You are on page 1of 8

°°ZÝ°ZvZp

ÜÓu ^Ò 1ßâ<µ ‡^ÛÞ †Ò >9ne †µ o‰†Ò
«%c*
ì ~gz¢*
*™{>6,
«Ët ‚H Âì ^
,Y−7,
i ú™Ö6,
kZc!%ˤ
/Z ?ì H¬¦Ñ »"7,
i ú™Ö6,
Ï™:wZÎ
Zz`
ÂZ?5Yƒi úÌ6,
쪈 Zz
Vh^açÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
}iÆ™x ªb§ÅòŠ Wx ¬( 1)!%ðä
/ZXì ^
,Y−7,
i ú™Ö6,
Ï™ÐZƒ:gŠ ‡6,
ä™{>Çb§ÌË!%
Åá
ˆ 6,
Ï™ÐZ ƒ: œzZ {Š c*
iÐøZ {g*
!ì Y™{>6,
qJËðƒ¿g6,
}i c*
„6,
}i™Ö6,
}i c*
( 2)ì Y™{>6,
(Z ðÃ
‚X 7^
,Y−7,
i úÐ}g
á Zƒe{>ÇJ
-Z
# gzZì Y™ZŠ Z {>Ç~VÂgßVâzŠyZèY7]i YZ ¬Ñ
™Ö6,
Ï™{z
7^
,YÌnÆkZ ƒYÄgÌ~AÅu**
sÜÐzzÅäƒni~ã%
O6,
qJ誅6,
}i¤
/Z!%
X}™ZŠ Zi ú
kZ c {>gzZs¼ c qÃgÔƒ: c*
Ĩcp
pgu6,
Ï™Z åE<XÅXì CBi úó óà Zz}g
á Z L Li úà ZzäYS7,
™Ö6,
Ï™
}> =Z @*
ƒ7Ç{>èY™Ö6,
ϙ1@*
ƒ;gƒÇ{>Z
# @*
ƒ~gz¢A
$®XÐN Yƒ{>zqÃgÌÐs{Š c*

:ïmZƒ±5[ ZÜåtXì °»„{g
á Zc
X 6n`Þ &ç’ÏÚ ^Ò ‡^ÛÞ †,Ú 1a š†Ê Ý^nÎ 6nÚ 7æ‡^ÛÞ gq]æ …æ] š†Ê
Å{>X ( 238:e
$WÔ >ÂZ ) ó Ð
ó [Š Zg—ÆvZƒ} 9 L L:yZÑZ +ÀF,
—àønû jô Þô^Îø äô ×ùÖô ]ûçÚö çÎöL üì @*
â
Û Š
á g Z à ¬vZ
ÜûÓö×$ Ãø Öø †ø nûû íøÖû] ]ç×öÃø Êû]æø ÜûÓöe$…ø ]æ‚öfö Âû ]æø ]æ‚örö‰û]æø ]çÃö Òø…û ] ]çßöÚø  àømû„ôÖ$] ^`ø m%*] ^møü ì @*
â
Û Š
á g Z à ¬vZ~ˆyWŒ
Û 6,
†
Û
ÝZ >gÎ) óƒ
ó Zg Ö»
6,
yZkZz™x »@gzZz™ÏÈÅ[g LZgzZz™{>gzZ qÃg :ß ZzyZZ} Z L L:yZÑZ +ÀF,
—áøçvö×ô Ëûiö
<XÅìazeZx ªgzZì {>Š°É 7Š°»i úx ª1X ( 77:e
~g ‚{z
ì ^
,YnÆkZ ƒ:gŠ ‡6,
ä™{>¿ðä
/Z Z åE
$WÔ
XƒY™x ªp¤
/Zì Y| 7,
™Öi ú
gq]çÖ] ០èfq]æ æ] è•æ†ËÚ é¡‘ ØÒ oÊ Ý^nÏÖ] š†jËmL L:ì ~( 242m ) |^–mŸ]…çÞ |†- |^jËÖ]&]‚Ú]
x £ì‡Æn
Û ÌZ
# ZzèYì n
Û x ª~i ú Z
# ZzgzZn
ÛC
Ù L L:ÀF,
ó ó :çrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö] o×Âæ än× …:^Ï×Ö änÊ š†ËÖ] èÖˆßÛe
n
Û {>Ç6,
Tì6,
ÏZn
Û x ª
ZƒÝq{Z
+ÃtÐ]g „kZX óƒ
ó‚
rg‰
Ü ¤Åä™{>gzZ qÃg ( ì n
Û x ª)6,
¿, Zì

…‚Îæ :çrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö] à ˆr çÖ ]„ÒæZZVì ~( 171:1) èm‚ß`Ö] 7Ú^a o× á^ì o•^Î pæ^jÊ
ðä
/Z b§ÏZ L L:ÀF,
X ó Xè×n‰çÖ] k_ω :ç’ÏÛÖ] ¼Ï‰ ]ƒ^Ê :çrŠÖ] oÖ] è×n‰æ Ý^nÏÖ] ០ð^Ûm^e ]‚Â^Î o×’m Ý^nÏÖ] o×Â
azÂZƒ‚Š°Z
# Âìaz»}>x ªèYñ7,
i úÐ}g
á Z™Ö{zƒ‚
rg]gŠ6,
x ªgzZƒb
¬Ð}>gzZ qÃgòŠ W
i ú™Ö6,
}i L L:ÀF,!XXÝ^nÏÖ] Ÿ Í^Ò :çrŠÖ] …„Ãi Øe ^›†H ^Ûa…„Ãi ‹nÖZZ:ì ~( 684:2) …^jíÚ …& X ó óǃ‚Ì
…^jvÛÖ] &…¶°Zmò
á )´X ó ó7»x ªÔì °»„**
ƒg ZØŠ »}>sÜÉ 7oÑ **
ƒg ZØŠJ»{>gzZ qÃgc"7,
o×’m é ð]†ÏÖ]æ Ý^nÏÖ]æ ÅçÒ†Ö] o× …:^Î çaæ Ù^‰ ‚r‰ á] t]†ì äÏ×ve Øq…ZZ:˜ÐáZjÆ{íf~( 684:2)

