You are on page 1of 19

LỜI MỞ ĐẦU

Con người là đối tượng nghiên cứu của nhiều môn khoa học khác nhau như sinh vật học, t m l! học, đ"o đức học, # n t$c học, % học, t&i't học,((( song gi)i đá* nh+ng v,n đề chung nh,t về con người như -)n ch,t con người, ! ngh.a cu$c sống của con người t&ư/c h't *h)i là nhi0m v1 của t&i't học( Ch2 c3 t&i't học 4ác567t m/i *h n t7ch -)n ch,t con người, 68m 69t con người đ:% đủ và s u s;c, t&ong mối <uan h0 -i0n chứng và thống nh,t gi+a hai m=t t> nhiên và 6? h$i t&ên c@ sA lậ* t&ường #u% vật t&i0t đB nh,t( C&ong <uá t&Dnh l?nh đ"o cách m"ng, E)ng ta và Fác GH luôn <uan t m đ'n v,n đề 6 % #>ng con người, coi con người là m1c tiêu, là đ$ng l>c chủ %'u của s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i( Con người là vốn <u! nh,t của 6? h$i, là tài s)n <uan t&ọng nh,t của mọi tI chức, là t&ung t m của mọi <uá t&Dnh *hát t&iBn( Gi0n na%, chJng ta đang -ư/c vào thời kK đL% m"nh công nghi0* hoá, hi0n đ"i hoá, 6 % #>ng nền kinh t' thM t&ường đMnh hư/ng 6? h$i chủ ngh.a, chủ đ$ng h$i nhậ* kinh t' <uốc t', vi0c đào t"o con người Ni0t Oam *hát t&iBn toàn #i0n về ch7nh t&M, tư tưAng, t&7 tu0, đ"o đức, thB ch,t, nPng l>c sáng t"o, c3 ! thức c$ng đHng, lQng nh n ái, khoan #ung, tôn t&ọng ngh.a tDnh, lối sống vPn hoá, <uan h0 hài hoà t&ong gia đDnh, c$ng đHng và 6? h$i càng t&A nên <uan t&ọng và c,* thi't( EB nghiên cứu -)n ch,t con người là gDR con người <uan h0 v/i th' gi/i như th' nàoR con người c3 vai t&Q như th' nào t&ong <uá t&Dnh *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$iR(((( ha% đB tDm hiBu " Vận dụng quan điểm của triết học Mác – Lê Nin về vấn đề c n ng!"i v# vi$c %&' d(ng c n ng!"i Vi$t Nam đá) *ng 'êu c+u của ,( nghi$) c-ng nghi$) h.a/ hi$n đ0i h.a tr ng giai đ 0n hi$n na'", c:n *h)i làm &S các n$i #ung sauT I. Cơ sở lý luận của quá trình nghiên c u !. "uan #i$% cơ &'n của tri(t h)c Mac * Lê nin +, c-n ng./i. U(U Vuan điBm của t&i't học 4ác W Xê nin về -)n ch,t của con người( U(Y Vuan điBm của t&i't học 4ác W Xê nin về gi)i *h3ng con người 0. 1ai tr2 của ngu3n l4c c-n ng./i #5i +6i s4 nghi78 c9ng nghi78 h:a * hi7n #;i h:a Y(U(U OguHn l>c con người5 %'u tố <u%'t đMnh s> nghi0* công nghi0* h3a W hi0n đ"i h3a Y(U(Y OguHn l>c con người W đ$ng l>c của công nghi0* h3a W hi0n đ"i h3a
1

ơng h. >h.i h:a !.6ng +? gi'i 8há8 @AB C4ng c-n ng.i h3a !. 4=t h"n ch' III.ng c-n ng.II. <h4c tr. [i)i *há* chủ %'u nh\m 6 % #>ng con người NO đá* ứng %êu c:u của s> nghi0* công nghi0* h3a W hi0n đ"i h3a 2 . Zhư@ng hư/ng 6 % #>ng con người NO đá* ứng %êu c:u của s> nghi0* công nghi0* h3a W hi0n đ"i h3a 0./i tr-ng s4 nghi78 c9ng nghi78 h:a * hi7n #./i 1i7t =a% tr-ng s4 nghi78 c9ng nghi78 h:a * hi7n #. Oh+ng điBm t7ch c>c 0.

t 6? h$i( Coàn -$ đời sống và ho"t đ$ng của con người là #o hoàn c)nh 6? h$i <u%'t đMnh( Con người ch2 t&A 3 ./i của ti'n t&Dnh *hát t&iBn t> nhiên ^sinh 5 l?o 5 -0nh 5 t_`. Cơ sở lý luận của quá trình nghiên c u Con người là th>c thB t> nhiên và c]ng là th>c thB 6? h$i( Con người c]ng chMu s> chi *hối !.t gi+a m=t sinh vật và m=t 6? h$i. n3 c]ng c3 -)n ch. c]ng như t&ánh sai l:m về <uan ni0m của hai nền t&i't học t&ên. t&i't học 4ác W Xê nin c3 nh+ng nghiên cứu và l! luận về con người m$t cách &iêng và c1 thB h@n( EiBm 6u. <u% luật -i'n #M và <u% luật #i t&u%ềni((4=t sinh vật c3 nh+ng tư@ng đHng v/i đ$ng vật c. &'n chEt c-n ng.t con người và v.! "uan #i$% của tri(t h)c Mác +. s> chi *hối của các <uan h0 6? h$i( Cu% nhiên con người c]ng c3 thB chi *hối được 6? h$i.t con người là #o t m linh mang n=ng t7nh #u% t m. C-n ng. c-n ng. nh n t7nh h3a( 4=t 6? h$i của con người thB hi0n A chd. là m$t th>c thB sinh vật W 6? h$i( 4=t sinh vật thB hi0n A chd c]ng giống như đ$ng vật khác con người c]ng chMu đ>ng s> <u% đMnh của các <u% luật sinh học.ng nghiên cứu con người m$t cách khá toàn #i0n và đ=c -i0t đề cao con người coi ^con người là t&ung t m của v] t&1` thư/c đo của v"n vật( Vuan điBm của nền t&i't học nà% mang t7nh #u% vật chủ <uan vca #u% t m vca #u% vật Cu% nhiên c) hai nền t&i't học t&ên ven cQn nhiều m=t m u thuen . chủ %'u là m u thuen gi+a hai h0 tư tưAng tư #u% là #u% vật và #u% t m( f' thca c3 *hê *hán và *hát t&iBn t&ên nh+ng <uan ni0m t&ên. con người là m$t lo"i đ$ng vật c3 t7nh ch.I.t nhiều t&ong các giai đo"n lMch s_ của con người kB tc khi nền t&i't học &a đời( 4di thời kK lMch s_. t&i't học 4ác W Xê nin khhng đMnh con người là s> thống nh.t và <u% luật &iêng của n3( bo đ3 *h"m t&a con người đ? được nghiên cứu &.t con người( Các nhà t&i't học./i l? th4c th$ th5ng nhEt giFa %Gt sinh +ật +6i %Gt @H hIi f' thca nh+ng ti'n -$ t&ong lMch s_ t&i't học về con người.* cao nhưng đ? được người h3a. chinh *h1c t> nhiên đB *h1c v1 lợi 7ch của mDnh( ND vậ% con người được coi là *h"m t&a t> nhiên và 6? h$i. t&ong hoàn c)nh lMch s_ c1 thB của n3( !.n đề gi)i *h3ng con người( Vuan ni0m về con người t&ong t&i't học *hư@ng Eông thường đi s u vào v./i a. "uan #i$% cơ &'n của tri(t h)c Mác D Lê nin +. mdi vang l?nh thI mà các nhà t&i't học c3 các <uan ni0m khác nhau về con người. con người là #o thượng đ' t"o &a( Vuan ni0m con người t&ong t&i't học *hư@ng C % thường tậ* t&ung cố g. các học thu%'t t&ong nền t&i't học nà% đa *h:n cho &\ng -)n ch. của t> nhiên như <u% luật đHng h3a và #M h3a.n đề nguHn gốc -)n ch. về -)n ch.t *hát đB nghiên cứu về con người của t&i't học 4ác đ3 là con người t&ong ho"t đ$ng th>c tign.

