You are on page 1of 15

CONTOH SOALAN PENGAJIAN AM PENGGAL 2 Soalan Objektif (20 soalan) • • • Me a+irakan masyrakat yan$ adi dan #ersatu padu Men$an$kat

marua+ dan marta#at #an$sa di perin$kat antara#an$sa %an$sa Ma aysia men*adi te adan se uru+ dunia

1. Pernyataan di atas merupakan mat amat

A. !asar "e#udayaan "e#an$saan %. !asar pendidikan Ne$ara C. !asar Pandan$ ke Timur !. &a'asan 2(2(

2. %erikut merupakan k)mp)nen petun*uk ne$ara ma*u dan se*a+tera kecuali

A. "esi+atan %. Peruma+an C. Pentad#iran !. "ese amatan a'am

,. Apaka+ tu*uan penu#u+an MAGE-AN pada ta+un 1./.0

A. Menu#u+kan kera*aan yan$ #a+aru

Mei 1. Mei 1.%. III. !asar S)sia Ne$ara Pr)$ram Trans7)rmasi Ek)n)mi 8PTE9 ./2 3. C. Men*a$a +ak dan kepentin$an )ran$ Me ayu !. Menin$katkan pe a#uran s'asta Membentuk sebua nega!a bangsa Me"uju#kan kea#ilan #a!i as$ek ekonomi #an sosial Men$$a akkan perk)n$sian dan pertukaran mak umat antara sekt)r a'am dan s'asta A. III dan I6 /. I dan II II #an III II dan I6 !. I. I6. 31 Ogos 1970 %. Men$em#a ikan keamanan dan undan$1undan$ 2. . 1.34 C. 1. %i aka+ prinsip1prinsip -ukun Ne$ara diperkena kan0 A. II. !.1 O$)s 1. Nyatakan !asar Pem#an$unan Ne$ara yan$ di aksanakan ) e+ kera*aan da am -an5an$an Pem#an$unan Nasi)na . II./. Menyatupadukan kaum1kaum di Ma aysia C. %a$aimanaka+ Ma aysia mampu men5apai mat amat &a'asan 2(2(0 I. %.

Men$)ptimumkan pen$$unaan #a+an sampin$an seperti mempr)ses kepada #a*a k)mp)s. 1.. III dan I6 4. • • Me'u*udkan inte$rasi nasi)na Men$$a akkakn per indun$an a am sekitar . 19&3 %.( :. I dan II %. Pem#an$unan k uster dinamik pertanian #erni ai tin$$i seperti akuaku tur.. I dan I6 C. I6. !asar Ek)n)mi %aru !asar &a'asan Ne$ara A.:2 C. makanan ternakan dan #i)$as. Antara #erikut. %. 1.. . ikan +iasan 7 )riku tur dan 5enda'an.III. %i aka+ !asar Pens'astaan di an5arkan0 A. "eper uan untuk memaksimakan pen$$unaan sum#er1sum#er ter+ad yan$ sedia ada seperti tana+ dan air. !. II dan III !. yan$ manaka+ merupakan 5a#aran yan$ di+adapi da am pen$urusan sekt)r pertanian0 A. !. 1. Men$uku+kan perta ian den$an sekt)r1sekt)r ain. C..

Pem#an$unan Nasi)na 11. !asar &a'asan Ne$ara !. • • Men$imp)rt dan menyerap tekn) )$i 5an$$i+ Me'u*udkan industri perten$a+an yang baru Pernyataan di atas merupakan )#*ekti7 dasar A. Antara yan$ #erikut. Menda7tar semua penia$a %. Men$ka*i pe uan$1pe uan$ ek)n)mi . !asar Pertanian Ne$ara "edua 1(. yan$ manaka+ bena! tentan$ 7un$si Lem#a$a "ema*uan Perindustrian Ma aysia 8MI!A90 A. !asar Pem#an$unan Nasi)na C. S)$)s+)s+a %. Perindustrian %erat !. Persyarikatan C. !asar Ek)n)mi Ne$ara %.Penyataan di atas meru*uk kepada A.

!asar Penerapan Ni ai1Ni ai Is am da am Pentad#iran 1. !asar %ersi+. • • • Amana+ %ersyukur Tan$$un$*a'a# Pernyataan di atas meru*uk kepada A. II dan I6 sa+a*a .C.. Cekap dan Amana+ !asar "epimpinan Me a u Te adan A. I dan II sa+a*a %. yan$ manaka+ merupakan ter$) )n$ da am dasar1dasar s)sia ne$ara0 I. Cekap dan Amana+ C. II. Men*ana sekt)r pertanian supaya e#i+ sistematik 12. !asar "ependudukan Ne$ara !asar "e#udayaan "e#an$saan !asar %ersi+. I6. !asar "epimpinan Me aui Te adan !. I dan III sa+a*a C. III. !asar %e ia Ne$ara %. Me u uskan perm)+)nan esen pernia$aan !. Antara yan$ #erikut.

