You are on page 1of 23

MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203

ISI KANDUNGAN

Ha,ama.

S+%a41# S$#$2 SARJANA 1! PENDAHUL UAN 1.1 1.2

MUDA PENGAJARAN (SEKOLAH RENDAH) AMBILAN KHAS OKTOBER 2007

2

Soalan Tugasan PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan

% 5

HBHE1203

Tahun 5 (Hanya tunjang pembelajaran yang dipilih) 2! TUGASAN 2.1 an!angan Pengajaran Harian '

Nama : MOHD ASRI BIN CHE AWANG N ! Ma"#$%& : '(011)03(3*3002 N ! T+,+- . : 01/0/773))' T1" # : ENCIK TAN KA KEONG PPW : Pa2a.3 S+m+&"+# : S+4"+m5+# 200)
13 1* 1( 21

3! PENERANGAN PENGKAEDAHAN *! RUMUSAN (! LAMPIRAN '! BIBLIOGRA6I

Persembahan "S Po#er Point di e$mail.

1

MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203

&ismillahirrahmanirrahim

'ssalamualaikum (arahmatullahi (abarakatuh) segala puji bagi 'llah tuhan sekalian alam) sela#at dan salam ke atas junjungan besar nabi "uhammad S.'.(.

Syukur 'lhamdulillah ke hadrat 'llah s.#.t kerana dengan i*in dan rahmat$+ya) dapat saya menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta !abaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui) meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran.

Setinggi

tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya u!apkan kepada tutor saya

iaitu ,n. Tan Ka Keong atas segala sumbangan ilmu) kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar) bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Tuhan jua yang dapat membalas jasa baik tuan.

Terima kasih yang tak terhingga juga saya u!apkan kepada semua tutor dan rakan rakan di -akulti Pendidikan dan &ahasa ./" yang telah menyumbang ilmu yang

tidak ternilai harganya sepanjang semester ini.

Penghargaan ini juga buat keluarga ter!inta kerana memahami serta membantu saya di dalam meneruskan !abaran untuk memba#a pulang segulung ija*ah. Sesungguhnya segala kesabaran) penat jerih dan lelah pasti ada hikmah disebaliknya.

Terima Kasih.

MOHD ASRI CHE AWANG '(011)03(3*3

2

.

MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 3 .

'pakah yang perlu dipelajari atau di!apai murid1 ("erangkumi objekti2 pengajaran). Persediaan mengajar hendaklah dibuat berdasarkan Sukatan Pelajaran) dengan !ara mengubahsuai kannya kepada unit pengajaran. Semasa meran!ang sesuatu pengajaran) guru perlu memikirkan perkara berikut0 'pakah perkara yang perlu dipelajari murid1 (Kemahiran) 2akta) konsep) sikap) nilai) dan sebagainya3 di mana melibatkan aspek kogniti2) psikomotor dan a2ekti2). 'pakah urutan yang paling sesuai untuk tajuk dan tugasan yang diran!ang1 'pakah kaedah penyampai an yang paling sesuai digunakan supaya objekti2 pengajaran ter!apai dengan mudah dan berkesan1 &agaimanakah !ara terbaik untuk menilai pengajaran (guru) dan pembelajaran (murid)1 Seterus dipaparkan sedutan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 5 dan tunjang yang dipilih. * .MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 an!angan "engajar atau juga dikenali ran!angan kerja merupakan ran!angan untuk melaksanakan sukatan pelajaran se!ara terperin!i mengikut keperluan kelas yang di ajar oleh seseorang guru. Kemudian iikuti pula satu ran!angan pengajaran harian yang lengkap yang menekankan konsep pembelajaran konstrukti2 dan pengaplikasian kemahiran ber2ikir.

.

MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 ( .