t con người. cho đHng lo"i( C&ư/c h't đ3 là ho"t đ$ng s)n 6u. của s> ti'n h3a l u #ài của gi/i h+u sinh. <r-ng tJnh hi7n th4c của n:K &'n chEt c-n ng. không *h)i là t> nhiên mà là lMch s_. nhưng con người luôn là chủ thB lMch s_ 5 6? h$i( Con người của chủ thB lMch s_ 5 6? h$i thB hi0n A chd T Cá nh n con người chủ đ$ng l>a chọn s> tác đ$ng của 6? h$i đối v/i mDnh. -)n ch. C-n ng./i l? tLng h2a nhFng quan h7 @H hIi C(4ác đ? 6u. -)n ch.t con người( p đ %. mà chủ đ$ng tác đ$ng.t con người( C:n *hê *hán m$t số <uan điềm c>c đoan t&ong mối <uan h0 nà%T *hái #u% sinh vật và *hái #u% 6? h$i ho=c là tách &ời hai m=t sinh vật và 6? h$i t&ong con người( c.n m"nh -)n ch.t vật ch. điều ki0n khách <uan. c]ng như nh+ng điều ki0n #o ch7nh họ t"o &a( Ohư vậ% th8o C(4ác con người là m$t đ$ng vật c3 t7nh ch. không chMu khu.u thành -)n ch. sống t&ong nh+ng điều ki0n lMch s_ c1 thB.t *hát đB nghiên cứu con người của t&i't học 4ác6it EB nh. lMch s_ của n3( E % là điBm 6u. khát vọng của con ngườii(m=c #a chJng được hDnh thành t&ên c@ sA nền t)ng sinh học của con người( Vu% luật 6? h$i <u% đMnh <uan h0 6? h$i của con người( &.thành người đ7ch th>c khi sống t&ong 6? h$i và c3 ho"t đ$ng 6? h$i cho mDnh. t&ong m$t thời đ"i 6ác đMnh( Chông <ua các <uan h0 6? h$i con người -$c l$ -)n ch. con người v/i tư cách là s)n *hLm của t> nhiên. m=t khác con người là m$t th>c thB 6? h$i( q> tác đ$ng <ua l"i gi+a m=t sinh vật và m=t 6? h$i t&ong con người t"o thành -)n ch.% c3 sln t&ong t> nhiên.t -iBu thM -)n ch.t con người là tIng hQa nh+ng <uan h0 6? h$i` Ohư vậ%.a là t&i't học 4ác W Xê nin coi nho m=t t> nhiên.t <uan h0 6? h$i của mDnh Chca nhận ! ngh. niềm tin. song không c3 ngh.t *h1c t&ư/c môi t&ường. c)i t"o điều ki0n khách <uan( 4 .t con người không *h)i là t&cu tượng mà là hi0n th>c. *hủ nhận cái %'u tố c.a <u%'t đMnh của m=t 6? h$i đối v/i vi0c hDnh thành -)n ch.t 6? h$i của con người.t c) các n$i #ung vPn h3a./i +Ma l? chủ th$ +Ma l? s'n 8hN% của lOch sP fhông c3 t> nhiên( không c3 lMch s_ 5 6? h$i thD không thB c3 con người( Con người là s)n *hLm của lMch s_.t 6? h$i v/i t.t 6? h$i của con người( 4=t sinh học jsinh vậtk là tiền đề c@ sA cho m=t 6? h$i của con người( 4=t 6? h$i ch2 c3 thB *hát t&iBn được t&ên c@ sA *ha hợ* v/i m=t sinh học( Con người là s)n *hLm của t> nhiên và 6? h$i nên <uá t&Dnh hDnh thành và *hát t&iBn của con người chMu s> <u% đMnh của -a h0 thống <u% luật( Vu% luật t> nhiên <u% đMnh *hư@ng #i0n sinh học của con người( Vu% luật t m l! ! thức <u% đMnh s> hDnh thành tDnh c)m.t( Ch7nh ho"t đ$ng s)n 6u.t *hát tc nh+ng cá nh n hi0n th>c cang v/i nh+ng ho"t đ$ng và nh+ng điều ki0n sinh ho"t vật ch. không *h)i là cái vốn c3 t&ong mdi cá thB &iêng lm mà là tIng hQa của toàn -$ <uan h0 6? h$i( nS &àng con người là hi0n th>c. C(4ác khhng đMnhT ^C&ong t7nh hi0n th>c của n3.t vật ch.t hi0n th>c của họ( Oh+ng điều ki0n mà họ th.

n &iêng và t> nhiên sr c3 s> -i'n đIi th8o nh+ng hDnh tha mà con người đ? tác đ$ng vào n3( &.a thD giai c. lao đ$ng đ3.* cho con người c) *hư@ng ti0n lao đ$ng len đối tượng tác đ$ng đB đá* ứng nhu c:u sinh tHn của con người( bo đ3.t hai chiều của mối <uan h0 gi+a con người v/i t> nhiên( Chinh *h1c t> nhiên là m$t thư/c đo t&ong s> gi)i *h3ng con người. Qi'i 8h:ng c-n ng. <uá t&Dnh nào mà là nô l0 vào giai c. chinh *h1c t> nhiên không đHng ngh.t của anh ta và vật *hLm của <uá t&Dnh đ3 t"o &a( p đ %.* công nh n v/i tư cách là l>c lượng cách m"ng nh.t chủ %'u của 6? h$is là l>c lượng thống t&M về kinh t'.Ohờ ho"t đ$ng th>c tign mà con người c)i t"o t> nhiên đHng thời làm nên lMch s_ của mDnh( bo vậ% ch7nh con người đ? sáng t"o &a lMch s_( Chông <ua ho"t đ$ng th>c tign của mDnh con người thJc đL% 6? h$i *hát t&iBn tc th. vPn h3a tinh th:n của toàn 6? h$i( bo vậ%.% ch7nh <u%ền tc ta% giai c./i RhSi s4 n9 l7 +?. Qi'i 8h:ng c-n ng.% đều c3 s> chi *hối t&>c ti'* ha% gián ti'* A nh+ng mức đ$ khác nhau đối v/i ho"t đ$ng của mdi cá nh n( Con người là m$t chủ thB c3 nh n 5 .a.* tư s)n( EB gi)i *h3ng con người khti s> nô l0 vào người khác.ng. th>c hi0n chu%ên ch7nh vô s)n( c. ch7nh t&M. người công nh n t&A thành nô l0 của ch7nh hành vi s)n 6u. Qi'i 8h:ng c-n ng.* công nh n không *h)i nô l0 cho m$t vật *hLm nào. nh+ng thu$c t7nh .0 "uan #i$% của tri(t h)c Mác Lê nin +.t chủ %'u của 6? h$i 5 mà c1 thB là ch' đ$ tư h+u tư s)n( 4uốn 63a -t ch' đ$ chi'm h+u tư nh n tư -)n chủ ngh./i RhSi s4 n9 l7 +?.* đ'n cao( !./i a.a v/i vi0c tàn *há t> nhiên( 4di s> tác đ$ng của con người lên t> nhiên đều đB l"i nh+ng #.t gi+a m=t sinh học và m=t 6? h$i( C&ong đ3 t> nhiên không thB tách &ời v/i m=t 6? h$i( bo vậ% mà t&ong mdi cá nh n luôn tHn t"i c) hai nh n tố là thJ t7nh và nh n t7nh( C&ong <uá t&Dnh sống.t4 nhiên C&ong nhiều tác *hLm của mDnh.t *h)i th>c hi0n m$t cu$c cách m"ng 6? h$i. C(4ác nh./i RhSi s4 n9 l7 +?. vật *hLm đ3 không thu$c về người công nh n tức là thu$c về m$t người khác( E3 không *h)i là thượng đ' ha% m$t l>c lượng siêu nhiên nào c)s không *h)i gi/i t> nhiên mà là nhà tư -)n( E3 là km n.n m"nh t7nh ch. *há* luật./i Rhác C&ong s)n 6u.n m"nh gi/i t> nhiên là m$t -$ *hận <uan t&ọng của đời sống con người( Con người sống #>a vào gi/i t> nhiên( [i/i t> nhiên cung c.u . nh+ng tác đ$ng lên t> nhiên c]ng g % &a nh+ng -i'n đIi t&ong ch7nh đời sống con người 69t c) về *hư@ng #i0n sinh học và 6? h$i( Cu% nhiên C(4ác luôn nh.chJnh &'n thAn %ình Con người là m$t thB thống nh. C(4ác c]ng luận gi)i &\ng.* tư s)n.a v/i vi0c coi con người là chJa tB của v] t&1. thD Ch8o t&i't học 4ác 5 Xê nin *h)i 63a -t đi ch' đ$ chi'm h+u tư nh n về tư li0u s)n 6u. song điều đ3 không đHng ngh.t tư -)n chủ ngh. C(4ác đ? tcng đề cậ* đ'n con người v/i tư cách là m$t -$ *hận của t> nhiên( Ch8o đ3. giai c. gi'i 8h:ng c-n ng. giành l.m toàn -$ nh+ng tư li0u s)n 6u.

