You are on page 1of 2

Jutalmak – mindenkinek Jutalom az, ami örömet okoz, valamilyen módon szebbé, komfortosabbá teszi az életet.

Sokan csak ösztönösen, megszokásból vesznek fel különböző viselkedés formákat, azért, ogy el!ussanak a oz, ami nekik !utalmat !elent. "agy átrány, a nem tud!uk, mi a!t minket és belemegyünk olyan elyzetekbe, amelyekbe nagyon nem kellene, csu#án azért, ogy megka#!uk $!utalmunkat%. Példa: Vannak, akiknek az a fontos, hogy elfogadják, szeressék őket. Persze, ez mindenkinek fontos, de ebben is a mérték határozza meg, hogy az egészséges vagy túlzás. Akár vezető beosztásban is lehetnek olyanok, akik számára ez elengedhetetlen, edig azt mondja a mondás, hogy !a főn"k"k nem azért vannak, hogy szeressék őket#. $%dnak&e az ilyen vezetők határokat szabni, elvárásokat megfogalmazni, b'ntetni, kellemetlen dolgokat (sinálni) $"bbnyire nem vagy nem olyan eréllyel, amire sz'kség lenne. Az ilyen vezetők * ha felismerik, hogy mások szeretetéért dolgoznak * t"bb megoldás k"z'l választhatnak: másokra b+zzák a kellemetlen feladatokat vagy megerős+tik saját lelk'ket, hogy ké esek legyenek azokat elvégezni. &ki felismeri, ogy számára mi !elent !utalmat, az tudatosan ké#essé válik arra, ogy ezeket megszerezze és azt is felismeri, ogy önmaga számára nem asznos dolgokba is belemegy. 'z a felismerés elég a oz, ogy elkezd!e átalak(tani életét )gy, ogy az ne a !utalmakért folytatott arc szolgaságában tel!ék. Leltározzuk fel a jutalmakat! Külső jutalmak 'zek a ka# ató !utalmak. *alaki, vala ol eldönti, ogy ezt megka#!uk+ fizetés emelés, különleges a!ándékok, ,ossut d(!, megkülönböztetett ely a #arkolóban, a külvilág elismerése, a főnök dicsérete. & lényeg, ogy a külvilág valamely részéből érkezik el ozzánk ez a !utalom. -ersze, mindenkinek fontos a külvilágtól származó vissza!elzés, de vannak akiknek fontosabbak a sa!át személyes ta#asztalataiknál és a külvilág $(téletétől% függenek. Belső jutalmak & belső !utalmak önmagunkból, sa!át tevékenységünkből, gondolatainkból, érzéseinkből erednek. .nmaga a tevékenység elvégzése és/vagy annak eredménye a !utalom. & festőnek a legnagyobb !utalma, a sikerült )gy ábrázolni a világ egy szeletét, a ogy azt elgondolta. 'gy tudós !utalma, a sikerült a világ megismerésében egy )! utat, megoldást találnia. 'gy gyári munkásnak is okoz at örömet 0 a ogy 1s(kszentmi ályi 2i ály a 3lo45ban le(r!a 0 a a legmonotonabb munkát ké#es a normaidő leszor(tásával elvégezni. 'gy misszionárius

:alán é##en azért. & misszionárius nem ka# fizetést. ogy beosztottaink számára melyik a fontosabb. kockáztat!a. azt kevésbé érdekli a főnök dicsérete. mit kell csinálni. a felismer!ük. elmarasztalást ad!anak munkatársainak. ne ezebb is a vezető feladata. akkor azért. ogy amit csinált. ogy számára a főnök elismerése a fontos a oz. anyag munka eredménye. < tud!a. Hajtóerők & !utalmak elérésére tett törekvés az a a!tóerő. főnök9% 8a igaz az. külső igazolásra. &z ilyen emberekkel érdemes megbeszélni. ami minden akadályon átseg(ti az embert. elég. miért is ne adnánk meg neki9 Sok vezető felmenti magát.zoltással kell foglalkozni. ogy mi vezetett a siker ez ill. ogy !ól érezze magát és motivált legyen. minek még erről beszélni9 8a valóban !ó. közösen keresni )! és ki (vó feladatokat.!utalma. ami a motiválatlan. & vezetők önző. a nem sikerült. annak vezetőként ezt kell megadni. a megmond!ák. ogy nincs erre ide!e. sikeres volt. akkor azért fölösleges. ogy az 6r igé!ével megismertet eti a barbárokat és ezzel lelkeket ment meg a kár ozattól. mert azzal a t. &z. a tud!uk önmagunkról és legalább ilyen !ó. akinek a külső !utalom. ogy vissza!elzést. & küldetés tudata átseg(ti mindezeken az akadályokon. dicséretet. Jó. elismerés a fontos. ogy ő kérdezi meg+ $8ogy csinálom. &kinek a belső !utalom a fontos. & a!tóerők ennek megfelelően le etnek külsők vagy belsők. ogy felfal!ák az emberevők. 7nkább valamelyik a!tóerő dominanciá!áról beszél etünk. figyelmetlen. az rendben van. Számukra nagy elismerés. &rról ismer et!ük fel. mi a feladat9 . "em vagyunk egyformák és mindenkiben változó a kétfa!ta irányultság aránya. 2ivel nekik nem =vagy lényegesen kevésbé> $van szüksége% főnökre. személyes érdeke. rossz körülmények között lakik. a agy!ák őket önállóan dolgozni.