You are on page 1of 2

Pemetaan Evidens atau Perjalanan pentaksiran PBS BM Apa yang saya fahami dan cuba untuk memahaminya?

By MAB on 25 Julai 2013

1.

Pengajaran mesti mengikut Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang bersandarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). 2. Pentaksiran dilakukan setiap kali berakhirnya proses pembelajaran dan pengajaran. . !leh itu" sebenarnya setiap latihan adalah #$idens yang tergolong dalam band% band tertentu. !leh itu" setiap latihan perlu dinyatakan bandnya &. 'engajar dan mentaksir adalah seiring dan boleh langkau e$iden tanpa mengira tinggi rendah band ( seperti cara lama kita boleh ajar (arangan Respons Terbuka ((RT) yang terletak dalam )and * sebelum mengajar (arangan )erpandukan )ahan Rangsangan yang terkandung dalam )and & atau Ringkasan dan Pemahaman yang terkategori dalam )and 2 dan )and . +. ,eskriptor Ting 1-2. / Ting 2-201tetapi e$idens bukannya mengikut jumlah deskriptor" tetapi lebih daripada itu. 'aka S#T23P 43T2H35 3,343H #62,#5S (2T#'/25STR7'#5). !leh itu dalam P,P harian mesti ada e$idens. *. (onsep ini sama dengan 8umlah 4atihan 'inimum sebelum Sistem P)S. 9ontohnya jumlah 'inimum (RT ialah 1:1.maka (RT yang 1: iaitu ialah #$iden untuk )*,T1#2 .. ;uru bina / rancang sendiri 2tem/2nstrumen/#$idens mengikut unit dalam buku teks. 0. (alau tunggu penyelaras1kesannya petunjuk prestasi murid akan terkumpul dalam satu%satu bulan" sedangkan ada sesetengah murid boleh mengguasai mana% mana e$idens pada minggu pertama persekolahan. 9ontohnya )2,T1#1 'enulis ayat yang lengkap dengan sujek dan prediket <. Pentaksiran tidak semestinya bermula dengan ,SP 4isan" kemudian bacaan dan tulisan1 sebenarnya mengikut jadual =aktu guru / keupayaan murid. 1:. Pentaksiran (4atihan) akan diteruskan sama ada murid sudah menguasai / belum 1sama dengan konsep yang lama1.kita masih ajar ()R / tatabahasa/ (omsas / Ringkasan dan pemahaman1=alaupun semua murid sudah menguasainya. 9uma setiap latihan perlu nyatakan bandnya. Hal ini sama dengan konsep pengayaan dan pemulihan. 11. Rasionalnya1..untuk mendapad )and *1.bukan bermaksud murid boleh buat item band * sahaja1.. tetapi dia mesti T#(34 (konsisten) maksudnya semua 2tem

)and 1" 2" " &" + dan * dia mesti TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI atau dengan lebih jelas murid mampu men>ahirkan idea yang kreati? dan ino$ati?" mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal (konsisten /Berterusan untuk se ua ite ! 12. !leh itu" kita tidak perlu terus key%in dalam sistem SP)S1.. semata kerana murid itu sudah boleh buat satu%satu 2tem/#$idens sahaja 1.. 1 . (alau tunggu penyelaras yang sediakan 2T#'1tak ada be>anya dengan sistem peperiksaan yang lama1.ada murid yang malas / tidak hantar tugasan secara tekal1..dapat )and * semata%mata kerana dia boleh buat semua 2T#' yang disediakan oleh penyelaras1.. (alau setiap latihan kita nyatakan )andnya kemungkinan besar kemua murid akan buat latihan11 bukan hanya membuat item yang disediakan oleh penyelaras. 1&. (eselasarasan 2tem/#$idens tidak akan lari/tersasar selagi guru membina 2tem berdasarkan ,SP 1+. (esimpulannya guru mesti bersedia dengan ,SP dan )orang Transit (elas @ 2ndi$idu 1*. )ilangan latihan minimum dahulu lebih kurang 0: jumlahnya" kurang berbanding e$idens yang kira%kira 11* kerana tidak termasuk kemahiran 4isan dan )acaan" sedangkan P)S bersi?at holistik / syumul melibatkan 42S35" )39335 ,35 T742S35 A ,ahulu guru lebih banyak mengajar cara menja=ab soalan peperiksaan" bukannya mengajar )' 1.. Tambahan - )uku Ringkasan damn Pemahaman" kurang pratikal dalam P)S dan lebih sesuai ditukar utk 3kti$iti 4isan dan )acaan 10. !leh sebab saya bukan 87 P)S untuk )' dan tidak pernah hadir mana%mana kursus P)S )'. (alau pendapat ini salah" sila betulkan.