You are on page 1of 20

SEKOLAH KEBANGSAAN BUGAYA SEMPORNA SABAH KERTAS KERJA PROGRAM PENYERAHAN ANAK ANGKAT (ELIT) 2012 PERINGKAT SEKOLAH

KEBANGSAAN BUGAYA SEMPORNA 1.0 Muqadimah Untuk mencapai kecemerlangan, sesuatu usaha yang jitu haruslah dilakukan. Sejajar dengan misi dan visi sekolah yang menitikberatkan pencapaian cemerlang murid-murid dari segi kurikulum, kokurikulum dan perkembangan sahsiah. Bagi mencapai tujuan ini, semua pihak perlu menggembling tenaga bagi menjayakannya. Perubahan dan kemajuan dalam bidang pendidikan yang pesat dan sentiasa berubah mengikut peredaran masa menuntut kita warga pendidik agar sentiasa bersedia menghadapi apa jua rintangan. Sehubungan dengan itu, salah satu program ke arah kecemerlangan yang boleh membantu ialah Program Mentor Mentee. 2.0 Objektif

. Membantu dan membimbing murid-murid !mentee " mengesan potensi dan menanam keyakinan diri untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam UPS#. $. Memantau perkembangan pelajaran Mentee dari semasa ke semasa agar mencapai sasaran yang ditetapkan oleh %etua Panitia dan Penyelaras &ahun. '. Mewujudkan perhubungan mesra di antara murid-murid!&arget UPS#" dan guru-guru S%B dan seterusnya guru-guru boleh membantu menyelesaikan masalah mereka khususnya yang berkaitan dengan pelajaran. (. Melahirkan pelajar-pelajar S%B yang mempunyai sahsiah yang terpuji. ). Mewujudkan sikap hormat dan sayang murid-murid terhadap rakan mereka, guru-guru dan sekolah. 3.0 Tema

"Anak Kalasahanku"
4.0 Anjuran

Program ini adalah anjuran bersama Unit %urikulum dan Unit Bimbingan %aunseling, S% Bugaya, Semporna.

5.0

erasmi

1

*adangan Perasmi Program %eibubapaan dan Penyerahan +nak +ngkat,Mentor mentee $- $ ialah .ang Berhormat /atuk 0j #amlee bin Marahaban !+/U1 1)( Bugaya"

*.0

Tarikh a O!"#$%r 2012

Program ini akan diadakan selama dari Mac 2012 hin +.0 Tem,at

Program ini akan diadakan di S%!#&ah M%n%n ah K%$an 'aan B( a)a II* S%+,#rna Sa$ah-.0 .asaran

Program ini mensasarkan pelajar-pelajar &ingkatan &iga dan 2ima Sekolah Menengah %ebangsaan Bugaya 33 Semporna Sabah. !.0 $il 1. 2. 3. 4. 5. 6. K"s r"#ram %tem Jamuan VIP Jamuan Ibu Bapa Cenderahati Pera mi Banner !"ain Rentan#$ %ai& P'(et Cenderahati Pen)eramah 'umlah Keseluruhan Kuantiti RM6 X50 RM3 X 400 1 unit 1 unit 100 unit 1 &ar#a RM 300.00 RM 1,200.00 RM 100.00 RM 200.00 RM 100.00 RM 100.00 (M 2)000.00

10.0

K"mitmen

Semua guru yang terlibat sebagai Mentor diminta dapat memberi kerjasama dan komitmen terhadap tugas mereka dalam membimbing Mentee yang telah ditetapkan terdiri daripada beberapa orang murid untuk seorang guru. 11.0 Tata/ara

. Perjumpaan mingguan diadakan pada setiap hari #abu iaitu dari pukul . - hingga .'tengah hari. +tau hari dan waktu yang dirasakan sesuai. i" Perjumpaan pertama ! Perjumpaan suai kenal " ii" Perjumpaan seterusnya khusus untuk membincangkan masalah atau perkembangan pelajaran Mentee. $. 4ika Mentee terlibat dengan sebarang urusan luar pada hari berkenaan, bolehlah diubah ke tarikh lain pada minggu berkenaan. Mentor haruslah memberitahu Mentee jika ada sebarang 2

'. (.0 eranan Ment"r . '. 4uga bertanyakan jika ada hal-hal peribadi Mentee yang mengganggu pelajaran. Memberi bimbingan cara belajar dengan berkesan dan sistematik kepada Mentee. peperiksaan semester dan ujian percubaan untuk dibincangkan bersama bagi meningkatken prestasi mereka. Perkara-perkara lain yang di6ikirkan dapat membantu mencapai objekti6 program. (. Berpandukan buku log semasa perjumpaan mingguan bersama Mentee. '. 7. Mewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa Mentee. Membina hubungan mesra dengan Mentee dan mewujudkan kejelekitan supaya apa jua masalah berkaitan pelajaran dapat diselesaikan. ).perubahan hari perjumpaan. ).0 enilaian . Perkembangan sahsiah Mentee melalui pemerhatian di dalam dan di luar bilik darjah dan juga berdasarkan laporan guru-guru lain. $. Memberi bimbingan dan dorongan kepada Mentee agar mempunyai kea5aman dan keyakinan untuk menghadapi peperiksaan. $. Berkongsi pendapat dengan rakan Menteenya untuk bersama-sama memperolehi keputusan yang cemerlang dalam PM# dan SPM 14. Mengadakan perjumpaan mingguan dengan Mentee dalam kumpulannya untuk mengetahui perkembangan pelajaran dan memberi teguran membina. ' Membincangkan apa jua masalah yang mengganggu pelajaran mereka. 12. &empat perjumpaan ditetapkan oleh Mentor. 3 .0 eranan Mentee Menghadiri perjumpaan dengan Mentornya untuk8 . Membincangkan perkembangan pelajaran semasa. $. peperiksaan semester dan PM#. Penilaian berterusan dari semasa ke semasa berdasarkan keputusan ujian. Mendengar dan menerima sebarang teguran daripada Mentornya dengan hati yang terbuka dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi.SPM Mentee. 13. Melaporkan keputusan ujian ujian bulanan.

Segala perancangan. 4 .0 enutu.truktur Or#anisasi -Sila #ujuk 2ampiran B 1+.0 . hubungan dengan manusia dan dengan Maha Pencipta. akhlak dan sahsiah. Pihak kami amat mengharapkan semoga projek ini dapat diluluskan serta dilaksanakan dengan jayanya dan mencapai objekti6 yang digariskan dalam melahirkan pelajar yang cemerlang dari semua sudut sama ada akademik. pengurusan dan pentadbiran yang teliti menjadikan pelaksanaan yang dibuat berjalan dengan lancar berserta hidayah dan pertolongan +llah S9&.15.0 embaha#ian -Sila #ujuk 2ampiran + 1*. Semoga apa jua sumbangan dan bantuan yang diberikan mendapat keberkatan dari 3lahi.

b 7brahim(5A) /osli..Norsuhanah bt Am8ong 0:. )n. Norazizah bt Pilus Mohd Azlan bin Lamaji Bujang(5A) Nursyamimi Atiqah bt Abd Basa(5B) adiah bt Pillaun(5!) "azir b Mad #ajah(5#) Amri o$ian bin hamsuddin(%A) Norziana bt Mohd "a&in(%B) Mohd 'auzi bin Mahadi(%#) -.Ahmad bin +j 0lman . *umaani +j .ily bt /ahman(5A) Pudin b Abd -imis(5B) alma bt -asman(5!) Alnasrun bin Basaruddin(5)) Asrina bt /amalan(%A) Mohammad 'adzli bin Alamansa(%B) Mohd +.mar +assan(%)) Mohd +amdi.n b +j 0mar 04. )n.muri 0%.iran A Bil 01. )n. Abdul +ussi. /amli bin u&urani 05. Pn. bin 6a2allani(5B) 5 0(.0am. )n. PEMBAHAGIAN MENTOR DAN MENTEE Mentor Mentee Pn.lmi b Abd #aya(%#) Azilah binti -ullal1Barahim(5A) /abiyatul Ada2iya bt abbahari(5B) iti *uharah bt *auhali(5!) Al u&ri b Abd 3hani(5)) )l.za bt +amzah(%A) Nasrun b Masahari(%B) Mohd Nazib b Patri&(%#) Mohd 'andy bin Marasun(5A) /idz2ansyah b hahrul Masmi(5B) 5idad bt 6a2il(5!) Alzimah bt +ajan(5)) )rna2ati bt Pual(%A) Noor "imah bt Asmahid(%B) Mohd Nor b Marry(%#) Nurul 7jainin bt /ojan(%)) Mohd 'azil b Abd #iuh(5A) /osa$i&ah bt a8uloh(5B) 9urah bt Abd Min(5!) Armiah bt Nasir(5)) 'adzirah bt amman(%A) Noorsari$ah bt Marabirin(%B) Mohd /.dha -urnia b Mad /oslan(%#) Nurul Nazirah bt .