kZXì Y| 7. Š Îì n Û* *™x ªk . ]Z Œ Û gzZx ªÔqÃg {zgzZì @* YË{zÂì @* ™{>{z¤ /Zì ZhY~²ÅT¿(Z :ÀF. Z VkÖ^u oÞ&]( 2) 6.VâzŠ LZ {z¤ /Z ìgŠ ‡6. }>ÇÌ™Ö~i ú¤ /Z~]Ñqx ÓyZX Ç}™{>6.XX:çÃÏÖ^e Øe äe tÂì @* ƒ~qÃg 6ƒgŠ ‡6. x ªb§kZ!%¤ /Z :ÀF. Š âZÐZ Â7gŠ ‡6. i úB÷ qÃggzZx ª {z¤ /ZgzZñ7. }>ÇL L ^. i úÐ}g á Z {zƒ:gŠ ‡6.Y−7. Xì Y| 7. x ªªgz¿(ZX VƒD YVÃyZ Âñ. qJËðƒ¿gœzZ ƒ] ä–Ãe Ÿ ä×Ò Ý^nÏÖ] çãÊ änjfÒ… å]‚m Ù^ßi Ÿ &nve ÝçÏm á] o× …‚Î á] äÞ^ÊZZ:ì ~( 476:2) …^jÛÛÖ] ‚q àÚ ÔÖƒ ‹n×Ê ÅçÒ†Ö] oÊ áçÓm ^ÛÒ än×q… h^’jÞ] o× …‚Î ^ÛÞ]æ ÔÖƒ o× …‚Ïm ÜÖ á]æ Ù]‚jŸ] áæ: š†ËÖ]ça †Úçm Ÿ h^’jÞŸ] ˜Ãe o× …‚Îæ …çÒ„ÛÖ] oßÃÛÖ^e Ý^nÏÖ] o× …‚Ïm ÜÖ àÚ á] kf%Ê DÙ^Î á] oÖ]EÅçÒ… ça Øe ðoH oÊ Ý^nÏÖ] ‰Ôì x ªZg7¸ Âq:J -VZ RnZ {zÂñ. kZ¤ /ZgzZÔ7n Û ** ƒZ9 J¦Ç!* ì ¸n Û èY7x ª }Š7¬»ä™x ªV. i ú„™Ö{zƒ:gŠ ‡Ì6. ä™ZŠ Z {>¤ /ZgzZì Y™ZŠ Z ÌŠ°gzZìgŠ ‡ X ǃ„nÛ~]gßÅäƒe{>Ôx ª6. }i c* 6.B. ä™{>ˆÆä™x ª¿ Vänfßi p…憕 ÖnnZ ƒ: „eéG 5©G3©8c* ì ¿(Z ðä /Z%ZXì Cƒx¥]!* gŠÏZÐY ]g „Ñ!* zgqXƒe** ƒZ9nnZp¤ /Zì * @Yƒ^ .Y−7. }>¤ /ZgzZ7^ . ä™ ZŠ Z »n Û zgŠ ㊠ZgzZ7n Û wZŠZèYì n Û x ªÌ6.ó XÝ^nÏÖ] o× …‚Î á]æ :çÃÏ×Ö xnfÚ :çrŠÖ] à ˆrÃÖ] áŸL L:˜~( 365:2) …^jÛÛÖ] ‚q¶°Zm~gŠ ‡y{ X óƒ ó gŠ ‡6. kZ ƒgŠ ‡Ì6. Š {Š c* ix ªpì Y™ Â{>ˆÆä™x ª ˜Ãe o× …‚Î çÖ oÞ]æ‚ß`Ö] †ËÃq oe] à ^ÛÖ äßÓÛm^Ú …‚Ïe Ý^Î ä–Ãe o× …‚Î á^e Ý^nÏÖ] ØÒ †ŠÃjm ÜÖ á] ZZVì ~ |^jËÖ] Ÿæ ga„ÛÖ] ça ]„a äi¡‘ ‚ŠËi á] kËu ÔÖƒ ØÃËm ÜÖ á]æ (‚ÃÎ ˆr ]ƒ]æ …‚ÏÖ] ÔÖƒ ÝçÏmé†nfÓi æ] èm …‚Î çÖæ Ý^nÏÖ] .i úZ # Zzzn Û b§ÌË™ÖÐZ 7zqÚ Zpƒzq~#ÅkZɃYƒZ9: ÂB÷wZŠZÐzzÅn%x ª»!%. !XX:çrŠÖ] oÖ] ànj×n‰æ ^ÞçÓnÖ nZ4gzZì °»nnZ Â}™{g á Z c}>gzZñ7. x ª~i úp¤ /Zì ꊙ^ . . i ú™Ö** ƒ:gŠ ‡6. i úÐ}g á Z™Ö{z ’ eÐZ  Ÿg£Zx â Z { á< L IZx â ZX ó óñƒ" $Œ Û ÐzzÅäƒ=g f »Vz>tÉ 7" $Œ Û Šp]Z & +qÃggzZx ª =Zìi§ªn :ÀF.Øe ^ãŠËße èe†Î ^†Rm ÜÖ ÅçÒ†Ö]æ Ý^nÏÖ] ០ؖʟ] ÙæŸ]æ å]ˆq] :çrŠÖ^e ^Úæ]æ ‚ÃÎæ ÅçÒ†e ^Ûñ^Î oב çÖæ oÚçm ]‚Â^Î ìgŠ ‡6. ÏZgzZ Ôì nÛ„x ª6. ä™k . i úÐ}g á Z™Öƒ:gŠ ‡6. i ú™ &]‚Ú]XƒenÆkZk . i ú„™ÖÐZÉ ÇñY GG ƒs çÐzzÅg±Ë ƒ:gŠ ‡6. ä™ J¦ÃVùN* sÜgzZƒ:gŠ ‡6. x ªb§kZ!%¤ /Z Zƒ" $U* :Ôì qÃgÉ 7„ì x ª X ó óǃ¬»"7.nñ^q ^nÒ …^fjÂ] ^Ò c‚r‰ 6nÚ 7çjÖ^u oÞ&] …æ] o×Â] oÒ Ý^nÎ :σs ¸ñ]i YZÅá ˆ ~i ú6. kZƒ@* ƒZ9}g –ÆqËc* ƒ* @YƒZ9Šp{z{ Zp~]gß -VZ J RB. }>ªŠ°17gŠ ‡Â6. i úÐ}g á Z™Ö6. }iÉ Çƒ: ~gz¢Ìx ªtƒ:gŠ ‡6.LZ {z ì zqÚ Z~#mZªXñ7. }i~]gßÅäƒgŠ ‡6.Y−7.B.ÐZ ƒY™ J¦4N* KZgzZƒ:gŠ ‡6.YÃ"7. q ㊠ZÅx ª !%(Z ( 3) ª ÁÐøZ {g !* 6. ä™{>{z¤ /Z ÂVƒíÃVZ RÐä. ¿kZ ƒgŠ ‡6. ä™{>gzZƒY™x ªB÷#S¦ªB÷wZŠZ}g7¿ VkÖ^u o×Â] ( 1) Xì ^ .