O57+%"$: :i "urid dapat 1. P+m5+.94 a. 9. haid pembelajaran) akil akildan baligh) baligh.a7a#a.94 a. : "enerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : Pendidikan kesihatan 2451452446 7snin 8. perubahan hidup haid murid sihat dan2i*ikal akan ihtilam dan ' . %. : "enerangkan perubahan 2i*ikal semasa akil baligh. "urid Tunjang Pembelajaran Tajuk Sub Tajuk Ha&$.m A#a& 1 : "emahami maksud akil baligh) haid dan ihtilam. penjagaan ihtilam.MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN "ata Pelajaran Tarikh Hari "asa Tahun &il.m Tahun 5 29 orang Kesihatan :iri dan Keluarga Kesihatan :iri Seksuali ti 6. !ara 12 haid. 2. "enerangkan "enyenar "enyatakan akhir dengan yang kebersihan bersih 0 pengajaran dapat berlaku khususnya tepat aikan mengamalkan langkah$langkah semasa maksud selepas dan 8dan daripada semasa jelas.

MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 P+.$. P+.3+"a21a. &+8$a a8a m1#$8: 1! &agi murid muslim) mereka pernah melihat ibu atau kakak mereka tidak solat atau berpuasa dengan alasan u*ur. 2! "urid pernah menghadiri majlis berkhatan bagi kanak$kanak lelaki yang hampir baligh. .a$ : Hormat$menghormati dan sopan santun BBM : Petikan) kad manila) gambar) kad soalan) slaid po#er point KBKK : "embuat urutan) perbandingan) menjana idea TKP : Ke!erdasan kinestatik) ke!erdasan mu*ik) dan ke!erdasan linguistik 7 .+#a4a.

1 'pakah maksud haid1 'pakah maksud "aksud ihtilam1 'kil proses semasa pertumbuhan pembesaran Haid keluar baligh $ 0 :arah dari yang proses $ rahim. ihtilam menerangkan diminta berdasarkan akil dengan baligh) sedia memberi slaidada haid . .MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 LANGKAH9MASA ISI PELAJARAN AKTI:ITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN9BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) Slaid Po#erpoint SET INDUKSI (5 "init) .ld "!:onald Had a -arm TKP 0 Ke!erdasan mu*ik dan kinestatik :e#asa <uru membuat perkaitan antara lirik lagu dengan isi pembelajaran hari ini. Satu berlaku manusia. ) Slaid Po#erpoint "urid pemahaman <uru mereka.agu 'ku :ah :e#asa "urid diminta menari dan menyanyikan bersama$ sama guru) lagu 'ku :ah entak . yang dan <uru bertanya se!ara rambang kepada murid tentang maksud akil baligh) haid dan ihtilam. maksud dan menayangkan po#erpoint.'+<K'H 1 (15 "init) =ontoh Soalan0 'pakah maksud akil baligh.

+<'>' ' + :'+ P. murid dengan dibekalkan gambar lelaki kad P.'>' '+ ='T'T'+5&'H'+ &'+T/ ".. Setiap K&KK 0 Proses Perbandingan ahli kumpulan adalah seramai Kumpulan dibekalkan gambar kumpulan perempuan dengan kad . akan Kad <ambar / .+<'>' (&&") 7htilam $ Suatu "urid diminta men!atat keadaan apabila air setiap maksud tersebut mani keluar se!ara tidak sedar semasa bermimpi sesuatu yang memberahikan sebagai bahan ha2a*an. "urid dibahagikan kepada 9 kumpulan yang terdiri daripada 2 kumpulan murid lelaki dan 2 kumpulan murid perempuan..MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 . @ manakala murid orang.'+<K'H 2 (24 "init) "enyenar aikan perubahan$perubahan 2i*ikal yang berlaku selepas akil baligh. ."&.'>' '+ 'KT7?7T7 P.'+<K'H5"'S' 7S7 P.