Azlinah bt +j 7s8al 11.lor bt *ainal(%') Mohd 9ul bin Abd 6a&bil(%+) Norsadin b A8an(5A) Aisyah Muna2arah bt 7brahim(5!) Azni b a$ri(5#) *uraina bt Abd ahid(5)) Nazirah bt Abd *amma(5') 6 .n b *hamar(5') Mohd Ari$ b 0mar(%A) Nor Asnah bt Muza$ar(%B) Mohd ha$i. !i& !hin +ui an Aminah bt Punding(5#) Azman /ajis b Abd 7sbat(5)) 7lhinda2i bin +arris(%A) Nor Adzliana bt Mad #ajah(%B) Mohd /idz2an b Abd +ajal(%#) /adi&ah bt Abd Mutalib(%)) Mohd +isyam b Mohd Ali(5A) aidah bt Madusah(5B) Anizah bt Abd *amu(5#) Banus b Maharani(5)) Mohd A$iq 7&mal b Mohd all.+usir bin ali8 B.n(%3) Mohd hahrul Nizar b Abd ain(5A) y&. b )8.zhar b Abd *alil(%!) Muhd Adzmir b Abd 3una(%#) hyz2an bin all.sar 0<.rnando(%A) Mohd /izan b Abd /aji&(5') Nor Ati&ah bt Azalan(%B) Mohd 6armizi bin aiyadi(%#) airah bt Abd /azam(%)) Masdiya bt Mai&ul(%') Mohd harul bin -arim(%+) Norma bt 5ahid(5A) Abdul ali bin Abdullah(5!) Asroy b Mansul(5#) Mohd /ohaizan b Abd an(5') Mohd Azuddin bin uhuri(%A) Nor +ayati bt Masru&hin(%B) Ahmad 'a. )n.Al=ar.&(5)) Mohd 'aizal bin '.0.Abd +alim bin 7din 10.nna bt Audain(5B) Arshad b Pari(5#) Nora$isah bt Mohd idd.h(%A) Nor Anizah bt 9yo&no(%B) Mohd ara&al b a88ari(%#) /oni b Abd /aza&(%)) Mohd ha$i.-hairil Anuar b Mohd /azali 0>. Pn.dz bin 0b. )n.ndi(%#) ab. )n.h(%)) M. b Abbas(5A) Anuar bin ahid(5#) 'arahizah bt -intarasa(5)) Mohd Nazr..n b Alsiti(%)) M.q hau$i.

man(5#) -hairul Azman b 9ainal Abidin(5)) Nazlan bin *ohn 6amisan(5') Mohd 7&mal bin abri(%A) Nuratirah bt Abd amid(%B) Muhd /izal b -asim(%#) Adnan bin Nazamuddin(%') Mohd Alazim b Mohd 9ain(%3) Mohd /ozaimi bin Ahmat(%+) Mohd Asra$ b Ah?ho&(5B) Azman b 'a&ary(5!) Mohd -hair.. Pn. )n.1Aminah Abdullah .Mohd +ani$ bin 0mar(%A) Nur 'atihah bt Mohd *asri(%B) Muhd 'itri b Asa&il(%#) uzilah bt hamsuddin(%)) Mirna2ati bt Mohd hulga(%3) Muhammad Najib bin 6araga(%+) 1(. Pn.$ri(5A) Ang.rmansa bin Pual(5#) Lis2ahyuni bt Md Nasir(5)) Nora A$i&a bt Abidin(5') Mohd harizan b Lamaji Bujang(%A) Nursahida bt Marasun(%B) Nor 'adila bt Abd -arim(%#) Ainiza bt 6a&birul(%') Mohd $azlan bin Mohd -iri(%3) Mustaza bin Ahmad(%+) abturia bt +assan(5A) *. !i& +ajiyah bt irajuddin 14.ly bt Asa&il(5!) 'arahliana bt +ah.Ba&&ang 15.7ndah bt +j.y b Nasi8(5#) Nazmil bin 7smail(5B) Nazri b Abd *amma(5') Mohd /ody bin Mahadi(%A) Nurmalina bt Abd an(%B) Muhd Azmi b Ajuran(%#) Adzmijar b Abd /aziz(%') Mohd Ali Adz2an yah bin Ayub(%3) Mursalin bin Lindihati(%+) /osmilah bt Mad ail(5A) )r2inah bt Abd Mohammad(5!) +.3ho$ran bin Abd 3hani Nur Ashi&in bt *.ri b Almitsu(5!) *umasiah bt Mohd +ussin(5#) Masra bt -hairul(5)) Norailah bt Abd -aslah(5') Mohd hu&ri bin Abd -iriman(%A) Nurul Naz2ani. bt Ayyub(%B) Norshimah bt +alid(%#) Armia bt u&arno(%') Mohd 'azli bin Mohd Nor(%3) * 1%. Liu Ming L.

Nor )rzah + bt Maraji(%+) 1:. Mala&siah bt all.na(%3) Nor +arija bt Majullah(%+) all. )n. Pn..ma bt -amajuan(5!) -hairul Mohd Asra$ b "usu8(5#) Mohd +.mbra(5') Nur 9iana bt 'aisal(%A) ari8ah bt *amman(%B) harbano Nurul bt Mohd 6a$sir(%#) + .mmang(%B) al$ahrinah bt /osman(%#) Asmirah bt 0to alah(%') Mohd /iz2an bin abal(%3) Norman b Mad /a&man(%+) Azlia bt Ajanu(5B) Mohd Naz2in b Nanli(5!) Mazlina bt Abd Mumin(5#) Mohd +a$iz bin ai@in(5)) Norha$izah bt .Lo&man bin M..+j 7brahim b +j a&arang 1>.h ahadan b *amil(5A) -ar. )n.rmy b Abd +assan(5)) Norainah bt Abd /ahman(5') Nasbi bin u&arno(%A) /ajana bt Amsi&(%B) Nurisah bt Almitsu(%#) Asbinah bt Parman(%') Mohd Najib bin .h bin /aju&ahi(5A) -hairul bin Muslihat(5!) Mad Nisam bin amiri(5#) Mohd Al *umat b Puyat(5)) Norasmah bt +atta(5') Norazian bt Abd /aza&(%A) /ussidah bt *uhanti(%B) Nurliza bt Majid(%#) Aslan bin Bunga As&ar(%') Mohd /idhuan b Arula(%3) Norati&ah bt +assan(%+) y&.h(%A) alinah bt . 6n.lla bt Audain(5A) Matusin b Abd 3una(5!) Mastijah bt Nulgani(5#) Mohd 'azli bin Abd 6aaut(5)) Nor$adilah bt *aa$ar(5') Nur alida yulaiha bt Mohd all.Mohd ulaiman +j +amjah 1<.nding 1.