Z~ë{Z èEE . x ª{zZ # gzZ :ÀF. ª qZZ: {>Ç™Ö6.X XXèm]…‚Ö]æ èm^ßÃÖ] oÊ ^ÛÒ èÎ^_Ö] gŠve èÂ^_Ö] ០oãjÞ] è‘¡íÖ] g ZlÅ`’rc* Åe $Wq -Zp¤ /ZìgŠ ‡6. qJË: kÖ^u oÞ&]( [) Xßc* ×N* gZƒ 6._Ɖ Ü ¤Åy¨ KZ® ) ¤Z =ZXìÐÜ~6{ F. !% ÈB÷{kZ {zÂ'g „ Xì _ƒ™f ÌzzmZgzZ Lg7n Û Ìx ª6. 3g6.à ènÞ^ì†i^jÖ] oÊ ^ÛÒ xnv’Ö] ga„ÛÖ] çaæ ànnfjÖ]æ xjËÖ]æ èm^ßÃÖ]æèm]…‚Ö] t]†ÃÚ oÊ ]„Ò äÊ¡ì^ße^v‘] à pæ†m 6. gjÒ àÚ p‚ß ^ÛnÊ å†nÇÖ å…] Ü×Ê Ý^nÏÖ] š]†jÊ] àÚ å†Òƒ ^Ú ^Ú]æZZäÖçÎ oÊ !ì * @Yƒ‚~]gßÅäYñ0* : T" àÚ è×òŠÛÖ] å„a á^e èn×vÖ] oÊ |†‘ Øe :çrŠÖ] oÖ] è×n‰æ äÞŸ (¼Ï‰ Ý^nÏÖ] á^e Øn×ÃjÖ] o× áçÏËjÚ Ü`×Ò Øe ga„ÛÖ] X ó ó oÛÓvÖ]æ oÏnÏvÖ] ˆrÃÖ] ð^ËjÞ] ÄÚ Ý^nÏÖ] hçqæ ^ãnÊ ¼Ï‰ ojÖ] Øñ^ŠÛÖ] 1a ‚nÒ^i oßi] oÒ 1ßâ<µ ‡^ÛÞ š†Ê †Ò ça c<ãÒ kZ Âì Y™x ª™á Zg –»xŠ { c* ¡Ôg Z-Š Ë1Y™7x ªÂË!%¤ /Z ì ðâ  Ûs # ŸzOYäx Z™Y }g ø …‚Ïm á^Ò ]ƒ] ^Ú]L L:ì ~( 229m )o×ÛjŠÛÖ] ènßÆXƒY™{>¤ /Z7]i YZ ÌÐZÅ"7. XkZÅx Z™Y X ó ì ó ~tZgŠgzZtÁ 6ì „. kZ ÂìgŠ ‡6. . Ï™gzZ ǃxiÑ„{>Ç6. i ú™Öì n Û „x ª6. ª }i!%¤ /Z ( 2) .Z {z¤ < /ZgzZñ7. @* ä™{>{zZ # =ZX óƒ ó gŠ ‡6. }i{ Zp[ ZXì ^ . x ª‰!%¤ /Z c* â Û äãZzyQ1Zx â Z =ZX}™x ªÚ ZƒegŠTÂìgŠ ‡ Ø èZg ø¸X σ‡Ãi úmZ ìg e=Â}™:. Æ~g FÐZ „:gzZƒ: u ** ŠgŠ {Š c* iƒCƒhÑ1¼ÐZpƒgŠ ‡6.XXÝ:^ì æ] ^’ o× ^òÓjÚ X óƒ ó Z9™á Zg –»xŠ { c* ¡{zp¤ /Z7^ .‹q :7à {ÐwqzŠ {z {>Ç™ÖX @* ƒZŠ Z7{>Ç™Ö6. q㊠Z:gzZ6.Y* *™{>Ð}g á ZÐZ[Z ƒY™6. kZ `3ŠëÐVÂg „ÅY Š¼Â7gŠ ‡6.Y** hgx ªnnZ ƒg e »í@* Å! c* ¡„:gzZƒsp »äY 1a l‡^q] oÒ 1ßâ<µ ‡^ÛÞ †Ò >9ne †µ ànÚ‡ çÒ “í. zZÆ}i * *™{>6.Z ìÔtÁÔ ` ZcX 7w®e $Zzg ðÃs ÜnZÅY }g øgzZì ÌÎ6. }i‰ƒ:œzZ {Š c* iÐøZ {g !* ÐVz0* gzZì6. }i!%¤ /Z ( 1) :—qzŠ Åä™ zŠÔ ÖzŠª D YÇg~ª qÅ{>6. y¨ KZ ƒ[ƒ‚{>¤ /Z ì ~ Ðñ^ËÖ] †ãßÖ] ÏZY x ÓÉ H7w¸tä4}uzŠ ÌË{z´äZèYì b%]!