You are on page 1of 0

 

SULIT

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM 2012
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

SIJ IL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Arahan kepada calon:

J ANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam
Bahagian B.

Semua kerja perhitungan hendaklah dtunjukkan dengan jelas.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak.
Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan 2012

STPM 946/1 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPTM 2012
(Tiga J am)
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 

SULIT

PEPERIKSAANPERCUBAAN BERSAMA STPM 2012
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

SIJ IL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Arahan kepada calon:

J ANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam
Bahagian B.

Semua kerja perhitungan hendaklah dtunjukkan dengan jelas.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak.
Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan 2012

STPM 946/1 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPTM 2012
(Tiga J am)
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 


Bahagian A[ 50 markah]

Jawab semua soalan

1. (a)J elaskan peranan tanah dalam memajukan perniagaan. [2m]

(b)Dengan contoh yang sesuai, perihalkan produk tak nyata. [2m]

(c)Terangkan kenapa pengurus perlu menggunakan pendekatankontingensi
dalam menguruskan organisasi. [2m]

(d)Nyatakan tiga kebaikan penjabatan mengikut fungsian. [3m]

(e)J elaskan dua kepentinganborang permohohan dalam proses
pemilihan pekerja. [2m]

(f)J elaskan maksud gelagat pengguna. [2m]

(g) J elaskan tiga kepentingan kawalan kualiti bagi produk. [3m]

(h) Syarikat XYZ telah membeli polisi insurans bagi syarikatnya.
Nyatakan tiga sebab utama syarikat berkenaan membeli polisi Insurans. [3m]

(i) Lakarkan gambar rajah tulang ikan dalam proses membuat keputusan. [3m]

(j) Nyatakan kelebihan penggunaan teknik Delphi dalam pembuatan
keputusan berkumpulan. [3m]

2. (a) Wujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN(AFTA) menyebabkan pengeluar kereta
tempatan menghadapi persaingan hebat dengan pengeluar kereta antarabangsa. Bagi menjamin
pengeluar tempatan terus berada di dalam industri kereta di Malaysia,pihak pengurusan
terpaksa menjalankan penyelidikan pemasaran untuk mengetahui citarasa pengguna di pasaran
tempatan. Tindakan ini merupakan satu cara pengeluar tempatan dapat berdaya saing dengan
pengeluar kereta antarabangsa.

i) J elaskan proses penyelidikan pemasaran berkaitan dengan industri kereta di Malaysia [10m]

ii)J elaskan tiga kepentingan penyelidikan pemasaran kereta kepada pengeluar kereta tempatan.
[6m]
(b) Huraikan jenis-jenis pengedaran dalam pemasaran yang berikut:
i) pengedaran intensif
ii) pengedaran selektif
iii) pengedaran eksklusif [9m]STPM 946/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 
Bahagian B[50 markah]
Jawab dua soalan sahaja
3.(a) Bagi sebuah syarikat insurans, bagaimanakah faktor-faktor yang berikut mempengaruhi
perniagaannya:
(I) sosiobudaya
(ii) ekonomi
(iii) persaingan
(iv) fizikal [12m]

(b) J elaskan hubungan antara masyarakat dengan organisasi perniagaan. [6m]

(c) Bagi sesebuah syarikat sendirian berhad, jelaskan tentang perkara berikut:-
(i) pendaftaran syarikat sendirian berhad.
(ii) kelebihan syarikat sendirian berhad. [7m]


4. (a) Dengan contoh yang sesuai huraikan lima langkah yang terdapat dalam
proses perancangan. [15m]

(b)Terangkan Teori Motivasi Maslow yang diperkenalkan oleh Abraham Maslowdalam usaha
memotivasikan pekerja sesebuah organisasi. [10m]

5. (a)Kilang Batik Arfah merupakan kilang yang mengeluarkan hasil batik.
Huraikan langkah-langkah dalam proses pengawalan bagi kilang tersebut. [8m]

(b)Terangkan alat-alat kawalan yang berikut:
(i) Analisis Titik Pulang Modal
(ii) Belanjawan
(iii) PERT [9m]

(c) Huraikan lima faktor yang mempengaruhi tahap pemusatan autoriti dan tiga
kelebihan pemusatan autoriti dalam pengurusan. [8m]

6. (a) Syarikat Gemilang Sdn. Bhd. telah selesai dalam pemilihan pekerja barunya.
Pengurus sumber manusia Encik Ahmad, sedang dalam membentukkursus induksi
untuk pekerja tersebut. Terangkan tujuan diadakan program induksi.
[5m]
(b) Huraikankan jenis-jenis latihan yang berikut:-
(i) latihan sambil bekerja
(ii) latihan di luar tempat kerja [10m]
(c) Aspek penyelenggaraan pekerja merangkumi aspek keselamatan.J elaskan langkah-langkah
penyelenggaran yang boleh diambil oleh pihak pengurusan untuk mengurangkan kemalangan
di tempat kerja . [10m]

STPM 946/1
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*7 (a) Berikut ialah maklumat yang diperoleh dari syarikat Teguh Sdn Bhd yang ingin membuat
keputusan.

Pilihan keputusan
Keuntungan yang dijangka dalam
keadaan ekonomi berkembang
Keuntungan yang dijangka
dalam keadaan ekonomi meleset
Hasilkan Produk A RM 30 000 RM 25 000
Hasilkan Produk B RM 40 000 RM 10 000
Tidak membuat apa-apa RM 0 RM 0
Kebarangkalian 0.6 0.4
Kos menghasilkan Produk A ialah RM 5000 dan kos untuk menghasilkan Produk B ialah RM 6000.

i) Lukis rajah pokok keputusan berdasarkan pilihan keputusan Syarikat Teguh Sdn Bhd

ii) Hitung jumlah jangkaan kewangan bagi setiap pilihan keputusan

iii) Nyatakan keputusan yang perlu diambil oleh syarikat tersebut. [15m]

(b)Senaraikan kemahiran–kemahiran yang diperlukan oleh pengurus dan seterusnya
jelaskan kepentingan setiap kemahiran itu bagi pengurusan sesebuah organisasi. [10m]8 (a) Terangkan kaedah-kaedah yang boleh diambil oleh pengurus untuk mewujudkan
pekerja yang seimbang dalam organisasi. [12m]


(b) Menurut Stephen Covey, terdapat tabii bersinergi dan proaktif dalam diri orang
yang berkesan. J elaskan tabii–tabii tersebut. [5m]

(c) Seorang pengurus mendapati prestasi pekerja dalam organisasinya semakin merosot.
Beliau juga mendapat maklumbalas bahawa sebahagian besar pekerja-pekerja ini
mempunyai tahap stress yang tinggi. Sebagai seorang pengurus jelaskan bagaimana
anda akan mengurus stress dalam organisasi. [8m]


STPM 946/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 
SULIT

SKEMA JAWAPAN
PERCUBAAN BERSAMA STPM 2012
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

