You are on page 1of 3

KERTAS CADANGAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR / LAWATAN BERMAKLUMAT 1.

NAMA PROGRAM Lawatan Sambil Belajar / Lawatan Bermaklumat SK Kapit 2. TEMPAT DI LAWATI 1) Balai Bomba dan Penyelamat Kapit 2) Muzium Dewan Suarah ) Pameran Kemerdekaan di Dewan Suarah 3. TARIKH LAWATAN 26 Septem e! 2"13 #K$%m&'( ). RASIONAL Murid dapat menambahkan la!i pen!etahuan mereka tentan! "ara pen!uru#an dan budaya kerja #e#uatu or!ani#a#i$ Selain daripada itu% lawatan ini ju!a bertujuan menyedarkan murid & murid tentan! #ejarah #etempat khu#u#nya dan 'e!ara amnya$ Mewujudkan #ua#ana pembelajaran dan pen!ajaran #e"ara tidak lan!#un! dalam membentuk dan membantu memperkayakan pen!etahuan murid$ *. OBJEKTI+ DAN MATLAMAT ($1 ($2 ($ ($* Memberi pendedahan tentan! keunikan budaya kehidupan ma#yarakat #etempat pada ma#a lampau$ Memperlua#kan pen!etahuan murid)murid tentan! per#ekitaran dan pemban!unan #etempat$ Memberi pendedahan tentan! bidan! kerjaya yan! pelba!ai #eba!ai panduan ma#a hadapan$ Membolehkan murid)murid men!etahui dan men!hayati penin!!alan #ejarah #etempat$

SEKOLAH KEBANGSAAN KAPIT

Page 1

SK Kapit 1n$Mohd 5ardy 5elmy B 2hmad Pn 26ril .%t%0 S%m &. # EN MOHAMAD HARD: HELM: ( Pe04e-%!%' P!/1!%m L%.t%0 AJK Ke %7&6%0 AJK M%6%0%0 AJK Ke'e-%m%t%0 .7.eor!ia Pn 7laren"e 8ienna 1n$ 9uli# 2ta : 1n .uru J. .'& Pe04e-%!%' P!/1!%m Set&%. Be'%! SK K%p&t SEKOLAH KEBANGSAAN KAPIT Page 2 .'& N%& pe01e!. JADUAL LAWATAN # R. ANGGARAN PERBELANJAAN DAN SUMBER KEWANGAN / 0ujuk Lampiran ) JAWATANKUASA PENGELOLA Pe01e!.oran! ( oran! 12* /!%01 2.Be-%7%! / L%. . Menambahkan pen!etahuan dan pen!alaman #edia ada terhadap kebudayaan yan! berbeza dalam #e#ebuah ma#yarakat majmuk$ KUMPULAN SASARAN +$1 Murid . 9999999999999. 12.m%t SK KAPIT D&'%$6%0 O-e$. . .m-%$ . 8.ara#ie 2"hak 1n Muhammad Sya<i= : 1n Shukri Pn$ 7laren"e : Pn 26ril Semua !uru pen!irin! . .6 L%mp&!%0 ( PENUTUP Pro!ram ini diharap dapat memberi man<aat kepada kumpulan #a#aran kerana ia dapat menyemai ra#a ban!!a dan yakin den!an kemajuan dan kemakmuran ne!ara$ D&'e5&%6%0 O-e$ . 1".'%$% Be05%$%!& Pe01%016. .($( 6.%t%0 Be!m%6-. . 1n$ Berendam 2k Sana & . .uru Be#ar SK Kapit 1n$Mohd Bain 2bdullah & 3DP P4B. . 9999999999999999.. #EN BERENDAM AK SANA( G. 3. .!.

"" b) JUMLAH KESELURUHAN > RM 88*."" A A RM 1)".0 ."" RM 32*.am 1 -.am ->1( am 1.KHAMIS T%!&6$ 26 SEPT 2013 KHAMIS M%'% ->-. 0M 1$(. 1 "ra"k /0M 2-) ? @ "ra"k / 2* air kotak / "ra"k ) R/t& / B..JADUAL LAWATAN SAMBIL BELAJAR (26 SEPTEMBER 2013) .B + buah 6an A RM)3"."" SEKOLAH KEBANGSAAN KAPIT Page 3 .pm A6t&<&t& ) Berkumpul Di Dataran Perhimpunan Sekolah ) Menaiki 6an dan bertolak ke Balai Bomba dan Penyelamat Kapit ) Menaiki 6an dari Balai Bomba dan Penyelamat Kapit ke Dewan Suarah ) Bertolak dari Dewan Suarah ke SK Kapit ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM a) M%6%0/M&0.m Minum rehat A&! K/t%6 .? 2 biji ? 12( or! T%m %01 =%0 0M>.