* téZ c* â Ût~( 684:2) …^jvÛÖ] &…䶰Z gzZ Ç" x ªn Û ~TìX{zt ì –B÷V/ãZz~ùgzZì * @Yƒ‚Ìx ªÂñYƒ‚{>Z # 56. mò á )´6. i ú™ÖÂñYƒb ¬Ðx ªZ # gzZƒ} 9g ZlâZ ƒ G 4E 5"Ôk 6ì < Ø è„  gŠ¸gzZì –„. gîx ¬ÇgY ¡ IZ {z}g ‚6. än× …‚Î çÖæ Ý^nÏÖ] Õ†i äÖ ‡çrm ¡Ê ð†e ðç_e æ] :^m:‡] Íçì Ÿæ ‚m‚H ÜÖ] †nÆ àÚ èÏRÚ ÅçÞ äÏv×m àÓÖ Ý^nÏÖ] o× | (. }>Ç™Ö6. Tì ~gz¢** ™]WŒ Û ~ª qÅx ªwq¾6. x ª‰{z ƒ:g ZØŠx ªZg7nÆ!%¤ /ZgzZ L L:ÀF. }i VkÖ^u o×Â]( ³Z ) ã% OgzZu ** ÔVz0* zŠÔB. ä™{>{z²L ì L ~gz¢‰ Ü zkZ ** ƒZ9ykÑZ ‚6.

7i úÐ}g á Z²ì CƒZa ~]gßkZa’Ø> Z™ X ZuzŠ ðÃ:gzZì * @ƒ.h~XkZ L L:ÀF. x ªyZgzŠÆi ú¿{z¤ /ZgzZì Y™Y ZMZÅkZ¿ÑZzä™x ª J -VŒ ǃÑZz ›Z. }i‰ñYW b§~g7ã% OgzZu ** 6. }i ðä /Z ì ZƒC Ù ªta}÷É Xì Z # Zz−7._ƪ q㊠Z Ái Z Á{>»TÏñB„zi úà Zz}g á Z%X ÏñB„i úà Zz}g á Zi úmZîE 0kI4Xz—š ð^Ûm] ^Û`Ö ä‰]†e oÚæ]^–m] ]‚Â^Î :çrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö] Ä_jŠm ÜÖ á^ÊL L:ì ~( 229) ènßÆæ o×’ÛÖ] ènßÚ Ì™Ö6. Ï™ c* Æ XƒŠ HH ZŠ Z . }iòŠ Wðä /Z ( 1) . TƒgŠ ‡6. {>gzZ qÃg LZ ( ÑZzä™{g á Z ) :ÀF.XX^a†nÆ æ] é:^‰æ àÚ än× ‚rŠm^ònH äãqæ oÖ] Äʆm Ÿæ ÅçÒ†Ö] àÚ ˜Ëì]:çrŠÖ] ØÃqæ 4E &Å qÃgc}>gzZ}™{g GE 4hE Å ã% O™ VZŠp{)z‡ðÃc}>gzZv{Š c* iï á Z »ucVâzŠ {zƒ:gŠ ‡6. kZ ÂñYƒgŠ ‡6. }iq ä™qÃggzZ {>ÇÉ 7ÑZz"7.i újZ ƒ: œzZ {Š c* iÐ( øZ {g !* )• M ZzŠ6. kZ ì +Z {z¤ /Z ( ³ Z )ì ¿gc ä™}>6. âui Zi ú6.g VZÃkZŠpyK ¨Z: * @YH7{>. qkZ Â( ƒ: œzZ {Š c* iÐõZâ{zgzZì @* ƒ~ä™{>6. i ú™Ö6. ä™{>6. ó ó ^Ûãn× 酂ÏÖ] ÄÚ ^Ûãe ð^ÛmŸ] x’m Ÿæ èÏnÏu :çrŠÖ]æ ÂñqB‚ÌÃ"¤ /ZgzZ ( 2) ǃ** ™Ð}g á Zwq¾Ì{>ˆnZ Â7qÃg Çì {g á ZtÂ%ñqÃ"ƒÐ}g á ZÆ  ÇñY¬ŠtVŒ=ZXìgŠ ‡6. qðƒ¿g6. 6kZ™ VZÃqË~Ï™èYì æuZuIa’{z(Ã". }i„  Zg { Z'. x ª{zM Šz!* ñ7.qVâzŠtc* ì œzZ {Š c* iÐg ZlÅ• M ZzŠ c* Ôì CY„HŠÐ¶Š ì x3. x ªi úyZgzŠ¿(Z¤ /ZgzZ Y™7Y Z MZ mZ ÑZzä™x ªgzZ ÇñBÑZz"7. ó ó ^Ûm†vi å†Óm äÞ^Ê än× ‚rŠm ^ònH ä`qæ oÖ] Äʆm ŸæL L:ì ~( 685:2)g UgŠX ó óñÑ:s§ t ãZzÇ!* ÂnZgzZìŠñX¸ Ì~}ÃvŠXì a’{z(tèYñVZ:qðÃc ä™{>s§Å}n Ï™. {>6. 