SIJ IL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 
Bahagian A

1a. J elaskan peranan tanah dalam memajukan perniagaan. [2m ]

Tanah – sumber semulajadi[1m]
- Sebagai tapak/premis perniagaan +huraian [1m] @
- Sebagai sumber bagi bahan mentah +huraian [1m]

b. Dengan contoh yang sesuai, perihalkan produk tak nyata. [2m]
Produk tak nyata – perkhidmatan bagi perniagaan.[1m]
- contoh [1m]

c. Terangkan kenapa pengurus perlu menggunakan pendekatan
kontingensi dalam menguruskan organisasi. [2m]
-tindakan pengurus perlulah bersesuaian dengan situasi.[1m]
- sebab perubahan dalam persekitaran- luaran, teknologi,kemahiran,dll[1m]

d. Nyatakan tiga kebaikan penjabatan mengikut fungsian. [3m]
- pengkhususan kemahiran[1m]
- pertindihan penggunaan sumber dapat diminimakan {1}
- penyelesaian masalah lebih cekap [1]
- mudah membuat penyeliaan [1]
- penggunaan sumber yang cekap [1] [ 3 x 1m =3m]

e. J elaskan dua kepentinganborang permohohan dalam proses
pemilihan pekerja. [2m]
- memberi butir peribadi calon pemohon bagi memudahkan pemilihan.
Contoh. [1m]
- tulisan pada borang permohonan boleh menunjukkan personaliti
pemohon [1m]
- butir tentang semakan rujukan - memudahkan pengesahan butir
peribadi yang diberi. [ 2 x 1m=2m]

f. J elaskan maksud gelagat pengguna. [2m]
- tingkah laku pengguna dalam membuat keputusan belian,
menggunakan , dan melupuskan barang yang dibeli.[1m]
- contoh : suka atau tidak suka produk, beli sekali atau berulang kali [1m]

g. J elaskan tiga kepentingan kawalan kualiti bagi produk. [3m]
- dapat mengurangkan kos pengeluaran +H [1m]
- mengelakkan liability produk terhadap pengguna +H
- meningkatkan keyakinan dan kepuasan produk terhadap pengguna +H
- membentuk imej perniagaan yang baik +H [ 3 x 1m =3m]


h. Syarikat XYZ telah membeli polisi insurans bagi syarikatnya.
Nyatakan tiga sebab utama syarikat berkenaan membeli polisi insurans. [3m]
- melindungi pekerja daripada kecederaan dan kemalangan sewaktu
bekerja - terima pampas an jika berlaku kemalangan.[1m]
- melindungi perniagaan daripada mengalami kerugian seperti kecurian,
kebakaran dan sebagainya.[1m]
- melindungi orang awam di premis perniagaannya.[1m]
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 
i. Lakarkan gambar rajah tulang ikan . [ ½ m] [3m]
Akibat [ ½ m]
j. Nyatakan kelebihan penggunaan teknik Delphi dalam pembuatan
keputusan berkumpulan. [3m]
- tidak bersemuka – mengurangkan pertelingkahan antara ahli [1m]
- jimatkan kos pengangkutan dan penginapan bagi peserta. [1m]
- tiada seorang ahli yang boleh dominasi dalam membuat keputusan.[1m]
- identiti ahli boleh dirahsiakan. [ 3 x 1m =3m]
2a) Proses penyelidikan.
1. Mendefinisi masalah(F=1/2) – mengenalpasti masalah sebenar(H=1/2)
-masalah pemasaran kereta tempatan(K=1)
- kegagalan untuk bersaing- harga jualan, tempat jualan,
promosi, teknik jualan. kekurangan pakar dll(K=1)

2. Merekabentuk penyelidikan (F=1/2)–Firma menentukan kaedah penyelidikan
yang sesuai(H=1/2)
- rancangan pemasaran keseluruhan(K=1)
- rekabentuk penyelidikan menepati citarasa pengguna(K=1)
- hasil penyelidikan boleh dipercayai dan kebolehsahan(K=1)

3.Pengumpulan data(F=1/2) –Pengumpulan data boleh didapati dari pelbagai
sumber(H=1/2)
-Data diperoleh dari sumber primer-pengamatan dan respon yang
diberi oleh pengguna kereta(K=1)
-Data diperoleh dari sumber sekunder-laporan terbitan kerajaan dan
swasta seperti kadar faedah, kemudahan pinjaman kereta dll
4. Menganalisis & mentafsir data(F=1/2) –data yang diperolehi diproses dan dianalisis
tujuan untuk membuat kesimpulan(H=1/2)
- faktor-faktor kegagalan untuk bersaing di analisis dan ditafsir(K=1)
Manusia [ ½ m]  Kaedah [ ½ m] 
Mesin [ ½ m] 
Bahan    [ ½ m]
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 
5. Laporan penyelidikan(F=1/2) – dalam bentuk bertulis(H=1/2)
- merangkumi analisis data, rumusan dan cadangan untuk
meningkatkan daya saing pengeluar kereta tempatan dan(K=1)
membantu pemasar kereta menentukan hala tuju fungsi
perniagaan.(K=1)
F=1/2 ,K=1, H=1/2 (2x5 =10 markah)

b) 3 kepentingan penyelidikan pemasaran
1. Menghasilkan pelbagai jenis dan model kereta baru dan berkualiti- memenuhi
keperluan dan kehendak pengguna kereta
2. Meluaskan pasaran-eksport kereta ke luar negara
3.mengelakkan kerugian/ menjimatkan kos dengan adanya kaedah yang berkesan/
ekonomi bidangan
4. Mendapat maklumat perubahan citarasa pengguna-mempengaruhi pola pembelian
kereta cth: ramai pengguna kereta berminat dengan model MPV dll
F=1 H=1(2 x 3=6 markah)

c) i. Pengedaran intensif-melibatkan proses pengedaran meliputi kawasan yg luas(D=1)
- mendapat permintaan tinggi dan berterusan (H=1)
- melibatkan pengedar yang ramai dan saluran agihan yg panjang(H=1)
- contoh: pengedaran minuman tin dan botol(C=1)

ii. Pengedaran selektif- pengagihan dihadkan kepada beberapa kawasan geografi tertentu(D=1)
- setiap kawasan memerlukan usaha pemasaran yang berbeza(H=1)
- jumlah pembeli kecil tetapi pulangan banyak(H=1)
- contoh; pengedaran kereta pacuan empat roda(C=1)

iii. Pengedaran eksklusif - pengedaran dihadkan satu lokasi/kedai tunggal (D=1)
- bilangan pengedar yang sedikit dan saluran agihan pendek(H=1)
- tumpuan pemasaran memberi faedah eksklusif pada pengguna(H=1)
- contoh : jam tangan Rolex (C=1)
D=1,H=1,C=1 (3 x 3 = 9 markah)