khai thác c3 hi0u <u) nguHn tài ngu%ên thiên nhiên và s_ #1ng tốt nh.t c) mọi m=t t&ong đời sống 6? h$i jkinh t'.6c Công nghi0* h3a.c về t.t t&ong lMch s_. giáo #1c đ"o đức và -\ng t&)i nghi0m của mdi cá nh n( C(4ác không ch2 đề cao vai t&Q của giáo #1c đối v/i s> *hát t&iBn l! t7nh A mdi cá nh n. t7nh nh n lo"i tPng lên( u? h$i ti'n -$ khi mdi thành viên t&ong đ3 vPn minh( Cách thức th>c hi0n là thông <ua con đường giáo #1c 5 giáo #1c t&i thức khoa học.t kinh #oanh. nhưng n$i l>c là nh n tố <u%'t đMnh vD c3 *hát hu% được n$i l>c m/i thu hJt và s_ #1ng c3 hi0u <u) các nguHn l>c tc -ên ngoài( Zhát hu% n$i l>c. 1ai tr2 của ngu3n l4c c-n ng. tc s_ #1ng sức lao đ$ng thủ công là ch7nh sang s_ #1ng m$t cách *hI -i'n sức lao đ$ng v/i công ngh0. công ngh0. tham gia ho"t đ$ng th>c tign c]ng là đB thta m?n nh+ng nhu c:u của -)n th n. đMnh hư/ng cho hành vi của con người t&ong ho"t đ$ng th>c tign( Chủ ngh. *hư@ng ti0n và *hư@ng *há* tiên ti'n hi0n đ"i. là m1c tiêu mà nh n lo"i ti'n -$ hư/ng t/i( 0.t thD nh n # n m/i c3 thB làm chủ t&ên các l.t các nguHn l>c của Ohà nư/c( C&ong các nguHn n$i l>c. t&ư/c h't là *hát hu% nguHn l>c con người. #>a t&ên s> *hát t&iBn công nghi0* và ti'n -$ khoa học.t lao đ$ng 6? h$i cao( Công nghi0* h3a. hi0n đ"i h3a là <uá t&Dnh chu%Bn đIi cPn -)n toàn #i0n các ho"t đ$ng s)n 6u.nh v>c của đời sống 6? h$i( OguHn l>c con người là %'u tố không thB thi'u là %'u tố <u%'t đMnh và là đ$ng l>c của <uá t&Dnh công nghi0* h3a W hi0n đ"i h3a( 6 . 6? h$i. là môi t&ường tốt đo* nh. c:n *h)i k't hợ* nguHn l>c t&ong nư/c và nguHn l>c -ên ngoài( C) n$i l>c và ngo"i l>c đều <uan t&ọng.i h:a #Et n.t( EB th>c hi0n thành công s> nghi0* công nghi0* h3a. làm cho 6? h$i *hát t&iBn lên m$t t&"ng thái m/i về ch. mà các ông cQn nh.t cho nh n t7nh *hát t&iBn. #Mch v1 và <u)n l! kinh t'. của 6? h$i( Cu% nhiên mdi cá nh n khi th>c hi0n nh+ng hành vi nh\m th>c hi0n ngu%0n vọng h"nh *hJc của mDnh thD đHng thời *h)i <uan t m đ'n nhu c:u.a <u%'t đMnh t&ên các l. hi0n đ"i h3a là 6u hư/ng *hát t&iBn của các nư/c t&ên th' gi/i( Công nghi0* h3a. nguHn l>c con người c3 ! ngh. làm sao cho mọi người ai c]ng th.n k't v/i nhau vD lợi 7ch.nh v>c của đời sống 6? h$i( Cu% nhiên. *h)i là nh+ng hành vi mang t7nh đ"o đức( C&i't học 4ác 5 Xê nin đ? hư/ng đ'n con đường gi)i *h3ng nh n lo"i. nguHn l>c của toàn # n t$c. hi0n đ"i h3a không ch2 là công cu$c 6 % #>ng kinh t' mà ch7nh là <uá t&Dnh -i'n đIi cách m"ng s u s. ch7nh t&M. lợi 7ch của người khác.% được cách thức đB làm cho *h:n Ogười t&ong -)n th n mDnh tPng lên./i tr-ng s4 nghi78 c9ng nghi78 h:a * hi7n #. giáo #1c ven gi+ vai t&Q chủ đ"o đối v/i s> hDnh thành nh n cách của mdi cá nh n.a 6? h$i là ch' đ$ tốt đo* nh. khoa học của con ngườiik.cách.a c$ng s)n mà giai đo"n đ:u là chủ ngh. -ao chứa t&ong mDnh nh n tố đ"o đức và các giá t&M vPn h3a( Con người g.t( Ch2 t&ên c@ sA 6ác lậ* ch' đ$ công h+u về tư li0u s)n 6u. t"o &a nPng su.n m"nh %'u tố tiên <u%'t là l>c lượng s)n 6u. hi0n đ"i h3a.

ưu đ?i về tài ngu%ên.t <uan t&ọng. đ % là %'u tố <u%'t đMnh đối v/i s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i c]ng như s> nghi0* công nghi0* hoám hi0n đ"i h3a( O3i đ'n ch.6c fhi n3i nguHn l>c con người c3 vai t&Q <u%'t đMnh t/i s> nghi0* công nghi0* h3a. nguHn l>c con người là tài ngu%ên vô tận( fhi đề cậ* đ'n nguHn l>c con người.!.t t&ong khu v>c( Oư/c Ohật c3 -ư/c *hát t&iBn th:n kK tc sau chi'n t&anh( 4=c #a không c3 lợi th' về tài ngu%ên thiên nhiên. c]ng không thB t&A thành đ$ng l>c của s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i( Nai t&Q đ$ng l>c của s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i luôn thu$c về con người( Ch7nh con người v/i sức l>c và t&7 tu0 của mDnh m/i là nh n tố <u%'t đMnh hi0u <u) của vi0c khai thác. c@ c.t nguHn tc %'u tố c$ng đHng và con người Ohật F)n( Oh+ng điều đ3 chứng tt vai t&Q con người &. con người là chủ thB sáng t"o &a công ngh0 kv thuậti công ngh0 kv thuật c3 *hát t&iBn hi0n đ"i đ'n t&Dnh đ$ nào thD c]ng không thB tha% th' kh) nPng con người.t lượng nguHn l>c con người.i h:a #Et n. người ta thường n3i t/i m=t số lượng và ch. c3 nh+ng nư/c tài ngu%ên thiên nhiên h"n ch' nhưng ven c3 s> *hát t&iBn vượt -ậc( N7 #1.* l>c lượng lao đ$ng cho s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i( qố lượng nguHn l>c con người đ3ng vai t&Q <uan t&ọng đối v/i s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i( qố lượng nguHn l>c con người không tư@ng 6ứng v/i s> *hát t&iBn jho=c thca ho=c thi'uk sr c3 tác đ$ng không tốt đối v/i s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i( Cu% nhiên. hi0n đ"i h3a thD *h)i c3 vốn. t&7 tu0 con người *hát t&iBn t/i đ u sr t"o &a t&Dnh đ$ công ngh0 kv thuật tư@ng ứng( Thứ ba.t lượng của n3( qố lượng con người ch7nh là l>c lượng lao đ$ng và kh) nPng cung c.t nư/c thD c:n đ=t nguHn l>c con người t&ong mối <uan h0 v/i các nguHn l>c t> nhiên và các nguHn l>c hi0n c3 khác( Thứ nhất. đ? *hát t&iBn kinh t' &. s_ #1ng nguHn l>c t> nhiên và các nguHn l>c khác( 4uốn th>c hi0n công nghi0* h3a. s_ #1ng nguHn l>c t> nhiên và các nguHn l>c khác( OguHn l>c t> nhiên và các nguHn l>c khác t> chJng không thB tham gia vào <uá t&Dnh kinh t' 5 6? h$is #o đ3. n3 <u%'t đMnh vi0c tI chức và s_ #1ng c3 hi0u <u) các nguHn l>c khác( Thứ hai. nhưng vốn ch2 t&A thành nguHn l>c <uan t&ọng và c. nhưng *hát hu% đJng vai t&Q nguHn nh n l>c. n ng cao nPng su.0. hi0n đ"i h3a đ. s_ #1ng n3.t lượng con người là n3i đ'n hàm lượng t&7 7 .t tinh th:n( ND th'. nư/c Ohật ven *hát t&iBn và c3 tIng s)n *hLm <uốc # n đứng thứ nhD th' gi/i jsau 4vk( q> *hát t&iBn th:n kK đ3 -. qinga*o&8 không được thiên nhiên. nguHn l>c con người là chủ thB của s> khai thác.t cao và t&A thành m$t nư/c c3 tIng s)n *hLm <uốc n$i -Dnh <u n đ:u người cao nh.t lao đ$ng. c)i thi0n đời sống vật ch.%.* thi't của s> *hát t&iBn khi n3 n\m t&ong ta% nh+ng con người -i't s_ #1ng đJng m1c đ7ch và hi0u <u) cao( Ch>c t' cho ta th. vD con người sáng t"o &a má% m3c. c)i ti'n n3 là đB *h1c v1 lợi 7ch của con người. %'u tố <uan t&ọng nh./i D B(u t5 quB(t #Onh s4 nghi78 c9ng nghi78 h:aK hi7n #.t t&ong nguHn l>c con người là ch. =gu3n l4c c-n ng. công ngh0 kv thuật.u kinh t' *ha hợ*.