6Š C ã ÅXkZX}™}>. i úÐ}g á Z ~i ú(Z Âì Ç{>6.YnnZìgŠ ‡6. i úÐ}g á Z¿{zÂ( Šñ Yƒ{>Ðj§96. Ï™ Zƒx¥ X fƒZŠ Z „Ð}g á Z}>zqÃgnZÔ6. 7i ú™Ö. i úÒÂqÃg (Z ǃqÃg Ç[Z Ðä!* ŠÆã% Oqk^ª) {)zßðÉì * @Yƒ{>¬Ñ6. }i!%¤ /Z L L:ÀF. ª)7+Zq{z¤ /ZgzZ ( [)}™ZŠ Z™ kZ ÂñYƒgŠ ‡6.LZ ÑZz". TƒJq{zª)ƒ {g á Z {z 7^ . ªãŠ ZÅ}>ÇÑZz"7. { Zpì Y™ ZŠ Z {>™Ö6. kZ ƒ:œzZ {Š c* iÐ • M ZzŠ c* -Z {zgzZ ( "Š:h q +' × ƒ} 9i ú† ǃxiÑ6. ä™{>gzZ qÃg Ç¿{zJ -Z # gzZìgŠ ‡6. ä™{>gzZ qÃg~|{zèYì xiÑ** ™ þ Zƒ»x¯ »ò á )´ ÿ X ó } ó ™ :Nƒx¥'* !sfzgqÐ]g „kZŶ°Zmò á )´ E 4. q ïHB\Ëc* ƒ6. 6kZ™ VZqðÃÐVð.GÂ7gŠ ‡Ì6. 6 ð^Ûm] :†rÛe äÂçÒ… á^Ò á] äÞ] çaæ Øn’ËjÖ] ÐvÖ]æL L:D â  Û Š á g Z~( 686:2)…^jvÛÖ] &…¶°Zmò á )´ ^ÂçÒ… á^Ò ð^ßvÞŸ] ÄÚ á^Ò á]æ ^Ï×_Ú ð^Ûm] Ÿ] ‚Ãe :çrŠÖ] †fjÃm ¡Ê ÅçÒ… Ÿ ð^Ûm] ]„`Ê †`¿Ö] ØnÚæ ð^ßvÞ] †nÆ àÚ Œ]†Ö] ÜÖæ ¡%Ú †rvÒ än× :çrŠÖ] x’m ^ÛÚ Åç•çÛÖ] á^Ò á] †¿ßm „òßnvÊ Ý^nÏÖ] o× …:^ÏÖ] Åç_jÛÖ] àÚ x’m äÞ] oju ]†fjÃÚ …‚Î ]ƒ]æ äe Üñ^ÏÖ] ð]‚jÎ] x’m äÞ] oju ^òÚçÚ Ÿ ]‚q^‰ ^ÃÒ]… áçÓnÊ (oÏnÏu :çr‰ ç`Ê ànjßfÖ æ] èßfÖ …‚Î o× äÂ^Ëi…] :ˆm Ý^nÏÖ] o× ^ãnÊ…‚Î ]ƒ]æ äe Üñ^ÏÖ] ð]‚jÎ] x’m ¡Ê ^òÚçÚ áçÓm ÔÖ„Ò Åç•çÛÖ] àÓm ÜÖ á]æ ^Ûñ^Î ^ãÛjm Ý^nÏÖ] o× äi¡‘ oÊ ÅçÒ†Ö] o× …:^Î äÞŸ ÔÖƒ äÚˆ×m äÞ] än× :çrŠÖ] x’m^ÛÚ š…Ÿ] o× ðoH Ä•æ o× ]÷…:^Î á^Ò çÖ äÞ] oÖ †ã¿m Øe ^ãËÞ^j‰] usÜqÃg eZ¤ /Z ( 1) ìt{zgzZì . i ú™Öì 9Ì»áZz"7.

i ú™Ö}g –Æq˲ǃ~]gßÏZ <XÅX Ì+ugzZì @* Xì M{g á Z »i ZÆá ˆ 6. kZ c* D 0* 7„Ö6. ¥ ì t Û t~Ï™gzZ ¥Xì qÅäÎfÏ™gzZXƒ: e−7. óXlŸ^vÖ] ÄnÛq oÊ †ŠmŸ] …^jì]ZZ:c* â Û ~bÑmZ䶰Z Å ã‚WÏZ ÂÌÎ6. Ð}g á Zi úV. gîm{ $6. Ï™ Zƒx¥Ìt( 2) Xì ^ . Ï™{z ìtã‚WcyZ D 0* ™7{>ÇŠ z!* Æá ˆ 6. i ú™4 ì @* ƒx¥ÐkZX óñ ó 7. qË:gzZŠpi Zc!%¤ /Z L L #y¨ KZ6. Ï™gzZì Í™f Z9gzZƒgŠ ‡Ì6.Y> Ø Z™ši úÅáZzä™x ªúÆx â ZáZzä™ZŠ Z {>Ç™Ö XvusÜ ìt{g á Z » qÃggzZvÌ"B÷sÆu ìtg Zl㊠ZÅ qÃg ÇcáZz"7. i úÐ}g á Z . }i ì „Ðzz ê Z D 0* ™7Ì{>ÇgzZ M h{g7Ì} 9{Š c* i !