3.a) Bagi sebuah syarikat insurans, bagaimana faktor-faktor yang berikut mempengaruhi perniagaanya.
i) sosiobudaya - Nilai-nilai bersama yang dikongsi satu kumpulan masyarakat (D=1)
- Kesedaran rakyat/masyarakat mengenai kepentingan insurans (H=1)
- Taraf hidup rakyat /penduduk mampu beli polisi insurans (H=1}
- Takaful insurans yang berasaskan syariah memberi pilihan orang Islam(H=1)

ii) ekonomi - Keadaan/persekitaran ekonomi/ keadaan di dalam dan di luar negeri (D=1)
-Peningkatan perniagaan meningkatkan permintaan insurans (H=1)
-Sistem kewangan dan perbankan yang efisen mudah transaksi insurans(H=1)
-Peningkatan pendapatan mampu membeli insurans.(H=1)

iii) persaingan -Perniagaan lain yang mengeluarkan barang dan perhidmatan yang hampir sama
dalam industri yang sama(D=1)
-Menawarkan polisi insurans yang lebih berkualiti(H=1)
-Membuat strategi pemasaran dan mengkaji kebaikan dan kelemahan
pesaing(H=1)
-Persaingan menggalakkan inovasi terhadap jenis insurans mengikut
citarasa(H=1)

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

 
iv) fizikal -Kemudahan fizikal/ infrastruktur memudahkan operasi perniagaan.(D=1)
-Sistem perhubungan/pengangkutan cekap/mudah jumpa pelanggan(H=1)
-Sistem komunikasi yang canggih/komputer/ internetmudahkan dapat maklumat
insurans dan buat promosi.(H=1)
(D=1; 2 huraian lengkap=2m)
Terima mana-mana jawapan yang sesuai. (4 x 3m =12 Markah)


3. b) J elaskan hubungan antara masyarakat dan organisasi perniagaan.(mesti kaitkan)
i.Masyarakat sebagai pengguna(1)-membeli barang dan perkhidmatan yang ditawarkan
oleh perniagaan seterusnya perniagaan berkembang maju manakala perniagaan
memenuhi keperluan dan kehendak pengguna..(1)

ii.Menyumbangkan tenaga kerja(1)-menawarkan tenaga kerja fizikal dan kepakaran dan
pekerja yang mahir dapat tingkatkan produktiviti dan keuntungan perniagaan manakala
perniagaan memberi peluang pekerjaan yang baik kepada masyarakat.(1)

iii.Menjadi pelabur(1)-menyumbangkan modal kepada perniagaan dan dapat
perkembangkan perniagaan mankala perniagaan dapat memberi peluang pelaburan
kepada pelabur .(1)

iv.Sebagai pembekal(1)-membekalkan bahan mentah dan keperluan perniagaan dapat
memberi peluang melibatkan diri dalam perniagaan.(1)
lengkap =2m, tidak lengkap=0m F=1,H=1,( 3 x 2m=6 Markah)

C) Bagi sesebuah Syarikat Sdn. Bhd., jelaskan tentang pendaftaran dan kelebihan menubuhkan
Syarikat Sdn. Bhd.
i)-Syarikat Sdn Bhd didaftarkan di pendaftar syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia(1)
-Penubuhan mematuhi Akta Syarikat 1965(1)
-Tatawujud Syarikat dan Tataurus Syarikat dokumen penting dalam penubuhan(1)
Mana-mana 2H 2 Markah

ii)-Modal yang banyak dapat dikumpulkan melalui sumbangan pemegang saham(1)
-Mudah memdapat pinjaman dari institusi kewangan/bank kerana yakin dengan
reputasi syarikat.(1)
-Hayat syarikat berterusan walaupun ada pemengang saham meninggal dunia,tarik diri
atau hilang upaya.(1)
-Liabiliti yang terhad / sumbangan modal dan tidak libatkan harta peribadi.(1)
-mampu mengajikan professional urus syarikat dengan cekap(1)
-Syarikat boleh mendakwa dan didakwa/entiti berasingan (1)
Mana-mana 5H 5 Markah

4. a) 5 langkah dalam proses perancangan( mesti dengan contoh yang sesuai)
i.Menetapkan matlamat(F=1)
-Menetapkan matlamat yang hendak dicapai oleh firma/jelas, boleh diukur dan
realistik(H=1), (C=1)
ii.Menganalisis persekitaran perniagaan(1)
-Menilai kemampuan dan membuat penyesuaian dengan persekitaran dan perubahan
yang berlaku.(1) C=1
iii.Menentukan alternative tindakan.(1)
-Aktiviti atau tugas yang perlu dilakukan dengan bersungguh sungguh untuk mencapai
matlamat organisasi/menjana seberapa banyak alternatif(1) C=1
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
10 
 
iv.Menilai alternatif tindakan(1)
-Setiap alternatif dinilai kelebihan dan kelemahan berdasarkan criteria yang
ditetapkan.(1) C=1
v.Memilih dan melaksanakan alternatif terbaik(1)
-Memilih alternatif yang mempunyai kelebihan berbanding alternative lain(1)
-C=1
F=1,H=1,C=1 5 x2m= 10 Markahb) -5 hierarki keperluan Maslow
i. Keperluan fisiologi(F=1)
-Keperluan asas manusia untuk hidup iaitu makanan, pakaian tempat tinggal(H=1)
-Gaji yang diperolehi mesti cukup untuk keperluan asas/ firma sediakan tempat
Tinggal percuma/ makanan percuma di kantin(M=1)
ii. KeperluanKeselamatan, F=1
-Keperluan menerima perlindungan seperti kestabilan kehidupan dan perlindungan
daripada bahaya,bebas ancaman kehilangan kerja.H=1,
M=1
iii. Keperluan social, F=1
-Keperluan untuk diterima oleh masyarakat dan kasih sayang serta persahabatan orang
Lain.H=1, M=1
iv. Keperluan PenghargaanF=1
-Keperluan dihargai,dapat pengiktirafan,status dan perhatian atas usaha yang
dilakukan.H=1,M=1
v.Keperluan pencapaian kuasa diriF=1
-merupakan keperluan pada peringkat paling tinggi di mana individu ingin mencapai
apa yang boleh dicapaikan dengan menggunakan bakat dan potensi yang ada.H=1,M=1
F=1,H=1,M=1 15 Markah