*. công ngh0 hi0n đ"i( O3i t/i t7nh vô tận. đ)ng *hái. h:u h't các <uốc gia t&ên th' gi/i đều tDm cách n ng cao hàm lượng t&7 tu0 của đ$i ng] lao đ$ng( EB n ng cao hàm lượng t&i thức t&ong đ$i ng] lao đ$ng thD các -i0n *há* về giáo #1c và đào t"o đ3ng vai t&Q h't sức <uan t&ọng( N7 #1 như các nư/c công nghi0* h3a m/i như Gàn Vuốc.n liền v/i m$t nền khoa học. c3 t&Dnh đ$. khi khoa học công ngh0 ngà% càng *hát t&iBn.%. ngh. vPn h3a(((k mà họ cQn làm người( Ch7nh họ đ? in đậm #. t&ung thành.t nư/c( Ohư vậ%. th>c hi0n.t sr là người lao đ$ng làm nên nPng su. t&i thức như vậ% nên ngà% na%.a hi$n đ0i h. kinh nghi0m của nhiều nư/c và th>c tign của ch7nh nư/c ta cho th. được làm chủ tư li0u s)n 6u. hi0n đ"i h3a đ. nguHn l>c con người v/i sức l>c và t&7 tu0 của mDnh ch7nh là nh n tố <u%'t đMnh t/i s> thành công của s> nghi0* công nghi0* h3a. mọi nguHn l>c t> nhiên đều c3 thB -M khai thác c"n ki0t.a4 Ch8o các nhà kinh điBn của chủ ngh.i h:a #Et n. <u%'t t m cách m"ng((( C&ong 6? h$i con người không ch2 t"o &a các h0 thống và các <uá t&Dnh khác nhau của 6? h$i jgiai c. đHng thời l"i vca là t&ung t m của mọi -i'n đIi lMch s_( O3i m$t cách khác.a 4ác5Xênin con người vca là điBm khAi đ:u vca là điBm k't thức.t lao đ$ng cao( bo t:m <uan t&ọng của t&7 tu0. -Hi #ưwng và *hát hu% -Ai m$t nền giáo #1c tiên ti'n g. hàm lượng ch. đánh giá và giáo #1c t&ên *hư@ng #i0n ^ con người 5 tậ* thB`.t l.tT c:n ca. hi0n đ"i h3a( 0. s)n 6u. hi0n đ"i h3a *h1 thu$c chủ %'u vào vi0c ho"ch đMnh đường lối. qinga*o&8 đều đ"t mức đ$ *hI cậ* giáo #1c tiBu học t&ư/c khi các nền kinh t' nà% c.t đối v/i s> ti'n -$ và *hát t&iBn 6? h$i( Ohà tư@ng lai học 4v 5 xlvin Coyyl8& khhng đMnh &\ng. ch7nh sách c]ng như tI chức. t7nh không -M c"n ki0t.a là *h1 thu$c vào nPng l>c nhận thức và ho"t đ$ng th>c tign của con người( Eiều nà% càng khhng đMnh vai t&Q <u%'t đMnh của nguHn l>c con người đối v/i s> nghi0* công nghi0* h3a.*`s ^con người 5 6? h$i`( C7nh t7ch c>c của con người vời tư cách là chủ thB được tậ* t&ung chJ ! khai thác.% không -ao giờ h't`( E=c -i0t ngà% na%.t tốt đo*. nhà nư/c. -Hi #ưwng chủ %'u A nh+ng *hLm ch. ch2 c3 t&7 tu0 con người là không -ao giờ c"n ki0t và ^t&i thức c3 t7nh ch. được đào t"o. c3 nPng l>c.u 8 .tu0 t&ong đ3.t cánh( Thứ tư. c3 *hLm ch.6c Ngu1n 2(c c n ng!"i 2# chủ thể của quá tr3nh c-ng nghi$) h. là n3i t/i người lao đ$ng c3 t&7 tu0 cao.t. ^con người 5 giai c. =gu3n l4c c-n ng.0. con người thường được 68m 69t.t 6ám k't tinh t&ong giá t&M hàng h3a càng cao thD vai t&Q của người lao đ$ng c3 t&7 tu0 l"i càng <uan t&ọng( Con người được đào t"o ki'n thức toàn #i0n. s> thành công của công nghi0* h3a./i * #Ing l4c của c9ng nghi78 h:aK hi7n #. t7nh khai thác không -ao giờ h't của nguHn l>c con người ch7nh là n3i t/i %'u tố t&7 tu0( C&7 tu0 của con người ngà% càng *hát t&iBn và c3 tác đ$ng m"nh mr nh. c3 ta% nghề thành th"o. nhi0t tDnh.

^thi0n 5 ác`((( t&ong điều ki0n nà% c:n 68m 69t ^con người 5 chủ thề` v/i nh+ng *hLm ch. *hát t&iBn( ND vậ%. hi0n đ"i h3a( E$ng l>c của công nghi0* h3a. hi0n đ"i h3a là nh+ng gD thJc đL% <uá t&Dnh nà% vận đ$ng. lMch s_ su% cho cang ch7nh là lMch s_ *hát t&iBn cá nh n của con người. hi0n đ"i h3a là <uá t&Dnh c)i -i'n cách m"ng s u s.nh l?nh đ"o((( FAi vậ%.% &\ng công nghi0* h3a.a đất n!5c4 fhi *hê *hán <uan điBm #u% t m t> -i0n của Gê 5 [h8n về con người. -Hi #ưwng ^con người 5 chủ thB` không ch2 t&ên -Dnh #i0n ^con người 5 chủ thB` mà cQn t&ên -Dnh #i0n ^con người 5 cá nh n` h@n n+a là ^con người 5 chu%ên môn nghề nghi0*` nh.t nư/c ch7nh là con người v/i nh+ng *hLm ch.c toàn -$ đời sống 6? h$i( O3 đQi hti &.t cao đối v/i ^con người 5 chủ thB`( fhông ch2 c3 s> c:n ca.t đMnh.a là n ng nhận thức lên m$t t&Dnh đ$ m/i. ! ch7 chi'n th. là nhà nư/c. -)n l. hi0n 9 . ta c3 thB n3i &\ngT Chủ thB của <uá t&Dnh công nghi0* h3a. v/i c$ng đHng -\ng muôn vàn các mối <uan h0( Ngu1n 2(c c n ng!"i v5i t6nh cách 2# đ7ng 2(c của c-ng nghi$) h.a/ hi$n đ0i h. #a họ c3 nhận thức được điều đ3 ha% không( Cc đ3. hi0n đ"i h3a đ. đ3 không *h)i là nh+ng chủ thB -i0t lậ*. <uan ni0m ^cái cá nh n` là s> thB hi0n m$t cách c1 thB sinh đ$ng của ^cái 6? h$i` khi con người t&A thành chủ thB của <uá t&Dnh công nghi0* h3a. mà là nh+ng chủ thB v/i nh+ng *hLm ch. ^giàu 5 nghzo`. hi0n đ"i h3a( Cu% nhiên.t nghề nghi0* chu%ên môn c1 thề t&ong nh+ng hoàn c"nh c1 thB( Fên c"nh đ3.t đMnh tham gia vào <uá t&Dnh nà%( E3 là nh+ng con người nh. là 6? h$i`( Con người là t&ung t m của mọi s> *hát t&iBn 6? h$i( ChDnh -Ai vậ%. lQng t&ung thành. đánh giá.t nh. g. t&ong điều ki0n m/i c:n 68m 69t.n t&ong ti'n t&Dnh lMch s_( FAi vD. nga% tc nPm U{|}. &iêng &r. tức là n3i đ'n nh+ng chủ thB tham gia vào <uá t&Dnh công nghi0* h3a. t&ong mdi người luon c3 nh+ng ^gi\ng 69` -Ai nh+ng c>cT ^Chủ5 t/`. cho *h9* tách &a m$t -Dnh #i0n ^con người 5 cá nh n`( C:n nh.t nh.n -3 v/i tậ* thB. nhi0t tDnh cách m"ng mà c:n *h)i c3 c) t&7 tu0 khoa học. hi0n đ"i h3a( 4=t khác t&ong điều ki0n của nền kinh t' thM t&ường con người không ch2 nhận được s> tác đ$ng t7ch c>c mà cQn c) nh+ng tác đ$ng tiêu c>c( Ch7nh vD th'. Ln náu đ u đ3 ngoài th' gi/i( Con người chDnh là th' gi/i con người.t đMnh tham gia vào <uá t&Dnh công nghi0* h3a.n m"nh &\ng -ư/c chu%Bn tc ^ cái 6? h$i` sang ^cái cá nh n` c3 ngh. mà khi n3i đ'n nguHn nh n l>c. khi n3i ^nguHn l>c con người v/i t7nh cách là đ$ng l>c của công nghi0* h3a.ng nghzo nàn.. l"c hậu. ta th. 4ác đ? <uan ni0m con người là m$t th>c thB hi0n th>c( ^Con người không *h)i là m$t sinh vật t&cu tượng.t đMnh( Vua đ3.