%{zvŠX ³7. Šã CÅAkZXì 4{Š c* i −7.Y* *™Y ZMZÃ~i úáZzä™x ªÅ¿Æ6. á i úÐ}g á ZZ # ì ÞZgz¢wZÎt%Z E ½}8 ( 685:2) …^jíÚ …& ä ö§ )´ 6ì −7.Y. ˆ ( ì [ƒ‚wq¾{>ÇÐT)!%ÑZz"7.gzZVƒ2~2g ¬ÆVZ R ƒ@* ƒhÑg¢Ã!%kZÐTì H‚ÌÈkZC Ù Âì H‚Ãi úy»g Zän%kZZ # Âì Lgy‚WÎ6. Ï™Ìn mò á )´ÂHlˆ×b »i ZÆ"7. ªgzZª q+Z {z ÐzzÏZ ó ó^nÏ×jŠÚ ^Úæ] ðoH oÖ] ]‚ßjŠÚ æ] äŠËße å:çÃÎ p] :çÃÏÖ] …„Ãi á]æZZ~g ¦ / ÐÃ]g „t~( 686:2) …^jvÛÖ] &…Ŷ°Z ¬»"7. i úÐ}g á ZðsZ<ÑÐZuƒ(Zn%»¿T M hÈtë6.s # ŸzmZ~ Å"7. i ú™Ö6. ä™ V‡]çq ^Ò 1ßã9ne †µ o‰†Ò 1ò×nÒ ˜m†Ú oב äi:^m‡ Í^ì æ] ^ãnÊ æ] ^`×fÎ š†ÛÖ Ý^nÏÖ] än× …„Ãi àÚZZ :ì ~ ( 683:2) …^jíÚ …&æ …^’eŸ] †mçßi ˃g ZØŠJx ªnÆTL L:ÀF.q -Z {zgzZì • M ZÅ~ggŠ Z%Е M ZVŒL:ÀF. ~g FÐZ c* ƒ›Z c* ƒ¬Ði ú{ ZpÐzzÅ~g F J454X G mò á )´X ó ì ó C™‚ÐkZ ~g Fà zZzg$ +ÂÃV ð3G mºÅi úÂì H‚ÐkZÃi úy»g Zä~g FZ # =Zì e y‚WnnZì YÖ6. i ú™Ö( 3) Ì{>eZˆnZgzZ}™Ð}g á Z {zƒ:gŠ ‡Ì6._Æ< Ø è}g ønnZ ƒg e »"(. Ï™h +' × ä~Xƒy‚WnnZÆ6. }i²XÐ}g á Z {zgzZ Ç}™ZŠ Z}>ÇtèY7^ . Ï™c!%mº~]Zg „yZÅx Z™Y Z åE ÎÌ#6. i ú„™Ö aZnnZ ìt[Z eZ Â?ì HaZnnZ ÂÌ6. j§m{ÏZ {z~]Ñqx ÓL L:ÀF._Æã‚ WmZc!%Z # ìtwÑ+Z Zg øÐ] Zg „yZX óƒ ó Š Z Û Z {z6.^’í×Ú!XXoÖæ] l^òn`Ö^Ê á^Ò…Ÿ] äß ¼Ï‰] š†ÛÖ] ០ga„ÛÖ] o× ð^H ÌnÒ]‚Â^Π̉ñ 7. ™Öi ú{z ì ^ . Ï™ Âì ~Š äY ]i YZÅá ˆ . ä™B÷ªãŠ Z qÃg™Ö ZƒÝqÌXtÐ]g „ÏZ ( 4) B÷ªãŠ Z qÃg™ÖgzZ ( ƒ: eÐzzÅw=g±ËDu»kZJ -ð™zZøZ {g !* ÐVz0* ª) ǃÐ}g á Z!õÑ XB÷}g á Z c* ǃÇc* {>eZ ƒgŠ ‡6.èßf×Ö^e :]…]æZZ:D â  Û yÒV-~( 250m )o×ÛjŠÛÖ] ènßÆg ZlÅ• M ZzŠ¶°Zm*)´ Xì n Û ã™ZŠ Z™Æn XX^Ãf‘] é†R ojß$] Ùç› Å]…‡ Ì’Þ ànjeç’ßÛÖ] ànjßf×Ö] Å^Ëi…] …]‚ÏÛÊ Äe^‘] k‰ š†Â Å]…‡ Äe… oaæ p…^íe èßfÖ Û~—ÅVAZzŠ ðƒ¿g S¦Âì øZbn²»Tìzðåa»B. X óì ó ( õZâ )øZ {g !* wîäì q Zgi 6. äƒ „™ÖÐzzÅäƒd $Œ Û {Š c* iÐ}i XXš…Ÿ] àÚ äe†ÏÖ ^Ûñ^Î ð^ÛmŸ] àÚ Ø–Ê] çaæ ]‚Â^Î ^Úæ]ZLÅV. i úÐ}g á Z™4{zƒeΙ Îf6.

}i¤ /ZgzZ ǃ/x{Š c* iÆ}>ª qVŒÐä™{g á ZgzZ ǃd $Œ Û {Š c* iÆkZ X Ì™Ö6.Y* *™{g á Z nÆkZ ƒY™: {>6. i ú™Ö{zƒ:gŠ ‡Ì6. i ú™Ön[Z Â* @YËÐs ì ni (Z6. ä™{>ÇgzZì YÖ™á ¥c* y¨ KZË{z¤ /ZgzZ L L:ÀF. X ó ó é†nì„Ö] oÊ CYÅ~g Y]c* Z@ûx ¬cVÉ%[ZgzZ ï¶tX ó ì ó ~{íf b§ÏZÔ Ïƒ7i úÅkZ ÂH{g á Z »{>gzZ H: {>6. q㊠ZÅx ª ( 2) ª XƒY™{>zqÃgªÆì nÛx ªÌ6.ÛÖ^ pæ^jÊgzZX ó ì ó xiÑÎb§ÏZ6. n%ÐzzmZ c* Ôƒ: L »í@* ~! c* Ë c* Ôƒ¯ ) !* »úh +”xg Z9Ðx ª{Š c* i1ƒe* *™{>c¿T( 4) Çc!%TpXƒ:VY„gZlÅ`’rsÜp¤ / }™x ªk . kZ ÂÔg Z.nZpƒu"mZª)ƒgŠ ‡Špi Z6. }iÐZ[ Z ÂYY7~{>zqÃg1ì Y| 7. 6. kZ Â( ZƒyÒ~]gß« 6)ƒe* *™x ª1ƒ: e** ™{> Xì V 1a ˆñ^q ^ßâ<µ ‡^ÛÞ †Ò >9ne 1ò×nÒ ˜m†Ú ‹q DhE * *™{g á ZÐZÔì nÛ** ™{>6. Ï™gzZì YY Zg –»{)zg Z. kZ {zgzZƒni~ã% OÅ~i ú¤ /Z L L:ÀF.Š Ëðä /Z 1a‚nÒ^i oßi] oÒ 1Þ†Ò å‚r‰ oÏnÏu †Ò >9ne 1ò×nÒ ˜m†Ú …^jíÚ…&X σ:i ú:gzñ 7. q ㊠ZÅx ªÐj§{gÃèÌË!%¤ ª /Z ( 3) | (. )Xì ]i YZÅ"7. i ú™Ö6. i úÐ Xƒ: tÐZ~K¬¦Ñ @* }™Ýq ðÉgm{ õJ/J4É LZ }™ÌqgÐ /// l^m]‚a 1ò×nÒ 7ç–m†Ú Ý^Óu] ä‘¡ì V1a š†Ê ^ßâ<µ ‡^ÛÞ †Òça ]<ãÒ†µ ˜m†Ú ‹qDÌÖ]E Å"7. Ï™†)Ð}g á Z {z ì xiÑ6.0ÐyZ Å"7. kZ ƒgŠ ‡6.Ðá ˆ 6. Š „âZƒY™x ªk . :i ú( 6. Ï™ −7._Æg Uw¸ÂƒgŠ ‡6. ¿kZ ƒge »äY Y| 7.  q ㊠Z Å ª Xì Y| 7.Š‰ñYƒgŠ ‡6. i ú„™ÖnÐqzÑ{zÔ Lg7n Û Ìx ª é¨GÒŒ!6. qJËt ‚c* 6. u* * ì xiÑ6. i ú™ƒ} 9 b§~g7{z ì (Zn%»Ë¤ /Z ( 1) ( [N:ƒ±5c. Z'. }innZ ƒîŠ]i YZ H{g á Z Ì™ƒ} 9QÂìg ZØŠ „ Î6. }i!%¤ /Z ( 1) X 7°» . u ** /ZgzZ ¤ }g á ZgzZäƒ: c* äƒn Û {>ÇgzZÔ äƒ: c* äƒn Û Æx ª~i úQgzZM h™³ÎâÅ~g FKZ {z™Ägt ‚ÃX Y fò £™| 7. ˆ ™áZg –» á ]„Ò äi¡‘ ˆri ÜÖ ^Úæ]æ äËÞ] o× ‚rŠm ÜÖ á]æ äËÞ] o× ‚rŠm á] än×Âæ ð^ÛmŸ] äñˆrm ÜÖ än×Â:çrŠÖ] Än_jŠmŸ |†q äjãfre }™{>6. ÏZÐZ ƒ: œzZ {Š c* iÐøZ {g * !ì Y™{>6.XX…^jíÛÖ] o× ÔÖƒ äÚˆ×m äÞ^Ê á^ŠÞ] æ] é:^‰æ oÖ] ]‚ßjŠÚ çÖæ ]‚Â^Î oבZL:ì ~ ( 683:2) á^Ò á]æ L L:ì ~DMQMVME p†n. Š Î ì nÛ6. yŠ¤ /mZ¤ /Z †Xì ]i YZ x ªÐh eZg –»qËQc* ( Vƒí:J -VZ RnZB. kZgzZ7^ . kZ . VâzŠ {z¤ /Zì aZÐá ˆ 6. i úÐ}g á Z™Ö6. }ièYƒ‚ rg]gŠ'. ~ :t ì lg Z ¦ / Ð!%=Zì {ë¼ c¿x ¬XtèYX M h™{zì .

i ú™Ö. ä™{>(Z™Ö6.Y−7. ZÐZÔñ7. qœzZøZ {g !* {z¤ /Z ( 2) Xì ^ . ä™qÃgB÷ªãŠ Z™Ö!%gzZXì ªãŠ ZÅ}g á Zì n Û ** q . ä™{>ì n Û c¿ÏZ p…憕 oãe ^Þ†Ò ÅçÒ… †Òça c<ãÒ †µ 1Ö]æ 1ßâ<µ ‡^ÛÞ †Ò >9ne †µ o‰†Ò( 5) Âì _ƒ‚„ª q ㊠ZÅ{>ªi úŠ°Ðá Zz"7. }i!% ( 3) !ìgŠ ‡6. i úÐ}g á ZÐZgzZ ǃ„ {g á Z »}>Ðäq„{Š c* i Z hðÐkZgzZƒennZB÷ ã‚WAñq„Ú ZuCZ c qÃg }™. q Xì oÒ 1ßã9ne †µ o‰†Ò çi ça ˆñ^q ^ßâ<µ ‡^ÛÞ 1‰ c…^-] 1ò×nÒ ˜m†Ú ‹q ( 4) Ãx ªtgzZì [ƒ‚{>ÇÐkZèY ^+ça äÞ š†Ê ^Þ†Ò XXÝ^nÎ á^ÓÚŸ] oju ZZ†µ Œ] 6nÚ l…ç‘ <XÅXì ꊙ‚Ì sÜÂx ªykÑZ ‚Xì Y| 7. Ï™ c* Æ6.YÌnÆkZ ƒYÄgÌ~AÅu** sÜÐzzÅäƒni †~ã% O6._ÆïÅò á )´X qÃg Ç:gzZì Lgn Û x ª6. q㊠ZÅ}>ÇX {)zƒsp »äY| (. i ú6. Z {g á Z!