5. a) Langkah dalam proses pengawalan di Kilang Batik Arfah.
i. Penetapan Piawai/ standard(F=1/2)
Tanda aras mengukur prestasi sama ada prestasi menyimpang atau menetapi piawai
Contohnya 1200 helai batik lukis sebulan dihasikan
ii. Mengukur dan menilai prestasi sebenar
Mengukur prestasi sebenar hasil batik pada bulan itu.
Contohnya pada bulan itu hanya 900 helai saja dapat dihasilkan.
iii. Membandingkan hasilkan kerja dengan objektif dan standard.
Perbandingan antara prestasi sebenar dengan standard prestasi yang telah ditetapkan
Contohnya prestasi yang dikehendaki ialah 1200 helai hasil batik lukis dan hasil
sebenar 900 helai batik lukis, pengeluaran dibawah standard 300 helai.
iv. Mengambil tindakan pembetulan
Pembetulan mungkin dari segi kuantiti hasil contohnya perlu motivasikan pekerja,
tingkatkan peralatan dll.
F=1/2, H= 1,C= ½ 8 Markah

b). Terangkan alat-alat kawalan berikut.
i. Analisis Titik Pulang Modal
-Mengkaji hubungan antara jualan,kos dan hasi untk menentukan titik pulang
modal(T=1)
-Kenalpasti unit pengeluaran minimum yang perlu dicapai supaya tidak mengalami
kerugian(H=1)
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
11 
 
-Mengawal jumlah kos operasi supaya tidak melebihi kos belanjawan(A=1)
-Penyelesaian boleh dibuat secara grafik atau guna formulaH=(1)

ii.Belanjawan
-penyata kuantitatif yang dinyatakan dalam nilai wang tentang rancangan
kewangan(T=1)
-belanjawan boleh dibahagikan kepada belanjawan operasi dan belanjawan
kewangan(H=1)
-memastikan setiap peruntukan perbelanjaan digunakan secara berkesan dan elakkan
pembaziran(A=1)
-menganggar kedudukan wang tunai perniagaan pada masa hadapan.(H=1)

iii.PERT
-Menggunakan anggaran yang berunsurkan kebarangkalian bagi jangkamasa
kegiatan/merancang aktiviti yang akan dijalankan dalam sesuatu projek(T=1)
-Memastikan setiap aktiviti disiapkan pada masa yang dirancang supaya keseluruhan
projek dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan(H=1)
-Melibatkan masa optimistic,masa paling mungkin, masa pesimistik H=(1)
-Memastikan semua aktiviti pendahulu disiapkan pada masa yang ditetapkan(A=1)
-Memastikan aktiviti aktiviti genting dan kritikal disiapkan pada masa yang telah
ditetapkan supaya tidak menjejaskan perjalanan keseluruhan projek(A=1)
T=1,H=1,A=1 (3 x 3m= 9 Markah)
c).- Lima factor yang mempengaruhi tahap pemusatan autoriti:-
i. Kepentingan sesuatu keputusan-keputusan yang sangat penting harus dibuat melalui
pemusatan autoriti.(1)
ii.Keseragaman dasar-pemusatan autoriti adalah sesuai bagi firma yang mementingkan
keseragaman dasar.(1)
iii.Kerahsian-organisasi yang banyak menyendalikan maklumat rahsia sesuai melakukan
pemusatan autoriti.(1)
iv.Saiz organisasi- saiz organisasi yang kecil sesuai melakukan pemusatan autoriti.(1)
v.Kesan kos bagi keputusan yang dibuat-keputusan yang melibatkan kos yang tinggi
memerlukan pemusatan autoriti.(1)
1
st
5 5Markah

-tiga kelebihan pemusatan autoriti:-
i.Memudahkan pergerakan maklumat dan pemprosesan data dari lokasi pusat(1)
ii.Segala persetujuan akan diperolehi daripada satu pihak dan sedar mengenai segala
aktiviti yang berlaku dalam organisasi.(1)
iii.Mengelakkan penindihan kuasa,pengurusan atasan dapat meminta semua staf
bekerjasama(1)
iv.Menjimatkan kos pentadbiran dan memudahkan pembuat keputusan membuat
kawalan.(1) 1
st
3 3 Markah

6. a) i) Tujuan program induksi:
- membantu pekerja menyesuaikan diri dgn persekitaran tempat kerja yang baru
- memperkenalkan pekerja kepada ketua dan pekerja lain
- Menerangkan polisi, prosedur dan peraturan organisasi kepada pekerja
- Menerangkan struktur organisasi kepada pekerja
- Menerangkan aspek-aspek penting berkaitan kerja/jawatan kepada pekerja
1H x 1Markah(1 x5 = 5 Markah)
b) J enis-jenis latihan :

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
12 
 
i) Latihan sambil bekerja – dijalankan semasa waktu bekerja
- dianggap sebagai sebahagian drpd tugas yang
perlu disempurnakan
- diadakan bersama-sama sesi taklimat/kursus pendek
- penyelia memberikan sokongan & membetulkan
sebarang kesilapan yg dilakukan pekerjangan pekerja
-Mudah diadakan kerana dijalankan semasa waktu kerja.
Kebaikan dan contoh diterima 5m

ii) Latihan di luar kerja – pekerja boleh menghadiri latihan di luar waktu kerja
- kursus dalam bentuk seminar motivasi, penggunaan IT,
simulasi, penanyangan video, ceramah dll.
-Menjana idea baru yang boleh diaplikasikan di tempat kerja
-Pekerja tidak rasa tertekan kerana tidak perlu berhadapan
suasana kerja sebenar.
-Pekerja akan lebih berminat jika latihan dijalankan oleh pihak
luar. 5m
( markah = 10 markah)

(c)Langkah-langkah penyelenggaran di tempat kerja
1) Membentuk sikap yang mementingkan aspek keselamatan di tempat kerja
- kempen kesedaran untuk mengurangkan kemalangan ditempat kerja

2) Memastikan persekitaran tempat kerja sentiasa selamat
-menyimpan barang-barang yang berbahaya seperti paku di tempat yang selamat, tiada
tempat licin dll

3) Membuat polisi dan peraturan keselamatan
-peraturan keselamatan di tempat kerja mesti dikuatkuasakan seperti pemakaian topi
keledar di tempat bahaya dan jika tidak mengikut arahan akan didenda

4) Membentuk prosedur melapor dan menyiasat kemalangan
- menubuhkan j/kuasa keselamatan dan semua siasatan berkaitan kemalangan dilakukan
dengan cepat

5) Membentuk dan menyediakan latihan keselamatan
- pekerja perlu dilatih menggunakan setiap peralatan/peraturan kerja dengan cekap
6) Memilih pekerja yang sesuai
7) Mengadakan sistem insentif
8) Mengadakan sistem pekerjaan yg selamat
9) Bekerjasama dengan pemeriksa kerajaan
10) Menyediakan pakaian & peralatan keselamatan
11)Menetapkan kawasan kerja dan bukan kawasan kerja
12) Mengadakan amaran-amaran yang jelas seperti AWAS, DILARANG MEROKOK dll
Mana-mana 5 Langkah = F=1 H=1 ( 5x 2m = 10 markah)http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
13 
 
7.a. i) Lukis rajah pokok keputusan berdasarkan pilihan keputusan Syarikat Teguh Sdn Bhd
Ekonomi melambung [0.6] RM 30 000[ ½ m]

Menghasilkan ekonomi meleset[0.4]
Produk A [ ½ m] RM 25 000
RM 40 000
Menghasilkan Ekonomi melambung [0.6]
Produk B ekonomi meleset[0.4]
[ ½ m] RM 10 000
RM 0
Tidak membuat melambung[0.6]
apa-apa

meleset [0.4] RM 0
[10m]
ii) Hitung jumlah jangkaan kewangan bagi setiap pilihan keputusan.

