You are on page 1of 5

SEKOLAH KEBANGSAAN WANGSA MAJU SEKSYEN 2 53300 KUALA LUMPUR MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MALAYSIA BIL.

4 / 2013 Tarikh Hari Masa Tempat eha!iran : 15 November 2013 : Isnin : 10:15 tgh : Pusat Sumber Sekolah : 1" Pn" H#h $amaliah binti Harun

Penta!bir Pengerusi & etua Panitia'

2" Pn" Siti %uraiha binti Mapol 3" Pn" (ah)u bt *hik +" Pn" (o,,alita bt -b!ullah 5" Pn Norulha.i,ah binti Hussin /" Pn Siti 0atimah Noor bin Saim 1" 2n" Moh! Hair) bin $asemi 3" 2n Moh! -s4a!i bin -b! Mana. 5" Pn Halita binti Ham,ah Setiausaha
-gen!a

: *ik Nabila 0atin binti Moh! Mar,uki
: 1" 67apan Pengerusi

2" 67apan Penasihat 3" Pengesahan minit mes)uarat +" Perkara berbangkit 5" -gen!a perbin7angan 5"1 Post Mortem -nalisa P S( 2 5"2 8IN6S 5"3 P(9TIM 5"+ SS(: P;S 5"5 M;MM;I 5"/ Post Mortem 6PS( 2013 5"1 8aporan -ktiviti 2013 /" Hal<hal lain

ahasa Mala)sia ali eempat sesi 2013" 1"2 Pengerusi memaklumkan baha4a per#umpaan kali ini untuk berbin7ang mengenai pen7apaian muri!<muri! bagi mata pela#aran .ormasi !an maklumat )ang !isampaikan melalui kursus mahupun surat e!aran" 2"+ . P!#'a#a B!#.ahasa Mala)sia untuk tahun 2013 !emi untuk meningkatkan prestasi !an memperbaiki pen7apaian muri!<muri!" 1"3 Pengerusi #uga berharap ker#asama !an komitmen )ang pa!u !i antara semua -$ menaikkan kualiti pen7apaian muri! !alam 6PS( mahupun seterusn)a Ma'($)a 2.eliau meminta guru )ang menga#ar SS( perlu lebih peka !engan segala in.ahasa Mala)sia )ang su!i ha!ir pa!a hari ini bagi membin7angkan permasalahan !alam panitia terutaman)a mata pela#aran .eliau mengharapkan agar guru<guru peka !engan perubahan sistem pembela#aran hari ini supa)a muri!<muri! lebih ma#u ke ha!apan" 2"3 .&# / 2"1 Pn" $amaliah mengu7apkan terima kasih kepa!a semua -$ Panitia . A"! -a P!#.1 P1%+ M1#+!) A a(&%a PKSR 2 5"1"1 5"1"2 Pn Halimahabsah men)enaraikan nama muri! )ang gagal bagi kelas + *er!as Pn Marlin!a baha4a muri! )ang gagal bahi Tahun 5 ialah Nasrulah> Na. P! +a-.eliau #uga mengharapkan semua ahli panitia perlu beker#asama antara satu sama lain serta sentiasa membuat perbin7angan !ari semasa ke semasa !emi ke7emerlangan mata pela#aran matematik" Ma'($)a 3.1" 67apan penangguhan 1.a "'&+ Tia!a 5. Ucapa P! "!#$%& 1"1 67apan aluan<aluan !an terima kasih kepa!a semua -$ khasn)a kepa!a =P Hal 2h4al Muri! kerana su!i ha!ir ke Mes)uarat Panitia . Ucapa P! a%&*a+ .ahasa Mala)sia 2"2 .mi !an Na#4a" Muri! ini boleh memba7a !an mengarang tetapi suka ponteng kelas !an sering ti!ak memba4a buku" !apat SS( pa!a tahun<tahun . P! "!%a*a M& &+ M!%0$a#a+ Minit mes)uarat ini telah !ipersetu#ui !engan tia!a pin!aan 4.& ca "a 5.