(&ahan pengukuhan) dan memba!akan hasil dapatan kumpulan masing$masing. Setiap kumpulan diedarkan dengan modul pengajaran untuk dibuat perbandingan dan juga !atatan. <uruguru. membuat perubahan$perubahan berlaku "urid lembaran Hasil oleh dapatan membimbing diedarkan selepas rumusan aktiAiti."&.'>' '+ 'KT7?7T7 P.embaran Po#erpoint Slaid aktiAiti 10 .. disemak yang .+<'>' ' + :'+ P.+<'>' (&&") Pembentangan oleh #akil kumpulan TKP 0 Ke!erdasan linguistik Setiap kumpulan diminta berdiskusi dan menyenaraikan perubahan$perubahan 2i*ikal yang mereka nampak di dalam kad gambar masing$masing. murid akil dengan murid tentang baligh.MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 . (akil kumpulan akan menyusun umusan perubahan$ perubahan 2i*ikal selepas akil baligh.'>' '+ ='T'T'+5&'H'+ &'+T/ ".'+<K'H5"'S' 7S7 P..

.'+<K'H5"'S' 7S7 P.'+<K'H % (15 "init) "enyatakan langkah$langkah penjagaan kebersihan semasa haid dan ihtilam <uru bertanyakan murid jika ada di antara mereka yang mengenali produk dengan jenama stay2ree ) koteB ) #hisper ) laurier dan lain$lain jenama.+<'>' (&&") .'>' '+ 'KT7?7T7 P."&. "urid diedarkan dengan satu petikan karangan. "urid menyenar aikan langkah$ langkah penjagaan kebersihan berdasarkan petikan yang diba!a <uru membantu pengukuhan menjaga semasa haid.'>' '+ ='T'T'+5&'H'+ &'+T/ "..+<'>' ' + :'+ P. &ersoal ja#ab dengan murid K&KK 0 Poses menyusun ikut kriteria tentang kegunaan tuala pelekat #anita dan iklannya di ka!a teleAisyen. kebersihan yang murid peripentingnya khususnya membina 11 .MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 .

perempuan peribadi.MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 P.agipun) haid pengetahuan buku$buku badan bersi2at dan perasaan murid haid ihtilam.+/T/P 5 P. 2i*ikal apabila men!apai akil baligh. <uru meminta murid menyebut dan mengingat kembali maksud akil baligh) haid dan ihtilam. mengenai adalah melalui 12 . <uru menegaskan perbuatan mengejek ka#an yang dalam K&KK 0 "embina rumusan haid adalah perbuatan tidak matang dan tiada sopan serta tidak orang 2ungsi yang <uru menambah pemba!aan akil baligh) menghormati sihat menggalakan lain. <uru mengingatkan dan menegaskan kepada murid agar memahami situasi semasa haid dan bersedia menghadapinya.'7'+ (5 minit) "engulangi dan ingat kembali maksud akil baligh) haid dan ihtilam. Kepentingan menjaga kebersihan semasa haid. <eneralisasi "urid menyatakan yang mereka tentang perubahan$ akan mengalami perubahan perubahan 2i*ikal semasa akil baligh. normal dan .+7.