Menghasilkan Produk A
RM 30 000(0.6) +RM 25 000(0.4) =18 000 +10 000
=RM 28 000 [1m]

Menghasilkan Produk B
RM 40 000(0.6) +RM 10 000(0.4) =24 000 +4 000
=RM 28 000 [1m]

Tidak membuat apa-apa
RM 0 [1m]

iii). Keputusan yang perlu dibuat:
Menghasikan produk A : Untung jangkaan =RM 28 000 – RM 5 000 =RM 23 000 [ ½ m]

Menghasilkan Produk B : Untung jangkaan =RM 28 000 – RM 6 000 =RM 22 000 [ ½ m]

Pilih untuk menghasilkan produk A yang mempunyai untung jangkaan yang lebih tinggi. [1m]

7.b)Senaraikan kemahiran –kemahiran yang diperlukan oleh pengurus dan seterusnya jelaskan
kepentingan setiap kemahiran itu bagi pengurusan sesebuah organisasi. [10m ]

i.Kemahiran teknik – kebolehan untuk mengaplikasikan kaedah-kaedah, prosedur dalam
bidang tertentu. [1m]
diperlukan oleh pengurus bawahan untuk tunjuk ajar kepada pekerja operasi cara
mengendalikan mesin.@ contoh lain. [1m]

ii. kemhairan konsep – kemampuan sesorang pengurus untuk melihat organisasi secara keseluruhan
dan kaitan antara setiap unit dalam organisasi. [1m]
- Diperlukan oleh pengurus atasan untuk membuat perancangan strategik.
@ contoh [1m]
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
14 
 

iii.kemahiran membuat keputusan – kebolehan untuk menentukan tindakan terbaik untuk
menyelesaikan masalah. [1m]
- diperlukan oleh pengurus atasan untuk menentukan pelaburan
terbaik daripada beberapa alternatif. @ contoh lain. [1m]

iv.kemahiran manusia – kebolehan berinteraksi dengan orang lain.[1m]
- pengurus pertengahan perlu melaporkan prestasi penyelia kepada pengurus
atasan @ contoh lain./penting untuk semua peringkat[1m]


v. Kemahiran pengurusan masa
- kebolehan untuk melakukan tugas yang perlu disempurnakan dalam masa yang ditetapkan.[1m]
- pengurus bawahan perlu menguruskan tugasan pekerja bawahan dengan membuat jadual kerja
mengikut masa supaya kerja siap padamasa yang ditetapkan. @ contoh lain./ penting untuk semua
peringkat[1m]
C=1, H=1 2m x5 = 10m


8. a)
Fakta Huraian
J asmani 1.Takrifan-aspek fizikal/luaran individu
2. Kaedah- Kesihatan fizikal dapat dijaga dengan baik melalui amalan
Pemakanan seimbang / gaya hidup sihat / senaman / teknik
Fisiologi / menyertai kelab rekreasi/ menjalani ujian kesihatan

Emosi 1. Takrifan –aspek dalaman melibatkan perasaan/psikologi
2. Kaedah– program pengurusan stress/kaunseling/jadual kerja/ jadual
Cuti/agihan tugas yg adil kepada pekerja
Rohani 1. Takrifan – aspek jiwa/pegangan agama & kepercayaan pd tuhan
2. Kaedah – aktiviti muhasabah diri/meditasi/nasihat pakar/kaunseling/
Beri peluang pekerja beribadat/ceramah agama/acara agama
Intelek 1. Takrifan – ilmu pengetahuan/ pengalaman/keupayaan minda
2. Kaedah – banyakkan bacaan dgn ada sudut bacaan /hadiri kursus/
Latihan/reka bentuk semula kerja

F = 1 m Takrifan = 1 m K= 1m ( 3m x 4 =12 markah)

b) Bersinergi –merebut semua peluang/bekerjasama dalam kumpulan/ menghargai perbezaan/
menghasilkan kekuatan yg lebih besar(H=1)
- pengurus perlu menyedari bahawa pekerja berbeza oleh itu hargai
pandangan/idea/bekerjasama utk mewujudkan peluang baru(H=1)
Contoh=1/2
Proaktif -menjangkakan sesuatu perubahan/ berfikiran jauh/ bersedia/ berinisiatif(H=1)
Pengurus perlu sentiasa berinisiatif tinggi dan bertindak tanpa
perlu diarah(H=1), Contoh =1/2
H= 2 m C= ½ m (2 ½ markah x 2 = 5 markah)
c) Kaedah mengurus ketegangan;-
i. Iklim organisasi yang baik(F=1)-H=1
ii.Program kaunseling (F=1)-H=1
iii.Program mengurus ketegangan(F=1)-H=1
iv.Sistem mentor(F=1) –H=1
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
15 
 
v. Komunikasi organisasi(F=1)-H=1
vi.Program sokongan keluarga(F=1), H=1
vii. Penetapan matlamat
viii.Rekabentuk semula
ix. Penetapan matlamat.
F=1, H=1 2m x4 = 8m


- TAMAT -
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

SULIT
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM 2012
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

SIJ IL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Arahan kepada calon:

J ANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam
Bahagian B.

Semua kerja perhitungan hendaklah dtunjukkan dengan jelas.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]


Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak.
Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan 2012

STPM 946/2 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
SULIT*
 
946/2
KERTAS 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2012
(Tiga J am)
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
Bahagian A [50 markah]

Jawab semua soalan.

