You are on page 1of 12

Cadangan Penyelarasan Perancangan Strategik Sekolah

1

Pengenalan Terdapat dua format perancangan yang agak ketara telah di amalkan di sekolah-sekolah. Format IAB atau mirip IAB dan format JNJK yang merujuk Buku Rancangan Pemajuan Sekolah, SKPM 3 sejak tahun 2008 setelah buku berkenaan diedarkan ke semua sekolah. Kefahaman dan keperluan menyediakan perancangan yang lengkap oleh semua kepimpinan sekolah amat diperlukan. Peranan kepimpinan tertinggi di sekolah adalah sebagai peneraju. Petikan dari penilaian kemahiran Pengetua atau Guru Besar dari SKPM 2010:

2

Isu Perancangan Strategi Sekolah Semasa pemantauan JNJK dan penemuan pegawai Sektor Jaminan Kualiti mendapati bahawa banyak sekolah yang gagal menyediakan perancangan, melaksana, memantau program atau melaporkan aktiviti yang telah dirancang dengan baik. Kami mendapat maklumat semasa pemantauan atau temuramah bahawa kepimpinan sekolah hanya mengikut format IAB daripada kursus di IAB atau dari rakan sekolah yang lain tanpa pemahaman yang sebenar. Hubungan antara pelan strategi, taktikal dan operasi tidak difahami. Cara simpanan atau susunan perancangan juga kurang difahami.

1

CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah

2 Format dan tidak tempoh masa selaras 2.1 Kurang komprehensif dan tempoh masa tidak selaras 2.3 Tiada mekanisme pemantauan 2 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .Contoh-contoh sebahagian dapatan oleh JNJK adalah sebagai berikut: 2.

5.1 Contoh pelan taktikal menggunakan format IAB oleh kebanyakan sekolah: tiada pernyataan TOV atau ETR 3 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .4 Kefahaman tentang konsep perancangan yang masih rendah 2.5 Keperluan minima dalam pelan taktikal 2.2.

7 Pelan operasi menggunakan format IAB: Tiada ruangan catatan pemantauan program/aktiviti 4 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .2.2 Contoh pelan taktikal menggunakan format SKPM 3 2.6 Hubungan antara pelan strategik.5. taktikal dan operasi 2.

1 Analisis Persekitaran 3.1 Jadual sPeCt (pilihan untuk pemantapan sekolah) 3.2 Analisis SWOC/SWOT 5 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .1.1.3 Format JPN 3.

3.3 Pelan Taktikal 6 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .2 Pelan Strategik 3.

pemantau atau pengurus program/aktiviti perlu mengisi ruangan penilaian. Jadual OPPM (one page projet manager) perlu dibina dan diletakkan pada halaman dalam kulit Pelan Taktikal. Setiap kali memantau. catatan perkembangan program seperti tarikh. Ketua Panitia. Bila program selesai dan keputusan telah diperoleh. Guru Penolong Kanan. Guru Kanan Matapelajaran.4 Pelan Operasi Pemantau program/aktiviti yang terdiri dari Pengetua/Guru Besar. Ketua Bidang.3. nama pemantau dan kekangan program perlu dicatat dengan tulisan tangan pada pelan operasi seperti di atas. Penilai bertanggungjawab menandatangani bahagian akhir pelan operasi. Penyelaras dan Ketua/Pengerusi unit atau jawatankuasa berkenaan. 7 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .

1.1 Pelaporan aktiviti/program tahun sebelumnya (Perkara 3.5. 4. 8 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah . Sesalinan PT untuk sekolah. 4.1.4 Laporan Tahunan (akhir tahun 2014) yang terdiri jadual Rekod Pelaksanaan dan Penilaian & Maklumbalas.5 bagi tahun 2013).1 Perancangan Strategik Unit Dokumen perancangan unit disimpan dalam fail keras unit atau dalam fail keras berasingan.3. Bahan yang perlu ada adalah: 4.1 Laporan Tahunan RekodPelaksanaandanPenilaian Program 3. Sesalinan jadual PS untuk sekolah.1.2 Penilaian&MaklumBalasPrestasiPelaksanaanStrategi 4 Cara Menyimpan 4.5. Sesalinan Jadual Pelaksanaan untuk sekolah.3 Pelan Taktikal diikuti Pelan Operasi mengikut bilangan program/aktiviti.1.5 3. Sesalinan Rekod pelaksanaan untuk sekolah. 4.2 Pelan Strategik (2014-2016).