)n.ndy bin +ajudin(%!) iti Narah bt *aman(%#) +adi bin Abbas(%') Muhd 'izan bin ulaiman(%3) /id2an b aising(%+) 7dah2ati bt u. bin Baruun (%.8in(5B) Mohd Nizar b +assan(5!) Mohd -hi$li b Abd Mumin(5#) Noraimah bt 5ali(5)) Nurhazizah bt Mad Nasir(5') Nurul ya$i&ah bt *unaidi(%A) Am.nah bt *ul&i$li(%!) . )n.dzuan bin -amaruzzaman ((. bin Maraji(5!) Mohd 'aisal bin *ainin(5#) Nazrin b Mohd alim(5)) Norjulianti bt B.rjui(5') Nurul Albania bt /oy(%A) itti *ulai&a bt A8dal(%B) iti 'atima bt Mali&(%#) Bonitah bt Abd Mumin(%') Mohd 6au$i& Abd 6a&bil(%3) /ayhan bin Abdul(%+) 'azlina bt *ul&arim(5B) Mohd Nazir bin Nusaid(5!) 'azirah bt Mad a.Azran bin #umin(%') Mohd abri.Mohd +atta bin +j *aani (1.rasada bt #amsi&(%#) Az2an bin A&inu(%') Mohd hahrul bin Masri(%3) Nurul Azirah bt Mohd B.nji(%+) )d2in b Mohd -. )n.. b Mohd all. )n.Mohd ha$. bin 5ah Mijan Az2an b *aa$ar(5B) Mohd Azmi bin *unaidi(5!) Mohd )dz2an b Mohd aid(5#) Muhd Nasir b Norali(5)) Norimah bt Atang(5') Nurhalidah bt Abdul 6alib(%A) iti Norhalizah bt Abd -adir(%B) h.Mohd /.mbal(5B) Mohd +azri.man(5#) Noor Azmah bt Mohd #ra8i(5)) Nor8iana bt Mad iang(5') Nurul Ashi&in bt 7dris(%A) A$$. Mohd a$i. .h(%3) Normin bin Abd /ahman(%+) (0.

Pn. )n.ni& (5.h b aiyadi(5#) Norsilah bt hadis(5)) /o&iah bt iraman(5') /oslianah bt /indah(%A) 'adzhar bin Abd /ahim(%!) Azlinda bt +adis(%)) Marlina bt 3hani(%') Nura$ina bt Mad *ahil(%3) Al Baaiah bt -adir(%3) Mohd Azrohin bin *ani(5B) Musi8a bt Mohd Ali(5!) Mohd 6au$i& b Mad Bulangsing(5#) Nur himah bt 3arsia(5)) /omil b Abih(5') /ozina bt Arrahman(%A) 10 .$$ridin(%3) /oy bin /atting(%+) (4.Nasuyanim bt uhaimin Maz2an b *usi8in(5B) Mohd ai$ul b Bustaman(5!) Mohd Nasir b /amun(5#) Norliza bt Amin(5)) Nursuhaadah bt Mohd Ali(5') Nurzaimah Aimila bt Mohd +atta(%A) Andy bin Linus(%!) Abu "aziz b aha&(%)) *azlina bt *iris(%') Nor 'azila bt Mohd +usin(%3) adura bt 6ahir(%+) Mimi Audratul Aini bt Mohd 6au$i&(5B) Mohd "asir b Asmin(5!) Mohd /azmansyah b /oy(5#) Norsiah bt Muja$ar(5)) Paslan b Abd 5ahab(5') /ohana bt Ahadi(%A) Azmalyzah bt *aa$ar(%!) AlBNusri bin Abd 3hani(%)) -amarul Azman bin anin(%') Nul Azi bin )razi(%3) 9a2anah bt arudin(%+) Mimi Audratul Aini(5B) Mohd 9ulsyazany b +j Ahim(5!) Mohd all. Pn.Mustanira bt Bodjori (. )n.Abd /ahman b Abdullah(%)) +amzah bin Nulgani(%') Noni Nosa$i&ah bt *..Muhd uyuti bin Abdullah (:. Mohd yahmi bin .

Pn.lina bt Mohd all.'atimah aadiah bt Mannan(%!) Basyir b Bayani(%)) Mohd Asrul b Mansul(%') Nurazlina bt +alim(%3) AlBNizam b #atu Bara(%3) (<. Pn.h(%A) *usli bin /aju&ahi(%!) Lati$ah bt Nulbayah(%!) Mila2ati bt #asala(%)) Mohd +azlan bin Abd amid(%') /ostinah bt Abd +amis(%3) Azimah bt *asni(%+) Mohd Najib b +assan(5B) Nazrul b Abd /aza&(5!) Nor&han b a&ilan(5#) alina bt Parullah(5)) o$iah bt a8i. Pn.Noor +a$izah bt 9ul&arnain (>./ahaizaliya bt Mohammad Mohd +ani$ b 6irinis(5B) Musliani bt Mu&arun(5!) Nora$i&ah bt Mohammad(5#) Par2atisari bt Abd +ari(5)) arimah bt Abd Lana(5') alizah bt Misuara(%A) +adijah bt Naritib(%!) 7sraq 'ihlin b Abd /ahman(%)) Mohd 'adzal bin /ashid(%') Nurmila airah bt /amlan(%3) Anuar b Musa(%3) Mohd +as2ansir b *ulnasir(5B) Nazrina bt +usin(5!) Norhazita bt #aaiman(5#) hahril az2an b 0sm.ra(5') h.h(%A) Liana Marina bt /oslan(%!) Mohd A&mal bin /oslan(%!) Mohd Azlan bin Basir(%)) Mohd 7nsani bin Arbani(%') /ozaliah bt 3ani(%3) )rni 'arzila Mohd *udi(%+) Mohd /azali b 0sman(5B) Norsuriani bt uhuri(5#) azurah2ati bt *alalah(5)) u$iah bt Abd Barahim(5') 9abidi bin abturani(%A) 11 . !i& /a$idah bt 6alib %1.Nur 7zni bt Abd Aziz %0.

