You are on page 1of 10

CARE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

keAr p/`alI kayaRNvIt kr~yakrIta qalIl sivStr maihtI puriv~yat yavI

A
k/

tk/arIca p/kar

tk/arIca ]p-p/kar

tk/ar hata;`I kalav2Ip/ma`e
pat;I
0

Av2I

pat;I
1

Av2I

pat;I
2

Av2I

pat;I
3

Av2I

navacI du+StI

[tr bdl

jNm/m<Tyu
ivwagababt

1.

no.d`I kr~yas ]xIr
keLyababt
p/ma`p’a de~yas
idr.ga{ keLyababt
[tr

xera :

_____________________________________

@ ABM

_____

__________________________________________________

I 0 Av2I pat.2kam prvangIbabt bekaydexIr [martICya du=StIkrIta prvangI im.tRgt AavXyk du+StI kr`ekrIta prvangI de`ebabt taTpurtI xeD ]war~yas m.`ebabt [mart vapr p/ma`p”a de~yas ]xIr hot AsLyababt ba.I 3 Av2I 449 klmaA.I 2 Av2I pat.I 1 Av2I pat.`I kalav2Ip/ma`e tk/arIca ]p-p/kar pat.jurI de`ebabt 2. ba.2kam prvangI renew kr`es ]xIr hot AsLyababt [tr Xera : _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ .2kam prvangI de`es ]xIr hot AsLyababt ba.CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A k/ tk/arIca p/kar tk/ar hata.

I 2 Av2I pat.I 0 Av2I pat.k DeCya g3arI.vrIl zak`a.CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A k/ tk/arIca p/kar tk/ar hata.I 1 Av2I pat.babt wuyarI g3are saf kr`ebabt [tr _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ . m>nhol ce.babt p4magaRgaqalIl/rSTya.I 3 Av2I seP3Ik 3>k saf kr`ebabt rSTya.brs\Cya zak`a.`I kalav2Ip/ma`e tk/arIca ]p-p/kar pat.bajucI g3are saf kr`ebabt 6a` pa~yaCya incra babt 3.

babt _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ .vr/padcarI magaRvr/naLya.I 0 Av2I pat.CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- xera : A k/ tk/arIca p/kar tk/ar hata.vrIl/fu3pa4avrIl bekaydexIr ferIvaLya.I 3 Av2I bekaydexIr ba.d keLyababt rSTya.`I kalav2Ip/ma`e tk/arIca ]p-p/kar pat.2kamababt qajgI saman rSTya.I 2 Av2I pat.vr #evLyababt 4.I 1 Av2I pat. rSTya.vr bekaydexIr S3a>l ] Aitk/m` babt war~yababt bekaydexIr du+StI/pun:inmaR`/nut`I kr` kr~yababt bekaydexIrirTya baLknI b.

I 0 Av2I pat. 6atk/iv8ba2k ANnababt ivhIt jageCya baher ANn bniv`e/ivk`ebabt _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ .babt [tr xera : A k/ tk/arIca p/kar tk/ar hata.I 1 Av2I pat.e ho`aya p/du8`ababt ANn wes.`I kalav2Ip/ma`e tk/arIca ]p-p/kar pat.ababt ANn bekaydexIr ivwagaba Vyvsayababt bt 5.CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rSte/padcarI magR yavrIl bekaydexIr b>nrs\/jaihrat flka.I 2 Av2I pat.I 3 Av2I 2ur/telk3 vas/@vnImu.

I 2 Av2I pat.I 0 6.CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANn bniv~yaCya pirsraCya ASvC7tebabt [tr xera : A k/ tk/arIca p/kar tk/ar hata.ga{ keLyababt tkarIvr ivhIt kayRvahI n keLyababt _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ .I 3 Av2I nagirk suiv2a ke.`I kalav2Ip/ma`e tk/arIca ]p-p/kar pat.I 1 Av2I pat.d/am@ye seva VyvS4It n idLyabd\dl w/*3acarababt p/ma`p’a/NOC de~yat idr. samaNy tk/ar Av2I pat.

bekaydexIrirTya 6rp3\3I babt malmTtece hSta.ga{ keLyababt 7.b.I 0 Av2I pat.2ICya ivvadababt malmTtaa Akar`I n keLyababt _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ .tr` keLyababt iblas.I 3 Av2I p/ma`p’a p/2an kr~yat idr.CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- xera : A k/ tk/arIca p/kar tk/arIca ]p-p/kar tk/ar hata.`I kalav2Ip/ma`e pat.I 2 Av2I pat.I 1 Av2I pat.ga{ hot AsLyababt prtava de~yas idr.

`I kalav2Ip/ma`e pat. savRjnIk SvC7tebabt m<t jnavre ]cl`ebabt bigCya.CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nav v pTTyam@ye su2ar`a kr~yababt malmTta Akar`I cukIcI zaLyababt [tr xera : A k/ tk/arIca p/kar tk/arIca ]p-p/kar tk/ar hata.I 3 Av2I Dasa.I 0 Av2I pat.I 2 Av2I pat.I 1 Av2I pat.babtcI tk/ar moka3 jnavra.Cya ] pd/vababt 8.cI deqwal VyvS4It hot nsLyababt rSte saf n keLyababt _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ .

I 0 9.DI VyvS4It saf n keLyababt kcraku.I 2 Av2I pat.I 3 Av2I ]6D/ya naLya.DI nsLyababt savRjink p/sa2ne saf n keLyababt xera : A k/ tk/arIca p/kar tk/arIca ]p-p/kar tk/ar hata.I 1 Av2I pat.m@ye pa`I VyvS4It ja`ekirta safsfa{ kr`ebabt pavsa.I pa~yaCya incrababt Av2I pat.DIcI jaga VyvS4It nsLyababt kcraku.yatIl purababt [tr _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ .`I kalav2Ip/ma`e pat.CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kcraku.cI sfa{ kr`ebabt naLya. pavsa.

CARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- xera : _____________________________________ @ ABM _____ __________________________________________________ .