4.4).3 Pelan Taktikal diikuti Pelan Operasi mengikut bilangan program/aktivitisetiap bidang dan diikuti pelan taktikal unitunit di bawahnya. Begitulah seterusnya setiap awal tahun disediakan pelan taktikal yang diikuti pelan operasi (perkara 4. 4.4 Laporan Tahunan (akhir tahun 2014) yang terdiri jadual Rekod Pelaksanaan dan Penilaian & Maklumbalassetiap bidang dan diikuti rekod pelaksanaan unit-unit di bawahnya.2.2.2.Begitulah seterusnya setiap awal tahun disediakan pelan taktikal yang diikuti pelan operasi. 4. manakala pada akhir tahun disediakan pula laporan tahunan (perkara 4.2 Pelan Strategik (2014-2016) bagi setiap bidang dan diikuti jadual pelan strategik unit-unit di bawahnya.5 bagi tahun 2013).2. manakala pada akhir tahun disediakan pula laporan tahunan. Bahan yang perlu ada adalah: 4.2.2 Perancangan Strategik Sekolah Dokumen perancangan sekolah disimpan dalam satu fail keras. Gambaran keseluruhan penyimpanan dokumen perancangan adalah seperti berikut: 9 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .1 Pelaporan aktiviti/program setiap bidang dan diikuti rekod pelaksanaan unit-unit di bawahnya bagi tahun sebelumnya (Perkara 3.2.3). 4. Sesalinan PT untuk sekolah.

) Buku 2: PelanStrategikPanitia BM 2014-2016 Pengenalan: VISI:Sekolahunggulpenjanagenerasiterbilang MISI:Membangunpotensiindividumelaluipendidikanberkualiti Matlamat / ObjektifPanitia/AJK JadualsPeCt AnalisisSWOC/SWOT PelanStrategik (Satusalinan PS untuksekolah) Buku 3: PelanTaktikal&OperasiPanitia BM 2014 Jadual OPPM PelanTaktikal(Satusalinan PT untuksekolah) PelanOPerasi (mengikutbilangan program) Buku 4: RekodKeberkesanan Program Panitia BM 2014 .Maklumatringkas/dokumentasi (gambar/bukuaturcara.Maklumatringkas/dokumentasi Buku 5: PelanTaktikal&OperasiPanitia BM 2015 Buku 6: RekodKeberkesanan Program Sekolah 2015 Buku 7: PelanTaktikal&OperasiSekolah 2016 Buku 8: RekodKeberkesanan Program Sekolah 2016 10 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .PendokumentasianPerancanganStrategikSekolah (Unit)–Salinanwajibuntuksetiap unit di sekolah 2014-20162013 Buku 1: RekodKeberkesanan Program Panitia BM 2013 .JadualRumusan(satusalinan RP untuksekolah) .JadualRumusan(RekoddanPrestasiPelaksanaan) (satusalinan RP untuksekolah) ..

PS Kurikulum Satusalinan PSdarisetiap unit Kurikulum Diikuti SWOC. Kew.Label bidang ‘Kurikulum’ ./. Motto sekolah Maklumatpentingsekolah CartaOrganisasisekolah(semuabidang) BidangKurikulum JadualsPeCt AnalisisSWOC/SWOT. PS danSalinan unit HEM/KoKu/B&K/PPKI/Kew.Maklumatringkas/dokumentasi program bidang . Misi (samadengan KPM/JPN/PPD)    Matlamat. Buku 3: PelanTaktikal&OperasiSekolah 2014 PelanTaktikalBidang (Kur/HEM/KoKu/B&K/PKI/Kew... PiagamPelanggan..PendokumentasianPerancanganStrategikSekolah (Bidang) – Salinanwajibuntuksekolah 2014-2016 2013 Buku 1: RekodKeberkesanan Program Sekolah 2013 ..)...JadualRumusan Program Kurikulum (2 bentuk) .Salinanrumusansetiap unit kurikulum Diikutibidang HEM dansemuabidang lain (KK. Buku 2: PelanStrategikSekolah 2014-2016 Pengenalan:  Visi.) PelanOPerasiBidang (ikutbilangan program) Salinan PTdarisemua unit Buku 4: RekodKeberkesanan Program Sekolah 2014 Buku 5: PelanTaktikal&OperasiSekolah 2015 Buku 6: RekodKeberkesanan Program Sekolah 2015 Buku 7: PelanTaktikal&OperasiSekolah 2016 Buku 8: RekodKeberkesanan Program Sekolah 2016 11 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .

Catatan: Setiap program atauaktiviti unit ataubidangperludimasukkandalampelantaktikalseterusnyadimuatkandalamOPPMsep ertiberikut: Rajah OPPM iniperlu letakkanpadakulitsebelahdalamPelanTaktikal.Cetakanpadasaiz perluditampalkanpadapapankenyataan unit-unit berkenaanatau di bilik PGB. di A3 12 CadanganPenyelarasanPerancanganStrategikSekolah .