1 ( a ) Nyatakan empat hak berkanun penyewa mengikut Akta Sewa Beli 1967 [2]

( b ) J elaskan tiga tugas pengarah berdasarkan Akta Syarikat 1965 (Pindaan 1992) [3]

( c ) Nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan mengambil alih perniagaan. [2]

(d) Senaraikan empat peranan koperasi di Malaysia. [2]

(e) J elaskan konsep pasaran menimbul dalam perniagaan antara bangsa. [2]

(f) Huraikan tiga peranan Malaysia External Trade Development Corporation
(MATRADE) dalam membantu pengeluar tempatan menerokai pasaran antara
bangsa. [3]

(g) J elaskan maksud warga korporat dan berikan dua contoh warga korporat. [3]

(h) Definisi Rasuah mengikut Akta Pencegahan Rasuah 1961 ialah ‘ menerima
atau memberi apa-apa suapan sebagai dorongan,upah untuk melakukan sesuatu
perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang ada hubungan
dengan prinsipal berkenaan’. Berikan empat contoh suapan yang dimaksudkan
di atas. [2]

(i) J elaskan tiga prinsip komunikasi berkesan di dalam perniagaan. [3]

(j) Perihalkan tiga contoh halangan sosiologikal di dalam proses komunikasi. [3]


2 (a) Bincangkan empat peranan usahawan dari sudut mikro dalam pembangunan
negara. [12]

(b) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
(KPDNKK) menyediakan banyak kemudahan dan bantuan kepada usahawan. Antaranya
ialah Program Pembangunan Usahawan. Huraikan antara empat program yang telah
dijalankan. [13]


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
Bahagian B [50 markah]


Jawab dua soalan sahaja.3 (a) J elaskan empat elemen asas dalam kontrak berdasarkan Akta Kontrak, 1950. [8]

(b) Huraikan lima hak pekerja selain daripada upah dan gaji menurut Akta
Pekerjaan 1955 (Pindaan 1980). [10]

(c) (i) Nyatakan tiga prinsip audit.

(ii) Bezakan antara internet dan intranet. [7]4 (a) Huraikan Teori Keusahawanan menurut bidang sosiologi. [8]

(b) Bezakan sumber pembiayaan hutang dengan sumber pembiayaan ekuiti
berdasarkan empat aspek berikut:
(i) Bayaran balik
(ii) Hak mengundi
(iii) Kuasa
(iv) Kadar faedah [12]

(c) Rancangan pemasaran merupakan sebahagian daripada Rancangan
Perniagaan. J elaskan lima elemen yang diberi penekanan dalamrancangan
pemasaran. [5]5 ( a ) Huraikan lima prinsip koperasi. [ 10 ]

( b ) J elaskan empat tugas awalan Jawatankuasa Penaja Koperasi, sebelum
mengeluarkan notis Mesyuarat Agung Penubuhan. [ 8 ]

( c ) Huraikan dengan ringkas aktiviti utama jenis-jenis organisasi bukan
bermotif untung yang berikut:

(i) Pekerjaan
(ii) Sukan
(iii) Am [ 7 ]


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
6. (a) Huraikan tiga jenis perniagaan antara bangsa yang berikut:

(i) Import
(ii) Eksport
(iii) Kontrak Pengeluaran [ 7 ]

(b) Terangkan lima jenis risiko yang terpaksa dihadapi oleh perniagaan apabila
beroperasi di peringkat antara bangsa. [10]

(c) Huraikan empat kaedah bukan tarif berkaitan perlindungan perdagangan
yang diamalkan oleh kebanyakan Negara. [8]7. ( a ) J elaskan tanggungjawab perniagaan terhadap pihak-pihak berkepentingan
berikut:

(i) Pembekal
(ii) Pelanggan
(iii) Pekerja
(iv) Masyarakat [ 8 ]

( b ) (i) Berikan definisi tanggungjawab sosial.
(ii) J elaskan empat contoh tanggungjawab sosial korporat yang
umum menurut Boatright (1993). [ 8 ]

( c ) Huraikan empat hak pengguna. [ 9 ]8. ( a ) ( i) Berikan definisi komunikasi.
(ii) Dengan bantuan rajah, jelaskan proses komunikasi. [ 15 ]

( b ) Huraikan tiga jenis komunikasi lisan dan tiga jenis komunikasi bertulis
yang digunakan dalam aktiviti harian perniagaan. [ 10 ]


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
 
 
 
 
 
SKEMA PEMARKAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
PENGAJIAN PERNIAGAAN 
KERTAS 2 
 
 
 
 
 
 
  PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA  STPM  2012  
                                     N.SEMBILAN 
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


Bahagian A 
1 a) Empat hak berkanun penyewa mengikut Akta Sewa Beli 1967 [2]
- Hak mendapat dokumen
- Hak kepada agihan pembayaran
- Hak kepada perubahan tempat simpan barang
- Hak untuk penyerahan hak dan hak milik di bawah perjanjian sewa beli
- Hak kepada penyelesaian awal/perjanjian lebih awal
- Hak untuk penamatan perjanjian sewa beli jika penyewa tidak mampu
meneruskan bayaran ansuran
mana-mana 4, semak 4 teratas @ ½ m, max 2 m

b) Tiga tugas pengarah: [3]
i) Tugas fudisiari ½
Huraian ½
ii) tugas berskil, berhati-hati dan berusaha sewajarnya
Huraian ½

iii) Tugas statutori
Huraian ½ Semak tiga teratas, F= ½ , H= ½, max 3 m

c) Dua kelebihan dan dua kelemahan mengambil alih perniagaan : [2]

Kelebihan

Rekod perniagaan telah terbukti
Imej perniagaan yang baik
Pelanggan sedia ada @ pasaran sedia ada
Lokasi yang terbukti strategik
Hubungan luar sedia terjalin antara pembekal, bank, kerajaan
Pekerja mahir
Aset sedia ada
mana-mana 2 @ ½ m
Kelemahan:
Tiada rekod yang lepas
Imej perniagaan yang buruk
Lokasi tidak lagi strategik
Harga belian tinggi
Kemudahan fizikal yang buruk/perlu diperbaiki
Pekerja bermasalah
mana-mana 2 @ ½ m
max 2 m


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


d) Empat peranan koperasi ialah: [2]
- memajukan kepentingan ekonomi ahli-ahli
- menggalakkan kerjasama antara ahli-ahli
- mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi
- membantu kerajaan membangunkan Negara
- menanam sikap berjimat cermat
Pilih mana-mana 4, semak 4 yang pertama, 4 x ½ = 2, max 2 m
e) Pasaran menimbul merujuk kepada kawasan atau negara baru yang dikenali sebagai kawasan
yang boleh menyediakan pasaran bagi keluaran dunia dan perniagaan antara bangsa. Contohnya
China dan India.
J awapan lengkap – 2 m atau 0
f) Peranan MATRADE ialah:
- membentuk dan melaksanakan strategi eksport untuk menggalakkan eksport barangan
siap dan separuh siap serta barangan import terpilih.
- Mempromosikan produk separuh siap dan siap menerusi pameran perdagangan
antarabangsa, ekspo perdagangan, trade mission dll.
- Membuat penyelidikan pemasaran dan mengumpulkan maklumat lengkap untuk
pembangunan dan peningkatan perdagangan.
- Mengadakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran pemasaran di kalangan
pengeksport Malaysia.
- Membangun, mempromosi, mempermudahkan, khidmat nasihat dan menolong
pengekport dan pengimport dalam perkhidmatan yang berkaitan dengan perdagangan.
- Memberi maklumat pasaran sebagai sokongan kepada pengeksport Malaysia
- Mewakili Malaysia dalam sebarang forum yang berkaitan dengan baik.
Pilih mana-mana 3, semak 3 teratas, 3 @1m = max 3m
g) Warga korporat merujuk kepada mereka yang bertugas dalam firma perniagaan yang
tujuan utamanya bermotifkan keuntungan dan mereka membantu di dalam mencapai objektif
firma korporat ini. 2m
Dua contoh warga korporat ialah;
- Pemegang saham
- Lembaga pengarah
- Pihak pengurusan syarikat mana-mana 2, semak 2 teratas, 2 x ½ = 1m
max 3 m