Pada set induksi) guru memilih agar murid nyanyikan lagu 'ku dah de#asa yang liriknya ada kaitan dengan isi pelajaran. . "urid dapat memperlihatkan ke!erdasan mu*ik dan kinestatik masing$ masing. Seterusnya memba!a :aripada menyusun menambah .angkah 2) di samping men!erap gambar yang diberikan dan membuat perbandingan (K&KK)) murid juga dikehendaki berdiskusi ( berbin!ang) dalam kumpulan untuk mendapatkan hasil tugasan. (ujudlah per!ambahan 2ikiran dan murid dapat memperlihatkan ke!erdasan interpersonal yang masing$masing miliki. "urid yang berbakat boleh diserap dalam pasukan koir sekolah.angkah Penutup petikan) se!ara ikut pengetahuan murid kriteria).angkah pertama) guru menggunakan kaedah bersoal ja#ab dan memberi peluang murid menjana idea. tentang (ke!erdasan orang kebersihan dan muid a2ekti2 jenama diminta (K&KK Aerba agar tuala murid linguistik) 0 proses pelekat. . "odul pembelajaran disediakan oleh guru sebagai bahan pengukuhan.MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 Penerangan tentang kaedah dan kemahiran bernilai tambah yang dipilih dalam setiap langkah pengajaran yang diran!ang dengan berkesan. intonasi kerja bersoal rumusan se!ara yang penjagaan &eberapa ja#ab betul semula indiAidu. <uru menggunakan kaedah resepsi iaitu penerangan se!ara kelas maksud haid dan ihtilam dengan jelas. dengan nada yang langkah$langkah lembaran membuat dan kaedah disediakan. 13 . <uru mudah untuk kaitkan dengan isi pelajaran untuk langkah seterusnya. se!ara %) mekanis murid memba!a guru "urid kogniti2 mulakan menyenarai melalui menja#ab dengan petikan dengan ba!aan. <uru !uba kaitkan dengan pengalaman sedia ada murid (konstruktiAisme).

Persediaan pengajaran dapat meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar) di samping dapat membantu guru menilai pembelajaran murid di akhir pengajaran dengan lebih berkesan. dan m$. aktiAiti dan pengetahuan murid. "elalui penulisan persediaan mengajar) kompetensi dan komitmen guru dapat dinilai dan seterusnya dapat membimbing guru ke arah melahirkan guru yang pro2esional.8&0 . mempunyai kepada peralatan)) yang segara Segala dan akan Semasa murid perkaitan aspek sedia kemahiran) dan dijalankan perlu aktiAiti ada yang jelas 1* . melalui pengalaman sebenar ) kepada se!ara 2a.! berkaitan $ pengetahuan) digariskan meran!ang murid) dengan yang bagi sesuai <uru 'ktiAiti setiap iaitu terlebih memberi pengajaran) perlu dengan kemahiran objekti2) pengajaranpembelajran objekti2 meran!ang dahulu perluang tajuk pengajaran pengetahuan guru serta dengan yang perlu pengajarannya) nilai akan dan jelas) memberi yang sedia) diajar mereka isi yang pada perlu pelajaran) bahan di!adang tumpuan serta peringkat memperolehi dengan dikuasai latar (isi berasaskan pelajaran kepada hendaklah mengambilkira belakang dan a#alditerap pengetahuan peran!angan.8&0 .MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 RUMUSAN Kepentingan persediaan mengajar tidak boleh dipertikaikan bagi setiap orang guru.

a. "elalui penilaian yang konsisten dan berterusan) guru dapat mengesan sebarang masalah pembelajaran yang dihadapi murid) seterusnya mengambil tindakan segera untuk mengatasinya.1 %1%+=$.$ 5a8a.a.a&a L$2a". "$.%1 %+=$.a&a I"1.'"P7 '+ 1 A%1 Da2 D+.+.a&a! 5$%1! M1#$8 .a%< Ema% &+. .a Kam$ %$. <uru perlu menilai pembelajaran murid) sama ada se!ara langsung atau tidak langsung) di sepanjang proses pengajaran.$ %18+. 1( .! M+.a&a< K$.a2 D1.MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 murid.a%$ M1#$8 S+m1a 4+#+m41a.8a O2 M+.32$a&%1! S1a#a 8a2 5+#15a2 K$.1 &+ma%$.a%0%a.a2 "a.$ %18+.33$< Ba8a. %am$ S+ma&a %a.%1 &a&a! 7a8$ 2 Da2 8+. &agi membantu murid mempelajari sesuatu konsep dengan mudah dan berkesan) guru perlu menggunakan bahan bantu pengajaran yang sesuai. :i samping menilai pemahaman murid) guru perlu menganali sis dan menilai keberkesanan peran!angan dan pengajarannya (iaitu) re2leksi kendiri)) sebaik sahaja sesuatu pengajaran tamat.