Menin$katkan daya sain$ Ma aysia da am usa+a menan$ani a#ad ke121 C. • • Mem#asmi diskriminasi ter+adap 'anita Mema*ukan dan menye aras peye idikan serta ka*ian tentan$ isu 'anita "enyataan di atas meru*uk kepada A.!. Men$$a akkan masyarakat ter i#at da am sekt)r ek)n)mi %. III dan I6 sa+a*a 12. !asar "ependudukan Ne$ara %. yan$ manaka+ merupakan man7aat yan$ akan dinikmati ) e+ k)muniti pernia$aan me a ui Pr)$ram Trans7)rmasi "era*aan 8GTP90 . Pe an Induk Pem#an$unan Pendidikan C. !asar &anita Ne$ara 13. !asar Pandan$ ke Timur !. Mem#erikan #im#in$an kepada pe #a$ai sekt)r supaya dapat #eker*asama da am usa+a mem#ina masyarakat #ersatu padu 1/. Men$$a akkan seman$at #ertan$$un$*a'a# da am ka an$an an$$)ta masyarakat !. Antara #erikut. %erikut ada a+ )#*ekti7 Pe an Inte$riti Nasi)na kecuali A.

Antara yan$ #erikut bukan merupakan %idan$ "e#er+asi an <tama Ne$ara 8N"-A9 A. II. Mem#anteras rasua+ . I dan ii sa+a*a %. dan III sa+a*a !. II dan I6 sa+a*a 14. Ins7rastruktur yan$ e#i+ 5ekap "ua iti tena$a ker*a yan$ e#i+ #aik Me'u*udkan keseim#an$an p) itik La uan muda+ dan te us da am #erusan den$an kera*aan A. II dan I6 sa+a*a C. Pr)$ram Trans7)rmasi "era*aan 8GTP9 !. I.I. • • Men*anakan peker*aan #erpendapatan tin$$i Men*anakan petum#u+an yan$ mampan Pernyataan di atas meru*uk kepada A. III. %idan$ "e#er+asi an <tama Ne$ara 8N"-A9 1:. II. I. Pr)$ram Trans7)rmasi Ek)n)mi 8ETP9 %. M)de Ek)n)mi %aru 8ME%9 C. I6.

II dan I6 sa+a*a Soalan St!uktu! (' soalan) . Mem#antu sekt)r perk+idmatan a'am menin$katkan pr)dukti=iti !. Menuran$kan kadar *enaya+ !. Men5e$a+ penye udupan C. Pertum#u+an me a ui pr)dukti=iti Menarik $) )n$an pr)7esi)na uar Pertum#u+an #erpandukan sekt)r s'asta Akti=iti ek)n)mi industri ke5i dan seder+ana diutamakan A. %erikut ada a+ tu*uan pen$ena an Petun*uk Prestasi <tama 8"PI9 da am perk+idmatan a'am kecuali A. Mem#erikan tumpuan ter+adap #idan$1#idan$ utama kepada pi+ak yan$ #erkepentin$an 2(. Mempertin$katkan tara7 pendidikan 1. I dan III sa+a*a !.. II. I6. %erikut merupakan pendekatan pem#an$unan ek)n)mi da am Pr)$ram Tras7)rmasi Ek)n)mi 8ETP9 I. III. I dan II sa+a*a %. Men*e askan +a a tu*u a$ensi kera*aan %. Meni ai prestasi yan$ te a+ disasarkan C. II dan III sa+a*a C.%.

mampuka+ Ma aysia men5apai status ne$ara ma*u men*e an$ 2(2(0 %erikan a asan anda. >. >23m? .21.m? 22. >3m? 2.. Pener)kaan +utan meman$ pentin$ demi pem#an$unan #andar dan ka'asan perindustrian. Teran$kan dua )#*ekti7 Pe an Induk Pem#an$uan Pendidikan >2m? 23. namun kera*aan men$enakan syarat1syarat yan$ ketat ter+adap se#aran$ akti=iti pener)kaan +utan untuk memastikan ke$iatan itu tidak men*e*askan ek) )$i a am. 2/. Huraikan kepentin$an +utan dan sarankan an$ka+1 an$ka+ untuk meme i+ara serta memu i+ara +utan.(( +in$$a . Senaraikan ti$a pem#a+aruan da am sistem pentad#iran a'am +asi daripada per aksanaan !asar Pandan$ ke Timur. %in5an$kan impak trans7)rmasi sistem pendidikan ne$ara kepada murid >3m? Soalan (sei Tu is karan$an yan$ pan*an$nya antara . Nyatakan empat k)mp)nen yan$ men*adi dasar Indeks "ua iti Hidup Ma aysia 8I"HM9. >2m? 22. Pada pendapat anda.3( pata+ perkataan.