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


h) Empat contoh suapan: [2]
- Wang derma
- pinjaman
- hadiah
- cagaran berharga
- harta
- Apa-apa jawatan
- Pekerjaan
- kontrak pekerjaan
mana-mana 4 di atas atau lain-lain yg bersesuaian, 4 @ ½ , max 2 m
i) Tiga prinsip komunikasi berkesan ialah: [3]
- Elak diri daripada beremosi……. 1
- Berfikiran terbuka ……….. 1
- Menjelaskan idea sebelum berkomunikasi …. 1
- Mendengar dengan penuh perhatian
mana-mana 3 atau lain-lain yang sesuai @1m =max 3 m
j) Contoh halangan sosiologikal ialah: [3]
- Perbezaan umur ……………. 1
- Perbezaan jantina ………….. 1
- Bahasa yang berbeza …………….. 1
- Taraf pendidikan
- Latar belakang kehidupan
mana-mana 3contoh yang yang dihuraikan, @1m = max 3 m
 
 
 
 
 
 
 
 
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


SULIT 
 
2 (a) Peranan usahawan dari sudut mikro dalam pembangunan negara
1.Sumber idea dan pembaharuan……..huraian
2. Bijak merebut peluang-peluang perniagaan……huraian
3. Mengemblengkan faktor-faktor pengeluaran…….huraian
4. Mengembangkan aktiviti perniagaan…….huraian
Semak 4 pertama,Fakta 1m dan huraian lengkap 2m= 4 @ 3m, max 12 m
         (b)     Kemudahan dan bantuan yang telah disediakan oleh Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan.

1.Program Pembangunan Vendor 1
-diwujudkan bagi membangunkan industri kecil dan sederhana(IKS) dan
menggalakkan penglibatan kaum bumiputera dalam industri pembuatan 2
2. Program Mentor-Mentee 1
-mentor(syarikat besar) memberi latihan,bimbingan dan pendedahan kepada bakal-bakal
usahawan kecil dan sederhana bumiputera(mentee) supaya mereka boleh berdikari dan
bersaing dalam pasaran terbuka. 2
3.Program Pembangunan Francais 1
- Syarikat induk(francaisor) member kebenaran kepada francaisi menggunakan sistem
francais dan memasarkan barangan keluaran syarikat mengikut syarat-syarat tertentu. 2
4.Program Usahawan Tulen 1
-menggalakkan usahawan tulen antara individu/syarikat bumiputera dengan individu/syarikat
bukan bumiputera 2

Fakta-1m dan huraian lengkap 2m=3mx 4=12m
J ika calon dapat 12 m, Bonus 1 m, max 13m
 
 
 
 
 
 
 
 
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


Bahagian B 
3 a) Empat elemen berkontrak ialah: [8]
- Tawaran 1 huraian… 1
- Penerimaan 1 huraian… 1
- Balasan 1 huraian… 1
- Niat 1 huraian… 1
- Ketentuan – huraian
- Keupayaan berkontrak – huraian
Pilih mana-mana 4, semak 4 yang pertama, F= 1m, H= 1m, max 8 m
b) Lima hak pekerja selain dari upah dan gaji ialah: [10]
- Hari rehat 1 huraian… 1
- Tempoh waktu bekerja 1 huraian… 1
- Hari kelepasan/ cuti umum 1 huraian… 1
- Kerja lebih masa 1 huraian… 1
- Cuti tahunan 1 huraian… 1
- Cuti sakit
Pilih mana-mana 5, semak 5 yang pertama, F= 1m, H= 1m, max 10 m
c) i) Tiga prinsip audit: [3]
- Ketelusan, objektiviti, dan kebebasan
- Kerahsiaan
- Kemahiran dan kemampuan/kebolehan
- Pelaksanaan kerja oleh pihak lain
- Dokumentasi
- Perancangan
- Bukti audit
- sistem perakauanan dan kawalan dalaman
- Rumusan audit dan laporan
Pilih mana-mana 3, semak 3 pertama, 3 x 1m = max 3 m
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


ii) Perbezaan internet dan intranet ialah:
Internet Intranet
J aringan luaran yang membenarkan
manusia berhubung secara global dan
dapat memperoleh sebarang maklumat
dengan bebas. (2m),

J aringan dalaman yang membenarkan
staf dalam organisasi berhubung dan
berkongsi maklumat organisasi. (2m)
  Ayat tak lengkap 0 m max 4 m 
4 (a) Teori Keusahawanan menurut bidang sosiologi
-keadaan-keadaan sosial yang mewujudkan kemunculan seseorang usahawan.
i. Pengalihan Negatif 1
-huraian…………………… 1
ii. Tempoh Peralihan
-huraian……………………
iii-Tarikan Positif
-huraian……………………
iv.Tolakan Negatif
-huraian……………………
v.Persepsi Dorongan
-huraian……………………
vi.Persepsi Kebolehlaksanaan
-huraian…………………….
vii.Acara Aktiviti Keusahawanan
-huraian……………………..

Fakta 1m dan huraian 1m=2m
Pilih mana-mana empat @ 2m, max 8 m

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


4 (b)
Bayaran Balik:
Pembiayaan Hutang – perlu membayar balik 1½ m
Pembiayaan ekuiti – tidak perlu membayar balik 1 ½ m

Hak mengundi:
Pembiayaan Hutang – tiada hak
Pembiayaan ekuiti – mempunyai hak

Kuasa:
Pembiayaan Hutang –tidak mempunyai kuasa ke atas perniagaan
Pembiayaan ekuiti –memiliki kuasa mengawal perniagaan

Kadar faedah:
Pembiayaan Hutang –dikenakan faedah atas pinjaman
Pembiayaan ekuiti –tiada faedah

8 fakta +huraian, @ 1½ m, max 12 m

4 (c) Rancangan Pemasaran
-Elemen-elemen dalam rancangan pemasaran
i) perbandingan produk antara syarikat dengan pesaing
ii) mengenalpasti sasaran pasaran
iii) strategi pembungkusan,pelabelan dll
iv) strategi perletakan harga
v) hubungan antara syarikat dengan pelanggan
vi) saluran pengedaran

Pilih mana-mana 5 elemen dengan huraian sahaja @ 1m- max 5m
 
 
 
 
 