a. t m l! -ám làng thiBn cận.u t&anh mà t&ong đ3 con người Ni0t Oam vca *h)i t&A l"i ch7nh mDnh vca *h)i vượt khti ch7nh mDnh đ)m -)o thành công công cu$c công nghi0* h3a. c:u ma%s th7ch -Dnh <u n.đ"i h3a` là chủ %'u n3i đ'n nh+ng *h)m ch. n=ng về lợi 7ch t&ư/c m. • l"i. 6? h$i được thB hi0n A các đ=c điBm nhưT t m l! -Dnh <u n chủ ngh.. hi0n đ"i h3a đ. t m l! c1c -$ đMa *hư@ng. t m l! #>a #em. c$ng đHng làng 6? đ? s)n sinh # n chủ làng 6?( E % là hDnh thức # n chủ s@ khai thB hi0n hDnh thức t> <u)n.n %uất tiểu n-ng Cậ* <uán s)n 6u. tuK ti0ns coi thường luật *há* -Ai ~*h9* vua thua l0 làng~( Ni0c kh.t nư/c( 8ậ) quán .t tiBu nông là s)n *hLm của môi t&ường và đMa l!( Cậ* <uán nà% #en đ'n kh) nPng h"ch toán kinh t' k9m cti. MGt h. các thành viên t&ong c$ng đHng giám sát nhau chủ %'u <ua #ư luận của c$ng đHng( Eiều nà% thường #en đ'n c1c -$ #Qng họ. hi0n đ"i h3a đ./i 1i7t =a% tr-ng s4 nghi78 c9ng nghi78 h:a D hi7n #. kv thuậts t m l! c:u an. tốc đ$ nhanh ha% chậm của <uá t&Dnh công nghi0* h3a.t -"i. t m l! c:u an. t&D t&0.u t&anh đB hQa nhậ* vào th' gi/i hi0n đ"i.t %'u của c$ng đHng làng 6? mà cu$c sống tiBu nông t> cung. t> c. t m l! ^*h9* vua thua l0 làng`. <h4c tr.t nên #g -t <ua lợi 7ch l u #àis thi'u chuLn 6ác về thời gian.t t7ch c>c của tIng hợ* nh+ng chủ thB được -$c l$ t&ong <uá t&Dnh đ3 và thJc đL% <uá t&Dnh đ3 vận đ$ng và *hát t&iBn( Vua nh+ng *h n t7ch t&ên c3 thB th. hi0n đ"i h3a *h1 thu$c vào *hư@ng thức khai thác và ch. =hFng #i$% tJch c4c 0. làng 6?s tư tưAng -Dnh <u n chủ ngh.% &\ng. t m l! -)o thủ. can thi0* vào <uá t&Dnh *hát t&iBn của cá thBs thi'u tinh th:n t> giác khi #ư luận c$ng đHng không cQn được coi t&ọng nên #g hành đ$ng t> #o.t đ)m -)o cho # n t$c Ni0t Oam giành được th. không muốn đIi m/i((( Các đ=c điBm t m l! nà% không khu%'n kh7ch s> *hát t&iBn 10 .c *h1c nh+ng h"n ch' của t&u%ền thống # n chủ t&ong 6? h$i Ni0t Oam đ3 là ^cu$c cách m"ng #u% nh. nguHn l>c con người đ3ng vai t&Q h't sức <uan t&ọng t&ong <uá t&Dnh công nghi0* h3a. tư@ng t&ợ giJ* đw nhau t&ong cu$c sống.i h:a !.as ha% can thi0* vào cu$c sống &iêng tư. cu$c đ.n ch( Fên c"nh nh+ng m=t t7ch c>c thD con người Ni0t Oam cQn tHn t"i nh+ng h"n ch' nhưT 8ru'ền th9ng d&n chủ 2#ng %: C&u%ền thống # n chủ làng 6? là s)n *hLm t.* nhận s> *h n hoá t&ong cu$c sống(((Oh+ng )nh hưAng tiêu c>c của t m l! tiBu nông đối v/i vi0c *hát t&iBn kinh t'.t lượng nguHn l>c con người( II.ng lợi t&ong cu$c đ. không ch.ng c-n ng.* đ? t"o &a( Cang vi0c hDnh thành tinh th:n đoàn k't.t nư/c( q> thành công ha% th.

t7ch c>c nPng đ$ng. nPng đ$ng.t nht.t -"i k9o #ài. -\ng lQng v/i cái hi0n c3( 8ác )h ng c-ng nghi$) ch!a ca Ogười Ni0t Oam n3i chung chưa c3 n'* lao đ$ng công nghi0*.manh mJn( Oền s)n 6u.u t&. m$t m=t *h)i <uán t&i0t s u s. #ám làm.t 6ám g % )nh hưAng tiêu c>c đ'n s> *hát t&iBn của đ.t cao( Eiều nà% #en đ'n vi0c 68m thường l! luậns 68m thường tuIi t&ms <u%ền l>c thu$c về nh+ng người l u nPm.t không đáng 11 . đ=c -i0t là nền s)n 6u. ~sống l u lên l?o làng~( N.nh v>c 6? h$i thD sr kh.. v/i đ.9 tru'ền th9ng 4$t số t&u%ền thống của người Ni0t Oam c]ng -$c l$ t7nh hai m=t của n3 như sống gi)n #M. đQi hti mdi người Ni0t Oam *h)i là nh+ng cá nh n c3 t7nh cách đ$c lậ*.t lQng tin v/i l/* người đ? c3 nhiềucông lao v/i # n t$c. vận #1ng l! luận *ha hợ*( 4=t khác. *h)i t&i0t đB th>c hi0n c@ ch' thM t&ường( Oền kinh t' thM t&ường đề cao thành công hi0n t"i.t tiBu nông sr là t&A l>c đối v/i <uá t&Dnh h$i nhậ* <uốc t'.* nhu c:u.c ngu%ên t. tI chức của Ohà nư/c làm kDm h?m s> sáng t"o của th' h0 t&m #en đ'n hi0n tượng ch)% máu ch.c *h1c -0nh kinh nghi0m c3 hi0u <u). thậm ch7 t&ong tiềm thức . tức là -ám sát th>c tign. #ám chMu t&ách nhi0m. c3 t7nh <u%'t đoán. tho) m?n. s> chậm ch"* và lề mề t&ong công vi0c vốn đ? t&A thành v't h\n Pn s u vào máu thMt của tcng người( Ni0t Oam đ=t m1c tiêu nPm Y€Y€ sr là m$t nư/c công nghi0* nhưng điều nà% đang -M coi nho.t nư/c( finh nghi0m c3 thB mang l"i thành công( Oh+ng kinh nghi0m đ3 đáng được t& n t&ọng. <uá t&Dnh công nghi0* h3a 5 hi0n đ"i h3a của Ni0t Oam( <ề ca =inh nghi$m Eề cao đ'n mức g:n như tu%0t đối hoá vai t&Q của kinh nghi0m là s)n *hLm của nền s)n 6u.t c]ng như các l.c *h1c t&i0t đB -0nh kinh nghi0m( 86nh hai m>t của m7t . sáng t"o của các cá nh n( Vuá t&Dnh công nghi0* h3a 5 hi0n đ"i h3a. sáng t"o vD vậ% tậ* <uán s)n 6u. #ám ngh. 6a hoa là *hLm ch. nhưng <uá đề cao kinh nghi0m đB t&A thành cPn -0nh thD &. của nhiều người.t ngu% hiBm( Ci'* t1c vận #1ng kinh nghi0m khi các %'u tố.t tốt song #g #en đ'n s> h" th. gh9t c:u kD.c thống nh. các điều ki0n đ? tha% đIi đB #en đ'n th.t nà% c3 <u% t&Dnh In đMnh và chủ %'u chMu s> chi *hối c3 t7nh In đMnh của t> nhiên nên kinh nghi0m được đánh giá &. -I sung. nhiều tuIi. t&ong khi nhu c:u là m$t t&ong nh+ng đ$ng l>c *hát t&iBn của 6? h$is t&u%ền thống c:n cas giti chMu đ>ng gian khI c]ng là *hLm ch.t tốt nhưng c]ng #g #en đ'n s> cam chMu. đ3 đ? là m$t cPn -0nh t&:m kha.t nư/c( E3 là m$t t&ong nh+ng t$i ldi( EB kh.t7nh t7ch c>c.n đề nà% hi0n đang #ign &a *hI -i'n t&ong các c@ <uan. <uá khứ mang t7nh tham kh)o( bo đ3 không c3 chd cho -0nh kinh nghi0m tHn t"i( fhi thM t&ường hoá toàn -$ các %'u tố của <uá t&Dnh s)n 6u.t gi+a l! luận và th>c tign. vô hDnh t&ung t"o nên ^giờ cao su` &.t nông nghi0* lJa nư/c. tPng cường học tậ* n ng cao t&Dnh đ$ l! luận. thậm ch7 s1* đI th:n tượng sr làm m.