>23m? Ali %entuk )omunikasi 2:.2 peratus daripada *um a+ ke uaran pertanian yan$ dipi i+ de'asa itu.(.( ke paras 1/. #aik daripada aut ataupun ternakan ikan air ta'ar.24. %in5an$kan.. ke uaran $eta+ ta+unan di*an$ka akan mer)s)t se#anyak 244 ri#u tan men*e an$ ta+un 2((( daripada 12. iaitu daripada 1(. iaitu se#anyak 2( 11.42 peratus daripada *um a+ ke uaran pertanian pada ta+un 1.2( ri#u tan.22 peratus pada ta+un 2(((./. Sementara isirun$ ke apa sa'it pu a ia a+ se#anyak 1:22. "e uaran padi di*an$ka mer)s)t.4 ri#u tan. di*an$ka menin$kat..( den$an an$$aran #a$i ta+un 2(((. .1 ri#u tan pada ta+un 1./ ri#u tan. <mpamanya..( kepada 1... dan di*an$ka pada ta+un 2((( ke ak. "e'u*udan aman s)sia seperti @7a5e#))kA.. Ada di antara *enis tanaman itu yan$ +asi nya men$a ami penurunan dan ada yan$ menin$kat.. !aripada se*um a+ 12 244. sediakan 5arta pai yan$ menun*ukkan per#andin$an kuantiti ke uaran k)m)diti pertanian yan$ dipi i+ di Ma aysia antara ta+un 1.. +asi isirun$ akan menin$kat ke paras 2:(( ri#u tan atau 1. %e$itu *u$a ke uaran sekt)r perikanan. >2(m? @BSun$$u+pun perkem#an$an sekt)r industri #erkem#an$ pesat di ne$ara ini se*ak kira1 kira dua dekad yan$ a u.3 ri#u tan ke uaran #a$i apan k)m)diti pertanian yan$ dipi i+ #a$i ta+un 1. %erdasarkan mak umat da am petikan di #a'a+.(. @t'itterA dan # )$ se#a$ai medium k)munikasi te a+ mem#) e+kan masyarakat men$+antar dan menerima mak umat den$an 5epat.. %a$aimanapun ke uaran #ua+1#ua+an di*an$ka menin$kat. namun sekt)r pertanian masi+ *u$a di#erikan per+atian yan$ se'a*arnya. iaitu daripada 1(2. ri#u tan pada ta+un 1. kemuda+an ini te a+ disa a+$unakan ) e+ pe #a$ai pi+ak.. se#anyak 22. iaitu daripada 2(1/. Namun.2 ri#u tan kepada 133/ ri#u tan. peratus ada a+ minyak ke apa sa'it menta+ dan dian$$arkan masi+ merupakan ke uaran k)m)diti pertanian yan$ utama pada ta+un 2((( ke ak.

1. +a aman 22391. Misa nya #un$a1#un$aan yan$ semakin p)pu ar sekaran$ di+itun$ ke uarannya #erdasarkan *um a+ kuntumnya./ ri#u tan den$an +anya men5apai *um a+ 2:.24 ri#u tan./ ri#u tan pada ta+un 2((( ke ak. Ju$a tidak dimasuk kira ia a+ kuantiti ternakan."edua1dua +asi ke uaran tanaman k)k) dan nanas di*an$ka akan men$a ami kemer)s)tan. sementara te ur pu a dike askan da am ti$a $red tertentu dan di+itun$ dari se$i *utaan unitnyaBA 8!ipetik dan diu#a+suaikan daripada -an5an$an Ma aysia "etu*u+.. "e uaran susu di+itun$ da am kiraan *uta iter. ke uaran ada su a+ dan tem#akau dian$$arkan akan men$a ami kemer)s)tan se#anyak 12. !a am pada itu. iaitu daripada 213. .. misa nya da$in$ em#u dan ternakan ayam dan itik serta ke uaran te ur dan susu. %e#erapa +asi tanaman yan$ ain tidak di#erikan perkiraan setara7 da am kiraan ri#u tan.:(./12(((. ri#u tan kepada .

utan $engimbang ekologi • • • • Hutan men$eka kan keseim#an$an udara Hai ini dapat mem#eka kan udara se$ar Hutan *u$a ka'asan tada+an +u*an Ha ini memastikan #eka an +u*an yan$ #erkeka an 3) .utan me!u$akan abitat i#u$an lia! • • • • Hutan sum#er makanan +idupan iar Hutan tempat per indun$an +idupan iar "e estarian +idupan iar dapat dikeka kan "ita dapat memastikan +idupan iar yan$ pe #a$ai dan unik Langkah-langkah untuk menyelamatkan hutan 1) ka"alan $embangunan $enting untuk men+elamatkan utan • Lesen pem#an$unan +arus dika'a ketat .*a"a$an (sei Soalan 26 Kepentingan hutan 1) Mem$un+ai nilai kome!sial • • • • • Hutan men$andun$i #a ak %a ak sum#er ke'an$an #anyak ne$ara Hutan *u$a men$andun$i sum#er ain seperti r)tan dan #u u+ Sum#er 7 )ra seperti t)n$kat a i dan $insen$ *u$a merai+ +ar$a tin$$i %anyak tum#u+an da am +utan dapat men$+asi kan u#at 2) .

perk+idmatannya #anyak mem#erikan ke#aikan di sampin$ imp ikasi ne$ati7 apa#i a disa a+$unakan. Masyarakat yan$ #erpen$eta+uan uas. @t'itterA dan ain1 ain semakin me uas di se uru+ dunia termasuk *u$a Ma aysia. %er#in5an$ tentan$ sesuatu isu semasa.-) #alam $e! utanan $enting • • • • Masa a+ kemusna+an +utan dika*i Lan$ka+1 an$ka+ pemu i+an diam#i Spesies p)k)k yan$ sesuai ditanam Pem#iakan p)k)k me a ui ku tur se di$iatkan Soalan 27 Meman$ tidak dapat dina7ikan pen$$unaan aman 'e# s)sia seperti @7a5e#))kA.• • • Pr)*ek peruma+an di aran$ di#ina di ka'asan +utan Pem#a akan *u$a per u dika'a Pem#a akan +aram di#anteras 2) -embangunan . Laman s)sia ini sememan$nya amat p)pu ar pada masa ini terutama da am ka an$an para rema*a dan anak muda. !a am +a ini. %erk)n$si pen$a aman dan petua. $en+eli#ikan (-. %erk)n$si idea dan pendapat. Kebaikan Laman Sosial 1) Memu#a kan komunikasi • • • • %erinteraksi den$an rakan1rakan di se uru+ dunia. 2) Mela i!kan mas+a!akat be!maklumat • • Perk)n$sian in7)rmasi terkini da am dan uar ne$ara. .

%ertanya k+a#ar dan nasi+at1menasi+ati seperti+u#un$an keke uar$aan den$an men$$unakan # )$ peri#adi atau @7a5e#))kA. Implikaasi Negatif Laman Sosial 1) -en+eba!an fitna • • • %) e+ men$$u$at kesta#i an p) itik. /) -eluang $e!niagaan • • • • • Men*ana ek)n)mi kepada rakyat. Men5emarkan marua+ dan peri#adi sese)ran$. Medan untuk men$+ina pemimpin. 2) Alat $!o$agan#a . ek)n)mi dans)sia ne$ara. Mendatan$kan pu an$an yan$ umayan da am #entuk ik an atau pr)m)si.• Ce ik IT. Perk+idmatan *ua an da am ta ian. Ik an tentan$ pe #a$ai #aran$an kepada pen$$una. 3) Menge!atkan ubungan • • Mempertemukan sa+a#at atau saudara yan$ te a+ ama terpisa+. <rus nia$a #) e+ di*a ankan pada #i a1#i a masa.

Men$+asut dan menanamkan #i#it1#i#it ke#en5ianter+adap pemimpin atau sese)ran$.• • • Memper#esarkan sesuatu isu. La ai da am i#ada+ atau menuntut i mu. Men$+antar mese* #er#aur perkauman. . 3) 0isiko kecu!ian maklumat • • "e5urian mak umat peri#adi atau )r$anisasi ) e+mereka yan$ tidak #ertan$$un$*a'a#. /) Membuang masa #an melalaikan • • • Pe a*ar eka me ayari aman s)sia se+in$$amen$a#aikan pe a*aran. Men*e*askan pr)dukti=iti ker*a. Men*ua mak umat su it untuk mendapatkankeuntun$an atau kepentin$an diri.