ki -l<=hani Aibo4o telah berpin!ah ke Negara asal" Ma'($)a 5.3 PROTIM 5"3"1 5"3"2 5"3"3 Pn" Halimahabsah membentangkan analisa P(9TIM a!alah seperti berikut : Ter!apat seramai 1/ orang muri! P(9TIM tahun +> / orang tahun 5 manakala tahun / tia!a muri! P(9TIM" Pn" -nita berharap guru )ang terlibat !engan P(9TIM perlu memberi perhatian !an mengambil tin!akan supa)a tia!a lagi muri! P(9TIM untuk tahun ha!apan" T& -a'a 2 "$#$ PROTIM Ma'($)a 5.im -mir ?aniel ?aani 0ai.agi kertas penulisan ter!apat 2 orang muri! )ang gagal menguasai iaitu Sanggamitra !an -!!in" 5"1"+ Pn (o.4 KSSR 5"+"1 Ter!apat 10 kelompok !alam ?S P )ang akan !ita.im !ikesan agak le4at sebagai muri! berkeperluan khas &9 6'" Ma'($)a 2 S!)$a "$#$ 5..5"1"3 Pn (o.sir" 5"+"2 3 kelompok bagi men!engar !an bertutur> 3 kelompok memba7a !an + kelompok menulis" 5"+"3 Ter!apat 3 kemahiran asas iaitu kemahiran men!engar !an bertutur> kemahiran memba7a !an kemahiran menulis sementara aspek seni bahasa !an tatabahasa pula han)a !iselitkan !alam 3 kemahiran asas tersebut" .alita memberitahu baha4a Ikmal !an Moh! -.i)a Mi7hellelini -b! =hani 100@ lulus 2 3 5"2"2 2n7ik -s4a!i turut memaklumkan baha4a Muhamma! (i.. Ma)a Sara Shahira -lisha Su..alita !an Pn Siti %uraiha memaklumkan ter!apat 3 orang muri! gagal !alam ertas Pemahaman iaitu -!!in> 8au Poh Hoong !an Sanggamitra" -ntara masalah )ang !ikenalpasti a!alah !ari segi sikap !an penggunaan bahasa mela)u !alam kehi!upan seharian" .2 LINUS 5"2"1 2n Moh! -s4a!i memaklumkan pen7apaian 8IN6S se7ara keseluruhan seperti berikut : TAHUN 1 NAMA MURI3 Muhamma! -.

MM.MM.I tersebut Tin!akan : =uru<guru .ail !iekekalkan" Ma'($)a 5..5 MBMMBI 5"5"1 Pn" Siti %uraiha memaklumkan baha4a aktiviti M.I boleh menampal maklumat tersebut !i su!ut M. Ha(5*a( (a& /"1 Pn" (ohana meminta ker#asama 2n" %ainuri untuk mengambil muri! linus tahun 2 untuk !iberi kelas pemulihan" /"2 Pn" -.S bagi tahun 1 >2 !an 3 !i#alankan seperti biasa !an s)stem .eliau turut memaklumkan su!ut M.5"+"+Ter!apat / pentaksiran )ang akan !i#alankan oleh guru" 5"+"5 Tia!a lagi s)stem online &spbbs' sebalikn)a !itukar kepa!a o. Ucapa P! a ""$*a .M " 5"/ Post Mortem 6PS( 2013 4.MM.M )ang mempun)ai maklumat<maklumat berkaitan M.line iaitu eB7el 0ail muri! ti!ak perlu !ise!iakan !an tia!a u#ian setara sama a!a peringkat bnegeri atau !aerah manakala u#ian P S( 1 !an P S( 2 boleh !ilaksanakan 5"+"/Pelaksanaan P.M pa!a hari (abu seperti ber7erita> bersa#ak !an sebagain)a" 5"5"2 .ni meminta ketua panitia men#alankan pen7erapan P!P terha!ap ahli<ahli !i ba4ah panitia matematik" T& -a'a 2 K!+$a Pa &+&a /"3 .orang<borang pen7erapan perlu !iperban)akkan untuk simpanan periba!i !an .MM.I telah ber#alan seperti )ang !iran7ang antaran)a Hari . 1"1 Pn" -nita selaku etua Panitia Matematik sekali lagi mengu7apkan ribuan terima kasih !i atas keha!iran -$ ke mes)uarat ke!ua sesi 2013" 1"2 Sekiran)a ter!apat sebarang masalah atau kesulitan> sila ru#uk kepa!a beliau atau terus kepa!a pihak penta!biran untuk tin!akan susulan" 1"3 Mes)uarat !itangguhkan pa!a #am 2:30 petang" Ma'($)a .I telah ber#a)a !i4u#u!kan" .ni #uga berharap semua guru mata pela#aran sentiasa mengingatkan muri! supa)a membuat pembetulan bagi setiap kesalahan )ang !ilakukan" T& -a'a 2 G$#$ )a+a p!(a6a#a 7.ail panitia" /"+ Pn" -.eliau meminta #asa baik kepa!a guru<guru .