t&ong đ3 khối #oanh nghi0* t&ung ư@ng g:n U t&i0u người( N/i ch.U…ƒ # n số của c) nư/c( OguHn nh n l>c tc các #oanh nghi0* kho)ng Y t&i0u người . cao đhng t&A lên là h@n Y. chu%ên môn và kv nPng của lao đ$ng c]ng như sức khom của họ( Eiều nà% l"i *h1 thu$c vào ho"t đ$ng giáo #1c đào t"o và các #Mch v1 khác( OguHn nh n l>c Ni0t Oam được c. chán ch7nh t&Mi`( E % là hi0n tượng *hI -i'n t&ong gi/i t&m hi0n na%. ! thức k• luật. t&7 thức.a C&ong thời kK đIi m/i. <uá t&Dnh h$i nhậ* kinh t' <uốc t'. lối sống không lành m"nh( C&ên đ % là nh+ng m=t t7ch c>c và c]ng như nh+ng h"n ch' của Con người Ni0t Oam. ^nguHn nh n l>c nông # n c3 g:n •Y t&i0u người. n'u không n3i &\ng sr t"o nên m$t cái nhDn *h)n c)m t&ong con m. -\ng h@n ‚€ƒ # n số của c) nư/c( OguHn nh n l>c công nh n là „.… t&i0u người. mọi c.*( C&Dnh đ$ học v. -\ng Y. nghề( E'n na%. tốt nghi0* tc đ"i học.* -ậc. gi)i *há* nh\m n ng cao ch. -\ng g:n U€ƒ # n số của c) nư/c( OguHn nh n l>c t&7 thức.t nư/c( Nề tư tưAng. #g ch"% th8o nh+ng tư tưAng 6. vD vậ% c:n c3 nh+ng *hư@ng hư/ng. c:n vận #1ng <uan điBm của t&i't học 4ác W Xê Oin về v.* #o )nh hưAng -Ai m=t t&ái của kinh t' thM t&ường. lậ* t&ường v+ng vàng.n đề con người đB c3 nh+ng *hư@ng hư/ng và gi)i *há* t7ch c>c nh\m *hát hu% tối đa vai t&Q và sức m"nh của con người vào <uá t&Dnh công nghi0* h3a 5 hi0n đ"i h3a đ. hi0n đ"i h3a( Ch.t lượng nguHn nh n l>c như hi0n na% chưa đá* ứng được <uá t&Dnh công nghi0* h3a 5 hi0n đ"i h3a.t nư/c( 12 . lw hon là không t&ánh khti( Con người không đ)m -)o %'u tố nà% coi như t> lo"i mDnh &a khti vQng 6oá% nghi0t ng? của thời đ"i công nghi0*( Nh?ng h0n chế về đ0 đ*c/ .n. s> t&g n)i. ch"% th8o đHng tiền. nh"t E)ng. A mọi lứa tuIi.n của nguHn nh n l>c.* về chu%ên môn.t lượng nguHn nh n l>c th.u.u thành chủ %'u là nông # n. hi0n tượng tham nh]ng. tinh th:n vư@n lên th.t lượng của lao đ$ng được đánh giá <ua t&Dnh đ$ học v. không gDn gi+ và *hát hu% nh+ng giá t&M t&u%ền thống của # n t$c đang là hi0n tượng *hI -i'n A -$ *hận gi/i t&m. ch7nh t&MT ^fhô Eoàn.c3. hưAng th1. đMa vM t&ong 6? h$i lJc nà% ha% lJc khác. lối sống -M 6uống c. t&Dnh đ$ con người đ? được n ng lên về mọi m=t nhưng chưa đá* ứng %êu c:u của công nghi0* h3a. làm cho -$ *hận nà% không c3 ch7nh ki'n. #Mch v1 và nh n l>c của các ngành. vô c)m v/i đHng lo"i.… t&i0u người. th' h0 tư@ng lai của đ. ch.*c =h@A/ vBn h. công nh n. thB l>c.t lượng nguHn nh n l>c( E"o đức. #oanh nh n.t của -"n -z <uốc t'( fhái ni0m ^tác *hong công nghi0*` #ường như ven 6a l" v/i số đông người Ni0t( q> chậm ch"* và lề mề t&ong công vi0c vốn đ? t&A thành v't h\n Pn s u vào máu thMt của tcng người và ch7nh vD th'.

đ.t c) của con người.ơng h.t 5 vPn hoá tinh th:n.t len tinh th:nT thB l>c. toàn #i0n mọi nPng l>c và *hLm ch.t nư/c giàu m"nh. vPn minh jcon người là đ$ng l>ck.t 5 t m hHn.t. tDnh c)m 5 t&7 tu0.i h:a ở 1i7t =a% !. tối đa.t là đ$ng l>c và tiềm l>c *hát t&iBn 6? h$ik( E3 là con người được *hát t&iBn các t&Dnh đ$ tư ch. #o con người và vD con người~( Oh+ng thành t>u nIi -ật t&ong s> *hát t&iBn kinh t' tc nh+ng nPm {€ của th' k• uu là k't <u) của s> tha% đIi chi'n lược *hát t&iBn của nhiều <uốc gia t&ên th' gi/i( Ogà% na%. hưAng m$t cu$c sống h"nh *hJc v/i t.v(v((( Cang v/i nh n lo"i. toàn #i0n. c-n ng. *hát t&iBn t> #o. tinh th:n. ((( con người được *hát t&iBn m=t nà% ch7nh là nền t)ng <u%'t đMnh nh. #o t> nhiên và 6? h$i t"o nên c) về thB ch. tài nPng c]ng như các kh7a c"nh *hLm ch. ! ch7. kh) nPng làm chủ t> nhiên.v(v((( là chủ thB ho"t đ$ng c)i t"o. ch. hài hoà.t. làm chủ 6? h$i. thLm mv.6ngK gi'i 8há8 @AB C4ng c-n ng. nPng khi'u. đB &Hi t&ên nền t)ng đ3 m/i c3 thB *hát t&iBn tối đa./i tr-ng s4 nghi78 c9ng nghi78 h:a D hi7n #. c3 nPng l>c cao t"o #>ng &a th' gi/i m/i 5 th' gi/i vPn hoá thứ hai. gi)i *h3ng ch7nh mDnh.t và giá t&M nh n vPn jcon người là m1c tiêuk( Cái 6? h$i *h. ha% n3i cách khác là con người toàn nPngT con người *hát t&iBn thB ch. đ'n na% m/i c3 thB đề &a và th>c hi0n l! tưAngT ~Con người 5 m1c tiêu và đ$ng l>c của s> *hát t&iBn kinh t' 6? h$i~( Cức là nh n # n Ni0t Oam *h)i vượt <ua nghzo nàn.a l/n lao là 6 % #>ng ch7nh -)n th n mDnh v/i tư cách m$t chủ thB.t sống m/i( Thứ ba. t&7 l>c. vPn hoá vật ch.t.t cho mọi s> *hát t&iBn về sau A các t:ng cao h@n( Thứ hai. con người vPn hoá jv/i tư cách là m1c tiêu của ch7nh mDnhk( E3 là con người không ch2 *hát t&iBn thB ch. tinh th:n.i h-á ở 1i7t =a% Ch8o l! luận 4ác 5 Xênin.t c) các *hLm ch. đ"o đức. 1i7c +ận CTng +? 8h. nh n # n Ni0t Oam c]ng *h)i t&)i <ua lMch s_ nhận thức.t vốn c3 của mDnh. 6 % #>ng th' gi/i m/i. con người v/i tư cách là s)n *hLm của lMch s_ t> nhiên jtức kh7a c"nh con người -)n thBk( E3 là g3c đ$ *hát t&iBn con người sinh học 5 6? h$i. 1ận Cung lý luận +.n đ./i tr-ng tri(t h)c Mác D Lênin +6i +i7c @AB C4ng ngu3n l4c c-n ng.u t&anh và 6 % #>ng t&ong nhiều thậ* k•.III./i tr-ng s4 nghi78 c9ng nghi78 h-áK hi7n #. 6 % #>ng m$t đ. làm chủ ch7nh mDnh. con người v/i tư cách là chủ thB sáng t"o &a lMch s_ jth>c ch. con người là chủ thB toàn nPng.u cho l! tưAng nh n vPn cao đo* đ3 là m$t 6? h$i ~t. đánh đuIi nhiều km tha 6 m lược. th' gi/i đang chu%Bn tc nền kinh t' chủ %'u #>a vào nguHn tài ngu%ên h"n ho* sang nền kinh t' t&i thức( C&ong 13 . sáng t"o. đ3 ch7nh là con người được *hát t&iBn m$t cách ch2nh thB hài hoà c) -a m=t c@ -)nT Thứ nhất. mà điều c3 ! ngh. l"c hậu. đ"o đức 5 thLm mv. điều ki0n sống m/i.