 
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


Soalan No. 5 
a ) Lima Prinsip koperasi
i. Keanggotaan secara sukarela dan terbuka 1m … huraian 1 m
ii. Pengurusan secara demokrasi 1m … huraian 1 m
iii. Penglibatan ekonomi oleh anggota 1m … huraian 1 m
iv. Autonomi dan kebebasan 1m … huraian 1 m
v. Galakan kepada pendidikan, latihan & maklumat
koperasi 1m … huraian 1 m
Kerjasama antara koperasi berdaftar
Prihatin terhadap masyarakat
Pilih mana-mana 5, semak 5 yg pertama +huraian @ 2 m, max 10 m

b ) Empat tugas awalan J /Kuasa Penaja:
i. menentukan jenis koperasi yang hendak ditubuhkan 1 m
huraian ..... 1 m
ii. menyediakan aturan kegiatan utama dan kegiatan lain yg
termasuk dlm objektif penubuhan koperasi berkenaan 1 m
huraian ..... 1 m
iii. menggubal undang-undang kecil dgn berpandukan
undang-undang kecil seragam yg disediakan oleh J PK 1 m
huraian ..... 1 m
iv. mendaftarkan bakal anggota dlm satu daftar termasuk
butir-butir peribadi, tidak kurang dari 100 orang 1 m
huraian ..... 1 m
max 8 m


c ) i. Pekerjaan
Aktiviti berkaitan dengan kerjaya profesional ahli-ahli
Meningkatkan kepakaran, kemahiran, pengetahuan dll
Kursus, Seminar, Bengkel, dialog dll 2 m
ii. Sukan
Aktiviti berkaitan dengan sukan/permainan.
Kemahiran, peraturan, kepengadilan
Kursus, seminar, pertandingan, kejohanan dll 2 m
iii. Am
Tertakluk kepada persatuan/kelab berkaitan 2 m
6 m
Bonus 1 m sekiranya calon dpt 6 m, max 7 m


http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
10 

6 (a) Perniagaan antarabangsa

Import- huraian…………………….
Eksport- huraian……………………
Kontrak Pengeluaran-huraian…………………….

Huraian lengkap =2m x 3=6m, Bonus 1m sekiranya calon dapat 6m
J awapan lengkap =7m(maksimum) max 7 m

(b) Lima risiko Perniagaan Antarabangsa
i) Kestabilan system politik-hakmilik negara dengan pampasan/tanpa pampasan
ii) Kestabilan ekonomi-kemerosotan dalam permintaan-perniagaan merosot
iii) Ketidakstabilan tempatan-rusuhan dll
iv) Risiko kredit-kegagalan syarikat memenuhi kontrak yang telah
dibuat(bayaran balik)
v) Risiko kadar pertukaran-turun naik mata wang asing

Fakta dan huraian lengkap =2m x5=max 10 m
(c) Empat kaedah bukan tarif
i) Subsidi-huraian
ii) Kuota-huraian
iii) Embargo-huraian
iv) Kempen beli barang tempatan-huraian

Fakta dan huraian lengkap =2m x 4=max 8 m

Soalan No 7
a )
i. pembekal
menjelaskan hutang secepat mungkin ...... 1 m
membantu pembekal bila mereka menghadapi masalah..... 1 m
ii. pelanggan
memastikan produk selamat dan tidak menjejaskan kesihatan....1 m
berusaha untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan... 1m
iii. pekerja
memberi ganjaran yang setimpal dgn sumbangan kerja .. 1 m
mewujudkan persekitaran kerja yg selamat, selesa dan tidak
menjejaskan kesihatan 1 m
iv. masyarakat
memastikan aktiviti perniagaan tidak menjejaskan alam sekitar... 1m
menyumbang kepada aktiviti kemasyarakatan ...... 1 m

max 8 mhttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
11 


b ) i. Tanggungjawab sosial
Kewajipan yang perlu diamalkan oleh sesebuah perniagaan demi
menjaga kepentingan masyarakat seluruhnya di samping mengambil
berat kepentingan perniagaan. 2 m

ii. 1. Memilih utk beroperasi pd satu level etika yg lebih tinggi dari
yg dituntut undang-undang 1 m
cth: ½ m
2. Menyumbang kpd org sivik, amal serta org
bukan berteras untung 1 m
cth: ½ m
3. menyediakan faedah kepada pekerja dan meningkatkan
kualiti persekitaran tempat kerja lebih dari yg dituntut
undang-undang 1 m
cth: ½ m
4. mengambil kesempatan diatas peluang ekonomi dgn
mengurangkan keuntungan 1 m
cth: ½ m
Menggunakan sumber korperat untuk menjalankan
program masyarakat
mana-mana 4 +cth jelas, @ 1 ½ m, max 6 m
max 8 m

c ) 1. Hak kepada keperluan asas 1 m
huraian .......... 1 m
2. Hak kepada keselamatan 1 m
huraian .......... 1 m
3. Hak utk mendapatkan maklumat 1 m
huraian .......... 1 m
4. Hak utk memilih 1 m
huraian .......... 1 m
Hak untuk menuntut pampasan/gantirugi
Hak kepada pendidikan kepenggunaan
Hak menikmati persekitaran yang bersih dan selamat
mana-mana 4 +huraian, @ 2m, max 8 m
Bonus 1 m sekiranya calon dpt 8 m, max 9 m
 
 
 
 
 
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
12 

Soalan No. 8   
a ) i. komunikasi :
proses pemindahan maklumat dari satu pihak, individu, kumpulan dan
organisasi (penghantar), kepada pihak lain, individu, kumpulan dan organisasi (penerima),
yang lain melalui media (saluran) tertentu. 3 m
                                                             
 
                                                               Rajah Proses Komunikasi 
 
    +    +    +    + 
            ½ m    ½ m    ½ m    ½ m                ½ m 
   PENGHANTAR              ENKOD                 SALURAN    DEKOD  PENERIMA 
 
                 
       MAKLUMBALAS 
                                             ½ m 
    +    +    +    + 
+ gangguan & halangan                3 m 
 
# Tiada anak panah – 0 markah 
 
 
 
 
 
 
 
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
13 

 
 
1. Penghantar ½ m
Huraian...............1 m
2. Enkod ½ m
Huraian...............1 m
3. Saluran ½ m
Huraian...............1 m
4. Dekod ½ m
Huraian...............1 m
5. Penerima ½ m
Huraian...............1 m
6. Maklumbalas ½ m
Huraian...............1 m
9 m
max 15 m
 
b ) komunikasi lisan

1. Perbincangan ½ m
Huraian..... 1 m
2. Ucapan ½ m
Huraian..... 1 m
3. Pembentangan ½ m
Huraian..... 1 m
Mesyuarat
Perbualan telefon

komunikasi bertulis
1. memo ½ m
Huraian..... 1 m
2. surat-menyurat ½ m
Huraian..... 1 m
3. Laporan bertulis ½ m
Huraian..... 1 m
e-mel 9 m
BONUS 1m, jika calon dapat 9 m, max 10 m

 
 

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly