjs Yeeee~~
De#ee megKe kes efueS cegPes, lesje eJeeve ner meeOeve nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~3~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es De#eeheoeehlees De#eleb
efveJe&heeceerefle mJeene~
keeceosJe ves efvepe yeeCeeW mes, peye egie kees Lee eefmele efkeee~
legceves Deheveer keesceue keeee, ueIegJee ceW ner lehee efoee~~
FmeerefueS leJe heo ceW Deekej, Meevle ngDee cesje ceve nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~4~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es keeceyeeCeefJeOJebmeveee heg<heb
efveJe&heeceerefle mJeene~
ceeveJe megvoj hekeJeeveeW mes, Deheveer #egOee efceeles nQ~
uesefkeve Gvekes eje Yeer veefnb, YetKe efcee Jes heeles nQ~~
Deelcee keer meble=efhle nslegg, leJe JeeCeer cesje Yeespeve nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~5~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es #egOeejesieefJeveeMeveee vewJeseb
efveJe&heeceerefle mJeene~
efJeegle kes oerheeW mes peie ves, ie=n DebOesj efceeee nw~
%eeve kee oerheke ueskej legceves, Devlejbie ecekeeee nw~~

(70)

yeerme leerLekej efJeOeeve

Ie=le kee oerheke ueskej ceelee, nce kejles leJe eCeceve nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~6~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es ceesnevOekeejefJeveeMeveee oerheb
efveJe&heeceerefle mJeene~
keceeX ves ner Deye leke cegPekees, en YeJe YeceCe kejeee nw~
legceves Gve keceeX mes ue[kej, leeie ceeie& Deheveeee nw~~
Oethe peueekej lesjs meccegKe, nce kejles leJe hetpeve nQ~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~7~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es De<kece&onveee Oetheb efveJe& heeceer efle mJeene~
efkeleves Kes ceer"s heue kees, ceQves Deye leke Keeee nw~
legceves ceeB efpeveJeeCeer kee, Deveceesue %eeveheue Keeee nw~~
leJe hetpeveheue %eeveefveOeer, efceue peeJes en cesje ceve nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesje ceve Yeer heeJeve nw~~8~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es cees#eheueeehlees heueb efveJe&heeceerefle mJeen
e~
efheef keceC[uegOeejer ceelee, veceve legcnW nce kejles nQ~
De Je kee Leeue mepeekej, DeIe& mecehe&Ce kejles nQ~~
egie keer henueer %eeveceleer kes, ejCeeW ceWs DeefYeJevove nw~
lesjer heeJeve eefleYee ueKekej, cesj ceve Yeer heeJeve nw~~9~~
eR ieef Ceveer ecegKe eer %eeveceleer cee$es DeveIe& heoeehlees DeIe efveJe&heeceer efle mJeen
e~
Mesjbo-

ns ceeB let %eeve iebie keer heefJe$e Oeej nw~


lesjs mece#e iebiee keer uenjsW yeskeej nQ~~
Gme Oeej keer keg yetB oeW mes peueOeej ceQ keB~
Jen %eeve veerj ceQ oe kes hee$e ceWW YeB~~
Meeblees MeebefleOeeje~
meeeo Deveskeevle kes Geeve ceW ceelee~
yengefJeOe kes heg<he efKeues lesjs %eeve ceW ceelee~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(71)

keeflehee GvneR heg<heeW mes ceQ heg<heebpeefue keB~


Gme %eeveJeeefkee ceW %eeve keer keueer yevetB~~
efoJe heg<heebpeefueb ef#ehesled~

peeceeuee
-oesne%eeveceleer kees efvele vecetB, %eeve keueer efKeue peee~
%eevepeesefle keer eceke cesW, peerJeve cece efceue peee~~
Oegve-veeefieve-cesje ceve [esues.....~

ns yeeuemeleer, ceeB %eeveceleer, nce DeeS lesjs ej hes,


MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~
Mejo hetefCe&cee efove Lee megvoj, legce Oejleer hej DeeFb~
meved GefVeme meew eeQefleme ceW ceeB, ceesefnefve peer n<ee&F~~ceelee...~~
Les efhelee Oeve, veiejer Yeer Oeve, cewvee kes Fme DeJeleej hes,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~~
yeeuekeeue mes ner cewvee kes, ceve Jewjeie meceeee~
lees[ peiele kes yebOeve meejs,es[er cecelee ceeee~~ceelee....~~
ieg mebie efceuee, DeJeuecye efceuee, heie ye{s cegefe kes ej hes,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~2~~
MeeefvleefmevOeg keer eLece efMe<elee, JeerjefmevOeg ves heeF&~
Gvekeer efMe<ee %eeveceleer peer ves ,%eeve keer peesefle peueeF&~~ceelee....~~
efMeJejeieer keer, Jewjeieer keer, ues oerhe megceve kee Leeue js,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~3~~
ceelee legce DeeMeerJee&o mes, pecyeterhe yevee nw~
nefmleveehegj keer hegCeOeje hej, kewmee DeueKe peiee nw~~ceelee....~~
%eeve peesefle eueer, peie YeceCe kejer, lesjs ner %eeve DeeOeej hes,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~4~~
leerLe& DeeesOee, ceebieerlegbieer kee efJekeeme kejJeeee~
efhej eeeie ceW lehemLeueer kee, vetleve leerLe& yeveeee~~ceelee.....~~