t cho s> *hát t&iBn( Chu%Bn tc nền kinh t' c3 k' ho"ch tậ* t&ung.t nư/c. cho *h9* mọi th' h0 t&ong hi0n t"i và tư@ng lai s_ #1ng tốt nh.t( C4 >h. Ni0t Oam *h)i coi con người là nguHn l>c của mọi nguHn l>c.t lượng cao đá* ứng được %êu c:u s)n 6u. chDa khoá của s> thành công n\m nga% t&ong ch n l! đ@n gi)nT ~chi'n lược t&Hng người`( Cang v/i <uá t&Dnh đIi m/i nền kinh t'. vi0c nhận thức về vM t&7 nh n tố con người đ? c3 s> tha% đIi th8o hư/ng ngà% càng đJng h@n( C&ong <uá t&Dnh đIi m/i.n nh.c ch.a. sang nền kinh t' thM t&ường c3 đMnh hư/ng 6? h$i chủ ngh. của m$t tI chức( Chi'n lược *hát t&iBn c:n coi con người là t&ung t m của mọi <uá t&Dnh *hát t&iBn( Zhát t&iBn con người In đMnh thB hi0n công -\ng t&ong mdi th' h0 và công -\ng gi+a các th' h0. vca là đ$ng l>c của s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i~ đ? được khhng đMnh &S t&ong đường lối.a 6? h$i( Xà <uan điBm c3 t7nh chủ đ"o t&ong <uá t&Dnh 6 % #>ng con người Ni0t Oam đá* ứng %êu c:u đL% m"nh công nghi0* h3a hi0n đ"i h3a th8o đMnh h$i chủ ngh. t&ong s> nghi0* công nghi0* hoá. hi0n đ"i hoá nền kinh t' 5 6? h$i. nguHn l>c t&7 tu0 v/i ki'n thức.%.t c) các l. thMnh vượngs s> đ:u tư vào con người là c@ sA ch.a A nư/c ta hi0n na%( hư/ng 6? Ci'n hành công nghi0* h3a5 hiên đ"i h3a khi nư/c ta ven là m$t nư/c nôngnghi0* l"c hậu chậm *hát t&iBn. Ohà nư/c c]ng như t&ong th>c tign của nư/c ta( Eiều đ3 *h)n ánh t7nh đJng đ.6ng Thứ nhấtT t&ong vi0c 6 % #ang con người *h)i coiT ^con người vca là m1c tiêu vca là đ$ng l>c của công cu$c 6 % #>ng chủ ngh.ng lợi của các tI chức t&ên thư@ng t&ường( N/i cách nhDn nhận đ3. mà t&ư/c tiên là *h)i th>c hi0n thành công <uá t&Dnh công nghi0* hoá.t. t&ong điều ki0n kinh t' thM t&ường thD l>c lượng lao đ$ng v/i ch.t nPng l>c của họ( bo đ3.nh v>c đời sống 6? h$i5cách m"ng con 14 . ch7nh sách của E)ng.t của đ.ơng h.n nh.t nư/c( finh nghi0m ch2 &a &\ng con người là tài s)n <uan t&ọng nh. s> chPm lo đ:% đủ đ'n con người là đ)m -)o ch.n của tư #u% m/i *ha hợ* v/i 6u hư/ng nhận thức chung của thời đ"i( p thời đ"i ngà% na%.c ch.nền kinh t' đ3. kv nPng. <u%'t đMnh s> th. hi0n đ"i hoá đ. vi0c đ:u tư cho *hát t&iBn nguHn nh n l>c được coi là <uan t&ọng h@n các #"ng đ:u tư khác( finh nghi0m *hát t&iBn của khu v>c Ch u † t&ong vài thậ* k• vca <ua đ? cho th. <uan điBm ~con người vca là m1c tiêu. kinh nghi0m đá* ứng được %êu c:u của kv thuật hi0n đ"i là <uan t&ọng nh. s> c. chJng ta *h)i th>c hi0 n m$t cu$c cách m"ngtoàn #i0n và s u s.c t&ong t.t cánh và *hát t&iBn của họ là A chi'n lược con người( C3 thB n3i.t của s> *hHn vinh.t kinh #oanh đ? và đang t&A thành l>c lượng c"nh t&anh m"nh mr nh.

c vPn h3a và t7nh nh n vPn gi+a người v/i người( Ohư vậ% *hát t& iBn con người là nhi0m v1 không ch2 c3 ! ngh.t mà t&iBn con người Ni0t Oam hi0n đ"i -\ng cách không ngcng c)i ti'n và n ng cao đời sống vật ch. cách ngh.t đ"o đức( 5 Zhát t&iBn con người Ni0t Oam5ch7nh là đ$ng l>c.a <u%'t đMnh của nh n tz con ngườichủ thB của mọi sáng t"o. thJc đL% <uá t&Dnh đIi m/i toàn #i0n đ.c. *h)i đIi m/i cách nhDn.t thi't *h)i *hát t&iBn con người(Chi'n lược *hát t &iBn con người t&ong <uá t&Dnh hDnh thành nền kinh t' thM t&ường đMnh hư/ng 6? h$i chủ ng h. nguHnT ^tài ngu%ên v ô giá.n thời gian.t mà . c]ng không thB t> nhiên mà c3(E3 *h)i là k't <u) củanh+ng nd l>c vượt -ậc và -ền -2 của toàn # n ta v/i nh+ng con người *hátt&iBn c) về t&7 l>c và thB l>c về kh) nPng lao đ$ng về t7nh t7ch c>c ch7nh t&M56?h$i về *hLm ch. m$t nguHn nh n l>c #Hi #ào( Thứ ba. vca c3 nh+ng -ư/c tu: n t>.người vD con người và #o con người(FAi lr nh+ng ưu điBm nà% không thB #o aiđ8m đ'n cho chJng ta . về vai t&Q đ$ng l>c và m1c tiêu của con người t&ong công nghi0* h3a hi0n đ"i h3a( Ch>c hi0n chi'n lược *hát t&iBn con người *h)i coi t&ọng vi0c -Hi #ưwng.đ:% đủ giá t &M to l/n và ! ngh.là m1c tiêu nh n vPn. lànền t)ng là c@ sA l u -ền t"o đà cho -ư/c *hát t&iBn ti'* th8o của s> nghi0*công nghi0* h3a5hi0n đ"i h3a đ.t lượng. vaa c3 -ư/c nh)% vọt`chJng ta nh.vô tận của đ.t và tinh th:n cho mọi người # n đB t&ên c@ sA đ3 t"o &a m$t đ$i ngQ nh+ngngười lao đ$ng c3 ch.*hát hu% nh n tố con người Ni0t Oam hi0n đ"i như m$t cu$c cách m"ng vềcon người ch7nh cu$c cach m"ng con người nà % sr t"o &a đ$ng l>c m"nh mr cho s> *hát t&iBn -ền v+ng đL% nhanh ti'n -9 *hát t&iBn công nghi0* h 3a.*h)i g.t nư/c( -(Thứ hai: 6 % #>ng con người đ:u tư cho con người *h)i chi'm vM ch7 ưu tiên( C&ong <uá t&Dnh đ)% m"nh COGGEG 6? h$i th8o kiBu ^&Jt ng.a t&ưc ti'* t&ư/c cQn là nhi0m v1 c3 ! ngh.t nư/c.t nư/c mà t&ư/c đang c3( ND vậ% COG5GEG đ.a t&ong giai đo"n COG5GEG *h)i k't hợ* hài hQa s> *hát t&iBn t> #o cá nh n v/i vi0c thi't lậ* mối <uan h0 tốt đo* mang -)n s.t nư/c *h)i hư/ng t/i m1c tiêu *hát h't *h)i t7nh đ'n vi0c khai thác kh) nPng của đ$i ng] người lao đ$ng5nguHn l>c <uan t&ong nh.t nư/c( 15 m. hi0n đ"i h3a.a chi'n lược l u #ài( Vu) th>c tc m$t nư/c nông nghi0* cQn t&ong tDnh t&"ng nghzo nàn l"c hậu.n liền chi'n lược *hát t&iBn con người v/i chi'n lược *hát t&iBn kinh t'56? h$i( q> công nghi0* h3ahi0n đ"i h3a đQi hti ch3ng ta *h)i nhận thức s u s. ti'n lên COG5GEG chJn g ta chJng ta không ch2 #aa vào nguHn l>c t> nhiên vốn c3 của đ.