/oslina bt Mat -halid %4.m(5') 12 ./uslina bt 7smail %5. bt Amir -asan(%B) Mohd Bangsa b Abd +alil(%!) Mohd -hairul bin *ohari(%!) Mohd 7sam b +j 7smail(%)) Mohd a$ran b 0landa(%') amsul bin )lias(%3) Nurzahida bt lamira(%+) /azlan bin 7smail(5A) Nordila bt *au&arim(5!) itti +adiah bt Abd Bahasa(5)) 3ulam +usin b aha&(5') Amir yah bin agala(%A) Mohd /azlan /izal bin /oslan(%!) Mohd harul Nizam b +ussi. )n. !i& al.n(%!) Mohd 7zul bin Mad iul(%)) Mohd 6au$iq b 6armizi(%') hahrul Anuar b Mohd +a&im(%3) Nuratah bt Na&man(%+) Norajihah bt Abd /ajim(5B) Norhasni bt Anggalun(5!) Nurul alina bt Mohd Ali(5#) +.ndra b *ul&ar.mbal(%A) Mohd Az2an bin Abdullah(%!) Nasrah yira bt ai@in(%!) Mohd 7r2an bin Mu&arun(%)) Mohd /azai.Marlinah bt Amung(%!) Mohd Azali b Ali Muda(%!) Mohd +ailmi b Abd Bahil(%)) Mohd Nizam b *au&arim(%') aihi./osdy bin amad %%. b Abd /aza&(%3) 'irmah bt *inialti(%+) %(.. b 9a&aria(%') alsidu -olitis(%3) *ohari b 6i&man(%') Mohd *ul&arnain b *ul&i$li(5B) Nursha$i&ah bt -asirun(5#) imah bt *ainin(5)) uzilah bt i8in(5') Aini. Pn. Pn.ha bt 7ra2an Mohd uhail b -ulli(5B) 'azlina bt Linjabu(5!) h ha$i&a a&inah bt Mahabasa(5)) u8ardi bin -adir(5') 9ainuddin bin Mohd -.

ndina bt P. b Ali Bajah(5#) "usu$ bin 6ahil(5)) *umaidah bt *umainal(%B) /asidin bin Abbas(%!) /osnani bt *usi8in(%!) Muhd Ari$$in b Nasi8(%)) Norhaliza bt 5ali(%') Asman bin 3ondong(%+) Nur Mohd 'aqrurazzi b Abd /ahman(5B) Nurzura bt Limbang(5!) abri b attah(5#) Mohd Arabi b Ari$$in(5') Mardiana bt 9ul$i&ar(%B) 13 . a8iullah b +j Bis&ai %.liasan(%') iti /adiah bt Abd Najal(%3) Nursya$iqah Anastasah(%)) %:. Pn.rmin(%!) Mohd /iz2an bin Abd 6ai8(%)) N.. .&ar(5') *amri bin /osly(%B) Nursya$iqah bt Aris(%!) Nurul A&idah bt ubahan(%!) Mohd o$iansah b Madramain(%)) Norasirahamirah bt Amirb.ridin(5#) uharza bin /asul(5)) 7mran b At.. iti Norazila bt "uso$$ Norha$izah bt #ullah(5B) Norliana bt Amir -ushin(5!) /id2an b *.r bin hamsuri(%!) Nor +asi&in bt Amstrong(%!) Mohd -hairul b /itus(%)) Mohd Ali bin B. )n.din bin +j harid %>. Pn..rB /ahman (%B) Nor hahirah bt Ari$(%!) Norm.$$. azliana bt Arma2ansah %<.q . )n.&(%') Amirul bin "usu$(%+) Noridah bt *ainuddi(5B) Norulin bt imol(5!) /osli.$y Nurindah bt Nurdin(%') Abd /azi$ b 3ha$ar(%+) Norhayati bt Abd Majid(5B) Norminah bt 3hani(5!) unita bt Abu Ba&ar(5)) Marianah bt Pand.+a$izal bin Arsad(%B) Mohd yahq.

