You are on page 1of 3

Visszajelzés Beszélnünk kell… Mivel a másik szemébe mondott vélemény sokszor bántó, ezért a többség inkább magában is tartja

. Pedig nem kéne. Vezet ként különösen !ontos, "ogy szükség esetén ké#esek legyünk é#$t módon elmarasztalni, de di%sérni is. & visszajelzés készség, amely a szabályok ismeretében !ejleszt"et . Amikor többen dolgoznak együtt, fontos, hogy érzéseiket, benyomásaikat, és a tényekről alkotott nézeteiket megbeszéljék egymással. A feedback, vagy visszacsatolás során más személyekkel t datj k viselkedésm!dj kkal, m nkast"l s kkal ka#csolatos érzéseiket és észrevételeiket. A fogalmat $ rt %e&in, a laborat!ri mi oktatás megala#"t!ja, vette át az 'rhaj!zás szaksz!táráb!l. (redetileg azt a folyamatot jelenti, amely során a rakéta jeleket küld a )öldre, amelyeket egy irány"t! berendezés fogad, és ha az 'rhaj! eltért a kijelölt #ályát!l, akkor igaz"t azon. A m nkahelyi közösség szintén egy irány"t! berendezésnek tekinthető, amely jeleket küld, ha a cso#ort tagja eltért az irányt!l, a közösen elfogadott célt!l. (zeket a jeleket * visszajelzéseket * az egyén az irány korrigálására használhatja. A visszajelzés lehetőséget teremt arra, hogy olyannak láss k mag nkat, amilyennek mások látnak minket. )ontos szere#e van az önismeret fejlődésében, ennek ellenére sokan sz"vesebben d gják homokba a fejüket, mint hogy szembenézzenek mások véleményével. +ár a visszajelzés hatékonyságnövelő erejéhez kétség sem fér, sajnos egyelőre igen ritka, hogy egy m nkahelyen egyenesen és világosan elmondhat! lenne, hogy mit gondol nk a másik magatartásár!l, az milyen érzéseket vált ki belőlünk. A legtöbb cégnél meglehetősen ritkán ka#nak visszajelzést m nkáj kr!l a dolgoz!k, és az is nagyobb részben kemény adatok ellenőrzésén , a megkötött üzletek számán stb. , ala# l. -a foglalkozik is viselkedésbeli kérdésekkel, nélkülözi azt az egyenrang. komm nikáci!s helyzetet, amely a hatékony visszajelzés ala#követelménye. Az gyanis nem más, mint kétirány. komm nikáci!, melynek célja a viselkedés hossz. táv. megváltoztatása. /zere#e lehet a motiváci!ban, a cégen belüli konflikt skezelésben de a határok #ontos kijelölésében is. Az egész viszont csak akkor lesz több divatos komm nikáci!s f rfangnál, ha elérjük, hogy a c"mzett ne védekezéssel reagáljon a felvetésre, hanem val!ban elgondolkozzon rajta. A hatékony visszajelzés készség, amely sok gyakorlással ala#vető szokássá fejleszthető. A visszajelzés legfontosabb szabálya, hogy kerülje a személyeskedést. A megfigyelhető magatartásra kell reagálnia, nem az önértékelésre, a személy értékére. -a a visszajelzés tám#ontot jelent, hogy az érintett hogyan változtasson viselkedésén, j! .ton jár nk. A viselkedés azonban nem keverendő össze a személyiséggel, amely nehezebben változik, de az is lehet, hogy az illető nem is akar változtatni rajta. -a a valakinek azt mondj k, b ta, abb!l nem t dja meg, hogy #ontosan mit változtasson, viszont a tomatik san védekező reakci!t vált ki belőle ahogyan az is, ha a beszélő szándékára reagál nk, melyet azonban csak ő ismer. 0gy gyanis eleve védekező helyzetbe kényszerül 1magyarázkodni kezd2, ahelyett, hogy saját viselkedésének értelmezésére ford"tana energiát. A megfelelő vezetői magatartás nagyon fontos nem csak a visszajelzést ad!, hanem befogad! szere#ben is. (gy rossz reakci! gyanis egy életre elveheti a beosztottak kedvét az őszinteségtől, #edig a visszajelzés a vezető számára is hasznos t dást jelent a cég jövője szem#ontjáb!l. A visszajelzés fontos, de korántsem az egyetlen m!dszer az érdekérvényes"tésre. A motiváci!s

ACegny gtat. ?. a +eckgro nd $ft. (zért kérlek.B * A$é#telen voltál rendesen megcsinálniB vs. +iztos"ts k arr!l.BACi lenne. mit tettek j!l. (mlékeztessük. hogy ké#esek vagy nk ezt ind lat nélkül tenni.B vs.jtott seg"tségét3 'ogy %sinálj(k) 1)orrás4 $enneth +lanchard4 (gy#erces vezető2 5icséret 6.h oldalon is olvashat ilyenekről. 8.B * A(llenséges vagy velem. @.llj nk meg néhány kényelmetlen #illanatra. amelynél számos hatékonyabb megoldás létezik 1A #iaces#rofit.szem#ontb!l külső motiváci!nak szám"t. ügyvezetőjének a cikk elkész"tésében ny. AAmit az imént mondtál.jabb ügyfeleket szerezzen. >ázz nk kezet vele vagy érintsük meg. hogy az hogyan érinti a szervezet és más emberek m nkáját. az önérvényes"tés következő szintjére kell lé#ni. mondj k meg. . <. ami csökkentené az esélyt. +átor"ts k. . hogy a cégünk .llj nk meg egy #illanatra. %együnk konkrétak. +eszéljünk az érzéseinkről a cselekedeteikkel ka#csolatban és az hogyan seg"ti a szervezet és más emberek m nkáját. >ázz nk kezet vele vagy érintsd meg. támogatod az ő sikerét a szervezetben. ezért azt várom tőled. hogy a kritika itt véget ér és többet nem kerül sz!ba. hogy a rossz érzések csak a teljes"tményével ka#csolatosak. (lőre jelezzük. 5icsérjünk azonnal. =. őszintén mellette áll nk. ha egyszer #ontosan érkeznél a m nkahelyedreDB vs. hogy átérezze a kellemetlen érzéseket. =. hogy az általad kész"tett ajánlatok minden részletre kitérnek. hogy érezze. $ritika 6. hogy beszélni k"ván nk a teljes"tményről. att!l dühösnek és megalázottnak éreztem magam. mielőtt következtetéseket vonsz le belőlük. AA most leadott anyagban számos hibát találtam. nem személye ellen irány lnak. (zzel sokat teszel azért. )eltéve. :. 9. hogy világos legyen. "ogy jobb) * A/zé# m nka3B vs. hogy az érintett átérezhesse. <. 8. hogy értékeljük. A/orozatos késéseid nem csak a te m nkavégzésedre. hogy máskor is ezt tegye. hogy megnyerjük a tendert. $ritizálj nk azonnal. Példa: *gye. (rős"tsük meg. %együnk konkrétak.. inkább várj nk. -a nem. :. máskor ala#osabban ellenőrizd az adatokat. +eszéljünk az érzéseinkről a cselekedeteikkel ka#csolatban és arr!l. hanem a többiek m nkájára is hatással van.2. (lőre jelezzük. hogy beszélni k"ván nk a teljes"tményről. 7. ha #edig nem elég erőteljes az elmarasztal! hatása. hogy biztos lehetek abban. hogy világos legyen. 7. mondj k meg miben hibáztak. $öszönjük Beck György. 9. hogy a mindenki számára kötelező m nkakezdési idő#ontot te is tartsd be3B .