t. -Dnh đhng gi+a người và người( 16 . -i'n n3 thành nguHn sức m"nh to l/n. chJng ta c:n c3 nh+ng người lao đ$ng *hát t&iBn tốt c) về thB l>c và t&7 l>c( Ohưng điều đ3 ch2 c3 được. chJng ta không thB 6 % #>ng được m$t nền s)n 6u. &S &àng.n của người lao đ$ng.t và t&Dnh đ$ *hát t&iBn của l>c lượng s)n 6u.t. về c@ -)n <uan h0 s)n 6u. đưa chJng ta vượt kh3 khPn đB *hát t&iBn kinh t'( O'u ch2 #>a vào tinh th:n lao đ$ng t7ch c>c. tc n ng cao mức sống. chJng ta c]ng không thB tận #1ng được c@ h$i đB vượt <ua nh+ng th_ thách hi0n na%( ND vậ%.t( Gi0n na%.*. nghi0* v1 đB vư@n lên c3 vi0c làm tốt./i tr-ng quá trình c9ng nghi78 h:a D hi7n #.* t&ư/c đ %.a đang hDnh thành và *hát t&iBn( E % c]ng ch7nh là <uá t&Dnh tcng -ư/c điều ch2nh <uan h0 s)n 6u.U. luôn điều ch2nh n3 cho *ha hợ* v/i t7nh ch. chJng ta *h)i c)i t"o <uan h0 s)n 6u. k7ch th7ch *hát minh sáng t"o( Ch7nh đ % là m$t nh n tố <uan t&ọng g3* *h:n hDnh thành <uan h0 hợ* l!. thu nhậ* cao. lợi 7ch của người lao đ$ng m$t cách toàn #i0n.t. người lao đ$ng không được đào t"o đ:% đủ( Công cu$c đIi m/i của chJng ta đ? kh@i #ậ% t7nh t7ch c>c của người lao đ$ng. công ngh0 hi0n đ"i và đ)m -)o sức khom của người lao đ$ng mà không chJ ! kh@i #ậ% t7nh t7ch c>c A họ. MIt s5 gi'i 8há8 8hát huB ngu3n l4c c-n ng. thu nhậ* của người lao đ$ng th. thôi thJc người lao đ$ng t7ch c>c học tậ* n ng cao t&Dnh đ$ chu%ên môn. <uan t m đ'n nhu c:u. kB c) tư li0u s)n 6u.t và t&Dnh đ$ của l>c lượng s)n 6u. sức khom đ'n n ng cao t&Dnh đ$ của họ là nhi0m v1 mà ta c:n *h)i làm( G4 H&' d(ng m-i tr!"ng h 0t đ7ng thuận 2Fi ch vi$c )hát hu' nh&n t9 c n ng!"i tr ng )hát triển =inh tế Ohà nư/c c:n t"o m$t môi t&ường 6? h$i th7ch hợ* cho người lao đ$ng không ch2 t&ong ho"t đ$ng s)n 6u. mà cQn t&ong các <uan h0 6? h$i khác( EB đ"t được m1c tiêu t&ên. n"n su% #inh #ưwng tPng lên.t thời kK t&ư/c đIi m/i chưa *ha hợ* v/i *hát t&iBn của l>c lượng s)n 6u.t( finh t' thM t&ường đQi hti mọi của c)i đều *h)i t&A thành hàng hoá. sức lao đ$ng. nền kinh t' thM t&ường đMnh hư/ng 6? h$i chủ ngh.t lao đ$ng cao( Oền kinh t' của ta l"i k9m *hát t&iBn. t&7 tu0 và s)n *hLm lao đ$ng( ‡êu c:u đ3 đ? t"o &a c"nh t&anh. đời sống g=* nhiều kh3 khPn. khi nền kinh t' *hát t&iBn v/i nPng su.t đB n3 *ha hợ* v/i t7nh ch.t. tDnh hDnh kinh t' nư/c ta A t&ong vQng luLn <uLn của s> nghzo khIT muốn *hát t&iBn s)n 6u.i h:a ở 1i7t =a% a4 Duan t&m đEng m*c 2Fi 6ch =inh tế hF) )há) của ng!"i 2a đ7ng/ th(c hi$n d&n chủ h á đ"i .t( Ch>c t' thời gian <ua đ? chứng minh &\ng.9ng =inh tế C&ong thời gian #ài t&ong c@ ch' <uan liêu -ao c. ! ch7 vư@n lên đ@n thu:n của nh n # n.t hi0n đ"i( Ohưng n'u ch2 chJ ! n ng cao t&Dnh đ$ học v.

đ:u tư cho giáo #1c đào t"o là đ:u tư *hát t&iBn 17 .t( E)ng đ? nh.c giáo #1c đào t"o cang v/i khoa học và công ngh0 là nh n tố <u%'t đMnh tPng t&ưAng kinh t' và *hát t&iBn 6? h$i. c_a <u%ền. nư/c m"nh. chJng ta đ? hư/ng th8o nh+ng meu người chưa thật *ha hợ* v/i th>c tign thời đ"i và v/i tinh th:n của 6? h$i chủ ngh.t -Dnh t&ong nh n # n( ND m1c tiêu ~# n giàu. 6? h$i công -\ng. song nhDn chung chưa chu%Bn -i'n c@ -)n.* ven cQn nh+ng )nh hưAng tiêu c>cT -$ má% <u)n l! cHng kềnh.a khi c@ ch' c] <uan liêu -ao c.c *h1c m$t -ư/c.a con người là nh n tố <uan t&ọng nh. c)n t&A s> *hát t&iBn kinh t' và g % -.((( C&ong nh+ng nPm đIi m/i vca <ua. cán -$ k9m nPng đ$ng. vPn minh~ chJng ta nh. n3 m/i là điều ki0n cho con người vư@n t/i giá t&M đ7ch th>c cao c) của mDnh( c4 Ii$n t #n hF) 2J tK ch*c G7 má' Nh# n!5c v# n&ng ca )hLm chất/ nBng 2(c của đ7i ngM cán G7 ChJng ta chu%Bn sang nền kinh t' thM t&ường đMnh hư/ng 6? h$i chủ ngh. # n chủ.a nhiều người c]ng thca nhận &\ng.fhông ch2 A Ni0t Oam mà A h:u h't các nư/c 6? h$i chủ ngh.*( 4$t -$ *hận cán -$ k9m nPng l>c.t nPng đ$ng m/i( Ch2 như vậ%.t. nhiều %'u k9m đ? được kh. ức hi'* <u:n chJng.a( u? h$i chủ ngh. th1 đ$ng. điều hành *h n tán. tham nh]ng. *h)i vPn hoá và t&7 tu0 h@n v/i nh+ng cá t7nh đ$c đáo và nh+ng *hLm ch. giáo #1c đào t"o là <uan t&ọng nh.t t&ong s> *hát t&iBn của <uốc gia Ciêu ch7 *hát t&iBn của m$t nư/c không thB <u% về ch2 là tIng s)n *hLm <uốc # n như t&ư/c đ %. t&Dnh đ$ giáo #1c và tuIi thọ( bg #àng nhận thức &\ng c) -a tiêu chuLn t&ên đều liên <uan đ'n con người. E)ng ta đ? coi con người vca là m1c tiêu vca là đ$ng l>c của s> *hát t&iBn kinh t' 5 6? h$i( Eiều đ3 c]ng c3 ngh. mà *h)i #>a t&ên -a ch2 tiêu c@ -)nT thu nhậ*. m/i th>c hi0n được sứ m0nh lMch s_ của mDnh t&ong <uá t&Dnh *hát t&iBn. • l"i. -$ má% ven cQn cHng kềnh. thủ t1c *hiền hà.a đQi hti con người *h)i hi0n th>c và sinh đ$ng h@n. *h)i *hong *hJ và đa #"ng h@n. hi0u l>c th.t đMnh *h)i vượt <ua nh+ng điều đ3( d4 Nhát triển giá dục O đ# t0 / n&ng ca m>t GPng d&n tr6 C&ong chi'n lược *hát t&iBn đ. t&ong đ3.t nư/c. thời đ"i m/i đi đJng #Qng ch)% t> nhiên.* hành C&ung ư@ng khoá Nˆˆˆ ~th>c s> coi giáo #1c đào t"o là <uốc sách hàng đ:u( Ohận thức s u s. <uan liêu. <u%'t đMnh nh.n m"nh t&ong OghM <u%'t G$i nghM l:n thứ hai Fan ch.

< u%'t đMnh s> hưng thMnh củam$t đ.n đề con người là c@ sA. là nền t)ng đB chJng t a vận #1ng vào vi0c 6 % #>ng con người Ni0t Oam m/i.m nhu:n <uan điBm t&i't học 4ác Xênin về con ngườ i nga% tc khi -.u cao nh. là nguHn l>c của mọi nguHn l>c. là c@ sA nền t)ng đB 6 % #>ng ch' đ$ 6? h$i m/i( E3 ti'n hành công cu$c đIi m/i toàn #i0n đ.t nư/c ta chủ tMch GH Ch7 4inh và E)ng đ? 6ác đMnh l. con người Ni0t Oam t&ong giai đo"n COG5 GEG đ.n đ.% s> *hát t&iBn con người làm m1c tiêu *h.t ta% vào công cu$c 6 % #>ng COuG t&ên đ.t nư/c( Ch.<uan điBm t&i't học 4ác Xênin về v.t nư/c( Con người luôn là nguHn l>c <uan t&ọng nh.t.t nư/c E)ng và nhà nư/c t 18 .VW< LUX= C3m l"i.t.

n liền v/i chi'n lược *hát t&iBn con ngườ i và chi'n lược *hát t&iBncon người *h)i nh\m m1c tiêu COGGEG đ. COGGEG đ.t nư/c *h)i g.t&ên th>c t' về c@ -)n E)ng và Ohà nư/c ta đ? làm tốt nh+ng gD c:n làm đB đ"t được nh+ng m1c tiêu t&ên( 19 .t nư/cm1c tiêu # n giàu nư/c m"nh 6?h$i công -\ng # n chủ vPn minh(Nà h0n na%.a đ? 6ác đMnh &S vM t&7 và vai t&Q to l/n của con người Ni0t Oam hi0n na%con người vca là m1c tiêu v ca là đ$ng l>c của COG5GEG.