ri bin Lamant.rah bt Muslihat(%B) iti Aadizah bt A&ai(%!) itti al.nus(%)) Norhidayati bt Ahmad(%') Mohamad Azli. )n. !i& !yntia C.sai(%B) +a$ija2ati bt Mad Bulangsing(%#) -amarul 9aman b Abd Lati$$(%#) Norbariah bt /ullah(%)) Piza bt Addari(%') Mohd $aizal bin Mohamad(%+) iti *ubaidah bt *amudin(5B) 0mar hari8 b "usu8(5!) uraiana bt Al +absah(5#) Abd alat bin Mad /ajal(5') Mohd ha$iq bin udin(%B) -hairil b 3anih(%#) Maslina bt Masdi(%#) Nor$idi bin -inidi(%)) hi.h(5!) /osalina bt /oslan(5#) Asdaliah 6am8il(5') 14 41. )n.40. 4(. uh.n b *hamar(5') Mazlan bin Mohd "usu$(%B) Baslan bin *alihati(%#) )mma bt +ajan(%#) Nor 7zah bt Liun(%)) Nur +idaayuh bt Ali Asgar(%') Mohd Azlan bin 6am8il(%+) Nur$atimah bt Mohd 3untur(5B) /azmah bt Mo&htar(5!) . 4%. iti /ozianah bt Abd /ahman Nurazlin bt Abdullah(5B) /asita bt Mahmood(5!) Az2an bin *aid(5') Mohd Nazr.Muhd 'a&hrurazi b Mat Nor 44.s&arni b Amir -aidal(5#) 'azlan bin +adis(5') Mohd /.na bt Barri(%') Mohd +ana$iah b *asmin(%+) Arshad b Pari(5#) Norasidah bt a8i.(%+) Pn.lta *oann.hah bt Abd Lati$$ Nur Nadirah bt Mohd Nasir(5B) ajirah bt 0to alah(5#) Mohd +amzah b Mansor(5') Masran bin Masrah(%B) Noor Az.ha bt #ulmi(%!) Nasuha bt . /izal bin /osli.s . abrina bt *amman(%!) amir Muhsan bin andaluddin(%!) Muhd hahrul Anuar b -arim(%)) Norhidayah bt Amir -ushin(%') 7shnah bt 7s&andar(%+) !i& iti Norul$ar.&i bin M.

ri 15 . )n.mmang(5') /azman b -a8unan Mohd )z2an bin Abd Mumin(%B) Mohd 6au$iq b +assan(%#) Mohd 'aizal b 5an Ahmad(%#) Nors.45.n(5!) iti /azimah bt #t Nasir(5)) Mohd +ail. bin Mamat(%#) Norhayati bt Abdah(%)) "an Mohd Amin b "usu$(%') Mohd -hairul 7&mal b Mohd +usin(%+) Nulhamid b 0b.y b Ajuran(5') hima bt Badiri Mohd Azuan bin -.majuan(%B) Mohd +amizan b aillilah(%#) Mohd *aa$ar b 7brahim(%#) Norman 'arihin b +usin(%)) Adnan bin Amir +amja(%3) Mohd Nizam bin Bayani(%+) Noradilah bt Abdullah(5!) Nurul Ain bt Abd 6ai8(5#) 7rman b . !i& +ayana bt Aji . Azhar bin Ba&ar Mohd 9ain bin *anuddin(%B) Masrin b Abu 6ahil(%#) Mohd 'iqri.ha bt *auhali(%)) Al Azim bin Abd Mim(%3) Mohd /ozaiman b /omi.(%+) 4:.