(72)

yeerme leerLekej efJeOeeve

eYeg meceJemejCe, jLe ngDee YeceCe, eer $e+<eYeosJe kes veece kee,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~5~~
kegC[uehegj leerjLe efJekeeme keer, veF& esjCee DeeF&~
ceneJeerj keer pevceYetefce ceW, DeieefCele KegefMeeeB eF~~ceelee...~~
ceneJeerj peesefle, jLe mes Geesle, kej efoee hegve mebmeej kees,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~6~~
leerLekej keer pevceYetefceeeW, kee efJekeeme kejJeeee~
heee&veeLe kes GlmeJe kee efhej, legceves efyeiegue yepeeee~~ceelee.......~~
mebosMe efoee, GheosMe efoee, YeeJevee ngF& meekeej nw,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~7~~
eLee veece iegCe Yeer nQ Jewmes, legce nes %eeve keer oelee~
legce ejCeeWs ceW Deekej kes nj, peveceeveme n<ee&lee~~ceelee....~~
meeefnle me=peve, egle ceW ner jceCe, kej eueeR mJeelce efJeeece hes,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~8~~
ieefCeveer ceelee kes ejCeeW ceW, ener eeevee kejles ~
kens evoveeceleer %eeve keer , meefjlee cegPeceW Yej os~~ceelee.....~~
%eeveoelee keer, peieceelee keer, Jevovee keB Meleyeej ceQ,
MegYe DeIe& mebpeeskej ueeS nQ~~9~~
oesne- ueesns kees meesvee kejs, heejme peie efJeKeele~
legce peie kees heejme kejes, mJeeb %eeveceleer ceele~~10~~
eR ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer cee$es peeceeuee hetCee&Ie efveJe&heeceerefle mJeene~
- MebYegbopees ieefCeveer %eeveceleer ceelee keer, kejW meoehetpee efe mes~
Jes %eeveece=le mes efvepe ceve kees, heeJeve kej DeefYeefmebefele kejles~~
Fme MejohetefCe&cee kes evoe keer, %eevejefMceeeB ye{W meoe~
evoveeceleer egie egie leke en, Deeueeske peiele kees efceues meoe~~
~~ FleeMeerJee&o:, heg<heebpeefue: ~~

Jeerj %eeveesoe iebLeceeuee

(73)

Yepeve
-e%eeeceCeer Deeefe&kee eboveeceleer

lepe& - peesefle mes peesefle peueeles euees..........


efJeeMeebefle keer peesefle peueer,
%eeveceleer ceeleepeer keer esjCee efceueer~
je^heefle eefleYee heeefue kes,
eje Deefnbmee keer peesefle peueer~~ske.~~
Oece& Deewj efJe%eeve ves Oejleer-kee meowJe e=bieej efkeee~
Fke otpes kes hetjke yevekej, veeceeW kees meekeej efkeee~~
oesveeW keer pees[er nw ueieleer Yeueer,
efJeeMeebefle keer peesefle peueer~~1~~
keefueegie ceW efJe%eeve ves Dehevee, Oece& mes veelee lees[ efueee~
DeCeg-yece Sce-yece efveefce&le kej, ceeveJelee kees es[ efoee~~
FmeerefueS iegDeeW keer esjCee efceueer,
efJeeMeebefle keer peesefle peueer~~2~~
efyeve ueieece kee Iees[e pewmes, Deelebkeer yeve peelee nw~
efyevee Oece& kes Jewmes ner, efJe%eeve Yeer OeesKee Keelee nw~~
FmeerefueS oesveeW keer pees[er yeveer,
efJeeMeebefle keer peesefle peueer~~3~~
MeebefleJe<e& en oes npeej veew, Meebefleotle yeve Deeee nw~
cew$eer kee mebosMe ebovee-celeer meYeer ves heeee nw~~
ietbpes Deefnbmee keer pee nj ieueer,
efJeeMeebefle keer peesefle peueer~~4~~

(74)

yeerme leerLekej efJeOeeve

Yepeve
-e%eeeceCeer Deeefe&kee eboveeceleer
lepe& - %eeveceleer veece cesjs peerJeve kee meneje nw.......
peie keer Meebefle nsleg, kesJeue Oece& ner meneje nw~
kesJeue Oece& ner meneje nw, ener mevleeW kee FMeeje nw~~
MeebefleveeLe ceC[ue efJeOeeve kee, nw eYeeJe DeefleMeekeejer~
Meebefleceb$e kes Devegeve kee, nw eeej meyeceW Yeejer~~
ogKe mebke njves Jeeuee YeeeW kee ener meneje nw~~peie keer.~~1~~
ceb$e peehe mes eeJeefle& kees osJe Yeer ceej ve heeee Lee~
ceb$e es[les ner Gme ve=he kees osJe ves ceej efiejeee Lee~~
jCeYetefce ceW keJee kes meMe ceb$e peehe ner heeje nw~~peie keer.~~2~~
cew$eer keCee Deewj Deefnbmee ener Oece& kenueelee nw~
Fmekes yeue hej osMe kee ieewjJe Deewj DeefOeke ye{ peelee nw~~
efpeDees Deewj peerves oes meyekees, ener nceeje veeje nw~~peie keer.~~3~~
eYeg hetpeve De Meebefle ceb$e kes Meyo peneB leke ietbpeWies~
JeneB eboveeceleer meYeer megKe ewve mes eeCeer IetceWies~~
ieefCeveer %eeveceleer ceelee ves efoee ener yeme veeje nw~~peie keer.~~4~~

i:i: i:i