%(Z X 7~gz¢Ds§ÅnZg7nnZX ÇñYƒÌ 6. }iy¨ KZ { Zp~]gß{Š™yÒÅä™{g á Z ( 2) Xì ^ . i úÐ}g á Z {z áZzá ˆ 6. ¤ pgÌ~AÅu ** p ÁÐÁ~ä™{>V.äY| (. Ï™:gzì 4Î:6. }iy¨ KZ²ì n Û ~]gßÏZsÜ{>6. Š¼gzZƒgŠ ‡6. ä™{>Ì6. i úÐ}g á Zc!%T ( 1) GG σ1JÃkZ ÂÇ v¤ /Z ƒ:gŠ ‡Ûc* ÇñYËÐs ì ZhY~yŠ¤ / Ãˉƒ:gŠ ‡ éG 5©G3©8{ Zp ó Xça äÞ …&^Άµ ìtÈ»äƒgŠ ‡6. x ªk . i ú™Ö„Ð`’r{zì ]i YZm{Å"7. i ú™ÖcT6. Ï™ ƒe¤ /Z Î Jc* ®X 7eVŒÂ{>ÇÔǃZŠ Z „Ð}g á Z Â{>èY 6n`Þ p…憕 ^Þça äjíi †µ o‰†Ò ( 3) @* B{>ÇÉ 7{g á ZtgzZ_g¦ / ú. Ï™Z åE<XÅXvusÜ ìt{g á Z » qÃggzZvÌ"B÷sÆu ìtg Zl usܪ)}™Ð}g á Z {zƒ:gŠ ‡Ì6. ª n%c* σí@* ~4gHQc* ƒY™{>6. qJc* ßÔ×ËÁÐð™zZøZ {g !* ™Ö6. kZ:Xì * @Yƒ‚ÌazeZ »usÜ7n Û Ì** q»"6.Y−7.YY ZMZ cV. }i Ái Z Á ( ³Z ) {>Ç̃YÄg: ã% O1ƒYÄg ~AÅu ** /ZªXƒgŠ ‡6. qJË™Ö6.gzZ ( [) X ǃ: ^ . áZz"7. }i Z åE<XÅÏñBà ZzqÃggzZ}>ÇÉ ÏñB:i úà Zz}g á Zi úmZƒgŠ ‡6. Ï™Z # X ça …&^Άµ Œ] ä2†+] 6n`Þ ãŠ ZÅ qÃg Çcá Zz"7.Y−7.. }i Z åE<XÅσ„Ð}g á Zi ú~VÂgß„VâzŠÔ6. i úÐ}g á ZÐZ[ Z Âìge »äƒÇÐí@* ÆniËc* ì60 +Z 9» 7^ . {>ª q㊠Z {z[Z ¨Yƒ‚´g ã% OgzZ ǃ* *™{>Ç„. Ï™ Z åE X ðƒ™f ïmZ 6Ì6. ~g FÐsÚ Z c* 7„ec* ìg ZØŠJnnZ DÚ Z 7gŠ ‡6.ƒgŠ ‡6.i úáZzä™x ªÅ¿kZ VÝ^Óu] o×n’Ëi 1Ò 1ßâ<µ ‡^ÛÞ 1‰ c…^-] DtE kÖ^u oÞ&] oÒ å‚r‰ oÏnÏu çqL ì L òŠ W{zsÜtì ^ . i úÐ}g á Zª6. {>ª q ㊠Z¿ ( 4) Xì ^ . Zi úÌ6.Yc¿.

_Æ ªq ㊠ZÅ{>Ç™Ö. 6y Z * c W 7D»ÎâÅ~g FKZqÄ~V-i úáZzˆ á. 6Ï™ * c ì nÛ−. }iÆ™ “ ZŠ. !%. 6V±™~. ä™qÃgB÷ªãŠ Z™ÖgzZ ǃÐ}g á Z!õÑÌ{>eZˆnZgzZ ( ñq Xì s ç̪ q ㊠ZÅ qÃg6. 6qJœzZøZ {g * !{Š * c iÐ{Š * c i™Ö. 6}i¿Xì * @ƒ$ dÛŒ{Š * c iÆ䯈Å}> DZ à ¬vZzX S. ^Y−. 6Ï™ÐZ ƒgŠ ‡. '1Ïà ©!% ìt)ñZg ø?ì .gk. 4Æ( ë)zò á )´Ô ö§ )´)x Z™Y t ³.XB÷}g á Z c* ǃÇc* {>eZ ƒgŠ ‡6. 7i ú E ½}8 ÇyK ¨Z b§kZ ì aZqŠ . 6ä™{>Ç. ÏZg Zæzg ZŠ »"7. 7i únÆyZÐ}g á Zª. 7i úÐVzgá Z „™Ö. 6kZ . 7.@* À` WX 7]i YZÅ". ])~g ø 6. 7i ú™Ö. i ú™ÖngzZ c* ¯Ã}>Š°»i úä{0<ÑØ‘^vÖ] ÐZƒetJ -Z # gzZ c* Šg Z Œ Û xiÑÃ~gzWOÇÅŠ°kZykÑZ ‚QgzZD Yƒs çÌtÂì * @Yƒs ç{z¤ /Z c* Š™. 6 ªq ㊠Z ÁÐÁÅ{>ÇòŠ WÌ Z åE<XÅX »zgÐä™ZŠ ZÐ}g á Z .i ú™ Pgë·^ Y 2013~gz Û3 . 6 } i { z h MÖ Ö. 6Ï™gzZ ågŠ ‡. 6kZi úb§T ì ~gz¢* *¢ÃVzi úyZ. 7: äkZ b§kZ¶nÛ. Z _ƒãZz¬]gßÅN h™: {>Ç ^jÓ‰ça 6n`Þ Ý^Ú] ^Ò 7çm‡^ÛÞ 1Ö]æ 1Þ†Ò Ý^nÎ oÚ&^ Ÿ]æ 1ßã9ne †µ o‰†Ò ( 6) XìÐ}g á Zi úmgzZì qÃgz{>Ç~i úéZèY nZÃøZ Û ‰qÃggzZx ª ‚3g6.