ntadbiran Penasihat II )n.P/03/AM M)N60/ M)N6)) M-B( (01( Penaung Pn. Ahmad bin +j 0lman )n.n.n. Lah Bendahari Pn.ng. Abdul +ussi.A A 7N#. iti /ozianah bt Abd /ahman Ahli a!atan"uasa #e$il Proto"ol dan Sambutan )n.Aisal bin Mali P. -anan -o&uri&ulum Pengerusi )n.muri P. +usir bin ali8 B.Norazizah binti Pilus P. -anan P. Norsuhanah bt Am8ong )n. /amli bin u&urani1-urani )n.sman P.n.ga2ai -a2asan "ayasan abah 9on Pantai 6imur ..tua Penasihat I Pn. -anan +al )h2al Murid Timbalan Pengerusi )n. -hairil Anuar bin Mohd /azali )n. *umaani bin +j.+jh aida binti +j .*A5A6AN-.latan Penyelaras )n.. Abdul +alim bin 7din Setiausaha !i& iti Laila binti !h.n bin +j 0mar P. Mohd ulaiman bin +j +amjah Penga$ara Ma%lis 16 .sar Pn.

Mustanira bt Bodjori Pn. bin Baruun !i& al. Pn. /ahaizaliya bt Mohammad Pn.dzuan bin -amaruzzaman )n. Azlinah bt +j 7s8al +otogra)i )n. Nur 7zni bt Abd Aziz Pn.nding em&utan )n. /oslina bt Mat -halid Pn. /uslina bt +j 7smail Pn. iti Norazila bt "uso$$ Doa Ma%lis Perasmian .hah bt Abd Lati$$ Pn. )8. Mohd ha$. !hin +ui an *enderahati !i& al. a8iullah b +j Bis&ai Persia&an De!an ' Pentas )n. uh.. Nasuyanim bt uhaimin Pn.Mohd +atta bin +j *aani )n Mohd yahmi b .ha bt 7ra2an !i& +ajiyah bt irajuddin Pn.staz Muhd uyuti bin Abdullah P(A(Sistem )n.din bin +j harid 1* .ri bin Lamant. Mohd /. Noor +a$izah bt 9ul&arnain !i& +ayana bt Aji . azliana bt Arma2ansah Pn.s Disi&lin dan #eselamatan )n. .sta *oann.ha bt 7ra2an !i& !yntia C.ri Penda)taran !i& /a$idah bt 6alib !i& iti Norul 'ar. 3ho$ran bin Abd 3hani )n. 7ndah bt +j Ba&&ang Pn.Lo&man bin M. a$i.ni& )n.6n.+j 7brahim bin +j sa&arang )n.ndi bin alim amuan Pn. bin 5ah Mijan )n.

ralatanB o$a s.ga2ai -a2asan "ayasan abah.ng.ambutan D Bunga s. 6ugas dan 6anggungja2ab s.ga2ai "ayasan abah s.&urangB&urangnya % s.m D Mi&ro$on dlm &. (.P. Aisal bin Mali BP.matEbunga manggarE&om8ang 4.bagai 6im. -. 5.A#SANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE 1. P.IMAT A#HIR PE. A*. P. A*.tia8 A*-. PA syst. :.2angan /M(F000.st Muhammad uyuti bin Abdullah TA#.t. %.00 1+ .rusi dan dimasu&&an di dalam bu&u 8rogram D )n.adaan bai&..

&olah Masalah #alam -.radi& Nama Ba8a P. .&.rjaan 7bu P.raan -.bulan P.r&ara "ang Paling #ib.rjaan Ba8a Nama 7bu P.nd.la&uan . .IT MA#.n?i G *umlah Adi& B.sar +obi 7dola G G G 7nsan "ang Paling #isayangi G P.&.-MAT DIRI PE.&olah H *ara& !itaB?ita Bila #ah B.luarga G G G G G G G G G 1.S-.A AR Nama No -EP 6ari&h Lahir Bangsa Alamat G G G G G G -.nya&it /.&od -.nda8atan .

t PM G G G G G G G 20 .8utusan .mati& ains .ris Mat.jian 6.ra&hir Bahasa Malaysia Bahasa 7ngg.-.jarah 6arg.