8 Ha8 A 6a#m .MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 R+.a.8 M=D .'"P7 '+ 2 K': 'KT7?7T7 P 1' ."a% O.

17 .'"P7 '+ % K': 'KT7?7T7 .MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 .

a. 5+#ma&a.a %+a8aa.3"1a.$ &a. 2a$8! Ba8a."$% &+ma&a &+ma&a &+5a3a$ 2a$8! P+.a141..am A.a2 a%"$%+#a.a2 A.a.a Wa.+%a" "a21.am =+#$a % %1#$%1.a.a141. J+#a.8+% P+.>a &+&1a$ 8$ &+51a2 A.3 K+"1a 2a$8 "$8a% M1#$8 m+.$ 8$8a"a. ."1% >a. A.$ 5$7a% m+.a A.$a1 ."1"! A.am 1.am4a% %+#7a 8a.1 8a..! A. =+#3a& .+%a" &+m1a m1#$8 >a.3a.a.3 m+."1% a3a% 8$#$.331.1m a%a8+m$%! 8a. B+.a$."$a&a A.>a< &+.>a! &+% "$8a% ."$a&a m1#$80m1#$8 5+#&$2! . 8$.>a! "a21.3 B+&"a#$ m1. K+5+#&$2a. 200)! 1) . "+m4a" 8a.$ % &18a2 %1#$%1.+&a 8$ Da+#a2 &+..%a"a .>a &+ma&a 8a.$ "+"a4 &ama a%"$A.a."$a&a =+m+#. 8$#$. 8a.$ &+ 2a$8! #a. 2a#$a.1m 8$51a.3 5+#&+8$a 8$ 8a.3 4+.am &+.$ 1. >a.a141.$ &+.33a. 4a8a ' >a.3$ m+.>a! 5+"1.7a3a %+5+#&$2a.a2a.a &+ #a.a%a.a.$ &18a2 8$7a3a! m1.a%a.'"P7 '+ 9 PETIKAN A. .3 &+5a>a 4a%a$a.32a8a4$.a 8$31.3 "+#%a.>a 8+.3 "+. >a.331 &+&$ 4+#&+% #1"$.a2 m+ma&"$%a.>a S+4+#"$&+. "1a.3 ma&a >a.a.3 3+#a% .3a" 8a.am1.MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 ..$. m1#$8 4+.

'"P7 '+ 5 1/ .MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 .

'"P7 '+ 5 LEMBARAN AKTI:ITI PERUBAHAN 6I?IKAL LELAKI PERUBAHAN 6I?IKAL PEREMPUAN PERUBAHAN 6I?IKAL DIRI SA@A 20 .MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 .

I5#a2$m< G1#1031#1 K1a.! P# -! D# A. . P+. P# &$8$.a2 B+&"a#$! K+5a.3 S"#a"+3$ Ma.3 #! M 81.a$ 2001: P1&a" P+#%+m5a.=a.8$8$%a.3a.3&aa.$ Ma."+#$a. K .!&=#$58!= M 28 Sa. K+&$2a"a.a7a#a.a N+3a#a! (1//)) m L1m41#! S+% U.a. P+m5+.! B28! S+..a%&a.&a#> A2m+8! (2007)! M+"+ # D = S8.a# P+. S"#a"+3$ P+.aa.a>&$a! S+m$. Da. 2""4:99. K1#$%1. 8a.8$8$%a.$A+#&$"$ P+#a.&"#1%"$A$&m+B J1. I&10$&1 21 . P+.3a.a>&$a< La"$2a.1m< K+m+..MOHD ASRI BIN CHE AWANG ('(011)03(3*3002) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN HBHE1203 BIBLIOGRA6I HBHA1203 P+8a3 3$ P+.3a7a#a.a7a#a.